Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning"

Transkript

1 Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning

2 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av produsenten. Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Innhold Innhold Ordliste Generelt Grunnprinsipper Målgruppe Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Riktig bruk Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Feil bruk Transport/lagring/avfallshåndtering Kontroller tilstanden ved levering Transport Lagring/konservering Tilbakesending Avfallshåndtering Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Generell beskrivelse Betegnelse Typeskilt Konstruksjon Konstruksjon og virkemåte Forventede støynivåer Innhold i leveransen Mål og vekt Tilbehør Tekniske data Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontroll før installasjon Montere pumpeaggregatet Koble til rørledning Hus/isolasjon Calio 3 av 52

4 Innhold 5.6 Elektrisk tilkobling Sette pumpen i drift / avslutte driften Sette pumpen i drift Slå av pumpen Grenseverdier for driftsområde Sette ut av drift / konservere / lagre Sette i drift igjen Vedlikehold/service Vedlikehold/inspeksjon Tømme/rengjøre Demontere pumpeaggregatet Feil: årsaker og utbedring Tilhørende dokumenter Snittbilde med komponentliste Elektrisk koblingsplan EF-samsvarserklæring...49 Stikkordliste av 52 Calio

5 Ordliste Ordliste Forventede støynivåer Det forventede støyutslippet, angitt som lydtrykknivå LPA i db(a). Inntaksrør/tilførselsrør Rør som er koblet til pumpens inntaksrør Pumpeaggregat Trykkrør Komplett pumpeaggregat med pumpe, drivmotor, komponenter og tilbehør Rør som er koblet til pumpens trykkrør. Pumpe Maskin uten drivmotor, komponenter eller tilbehør Calio 5 av 52

6 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen gjelder for produktseriene og modellene som er angitt på omslaget. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Typeskiltet angir produktserien og dimensjonen samt de viktigste driftsdataene. De gir en nøyaktig beskrivelse av pumpen/pumpeaggregatet, og skal brukes til å identifisere produktet ved alle senere henvendelser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om skader. Forventede støynivåer. ( Kapittel 4.6 Side 15) 1.2 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. 1.3 Symboler Tabell 1: Symboler i dokumentet Tegn Verdi Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning Handlingsresultat Krysshenvisninger Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet 6 av 52 Calio

7 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 2: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av pumpen for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på pumpen, skal følges og må alltid være klart synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Rotasjonsretningspil Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 2.3 Riktig bruk Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes til de bruksområdene som produktet er beregnet for, og som er beskrevet i de relevante dokumentene. Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes når produktet er i perfekt teknisk stand. Pumpen/pumpeaggregatet skal ikke brukes i delvis montert tilstand. Calio 7 av 52

8 2 Sikkerhet Pumpen skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i databladet eller dokumentasjonen for den aktuelle modellen. Pumpen skal aldri tørrkjøres (uten pumpevæske). Følg anvisningene om minimumstilførsel av pumpevæske i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå skader som skyldes overoppheting, skader på lagre osv.). Følg anvisningene om maksimal tilførsel av pumpevæske i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning, kavitasjonsskader, skader på lagre osv.). Væsketilførselen på pumpens inntaksside må ikke strupes (for å unngå kavitasjonsskader). Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må avtales med produsenten. Unngå forutsigbar feilbruk Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i databladet eller i dokumentasjonen må aldri overskrides. Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen. 2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i bruk av pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres under tilsyn av teknisk fagpersonell. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som kan oppstå i den forbindelse. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn. 2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer 2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgendesikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Forskrifter om eksplosjonsvern Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 8 av 52 Calio

9 2 Sikkerhet 2.7 Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Monter deksler over varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og kontroller at de fungerer. Dekslene må ikke fjernes mens pumpen er i drift. Lekkasjer (f. eks. akseltetningen) av farlige pumpevæsker (f. eks. eksplosiv, giftig, varm) må fjernes på en slik måte at det ikke oppstår fare for personer eller miljøet. Gjeldende lover og regler skal overholdes. Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter og/eller forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette). 2.8 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Ombygging eller endring av pumpen er kun tillatt i samråd med produsenten. Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre komponenter kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår skader på grunn av dette. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres når pumpen står stille. Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur. Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt. Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan pumpeaggregatet settes ut av drift. ( Kapittel 6.4 Side 43) Pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass igjen eller aktiveres umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen. ( Kapittel 6.1 Side 24) 2.9 Feil bruk Bruk aldri pumpen/pumpeaggregatet slik at grenseverdiene som er angitt i databladet og i betjeningsveiledningen, overskrides. Driftssikkerheten for pumpen/pumpeaggregatet garanteres bare dersom produktet brukes riktig. Calio 9 av 52

10 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Kontroller tilstanden ved levering 1. Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres. 2. Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen og forsikringsselskapet. 3.2 Transport FORSIKTIG Uforskriftsmessig transport av pumpen Skade på pumpen! Pumpen/pumpeaggregatet må aldri heves eller transporteres ved den elektriske tilkoblingsledningen. Pumpe/pumpeaggregat må aldri støtes mot noe eller falle ned. 3.3 Lagring/konservering Hvis pumpen/pumpeaggregatet ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler vi følgende tiltak med hensyn til lagring: FORSIKTIG Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring Korrosjon/smuss på pumpe/pumpeaggregat! Hvis pumpe/pumpeaggregat eller emballert pumpe/pumpeaggregat og tilbehør lagres utendørs, må produktene beskyttes med vanntett materiale. FORSIKTIG Fuktighet, smuss eller skader ved åpninger og forbindelsessteder Lekkasjer fra eller skader på pumpeaggregatet! Ikke fjern beskyttelse over åpninger i pumpeaggregatet før installasjonen. Pumpen/pumpeaggregatet bør lagres i et tørt og beskyttet lokale, med så konstant luftfuktighet som mulig. Ved forskriftsmessig lagring innendørs varer beskyttelsen inntil maks. 12 måneder. Du finner informasjon om lagring av pumper/pumpeaggregater som har vært i drift, i ( Kapittel Side 43). 3.4 Tilbakesending 1. Tøm pumpen på forskriftsmessig måte. ( Kapittel 7.2 Side 45) 2. Spyl og rengjør pumpen grundig, spesielt dersom den er brukt til skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. 3. Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må pumpeaggregatet også nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert gass. 10 av 52 Calio

11 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.5 Avfallshåndtering ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Demonter pumpen/pumpeaggregatet. Samle opp fett og smørevæske under demonteringen. 2. Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende: - Metall - Plast - Elektronikk - Fett og smørevæske 3. Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Calio 11 av 52

12 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.1 Generell beskrivelse Våtrotorpumpene er ikke-selvsugende inlinepumper for transport av rene eller aggressive væsker som ikke angriper materialene i pumpen hverken kjemisk eller mekanisk. Våtrotorpumpene forener høyeffektiv hydraulikk i kombinasjon med høyeffektiv motorteknikk, integrert differansetrykkregulering og en driftsprogramvare som gjør det mulig for pumpene å tilpasse seg optimalt til variable driftsbetingelser og minimere driftskostnadene Fig. 1: Beskrivelse av Calio 1 Pumpehus 2 Motor med reguleringsmodul 3 Tilkoblinger for datakabel 4 Display 5 Betjeningselement (trykk og drei) 6 Tilkoblinger for forsyningsspenning og samlet feilmelding Motoren med reguleringsmodulen (2) er montert på pumpehuset (1) ved hjelp av fire skruer. Denne regulerer differansetrykket til pumpen til en nominell verdi som kan stilles inn innenfor reguleringsområdet. Avhengig av den innstilte driftsmodusen, følger differansetrykket forskjellige kriterier. Ved alle reguleringstyper tilpasser pumpen seg vekslende effektbehov som f.eks. oppstår ved bruk av regulerings-/ styreventiler. Fordelene ved den pumpeintegrerte reguleringen er energi- og driftskostnadssparing samt redusert strømningsstøy pga. reduserte overskytende pumpehøyder. I tillegg bidrar den effektive hydraulikken i forbindelse med den høyeffektive elektromotoren til enhver tid til at strømmen som er tatt opp, konverteres til hydraulisk energi så effektivt som mulig. Med den nyutviklede driftsmodusen Ecomode er det i tillegg mulig å spare inn ytterligere energi- og driftskostnader. 4.2 Betegnelse Eksempel: Calio Tabell 3: Forklaring på betegnelsen Forkortelse Betydning Calio Høyeffektivitetspumpe 25 Nominell bredde på rørtilkobling 25 = R 1 30 = R 1 1 / = DN DN Pumpehøyde i m x 10 (eksempel: 100 = 10 m) 12 av 52 Calio

13 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.3 Typeskilt 1~230V 50/60 Hz Class F Max 1,40 A IP44 EEI< PART2 PN10 TF110 Fig. 2: Typeskilt (eksempel) 1 Produktserie, dimensjoner 2 3 Isolasjonsklasse, beskyttelsesgrad, trykknivå, temperaturklasse Produksjonsnummer 4 5 Kode for produksjonsnummer Spenning, frekvens, maks. strømforbruk, energieffektivitetsindeks (EEI) Materialnummer Eksempel: Tabell 4: Forklaring på betegnelsen Tall Betydning Produksjonsår 2013 Produksjonsuke (kalenderuke 12) Gjeldende tellenummer 4.4 Konstruksjon Konstruksjonstype Vedlikeholdsfri, høyeffektiv våtrotorpumpe (uten pakkboks) med skrueforbindelses- eller flenstilkobling, høyeffektiv elektromotor og trinnløs differansetrykkregulering. Driftsmoduser Konstanttrykk- og proporsjonaltrykkregulering Eco-Mode med dynamisk tilpasset differansetrykk Regulatordrift (n = konstant) med manuell innstilling av 10 turtallsnivåer Automatiske funksjoner Trinnløs effekttilpasning avhengig av driftsmodus 0 10 V med ekstern innstilling av nominell verdi for differansetrykket Flerpumpedrift Modbus Reduksjonsdrift Ekstern start/stopp Avblokkeringsfunksjon Selvutluftingsfunksjon Softstart Fullt motorvern med integrert utløserelektronikk Driftsmelderelé og relé for samlet feilmelding Manuelle funksjoner Innstilling av driftsmodi Calio 13 av 52

14 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Innstilling av nominell verdi for differansetrykket Innstilling av turtall Meldings- og visningsfunksjoner Vekselvis visning av pumpestrøm og elektrisk effekt Visning av feilkoder i displayet Drift Elektronisk kommutert synkronmotor med permanentmagnetrotor 1~230 VAC, 50/60 Hz Beskyttelsestype IP44 Varmeklasse F Temperaturklasse TF 110 Støyutsending EN Støyfasthet EN Lagring Spesialglidelager smurt med pumpevæske 4.5 Konstruksjon og virkemåte Utførelse Fig. 3: Snittbilde, pumpe 1 Trykkrør 2 Radialglidelager 3 Løpehjul 4 Motoraksel 5 Motor 6 Inntaksrør Pumpen er utført med et radialt strømningsinnløp, og med et motstående radialt strømningsutløp på én linje. Løpehjulet er fast sammenkoblet med motorakselen. Det oppstår ingen mekanisk tetning, da den roterende enheten som er fullstendig isolert av statorviklingen, er smurt og avkjølt av pumpevæsken. Motorhuset består av aluminium, og den innvendige konstruksjonen består hovedsakelig av rustfritt stål. Det avanserte smøresystemet med keramikklagre av høy kvalitet sikrer, sammen med det nøyaktig balanserte løpehjulet, svært rolig gang og lang brukstid. 14 av 52 Calio

15 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Virkemåte Pumpevæsken strømmer inn i pumpen via inntaksrøret (6), der væsken akselereres utover i en sylindrisk strøm av det roterende løpehjulet (3) ved hjelp av motorakselen (4). I det strømningsoptimaliserte pumpehuset omformes pumpevæskens bevegelsesenergi til trykkenergi, slik at pumpevæsken presses ut av pumpen gjennom trykkrøret (1). Akselen er lagret i radialglidelagre (2) som tas opp av motoren (5). 4.6 Forventede støynivåer Tabell 5: Forventede støynivåer [db A] Lydtrykknivå Alle maks Innhold i leveransen Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter: Skrueforbindelsespumper (Calio til ) Pumpeaggregat Todelt varmeisolasjonsskall (enkeltpumpe) To tetninger Betjenings-/monteringsveiledning Flenspumper (Calio til ) Pumpeaggregat Todelt varmeisolasjonsskall (enkeltpumpe) To tetninger Betjenings-/monteringsveiledning 4.8 Mål og vekt Du finner opplysninger om mål og vekt i typeserieheftet for pumpen/ pumpeaggregatet. 4.9 Tilbehør Tilbehør er ikke tilgjengelig. Tabell 6: Tekniske data 4.10 Tekniske data Kriterium Verdi Maksimal tilførselsstrøm Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Maksimal pumpehøyde Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Turtall Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Nettspenning 1~ 230 VAC +/ 10 % Frekvens Hz Nominell strøm Se typeskilt Isolasjonsklasse Se typeskilt Beskyttelsestype Se typeskilt Opptakseffekt P1 Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Nominell bredde Se typeskilt/typekode i produktserieheftet Koblingsflenser Se typeskilt/typekode i produktserieheftet Pumpens vekt Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Tillatt omgivelsestemperatur 0 til +40 C Maksimal, relativ luftfuktighet 80 % Tillatt væsketemperatur 10 til +10 C Calio 15 av 52

16 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Kriterium Verdi Maksimalt tillatt driftstrykk PN 10 1) / PN 16 2) Emisjonslydtrykknivå < 45 db (A) Minste tilførselstrykk 80 C: 0,5 bar; 95 C: 1,5 bar Tillatte pumpevæsker Oppvarmingsvann i henhold til VDI 2035 Vann-/glykolblandinger, maks. blandingsforhold 1:1 3) (bruk bare merkevare med korrosjonsbeskyttelsesinhibitorer, følg anvisninger fra produsenten og sikkerhetsdatablader). Ved bruk av andre væsker kreves tillatelse fra pumpeprodusenten. Etylen-/propylenglykoler med korrosjonsbeskyttelsesinhibitorer, vanlige oksygenbindemidler, korrosjonsbeskyttelsesmidler, kombinasjonsprodukter, kjølesaltoppløsninger (se etterfølgende advarsel) EEI Se produktseriehefte 4) EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) 2004/108/EF Elektromagnetiske forstyrrelser EN Motstandsdyktighet mot forstyrrelser EN FARE Anvisninger fra produsenten er ikke overholdt Personskader og materielle skader! Bare bruk tillatte pumpevæsker. Følg alltid sikkerhetsdatablader og anvisninger fra produsenten. Følg anvisningene fra produsenten om blandingsforhold. Bland i tilsetningsstoffer i pumpevæsken på trykksiden til pumpen. 1) Normalutførelse 2) Spesialutførelse (mot et pristillegg) 3) Ved tilsetninger av glykol skal pumpedataene til pumpen korrigeres i henhold til den høyere viskositeten, avhengig av det prosentuelle blandingsforholdet. 4) Referanseverdi for de mest effektive sirkulasjonspumpene: EEI 0,20 16 av 52 Calio

17 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Installasjon i eksplosjonsfarlige områder Eksplosjonsfare! Pumpen må ikke installeres i eksplosjonsfarlige områder. Les informasjonen i databladet og på typeskiltene på pumpesystemet. FARE Bruk som drikkevannpumpe eller i næringsmiddelbransjen Fare for forgiftning! Materialene i pumpen er ikke egnet for bruk til drikkevann eller i næringsmiddelbransjen. Bruk aldri pumpen som drikkevannspumpe eller i næringsmiddelbransjen. 5.2 Kontroll før installasjon Kontroller følgende punkter før installasjonen: Pumpeaggregatet er egnet for strømnett i overensstemmelse med oppføringene på typeskiltet. Pumpevæsken som skal pumpes, er i samsvar med de tillatte pumpevæskene. De ovennevnte sikkerhetsanvisningene er overholdt. 5.3 Montere pumpeaggregatet Monter pumpeaggregatet på et lett tilgjengelig sted. Pilen på pumpehuset og isolasjonsskallet angir strømningsretningen. FORSIKTIG Inntrengning av væske i motoren Skade på pumpeaggregatet! Monter pumpeaggregatet spenningsfritt og med pumpeakselen liggende vannrett i rørledningen. Aldri la motorkoblingsboksen peke nedover. Drei motorhuset etter du har løsnet sylinderboltene. Det anbefales å montere sperrearmaturer foran og bak pumpen. Pass på at lekkasjevann ikke drypper på pumpemotoren eller koblingsboksen. FARE Lekkasje på pumpen Utstrømmende varme pumpevæsker! Monter tetninger, og sørg for riktig monteringsposisjon. Pilen på pumpehuset peker i gjennomstrømningsretningen. Gjennomstrømningsretningen til pumpen ved vertikal montering skal være oppover. Calio 17 av 52

18 5 Installasjon/montering FORSIKTIG Inntrengning av luft i pumpen Pumpeaggregatet skades hvis det monteres vertikalt og med gjennomstrømningsretning nedover. Monter lufteventil på det høyeste stedet på inntaksrøret. Unngå ansamlinger av forurensninger i pumpen. Ikke monter pumpen på det laveste stedet på anlegget. Tabell 7: Tillatte monteringsposisjoner Dimensjoner Alle Justering av visningen Drivenheten med integrert display kan dreies. 1. Løsne de fire sylinderboltene. 2. Drei drivenheten til ønsket posisjon. 3. Trekk til de fire sylinderboltene igjen. FARE Lekkasje på pumpen Utstrømmende varme pumpevæsker! Monter O-ringen i riktig stilling. Pumper med skrueforbindelser Flenspumper 1. Posisjoner pumpen i den foreskrevne monteringsposisjonen. 2. Legg forsiktig inn tetningen. 3. Koble pumpen og rørledningen sammen ved hjelp av skrueforbindelsen. 4. Stram skrueforbindelsen med monteringsutstyr (f. eks. rørtang). 5. Legg tetningen forsiktig på den motliggende skrueforbindelsen. 6. Stram skrueforbindelsen med monteringsutstyr (f. eks. rørtang). 1. Posisjoner pumpen i foreskrevet monteringsposisjon. 2. Legg tetningen nøyaktig inn. 3. Koble sammen pumpeflensen og rørledningsflensen med skruer. 4. Trekk skruene stramt til med monteringshjelp (f.eks. rørtang). 5. Legg tetningen på den motstående siden nøyaktig inn. 6. Koble sammen pumpeflensen med rørledningsflensen med skruer. Trekk skruene stramt til. 18 av 52 Calio

19 5 Installasjon/montering 5.4 Koble til rørledning FARE Overskridelse av tillatt belastning på pumperørene Livsfare på grunn av utstrømmende varm pumpevæske fra lekkasjesteder! Ikke bruk pumpen som festepunkt for rørledninger. Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til pumpen. Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når temperaturen stiger. Avhengig av anleggstype og pumpetype anbefales det å montere en enveisventil i trykkrøret og en sperreventil i inntaksrøret. Disse må imidlertid ikke monteres slik at de hindrer tømming eller demontering av pumpen. Inntaksrøret/tilførselsrøret til pumpen er lagt stigende. Det legges fallende ved tilførsel. Rørenes nominelle dimensjoner skal minst tilsvare koblingene på pumpen. Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til pumpen. 1. Rengjør tanker, rørledninger og koblinger grundig ved å spyle og blåse med trykkluft (spesielt viktig på nye anlegg). FORSIKTIG Sveiseperler, oksidasjon og annen forurensning i rørledningene Skade på pumpen! Fjern forurensninger fra rørene. 5.5 Hus/isolasjon Pumpen leveres med varmeisolasjonsskall. ADVARSEL Pumpen fanger opp temperaturen i pumpevæsken Forbrenningsfare! Isoler spiralhuset. Monter beskyttelsesinnretninger. 5.6 Elektrisk tilkobling FARE Arbeid på pumpeaggregatet utført av ukvalifisert personell Livsfarlige elektriske støt! Den elektriske tilkoblingen skal utføres av autorisert elektriker. Følg forskriftene i IEC 60364, og ta hensyn til EN ved eksplosjonsvern. Calio 19 av 52

20 5 Installasjon/montering FARE Arbeide med klemmekasser under spenning Livsfarlig elektriske støt! Koble fra forsyningsspenningen minst 5 minutter før arbeidet påbegynnes, og sikre den mot gjeninnkobling. ADVARSEL Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet Skade på strømnettet, kortslutning! Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling. Kabelen må være av en type som er identisk med eller ligner H05VV-F 3G1. Den utvendige diameteren må ikke være mindre enn Ø 7,2 mm. Den elektriske tilkoblingen må skje via en fast nettilkoblingsledning med et minimumstverrsnitt på 3 x 1,5 mm 2, som er utstyrt med en plugg eller et allpolet støpsel med minst 3 mm kontaktavstand. Den elektriske tilkoblingen må skje via en nettilkoblingsledning som må være utstyrt med en allpolet bryter eller en pluggforbindelse. Hvis tilkoblingsledningen til dette apparatet blir skadet, må den byttes av produsenten, produsentens kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer. Tilkoblingskablene for spenningsforsyning og samlet feilmelding samt datakablene kobles på begge sider av pumpen med koblingsklemmer som kan plugges inn. Koblingsklemmene er plassert i to klemmetilkoblingsrom som er tildekket ved hjelp av et skrulokk (IP44). De elektriske kablene for forsyningsspenning og samlet feilmelding tilføres og kobles på den samme siden av pumpen. Dette er merket ved hjelp av de tilhørende symbolene på dekselet. Klemmetilkoblingsrommet for kobling av datasignaler (Modbus, 0 10 VDC, ekstern start/stopp, flerpumpedrift) befinner seg på motsatt side av huset, noe som er merket med de tilhørende symbolene på dekselet. A1 B1 C1 D1 Fig. 4: Calio sett fra venstre side foran A1 Symbol for tilkobling av flerpumpedrift (DUAL) B1 Symbol for tilkobling til Modbus-nettverk 20 av 52 Calio

21 5 Installasjon/montering C1 D1 Symbol for tilkobling av eksternt start/stopp-signal C1 Symbol for tilkobling av eksternt analogt signal 0 10 VDC D2 C2 B2 A2 Fig. 5: Klemmetilkoblingsrom for datakabel D2 C2 B2 A2 Klemmesokkel for tilkobling av eksternt analogt signal 0 10 VDC Klemmesokkel for tilkobling av eksternt start/stopp-signal Klemmesokkel for tilkobling til Modbus-nettverk (midterste klemme forbikoblet) Klemmesokkel for tilkobling av flerpumpedrift (midterste klemme forbikoblet) E1 F1 Fig. 6: Calio sett fra høyre side foran E1 Symbol for tilkobling av potensialfri samlet feilmelding F1 Symbol for tilkobling av forsyningsspenning 1~230 VAC, 50/60 Hz Calio 21 av 52

22 5 Installasjon/montering E2 F2 Fig. 7: Klemmetilkoblingsrom for forsyningsspenning og samlet feilmelding E2 F2 Tabell 8: Symboler og deres betydning Klemmesokkel for tilkobling av samlet feilmelding (potensialfri) klemmer NC / COM / NO Klemmesokkel for tilkobling av forsyningsspenning 1~230 VAC, 50/60 Hz, klemmer PE / N / L Funksjon Symbol Klemmepar Klemmetverrsni tt Forsyningsspenning 1~230 VAC 50/60 Hz ,5 mm 2 3 PE 2 N 1 L Klemmebet egnelse Innkoblings frekvens < 20/24 h Kontaktbelastni ng Samlet feilmelding ,5 mm 2 3 NO 2 COM 1 NC Min.: 12 VDC ved 10 ma Maks: 250 V ved 1 A Eksternt analogt signal 0 10 VDC 0 10 V 1 2 1,5 mm Uin Eksternt signal for start/ stopp av pumpe (klemmepar forbikoblet fra fabrikken) RUN 1 2 1,5 mm R 22 av 52 Calio

23 5 Installasjon/montering Funksjon Symbol Klemmepar Klemmetverrsni tt Klemmebet egnelse Modbus Modbus ,5 mm 2 3 G 2 A 1 B Innkoblings frekvens Kontaktbelastni ng Flerpumpedrift DUAL ,5 mm 2 3 G 2 A 1 B Koble de elektriske kablene til pumpen 1. Sammenligning av forsyningsspenningen på stedet med dataene på typeskiltet til pumpen. 2. Løsne begge skruene på kabeldekselet, og ta av dekselet fra drivenheten. 3. Koble kablene til klemmene i henhold til tilkoblingsdiagrammet. 4. Legg på kabeldekselet, og fest det på drivenheten med begge skruene. Flerpumpedrift G A B D U A L Modbus Ekstern start/stopp Ekstern 0-10V G A B R 0 Uin 0 M O D B U S R U N 0-10 V P O W E R A L A R M NC COM NO L N 0-10 V PE Samlet feilmelding Forsyningsspenning 1~230 V Fig. 8: Tilkoblingsdiagram Calio 23 av 52

24 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6.1 Sette pumpen i drift Forutsetninger for å sette pumpen i drift Før pumpeaggregatet settes i drift, må følgende forutsetninger være oppfylt: Pumpeaggregatet er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle beskyttelsesinnretninger er på plass. Pumpen er fylt med pumpevæske og luftet ut Fylle og lufte pumpen Pumpene luftes ut automatisk. FORSIKTIG Økt slitasje på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske. Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften. 1. Fyll på pumpen og inntaksrøret med pumpevæske. 2. Åpne sperreventilen i inntaksrøret helt Slå på pumpen FARE Overskridelse av tillatte trykk- og temperaturgrenser på grunn av stengte inntaksog trykkrør Lekkasje av opphetet pumpevæske! Kjør aldri pumpen med stengte sperreventiler i inntaks- og/eller trykkrør. Pumpeaggregatet kan bare startes hvis sperreventilen på trykksiden er litt eller helt åpen. FARE Før høye temperaturer på grunn av mangelfull smøring av akseltetningen Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggregatet uten at det er fylt med væske. Fyll pumpen på forskriftsmessig måte. Pumpen må bare brukes innenfor det tillatte bruksområdet. FORSIKTIG Unormal støy og unormale vibrasjoner og temperaturer eller lekkasjer Skade på pumpen! Slå straks av pumpen/pumpeaggregatet. Ikke sett pumpeaggregatet i drift igjen før årsaken er funnet og feilen rettet. Anleggets rørsystem er rengjort. Pumpe, inntaksrør og eventuell tilførselstank er luftet og fylt med pumpevæske. 24 av 52 Calio

25 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Påfyllings- og ventilasjonsrør er stengt. 1. Åpne stengeventilen i tilførsels-/inntaksrøret helt. 2. Steng sperreventilen i trykkrøret, eller la den være litt åpen. 3. Start motoren Betjening Betjeningselementer Alle innstillinger foretas med innstillingshjulet som er integrert i fronten på huset. Du trykker på betjeningsknappen som befinner seg på midten av innstillingshjulet. 10 LED-segmenter er plassert rundt betjeningshjulet og representerer innstillingsverdier på 10 til 100 %. LED-segmentene lyser blått når det foretas innstillinger på pumpen (på bildet under er den nominelle verdien = 40 %). Ytelsesbegrensninger kan føre til at den faktiske verdien kan være lavere avhengig av pumpe og driftspunkt ved 100 %-innstilling av maksimalkarakteristikken. % I II III I = innstillingshjul II = betjeningsknapp III = 10 LED-segmenter (opplyst i blått når det foretas innstillinger på pumpen) W.. m 3 /h Fig. 9: Display Visning Tilførselsstrømmen og den elektriske effekten som er tatt opp, vises som numeriske verdier i det integrerte displayet (visning med 3 posisjoner). Visningen av begge verdiene skjer periodisk i skift på ca. 5 sekunder i forbindelse med den aktuelle enheten [m 3 /t] eller [W]. Den nominelle verdien vises i enheten [%]. Symboler Driftsmodi, funksjoner og innstillinger vises gjennom symboler på forsiden. Et opplyst symbol betyr at den aktuelle driftsmodusen eller funksjonen er aktiv, at et eksternt signal ligger nær 0 10 V, eller at pumpen gir ut en samlet feilmelding. Tabell 9: Presentasjon av symboler Symbol Beskrivelse Enhet m 3 /h Tilførselsstrøm (beregnet) m 3 /h Symbolet lyser når pumpestrømverdien vises i displayet (veksler mellom periodisk visning og elektriske effekt i avstander på ca. 5 sekunder). W Elektrisk effekt (målt) W Symbolet lyser når verdien for elektrisk effekt vises i displayet (veksler mellom periodisk visning og tilførselsstrømverdi i avstander på ca. 5 sekunder). Driftsmodusen Konstanttrykkregulering - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Driftsmodusen Regulatordrift Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. - Calio 25 av 52

26 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Symbol Beskrivelse Enhet Energisparingsmodusen ECO - ECO Begge symboler lyser ved aktiv driftsmodus V Driftsmodusen 0 10 V VDC Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. MODBUS Driftsmodusen Modbus - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. DUAL Driftsmodusen Flerpumpedrift - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. SERVICE Pumpen signaliserer en samlet feilmelding Feilen vises med feilnummer som numerisk verdi i displayet. I displayet vises E01 - E Tilbakestilling av fabrikkinnstillinger Hvis du trykker på betjeningsknappen i mer enn 30 sekunder, stilles pumpen tilbake til fabrikkinnstillingene. Dette omfatter følgende innstillinger: Driftstype Proporsjonaltrykkregulering Funksjoner Funksjonene Dual, Modbus, 0 10 V er deaktivert Nominelle verdier 50 % Modbus-parameteren baudhastighet 9600 baud Modbus-parameteren slave-id Driftstype Konstanttrykkregulering Funksjon Uavhengig av tilførselsstrømmen holder pumpereguleringen tilførselshøyden til pumpen over det tillatte tilførselsstrømområdet opptil maksimalkarakteristikken 1 konstant på den innstilte nominelle verdien til differansetrykket H S. H H max 1 2 H S 1 H S 2 H min Fig. 10: Funksjonen Konstanttrykkregulering Innstilling Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og tilførselsstrøm. Etter 5 minutter uten betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Q 26 av 52 Calio

27 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Tabell 10: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for konstanttrykkregulering Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk ned betjeningsknappen i 3 sekunder. Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Konstanttrykkregulering Drei innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Konstanttrykkregulering Trykk på betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på betjeningsknappen. Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei innstillingshjulet, og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. H H max H S H min Fig. 11: Innstilling av konstanttrykkregulering For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 41) Q Calio 27 av 52

28 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 1 2 Fig. 12: Klemmeparet RUN 1 = 0 2 = R Proporsjonaltrykkregulering Funksjon Avhengig av tilførselsstrømmen reduserer eller øker pumpereguleringen den nominelle verdien til differansetrykket til pumpen lineært via det tillatte tilførselsstrømområdet mellom 1 / 2 H S og H S (fabrikkinnstilling). H H max 1 H S 1 1 / 2 H S H min Q Fig. 13: Funksjonen Proporsjonaltrykkregulering Innstilling Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og tilførselsstrøm. Etter 5 minutter uten betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 11: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for proporsjonaltrykkregulering Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk på betjeningsknappen i 3 sekunder. Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering Drei innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering Trykk på betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b 28 av 52 Calio

29 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på betjeningsknappen. Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei innstillingshjulet, og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. H H max H S H min Q Fig. 14: Innstilling av proporsjonaltrykkregulering For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 41) 1 2 Fig. 15: Klemmeparet RUN 1 = 0 2 = R Regulatordrift Funksjon Pumpen drives på det innstilte turtallsnivået (karakteristikk). Det er 10 turtallsnivåer å velge mellom. I eksempelet (figur: Innstilling regulatordrift) drives pumpen på turtallsnivå 2. Calio 29 av 52

30 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften H Q Fig. 16: Funksjonen Regulatordrift Innstilling Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og tilførselsstrøm. Etter 5 minutter uten betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 12: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for regulatordrift Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk på betjeningsknappen i 3 sekunder. Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Regulatordrift Drei innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Regulatordrift Trykk på betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på betjeningsknappen. Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei innstillingshjulet, og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. 30 av 52 Calio

31 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften H Q Fig. 17: Innstilling av regulatordrift For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 41) 1 2 Fig. 18: Klemmeparet RUN 1 = 0 2 = R Eco-Mode Funksjon I Eco-modus danner pumpen en kvadratisk reguleringskarakteristikk (4) som går ut fra den nominelle verdien til pumpehøyden ved start av Eco-modus = 1 / 4 x H S med H S = valgt nominell verdi (se innstilling av driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering). Gjennom endring av den nominelle verdien til differansetrykket kan pumpekarakteristikken tilpasses høyere eller lavere differansetrykk eller pumpehøyder. Sammenlignet med driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering er det mulig å redusere effektopptaket med ca 20 % i Eco-Mode. I eksempelet for Calio (se bilde Eco-Mode karakteristikk) vises de forskjellige pumpekarakteristikkene samt reguleringsområdene. Calio 31 av 52

32 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 11,00 10,00 9,00 1a 8,00 3 7,00 6,00 2a 5,00 4,00 3,00 4 2,00 1,00 2b 1b 0, Fig. 19: Eco-Mode karakteristikk i eksempelet med dimensjon a Øvre begrensning for konstanttrykkregulering 1b Nedre begrensning for konstanttrykkregulering 2a Øvre begrensning for proporsjonaltrykkregulering 2b Nedre begrensning for proporsjonaltrykkregulering 3 Maksimalkarakteristikk 4 Karakteristikk Eco-Mode Innstilling Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og tilførselsstrøm. Etter 5 minutter uten betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 13: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for Eco-Mode Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk på betjeningsknappen i 3 sekunder. Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Eco-Mode Drei innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. ECO Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Eco-Mode Trykk på betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b 32 av 52 Calio

33 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på betjeningsknappen. Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei innstillingshjulet, og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 41) 1 2 Fig. 20: Klemmeparet RUN 1 = 0 2 = R V Funksjon Et eksternt analogt signal 0 10 VDC fungerer som ekstern innstillingsverdi for pumpen. Pumpen behandler det eksterne analoge signalet i forbindelse med den aktive driftsmodusen Konstanttrykk- eller Proporsjonaltrykkregulering som nominell verdi til differansetrykk og i forbindelse med driftsmodusen Regulatordrift som nominell verdi til turtall. Ved signalnivåer < 2 VDC kobler pumpen ut, og det siste LED-segmentet slukker. Tabell 14: Innstillingsverdier på pumpen for signalnivå 0 10 V Signalnivå 0 Innstillingsverdi på pumpen 10 V signal 10 VDC 100 % nominell verdi 2 VDC 0 % nominell verdi < 2 VDC Pumpen slås av 2 VDC Pumpen slås på Calio 33 av 52

34 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Nominell verdi 100 % nominell verdi 0 % nominell verdi 2 V 10 V U [ V D C] Fig. 21: Analogt signal 0 10 V som innstillingsverdi på pumpen Innstilling Det eksterne analoge signalet kobles til klemmeparet 0 10 V som er integrert i pumpen, med ledning. ( Kapittel 9.2 Side 48) Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og tilførselsstrøm. Etter 5 minutter uten betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 15: Inn- og utkobling av driftsmodus 0 10 V og nominell verdi Trinn 1: Aktiver innstilling av delmodus (DUAL, Modbus, 0 10 V) Hold inne betjeningsknappen i 6 sekunder. Et av symbolene til underdriftsmodiene Flerpumpedrift (DUAL), Modbus og 0 10 V blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen 0 10 V Drei innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker V Trinn 3: Aktiver eller deaktiver driftsmodusen 0 10 V Trykk på betjeningsknappen. Symbolet lyser. Ved aktivt signal lyser sirkelsegmentene avhengig av verdien til inngangssignalet. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. Tabell 16: Tilordning av LED-segment til signalnivå [V] LED-segment opplyst Spenning 0 2,4 1 3,2 2 4,0 3 4,8 4 5,6 5 6,4 6 7,2 7 8,0 8 8,8 34 av 52 Calio

35 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften LED-segment opplyst Spenning 9 9, ,0 Det eksterne analoge signalet kobles til klemmeparet 0 10 V som er integrert i pumpen, med ledning. For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 41) 1 2 Fig. 22: Klemmeparet RUN 1 = 0 2 = R Funksjoner Reduksjonsdrift FARE Arbeid på DIP-bryteren utført av ukvalifisert personell Livsfarlig elektrisk støt! Pumpen må være utkoblet før funksjonen Reduksjonsdrift kan aktiveres/ deaktiveres med DIP-bryter 1. Funksjon Ved kontinuerlig reduksjon av væsketemperaturen merker pumpen et minimalt varmeeffektbehov, og hvis funksjonen Reduksjonsdrift er aktivert, kobler den automatisk til drift med minimalt turtall og reduserer omløpsfrekvensen til LEDblinklyset. Ved endring i den nominelle verdien veksler pumpen fra reduksjonsdrift tilbake til den tidligere aktive driftsmodusen. Ved økende varmeeffektbehov kobles pumpen automatisk tilbake til den tidligere aktive driftsmodusen. Bortsett fra når funksjonen 0 10 V er aktiv kan funksjonen Reduksjonsdrift aktiveres i alle driftsmodier med DIP-bryter 1 (funksjonen er aktiv ved DIP-bryterstilling 1 = oppe). DIP-bryter 2 har ingen funksjon. Denne funksjonen er deaktivert i fabrikkinnstillingen. Calio 35 av 52

36 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Klemmer DIP 1 2 Power Klemmer oppe Power nede DIP 1 2 oppe nede Fig. 23: DIP-bryterstilling 1 DIP-bryterstilling 1 Oppe Nede Funksjonen Reduksjonsdrift Aktivert Deaktivert Forutsetninger: 1. Pumpen er montert i fremløpet. 2. Funksjonen Reduksjonsdrift må være aktiv i den overordnede anleggsreguleringen/anleggsstyringen (disse reduserer fremløpstemperaturen). Fremløp TFremløp 1 TFremløp 2 t1 t2 t 60 min Fig. 24: Reduksjonsdrift Flerpumpedrift (funksjonen DUAL) Funksjon Flerpumpedriften aktiveres gjennom start av maksimalt to pumper. Driftsmodusen Duty/Stand-by blir aktiv etter få sekunder og stopper en pumpe. Den resterende aktive pumpen drives % (duty), mens den andre pumpen er ute av drift (standby). Funksjonen Ekstern start/stopp er deaktivert på Stand-by-pumpen uavhengig av om det aktuelle klemmeparet RUN er koblet til. Pumpen som er i drift (duty), kan drives i driftmodus 0 10 V og/eller styres i den pumpeintegrerte funksjonen Ekstern start/stopp. Automatisk pumpebytte (1) Pumpene har en integrert timer som kobler ut pumpen som er i drift, etter 24 driftstimer og kobler inn den utkoblede pumpen (stand-by). I tillegg gir pumpen som er i drift, en startkommando til Stand-by-pumpen to minutter før utkobling, som deretter starter, og den første pumpen (duty) kobler ut. Redundant drift (2) Når pumpen som er i drift (duty), faller ut, starter Stand-by-pumpen automatisk og overtar funksjonen til pumpen som falt ut. Begge funksjonene (1) og (2) utføres automatisk. Innstilling Reguleringsmodulene til begge pumpene er forbundet ved hjelp av en vanlig, skjermet datakabel. Begge klemmene til klemmeparet RUN på begge pumper må forbikobles. ( Kapittel 9.2 Side 48) 36 av 52 Calio

37 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften De tilkoblede pumpene kan være parametrisert forskjellig. Hver pumpe drives i henhold til innstillingene sine. Slik vil det f.eks. være mulig å drive en pumpe i standarddrift og den andre pumpen i regulatordrift. Pass på at begge pumpene er parametrisert likt (innstillinger) for å forsikre deg om at Stand-by-pumpen erstatter Duty-pumpen som er i drift etter pumpebyttet uten endringer med hensyn til driftspunkt og driftsmodus. Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og tilførselsstrøm. Etter 5 minutter uten betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 17: Inn- og utkobling av driftsmodusen Flerpumpedrift (DUAL) Trinn 1: Aktiver innstilling av delmodus (DUAL, Modbus, 0 10 V) Hold inne betjeningsknappen i 6 sekunder. Et av symbolene til underdriftsmodiene Flerpumpedrift (DUAL), Modbus og 0 10 V blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Flerpumpedrift (DUAL) Drei innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. DUAL Trinn 3: Aktiver eller deaktiver driftsmodusen Flerpumpedrift (DUAL) Trykk på betjeningsknappen. Symbolet lyser. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene Tilkobling til bussystemer med Modbus Tabell 18: Tekniske data for Modbus-grensesnitt Parameter Beskrivelse/verdi Klemmetverrsnitt 1,5 mm 2 Grensesnitt RS485 (TIA-485A) optisk isolert Busstilkobling Skjermet bussledning, snodd parvis, 1 x 2 x 0,5 mm 2 Ledningslengde Maksimum 1000 m, radialledning ikke tillatt, ved kabellengder > 30 m må det tas relevante forholdsregler for å beskytte mot overspenning. Akselmotstand 120 ohm (ledningstype B iht. TIA 485-A) Datahastigheter [baud] 2400, 4800, 9600 (fabrikkinnstilling), baud Protokoll Modbus RTU-standard Dataformat 8 databit, ingen paritet, 2 stoppbit Modbusadresse ID-nr. 17 (fabrikkinnstilling) Funksjon Alle pumpene har funksjonen Modbus samt det tilhørende Modbus-klemmeparet integrert i reguleringsmodulen. Pumpene er Modbus-slaver, dvs. at de bare svarer på forespørsel gjennom en Modbus-master (ekstern maskin- og programvare). Det er Calio 37 av 52

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad Høyeffektiv varmepumpe Calio S Datablad Trykkested Datablad Calio S KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Rio-Eco Therm N. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Rio-Eco Therm N. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Rio-Eco Therm N Datablad Trykkested Datablad Rio-Eco Therm N Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning Blokkpumpe Etachrom BC Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etachrom BC Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Automatisk pumpestasjon for avløpsvann Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Vannormpumpe Etaseco RVP Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Drifts-/monteringsveiledning Ordrenummer: Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etaseco RVP

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning Normpumpe Etanorm-MX;Etanorm-RX Sprinklerpumpe Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etanorm-MX;Etanorm-RX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Bilvarmeapparater Teknisk dokumentasjon NO BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Betjeningselement for Eberspächer kupévarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Bruksanvisning Kapittel Kapittelbetegnelse

Detaljer