Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning"

Transkript

1 Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning

2 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av produsenten. Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Innhold Innhold Ordliste Generelt Grunnprinsipper Montering av maskiner som ikke er komplette Målgruppe Relevante dokumenter Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Riktig bruk Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Feil bruk Transport/lagring/avfallshåndtering Kontroller tilstanden ved levering Transport Lagring/konservering Tilbakesending Avfallshåndtering Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Generell beskrivelse Betegnelse Typeskilt Konstruksjon Installasjonstyper Konstruksjon og virkemåte Innhold i leveransen Mål og vekt Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontroll før installasjon Installere pumpeaggregatet Elektrisk opplegg Ama-Porter 3 av 54

4 Innhold 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Sette pumpen i drift Grenseverdier for driftsområde Sette ut av drift / konservere / lagre Sette i drift igjen Vedlikehold/service Sikkerhetsforskrifter Vedlikehold/inspeksjon Tømme/rengjøre Demontere pumpeaggregat Monter pumpeaggregat Tiltrekkingsmomenter Reservedelslager Feil: årsaker og utbedring Tilhørende dokumenter Oversiktstegninger med komponentlister Sprengskisser Diagram for elektrisk tilkobling EU-samsvarserklæring Sikkerhetserklæring...52 Stikkordliste av 54 Ama-Porter

5 Ordliste Ordliste Hydraulikk Del av pumpen der hastighetsenergien omformes til trykkenergi forskriftsmessig måte, slik at deler som har vært i kontakt med pumpevæske, ikke utgjør noen fare for miljø og helse. Sikkerhetserklæring En sikkerhetserklæring er en erklæring fra kunden ved returnering til produsenten, om at pumpen/pumpeaggregatet er tømt på Ama-Porter 5 av 54

6 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen er en del av produktseriene og utførelsene som er nevnt på omslaget (du finner detaljert informasjon i de etterfølgende tabellene). Tabell 1: Betjeningsveiledningens gyldighetsområde Dimensjoner Løpehjulform Materiale G 5 F G S545 S G 6 F G Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Produktserie og dimensjon, viktige driftsdata, ordrenummer og ordreposisjonsnummer er angitt på typeskiltet. Ordrenummeret og ordreposisjonsnummeret gir en nøyaktig beskrivelse av pumpen/pumpeaggregatet og skal brukes til å identifisere produktet ved alle senere henvendelser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om eventuelle skader. 1.2 Montering av maskiner som ikke er komplette Følg anvisningene i det aktuelle underkapittelet om vedlikehold og service ved montering av ufullstendige maskiner som er levert av KSB. 1.3 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. ( Kapittel 2.4 Side 9) 1.4 Relevante dokumenter Tabell 2: Oversikt over relevante dokumenter Dokument Datablad Installasjonsplan/dimensjoner Hydraulisk diagram Oversiktstegning 1) Reservedelslister 1) Tilleggsbetjeningsveiledning 1) Innhold Beskrivelse av tekniske data for pumpe/ pumpeaggregat Beskrivelse av tilkoblings- og installasjonsdimensjoner for pumpe/ pumpeaggregat, vekt Diagrammer over forsyningshøyde, pumpekapasitet, virkningsgrad og effektkrav Snittvisning av pumpen Beskrivelse av reservedeler f.eks. for installasjonsdeler for stasjonær våtinstallasjon For tilbehør og/eller integrerte maskinkomponenter må du følge den relevante dokumentasjonen fra produsenten. 1.5 Symboler Tabell 3: Symboler i dokumentet Symbol Betydning Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning 1) hvis det inngår i leveransen 6 av 54 Ama-Porter

7 1 Generelt Symbol Betydning Handlingsresultat Krysshenvisninger Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet Ama-Porter 7 av 54

8 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 4: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av pumpen for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på pumpen, skal følges og må alltid være klart synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Rotasjonsretningspil Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 2.3 Riktig bruk Pumpeaggregatet skal kun brukes på de bruksområdene som er beskrevet i den relevante dokumentasjonen. Pumpeaggregatet skal kun brukes når produktet er i perfekt teknisk stand. Pumpeaggregatet skal ikke brukes i delvis montert tilstand. Pumpeaggregatet skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i databladet eller dokumentasjonen for den aktuelle utførelsen. 8 av 54 Ama-Porter

9 2 Sikkerhet Pumpeaggregatet må aldri være i drift uten pumpevæske. Databladets eller dokumentasjonens angitte grenser for kontinuerlig drift (Qmin2) og Qmax3)) må overholdes (mulige skader: akselbrudd, lagerhavari, skader på glideringstetning,...). Ved pumping av urenset avløpsvann ligger driftspunktet ved kontinuerlig drift i området mellom 0,7 og 1,2 x Qopt4), for å minimere risikoen for tilstopping/ fastbrenning. Unngå driftspunkter for kontinuerlig drift ved kraftig redusert turtallet i forbindelse med mindre pumpemengder (<0,7 x Qopt4)). Følg anvisningene om maksimale pumpemengder i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning, kavitasjonsskader, skader på lagre osv.). Pumpeaggregatets inntaksside må ikke strupes (for å unngå kavitasjonsskader). Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må avtales med produsenten. Pumpeaggregatet skal bare brukes i følgende områder: løpehjul med skjæreinnretning Ama-Porter S545 (trefaset) løpehjul med skjæreinnretning Ama-Porter SB545 (enfaset) Løpehjul F Bruk ved periodisk drift for følgende stoffer: regnvann, overflatevann (parkeringsplasser, vaskevann), drenering, tømming av pumpesumper. Sølevann med faste og langfibrede iblandinger samt gass- og luftholdige stoffer. Unngå forutsigbar feilbruk Overhold nødvendige minstehastigheter for full åpning av tilbakeslagsspjeld for å unngå trykkreduksjon og tilstoppingsrisiko. (Spør produsenten om minste strømningshastighet/tapsverdier som kreves.) Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i databladet eller i dokumentasjonen må aldri overskrides. Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen. 2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. 2) 3) 4) minste tillatte pumpekapasitet største tillatt pumpekapasitet Virkningsgradoptimum Ama-Porter 9 av 54

10 2 Sikkerhet Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring, ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i bruk av pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres under oppsikt av teknisk fagpersonell. 2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer 2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgendesikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Forskrifter om eksplosjonsvern Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 2.7 Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Verneutstyr skal være tilgjengelig for personalet, og dette utstyret skal brukes. Lekkasjer (f.eks. ved akseltetningen) av farlige stoffer (f.eks. eksplosive, giftige eller varme væsker) skal dreneres bort, slik at det ikke oppstår fare for personer og omgivelser. Gjeldende lover og regler skal overholdes. Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter og/eller forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette). Hvis farepotensialet ikke øker når pumpen slås av, må du sørge for at det finnes en NØDSTOPP-kommandoenhet like i nærheten av pumpen/pumpeaggregatet når du installerer pumpeaggregatet. 2.8 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Ombygging eller endring av pumpen er kun tillatt i samråd med produsenten. Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre komponenter kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår skader på grunn av dette. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres når pumpen står stille. Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur. Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt. Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan pumpeaggregatet settes ut av drift. ( Kapittel 6.3 Side 32) 10 av 54 Ama-Porter

11 2 Sikkerhet Pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass igjen eller aktiveres umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen. ( Kapittel 6.1 Side 30) 2.9 Feil bruk Bruk aldri pumpen/pumpeaggregatet slik at grenseverdiene som er angitt i databladet og i betjeningsveiledningen, overskrides. Driftssikkerheten for pumpen/pumpeaggregatet garanteres bare dersom produktet brukes riktig. Ama-Porter 11 av 54

12 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Kontroller tilstanden ved levering 1. Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres. 2. Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen og forsikringsselskapet. 3.2 Transport FARE Uforskriftsmessig transport Livsfare på grunn av komponenter som faller ned! Skade på pumpeaggregatet! Bruk det klargjorte festepunktet (pumpehåndtaket) til å feste løfteredskapet. Pumpeaggregatet må aldri henge i tilkoblingsledningen. Løftekjede/løftetau som inngår i leveransen, skal bare brukes til å senke eller løfte pumpeaggregatet i/fra pumpesjakten. Fest løftekjedet/løftetauet på pumpen og kranen på en sikker måte. Bruk bare kontrollerte, merkede og tillatte løfteredskaper. Ta hensyn til lokale trafikkbestemmelser. Ta hensyn til produsentdokumentasjonen for løfteredskapet. Bæreevnen til løfteredskapet må være større enn vekten som er angitt på typeskiltet til aggregatet som skal løftes. Ta hensyn til ekstra deler som skal løftes. Bruk pumpehåndtaket ved hver transport av pumpen (også ved manuell transport). Sett alltid pumpen vertikalt med motoren opp på et fast underlag. Transporter pumpeaggregatet som vist. 2539:101 Fig. 1: Transportere pumpeaggregatet 3.3 Lagring/konservering Hvis utstyret ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler vi følgende tiltak: FORSIKTIG Uforskriftsmessig lagring Skade på den elektriske tilkoblingsledningen! Støtt opp de elektriske tilkoblingsledningene ved ledningsgjennomføringen for å hindre permanent deformering. 12 av 54 Ama-Porter

13 3 Transport/lagring/avfallshåndtering FORSIKTIG Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring Korrosjon/smuss på pumpe/pumpeaggregat! Hvis pumpe/pumpeaggregat eller emballert pumpe/pumpeaggregat og tilbehør lagres utendørs, må produktene beskyttes med vanntett materiale. Lagre pumpeaggregatet tørt og fritt for vibrasjoner ved en temperatur over 0 C, vertikalt og i originalemballasjen. 1. Sprøyt innsiden av pumpehuset med konserveringsmiddel, spesielt området rundt løpehjulspalten. 2. Sprøyt konserveringsmiddel gjennom inntaks- og trykkrørene. Det anbefales deretter å dekke til røråpningene (f.eks. med plastdeksler e.l.). 3. Kontroller om den elektriske tilkoblingsledningen har skader. Fest den på pumpehåndtaket, og ikke legg den på bakken. Beskytt enden på ledningen mot fuktighet. MERK Følg produsentens anvisninger for påføring/fjerning av konserveringsmiddel. 3.4 Tilbakesending 1. Tøm pumpen på forskriftsmessig måte. ( Kapittel 7.3 Side 38) 2. Spyl og rengjør pumpen grundig, spesielt dersom den er brukt til skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. 3. Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må pumpeaggregatet også nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert gass. 4. En fullstendig utfylt sikkerhetserklæring skal alltid legges ved pumpen/ pumpeaggregatet. Utførte sikrings- og dekontamineringstiltak skal alltid oppgis. ( Kapittel 11 Side 52) MERK En sikkerhetserklæring kan lastes ned fra Internett på følgende adresse: 3.5 Avfallshåndtering ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Demonter pumpen/pumpeaggregatet. Samle opp fett og smørevæske under demonteringen. 2. Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende: - Metall - Plast - Elektronikk - Fett og smørevæske Ama-Porter 13 av 54

14 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3. Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering. 14 av 54 Ama-Porter

15 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.1 Generell beskrivelse Dykkmotorpumpe for pumping av avløpsvann fra husholdninger, råvann og kloakkholdig avløpsvann ved periodisk drift. Uten eksplosjonsbeskyttelse og med normal suging, Det er ikke tillatt å bruke pumpen Ama-Porter i land der det kreves eksplosjonsbeskyttelse for kloakkholdig avløpsvann. 4.2 Betegnelse Eksempel: Ama-Porter S B 5 45 SE Tabell 5: Forklaring på betegnelsen Forkortelse Betydning Ama-Porter Produktserie S Løpehjulform, f.eks. K = skjærehjul B med bryterboks 5 Pumpeserie, f.eks. 5 = DN50 45 Løpehjulstørrelse, f.eks. 45 = løpehjul S SE Motorversjon, f.eks. SE = enfaset med regulering 4.3 Typeskilt KSB SAS F Sequedin TYPE No. Ama-Porter 503 SE Q 0,30 8 l/s H 16 4 m S1114 TEMP. MAX. 40 C 22 kg 2011 Motor IP 68 SUBM. MAX. 5 m CLASS F 1~ M.-No. P 2 1,1 kw V 50 Hz cos φ 0, min -1 8,2 A I A /I N 2,25 S1 Made in France WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION Mat. No: Fig. 2: Typeskilt (eksempel) 1 Betegnelse 2 KSB-ordrenummer 3 Pumpekapasitet 4 Maksimal temperatur for pumpevæske og omgivelser 5 Totalvekt 6 Beskyttelsestype 7 Beregnet effekt 8 Beregnet turtall 9 Beregnet spenning 10 Pumpehøyde 11 Serienummer 12 Produksjonsår 13 Maksimal dykkdybde 14 Varmeklasse for viklingsisolasjon 15 Effektfaktor 16 Beregnet frekvens 17 Driftstype 18 Startstrømforhold 19 Beregnet strøm 4.4 Konstruksjon Konstruksjonstype Fullt nedsenkbar dykkmotorpumpe Blokkaggregat Ama-Porter 15 av 54

16 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Vertikal installasjon I ett trinn Installasjonstyper Stasjonær installasjon Transporterbar installasjon Akseltetning Drivside Akseltetningsring Pumpeside En dreieretningsuavhengig glideringstetning med vanntetning Løpehjulform Fristrømshjul Skjærehjul Drift Enfaset vekselstrømsmotor 50 Hz: 230 V (maksimum 240 V) 60 Hz: 220 V (maksimum 255 V) Med innebygd temperaturbryter Asynkron induksjonsmotor 50 Hz: 380 V (maksimum 415 V) 60 Hz: 380 V (maksimum 460 V) For direkteoppstart Beskyttelsesgrad: IP68 (kontinuerlig nedsenket), iht. EN / IEC 529 Varmeklasse for viklingsisolasjon: F Lager Levetidssmurte lagre 4.5 Installasjonstyper Med hensyn til oppstillingen skilles det mellom to forskjellige utførelser: stasjonær våtoppstilling (installasjonstype S) transporterbar våtoppstilling (installasjonstype P) Pumpeaggregatet er konstruert for kontinuerlig drift med neddykking. Kjølingen av motoren skjer ved hjelp av pumpevæsken på motoroverflaten. Drift er mulig i kort tid mens motoren er dratt opp over nivå R, som er angitt av KSB (se målestokktegningene) 16 av 54 Ama-Porter

17 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.6 Konstruksjon og virkemåte Fig. 3: Snittbilde Utførelse Aksel Trykkrør Inntaksrør Akseltetning Valselager på motorsiden Lagerbrakett Sugedeksel Løpehjul Valselager på pumpesiden Pumpen er utført med et aksialt strømningsinnløp og et radialt strømningsutløp. Hydraulikken er festet på den forlengede motorakselen. Akselen er opplagret i et felles lager. Virkemåte Pumpevæsken strømmer aksialt inn i pumpen via inntaksrøret (5), der væsken akselereres utover i en sylindrisk strøm av det roterende løpehjulet (6). I det strømningsoptimaliserte pumpehuset omformes pumpevæskens bevegelsesenergi til trykkenergi, slik at pumpevæsken presses ut av pumpen gjennom trykkrøret (3). Hydraulikken er begrenset med et trykkdeksel på baksiden av løpehjulet, som akselen (1) føres gjennom. Akselgjennomføringen med dekselet er skjermet mot omgivelsene av en akseltetning (7). Akselen er lagret i valselagre (8 og 9) som er festet i en lagerbrakett (2) som igjen er festet i pumpehuset og/eller trykkdekselet. Tetning Pumpen skjermes på produksjonssiden av en glideringstetning som er uavhengig av rotasjonsretningen, og på motorsiden av en akseltetningsring. Et smørevæskekammer mellom akseltetningsringen og glideringstetningen kjøler og smører. 4.7 Innhold i leveransen Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter: Stasjonær våtoppstilling (installasjonstype S) Komplett pumpeaggregat med elektriske tilkoblingsledninger Holder med tetningsmateriale og festemateriell Løftetau eller kjede Konsoll med festemateriell Fotrør med festemateriell Føringstilbehør (føringsstenger er ikke med i KSB-leveransen) Ama-Porter 17 av 54

18 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Transportabel våtoppstilling (installasjonstype P) Komplett pumpeaggregat med elektriske tilkoblingsledninger Installasjonssett for transporterbar installasjon som består av: 3 føtter, tilkoblingsrør, tilkoblingsstykke og klemme Løftetau eller kjede MERK Et separat typeskilt følger med i leveransen. Dette skiltet skal settes opp godt synlig utenfor monteringsstedet, f.eks. på koblingsskap, rørledning eller konsoll. 4.8 Mål og vekt Du finner opplysninger om mål og vekt i installasjonsplanen/tegningen eller på pumpeaggregatets datablad. 18 av 54 Ama-Porter

19 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Det er forbudt for personer å oppholde seg i brønnen når pumpeaggregatet er i drift Elektrisk støt! Start aldri pumpeaggregatet mens det befinner seg personer i brønnen. ADVARSEL Forbudte faste stoffer (verktøy, skruer osv.) i pumpesjakten/tilførselsbeholderen når pumpeaggregatet slås på Personskader og materielle skader! Kontroller og fjern eventuelle forbudte faste stoffer før pumpesjakten/ tilførselsbeholderen gjennomstrømmes. 5.2 Kontroll før installasjon Klargjøre oppstillingsplassen Oppstillingsplass for stasjonær oppstilling ADVARSEL Installasjon på løse og ikke-bærende installasjonsflater Personskader og materielle skader! Sørg for tilstrekkelig trykkfasthet i henhold til klasse C35/45 for betong i eksponeringsklasse XC1 i samsvar med EN Installasjonsflaten må være herdet, jevn og vannrett. Ta hensyn til angitt vekt. Resonans I fundamentet og i tilkoblede rørsystemer må man unngå resonanser med de vanlige forsterkingsfrekvensene (1 og 2 ganger dreiefrekvensen, skovldreielyd), fordi slike frekvenser kan forårsake meget sterke svingninger. 1. Kontroller installasjonsstedet. Installasjonsstedet må være klargjort i henhold til dimensjonene i tegningen/ installasjonsplanen. Oppstillingssted, transportabel oppstilling ADVARSEL Feil installasjon Personskader og materielle skader! Installer pumpeaggregatet loddrett med motoren opp. Sikre pumpeaggregatet ved hjelp av egnede midler, slik at det ikke vipper over og faller ned. Ta hensyn til vektangivelsene på datablad/typeskilt. Resonans I fundamentet og i tilkoblede rørsystemer må man unngå resonanser med de vanlige forsterkingsfrekvensene (1 og 2 ganger dreiefrekvensen, skovldreielyd), fordi slike frekvenser kan forårsake meget sterke svingninger. 1. Kontroller installasjonsstedet. Installasjonsstedet må være klargjort i henhold til dimensjonene i tegningen/ installasjonsplanen. Ama-Porter 19 av 54

20 5 Installasjon/montering Kontrollere rotasjonsretningen ADVARSEL Hender/fremmedlegemer i pumpehuset Personskader, skader på pumpen! Hold aldri hendene eller andre gjenstander inne i pumpen. Kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i pumpen. Iverksett egnede sikkerhetstiltak (f.eks. vernebriller o.l.). Pumpeaggregatet er elektrisk tilkoblet. Pumpeaggregater med induksjonsmotor: Kontroller rotasjonsretningen ved hjelp av reaksjonen til motormomentet. 1. Ta tak i håndtaket på pumpen. 2. Start pumpen en kort stund (maks. 5 sekunder). En reaksjon mot klokken skal være merkbar på hånden. 3. Hvis rotasjonsretningen er feil, må du kontrollere den elektriske tilkoblingen for pumpen i koblingsanlegget. 4. Koble pumpeaggregatet elektrisk fra igjen, og sikre det mot utilsiktet innkobling. 5.3 Installere pumpeaggregatet Ved installasjon av pumpeaggregatet må du alltid følge installasjonsplanen/ tegningen Stasjonær våtoppstilling Feste fotrør Flensrøret festes med ankerplugger og/eller festeskinner, avhengig av dimensjonen. Feste flensrøret med ankerplugger 1. Plasser flensrør 72-1 på gulvet. 2. Sett inn ankerpluggene Skru fast flensrøret 72-1 i gulvet ved hjelp av ankerpluggene Fig. 4: Feste flensrør 20 av 54 Ama-Porter

21 5 Installasjon/montering 6kt SW M SW t = herf t fix l Tabell 6: Mål for ankerplugger Størrelse d o [mm] t=h erf [mm] t fix [mm] Nøkkelvidde [mm] M [mm] 6kt nøkkelvidde [mm] M 10 x Tabell 7: Herdetider for mørtelpatronene Temperatur i gulvet Herdetid [min] 5 C til 0 C C til +10 C C til +20 C 20 > +20 C 10 Mt mon [Nm] do Fig. 5: Mål Koble til rørledning FARE Overskridelse av tillatte belastninger på flensen til fotrøret Livsfare på grunn av utstrømmende varm, giftig, etsende eller brennbar pumpevæske fra lekkasjesteder! Ikke bruk pumpen som festepunkt for rørledninger. Støtt opp rørledningene rett foran pumpen, og koble dem spenningsfritt til pumpen. Overhold tillatte flensbelastninger. Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når temperaturen stiger. MERK Ved fjerning av vann fra dypereliggende gjenstander skal man montere et tilbakeslagsspjeld til trykkledningen for å unngå tilbakeslag fra kanalen. FORSIKTIG Kritisk turtall Økte vibrasjoner! Skade på glideringstetninger og lagre! Ved lengre stigeledninger skal det monteres et tilbakeslagsspjeld for å hindre økt bakoverdreiing ved utkobling. Ta hensyn til avlufting ved montering av tilbakeslagsspjeldet. Ama-Porter 21 av 54

22 5 Installasjon/montering F z F y M y M z Mx F x Tabell 8: Tillatte flensbelastninger Nominell flensdiameter Kraft [N] Momenter [Nm] F y F z F x F M y M z M x M Fig. 6: Tillatte flensbelastninger Montere tauføring Pumpeaggregatet føres ved hjelp av en dobbel tauføring på to parallelle, stramt oppspente rustfrie ståltau inn i sjakten eller beholderen, og kobler seg automatisk til fotrøret som er festet i gulvet. MERK Hvis bygningsmessige forhold eller rørledninger osv. gjør det nødvendig med skråføring av føringstauet, må man ikke overskride en vinkel på 5 for å oppnå en sikker opphengsfunksjon. Feste konsoll 1. Fest konsollen 894 ved hjelp av stålplugger på sjaktåpningens kant og trekk til med et tiltrekkingsmoment på 10 Nm. 2. Skyv klembøylen 571 gjennom hullene i spennbøylen 572 og fest med mutterne Plasser gjengebolt 904 med formontert klemanordning på konsollen ved hjelp av mutteren Ikke skru mutteren for langt inn slik at det blir stående igjen tilstrekkelig avstand for stramming av føringstau senere. Fig. 7: Montere konsoll 22 av 54 Ama-Porter

23 5 Installasjon/montering Legge inn føringstau 1. Løft klembøylen 571 og legg inn en tauende. 2. Før tauet rundt fotrøret 72-1, trekk det tilbake til spennbøylen 572 og legg det inn i klembøylen Stram tauet for hånd og klem det fast med sekskantmuttere Ved å dreie på sekskantmutteren(-ne) som ligger an på konsollen, spenner du tauet stramt opp. Se i tabellen "Spennkraft for føringstau". 5. Deretter låser du med mutter nr. to som kontramutter. 6. Den frie tauenden ved spennbøyle 572 kan enden kveiles opp eller kappes kortere. Etter kapping må endene surres for å hindre at tauet vikler seg opp. 7. Fest haken for senere festing av løftekjede/-tau i konsollen 894. Tabell 9: Spennkraft for føringstau Pumpestørrelse Tiltrekkingsmoment M A[Nm] Spennkraft for tau P [N] DN DN Fig. 8: Legge inn føringstau Monter stangføring (1 eller 2 føringsrør) Pumpeaggregater føres inn i sjakten eller beholderen ved hjelp av ett eller to loddrett plasserte rør og kobler seg automatisk til fotrøret som er festet i gulvet. MERK Føringsrør hører ikke til leveransen. Materialet i føringsrørene skal velges ut fra pumpevæsken eller etter brukerens angivelser. Føringsrørene må ha følgende mål: Tabell 10: Mål for føringsrør Pumpestørrelse Utvendig diameter Veggstyrke [mm] 5) [mm] minimum maksimum DN 50 33,7 2 3,8 DN 65 33,7 2 3, Feste konsoll 1. Fest konsollen 894 ved hjelp av stålpluggene på sjaktåpningens kant, og trekk til med et tiltrekkingsmoment på 10 Nm. Ta hensyn til hullmønsteret for pluggene. (se tegning). Fig. 9: Feste konsoll Montere føringsrør (2-stangføring) FORSIKTIG Uforskriftsmessig installasjon av føringsrør Fare for skade på stangføringen. Plasser alltid føringsrørene loddrett. 5) ifølge DIN 2440/2442/2462 eller likeverdige standarder Ama-Porter 23 av 54

24 5 Installasjon/montering MERK Hvis monteringsdybden er større enn 6 meter, kan leveransen inneholde konsoller som mellomliggende støtter for føringsrørene. Konsollene har samtidig funksjonen som avstandsholdere mellom de to føringsrørene Fig. 10: Montere 2 føringsrør Sett adapteren 82.5 på fotrøret 72.1, og fest den med skruene 914.2, skivene og mutrene Sett rørene 710 på de koniske tappene på adapteren, og plasser dem loddrett. 3. Merk av lengden for røret 710 (til underkanten av konsollen), og ta hensyn til justeringsområdet for sporene på konsollen Kapp rørene 710 i rett vinkel på røraksen, og utfør avgrading innvendig og utvendig. 5. Skyv konsollen 894 med klemstykkene inn i føringsrørene 710 inntil konsollen sitter på rørendene. 6. Trekk til mutterne Dette fører til at klemstykkene utvides og spennes mot den innvendige diameteren på røret. 7. Lås mutteren med mutter nr. to som kontramutter. Montere føringsrør (1-stangføring) 1. Sett røret 710 på festet på fotrøret 72.1, og plasser det loddrett. 2. Merk av lengden på røret 710 (til underkanten av konsollen), og ta hensyn til justeringsområdet for sporene på konsollen Kapp røret 710 i rett vinkel på røraksen, og utfør avgrading innvendig og utvendig. 4. Skyv konsollen 894 inn i føringsrøret 710 inntil konsollen sitter på rørenden. UG Fig. 11: Montere 1 føringsrør Montere bøyleføring 1. Før endene på føringsbøylen 571 inn i festene på fotrøret Fest flensrøret med 2 plugger i bunnen av sjakten. ( Kapittel Side 20) UG Fig. 12: Montere bøyleføring 24 av 54 Ama-Porter

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Automatisk pumpestasjon for avløpsvann Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Rørverk for dykkmotor. Amamix. Drifts-/monteringsveiledning. Materialnummer: 01327083

Rørverk for dykkmotor. Amamix. Drifts-/monteringsveiledning. Materialnummer: 01327083 Rørverk for dykkmotor Amamix Drifts-/monteringsveiledning Materialnummer: 01327083 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Amamix Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Vannormpumpe Etaseco RVP Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Drifts-/monteringsveiledning Ordrenummer: Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etaseco RVP

Detaljer

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning Normpumpe Etanorm-MX;Etanorm-RX Sprinklerpumpe Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etanorm-MX;Etanorm-RX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter

Detaljer

Sprinklerpumpe CPKN-SX. Drifts-/monteringsveiledning

Sprinklerpumpe CPKN-SX. Drifts-/monteringsveiledning Sprinklerpumpe CPKN-SX Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning CPKN-SX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i

Detaljer

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning Blokkpumpe Etachrom BC Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etachrom BC Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad Høyeffektiv varmepumpe Calio S Datablad Trykkested Datablad Calio S KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Rotating Lifting Point (RLP Version 2)

Rotating Lifting Point (RLP Version 2) Rotating Lifting Point (RLP Version 2) NO Bruksanvisning Z769446 Rev P13 Användarmanual Allmän informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer