Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning"

Transkript

1 Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning

2 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av KSB. Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Innhold Innhold Ordliste Generelt Grunnprinsipper Målgruppe Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Riktig bruk Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Feil bruk Transport/lagring/avfallshåndtering Kontroller tilstanden ved levering Transport Lagring/konservering Tilbakesending Avfallshåndtering Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Generell beskrivelse Betegnelse Typeskilt Konstruksjon Konstruksjon og virkemåte Forventede støynivåer Innhold i leveransen Mål og vekt Tilbehør Tekniske data Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontroll før installasjon Montere pumpeaggregat Koble til rørledning Hus/isolasjon Calio S / Calio-Therm S 3 av 38

4 Innhold 5.6 Elektrisk tilkobling Sette pumpen i drift / avslutte driften Sette pumpen i drift Slå av pumpen Grenseverdier for driftsområde Sette ut av drift / konservere / lagre Sette i drift igjen Vedlikehold/service Vedlikehold/inspeksjon Tømme/rengjøre Demontere pumpeaggregatet Feil: årsaker og utbedring Tilhørende dokumenter Snittbilde med komponentliste Elektrisk koblingsplan EF-samsvarserklæring...36 Stikkordliste av 38 Calio S / Calio-Therm S

5 Ordliste Ordliste Forventede støynivåer Det forventede støyutslippet, angitt som lydtrykknivå LPA i db(a). Inntaksrør/tilførselsrør Rør som er koblet til pumpens inntaksrør Pumpeaggregat Trykkrør Komplett pumpeaggregat med pumpe, drivmotor, komponenter og tilbehør Rør som er koblet til pumpens trykkrør. Pumpe Maskin uten drivmotor, komponenter eller tilbehør Calio S / Calio-Therm S 5 av 38

6 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen gjelder for produktseriene og modellene som er angitt på omslaget. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Typeskiltet angir produktserien og dimensjonen samt de viktigste driftsdataene. De gir en nøyaktig beskrivelse av pumpen/pumpeaggregatet, og skal brukes til å identifisere produktet ved alle senere henvendelser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om skader. Forventede støynivåer. ( Kapittel 4.6 Side 15) 1.2 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale.( Kapittel 2.4 Side 8) 1.3 Symboler Tabell 1: Symboler i dokumentet Symbol Betydning Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning Handlingsresultat Krysshenvisninger Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet 6 av 38 Calio S / Calio-Therm S

7 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 2: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av pumpen for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på pumpen, skal følges og må alltid være klart synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Rotasjonsretningspil Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 2.3 Riktig bruk Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes til de bruksområdene som produktet er beregnet for, og som er beskrevet i de relevante dokumentene. Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes når produktet er i perfekt teknisk stand. Pumpen/pumpeaggregatet skal ikke brukes i delvis montert tilstand. Calio S / Calio-Therm S 7 av 38

8 2 Sikkerhet Pumpen skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i databladet eller dokumentasjonen for den aktuelle modellen. Pumpen skal aldri tørrkjøres (uten pumpevæske). Følg anvisningene om minimumstilførsel av pumpevæske i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå skader som skyldes overoppheting, skader på lagre osv.). Følg anvisningene om maksimal tilførsel av pumpevæske i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning, kavitasjonsskader, skader på lagre osv.). Væsketilførselen på pumpens inntaksside må ikke strupes (for å unngå kavitasjonsskader). Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må avtales med produsenten. Unngå forutsigbar feilbruk Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i databladet eller i dokumentasjonen må aldri overskrides. Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen. 2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring, ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i bruk av pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres under oppsikt av teknisk fagpersonell. 2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer 2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgendesikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Forskrifter om eksplosjonsvern Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 2.7 Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Monter deksler over varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og kontroller at de fungerer. 8 av 38 Calio S / Calio-Therm S

9 2 Sikkerhet Dekslene må ikke fjernes mens pumpen er i drift. Lekkasjer (f. eks. akseltetningen) av farlige pumpevæsker (f. eks. eksplosiv, giftig, varm) må fjernes på en slik måte at det ikke oppstår fare for personer eller miljøet. Gjeldende lover og regler skal overholdes. Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter og/eller forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette). 2.8 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Ombygging eller endring av pumpen er kun tillatt i samråd med produsenten. Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre komponenter kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår skader på grunn av dette. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres når pumpen står stille. Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur. Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt. Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan pumpeaggregatet settes ut av drift. ( Kapittel 6.4 Side 29) Pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass igjen eller aktiveres umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen.( Kapittel 6.1 Side 21) 2.9 Feil bruk Bruk aldri pumpen/pumpeaggregatet slik at grenseverdiene som er angitt i databladet og i betjeningsveiledningen, overskrides. Driftssikkerheten for pumpen/pumpeaggregatet garanteres bare dersom produktet brukes riktig. Calio S / Calio-Therm S 9 av 38

10 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Kontroller tilstanden ved levering 1. Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres. 2. Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen og forsikringsselskapet. 3.2 Transport FORSIKTIG Uforskriftsmessig transport av pumpen Skade på pumpen! Pumpen/pumpeaggregatet må aldri heves eller transporteres ved den elektriske tilkoblingsledningen. Pumpe/pumpeaggregat må aldri støtes mot noe eller falle ned. 3.3 Lagring/konservering Hvis pumpen/pumpeaggregatet ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler vi følgende tiltak med hensyn til lagring: FORSIKTIG Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring Korrosjon/smuss på pumpe/pumpeaggregat! Hvis pumpe/pumpeaggregat eller emballert pumpe/pumpeaggregat og tilbehør lagres utendørs, må produktene beskyttes med vanntett materiale. FORSIKTIG Fuktighet, smuss eller skader ved åpninger og forbindelsessteder Lekkasjer fra eller skader på pumpeaggregatet! Ikke fjern beskyttelse over åpninger i pumpeaggregatet før installasjonen. Pumpen/pumpeaggregatet bør lagres i et tørt og beskyttet lokale, med så konstant luftfuktighet som mulig. Ved forskriftsmessig lagring innendørs varer beskyttelsen inntil maks. 12 måneder. Du finner informasjon om lagring av pumper/pumpeaggregater som har vært i drift, i ( Kapittel Side 29). 3.4 Tilbakesending 1. Tøm pumpen på forskriftsmessig måte. ( Kapittel 7.2 Side 31) 2. Spyl og rengjør pumpen grundig, spesielt dersom den er brukt til skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. 3. Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må pumpeaggregatet også nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert gass. 10 av 38 Calio S / Calio-Therm S

11 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.5 Avfallshåndtering ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Demonter pumpen/pumpeaggregatet. Samle opp fett og smørevæske under demonteringen. 2. Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende: - Metall - Plast - Elektronikk - Fett og smørevæske 3. Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Calio S / Calio-Therm S 11 av 38

12 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.1 Generell beskrivelse Våtrotorpumpene er ikke-selvsugende inlinepumper for transport av rene eller ikkeaggressive væsker som ikke angriper materialene i pumpen hverken kjemisk eller mekanisk. Pumpene forener høyeffektiv hydraulikk i kombinasjon med høyeffektiv motorteknikk, integrert differansetrykkregulering og en driftsprogramvare som gjør det mulig for pumpene å tilpasse seg optimalt til variable driftsbetingelser og minimere driftskostnadene Fig. 1: Beskrivelse Calio S 1 Pumpehus 2 Varmeisolasjonsskall 3 Motor med reguleringsmodul 4 Display 5 Betjeningselement, +, (kapasitivt) 6 Tilkoblingskontakt for tilførselsrør (kan plugges inn) Motoren med reguleringsmodulen (3) er montert på pumpehuset (1) ved hjelp av fire skruer. Denne regulerer differansetrykket til pumpen til en nominell verdi som kan stilles inn innenfor reguleringsområdet. Differansetrykket følger forskjellige kriterier avhengig av den innstilte driftsmodusen. Ved alle reguleringstyper tilpasser pumpen seg vekslende effektbehov som f.eks. oppstår ved bruk av regulerings-/styreventiler. Fordelene ved den pumpeintegrerte reguleringen er energi- og driftskostnadssparing samt redusert strømningsstøy pga. reduserte overskytende pumpehøyder. I tillegg bidrar den effektive hydraulikken i forbindelse med den høyeffektive elektromotoren til enhver tid til at strømmen som er tatt opp, konverteres til hydraulisk energi så effektivt som mulig. 4.2 Betegnelse Eksempel: Calio S Tabell 3: Forklaring av betegnelsen Forkortelse Betydning Calio S Høyeffektivitetspumpe Term Bruksvannpumpe, hus av rustfritt stål 25 Nominell bredde på rørtilkobling 15 = R 1 / 2 25 = R 1 30 = R 1 1 / 4 40 Pumpehøyde i m x 10 (eksempel: 40 = 4 m) -130 Konstruksjonslengde 130 mm 12 av 38 Calio S / Calio-Therm S

13 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.3 Typeskilt Kode for serienummer Fig. 2: Typeskilt (eksempel) 1 Produktserie 2 Spenning, frekvens, maks. strømforbruk, energieffektivitetsindeks (EEI) 3 Isolasjonsklasse, beskyttelsesgrad, 4 Materialnummer trykknivå, temperaturklasse 5 Serienummer Eksempel: Tabell 4: Forklaring av betegnelsen Tall Betydning 13 Produksjonsår Produksjonsuke (kalenderuke) Løpende nummer 4.4 Konstruksjon Konstruksjonstype Vedlikeholdsfri, høyeffektiv våtrotorpumpe (uten pakkboks) med skrueforbindelse, høyeffektiv elektromotor og trinnløs differansetrykkregulering. Driftsmoduser Automatisk drift med konstanttrykk- eller proporsjonaltrykkregulering Innstillingsmodus (n = konstant) med manuell angivelse Automatiske funksjoner Trinnløs effekttilpasning avhengig av driftsmodus Softstart (startstrømbegrensning) Fullt motorvern med integrert utløserelektronikk Integrert nattnedsetting Manuelle funksjoner Innstilling av driftsmodus Deblokkeringsmulighet Innstilling av nominelt differansetrykk Innstilling av turtall Melde- og visningsfunksjoner Feilindikator i displayet Drift Elektronisk kommutert synkronmotor med permanentmagnetrotor 230 V 50/60 Hz Calio S / Calio-Therm S 13 av 38

14 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Beskyttelsestype IP44 Varmeklasse F Temperaturklasse TF 95 Støyutsending EN Støyfasthet EN Lagre Spesialglidelager smurt med pumpevæske 4.5 Konstruksjon og virkemåte Utførelse Virkemåte Fig. 3: Snittbilde, pumpe 1 Trykkrør 2 Radialglidelager 3 Løpehjul 4 Motor 5 Inntaksrør 6 Motoraksel 7 Koblingsplugg Pumpen er utført med et radialt strømningsinnløp og med et motstående radialt strømningsutløp på en linje. Løpehjulet er fast sammenkoblet med motorakselen. Motorhuset er utstyrt med en koblingsplugg. Det oppstår ingen mekanisk tetning, da den roterende enheten som er fullstendig isolert av statorviklingen, smøres og avkjøles av pumpevæsken. Motorhuset består av aluminium, og den innvendige konstruksjonen består hovedsakelig av rustfritt stål. Det avanserte smøresystemet med keramikklagre av høy kvalitet sikrer svært rolig gang og lang brukstid. Pumpevæsken strømmer inn i pumpen via inntaksrøret (5), der væsken akselereres utover i en sylindrisk strøm av det roterende løpehjulet (3) ved hjelp av motorakselen (6). I det strømningsoptimaliserte pumpehuset omformes pumpevæskens bevegelsesenergi til trykkenergi, slik at pumpevæsken presses ut av pumpen gjennom trykkrøret (1). Akselen lagres i radialglidelagre (2) som tas opp av motoren (4). 14 av 38 Calio S / Calio-Therm S

15 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.6 Forventede støynivåer Tabell 5: Forventede støynivåer [db A] Lydtrykknivå Alle maks Innhold i leveransen Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter: Pumpeaggregat Todelt varmeisolasjonsskall Tetninger Betjenings-/monteringsveiledning 4.8 Mål og vekt Du finner opplysninger om mål og vekt i typeserieheftet for pumpen/ pumpeaggregatet. 4.9 Tilbehør Tilbehør er ikke tilgjengelig Tekniske data Tabell 6: Tekniske data Calio S / Calio-Therm S Kriterium Verdi Maksimal pumpekapasitet Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Maksimal pumpehøyde Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Turtall Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Nettspenning 1~ 230 VAC +/ 10 % Frekvens 50 Hz / 60 Hz Nominell strøm Se typeskilt Isolasjonsklasse Se typeskilt Beskyttelsestype Se typeskilt Opptakseffekt P1 Se typeskilt Nominell bredde Se typeskilt/typekode i produktserieheftet Koblingsflenser Se typeskilt/typekode i produktserieheftet Pumpens vekt Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Mål Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Tillatt omgivelsestemperatur 0 C til +40 C Maksimal, relativ luftfuktighet 95 % Tillatt væsketemperatur +2 C til + 95 C Maksimalt tillatt driftstrykk PN 10 1) Emisjonslydtrykknivå < 45 db (A) Minste tilførselstrykk < 75 C: 0,05 bar; > 90 C: 0,28 bar 1) Normalutførelse Calio S / Calio-Therm S 15 av 38

16 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Kriterium Tillatte pumpevæsker Verdi Calio S Oppvarmingsvann iht. VDI 2035 Vann-/glykolblandinger, maks. blandingsforhold 1:1 2). Kontroller drifsdataene fra 20 % glykolandel (bare bruk merkevare med korrosjonsbeskyttelsesinhibitorer, og følg anvisninger fra produsenten og sikkerhetsdatablader). Ved bruk av andre væsker kreves tillatelse fra pumpeprodusenten. Etylen-/propylenglykoler med korrosjonsbeskyttelsesinhibitorer, vanlige oksygenbindemidler, korrosjonsbeskyttelsesmidler, kombinasjonsprodukter, kjølesaltoppløsninger (se etterfølgende advarsel) Calio-Therm S Som ovenfor, i tillegg kommer drikkevann. EEI Se produktseriehefte 3) EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Generell EMC: EN , Elektromagnetiske forstyrrelser EN Motstandsdyktighet mot forstyrrelser EN Tabell 7: Tekniske data varmeisolasjonsskall Kriterium Verdi Begrensning av varmeavgivelse Verdier skal beregnes/anvendes i henhold til EnEV Materiale EPP 40 g/l Varmeledningsevne 0,038 W/mK Dampdiffusjonsfaktor μ < Tillatt temperaturområde maks. 110 C FARE Anvisninger fra produsenten er ikke overholdt Personskader og materielle skader! Bare bruk tillatte pumpevæsker. Følg alltid sikkerhetsdatablader og anvisninger fra produsenten. Følg anvisningene fra produsenten om blandingsforhold. Bland i tilsetningsstoffer i pumpevæsken på trykksiden til pumpen. 2) Ved tilsetninger av glykol skal pumpedataene til pumpen korrigeres i henhold til den høyere viskositeten, avhengig av det prosentuelle blandingsforholdet. 3) Referanseverdi for de mest effektive sirkulasjonspumpene: EEI 0,20 16 av 38 Calio S / Calio-Therm S

17 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Installasjon i eksplosjonsfarlige områder Eksplosjonsfare! Pumpen må ikke installeres i eksplosjonsfarlige områder. Les informasjonen i databladet og på typeskiltene på pumpesystemet. FARE Bruk av pumpene Calio S som drikkevannspumpe eller i næringsmiddelbransjen Fare for forgiftning! Materialene i pumpen er ikke egnet for bruk i drikkevann- eller i næringsmiddelbransjen. Bruk aldri pumpen som drikkevannpumpe eller i næringsmiddelbransjen. 5.2 Kontroll før installasjon Kontroller følgende punkter før installasjonen: Pumpeaggregatet er egnet for strømnett i overensstemmelse med oppføringene på typeskiltet. Pumpevæsken som skal pumpes, er i samsvar med de tillatte pumpevæskene. De ovennevnte sikkerhetsanvisningene er overholdt. 5.3 Montere pumpeaggregat Monter pumpeaggregatet på et lett tilgjengelig sted. Pilen på pumpehuset og isolasjonsskallet angir strømningsretningen. FORSIKTIG Inntrengning av væske i motoren Skade på pumpeaggregatet! Monter pumpeaggregatet spenningsfritt og med pumpeakselen liggende vannrett i rørledningen. Aldri la motorkoblingsboksen peke nedover. Drei motorhuset etter du har løsnet sylinderskruene 914. MERK Det anbefales å montere sperrearmaturer foran og bak pumpen. Pass på at lekkasjevann ikke drypper på pumpemotoren eller koblingsboksen. FARE Lekkasje på pumpen Utstrømmende varme pumpevæsker! Monter O-ringen i riktig stilling. Pilen på pumpehuset peker i gjennomstrømningsretningen. MERK Gjennomstrømningsretningen til pumpen ved vertikal montering skal være oppover. Calio S / Calio-Therm S 17 av 38

18 5 Installasjon/montering FORSIKTIG Inntrengning av luft i pumpen Pumpeaggregatet skades hvis det monteres vertikalt og med gjennomstrømningsretning nedover. MERK Monter lufteventil på det høyeste stedet på inntaksrøret. Unngå ansamlinger av forurensninger i pumpen. Ikke monter pumpen på det laveste stedet på anlegget. Tabell 8: Tillatte monteringsposisjoner Dimensjoner Alle Pumper med skrueforbindelser 1. Posisjoner pumpen i den foreskrevne monteringsposisjonen. 2. Legg forsiktig inn tetningen. 3. Koble pumpen og rørledningen sammen ved hjelp av skrueforbindelsen. 4. Stram skrueforbindelsen med monteringsutstyr (f. eks. rørtang). 5. Legg tetningen forsiktig på den motliggende skrueforbindelsen. 6. Stram skrueforbindelsen med monteringsutstyr (f. eks. rørtang). 5.4 Koble til rørledning FARE Overskridelse av tillatt belastning på pumperørene Livsfare på grunn av utstrømmende varm pumpevæske fra lekkasjesteder! Ikke bruk pumpen som festepunkt for rørledninger. Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til pumpen. Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når temperaturen stiger. MERK Avhengig av anleggstype og pumpetype anbefales det å montere en enveisventil i trykkrøret og en sperreventil i inntaksrøret. Disse må imidlertid ikke monteres slik at de hindrer tømming eller demontering av pumpen. Inntaksrøret/tilførselsrøret til pumpen er lagt stigende. Det legges fallende ved tilførsel. Rørenes nominelle dimensjoner skal minst tilsvare koblingene på pumpen. Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til pumpen. 1. Rengjør tanker, rørledninger og koblinger grundig ved å spyle og blåse med trykkluft (spesielt viktig på nye anlegg). 18 av 38 Calio S / Calio-Therm S

19 5 Installasjon/montering FORSIKTIG Sveiseperler, oksidasjon og annen forurensning i rørledningene Skade på pumpen! Fjern forurensninger fra rørene. 5.5 Hus/isolasjon MERK Pumpen leveres med varmeisolasjonsskall. ADVARSEL Pumpen fanger opp temperaturen i pumpevæsken Forbrenningsfare! Isoler spiralhuset. Monter beskyttelsesinnretninger. 5.6 Elektrisk tilkobling FARE Arbeid på pumpeaggregatet utført av ukvalifisert personell Livsfarlige elektriske støt! Den elektriske tilkoblingen skal utføres av autorisert elektriker. Følg forskriftene i IEC 60364, og ta hensyn til EN ved eksplosjonsvern. FARE Arbeide med klemmekasser under spenning Livsfarlig elektriske støt! Koble fra forsyningsspenningen minst 5 minutter før arbeidet påbegynnes, og sikre den mot gjeninnkobling. ADVARSEL Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet Skade på strømnettet, kortslutning! Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling. Tilkoblingskablene for spenningsforsyning kobles til klemmeparet (L/N) som er integrert i den pluggbare tilkoblingskontakten. Tilkoblingskontakten kan plugges inn i pumpen (IP 44). Tabell 9: Symbol for forsyningsspenning og teknisk beskrivelse Funksjon Beskrivelse av klemme Klemmetverrsnitt Forsyningsspenning L, N, PE 0,75 mm 2 Koble de elektriske kablene til pumpen 1. Sammenligning av forsyningsspenningen på stedet med dataene på typeskiltet til pumpen. 2. Trekk av koblingspluggene, og trekk kablene igjennom kabelskrueforbindelsen. 3. Koble kablene til klemmene i henhold til tilkoblingsdiagram Calio S. 4. Fest på koblingspluggene. Calio S / Calio-Therm S 19 av 38

20 5 Installasjon/montering Fig. 4: Tilkoblingsdiagram Calio S 20 av 38 Calio S / Calio-Therm S

21 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6.1 Sette pumpen i drift Forutsetninger for å sette pumpen i drift Før pumpeaggregatet settes i drift, må følgende forutsetninger være oppfylt: Pumpeaggregatet er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle beskyttelsesinnretninger er på plass. Pumpen er fylt med pumpevæske og luftet ut. Hvis pumpen/pumpeaggregatet har stått stille lenge, har rotoren til pumpen blitt skrudd med en skrutrekker for å fjerne en eventuell motorblokkering Fylle og lufte pumpen FORSIKTIG Økt slitasje på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske. Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften. 1. Luft pumpen og inntaksrøret, og fyll på med pumpevæske. 2. Åpne sperreventilen i inntaksrøret helt. 3. Løsne låseskruen under drift (ved maksimalt turtall) til det kommer ut luft. 4. Skru inn låseskruen igjen. 5. Gjenta flere ganger til all luften er sluppet ut. FARE Opphetet væske spruter ut av pumpen Forbrenningsfare! Bruk beskyttelsesklær Slå på pumpen FARE Overskridelse av tillatte trykk- og temperaturgrenser på grunn av stengte inntaksog trykkrør Lekkasje av opphetet pumpevæske! Kjør aldri pumpen med stengte sperreventiler i inntaks- og/eller trykkrør. Pumpeaggregatet kan bare startes hvis sperreventilen på trykksiden er litt eller helt åpen. FARE For høye temperaturer på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggregatet uten at det er fylt med væske. Fyll pumpen på forskriftsmessig måte. Pumpen må bare brukes innenfor det tillatte bruksområdet. Calio S / Calio-Therm S 21 av 38

22 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften FORSIKTIG Unormal støy og unormale vibrasjoner og temperaturer eller lekkasjer Skade på pumpen! Slå straks av pumpen/pumpeaggregatet. Ikke sett pumpeaggregatet i drift igjen før årsaken er funnet og feilen rettet. Anleggets rørsystem er rengjort. Pumpe, inntaksrør og eventuell tilførselstank er luftet og fylt med pumpevæske. Påfyllings- og ventilasjonsrør er stengt. 1. Åpne stengeventilen i tilførsels-/inntaksrøret helt. 2. Steng sperreventilen i trykkrøret, eller la den være litt åpen. 3. Start motoren Betjening Betjeningselementer Alle innstillinger foretas med de kapasitive betjeningstastene som er integrert i fronten på huset. Tabell 10: Funksjonstaster Calio S Reduser verdien ( ) Øk verdien (+) Lagringstast ( ) (endre driftsmodus, lagre innstilling, slå på bakgrunnsbelysning) Visning Den elektriske effekten som er tatt opp (målt), vises som numerisk verdi med enheten [W] i det integrerte displayet (visning med 2 sifre). Displayet lyser når pumpen kobles inn. Hvis ingen taster betjenes innen 8 sekunder, reduserer pumpen automatisk bakgrunnsbelysningen til displayet (fast innstilling). Så snart en tast betjenes, lyser bakgrunnsbelysningen igjen. Fig. 5: Display Calio S Eksempel: Visning av elektrisk effekt som er tatt opp (målt) i driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering. Visningen av effekten er synlig på displayet i 5 sekunder. Fig. 6: Display i driftsmodusen Konstanttrykkregulering 22 av 38 Calio S / Calio-Therm S

23 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Symboler Driftsmodi, funksjoner og innstillinger vises gjennom symboler på forsiden. Et symbol betyr at den aktuelle driftsmodusen eller funksjonen er aktiv. Tabell 11: Presentasjon av symboler Calio S Symbol Beskrivelse Enhet W Elektrisk effekt (målt) W Symbolet lyser når verdien for elektrisk effekt vises i displayet. m Valgt nominell verdi i [m] i driftsmodusen Konstanttrykkeller m proporsjonaltrykkregulering Visning med to sifre med desimalpunkt for nominell verdi eller målt verdi i området fra 0.0 til Driftsmodusen Konstanttrykkregulering - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Driftsmodusen Regulatordrift - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Driftsmodusen Reduksjonsdrift - Pumpen signaliserer en feil (her: feilkode E8) Feilen vises med feilnummer som numerisk verdi i displayet. Visningen "E1 - E9" vises i displayet Driftstype Konstanttrykkregulering Funksjon Uavhengig av pumpestrømmen holder pumpereguleringen pumpehøyden til pumpen over det tillatte pumpestrømområdet opptil maksimalkarakteristikken 1 konstant på den innstilte nominelle verdien til differansetrykket H S (fabrikkinnstilling). H H max 1 2 H S 1 H S 2 H min Fig. 7: Funksjon konstanttrykkregulering Q Innstilling Tabell 12: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for konstanttrykkregulering Trykk inn lagringstasten i 2 sekunder. Den aktuelle driften vises gjennom det tilhørende blinkende symbolet. Mulige driftsmodi: Konstanttrykkregulering / proporsjonaltrykkregulering / regulatordrift med fast turtall Calio S / Calio-Therm S 23 av 38

24 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Trykk inn lagringstasten så mange ganger i lenger enn 0,5 sekunder at symbolet for konstanttrykkregulering blinker. Endring av nominell verdi for driftsmodusen Konstanttrykkregulering. H / Den nominelle verdien til differansetrykket reduseres/økes gjennom å trykke på betjeningsknapp ( ) / betjeningsknapp (+) Trykk inn lagringstasten i minst 0,5 sekunder. Innstillingsmodusen Kontanttrykkregulering aktiveres. 4 sekunder etter at en betjeningstast sist ble trykket, ender modusen "Innstilling" og displayet viser den elektriske pumpeeffekten som er tatt. Den nye nominelle verdien lagres automatisk i et minne som ikke kan gå tapt. H max H S H min Q Fig. 8: Innstilling konstanttrykkregulering Proporsjonaltrykkregulering Funksjon Avhengig av pumpestrømmen reduserer eller øker pumpereguleringen den nominelle verdien til differansetrykket til pumpen lineært via det tillatte pumpestrømområdet mellom 1 / 2 H S og H S. H H max 1 H S 1 1 / 2 H S H min Q Fig. 9: Funksjon proporsjonaltrykkregulering 24 av 38 Calio S / Calio-Therm S

25 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Innstilling Tabell 13: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for proporsjonaltrykkregulering Trykk inn lagringstasten i 2 sekunder. Den aktuelle driften vises gjennom det tilhørende blinkende symbolet. Mulige driftsmodi: Konstanttrykkregulering / proporsjonaltrykkregulering / regulatordrift med fast turtall Trykk inn lagringstasten så mange ganger i lenger enn 0,5 sekunder at symbolet for proporsjonaltrykkregulering blinker. Endring av nominell verdi for driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering / Den nominelle verdien til differansetrykket reduseres/økes gjennom å trykke på betjeningsknapp ( ) / betjeningsknapp (+) Trykk inn lagringstasten i minst 0,5 sekunder. Innstillingsmodusen Proporsjonaltrykkregulering aktiveres. 4 sekunder etter at en betjeningstast sist ble trykket, avsluttes modusen Innstilling, og displayet viser den elektriske pumpeeffekten. Den nye nominelle verdien lagres automatisk i et minne som ikke kan gå tapt. H H max H S H min Q Fig. 10: Innstilling proporsjonaltrykkregulering Regulatordrift med fast turtall Funksjon Pumpen drives på det innstilte turtallsnivået (karakteristikk). Det er inntil tre turtallsnivåer å velge mellom. Calio S / Calio-Therm S 25 av 38

26 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Innstilling Tabell 14: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for regulatordrift Trykk inn lagringstasten i 2 sekunder. Den aktuelle driften vises gjennom det tilhørende blinkende symbolet. Mulige driftsmodi: Konstanttrykkregulering / proporsjonaltrykkregulering / regulatordrift med fast turtall Trykk inn lagringstasten så mange ganger i lenger enn 0,5 sekunder at symbolet for regulatordrift blinker. Display ved endring av nominell verdi for driftsmodusen Regulatordrift. / Trykk på betjeningsknapp ( ) = Velg turtallsnivå 1 Trykk på betjeningsknapp (+) = Velg turtallsnivå 2 Trykk inn lagringstasten i minst 0,5 sekunder. Innstillingsmodusen Regulatordrift aktiveres. 4 sekunder etter at en betjeningstast sist ble trykket, avsluttes modusen Innstilling, og displayet viser den elektriske pumpeeffekten. Den nye nominelle verdien lagres automatisk i et minne som ikke kan gå tapt. H Q Fig. 11: Innstilling av regulatordrift med fast turtall Reduksjonsdrift Funksjon Når væsketemperaturen synker kontinuerlig over en kortere periode, gjenkjenner pumpen et minimalt varmeeffektbehov og kobler om til reduksjonsdrift. Ved økende varmeeffektbehov kobles det automatisk tilbake til regulatordrift. Når pumpen registrerer at fremløpstemperaturen synker kontinuerlig i løpet av 12 minutter og funksjonen Reduksjon er aktivert, kobler pumpen automatisk over i driftsmodusen Reduksjon. En temperaturkoblingsterskel evalueres ikke. Forutsetninger: 1. Pumpen er montert i fremløpet. 26 av 38 Calio S / Calio-Therm S

27 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 2. Funksjonen Reduksjon må være aktiv i den overordnede anleggsreguleringen/ anleggsstyringen (disse reduserer fremløpstemperaturen). T Fremløp t 1 t 2 t 12 min Fig. 12: Reduksjon Innstilling Tabell 15: Innstilling av driftsmodusen Reduksjonsdrift Trykk inn lagringstasten i 2 sekunder. Den aktuelle driften vises gjennom det tilhørende blinkende symbolet. Mulige driftsmodi: Konstanttrykkregulering / Proporsjonaltrykkregulering / Regulatordrift med fast turtall Trykk inn lagringstast så mange ganger i lenger enn 0,5 sekunder at symbolet for Reduksjonsdrift blinker. Display for driftsmodusen Reduksjonsdrift 0 = Reduksjonsdrift deaktivert / Trykk på betjeningsknapp ( ) = Deaktiver reduksjonsdrift (visning = 0) Trykk på betjeningsknapp (+) = Aktiver reduksjonsdrift (visning = 1) Trykk inn lagringstasten i minst 0,5 sekunder. Innstillingsmodusen reduksjonsdrift aktiveres. 4 sekunder etter at en betjeningstast sist ble trykket, avsluttes modusen Innstilling og displayet viser den elektriske pumpeeffekten. Den nye nominelle verdien lagres automatisk i minnet som ikke kan gå tapt Funksjoner Lagre data Driftsdataene til pumpen er lagret og bevares når pumpen slås av eller kobles fra forsyningsspenningen. Når pumpen slås på, drives den med dataene og driftspunktene som var aktive før utkoblingen. Calio S / Calio-Therm S 27 av 38

28 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Beskyttelsesfunksjoner Funksjon Den elektroniske motorbeskyttelsen reduserer automatisk pumpeeffekten ved overbelastning. Tilgjengelige beskyttelsesfunksjoner: Beskyttelse mot overoppheting Spenningsovervåking Blokkert rotor Innstillinger Ingen Feilmeldinger Funksjon Pumpen rapporterer en feil som kode i formatet "Ex" med x som feilkode 0-9 i displayet. I følgende eksempel foreligger feilen E8 på pumpen. Displayet blinker i avstander på 0,5 sekunder. Tabell 16: Feilkoder Fig. 13: Visning av feilmelding E8 (motorfeil) Hvis det oppstår feil, kan ikke innstillingen på pumpen endres. Når feilen ikke lenger foreligger, veksler visningen tilbake til den innstilte driftsmodusen. Feilkode Årsak Beskrivelse Utbedring E1 Overspenning Spenningsforsyningen fra nettet er for Tilpass nettspenningen høy E2 Underspenning Spenningsforsyningen fra nettet er for Tilpass nettspenningen lav E3 Blokkering Rotoren er blokkert Skru ut lufteskruen og deblokker akselen manuelt E4 Tørrkjøring Luft i motoren Etterfyll pumpevæsken ved behov og/ eller luft ut via lufteskruen E5 Overbelastning Motoren går tungt Skift ut pumpen E6 Viklingsvern Vikling defekt Skift ut pumpen E7 Kortslutning For høy motorstrøm Skift ut pumpen E8 I utakt Motorfeil Skift ut pumpen E9 For høy temperatur på elektronisk komponent Elektronisk komponent avkjøles ikke tilstrekkelig Kontroller driftsforholdene 6.2 Slå av pumpen Sperreventilen i inntaksrøret er åpen og skal være åpen hele tiden. 1. Lukk sperreventilen i trykkrøret. 2. Stans motoren, og kontroller at den ikke stopper brått. 28 av 38 Calio S / Calio-Therm S

29 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften MERK Dersom det er montert en enveisventil i trykkrøret, kan sperreventilen være åpen, så lenge anleggsbetingelsene/ anleggsforskriftene blir tatt hensyn til og overholdes. Hvis pumpen står stille lenge, gjør du følgende: 1. Steng sperreventilen i inntaksrøret. FORSIKTIG Fare for frost hvis pumpen står stille lenge Skade på pumpen! Tøm pumpen og eventuelt kjølekammer/varmekammer, eller sikre aggregatet mot frost. 6.3 Grenseverdier for driftsområde FARE Overskridelse av grenseverdier for trykk, temperatur, pumpevæske og turtall Varm pumpevæske strømmer ut! Overhold driftsspesifikasjonene i databladet. Unngå langvarig drift mot lukket sperreventil. Kjør aldri pumpen ved høyere temperaturer enn det som angis i databladet eller på typeskiltet Omgivelsestemperatur FORSIKTIG Drift utenfor de tillatte omgivelsestemperaturene Skade på pumpen/pumpeaggregatet! Overhold angitte grenseverdier for tillatte omgivelsestemperaturer. Overhold følgende parametere og verdier under driften: Tabell 17: Væsketemperatur avhengig av omgivelsestemperatur [ C] Væsketemperatur Omgivelsestemperatur Alle Pumpevæskens tetthet Pumpens inngangseffekt øker proporsjonalt med pumpevæskens tetthet. FORSIKTIG Overskridelse av tillatt pumpevæsketetthet Overbelastning av motoren! Følg anvisningene om tetthet i databladet. 6.4 Sette ut av drift / konservere / lagre Tiltak for å sette pumpen ut av drift Pumpe/pumpeaggregat forblir montert Væsketilførselen er tilstrekkelig til å kunne kjøre pumpen. Calio S / Calio-Therm S 29 av 38

30 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 1. Hvis pumpen er lenge ute av drift, skal pumpeaggregatet startes og kjøres i ca. fem minutter hver måned eller minst hvert kvartal. Dette hindrer avleiringer inne i pumpen og i tilførselsrørene like ved pumpen. Pumpen demonteres og lagres Pumpen er tømt på forskriftsmessig måte ( Kapittel 7.2 Side 31) og sikkerhetsbestemmelser for demontering av pumpen er overholdt. Følg eventuelle tilleggsanvisninger. ( Kapittel 3 Side 10) 6.5 Sette i drift igjen Når pumpen skal settes i drift igjen, følger du punktene for oppstart ( Kapittel 6.1 Side 21) og grensene for driftsområdet. Utfør nødvendig vedlikehold og service før pumpen/pumpeaggregatet settes i drift igjen. ( Kapittel 7 Side 31) ADVARSEL Manglende beskyttelsesinnretninger Fare for personskader på grunn av utstrømmende pumpevæske! Etter at arbeidet er avsluttet, skal alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger settes forskriftsmessig på plass eller aktiveres igjen. 30 av 38 Calio S / Calio-Therm S

31 7 Vedlikehold/service 7 Vedlikehold/service 7.1 Vedlikehold/inspeksjon Sirkulasjonspumpene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Hvis en pumpe ikke brukes på lang tid, eller hvis systemet er sterkt tilsmusset, kan rotoren blokkeres. Rotoren på akselenden kan avblokkeres ved å skru ut låseskruen med en skrutrekker. MERK Reparasjoner på pumpen må kun utføres av en av våre autoriserte servicepartnere. Ta kontakt med ditt varmeingeniørfirma ved eventuelle skader. 7.2 Tømme/rengjøre ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Spyl pumpen hvis det er brukt skadelige, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. Spyl og rengjør pumpen grundig før den transporteres til verkstedet. Pumpen må utstyres med rengjøringssertifikat. 7.3 Demontere pumpeaggregatet Demontere et komplett pumpeaggregat FARE Arbeide med klemmekasser under spenning Livsfarlig elektriske støt! Koble fra forsyningsspenningen minst 5 minutter før arbeidet påbegynnes, og sikre den mot gjeninnkobling. FARE Kraftig magnetfelt i rotorområdet Livsfare for personer med pacemaker! Overhold sikkerhetsavstanden på minst 0,3 m. FARE Restspenning på motorkontaktene Livsfare på grunn av generatordrevet rotor! Forhindre tilbakestrømning ved å stenge sperreventilene. Calio S / Calio-Therm S 31 av 38

32 7 Vedlikehold/service ADVARSEL Fare på grunn av kraftig magnetfelt Klemfare ved uttrekking av rotoren! Rotoren kan på grunn av det kraftige magnetfeltet rykkes tilbake til utgangsposisjonen! Fare for magnetisk tiltrekning av magnetisk deler i nærheten av rotoren! Rotoren må kun tas ut av motorhuset av autoriserte fagpersoner. Fjern magnetiske deler i nærheten av rotoren. Hold monteringsstedet rent. FORSIKTIG Kraftig magnetfelt i rotorområdet Kan påvirke magnetiske datalagringsenheter samt elektroniske apparater, komponenter og instrumenter! Ukontrollert gjensidig tiltrekning mellom magnetiske enkeltkomponenter, verktøy og lignende! Fjern magnetiske deler i nærheten av rotoren. Hold monteringsstedet rent. FORSIKTIG Fare på grunn av kraftig magnetfelt Problemer med eller skader på det elektriske utstyret! Rotoren må kun tas ut av motorhuset av autoriserte fagpersoner. Trinnene og anvisningene er fulgt og utført. Pumpen er kjølt ned til omgivelsestemperatur. Beholder til oppsamling av væske er plassert på undersiden. 1. Avbryt strømtilførselen (ved å koble fra motoren) og sikre mot gjeninnkobling. 2. Steng sperreventilene. 3. Løsne trykk- og inntaksrør fra rørledningen. 4. Fjern spenningsfrie støtter fra pumpeaggregatet, avhengig av pumpe-/ motordimensjonen. 5. Ta det komplette pumpeaggregatet ut av rørledningen. 32 av 38 Calio S / Calio-Therm S

33 8 Feil: årsaker og utbedring Tabell 18: Feilsøking A B C D 8 Feil: årsaker og utbedring Pumpe pumper ikke Pumpen starter ikke, eller den går ujevnt Pumpen går, men pumper ikke noe vann. Pumpen støyer A B C D Mulige årsaker Tiltak 4) Se feilkoder ( Kapittel Side 28) Kontroller styringsreset, spenningsforsyning og sikringer Forurensninger i pumpen ( Kapittel 7.1 Side 31) Luft i anlegget Luft ut anlegget og pumpen Sperreventiler lukket For høy effekt For lavt trykk i anlegget Luft i anlegget Åpne sperreventilene Reduser den nominelle verdien til differansetrykket Øk fyllingstrykket i anlegget Luft ut anlegget og pumpen 4) Trykket må avlastes i pumpen ved utbedring av feil i pumpedeler som står under trykk. Calio S / Calio-Therm S 33 av 38

34 9 Tilhørende dokumenter 9 Tilhørende dokumenter 9.1 Snittbilde med komponentliste Delenr. Delebetegnelse Delenr. Delebetegnelse 102 Spiralhus 230 Løpehjul 310 Glidelager Stator 814 Kobbervikling 817 Spalterør 818 Rotor 34 av 38 Calio S / Calio-Therm S

35 9 Tilhørende dokumenter 9.2 Elektrisk koblingsplan 6 mm max. 0,5 Nm 5 mm SW 1,5* 32 mm 38 mm 3x0,75 mm 2 max. 2,5 Nm SW 19 max. 0,7 Nm PH A B C Fig. 14: Tilkobling til strømnettet 1 Stikk inn, og la gå i lås for å koble til 2 Trekk i retning 3 for å koble fra (trykk inn sikringen som ligger på 2 når du trekker den av) 3 Trekkretning * Unbrakonøkkel er vedlagt Hylser er ikke med i leveransen Calio S / Calio-Therm S 35 av 38

36 10 EF-samsvarserklæring 10 EF-samsvarserklæring Produsent: Produsenten erklærer med dette at produktet: KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Straße Frankenthal (Tyskland) Calio S, Calio-Therm S Serienummer: oppfyller alle kravene i direktivene nedenfor i den til enhver tid gjeldende utgave: Pumpeaggregat: Direktiv 2006/95/EF, Lavspenningsdirektivet Pumpeaggregat: Direktiv 2004/108/EF EMC-direktivet Pumpeaggregat: Direktiv 2009/125/EF Eco-designdirektivet, forordning nr. 641/2009 hhv. 622/2012 Produsenten erklærer med dette at følgende harmoniserte internasjonale normer gjelder: EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN EU-konformitetserklæringen ble utstedt: Frankenthal, Joachim Schullerer Leder, produktutvikling, automatiseringsprodukter KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Straße Frankenthal 36 av 38 Calio S / Calio-Therm S

37 Stikkordliste Stikkordliste A Avfallshåndtering 11 B Bruksområder 7 F Feil 33 Feilbruk 8 G Grenseverdier for driftsområde 29 I Innhold i leveransen 15 K Konservere 30 Konservering 10 L Lagre 10, 30 R Riktig bruk 7 Rørledninger 18 S Sette i drift igjen 30 Sette pumpen i drift 21 Sette ut av drift 30 Sikkerhet 7 Sikkerhet på arbeidsplassen 8 Slå på pumpen 22 T Tilbakesending 10 Typeskilt 13 Calio S / Calio-Therm S 37 av 38

38 KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Johann-Klein-Str Frankenthal (Germany) Tel Fax /01-NO

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad Høyeffektiv varmepumpe Calio S Datablad Trykkested Datablad Calio S KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning Blokkpumpe Etachrom BC Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etachrom BC Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Rio-Eco Therm N. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Rio-Eco Therm N. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Rio-Eco Therm N Datablad Trykkested Datablad Rio-Eco Therm N Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Vannormpumpe Etaseco RVP Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Drifts-/monteringsveiledning Ordrenummer: Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etaseco RVP

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Automatisk pumpestasjon for avløpsvann Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning Normpumpe Etanorm-MX;Etanorm-RX Sprinklerpumpe Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etanorm-MX;Etanorm-RX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Sprinklerpumpe CPKN-SX. Drifts-/monteringsveiledning

Sprinklerpumpe CPKN-SX. Drifts-/monteringsveiledning Sprinklerpumpe CPKN-SX Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning CPKN-SX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Ekstern platevarmeveksler PHE S, PHE C NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012 HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX Betriebsanleitung 057 477 032_a I 05/2012 477 032_a HW 3000 (Art.Nr. 112 845) HW 3000 INOX (Art.Nr. 112 846) HW 3500 (Art.Nr. 112 847) HW 3500 INOX (Art.Nr.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer