Ama-Drainer-Box Mini

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ama-Drainer-Box Mini"

Transkript

1 Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning

2 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av produsenten. Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Innhold Innhold 1 Generelt Grunnprinsipper Montering av maskiner som ikke er komplette Målgruppe Relevante dokumenter Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Feil bruk Riktig bruk Transport/lagring/avfallshåndtering Kontroller tilstanden ved levering Transport Lagring/konservering Tilbakesending Avfallshåndtering Beskrivelse Generell beskrivelse Betegnelse Typeskilt Konstruksjon Konstruksjon og virkemåte Innhold i leveransen Forventede støynivåer Mål og vekt Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontroll før installasjon Installere anlegget Koble til rørledninger Koble til dykkmotorpumpe Elektrisk opplegg Ama-Drainer-Box Mini 3 av 40

4 Innhold 6 Sette pumpen i drift / ut av drift Sette pumpen i drift Grenseverdier for driftsområdet Sette ut av drift / konservere / lagre Sette i drift igjen Vedlikehold Sikkerhetsforskrifter Vedlikehold/inspeksjon Tømme/rengjøre Bytte ut pumpeaggregatet Anbefalt reservedelslager Feil: årsaker og utbedring Tilhørende dokumenter Sprengskisse Tilkoblinger Mål Monteringseksempel EF-samsvarserklæring Sikkerhetserklæring...37 Stikkordliste av 40 Ama-Drainer-Box Mini

5 Ordliste Ordliste Avløpsvann Vann som har blitt endret gjennom bruk, f.eks. gråvann. Avløpsvann fra husholdning Avløpsvann uten fekalier (gråvann) fra vasker, dusjer, badekar, vaskemaskiner osv. Dykkmotorpumpe EN EN Dykkmotorpumper er nedsenkbare, ikkeselvsugende blokkaggregater. Vanligvis brukes pumpene fullstendig nedsenket. De kan brukes i kortere tidsrom over vann, til minstenivået for pumpevæsken er nådd. Europeisk standard for heveanlegg for avløpsvann som kasserer fekaliefritt avløpsvann under oppstuvingsnivået i bygninger og på tomter. Den fastlegger generelle krav samt prinsipper for konstruksjon og kontroll. Europeisk standard som regulerer utforming, drift og reparasjon av heveanlegg for avløpsvann i bygninger og på tomter. Forventede støynivåer Det forventede støyutslippet, angitt som lydtrykknivå LPA i db(a). Heveanlegg for sølevann Innretning for samling og automatisk heving av avløpsvann uten kloakk over oppstuvingsnivået. Oppstuving Avløpsvann presses tilbake fra kanalen og inn i de lukkede rørene til grunnstykkets avløp. Oppstuvingsnivå Det høyeste nivået som avløpsvann som presses tilbake, kan stige til. Oppstuvingssløyfe En del av trykkrøret til et heveanlegg for avløpsvann over oppstuvingsnivået. Sikkerhetserklæring En sikkerhetserklæring er en erklæring fra kunden ved returnering til produsenten, om at pumpen/pumpeaggregatet er tømt på forskriftsmessig måte, slik at deler som har vært i kontakt med pumpevæske, ikke utgjør noen fare for miljø og helse. Tilbakeslagsklaff Den delen av heveanlegget som hindrer tilbakestrømning av avløpsvann i trykkrøret. Tilførselsrør Trykkrør Avløpsrør, tilfører avløpsvann fra avløp til heveanlegget. Rørledning for transport av avløpsvann over oppstuvingsnivået til kanalen for avløpsvann. Oppsamlingsbeholder Delen av et heveanlegg for sølevann der avløpsvannet blir trykkløst mellomlagret og deretter automatisk pumpet ut. Ama-Drainer-Box Mini 5 av 40

6 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen gjelder for produktseriene og modellene som er angitt på omslaget. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Typeskiltet angir produktserien og dimensjonen og de viktigste driftsdataene. Fabrikknummeret/serienummeret gir en nøyaktig beskrivelse av anlegget, og skal brukes til identifisering ved alle senere henvendelser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om eventuelle skader. Forventede støynivåer se pumpens betjeningsveiledning. 1.2 Montering av maskiner som ikke er komplette Følg anvisningene i det aktuelle underkapittelet om vedlikehold og service ved montering av ufullstendige maskinerksb som er levert av. 1.3 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. 1.4 Relevante dokumenter Tabell 1: Oversikt over relevante dokumenter Dokument Leverandørdokumentasjon Innhold Betjeningsveiledninger og annen dokumentasjon for tilbehør og integrerte maskinkomponenter, betjeningsveiledning for dykkmotorpumpe 1.5 Symboler Tabell 2: Symboler i dokumentet Tegn Verdi Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning Handlingsresultat Krysshenvisninger Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet 6 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

7 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 3: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av heveanlegget for å sikre effektiv drift og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på heveanlegget, skal følges og må alltid være klart synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Rotasjonsretningspil Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 2.3 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. Ama-Drainer-Box Mini 7 av 40

8 2 Sikkerhet Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i bruk av heveanlegget må bare utføres under tilsyn av teknisk fagpersonell. 2.4 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer 2.5 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgendesikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Forskrifter om eksplosjonsvern Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 2.6 Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker Monter deksler over varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og kontroller at de fungerer. Dekslene må ikke fjernes mens pumpen er i drift. Verneutstyr skal være tilgjengelig for personalet, og dette utstyret skal brukes. Lekkasjer (f. eks. akseltetningen) av farlige stoffer (f. eks. eksplosiv, giftig, varm) må fjernes på en slik måte at det ikke oppstår fare for personer eller miljøet. Gjeldende lover og regler skal overholdes. Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter og/eller forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette). 2.7 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Ombygging eller endring av heveanlegget er kun tillatt i samråd med produsenten. Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre komponenter kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår skader på grunn av dette. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. Arbeid på heveanlegget skal kun utføres når det står stille. Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur. Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt. 8 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

9 2 Sikkerhet Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan heveanlegget settes ut av drift. Heveanlegg som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass igjen eller aktiveres umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen. ( Kapittel 6.1 Side 25) Hold uvedkommende personer (f.eks. barn) borte fra heveanlegget. 2.8 Feil bruk Overhold grenseverdiene som er angitt i dokumentasjonen. Driftssikkerheten for det leverte heveanlegget garanteres bare dersom produktet brukes riktig. ( Kapittel 2.9 Side 9) 2.9 Riktig bruk Anlegget skal kun brukes til de bruksområdene som produktet er beregnet for, og som er beskrevet i de relevante dokumentene. Anlegget skal kun brukes når produktet er i perfekt teknisk stand. Anlegget skal ikke brukes i delvis montert tilstand. Anlegget skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i dokumentasjonen for den aktuelle modellen. Anlegget skal aldri kjøres uten pumpevæske. Følg anvisningene om minimumstilførsel av væske i dokumentasjonen (for å unngå skader på grunn av overoppheting, skader på lagre osv.). Følg anvisningene om maksimal tilførsel av væske i dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetningen, kavitasjonsskader, skader på lagre osv.). Væsketilførselen på anleggets inntaksside må ikke strupes (for å unngå kavitasjonsskader). Bruksområder som ikke er nevnt i dokumentasjonen, må avtales med produsenten. Unngå forutsigbar feilbruk Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i dokumentasjonen må aldri overskrides. Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen. Ama-Drainer-Box Mini 9 av 40

10 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Kontroller tilstanden ved levering 1. Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres. 2. Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen og forsikringsselskapet. 3.2 Transport FARE Anlegget kan falle ned fra pallen Fare for personskader på grunn av at anlegget faller ned! Anlegget skal alltid transporteres i horisontal stilling. Anlegget må aldri henge i den elektriske tilkoblingsledningen. Ikke la anlegget støte mot noe eller falle ned. 3.3 Lagring/konservering Hvis det ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler vi følgende tiltak med hensyn til lagring av heveanlegget for sølevann: FORSIKTIG Skader som skyldes frost, fuktighet, smuss, UV-stråling eller skadedyr under lagring Korrosjon/tilsmussing av heveanlegget for sølevann! Lagre heveanlegget for sølevann på et frostsikkert sted og ikke under åpen himmel. FORSIKTIG Fuktighet, smuss eller skader ved åpninger og forbindelsessteder Lekkasjer fra eller skader på heveanlegget for sølevann! Ikke fjern beskyttelse over åpninger i heveanlegget for sølevann før installasjonen. Heveanlegget for sølevann bør lagres i et tørt, beskyttet rom med så konstant luftfuktighet som mulig. 3.4 Tilbakesending 1. Tøm anlegget på forskriftsmessig måte. 2. Spyl og rengjør anlegget grundig, spesielt dersom det er brukt til skadelige, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. 3. Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må aggregatet dessuten nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert gass. 4. Et fullstendig utfylt sikkerhetssertifikat skal alltid legges ved anlegget. ( Kapittel 11 Side 37) Utførte sikrings- og dekontamineringstiltak skal alltid oppgis. MERK En sikkerhetserklæring kan lastes ned fra Internett på følgende adresse: 10 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

11 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.5 Avfallshåndtering ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Demonter anlegget. Samle opp fett og smørevæske under demonteringen. 2. Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende: - Metall - Plast - Elektronikk - Fett og smørevæske 3. Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Ama-Drainer-Box Mini 11 av 40

12 4 Beskrivelse 4 Beskrivelse 4.1 Generell beskrivelse FORSIKTIG Uegnede pumpevæsker Skade på pumpen! Du må aldri pumpe korrosjonsfremmende, brennbare eller eksplosjonsfarlige væsker. Du må aldri pumpe avløpsvann fra toaletter og urinaler eller slipende væsker. Du må aldri pumpe fettholdig avløpsvann. Må aldri brukes i et næringsmiddelområde. Automatisk heveanlegget for sølevann Normalutførelse Egnet for å pumpe kjemisk nøytralt, lett forurenset sølevann og vaskevann. Utførelse C for aggressivt vann I tillegg til pumpevæskene over, er også disse egnet: havvann eller saltholdig vann vann fra svømmebasseng og brakkvann aggressivt sølevann Håndtering av kondensat fra kondenserende gasskjeler 4.2 Betegnelse Eksempel: Ama-Drainer-Box Mini Tabell 4: Forklaring på betegnelsen Forkortelse Ama-Drainer-Box Mini C Betydning Produktserie Merking for lite heveanlegg Utførelse for aggressive medier 4.3 Typeskilt Fig. 1: Typeskilt (eksempel) 1 Produktserie/dimensjoner 2 Beregnet frekvens 3 Beregnet spenning 4 Maks. løftehøyde 5 Maks. tilførselsstrøm 6 Prinsipper for konstruksjon og kontroll 7 Totalvekt 8 Ansvarlig myndighet / innføringsår 9 Ref.nr., ytelseserklæring 10 Beregnet effekt 11 Pumpevæsketemperatur 12 Produksjonsår/kalenderuke 12 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

13 4 Beskrivelse Typeskiltet befinner seg inne i beholderen. 4.4 Konstruksjon Konstruksjonstype Oppsamlingsbeholder av slagfast plast for installasjon på bakkenivå eller for veggmontering Lukttett deksel med aktivkullfilter og integrert overløpssikring Automatisk koblende dykkmotorpumpe med en spesialflottør Med integrert tilbakeslagsklaff Iht. EN Installasjonstype Stasjonær installasjon over bakken Tilkoblinger Inntak: DN 50/ DN 40/ DN 32 Trykkutgang: DN 40 Dusjtilkobling: DN 50 Lufting: mulig via stikkmuffe DN 40 på monteringsstedet Drift Enfaset vekselstrømsmotor Med innebygget temperaturbryter Med kabel og jordet støpsel Løpehjulform Åpent flerskovlhjul, kulegjennomgang 10 mm Utførelse C Valg av materiale for aggressivt sølevann 4.5 Konstruksjon og virkemåte Fig. 2: Snittbilde 1 Tilkobling på trykksiden 2 Oppsamlingsbeholder 3 Tilkobling på tilførselssiden 4 Flottørbryter 5 Dykkmotorpumpe Ama-Drainer-Box Mini 13 av 40

14 4 Beskrivelse Utførelse Virkemåte Heveanlegget består av en stabil oppsamlingsbeholder (2) med integrert dykkmotorpumpe (5), tilkobling på tilførselssiden (3) og tilkobling på trykksiden (1). Pumpevæsken går gjennom en tilkobling på tilførselssiden (3) til anlegget og samles opp i en gass-, lukt- og vanntett plastbeholder (2). Ved et bestemt påfyllingsnivå utløses flottørbryteren (4) og kobler automatisk inn dykkmotorpumpen (5). Pumpevæsken føres deretter til det offentlige avløpssystemet gjennom tilkoblingen på trykksiden over oppstuvingsnivået. Tilbehør 4.6 Innhold i leveransen Lite heveanlegg for installasjon over bakken, som er klart til å plugges inn og som består av: stabil plastbeholder med trykktett og lukttett deksel automatisk koblende dykkmotorpumpe med integrert tilbakeslagsklaff tilkoblinger på tilførselssiden (gummimuffer) 2x DN 50/ 2x DN 40/ 1x DN 32 tilkobling på trykksiden DN 40 (gummimuffe) dusjtilkobling DN 50 (formstykke) kullfilterinnsats med overløpssikring Nødvendig tilbehør kan bestilles gjennom forhandleren. MERK Forhindring av skader ved hjelp av en nettuavhengig alarmkoblingsenhet eller en vaskemaskinstopp. Fare for skader på grunn av oversvømmelse ved manglende nettspenning eller en defekt dykkmotorpumpe. Alarmkoblingsenhet AS 0, AS 2, AS 4 oder AS 5 advarer i kombinasjon med alarmrelékontakt M1 mot høyere vannstand enn tillatt i oppsamlingsbeholderen. KSB-vaskemaskinstopp avgir alarm og kobler ut vaskemaskinen før oppsamlingsbeholderen renner over. 4.7 Forventede støynivåer Lydtrykknivå < 70 db (A) 4.8 Mål og vekt Du finner informasjon om mål i tegningene av anlegget. ( Kapittel 9.3 Side 34) Tabell 5: Vekt [kg] Ama-Drainer-Box Totalvekt Mini 9 Mini C 9 Leveranse komplett montert på fabrikken. 14 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

15 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Strømtilførsel ikke avbrutt Livsfare! Trekk ut nettpluggen og sikre den slik at den ikke kan plugges inn igjen utilsiktet. FARE Arbeid på elektrisk tilkobling utført av ukvalifisert personell Livsfarlig elektrisk støt! Elektrisk tilkobling må bare utføres av en autorisert elektriker. Følg IEC-forskriftene (DIN VDE 0100). FARE Mangelfullt elektrisk anlegg Livsfare! Det elektriske anlegget må samsvare med monteringsbestemmelsene iht. VDE 100 (dvs. stikkontakt med jordingsklemmer). Det elektriske nettet må ha en jordfeilbryter med maks. 30 ma. Den elektriske tilkoblingen må bare utføres av autorisert elektriker. FARE Ikke-forskriftsmessig bruk Livsfarlige elektriske støt! Forlengelseskabelen må ha samme kvalitet som den medleverte pumpekabelen. Ikke utsett elektriske tilkoblinger og enheter for fuktighet. 5.2 Kontroll før installasjon Kontroller følgende punkter før installasjonen: Heveanlegget er egnet for strømnettet i henhold til angivelsene på typeskiltet. Pumpevæsken som skal pumpes, er i samsvar med de tillatte pumpevæskene. De ovennevnte sikkerhetsanvisningene er overholdt. Installasjonen er frostsikker. MERK EN "Avløpssystemer med selvfall i bygninger" må følges ved montering og installasjon. MERK Heveanlegg for sølevann skal luftes ut via taket når de er lukket lukttett. MERK Andre betjeningsveiledninger, som er relatert til komponentene i dette anlegget, må også tas hensyn til. Dersom det finnes transportsikringer, må disse fjernes før monteringen. Ama-Drainer-Box Mini 15 av 40

16 5 Installasjon/montering MERK Heveanlegget må ikke drives i nærheten av oppholds- og soverom. 5.3 Installere anlegget Demontere dekselet Løsne de tre skruene 900, og ta av dekselet. 2. Ta ut delene som befinner seg i oppsamlingsbeholderen 591, og oppbevar dem på en sikker måte Fig. 3: Demontere dekselet Deksel 591 Beholder 900 Skrue (må ikke mistes) (3) Montering på jevnt underlag 1. Lim de medfølgende (3) gummibufrene (Ø 10 x 4) på utsparingene på undersiden av beholderen som er beregnet på dette, ved hjelp av klebefolie. 2. Installer anlegget på et jevnt underlag, og juster med hjelp av vater Montering på veggen 1. Bruk en boresjablong (del av forpakningen, overdel) og en vater til å markere boringene for beholderfestene, og lag boringene. 2. Sett på to vanlige plugger 2, og skru inn hakeskruene Lim de medfølgende gummibufrene /.02 på baksiden (se illustrasjonen nedenfor) av beholderen ved hjelp av klebefolie. 4. Heng anlegget på krokene. 16 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

17 5 Installasjon/montering Fig. 4: Montering på veggen, mål [mm] 1 Hakeskrue (2) 2 Plugg (2) 591 Oppsamlingsbeholder Gummibuffer (2) ( 10 x 4) Gummibuffer ( 20,6 x 13,2) Sørg for bakkeklaring på ca. 80 til 90 mm for beholderen. 5.4 Koble til rørledninger FORSIKTIG Rørledning under spenning Ikke tillatt belastning på oppsamlingsbeholderen! Koble rørledningen til spenningsfritt, ingen krefter eller momenter må virke inn på oppsamlingsbeholderen. Legg rørledningene frostfritt. Tilkoblinger Støtt opp vekten av rørledningen på monteringsstedet. Standard rørdimensjoner kan brukes på alle tilkoblingene. Tilkoblingene er trykktette og elastiske. Ama-Drainer-Box Mini 17 av 40

18 5 Installasjon/montering Tilførselsrør og trykkrør Fig. 5: Koble til tilførselsrøret og trykkrøret Muffe DN 50, horisontal valgfritt for tilførsel med formstykke DN 50 / DN 40 / DN 32 eller for trykkutgang formstykke DN 40 3 Muffe DN 50, vertikal for tilførsel med formstykke DN 50 / DN 40 / DN 32 vaskemaskintilkobling via Y-utløp mulig Koble til tilførsel 1. Velg formstykke 720.2/.3/.4 avhengig av utvendig rørdiameter. 2. Trykk formstykket inn i muffen som er beregnet på formstykket. Bruk glidemiddel. 3. Stikk tilførselsrøret i beholderen gjennom formstykket. Rørenden skal gå ca. 30 mm inn i beholderen. Montere trykkrør Trykkrøret må legges frostsikkert. Ved anlegg under oppstuvingsnivået føres trykkrøret med en oppstuvingssløyfe (180 bue) over oppstuvingsnivået. Ved mulige oversvømmelser over oppstuvingsnivået anbefaler vi å montere et skyvespjeld i nærheten av anlegget. Man kan velge om trykkrøret skal føres til høyre eller venstre ut av beholderen 1. Trykk formstykket (DN 40) inn i muffen som er beregnet for trykkrøret. Bruk glidemiddel. 2. Skyv trykkrøret Ø 40 mm ca. 35 mm gjennom formstykket og inn i beholderen. Steng muffer det ikke er behov for med formstykket og pluggen Bruk glidemiddel Tilleggskoblinger Dusjtilkobling Det er mulig å koble til en dusj / et badekar i tillegg. Man kan velge tilkobling til høyre eller venstre. Dusjtilkoblingen inngår i leveransen. 18 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

19 5 Installasjon/montering Fig. 6: Dusjtilkobling, mål [mm] 411 Tetningsring Formstykke 920 Mutter 1. Åpne det perforerte stedet i beholdersideveggen. Avgrader boring Ø 42 mm. Fig. 7: Åpne beholdersideveggen 2. Sett formstykket (utvendig diameter 50 mm) med tetningsringen 411 inn i boringen, og fest det fra innsiden med mutteren 920. FORSIKTIG Oppstuving i dusj- eller badekaret Alt vannet ledes ikke bort! Overhold minste monteringshøyde ved dusjkar eller badekar (helling dusjkar innløp heveanlegg 1:50). ( Kapittel 9.4 Side 35) Lufting Utluftingen skjer via aktivkullfilteret som er integrert i anlegget, direkte til installasjonsrommet. MERK I installasjonsrom med strenge krav til hygiene (f.eks. legekontor) eller der luktbelastning kan forventes (f.eks. avløpsvann med melkeprodukter fra tekjøkken) anbefaler vi å lufte anlegget via taket. Utluftingsledning maksimum 40 mm utvendig rørdiameter. Koble til utluftingsledning 1. Ta ut hele utluftingsfilteret 673 med overløpssikring. 2. Sett utluftingsrøret (utvendig diameter 40 mm) i dekselet 160 ved hjelp av vanlig stikkmuffe NW 40/ 50. Bruk glidemiddel. Ama-Drainer-Box Mini 19 av 40

20 5 Installasjon/montering 5.5 Koble til dykkmotorpumpe Montere trykkslange Fig. 8: Trykkutgang til høyre 719 Slange Formstykke 733 Slangeklemme (2) X 75 Fig. 9: Slange ved trykkutgang til høyre, mål [mm] X Markering for forkorting av slangen 719 ved trykkutgang til høyre FARE Verktøy med skarpe kanter Fare for personskader! Arbeid grundig og forsiktig. Bruk arbeidshansker. 20 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

21 5 Installasjon/montering Fig. 10: Trykkutgang til venstre 719 Slange Formstykke 733 Slangeklemme (2) Montere/stille inn flottør Fig. 11: Montere flottør Heng flottøren 74-4 i koblingssegmentet Fig. 12: Stille inn flottør for dusjtilkobling Montere pumpe Opprette ledningsgjennomføring 1. Trykk den forhåndsmonterte gummipluggen ut av kabelmuffen. 2. Før støpselet med kabel ut gjennom åpningen i beholderbaksiden. 3. Skyv gummipluggen med spor over kabelen, og trykk de inn i muffen fra utsiden (sporet må være rettet oppover). Fukt pluggen med vann. Ama-Drainer-Box Mini 21 av 40

22 5 Installasjon/montering MERK Hold kabelen så kort som mulig i beholderen. MERK Oppbevaringsrommet mellom beholderbaksiden og veggen kan brukes som kabelrom. Fest løkken på beholderens bakside ved hjelp av den selvklebende kabelholderen Montere pumpen Flottøren er montert. 1. Plasser pumpen 655 med forhåndsmontert trykkslange 719 i bakkefestet til beholderen Juster pumpen. 3. Opprett slangeforbindelse med trykkledningen på ønsket side DN Fig. 13: Opprette slangeforbindelse 591 Beholder 719 Slange Formstykke 733 Slangeklemme MERK Kontroller om pumpen er gått i inngrep i festet på bakken. Kontroller at pumpen ikke er vridd, og at flottørbryteren går fritt. Fig. 14: Montere pumpen 22 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

23 5 Installasjon/montering Montere deksel Pumpen står spenningsfritt i festet. Flottørbryteren beveger seg fritt. Slangeforbindelsene er montert trykkfritt. Underlaget 592 for å feste pumpen i festet er limt på kuppelen i dekselet som er beregnet på dette. 1. Kontroller om O-ringen sitter som den skal i dekselet, og juster den om nødvendig. 2. Sett på og trykk fast dekselet. 3. Trekk til skruene (3) 900 like mye, maks. tiltrekkingsmoment 2 Nm. 4. Trykk dekselet på beholderen slik at du hører at snappforbindelsene går i inngrep. Gjør dette på alle tre sidene. Fig. 15: Montere deksel 5.6 Elektrisk opplegg Elektrisk tilkobling FARE Arbeid på elektrisk tilkobling utført av ukvalifisert personell Livsfarlig elektrisk støt! Elektrisk tilkobling må bare utføres av en autorisert elektriker. Følg IEC-forskriftene (DIN VDE 0100). ADVARSEL Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet Skade på strømnettet, kortslutning! Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling. Ama-Drainer-Box Mini 23 av 40

24 5 Installasjon/montering FORSIKTIG Uforskriftsmessig legging Skade på den elektriske tilkoblingsledningen! Den elektriske tilkoblingsledningen må ikke beveges når temperaturen er under 25 C. Den elektriske tilkoblingsledningen må aldri knekkes eller klemmes. 1. Plugg inn støpselet i stikkontakten. 24 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

25 6 Sette pumpen i drift / ut av drift 6 Sette pumpen i drift / ut av drift 6.1 Sette pumpen i drift Forutsetninger for idriftsetting Før anlegget settes i drift, må følgende forutsetninger være oppfylt: Pumpeaggregatet er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle beskyttelsesinnretninger er på plass. Sikkerhetsbestemmelsene blir overholdt. Driftsdataene er kontrollert. De relevante VDE-forskriftene eller landspesifikke forskriftene overholdes. Funksjonen er kontrollert. Alle tilkoblinger og rørledninger har blitt kontrollert med hensyn til lekkasjer og eventuelt blitt tettet på nytt. Betjeningsveiledningen til dykkmotorpumpen følges Slå av/på Den automatiske pumpestyringen slår seg på når flottøren når nivå A og slår seg av når nivå B nås. Normalutførelse Dusjtilkobling A A B B Fig. 16: Koblingspunkter 6.2 Grenseverdier for driftsområdet Tabell 6: Grenseverdier for driftsområdet Parameter Ama-Drainer-Box Mini Løftehøyde Maks. 6,7 m Tilførselsstrøm Maks. 10,0 m 3 /t Maksimumstemperatur på pumpevæsken Inntil 35 C 1) Maks. kornstørrelse 10 mm Støynivå < 70 db(a) 1) kan likevel brukes uten problemer til avhending av avløpsvann fra private vaskemaskiner og oppvaskmaskiner Ama-Drainer-Box Mini 25 av 40

26 6 Sette pumpen i drift / ut av drift 6.3 Sette ut av drift / konservere / lagre Tiltak for å sette ut av drift ADVARSEL Utilsiktet innkobling av heveanlegget for avløpsvann Fare for personskader pga. komponenter som beveger seg! Ikke utfør arbeid på heveanlegget for avløpsvann uten å koble fra strømforsyningen. Sikre heveanlegget for avløpsvann mot utilsiktet start. ADVARSEL Helseskadelige pumpevæsker, hjelpe- og virkestoffer Fare for mennesker og miljø! Heveanlegg som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, må dekontamineres. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Koble heveanlegget fra strømforsyningen, og sikre det slik at det ikke kan slås på. 2. Demonter heveanlegget på forskriftsmessig måte. 3. Spyl heveanlegget på forskriftsmessig måte. 4. La heveanlegget dryppe av. Spesielle tiltak for konservering er ikke nødvendig. 6.4 Sette i drift igjen Når pumpen skal settes i drift igjen, må du følge punktene for oppstart ( Kapittel 6.1 Side 25) og grensene for driftsområdet. Utfør nødvendig vedlikehold og service før heveanlegget settes i drift igjen. 26 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

27 7 Vedlikehold 7 Vedlikehold 7.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Strømtilførsel ikke avbrutt Livsfare! Trekk ut nettpluggen eller koble fra de elektriske ledningene, og sikre anlegget mot utilsiktet start. FARE Arbeid på heveanlegget skal utføres av ukvalifisert personell Livsfarlig elektrisk støt! Ombygging og demontering av anleggsdeler skal bare utføres av godkjent personell. ADVARSEL Manglende stabilitet Klemfare for hender og føtter! Sikre pumpe/pumpeaggregat/pumpedeler slik at den/de ikke kan vippe eller velte under montering/demontering. 7.2 Vedlikehold/inspeksjon Anlegget er så å si vedlikeholdsfritt. Driftssikkerheten øker når heveanlegget kontrolleres regelmessig med hensyn til feilfri funksjon (EN ). Rommet inne i heveanlegget må kontrolleres med hensyn til avleiringer, hovedsakelig i området rundt flottørbryteren, og må rengjøres ved behov. Bytte ut kullfilterinnsats 673 Fig. 17: Bytte ut filterinnsats Bytt ut filterinnsatsen senest etter to år tidligere ved merkbar lukt. Filterinnsatsen kan byttes ut raskt og enkelt ved hjelp av et låsesystem av bajonettypen. MERK Ved behov kan KSB-Service eller autoriserte verksteder kontaktes for alle typer vedlikeholds-, service- og monteringsarbeid. Du finner kontaktinformasjon i det vedlagte heftet: "Addresses" eller på Internett-adressen "www.ksb.com/contact". Ama-Drainer-Box Mini 27 av 40

28 7 Vedlikehold 7.3 Tømme/rengjøre ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Fjern alle tilkoblinger på tilførselssiden fra anlegget. 2. Åpne dekselet Løsne slangeklemmen 733 på tilkoblingen til trykkrøret i beholderen. Pumpevæske som befinner seg i trykkrøret, går tilbake i beholderen. 4. Trekk slangen 719 av fra trykkrøret. 5. Ta pumpeaggregatet ut av beholderen. Pumpeaggregatet tømmes automatisk når den tas ut av pumpevæsken. 6. Spyl anlegget hvis det er brukt til skadelige, varme eller andre risikofylte pumpevæsker. Spyl og rengjør anlegget grundig før det transporteres til verkstedet. 7.4 Bytte ut pumpeaggregatet Monteringsveiledning for montering av en seriepumpe Ama-Drainer N 301 SE. Heveanlegget er skilt fra det elektriske nettet. Dekselet er demontert. ( Kapittel 5.3 Side 16) 1. Ta pumpeaggregatet ut av oppsamlingsbeholderen, og fjern flottørbryteren Demonter pumpehåndtaket til seriepumpen (sørg for at håndtaket oppbevares i tilfelle reklamasjon siden typeskiltet til pumpen befinner seg der). 3. Erstatt formstykket med tilkoblingsmuffen til seriepumpen. Kontroller at tilbakeslagsklaffen 747 er riktig montert. 4. Fjern den hvite plastbøssingen med O-ring fra koblingsautomatikken på seriepumpen. 5. Monter flottørbryteren Sett koblingssegmentet med O-ring på drivakselen til koblingsautomatikken. Heng flottøren 74-4 i koblingssegmentet. Skru på riflemutteren , og trekk den lett til for hånd. 6. Still inn koblingsautomatikken. ( Kapittel Side 29) 7. Monter seriepumpen. ( Kapittel Side 21) MERK Ved Ama-Drainer-Box Mini C for aggressivt sølevann er det ikke mulig å montere en seriepumpe Ama-Drainer N 301 SE/NE/C. Det kreves et spesielt pumpeaggregat fra KSB-reservedelsprogrammet som reservepumpe. 28 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

29 7 Vedlikehold Stille inn koblingsautomatikken Fig. 18: Stille inn koblingspunkter 1. Fest drivakselen på flottøren med en skrutrekker. Ikke drei drivakselen. 2. Still inn flottøren ved å trykke den opp eller ned til ønsket innkoblingspunkt er nådd. 3. Ta vekk skrutrekkeren. 4. Kontroller innkoblingspunktet. Flytt flottøren opp og ned. Ved hver heving er innkoblingspunktet hørbart ved et klikk. 5. Koble til heveanlegget elektrisk. Koblingspunkter Fig. 19: Koblingspunkter i normalutførelse Fig. 20: Koblingspunkter for dusjutførelse Ama-Drainer-Box Mini 29 av 40

30 7 Vedlikehold Tabell 7: Grenseverdier for koblingspunkter [mm] Utførelse b = utkoblingsnivå c = innkoblingsnivå Normalutførelse ~ 35 ~ 190 Dusjtilkobling ~ 35 ~ Anbefalt reservedelslager Det er ikke nødvendig å ha en lagerbeholdning av reservedeler! 30 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

31 8 Feil: årsaker og utbedring 8 Feil: årsaker og utbedring ADVARSEL Unsachgemäße Arbeiten zur Störungsbeseitigung Fare for personskader! Følg alltid anvisningene i denne betjeningsveiledningen eller produsentens anvisninger for tilbehøret ved all feilsøking på pumpen/pumpeaggregatet. MERK Rådfør deg med KSB før du utfører arbeider innvendig i pumpen i garantitiden. Ta kontakt med kundetjenesten vår. Hvis disse retningslinjene ikke overholdes, fører det til frafall av alle skadeerstatningskrav. Tabell 8: Utbedring av feil Hvis det oppstår problemer som ikke blir beskrevet i den følgende tabellen, må du kontakte KSB kundeservice. Feil Årsaker Utbedring 2) Pumpen går, men pumper ikke eller bare så vidt Hydraulikken er tilstoppet av fremmedelementer. Rengjør hydraulikken med en vannstråle. ( Kapittel 6.3 Side 26) Trykkrøret er tilstoppet. Rengjør trykkrøret. Tilbakeslagsventilen er montert i feil gjennomstrømningsretning, defekt eller tilstoppet. Monter på nytt i riktig rekkefølge, eller rengjør tilbakeslagsventilen Pumpen går ikke eller går bare en kort stund Pumpen kobles ut av termisk motorvern pga.: 1) Overoppheting av pumpen Kontroller temperaturen på pumpevæsken. 2) Tørrkjøring av pumpen Kontroller minstenivået på pumpevæsken. Kontroller funksjonen til flottørbryteren. 3) Løpehjul er blokkert Rengjør hydraulikkrommet. Strømtilførsel avbrutt Flottøren er løs eller skitten Kontroller den elektriske installasjonen. Fest flottøren på riktig måte, eller rengjør den. 2) Trykket må avlastes i pumpen ved utbedring av feil i pumpedeler som står under trykk. Skill pumpeaggregatet fra strømforsyningen, og la det avkjøles. Ama-Drainer-Box Mini 31 av 40

32 9 Tilhørende dokumenter 9 Tilhørende dokumenter 9.1 Sprengskisse /.03/.04 (673) (900) (160) (412.01) (592) (932) (59-49) (412.03) (74-4) /.03/.04 (720.05) 411 (920) 99-7 Fig. 21: Sprengskisse Tabell 9: Komponentliste (591) (595.01) (595.02) 591 Delenr. Består av: Delebetegnelse Deksel O-ring 592 Underlag 900 Skrue (3) Beholder Gummibuffer (3) 10 x Gummibuffer (1) 20,6 x 13, Klebefolie (3 / 2) for gummibuffer Kabelholder Pumpe 747 Tilbakeslagsklaff Flottørbryter komplett Utluftingsfilter O-ring 719 Slange Formstykke 733 Slangeklemme 747 Tilbakeslagsklaff Flottørbryter komplett O-ring Koblingssegment 74-4 Flottør Koblingsautomatikk Riflemutter 32 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

33 9 Tilhørende dokumenter Delenr. Består av: Delebetegnelse 932 Låsering Reparasjonssett, tilkoblingsmuffer Formstykke DN 50 (2) Formstykke DN 40 (2) Formstykke DN Kabelplugg Plugg (2) 99-7 Monteringssett dusjtilkobling 411 Tetningsring Formstykke 920 Mutter 99-9 Tetningssett 411 Tetningsring O-ring O-ring 9.2 Tilkoblinger Tabell 10: Tilkoblinger Fig. 22: Tilkoblinger Ama-Drainer-Box Mini Tilkobling Beskrivelse Tilførsel/trykkutgang 1+2 Muffe DN 50, horisontal valgfritt for tilførsel med formstykke DN 50 / DN 40 / DN 32 for trykkutgang formstykke DN 40 Tilførsel 3 Muffe DN 50, vertikal for tilførsel med formstykke DN 50 / DN 40 / DN 32 vaskemaskintilkobling via Y-utløp mulig Tilleggskoblinger Kabelgjennomføring 4 Kabelplugg Ø 48 mm Dusjtilkobling 5+6 Formstykke, utvendig diameter 50 mm, valgfritt høye eller venstre Lufting 7 Kullfilterinnsats med overløpssikring. Der det er forutsetninger for det, anbefaler vi lufting via taket (maks. utvendig diameter 40 mm) Ama-Drainer-Box Mini 33 av 40

34 9 Tilhørende dokumenter 9.3 Mål 75 A A 328 B B (1) 95 (2) (3) Fig. 23: Mål [mm] (1) Koblingspunkt PÅ normalutførelse (2) Koblingspunkt PÅ dusjutførelse (3) Koblingspunkt AV normal- og dusjutførelse A Tilførsel/trykkutgang B Dusjtilkobling 34 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

35 9 Tilhørende dokumenter 9.4 Monteringseksempel 7 6 H Fig. 24: Monteringseksempel 1 Tilførsel 2 Heveanlegg for sølevann 3 Trykkrør 4 Muffeskyvespjeld 5 Oppstuvingssikring dusjkar 6 Oppstuvingsnivå 7 Oppstuvingssløyfe H Rørsløyfe min. 150 mm Ama-Drainer-Box Mini 35 av 40

36 10 EF-samsvarserklæring 10 EF-samsvarserklæring Produsent: Produsenten erklærer med dette at produktet: KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Straße Frankenthal (Tyskland) Ama-Drainer-Box Mini Serienummer: 2013w w49 oppfyller alle kravene i direktivene nedenfor i den til enhver tid gjeldende utgave: EU-direktiv 2006/42/EF Maskindirektivet Pumpeaggregat: EMC-direktivet 2004/108/EF EØS-direktiv 89/106/EØS Byggevaredirektivet Produsenten erklærer med dette at følgende harmoniserte internasjonale standarder gjelder: ISO 12100, EN 809/A1, EN , EN /A1, EN /A1, EN /A1, EN Sertifisert av TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197) Fullmektig for sammenstilling av tekniske dokumenter: Martial Smis Konstruksjonsleder KSB S.A.S. 128, rue Carnot, Sequedin/Lille (Frankrike) EU-konformitetserklæringen ble utstedt: Frankenthal, Thomas Heng Leder, produktutvikling, dykkpumper KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Straße Frankenthal 36 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

37 11 Sikkerhetserklæring 11 Sikkerhetserklæring Type:... Ordrenummer/ Ordreposisjonsnummer 3) :... Leveringsdato:... Bruksområde:... Pumpevæske 3) :... Kryss av for det som passer 3) : radioaktiv eksplosiv etsende giftig helsefarlig biofarlig lett antennelig ufarlig Årsak til retursending 3) :... Kommentarer: Produktet/tilbehøret er grundig tømt og rengjort utvendig og innvendig før forsendelsen/klargjøringen. Vi erklærer hermed at dette produktet er fritt for farlige kjemikalier og biologiske og radioaktive stoffer. På pumper uten akseltetning er rotoren demontert fra pumpen for rengjøring. Ytre rotor, lagerbraketthus, lekkasjebarriere og lagerbrakett/mellomstykke har blitt rengjort ved lekkasje i spalterøret. På spalterørmotorpumper har statorrommet blitt kontrollert for innkommende pumpevæske, og dette har i så fall blitt fjernet. Det er ikke nødvendig å sette i verk spesielle sikkerhetstiltak for videre håndtering. Følgende sikkerhetstiltak kreves med hensyn til rengjøringsmidler, væskerester og avfallshåndtering: Vi forsikrer om at opplysningene ovenfor er korrekte og fullstendige, og at forsendelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler Sted, dato og underskrift Adresse Firmastempel 3) Må fylles ut Ama-Drainer-Box Mini 37 av 40

38 Stikkordliste Stikkordliste A Avfallshåndtering 11 B Bruksområder 9 F Feil 31 L Løpehjulform 13 R relevante dokumenter 6 Riktig bruk 9 S Sette i drift 25 Sette i drift igjen 26 Sette pumpen i drift 25 Sette ut av drift 26 Sikkerhet 7 Sikkerhet på arbeidsplassen 8 Sikkerhetserklæring 37 Slå av 25 Slå på 25 T Tilbakesending 10 U Ufullstendige maskiner 6 38 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

39

40 KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Johann-Klein-Str Frankenthal (Germany) Tel Fax /03-NO

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

PumpMeter. Drifts-/monteringsveiledning

PumpMeter. Drifts-/monteringsveiledning PumpMeter Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning PumpMeter Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Grey Water Treatment Plant, Ecomotive A02

Grey Water Treatment Plant, Ecomotive A02 Grey Water Treatment Plant, Ecomotive A02 Product No. GWTP902 Issued 2013-11-22 Rev 2.0 Tekniske data Outside Dimensions... 1.840 x 1.840 x 1.445 m (LxWxH) Freight Height... 1.5 m Weight... 490 kg Diameter...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning 0203079no 006 08.2011 Vibrasjonsplate BPU 2540A, 3050A, 3750Ats Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer