Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning"

Transkript

1 Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning

2 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av produsenten. Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Innhold Innhold Ordliste Generelt Grunnprinsipper Montering av maskiner som ikke er komplette Målgruppe Relevante dokumenter Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Riktig bruk Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Feil bruk Transport/lagring/avfallshåndtering Kontroller tilstanden ved levering Transport Lagring/konservering Tilbakesending Avfallshåndtering Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Generell beskrivelse Betegnelse Typeskilt Konstruksjon Installasjonstyper Konstruksjon og virkemåte Innhold i leveransen Mål og vekt Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontroll før installasjon Installere pumpeaggregatet Elektrisk opplegg Ama-Porter 3 av 54

4 Innhold 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Sette pumpen i drift Grenseverdier for driftsområde Sette ut av drift / konservere / lagre Sette i drift igjen Vedlikehold/service Sikkerhetsforskrifter Vedlikehold/inspeksjon Tømme/rengjøre Demontere pumpeaggregat Monter pumpeaggregat Tiltrekkingsmomenter Reservedelslager Feil: årsaker og utbedring Tilhørende dokumenter Oversiktstegninger med komponentlister Sprengskisser Diagram for elektrisk tilkobling EU-samsvarserklæring Sikkerhetserklæring...52 Stikkordliste av 54 Ama-Porter

5 Ordliste Ordliste Hydraulikk Del av pumpen der hastighetsenergien omformes til trykkenergi forskriftsmessig måte, slik at deler som har vært i kontakt med pumpevæske, ikke utgjør noen fare for miljø og helse. Sikkerhetserklæring En sikkerhetserklæring er en erklæring fra kunden ved returnering til produsenten, om at pumpen/pumpeaggregatet er tømt på Ama-Porter 5 av 54

6 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen er en del av produktseriene og utførelsene som er nevnt på omslaget (du finner detaljert informasjon i de etterfølgende tabellene). Tabell 1: Betjeningsveiledningens gyldighetsområde Dimensjoner Løpehjulform Materiale G 5 F G S545 S G 6 F G Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Produktserie og dimensjon, viktige driftsdata, ordrenummer og ordreposisjonsnummer er angitt på typeskiltet. Ordrenummeret og ordreposisjonsnummeret gir en nøyaktig beskrivelse av pumpen/pumpeaggregatet og skal brukes til å identifisere produktet ved alle senere henvendelser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om eventuelle skader. 1.2 Montering av maskiner som ikke er komplette Følg anvisningene i det aktuelle underkapittelet om vedlikehold og service ved montering av ufullstendige maskiner som er levert av KSB. 1.3 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. ( Kapittel 2.4 Side 9) 1.4 Relevante dokumenter Tabell 2: Oversikt over relevante dokumenter Dokument Datablad Installasjonsplan/dimensjoner Hydraulisk diagram Oversiktstegning 1) Reservedelslister 1) Tilleggsbetjeningsveiledning 1) Innhold Beskrivelse av tekniske data for pumpe/ pumpeaggregat Beskrivelse av tilkoblings- og installasjonsdimensjoner for pumpe/ pumpeaggregat, vekt Diagrammer over forsyningshøyde, pumpekapasitet, virkningsgrad og effektkrav Snittvisning av pumpen Beskrivelse av reservedeler f.eks. for installasjonsdeler for stasjonær våtinstallasjon For tilbehør og/eller integrerte maskinkomponenter må du følge den relevante dokumentasjonen fra produsenten. 1.5 Symboler Tabell 3: Symboler i dokumentet Symbol Betydning Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning 1) hvis det inngår i leveransen 6 av 54 Ama-Porter

7 1 Generelt Symbol Betydning Handlingsresultat Krysshenvisninger Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet Ama-Porter 7 av 54

8 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 4: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av pumpen for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på pumpen, skal følges og må alltid være klart synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Rotasjonsretningspil Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 2.3 Riktig bruk Pumpeaggregatet skal kun brukes på de bruksområdene som er beskrevet i den relevante dokumentasjonen. Pumpeaggregatet skal kun brukes når produktet er i perfekt teknisk stand. Pumpeaggregatet skal ikke brukes i delvis montert tilstand. Pumpeaggregatet skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i databladet eller dokumentasjonen for den aktuelle utførelsen. 8 av 54 Ama-Porter

9 2 Sikkerhet Pumpeaggregatet må aldri være i drift uten pumpevæske. Databladets eller dokumentasjonens angitte grenser for kontinuerlig drift (Qmin2) og Qmax3)) må overholdes (mulige skader: akselbrudd, lagerhavari, skader på glideringstetning,...). Ved pumping av urenset avløpsvann ligger driftspunktet ved kontinuerlig drift i området mellom 0,7 og 1,2 x Qopt4), for å minimere risikoen for tilstopping/ fastbrenning. Unngå driftspunkter for kontinuerlig drift ved kraftig redusert turtallet i forbindelse med mindre pumpemengder (<0,7 x Qopt4)). Følg anvisningene om maksimale pumpemengder i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning, kavitasjonsskader, skader på lagre osv.). Pumpeaggregatets inntaksside må ikke strupes (for å unngå kavitasjonsskader). Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må avtales med produsenten. Pumpeaggregatet skal bare brukes i følgende områder: løpehjul med skjæreinnretning Ama-Porter S545 (trefaset) løpehjul med skjæreinnretning Ama-Porter SB545 (enfaset) Løpehjul F Bruk ved periodisk drift for følgende stoffer: regnvann, overflatevann (parkeringsplasser, vaskevann), drenering, tømming av pumpesumper. Sølevann med faste og langfibrede iblandinger samt gass- og luftholdige stoffer. Unngå forutsigbar feilbruk Overhold nødvendige minstehastigheter for full åpning av tilbakeslagsspjeld for å unngå trykkreduksjon og tilstoppingsrisiko. (Spør produsenten om minste strømningshastighet/tapsverdier som kreves.) Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i databladet eller i dokumentasjonen må aldri overskrides. Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen. 2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. 2) 3) 4) minste tillatte pumpekapasitet største tillatt pumpekapasitet Virkningsgradoptimum Ama-Porter 9 av 54

10 2 Sikkerhet Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring, ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i bruk av pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres under oppsikt av teknisk fagpersonell. 2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer 2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgendesikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Forskrifter om eksplosjonsvern Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 2.7 Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Verneutstyr skal være tilgjengelig for personalet, og dette utstyret skal brukes. Lekkasjer (f.eks. ved akseltetningen) av farlige stoffer (f.eks. eksplosive, giftige eller varme væsker) skal dreneres bort, slik at det ikke oppstår fare for personer og omgivelser. Gjeldende lover og regler skal overholdes. Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter og/eller forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette). Hvis farepotensialet ikke øker når pumpen slås av, må du sørge for at det finnes en NØDSTOPP-kommandoenhet like i nærheten av pumpen/pumpeaggregatet når du installerer pumpeaggregatet. 2.8 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Ombygging eller endring av pumpen er kun tillatt i samråd med produsenten. Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre komponenter kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår skader på grunn av dette. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres når pumpen står stille. Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur. Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt. Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan pumpeaggregatet settes ut av drift. ( Kapittel 6.3 Side 32) 10 av 54 Ama-Porter

11 2 Sikkerhet Pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass igjen eller aktiveres umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen. ( Kapittel 6.1 Side 30) 2.9 Feil bruk Bruk aldri pumpen/pumpeaggregatet slik at grenseverdiene som er angitt i databladet og i betjeningsveiledningen, overskrides. Driftssikkerheten for pumpen/pumpeaggregatet garanteres bare dersom produktet brukes riktig. Ama-Porter 11 av 54

12 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Kontroller tilstanden ved levering 1. Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres. 2. Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen og forsikringsselskapet. 3.2 Transport FARE Uforskriftsmessig transport Livsfare på grunn av komponenter som faller ned! Skade på pumpeaggregatet! Bruk det klargjorte festepunktet (pumpehåndtaket) til å feste løfteredskapet. Pumpeaggregatet må aldri henge i tilkoblingsledningen. Løftekjede/løftetau som inngår i leveransen, skal bare brukes til å senke eller løfte pumpeaggregatet i/fra pumpesjakten. Fest løftekjedet/løftetauet på pumpen og kranen på en sikker måte. Bruk bare kontrollerte, merkede og tillatte løfteredskaper. Ta hensyn til lokale trafikkbestemmelser. Ta hensyn til produsentdokumentasjonen for løfteredskapet. Bæreevnen til løfteredskapet må være større enn vekten som er angitt på typeskiltet til aggregatet som skal løftes. Ta hensyn til ekstra deler som skal løftes. Bruk pumpehåndtaket ved hver transport av pumpen (også ved manuell transport). Sett alltid pumpen vertikalt med motoren opp på et fast underlag. Transporter pumpeaggregatet som vist. 2539:101 Fig. 1: Transportere pumpeaggregatet 3.3 Lagring/konservering Hvis utstyret ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler vi følgende tiltak: FORSIKTIG Uforskriftsmessig lagring Skade på den elektriske tilkoblingsledningen! Støtt opp de elektriske tilkoblingsledningene ved ledningsgjennomføringen for å hindre permanent deformering. 12 av 54 Ama-Porter

13 3 Transport/lagring/avfallshåndtering FORSIKTIG Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring Korrosjon/smuss på pumpe/pumpeaggregat! Hvis pumpe/pumpeaggregat eller emballert pumpe/pumpeaggregat og tilbehør lagres utendørs, må produktene beskyttes med vanntett materiale. Lagre pumpeaggregatet tørt og fritt for vibrasjoner ved en temperatur over 0 C, vertikalt og i originalemballasjen. 1. Sprøyt innsiden av pumpehuset med konserveringsmiddel, spesielt området rundt løpehjulspalten. 2. Sprøyt konserveringsmiddel gjennom inntaks- og trykkrørene. Det anbefales deretter å dekke til røråpningene (f.eks. med plastdeksler e.l.). 3. Kontroller om den elektriske tilkoblingsledningen har skader. Fest den på pumpehåndtaket, og ikke legg den på bakken. Beskytt enden på ledningen mot fuktighet. MERK Følg produsentens anvisninger for påføring/fjerning av konserveringsmiddel. 3.4 Tilbakesending 1. Tøm pumpen på forskriftsmessig måte. ( Kapittel 7.3 Side 38) 2. Spyl og rengjør pumpen grundig, spesielt dersom den er brukt til skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. 3. Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må pumpeaggregatet også nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert gass. 4. En fullstendig utfylt sikkerhetserklæring skal alltid legges ved pumpen/ pumpeaggregatet. Utførte sikrings- og dekontamineringstiltak skal alltid oppgis. ( Kapittel 11 Side 52) MERK En sikkerhetserklæring kan lastes ned fra Internett på følgende adresse: 3.5 Avfallshåndtering ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Demonter pumpen/pumpeaggregatet. Samle opp fett og smørevæske under demonteringen. 2. Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende: - Metall - Plast - Elektronikk - Fett og smørevæske Ama-Porter 13 av 54

14 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3. Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering. 14 av 54 Ama-Porter

15 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.1 Generell beskrivelse Dykkmotorpumpe for pumping av avløpsvann fra husholdninger, råvann og kloakkholdig avløpsvann ved periodisk drift. Uten eksplosjonsbeskyttelse og med normal suging, Det er ikke tillatt å bruke pumpen Ama-Porter i land der det kreves eksplosjonsbeskyttelse for kloakkholdig avløpsvann. 4.2 Betegnelse Eksempel: Ama-Porter S B 5 45 SE Tabell 5: Forklaring på betegnelsen Forkortelse Betydning Ama-Porter Produktserie S Løpehjulform, f.eks. K = skjærehjul B med bryterboks 5 Pumpeserie, f.eks. 5 = DN50 45 Løpehjulstørrelse, f.eks. 45 = løpehjul S SE Motorversjon, f.eks. SE = enfaset med regulering 4.3 Typeskilt KSB SAS F Sequedin TYPE No. Ama-Porter 503 SE Q 0,30 8 l/s H 16 4 m S1114 TEMP. MAX. 40 C 22 kg 2011 Motor IP 68 SUBM. MAX. 5 m CLASS F 1~ M.-No. P 2 1,1 kw V 50 Hz cos φ 0, min -1 8,2 A I A /I N 2,25 S1 Made in France WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION Mat. No: Fig. 2: Typeskilt (eksempel) 1 Betegnelse 2 KSB-ordrenummer 3 Pumpekapasitet 4 Maksimal temperatur for pumpevæske og omgivelser 5 Totalvekt 6 Beskyttelsestype 7 Beregnet effekt 8 Beregnet turtall 9 Beregnet spenning 10 Pumpehøyde 11 Serienummer 12 Produksjonsår 13 Maksimal dykkdybde 14 Varmeklasse for viklingsisolasjon 15 Effektfaktor 16 Beregnet frekvens 17 Driftstype 18 Startstrømforhold 19 Beregnet strøm 4.4 Konstruksjon Konstruksjonstype Fullt nedsenkbar dykkmotorpumpe Blokkaggregat Ama-Porter 15 av 54

16 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Vertikal installasjon I ett trinn Installasjonstyper Stasjonær installasjon Transporterbar installasjon Akseltetning Drivside Akseltetningsring Pumpeside En dreieretningsuavhengig glideringstetning med vanntetning Løpehjulform Fristrømshjul Skjærehjul Drift Enfaset vekselstrømsmotor 50 Hz: 230 V (maksimum 240 V) 60 Hz: 220 V (maksimum 255 V) Med innebygd temperaturbryter Asynkron induksjonsmotor 50 Hz: 380 V (maksimum 415 V) 60 Hz: 380 V (maksimum 460 V) For direkteoppstart Beskyttelsesgrad: IP68 (kontinuerlig nedsenket), iht. EN / IEC 529 Varmeklasse for viklingsisolasjon: F Lager Levetidssmurte lagre 4.5 Installasjonstyper Med hensyn til oppstillingen skilles det mellom to forskjellige utførelser: stasjonær våtoppstilling (installasjonstype S) transporterbar våtoppstilling (installasjonstype P) Pumpeaggregatet er konstruert for kontinuerlig drift med neddykking. Kjølingen av motoren skjer ved hjelp av pumpevæsken på motoroverflaten. Drift er mulig i kort tid mens motoren er dratt opp over nivå R, som er angitt av KSB (se målestokktegningene) 16 av 54 Ama-Porter

17 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.6 Konstruksjon og virkemåte Fig. 3: Snittbilde Utførelse Aksel Trykkrør Inntaksrør Akseltetning Valselager på motorsiden Lagerbrakett Sugedeksel Løpehjul Valselager på pumpesiden Pumpen er utført med et aksialt strømningsinnløp og et radialt strømningsutløp. Hydraulikken er festet på den forlengede motorakselen. Akselen er opplagret i et felles lager. Virkemåte Pumpevæsken strømmer aksialt inn i pumpen via inntaksrøret (5), der væsken akselereres utover i en sylindrisk strøm av det roterende løpehjulet (6). I det strømningsoptimaliserte pumpehuset omformes pumpevæskens bevegelsesenergi til trykkenergi, slik at pumpevæsken presses ut av pumpen gjennom trykkrøret (3). Hydraulikken er begrenset med et trykkdeksel på baksiden av løpehjulet, som akselen (1) føres gjennom. Akselgjennomføringen med dekselet er skjermet mot omgivelsene av en akseltetning (7). Akselen er lagret i valselagre (8 og 9) som er festet i en lagerbrakett (2) som igjen er festet i pumpehuset og/eller trykkdekselet. Tetning Pumpen skjermes på produksjonssiden av en glideringstetning som er uavhengig av rotasjonsretningen, og på motorsiden av en akseltetningsring. Et smørevæskekammer mellom akseltetningsringen og glideringstetningen kjøler og smører. 4.7 Innhold i leveransen Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter: Stasjonær våtoppstilling (installasjonstype S) Komplett pumpeaggregat med elektriske tilkoblingsledninger Holder med tetningsmateriale og festemateriell Løftetau eller kjede Konsoll med festemateriell Fotrør med festemateriell Føringstilbehør (føringsstenger er ikke med i KSB-leveransen) Ama-Porter 17 av 54

18 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Transportabel våtoppstilling (installasjonstype P) Komplett pumpeaggregat med elektriske tilkoblingsledninger Installasjonssett for transporterbar installasjon som består av: 3 føtter, tilkoblingsrør, tilkoblingsstykke og klemme Løftetau eller kjede MERK Et separat typeskilt følger med i leveransen. Dette skiltet skal settes opp godt synlig utenfor monteringsstedet, f.eks. på koblingsskap, rørledning eller konsoll. 4.8 Mål og vekt Du finner opplysninger om mål og vekt i installasjonsplanen/tegningen eller på pumpeaggregatets datablad. 18 av 54 Ama-Porter

19 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Det er forbudt for personer å oppholde seg i brønnen når pumpeaggregatet er i drift Elektrisk støt! Start aldri pumpeaggregatet mens det befinner seg personer i brønnen. ADVARSEL Forbudte faste stoffer (verktøy, skruer osv.) i pumpesjakten/tilførselsbeholderen når pumpeaggregatet slås på Personskader og materielle skader! Kontroller og fjern eventuelle forbudte faste stoffer før pumpesjakten/ tilførselsbeholderen gjennomstrømmes. 5.2 Kontroll før installasjon Klargjøre oppstillingsplassen Oppstillingsplass for stasjonær oppstilling ADVARSEL Installasjon på løse og ikke-bærende installasjonsflater Personskader og materielle skader! Sørg for tilstrekkelig trykkfasthet i henhold til klasse C35/45 for betong i eksponeringsklasse XC1 i samsvar med EN Installasjonsflaten må være herdet, jevn og vannrett. Ta hensyn til angitt vekt. Resonans I fundamentet og i tilkoblede rørsystemer må man unngå resonanser med de vanlige forsterkingsfrekvensene (1 og 2 ganger dreiefrekvensen, skovldreielyd), fordi slike frekvenser kan forårsake meget sterke svingninger. 1. Kontroller installasjonsstedet. Installasjonsstedet må være klargjort i henhold til dimensjonene i tegningen/ installasjonsplanen. Oppstillingssted, transportabel oppstilling ADVARSEL Feil installasjon Personskader og materielle skader! Installer pumpeaggregatet loddrett med motoren opp. Sikre pumpeaggregatet ved hjelp av egnede midler, slik at det ikke vipper over og faller ned. Ta hensyn til vektangivelsene på datablad/typeskilt. Resonans I fundamentet og i tilkoblede rørsystemer må man unngå resonanser med de vanlige forsterkingsfrekvensene (1 og 2 ganger dreiefrekvensen, skovldreielyd), fordi slike frekvenser kan forårsake meget sterke svingninger. 1. Kontroller installasjonsstedet. Installasjonsstedet må være klargjort i henhold til dimensjonene i tegningen/ installasjonsplanen. Ama-Porter 19 av 54

20 5 Installasjon/montering Kontrollere rotasjonsretningen ADVARSEL Hender/fremmedlegemer i pumpehuset Personskader, skader på pumpen! Hold aldri hendene eller andre gjenstander inne i pumpen. Kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i pumpen. Iverksett egnede sikkerhetstiltak (f.eks. vernebriller o.l.). Pumpeaggregatet er elektrisk tilkoblet. Pumpeaggregater med induksjonsmotor: Kontroller rotasjonsretningen ved hjelp av reaksjonen til motormomentet. 1. Ta tak i håndtaket på pumpen. 2. Start pumpen en kort stund (maks. 5 sekunder). En reaksjon mot klokken skal være merkbar på hånden. 3. Hvis rotasjonsretningen er feil, må du kontrollere den elektriske tilkoblingen for pumpen i koblingsanlegget. 4. Koble pumpeaggregatet elektrisk fra igjen, og sikre det mot utilsiktet innkobling. 5.3 Installere pumpeaggregatet Ved installasjon av pumpeaggregatet må du alltid følge installasjonsplanen/ tegningen Stasjonær våtoppstilling Feste fotrør Flensrøret festes med ankerplugger og/eller festeskinner, avhengig av dimensjonen. Feste flensrøret med ankerplugger 1. Plasser flensrør 72-1 på gulvet. 2. Sett inn ankerpluggene Skru fast flensrøret 72-1 i gulvet ved hjelp av ankerpluggene Fig. 4: Feste flensrør 20 av 54 Ama-Porter

21 5 Installasjon/montering 6kt SW M SW t = herf t fix l Tabell 6: Mål for ankerplugger Størrelse d o [mm] t=h erf [mm] t fix [mm] Nøkkelvidde [mm] M [mm] 6kt nøkkelvidde [mm] M 10 x Tabell 7: Herdetider for mørtelpatronene Temperatur i gulvet Herdetid [min] 5 C til 0 C C til +10 C C til +20 C 20 > +20 C 10 Mt mon [Nm] do Fig. 5: Mål Koble til rørledning FARE Overskridelse av tillatte belastninger på flensen til fotrøret Livsfare på grunn av utstrømmende varm, giftig, etsende eller brennbar pumpevæske fra lekkasjesteder! Ikke bruk pumpen som festepunkt for rørledninger. Støtt opp rørledningene rett foran pumpen, og koble dem spenningsfritt til pumpen. Overhold tillatte flensbelastninger. Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når temperaturen stiger. MERK Ved fjerning av vann fra dypereliggende gjenstander skal man montere et tilbakeslagsspjeld til trykkledningen for å unngå tilbakeslag fra kanalen. FORSIKTIG Kritisk turtall Økte vibrasjoner! Skade på glideringstetninger og lagre! Ved lengre stigeledninger skal det monteres et tilbakeslagsspjeld for å hindre økt bakoverdreiing ved utkobling. Ta hensyn til avlufting ved montering av tilbakeslagsspjeldet. Ama-Porter 21 av 54

22 5 Installasjon/montering F z F y M y M z Mx F x Tabell 8: Tillatte flensbelastninger Nominell flensdiameter Kraft [N] Momenter [Nm] F y F z F x F M y M z M x M Fig. 6: Tillatte flensbelastninger Montere tauføring Pumpeaggregatet føres ved hjelp av en dobbel tauføring på to parallelle, stramt oppspente rustfrie ståltau inn i sjakten eller beholderen, og kobler seg automatisk til fotrøret som er festet i gulvet. MERK Hvis bygningsmessige forhold eller rørledninger osv. gjør det nødvendig med skråføring av føringstauet, må man ikke overskride en vinkel på 5 for å oppnå en sikker opphengsfunksjon. Feste konsoll 1. Fest konsollen 894 ved hjelp av stålplugger på sjaktåpningens kant og trekk til med et tiltrekkingsmoment på 10 Nm. 2. Skyv klembøylen 571 gjennom hullene i spennbøylen 572 og fest med mutterne Plasser gjengebolt 904 med formontert klemanordning på konsollen ved hjelp av mutteren Ikke skru mutteren for langt inn slik at det blir stående igjen tilstrekkelig avstand for stramming av føringstau senere. Fig. 7: Montere konsoll 22 av 54 Ama-Porter

23 5 Installasjon/montering Legge inn føringstau 1. Løft klembøylen 571 og legg inn en tauende. 2. Før tauet rundt fotrøret 72-1, trekk det tilbake til spennbøylen 572 og legg det inn i klembøylen Stram tauet for hånd og klem det fast med sekskantmuttere Ved å dreie på sekskantmutteren(-ne) som ligger an på konsollen, spenner du tauet stramt opp. Se i tabellen "Spennkraft for føringstau". 5. Deretter låser du med mutter nr. to som kontramutter. 6. Den frie tauenden ved spennbøyle 572 kan enden kveiles opp eller kappes kortere. Etter kapping må endene surres for å hindre at tauet vikler seg opp. 7. Fest haken for senere festing av løftekjede/-tau i konsollen 894. Tabell 9: Spennkraft for føringstau Pumpestørrelse Tiltrekkingsmoment M A[Nm] Spennkraft for tau P [N] DN DN Fig. 8: Legge inn føringstau Monter stangføring (1 eller 2 føringsrør) Pumpeaggregater føres inn i sjakten eller beholderen ved hjelp av ett eller to loddrett plasserte rør og kobler seg automatisk til fotrøret som er festet i gulvet. MERK Føringsrør hører ikke til leveransen. Materialet i føringsrørene skal velges ut fra pumpevæsken eller etter brukerens angivelser. Føringsrørene må ha følgende mål: Tabell 10: Mål for føringsrør Pumpestørrelse Utvendig diameter Veggstyrke [mm] 5) [mm] minimum maksimum DN 50 33,7 2 3,8 DN 65 33,7 2 3, Feste konsoll 1. Fest konsollen 894 ved hjelp av stålpluggene på sjaktåpningens kant, og trekk til med et tiltrekkingsmoment på 10 Nm. Ta hensyn til hullmønsteret for pluggene. (se tegning). Fig. 9: Feste konsoll Montere føringsrør (2-stangføring) FORSIKTIG Uforskriftsmessig installasjon av føringsrør Fare for skade på stangføringen. Plasser alltid føringsrørene loddrett. 5) ifølge DIN 2440/2442/2462 eller likeverdige standarder Ama-Porter 23 av 54

24 5 Installasjon/montering MERK Hvis monteringsdybden er større enn 6 meter, kan leveransen inneholde konsoller som mellomliggende støtter for føringsrørene. Konsollene har samtidig funksjonen som avstandsholdere mellom de to føringsrørene Fig. 10: Montere 2 føringsrør Sett adapteren 82.5 på fotrøret 72.1, og fest den med skruene 914.2, skivene og mutrene Sett rørene 710 på de koniske tappene på adapteren, og plasser dem loddrett. 3. Merk av lengden for røret 710 (til underkanten av konsollen), og ta hensyn til justeringsområdet for sporene på konsollen Kapp rørene 710 i rett vinkel på røraksen, og utfør avgrading innvendig og utvendig. 5. Skyv konsollen 894 med klemstykkene inn i føringsrørene 710 inntil konsollen sitter på rørendene. 6. Trekk til mutterne Dette fører til at klemstykkene utvides og spennes mot den innvendige diameteren på røret. 7. Lås mutteren med mutter nr. to som kontramutter. Montere føringsrør (1-stangføring) 1. Sett røret 710 på festet på fotrøret 72.1, og plasser det loddrett. 2. Merk av lengden på røret 710 (til underkanten av konsollen), og ta hensyn til justeringsområdet for sporene på konsollen Kapp røret 710 i rett vinkel på røraksen, og utfør avgrading innvendig og utvendig. 4. Skyv konsollen 894 inn i føringsrøret 710 inntil konsollen sitter på rørenden. UG Fig. 11: Montere 1 føringsrør Montere bøyleføring 1. Før endene på føringsbøylen 571 inn i festene på fotrøret Fest flensrøret med 2 plugger i bunnen av sjakten. ( Kapittel Side 20) UG Fig. 12: Montere bøyleføring 24 av 54 Ama-Porter