Ama-Drainer-Box Mini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ama-Drainer-Box Mini"

Transkript

1 Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning

2 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av produsenten. Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Innhold Innhold 1 Generelt Grunnprinsipper Montering av maskiner som ikke er komplette Målgruppe Relevante dokumenter Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Feil bruk Riktig bruk Transport/lagring/avfallshåndtering Kontroller tilstanden ved levering Transport Lagring/konservering Tilbakesending Avfallshåndtering Beskrivelse Generell beskrivelse Betegnelse Typeskilt Konstruksjon Konstruksjon og virkemåte Innhold i leveransen Forventede støynivåer Mål og vekt Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontroll før installasjon Installere anlegget Koble til rørledninger Koble til dykkmotorpumpe Elektrisk opplegg Ama-Drainer-Box Mini 3 av 40

4 Innhold 6 Sette pumpen i drift / ut av drift Sette pumpen i drift Grenseverdier for driftsområdet Sette ut av drift / konservere / lagre Sette i drift igjen Vedlikehold Sikkerhetsforskrifter Vedlikehold/inspeksjon Tømme/rengjøre Bytte ut pumpeaggregatet Anbefalt reservedelslager Feil: årsaker og utbedring Tilhørende dokumenter Sprengskisse Tilkoblinger Mål Monteringseksempel EF-samsvarserklæring Sikkerhetserklæring...37 Stikkordliste av 40 Ama-Drainer-Box Mini

5 Ordliste Ordliste Avløpsvann Vann som har blitt endret gjennom bruk, f.eks. gråvann. Avløpsvann fra husholdning Avløpsvann uten fekalier (gråvann) fra vasker, dusjer, badekar, vaskemaskiner osv. Dykkmotorpumpe EN EN Dykkmotorpumper er nedsenkbare, ikkeselvsugende blokkaggregater. Vanligvis brukes pumpene fullstendig nedsenket. De kan brukes i kortere tidsrom over vann, til minstenivået for pumpevæsken er nådd. Europeisk standard for heveanlegg for avløpsvann som kasserer fekaliefritt avløpsvann under oppstuvingsnivået i bygninger og på tomter. Den fastlegger generelle krav samt prinsipper for konstruksjon og kontroll. Europeisk standard som regulerer utforming, drift og reparasjon av heveanlegg for avløpsvann i bygninger og på tomter. Forventede støynivåer Det forventede støyutslippet, angitt som lydtrykknivå LPA i db(a). Heveanlegg for sølevann Innretning for samling og automatisk heving av avløpsvann uten kloakk over oppstuvingsnivået. Oppstuving Avløpsvann presses tilbake fra kanalen og inn i de lukkede rørene til grunnstykkets avløp. Oppstuvingsnivå Det høyeste nivået som avløpsvann som presses tilbake, kan stige til. Oppstuvingssløyfe En del av trykkrøret til et heveanlegg for avløpsvann over oppstuvingsnivået. Sikkerhetserklæring En sikkerhetserklæring er en erklæring fra kunden ved returnering til produsenten, om at pumpen/pumpeaggregatet er tømt på forskriftsmessig måte, slik at deler som har vært i kontakt med pumpevæske, ikke utgjør noen fare for miljø og helse. Tilbakeslagsklaff Den delen av heveanlegget som hindrer tilbakestrømning av avløpsvann i trykkrøret. Tilførselsrør Trykkrør Avløpsrør, tilfører avløpsvann fra avløp til heveanlegget. Rørledning for transport av avløpsvann over oppstuvingsnivået til kanalen for avløpsvann. Oppsamlingsbeholder Delen av et heveanlegg for sølevann der avløpsvannet blir trykkløst mellomlagret og deretter automatisk pumpet ut. Ama-Drainer-Box Mini 5 av 40

6 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen gjelder for produktseriene og modellene som er angitt på omslaget. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Typeskiltet angir produktserien og dimensjonen og de viktigste driftsdataene. Fabrikknummeret/serienummeret gir en nøyaktig beskrivelse av anlegget, og skal brukes til identifisering ved alle senere henvendelser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om eventuelle skader. Forventede støynivåer se pumpens betjeningsveiledning. 1.2 Montering av maskiner som ikke er komplette Følg anvisningene i det aktuelle underkapittelet om vedlikehold og service ved montering av ufullstendige maskinerksb som er levert av. 1.3 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. 1.4 Relevante dokumenter Tabell 1: Oversikt over relevante dokumenter Dokument Leverandørdokumentasjon Innhold Betjeningsveiledninger og annen dokumentasjon for tilbehør og integrerte maskinkomponenter, betjeningsveiledning for dykkmotorpumpe 1.5 Symboler Tabell 2: Symboler i dokumentet Tegn Verdi Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning Handlingsresultat Krysshenvisninger Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet 6 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

7 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 3: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av heveanlegget for å sikre effektiv drift og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på heveanlegget, skal følges og må alltid være klart synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Rotasjonsretningspil Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 2.3 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. Ama-Drainer-Box Mini 7 av 40

8 2 Sikkerhet Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i bruk av heveanlegget må bare utføres under tilsyn av teknisk fagpersonell. 2.4 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer 2.5 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgendesikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Forskrifter om eksplosjonsvern Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 2.6 Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker Monter deksler over varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og kontroller at de fungerer. Dekslene må ikke fjernes mens pumpen er i drift. Verneutstyr skal være tilgjengelig for personalet, og dette utstyret skal brukes. Lekkasjer (f. eks. akseltetningen) av farlige stoffer (f. eks. eksplosiv, giftig, varm) må fjernes på en slik måte at det ikke oppstår fare for personer eller miljøet. Gjeldende lover og regler skal overholdes. Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter og/eller forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette). 2.7 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Ombygging eller endring av heveanlegget er kun tillatt i samråd med produsenten. Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre komponenter kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår skader på grunn av dette. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. Arbeid på heveanlegget skal kun utføres når det står stille. Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur. Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt. 8 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

9 2 Sikkerhet Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan heveanlegget settes ut av drift. Heveanlegg som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass igjen eller aktiveres umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen. ( Kapittel 6.1 Side 25) Hold uvedkommende personer (f.eks. barn) borte fra heveanlegget. 2.8 Feil bruk Overhold grenseverdiene som er angitt i dokumentasjonen. Driftssikkerheten for det leverte heveanlegget garanteres bare dersom produktet brukes riktig. ( Kapittel 2.9 Side 9) 2.9 Riktig bruk Anlegget skal kun brukes til de bruksområdene som produktet er beregnet for, og som er beskrevet i de relevante dokumentene. Anlegget skal kun brukes når produktet er i perfekt teknisk stand. Anlegget skal ikke brukes i delvis montert tilstand. Anlegget skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i dokumentasjonen for den aktuelle modellen. Anlegget skal aldri kjøres uten pumpevæske. Følg anvisningene om minimumstilførsel av væske i dokumentasjonen (for å unngå skader på grunn av overoppheting, skader på lagre osv.). Følg anvisningene om maksimal tilførsel av væske i dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetningen, kavitasjonsskader, skader på lagre osv.). Væsketilførselen på anleggets inntaksside må ikke strupes (for å unngå kavitasjonsskader). Bruksområder som ikke er nevnt i dokumentasjonen, må avtales med produsenten. Unngå forutsigbar feilbruk Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i dokumentasjonen må aldri overskrides. Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen. Ama-Drainer-Box Mini 9 av 40

10 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Kontroller tilstanden ved levering 1. Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres. 2. Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen og forsikringsselskapet. 3.2 Transport FARE Anlegget kan falle ned fra pallen Fare for personskader på grunn av at anlegget faller ned! Anlegget skal alltid transporteres i horisontal stilling. Anlegget må aldri henge i den elektriske tilkoblingsledningen. Ikke la anlegget støte mot noe eller falle ned. 3.3 Lagring/konservering Hvis det ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler vi følgende tiltak med hensyn til lagring av heveanlegget for sølevann: FORSIKTIG Skader som skyldes frost, fuktighet, smuss, UV-stråling eller skadedyr under lagring Korrosjon/tilsmussing av heveanlegget for sølevann! Lagre heveanlegget for sølevann på et frostsikkert sted og ikke under åpen himmel. FORSIKTIG Fuktighet, smuss eller skader ved åpninger og forbindelsessteder Lekkasjer fra eller skader på heveanlegget for sølevann! Ikke fjern beskyttelse over åpninger i heveanlegget for sølevann før installasjonen. Heveanlegget for sølevann bør lagres i et tørt, beskyttet rom med så konstant luftfuktighet som mulig. 3.4 Tilbakesending 1. Tøm anlegget på forskriftsmessig måte. 2. Spyl og rengjør anlegget grundig, spesielt dersom det er brukt til skadelige, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. 3. Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må aggregatet dessuten nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert gass. 4. Et fullstendig utfylt sikkerhetssertifikat skal alltid legges ved anlegget. ( Kapittel 11 Side 37) Utførte sikrings- og dekontamineringstiltak skal alltid oppgis. MERK En sikkerhetserklæring kan lastes ned fra Internett på følgende adresse: 10 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

11 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.5 Avfallshåndtering ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Demonter anlegget. Samle opp fett og smørevæske under demonteringen. 2. Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende: - Metall - Plast - Elektronikk - Fett og smørevæske 3. Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Ama-Drainer-Box Mini 11 av 40

12 4 Beskrivelse 4 Beskrivelse 4.1 Generell beskrivelse FORSIKTIG Uegnede pumpevæsker Skade på pumpen! Du må aldri pumpe korrosjonsfremmende, brennbare eller eksplosjonsfarlige væsker. Du må aldri pumpe avløpsvann fra toaletter og urinaler eller slipende væsker. Du må aldri pumpe fettholdig avløpsvann. Må aldri brukes i et næringsmiddelområde. Automatisk heveanlegget for sølevann Normalutførelse Egnet for å pumpe kjemisk nøytralt, lett forurenset sølevann og vaskevann. Utførelse C for aggressivt vann I tillegg til pumpevæskene over, er også disse egnet: havvann eller saltholdig vann vann fra svømmebasseng og brakkvann aggressivt sølevann Håndtering av kondensat fra kondenserende gasskjeler 4.2 Betegnelse Eksempel: Ama-Drainer-Box Mini Tabell 4: Forklaring på betegnelsen Forkortelse Ama-Drainer-Box Mini C Betydning Produktserie Merking for lite heveanlegg Utførelse for aggressive medier 4.3 Typeskilt Fig. 1: Typeskilt (eksempel) 1 Produktserie/dimensjoner 2 Beregnet frekvens 3 Beregnet spenning 4 Maks. løftehøyde 5 Maks. tilførselsstrøm 6 Prinsipper for konstruksjon og kontroll 7 Totalvekt 8 Ansvarlig myndighet / innføringsår 9 Ref.nr., ytelseserklæring 10 Beregnet effekt 11 Pumpevæsketemperatur 12 Produksjonsår/kalenderuke 12 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

13 4 Beskrivelse Typeskiltet befinner seg inne i beholderen. 4.4 Konstruksjon Konstruksjonstype Oppsamlingsbeholder av slagfast plast for installasjon på bakkenivå eller for veggmontering Lukttett deksel med aktivkullfilter og integrert overløpssikring Automatisk koblende dykkmotorpumpe med en spesialflottør Med integrert tilbakeslagsklaff Iht. EN Installasjonstype Stasjonær installasjon over bakken Tilkoblinger Inntak: DN 50/ DN 40/ DN 32 Trykkutgang: DN 40 Dusjtilkobling: DN 50 Lufting: mulig via stikkmuffe DN 40 på monteringsstedet Drift Enfaset vekselstrømsmotor Med innebygget temperaturbryter Med kabel og jordet støpsel Løpehjulform Åpent flerskovlhjul, kulegjennomgang 10 mm Utførelse C Valg av materiale for aggressivt sølevann 4.5 Konstruksjon og virkemåte Fig. 2: Snittbilde 1 Tilkobling på trykksiden 2 Oppsamlingsbeholder 3 Tilkobling på tilførselssiden 4 Flottørbryter 5 Dykkmotorpumpe Ama-Drainer-Box Mini 13 av 40

14 4 Beskrivelse Utførelse Virkemåte Heveanlegget består av en stabil oppsamlingsbeholder (2) med integrert dykkmotorpumpe (5), tilkobling på tilførselssiden (3) og tilkobling på trykksiden (1). Pumpevæsken går gjennom en tilkobling på tilførselssiden (3) til anlegget og samles opp i en gass-, lukt- og vanntett plastbeholder (2). Ved et bestemt påfyllingsnivå utløses flottørbryteren (4) og kobler automatisk inn dykkmotorpumpen (5). Pumpevæsken føres deretter til det offentlige avløpssystemet gjennom tilkoblingen på trykksiden over oppstuvingsnivået. Tilbehør 4.6 Innhold i leveransen Lite heveanlegg for installasjon over bakken, som er klart til å plugges inn og som består av: stabil plastbeholder med trykktett og lukttett deksel automatisk koblende dykkmotorpumpe med integrert tilbakeslagsklaff tilkoblinger på tilførselssiden (gummimuffer) 2x DN 50/ 2x DN 40/ 1x DN 32 tilkobling på trykksiden DN 40 (gummimuffe) dusjtilkobling DN 50 (formstykke) kullfilterinnsats med overløpssikring Nødvendig tilbehør kan bestilles gjennom forhandleren. MERK Forhindring av skader ved hjelp av en nettuavhengig alarmkoblingsenhet eller en vaskemaskinstopp. Fare for skader på grunn av oversvømmelse ved manglende nettspenning eller en defekt dykkmotorpumpe. Alarmkoblingsenhet AS 0, AS 2, AS 4 oder AS 5 advarer i kombinasjon med alarmrelékontakt M1 mot høyere vannstand enn tillatt i oppsamlingsbeholderen. KSB-vaskemaskinstopp avgir alarm og kobler ut vaskemaskinen før oppsamlingsbeholderen renner over. 4.7 Forventede støynivåer Lydtrykknivå < 70 db (A) 4.8 Mål og vekt Du finner informasjon om mål i tegningene av anlegget. ( Kapittel 9.3 Side 34) Tabell 5: Vekt [kg] Ama-Drainer-Box Totalvekt Mini 9 Mini C 9 Leveranse komplett montert på fabrikken. 14 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

15 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Strømtilførsel ikke avbrutt Livsfare! Trekk ut nettpluggen og sikre den slik at den ikke kan plugges inn igjen utilsiktet. FARE Arbeid på elektrisk tilkobling utført av ukvalifisert personell Livsfarlig elektrisk støt! Elektrisk tilkobling må bare utføres av en autorisert elektriker. Følg IEC-forskriftene (DIN VDE 0100). FARE Mangelfullt elektrisk anlegg Livsfare! Det elektriske anlegget må samsvare med monteringsbestemmelsene iht. VDE 100 (dvs. stikkontakt med jordingsklemmer). Det elektriske nettet må ha en jordfeilbryter med maks. 30 ma. Den elektriske tilkoblingen må bare utføres av autorisert elektriker. FARE Ikke-forskriftsmessig bruk Livsfarlige elektriske støt! Forlengelseskabelen må ha samme kvalitet som den medleverte pumpekabelen. Ikke utsett elektriske tilkoblinger og enheter for fuktighet. 5.2 Kontroll før installasjon Kontroller følgende punkter før installasjonen: Heveanlegget er egnet for strømnettet i henhold til angivelsene på typeskiltet. Pumpevæsken som skal pumpes, er i samsvar med de tillatte pumpevæskene. De ovennevnte sikkerhetsanvisningene er overholdt. Installasjonen er frostsikker. MERK EN "Avløpssystemer med selvfall i bygninger" må følges ved montering og installasjon. MERK Heveanlegg for sølevann skal luftes ut via taket når de er lukket lukttett. MERK Andre betjeningsveiledninger, som er relatert til komponentene i dette anlegget, må også tas hensyn til. Dersom det finnes transportsikringer, må disse fjernes før monteringen. Ama-Drainer-Box Mini 15 av 40

16 5 Installasjon/montering MERK Heveanlegget må ikke drives i nærheten av oppholds- og soverom. 5.3 Installere anlegget Demontere dekselet Løsne de tre skruene 900, og ta av dekselet. 2. Ta ut delene som befinner seg i oppsamlingsbeholderen 591, og oppbevar dem på en sikker måte Fig. 3: Demontere dekselet Deksel 591 Beholder 900 Skrue (må ikke mistes) (3) Montering på jevnt underlag 1. Lim de medfølgende (3) gummibufrene (Ø 10 x 4) på utsparingene på undersiden av beholderen som er beregnet på dette, ved hjelp av klebefolie. 2. Installer anlegget på et jevnt underlag, og juster med hjelp av vater Montering på veggen 1. Bruk en boresjablong (del av forpakningen, overdel) og en vater til å markere boringene for beholderfestene, og lag boringene. 2. Sett på to vanlige plugger 2, og skru inn hakeskruene Lim de medfølgende gummibufrene /.02 på baksiden (se illustrasjonen nedenfor) av beholderen ved hjelp av klebefolie. 4. Heng anlegget på krokene. 16 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

17 5 Installasjon/montering Fig. 4: Montering på veggen, mål [mm] 1 Hakeskrue (2) 2 Plugg (2) 591 Oppsamlingsbeholder Gummibuffer (2) ( 10 x 4) Gummibuffer ( 20,6 x 13,2) Sørg for bakkeklaring på ca. 80 til 90 mm for beholderen. 5.4 Koble til rørledninger FORSIKTIG Rørledning under spenning Ikke tillatt belastning på oppsamlingsbeholderen! Koble rørledningen til spenningsfritt, ingen krefter eller momenter må virke inn på oppsamlingsbeholderen. Legg rørledningene frostfritt. Tilkoblinger Støtt opp vekten av rørledningen på monteringsstedet. Standard rørdimensjoner kan brukes på alle tilkoblingene. Tilkoblingene er trykktette og elastiske. Ama-Drainer-Box Mini 17 av 40

18 5 Installasjon/montering Tilførselsrør og trykkrør Fig. 5: Koble til tilførselsrøret og trykkrøret Muffe DN 50, horisontal valgfritt for tilførsel med formstykke DN 50 / DN 40 / DN 32 eller for trykkutgang formstykke DN 40 3 Muffe DN 50, vertikal for tilførsel med formstykke DN 50 / DN 40 / DN 32 vaskemaskintilkobling via Y-utløp mulig Koble til tilførsel 1. Velg formstykke 720.2/.3/.4 avhengig av utvendig rørdiameter. 2. Trykk formstykket inn i muffen som er beregnet på formstykket. Bruk glidemiddel. 3. Stikk tilførselsrøret i beholderen gjennom formstykket. Rørenden skal gå ca. 30 mm inn i beholderen. Montere trykkrør Trykkrøret må legges frostsikkert. Ved anlegg under oppstuvingsnivået føres trykkrøret med en oppstuvingssløyfe (180 bue) over oppstuvingsnivået. Ved mulige oversvømmelser over oppstuvingsnivået anbefaler vi å montere et skyvespjeld i nærheten av anlegget. Man kan velge om trykkrøret skal føres til høyre eller venstre ut av beholderen 1. Trykk formstykket (DN 40) inn i muffen som er beregnet for trykkrøret. Bruk glidemiddel. 2. Skyv trykkrøret Ø 40 mm ca. 35 mm gjennom formstykket og inn i beholderen. Steng muffer det ikke er behov for med formstykket og pluggen Bruk glidemiddel Tilleggskoblinger Dusjtilkobling Det er mulig å koble til en dusj / et badekar i tillegg. Man kan velge tilkobling til høyre eller venstre. Dusjtilkoblingen inngår i leveransen. 18 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

19 5 Installasjon/montering Fig. 6: Dusjtilkobling, mål [mm] 411 Tetningsring Formstykke 920 Mutter 1. Åpne det perforerte stedet i beholdersideveggen. Avgrader boring Ø 42 mm. Fig. 7: Åpne beholdersideveggen 2. Sett formstykket (utvendig diameter 50 mm) med tetningsringen 411 inn i boringen, og fest det fra innsiden med mutteren 920. FORSIKTIG Oppstuving i dusj- eller badekaret Alt vannet ledes ikke bort! Overhold minste monteringshøyde ved dusjkar eller badekar (helling dusjkar innløp heveanlegg 1:50). ( Kapittel 9.4 Side 35) Lufting Utluftingen skjer via aktivkullfilteret som er integrert i anlegget, direkte til installasjonsrommet. MERK I installasjonsrom med strenge krav til hygiene (f.eks. legekontor) eller der luktbelastning kan forventes (f.eks. avløpsvann med melkeprodukter fra tekjøkken) anbefaler vi å lufte anlegget via taket. Utluftingsledning maksimum 40 mm utvendig rørdiameter. Koble til utluftingsledning 1. Ta ut hele utluftingsfilteret 673 med overløpssikring. 2. Sett utluftingsrøret (utvendig diameter 40 mm) i dekselet 160 ved hjelp av vanlig stikkmuffe NW 40/ 50. Bruk glidemiddel. Ama-Drainer-Box Mini 19 av 40

20 5 Installasjon/montering 5.5 Koble til dykkmotorpumpe Montere trykkslange Fig. 8: Trykkutgang til høyre 719 Slange Formstykke 733 Slangeklemme (2) X 75 Fig. 9: Slange ved trykkutgang til høyre, mål [mm] X Markering for forkorting av slangen 719 ved trykkutgang til høyre FARE Verktøy med skarpe kanter Fare for personskader! Arbeid grundig og forsiktig. Bruk arbeidshansker. 20 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

21 5 Installasjon/montering Fig. 10: Trykkutgang til venstre 719 Slange Formstykke 733 Slangeklemme (2) Montere/stille inn flottør Fig. 11: Montere flottør Heng flottøren 74-4 i koblingssegmentet Fig. 12: Stille inn flottør for dusjtilkobling Montere pumpe Opprette ledningsgjennomføring 1. Trykk den forhåndsmonterte gummipluggen ut av kabelmuffen. 2. Før støpselet med kabel ut gjennom åpningen i beholderbaksiden. 3. Skyv gummipluggen med spor over kabelen, og trykk de inn i muffen fra utsiden (sporet må være rettet oppover). Fukt pluggen med vann. Ama-Drainer-Box Mini 21 av 40

22 5 Installasjon/montering MERK Hold kabelen så kort som mulig i beholderen. MERK Oppbevaringsrommet mellom beholderbaksiden og veggen kan brukes som kabelrom. Fest løkken på beholderens bakside ved hjelp av den selvklebende kabelholderen Montere pumpen Flottøren er montert. 1. Plasser pumpen 655 med forhåndsmontert trykkslange 719 i bakkefestet til beholderen Juster pumpen. 3. Opprett slangeforbindelse med trykkledningen på ønsket side DN Fig. 13: Opprette slangeforbindelse 591 Beholder 719 Slange Formstykke 733 Slangeklemme MERK Kontroller om pumpen er gått i inngrep i festet på bakken. Kontroller at pumpen ikke er vridd, og at flottørbryteren går fritt. Fig. 14: Montere pumpen 22 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

23 5 Installasjon/montering Montere deksel Pumpen står spenningsfritt i festet. Flottørbryteren beveger seg fritt. Slangeforbindelsene er montert trykkfritt. Underlaget 592 for å feste pumpen i festet er limt på kuppelen i dekselet som er beregnet på dette. 1. Kontroller om O-ringen sitter som den skal i dekselet, og juster den om nødvendig. 2. Sett på og trykk fast dekselet. 3. Trekk til skruene (3) 900 like mye, maks. tiltrekkingsmoment 2 Nm. 4. Trykk dekselet på beholderen slik at du hører at snappforbindelsene går i inngrep. Gjør dette på alle tre sidene. Fig. 15: Montere deksel 5.6 Elektrisk opplegg Elektrisk tilkobling FARE Arbeid på elektrisk tilkobling utført av ukvalifisert personell Livsfarlig elektrisk støt! Elektrisk tilkobling må bare utføres av en autorisert elektriker. Følg IEC-forskriftene (DIN VDE 0100). ADVARSEL Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet Skade på strømnettet, kortslutning! Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling. Ama-Drainer-Box Mini 23 av 40

24 5 Installasjon/montering FORSIKTIG Uforskriftsmessig legging Skade på den elektriske tilkoblingsledningen! Den elektriske tilkoblingsledningen må ikke beveges når temperaturen er under 25 C. Den elektriske tilkoblingsledningen må aldri knekkes eller klemmes. 1. Plugg inn støpselet i stikkontakten. 24 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

25 6 Sette pumpen i drift / ut av drift 6 Sette pumpen i drift / ut av drift 6.1 Sette pumpen i drift Forutsetninger for idriftsetting Før anlegget settes i drift, må følgende forutsetninger være oppfylt: Pumpeaggregatet er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle beskyttelsesinnretninger er på plass. Sikkerhetsbestemmelsene blir overholdt. Driftsdataene er kontrollert. De relevante VDE-forskriftene eller landspesifikke forskriftene overholdes. Funksjonen er kontrollert. Alle tilkoblinger og rørledninger har blitt kontrollert med hensyn til lekkasjer og eventuelt blitt tettet på nytt. Betjeningsveiledningen til dykkmotorpumpen følges Slå av/på Den automatiske pumpestyringen slår seg på når flottøren når nivå A og slår seg av når nivå B nås. Normalutførelse Dusjtilkobling A A B B Fig. 16: Koblingspunkter 6.2 Grenseverdier for driftsområdet Tabell 6: Grenseverdier for driftsområdet Parameter Ama-Drainer-Box Mini Løftehøyde Maks. 6,7 m Tilførselsstrøm Maks. 10,0 m 3 /t Maksimumstemperatur på pumpevæsken Inntil 35 C 1) Maks. kornstørrelse 10 mm Støynivå < 70 db(a) 1) kan likevel brukes uten problemer til avhending av avløpsvann fra private vaskemaskiner og oppvaskmaskiner Ama-Drainer-Box Mini 25 av 40

26 6 Sette pumpen i drift / ut av drift 6.3 Sette ut av drift / konservere / lagre Tiltak for å sette ut av drift ADVARSEL Utilsiktet innkobling av heveanlegget for avløpsvann Fare for personskader pga. komponenter som beveger seg! Ikke utfør arbeid på heveanlegget for avløpsvann uten å koble fra strømforsyningen. Sikre heveanlegget for avløpsvann mot utilsiktet start. ADVARSEL Helseskadelige pumpevæsker, hjelpe- og virkestoffer Fare for mennesker og miljø! Heveanlegg som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, må dekontamineres. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Koble heveanlegget fra strømforsyningen, og sikre det slik at det ikke kan slås på. 2. Demonter heveanlegget på forskriftsmessig måte. 3. Spyl heveanlegget på forskriftsmessig måte. 4. La heveanlegget dryppe av. Spesielle tiltak for konservering er ikke nødvendig. 6.4 Sette i drift igjen Når pumpen skal settes i drift igjen, må du følge punktene for oppstart ( Kapittel 6.1 Side 25) og grensene for driftsområdet. Utfør nødvendig vedlikehold og service før heveanlegget settes i drift igjen. 26 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

27 7 Vedlikehold 7 Vedlikehold 7.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Strømtilførsel ikke avbrutt Livsfare! Trekk ut nettpluggen eller koble fra de elektriske ledningene, og sikre anlegget mot utilsiktet start. FARE Arbeid på heveanlegget skal utføres av ukvalifisert personell Livsfarlig elektrisk støt! Ombygging og demontering av anleggsdeler skal bare utføres av godkjent personell. ADVARSEL Manglende stabilitet Klemfare for hender og føtter! Sikre pumpe/pumpeaggregat/pumpedeler slik at den/de ikke kan vippe eller velte under montering/demontering. 7.2 Vedlikehold/inspeksjon Anlegget er så å si vedlikeholdsfritt. Driftssikkerheten øker når heveanlegget kontrolleres regelmessig med hensyn til feilfri funksjon (EN ). Rommet inne i heveanlegget må kontrolleres med hensyn til avleiringer, hovedsakelig i området rundt flottørbryteren, og må rengjøres ved behov. Bytte ut kullfilterinnsats 673 Fig. 17: Bytte ut filterinnsats Bytt ut filterinnsatsen senest etter to år tidligere ved merkbar lukt. Filterinnsatsen kan byttes ut raskt og enkelt ved hjelp av et låsesystem av bajonettypen. MERK Ved behov kan KSB-Service eller autoriserte verksteder kontaktes for alle typer vedlikeholds-, service- og monteringsarbeid. Du finner kontaktinformasjon i det vedlagte heftet: "Addresses" eller på Internett-adressen "www.ksb.com/contact". Ama-Drainer-Box Mini 27 av 40

28 7 Vedlikehold 7.3 Tømme/rengjøre ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Fjern alle tilkoblinger på tilførselssiden fra anlegget. 2. Åpne dekselet Løsne slangeklemmen 733 på tilkoblingen til trykkrøret i beholderen. Pumpevæske som befinner seg i trykkrøret, går tilbake i beholderen. 4. Trekk slangen 719 av fra trykkrøret. 5. Ta pumpeaggregatet ut av beholderen. Pumpeaggregatet tømmes automatisk når den tas ut av pumpevæsken. 6. Spyl anlegget hvis det er brukt til skadelige, varme eller andre risikofylte pumpevæsker. Spyl og rengjør anlegget grundig før det transporteres til verkstedet. 7.4 Bytte ut pumpeaggregatet Monteringsveiledning for montering av en seriepumpe Ama-Drainer N 301 SE. Heveanlegget er skilt fra det elektriske nettet. Dekselet er demontert. ( Kapittel 5.3 Side 16) 1. Ta pumpeaggregatet ut av oppsamlingsbeholderen, og fjern flottørbryteren Demonter pumpehåndtaket til seriepumpen (sørg for at håndtaket oppbevares i tilfelle reklamasjon siden typeskiltet til pumpen befinner seg der). 3. Erstatt formstykket med tilkoblingsmuffen til seriepumpen. Kontroller at tilbakeslagsklaffen 747 er riktig montert. 4. Fjern den hvite plastbøssingen med O-ring fra koblingsautomatikken på seriepumpen. 5. Monter flottørbryteren Sett koblingssegmentet med O-ring på drivakselen til koblingsautomatikken. Heng flottøren 74-4 i koblingssegmentet. Skru på riflemutteren , og trekk den lett til for hånd. 6. Still inn koblingsautomatikken. ( Kapittel Side 29) 7. Monter seriepumpen. ( Kapittel Side 21) MERK Ved Ama-Drainer-Box Mini C for aggressivt sølevann er det ikke mulig å montere en seriepumpe Ama-Drainer N 301 SE/NE/C. Det kreves et spesielt pumpeaggregat fra KSB-reservedelsprogrammet som reservepumpe. 28 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

29 7 Vedlikehold Stille inn koblingsautomatikken Fig. 18: Stille inn koblingspunkter 1. Fest drivakselen på flottøren med en skrutrekker. Ikke drei drivakselen. 2. Still inn flottøren ved å trykke den opp eller ned til ønsket innkoblingspunkt er nådd. 3. Ta vekk skrutrekkeren. 4. Kontroller innkoblingspunktet. Flytt flottøren opp og ned. Ved hver heving er innkoblingspunktet hørbart ved et klikk. 5. Koble til heveanlegget elektrisk. Koblingspunkter Fig. 19: Koblingspunkter i normalutførelse Fig. 20: Koblingspunkter for dusjutførelse Ama-Drainer-Box Mini 29 av 40

30 7 Vedlikehold Tabell 7: Grenseverdier for koblingspunkter [mm] Utførelse b = utkoblingsnivå c = innkoblingsnivå Normalutførelse ~ 35 ~ 190 Dusjtilkobling ~ 35 ~ Anbefalt reservedelslager Det er ikke nødvendig å ha en lagerbeholdning av reservedeler! 30 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

31 8 Feil: årsaker og utbedring 8 Feil: årsaker og utbedring ADVARSEL Unsachgemäße Arbeiten zur Störungsbeseitigung Fare for personskader! Følg alltid anvisningene i denne betjeningsveiledningen eller produsentens anvisninger for tilbehøret ved all feilsøking på pumpen/pumpeaggregatet. MERK Rådfør deg med KSB før du utfører arbeider innvendig i pumpen i garantitiden. Ta kontakt med kundetjenesten vår. Hvis disse retningslinjene ikke overholdes, fører det til frafall av alle skadeerstatningskrav. Tabell 8: Utbedring av feil Hvis det oppstår problemer som ikke blir beskrevet i den følgende tabellen, må du kontakte KSB kundeservice. Feil Årsaker Utbedring 2) Pumpen går, men pumper ikke eller bare så vidt Hydraulikken er tilstoppet av fremmedelementer. Rengjør hydraulikken med en vannstråle. ( Kapittel 6.3 Side 26) Trykkrøret er tilstoppet. Rengjør trykkrøret. Tilbakeslagsventilen er montert i feil gjennomstrømningsretning, defekt eller tilstoppet. Monter på nytt i riktig rekkefølge, eller rengjør tilbakeslagsventilen Pumpen går ikke eller går bare en kort stund Pumpen kobles ut av termisk motorvern pga.: 1) Overoppheting av pumpen Kontroller temperaturen på pumpevæsken. 2) Tørrkjøring av pumpen Kontroller minstenivået på pumpevæsken. Kontroller funksjonen til flottørbryteren. 3) Løpehjul er blokkert Rengjør hydraulikkrommet. Strømtilførsel avbrutt Flottøren er løs eller skitten Kontroller den elektriske installasjonen. Fest flottøren på riktig måte, eller rengjør den. 2) Trykket må avlastes i pumpen ved utbedring av feil i pumpedeler som står under trykk. Skill pumpeaggregatet fra strømforsyningen, og la det avkjøles. Ama-Drainer-Box Mini 31 av 40

32 9 Tilhørende dokumenter 9 Tilhørende dokumenter 9.1 Sprengskisse /.03/.04 (673) (900) (160) (412.01) (592) (932) (59-49) (412.03) (74-4) /.03/.04 (720.05) 411 (920) 99-7 Fig. 21: Sprengskisse Tabell 9: Komponentliste (591) (595.01) (595.02) 591 Delenr. Består av: Delebetegnelse Deksel O-ring 592 Underlag 900 Skrue (3) Beholder Gummibuffer (3) 10 x Gummibuffer (1) 20,6 x 13, Klebefolie (3 / 2) for gummibuffer Kabelholder Pumpe 747 Tilbakeslagsklaff Flottørbryter komplett Utluftingsfilter O-ring 719 Slange Formstykke 733 Slangeklemme 747 Tilbakeslagsklaff Flottørbryter komplett O-ring Koblingssegment 74-4 Flottør Koblingsautomatikk Riflemutter 32 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

33 9 Tilhørende dokumenter Delenr. Består av: Delebetegnelse 932 Låsering Reparasjonssett, tilkoblingsmuffer Formstykke DN 50 (2) Formstykke DN 40 (2) Formstykke DN Kabelplugg Plugg (2) 99-7 Monteringssett dusjtilkobling 411 Tetningsring Formstykke 920 Mutter 99-9 Tetningssett 411 Tetningsring O-ring O-ring 9.2 Tilkoblinger Tabell 10: Tilkoblinger Fig. 22: Tilkoblinger Ama-Drainer-Box Mini Tilkobling Beskrivelse Tilførsel/trykkutgang 1+2 Muffe DN 50, horisontal valgfritt for tilførsel med formstykke DN 50 / DN 40 / DN 32 for trykkutgang formstykke DN 40 Tilførsel 3 Muffe DN 50, vertikal for tilførsel med formstykke DN 50 / DN 40 / DN 32 vaskemaskintilkobling via Y-utløp mulig Tilleggskoblinger Kabelgjennomføring 4 Kabelplugg Ø 48 mm Dusjtilkobling 5+6 Formstykke, utvendig diameter 50 mm, valgfritt høye eller venstre Lufting 7 Kullfilterinnsats med overløpssikring. Der det er forutsetninger for det, anbefaler vi lufting via taket (maks. utvendig diameter 40 mm) Ama-Drainer-Box Mini 33 av 40

34 9 Tilhørende dokumenter 9.3 Mål 75 A A 328 B B (1) 95 (2) (3) Fig. 23: Mål [mm] (1) Koblingspunkt PÅ normalutførelse (2) Koblingspunkt PÅ dusjutførelse (3) Koblingspunkt AV normal- og dusjutførelse A Tilførsel/trykkutgang B Dusjtilkobling 34 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

35 9 Tilhørende dokumenter 9.4 Monteringseksempel 7 6 H Fig. 24: Monteringseksempel 1 Tilførsel 2 Heveanlegg for sølevann 3 Trykkrør 4 Muffeskyvespjeld 5 Oppstuvingssikring dusjkar 6 Oppstuvingsnivå 7 Oppstuvingssløyfe H Rørsløyfe min. 150 mm Ama-Drainer-Box Mini 35 av 40

36 10 EF-samsvarserklæring 10 EF-samsvarserklæring Produsent: Produsenten erklærer med dette at produktet: KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Straße Frankenthal (Tyskland) Ama-Drainer-Box Mini Serienummer: 2013w w49 oppfyller alle kravene i direktivene nedenfor i den til enhver tid gjeldende utgave: EU-direktiv 2006/42/EF Maskindirektivet Pumpeaggregat: EMC-direktivet 2004/108/EF EØS-direktiv 89/106/EØS Byggevaredirektivet Produsenten erklærer med dette at følgende harmoniserte internasjonale standarder gjelder: ISO 12100, EN 809/A1, EN , EN /A1, EN /A1, EN /A1, EN Sertifisert av TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197) Fullmektig for sammenstilling av tekniske dokumenter: Martial Smis Konstruksjonsleder KSB S.A.S. 128, rue Carnot, Sequedin/Lille (Frankrike) EU-konformitetserklæringen ble utstedt: Frankenthal, Thomas Heng Leder, produktutvikling, dykkpumper KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Straße Frankenthal 36 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

37 11 Sikkerhetserklæring 11 Sikkerhetserklæring Type:... Ordrenummer/ Ordreposisjonsnummer 3) :... Leveringsdato:... Bruksområde:... Pumpevæske 3) :... Kryss av for det som passer 3) : radioaktiv eksplosiv etsende giftig helsefarlig biofarlig lett antennelig ufarlig Årsak til retursending 3) :... Kommentarer: Produktet/tilbehøret er grundig tømt og rengjort utvendig og innvendig før forsendelsen/klargjøringen. Vi erklærer hermed at dette produktet er fritt for farlige kjemikalier og biologiske og radioaktive stoffer. På pumper uten akseltetning er rotoren demontert fra pumpen for rengjøring. Ytre rotor, lagerbraketthus, lekkasjebarriere og lagerbrakett/mellomstykke har blitt rengjort ved lekkasje i spalterøret. På spalterørmotorpumper har statorrommet blitt kontrollert for innkommende pumpevæske, og dette har i så fall blitt fjernet. Det er ikke nødvendig å sette i verk spesielle sikkerhetstiltak for videre håndtering. Følgende sikkerhetstiltak kreves med hensyn til rengjøringsmidler, væskerester og avfallshåndtering: Vi forsikrer om at opplysningene ovenfor er korrekte og fullstendige, og at forsendelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler Sted, dato og underskrift Adresse Firmastempel 3) Må fylles ut Ama-Drainer-Box Mini 37 av 40

38 Stikkordliste Stikkordliste A Avfallshåndtering 11 B Bruksområder 9 F Feil 31 L Løpehjulform 13 R relevante dokumenter 6 Riktig bruk 9 S Sette i drift 25 Sette i drift igjen 26 Sette pumpen i drift 25 Sette ut av drift 26 Sikkerhet 7 Sikkerhet på arbeidsplassen 8 Sikkerhetserklæring 37 Slå av 25 Slå på 25 T Tilbakesending 10 U Ufullstendige maskiner 6 38 av 40 Ama-Drainer-Box Mini

39

40 KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Johann-Klein-Str Frankenthal (Germany) Tel Fax /03-NO

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Automatisk pumpestasjon for avløpsvann Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

SUB 6500 / DRAIN 7000 / 7500 Betriebsanleitung

SUB 6500 / DRAIN 7000 / 7500 Betriebsanleitung SUB 6500 / DRAIN 7000 / 7500 Betriebsanleitung 057 467 769_a I 04/2012 A B 1 2 3 4 Start 5 6 min. 450 mm Stop 8 7 min. 450 x 450 mm C 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 SUB 6500 4 3 DRAIN 7500 2 1 2 1 DRAIN 7000

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012 HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX Betriebsanleitung 057 477 032_a I 05/2012 477 032_a HW 3000 (Art.Nr. 112 845) HW 3000 INOX (Art.Nr. 112 846) HW 3500 (Art.Nr. 112 847) HW 3500 INOX (Art.Nr.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning Blokkpumpe Etachrom BC Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etachrom BC Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Neddykkbar avløp pumpestasjon. mini-compacta. fra serie S-Y/1. Drifts-/monteringsveiledning

Neddykkbar avløp pumpestasjon. mini-compacta. fra serie S-Y/1. Drifts-/monteringsveiledning Neddykkbar avløp pumpestasjon mini-compacta fra serie S-Y/ Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning mini-compacta Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik OB115N NO For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik at man kan slå opp i den. ELEKTRISK HÅNDTØRKER

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Vannormpumpe Etaseco RVP Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Drifts-/monteringsveiledning Ordrenummer: Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etaseco RVP

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Neddykkbar avløp pumpestasjon. Compacta. fra serien S-V/1 fra serien 2013w01. Drifts-/monteringsveiledning

Neddykkbar avløp pumpestasjon. Compacta. fra serien S-V/1 fra serien 2013w01. Drifts-/monteringsveiledning Neddykkbar avløp pumpestasjon Compacta fra serien S-V/1 fra serien 2013w01 Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Compacta Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning. Infrarøde varmelister V1/0314

Bruksanvisning. Infrarøde varmelister V1/0314 NO Bruksanvisning Infrarøde varmelister 114001 114002 114003 114004 114005 114006 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Bruksanvisning Infrarøde varmelister

Bruksanvisning Infrarøde varmelister NO Bruksanvisning Infrarøde varmelister 114001 114002 114003 114004 114005 114006 V2/0315 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler...

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer