Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning"

Transkript

1 Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning

2 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av KSB. Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Innhold Innhold Ordliste Generelt Grunnprinsipper Målgruppe Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Riktig bruk Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Feil bruk Transport/lagring/avfallshåndtering Kontroller tilstanden ved levering Transport Lagring/konservering Tilbakesending Avfallshåndtering Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Generell beskrivelse Betegnelse Typeskilt Konstruksjon Konstruksjon og virkemåte Forventede støynivåer Innhold i leveransen Mål og vekt Tilbehør Tekniske data Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontroll før installasjon Montere pumpeaggregatet Koble til rørledning Hus/isolasjon Calio 3 av 48

4 Innhold 5.6 Elektrisk tilkobling Sette pumpen i drift / avslutte driften Sette pumpen i drift Slå av pumpen Grenseverdier for driftsområde Sette ut av drift / konservere / lagre Sette i drift igjen Vedlikehold/service Vedlikehold/inspeksjon Tømme/rengjøre Demontere pumpeaggregatet Feil: årsaker og utbedring Tilhørende dokumenter Snittbilde med komponentliste Elektrisk koblingsplan EF-samsvarserklæring...46 Stikkordliste av 48 Calio

5 Ordliste Ordliste Forventede støynivåer Det forventede støyutslippet, angitt som lydtrykknivå LPA i db(a). Inntaksrør/tilførselsrør Rør som er koblet til pumpens inntaksrør Pumpeaggregat Trykkrør Komplett pumpeaggregat med pumpe, drivmotor, komponenter og tilbehør Rør som er koblet til pumpens trykkrør. Pumpe Maskin uten drivmotor, komponenter eller tilbehør Calio 5 av 48

6 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen gjelder for produktseriene og modellene som er angitt på omslaget. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Typeskiltet angir produktserien og dimensjonen samt de viktigste driftsdataene. De gir en nøyaktig beskrivelse av pumpen/pumpeaggregatet, og skal brukes til å identifisere produktet ved alle senere henvendelser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om skader. Forventede støynivåer. ( Kapittel 4.6 Side 15) 1.2 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale.( Kapittel 2.4 Side 8) 1.3 Symboler Tabell 1: Symboler i dokumentet Symbol Betydning Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning Handlingsresultat Krysshenvisninger Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet 6 av 48 Calio

7 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 2: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av pumpen for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på pumpen, skal følges og må alltid være klart synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Rotasjonsretningspil Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 2.3 Riktig bruk Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes til de bruksområdene som produktet er beregnet for, og som er beskrevet i de relevante dokumentene. Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes når produktet er i perfekt teknisk stand. Pumpen/pumpeaggregatet skal ikke brukes i delvis montert tilstand. Calio 7 av 48

8 2 Sikkerhet Pumpen skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i databladet eller dokumentasjonen for den aktuelle modellen. Pumpen skal aldri tørrkjøres (uten pumpevæske). Følg anvisningene om minimumstilførsel av pumpevæske i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå skader som skyldes overoppheting, skader på lagre osv.). Følg anvisningene om maksimal tilførsel av pumpevæske i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning, kavitasjonsskader, skader på lagre osv.). Væsketilførselen på pumpens inntaksside må ikke strupes (for å unngå kavitasjonsskader). Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må avtales med produsenten. Unngå forutsigbar feilbruk Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i databladet eller i dokumentasjonen må aldri overskrides. Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen. 2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring, ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i bruk av pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres under oppsikt av teknisk fagpersonell. 2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer 2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgendesikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Forskrifter om eksplosjonsvern Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 2.7 Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Monter deksler over varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og kontroller at de fungerer. 8 av 48 Calio

9 2 Sikkerhet Dekslene må ikke fjernes mens pumpen er i drift. Lekkasjer (f. eks. akseltetningen) av farlige pumpevæsker (f. eks. eksplosiv, giftig, varm) må fjernes på en slik måte at det ikke oppstår fare for personer eller miljøet. Gjeldende lover og regler skal overholdes. Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter og/eller forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette). 2.8 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Ombygging eller endring av pumpen er kun tillatt i samråd med produsenten. Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre komponenter kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår skader på grunn av dette. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres når pumpen står stille. Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur. Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt. Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan pumpeaggregatet settes ut av drift. ( Kapittel 6.4 Side 40) Pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass igjen eller aktiveres umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen.( Kapittel 6.1 Side 24) 2.9 Feil bruk Bruk aldri pumpen/pumpeaggregatet slik at grenseverdiene som er angitt i databladet og i betjeningsveiledningen, overskrides. Driftssikkerheten for pumpen/pumpeaggregatet garanteres bare dersom produktet brukes riktig. Calio 9 av 48

10 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Kontroller tilstanden ved levering 1. Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres. 2. Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen og forsikringsselskapet. 3.2 Transport FORSIKTIG Uforskriftsmessig transport av pumpen Skade på pumpen! Pumpen/pumpeaggregatet må aldri heves eller transporteres ved den elektriske tilkoblingsledningen. Pumpe/pumpeaggregat må aldri støtes mot noe eller falle ned. 3.3 Lagring/konservering Hvis pumpen/pumpeaggregatet ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler vi følgende tiltak med hensyn til lagring: FORSIKTIG Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring Korrosjon/smuss på pumpe/pumpeaggregat! Hvis pumpe/pumpeaggregat eller emballert pumpe/pumpeaggregat og tilbehør lagres utendørs, må produktene beskyttes med vanntett materiale. FORSIKTIG Fuktighet, smuss eller skader ved åpninger og forbindelsessteder Lekkasjer fra eller skader på pumpeaggregatet! Ikke fjern beskyttelse over åpninger i pumpeaggregatet før installasjonen. Pumpen/pumpeaggregatet bør lagres i et tørt og beskyttet lokale, med så konstant luftfuktighet som mulig. Ved forskriftsmessig lagring innendørs varer beskyttelsen inntil maks. 12 måneder. Du finner informasjon om lagring av pumper/pumpeaggregater som har vært i drift, i ( Kapittel Side 40). 3.4 Tilbakesending 1. Tøm pumpen på forskriftsmessig måte. ( Kapittel 7.2 Side 42) 2. Spyl og rengjør pumpen grundig, spesielt dersom den er brukt til skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. 3. Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må pumpeaggregatet også nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert gass. 10 av 48 Calio

11 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.5 Avfallshåndtering ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Demonter pumpen/pumpeaggregatet. Samle opp fett og smørevæske under demonteringen. 2. Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende: - Metall - Plast - Elektronikk - Fett og smørevæske 3. Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Calio 11 av 48

12 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.1 Generell beskrivelse Våtrotorpumpene er ikke-selvsugende inlinepumper for transport av rene eller aggressive væsker som ikke angriper materialene i pumpen hverken kjemisk eller mekanisk. Våtrotorpumpene forener høyeffektiv hydraulikk i kombinasjon med høyeffektiv motorteknikk, integrert differansetrykkregulering og en driftsprogramvare som gjør det mulig for pumpene å tilpasse seg optimalt til variable driftsbetingelser og minimere driftskostnadene Fig. 1: Beskrivelse av Calio 1 Pumpehus 2 Motor med reguleringsmodul 3 Tilkoblinger for datakabel 4 Display 5 Betjeningselement (trykk og drei) 6 Tilkoblinger for forsyningsspenning og samlet feilmelding Motoren med reguleringsmodulen (2) er montert på pumpehuset (1) ved hjelp av fire skruer. Denne regulerer differansetrykket til pumpen til en nominell verdi som kan stilles inn innenfor reguleringsområdet. Avhengig av den innstilte driftsmodusen, følger differansetrykket forskjellige kriterier. Ved alle reguleringstyper tilpasser pumpen seg vekslende effektbehov som f.eks. oppstår ved bruk av regulerings-/ styreventiler. Fordelene ved den pumpeintegrerte reguleringen er energi- og driftskostnadssparing samt redusert strømningsstøy pga. reduserte overskytende pumpehøyder. I tillegg bidrar den effektive hydraulikken i forbindelse med den høyeffektive elektromotoren til enhver tid til at strømmen som er tatt opp, konverteres til hydraulisk energi så effektivt som mulig. Med den nyutviklede driftsmodusen Ecomode er det i tillegg mulig å spare inn ytterligere energi- og driftskostnader. 4.2 Betegnelse Eksempel: Calio Tabell 3: Forklaring av betegnelsen Forkortelse Betydning Calio Høyeffektivitetspumpe 25 Nominell bredde på rørtilkobling 25 = R 1 30 = R 1 1 / = DN DN Pumpehøyde i m x 10 (eksempel: 100 = 10 m) 12 av 48 Calio

13 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.3 Typeskilt Kode for serienummer Fig. 2: Typeskilt (eksempel) 1 Produktserie, dimensjoner 2 Spenning, frekvens, maks. strømforbruk, energieffektivitetsindeks (EEI) 3 Isolasjonsklasse, beskyttelsesgrad, 4 Materialnummer trykknivå, temperaturklasse 5 Produksjonsnummer Eksempel: Tabell 4: Forklaring av betegnelsen Tall Betydning 13 Produksjonsår Produksjonsuke (kalenderuke 12) Gjeldende tellenummer 4.4 Konstruksjon Konstruksjonstype Vedlikeholdsfri, høyeffektiv våtrotorpumpe (uten pakkboks) med skrueforbindelses- eller flenstilkobling, høyeffektiv elektromotor og trinnløs differansetrykkregulering. Driftsmoduser Konstanttrykk- og proporsjonaltrykkregulering Eco-Mode med kvadratisk pumpekarakteristikk Regulatordrift (n = konstant) med manuell innstilling av 10 turtallsnivåer Automatiske funksjoner Trinnløs effekttilpasning avhengig av driftsmodus 0 10 V med ekstern innstilling av nominell verdi for differansetrykket Flerpumpedrift Modbus Reduksjonsdrift Ekstern start/stopp Avblokkeringsfunksjon Softstart Fullt motorvern med integrert utløserelektronikk Manuelle funksjoner Innstilling av driftsmodi Innstilling av nominell verdi for differansetrykket Calio 13 av 48

14 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Innstilling av turtall Melde- og visningsfunksjoner Vekselvis visning av pumpestrøm og elektrisk effekt Feilindikator i displayet Drift Elektronisk kommutert synkronmotor med permanentmagnetrotor 1~230 VAC, 50/60 Hz Beskyttelsestype IP44 Varmeklasse F Temperaturklasse TF 110 Støyutsending EN Støyfasthet EN Lagring Spesialglidelager smurt med pumpevæske 4.5 Konstruksjon og virkemåte Utførelse Virkemåte Fig. 3: Snittbilde, pumpe 1 Trykkrør 2 Radialglidelager 3 Løpehjul 4 Motoraksel 5 Motor 6 Inntaksrør Pumpen er utført med et radialt strømningsinnløp, og med et motstående radialt strømningsutløp på én linje. Løpehjulet er fast sammenkoblet med motorakselen. Det oppstår ingen mekanisk tetning, da den roterende enheten som er fullstendig isolert av statorviklingen, er smurt og avkjølt av pumpevæsken. Motorhuset består av aluminium, og den innvendige konstruksjonen består hovedsakelig av rustfritt stål. Det avanserte smøresystemet med keramikklagre av høy kvalitet sikrer, sammen med det nøyaktig balanserte løpehjulet, svært rolig gang og lang brukstid. Pumpevæsken strømmer inn i pumpen via inntaksrøret (6), der væsken akselereres utover i en sylindrisk strøm av det roterende løpehjulet (3) ved hjelp av motorakselen (4). I det strømningsoptimaliserte pumpehuset omformes pumpevæskens 14 av 48 Calio

15 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat bevegelsesenergi til trykkenergi, slik at pumpevæsken presses ut av pumpen gjennom trykkrøret (1). Akselen er lagret i radialglidelagre (2) som tas opp av motoren (5). 4.6 Forventede støynivåer Tabell 5: Forventede støynivåer [db A] Lydtrykknivå Alle maks Innhold i leveransen Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter: Skrueforbindelsespumper (Calio til ) Pumpeaggregat Todelt varmeisolasjonsskall (enkeltpumpe) To tetninger Betjenings-/monteringsveiledning Flenspumper (Calio til ) Pumpeaggregat Todelt varmeisolasjonsskall (enkeltpumpe) To tetninger Betjenings-/monteringsveiledning 4.8 Mål og vekt Du finner opplysninger om mål og vekt i typeserieheftet for pumpen/ pumpeaggregatet. 4.9 Tilbehør Tilbehør er ikke tilgjengelig. Tabell 6: Tekniske data for Calio 4.10 Tekniske data Kriterium Verdi Maksimal pumpekapasitet Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Maksimal pumpehøyde Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Turtall Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Nettspenning 1~ 230 VAC +/ 10 % Frekvens 50/60 Hz Nominell strøm Se typeskilt Isolasjonsklasse Se typeskilt Beskyttelsestype Se typeskilt Opptakseffekt P1 Se typeskilt Nominell bredde Se typeskilt/typekode i produktserieheftet Koblingsflenser Se typeskilt/typekode i produktserieheftet Vekt pumpe Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Tillatt omgivelsestemperatur 0 C til +40 C Maksimal, relativ luftfuktighet 80 % Tillatt væsketemperatur 10 C til + 10 C Maksimalt tillatt driftstrykk PN 10 1) / PN 16 2) Emisjonslydtrykknivå < 45 db (A) Minste tilførselstrykk 80 C: 0,5 bar; 95 C: 1,5 bar Calio 15 av 48

16 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Kriterium Verdi Tillatte pumpevæsker Oppvarmingsvann iht. VDI 2035 Vann-/glykolblandinger, maks. blandingsforhold 1:1 3) (bare bruk merkevare med korrosjonsbeskyttelsesinhibitorer, følg anvisninger fra produsenten og sikkerhetsdatablader). Ved bruk av andre væsker kreves tillatelse fra pumpeprodusenten. Etylen-/propylenglykoler med korrosjonsbeskyttelsesinhibitorer, vanlige oksygenbindemidler, korrosjonsbeskyttelsesmidler, kombinasjonsprodukter, kjølesaltoppløsninger (se etterfølgende advarsel) EEI Se produktseriehefte 4) EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) 2004/108/EF Elektromagnetiske forstyrrelser EN Motstandskraft mot elektromagnetiske EN forstyrrelser FARE Anvisninger fra produsenten er ikke overholdt Personskader og materielle skader! Bare bruk tillatte pumpevæsker. Følg alltid sikkerhetsdatablader og anvisninger fra produsenten. Følg anvisningene fra produsenten om blandingsforhold. Bland i tilsetningsstoffer i pumpevæsken på trykksiden til pumpen. 1) Normalutførelse 2) Spesialutførelse (mot et pristillegg) 3) Ved tilsetninger av glykol skal pumpedataene til pumpen korrigeres i henhold til den høyere viskositeten, avhengig av det prosentuelle blandingsforholdet. 4) Referanseverdi for de mest effektive sirkulasjonspumpene: EEI 0,20 16 av 48 Calio

17 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Installasjon i eksplosjonsfarlige områder Eksplosjonsfare! Pumpen må ikke installeres i eksplosjonsfarlige områder. Les informasjonen i databladet og på typeskiltene på pumpesystemet. FARE Bruk av pumpene Calio S som drikkevannspumpe eller i næringsmiddelbransjen Fare for forgiftning! Materialene i pumpen er ikke egnet for bruk i drikkevann- eller i næringsmiddelbransjen. Bruk aldri pumpen som drikkevannpumpe eller i næringsmiddelbransjen. 5.2 Kontroll før installasjon Kontroller følgende punkter før installasjonen: Pumpeaggregatet er egnet for strømnett i overensstemmelse med oppføringene på typeskiltet. Pumpevæsken som skal pumpes, er i samsvar med de tillatte pumpevæskene. De ovennevnte sikkerhetsanvisningene er overholdt. 5.3 Montere pumpeaggregatet Monter pumpeaggregatet på et lett tilgjengelig sted. Pilen på pumpehuset og isolasjonsskallet angir strømningsretningen. FORSIKTIG Inntrengning av væske i motoren Skade på pumpeaggregatet! Monter pumpeaggregatet spenningsfritt og med pumpeakselen liggende vannrett i rørledningen. Aldri la motorkoblingsboksen peke nedover. Drei motorhuset etter du har løsnet sylinderskruene 914. MERK Det anbefales å montere sperrearmaturer foran og bak pumpen. Pass på at lekkasjevann ikke drypper på pumpemotoren eller koblingsboksen. FARE Lekkasje på pumpen Utstrømmende varme pumpevæsker! Monter O-ringen i riktig stilling. Pilen på pumpehuset peker i gjennomstrømningsretningen. MERK Gjennomstrømningsretningen til pumpen ved vertikal montering skal være oppover. Calio 17 av 48

18 5 Installasjon/montering FORSIKTIG Inntrengning av luft i pumpen Pumpeaggregatet skades hvis det monteres vertikalt og med gjennomstrømningsretning nedover. Monter lufteventil på det høyeste stedet på inntaksrøret. MERK Unngå ansamlinger av forurensninger i pumpen. Ikke monter pumpen på det laveste stedet på anlegget. Tabell 7: Tillatte monteringsposisjoner Dimensjoner Calio 25-60/80/100 Calio 30-60/80/100/120 Calio Calio 40-60/80/100/120/160 Calio 50-40/60/100/120/140 Calio 65-60/100/140 Calio 80-80/120 Calio /120 Justering av visningen Drivenheten med integrert display kan dreies. 1. Løsne fire festeskruer. 2. Drei drivenheten til ønsket posisjon. 3. Trekk til de fire festeskruene igjen. FARE Lekkasje på pumpen Utstrømmende varme pumpevæsker! Monter O-ringen i riktig stilling. Pumper med skrueforbindelser Flenspumper 18 av Posisjoner pumpen i den foreskrevne monteringsposisjonen. 2. Legg forsiktig inn tetningen. 3. Koble pumpen og rørledningen sammen ved hjelp av skrueforbindelsen. 4. Stram skrueforbindelsen med monteringsutstyr (f. eks. rørtang). 5. Legg tetningen forsiktig på den motliggende skrueforbindelsen. 6. Stram skrueforbindelsen med monteringsutstyr (f. eks. rørtang). 1. Posisjoner pumpen i foreskrevet monteringsposisjon. 2. Legg tetningen nøyaktig inn. 3. Koble sammen pumpeflensen og rørledningsflensen med skruer. 4. Trekk skruene stramt til med monteringshjelp (f.eks. rørtang). 5. Legg tetningen på den motstående siden nøyaktig inn. Calio

19 5 Installasjon/montering 6. Koble sammen pumpeflensen med rørledningsflensen med skruer. Trekk skruene stramt til. 5.4 Koble til rørledning FARE Overskridelse av tillatt belastning på pumperørene Livsfare på grunn av utstrømmende varm pumpevæske fra lekkasjesteder! Ikke bruk pumpen som festepunkt for rørledninger. Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til pumpen. Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når temperaturen stiger. MERK Avhengig av anleggstype og pumpetype anbefales det å montere en enveisventil i trykkrøret og en sperreventil i inntaksrøret. Disse må imidlertid ikke monteres slik at de hindrer tømming eller demontering av pumpen. Inntaksrøret/tilførselsrøret til pumpen er lagt stigende. Det legges fallende ved tilførsel. Rørenes nominelle dimensjoner skal minst tilsvare koblingene på pumpen. Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til pumpen. 1. Rengjør tanker, rørledninger og koblinger grundig ved å spyle og blåse med trykkluft (spesielt viktig på nye anlegg). FORSIKTIG Sveiseperler, oksidasjon og annen forurensning i rørledningene Skade på pumpen! Fjern forurensninger fra rørene. 5.5 Hus/isolasjon MERK Pumpen leveres med varmeisolasjonsskall. ADVARSEL Pumpen fanger opp temperaturen i pumpevæsken Forbrenningsfare! Isoler spiralhuset. Monter beskyttelsesinnretninger. 5.6 Elektrisk tilkobling FARE Arbeid på pumpeaggregatet utført av ukvalifisert personell Livsfarlige elektriske støt! Den elektriske tilkoblingen skal utføres av autorisert elektriker. Følg forskriftene i IEC 60364, og ta hensyn til EN ved eksplosjonsvern. Calio 19 av 48

20 5 Installasjon/montering FARE Arbeide med klemmekasser under spenning Livsfarlig elektriske støt! Koble fra forsyningsspenningen minst 5 minutter før arbeidet påbegynnes, og sikre den mot gjeninnkobling. ADVARSEL Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet Skade på strømnettet, kortslutning! Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling. Tilkoblingskablene for spenningsforsyning og samlet feilmelding samt datakablene kobles på begge sider av pumpen med koblingsklemmer som kan plugges inn. Koblingsklemmene er plassert i to klemmetilkoblingsrom som er tildekket ved hjelp av et skrulokk (IP 44). De elektriske kablene for forsyningsspenning og samlet feilmelding tilføres og kobles på den samme siden av pumpen. Dette er merket ved hjelp av de tilhørende symbolene på dekselet. Klemmetilkoblingsrommet for kobling av lavspenningssignaler (Modbus, 0 10 VDC, ekstern start/stopp, flerpumpedrift) befinner seg på motsatt side av huset, noe som er merket med de tilhørende symbolene på dekselet. A1 B1 C1 D1 Fig. 4: Calio sett foran fra venstre A1 Symbol for tilkobling av flerpumpedrift (DUAL) B1 Symbol for tilkobling til Modbus-nettverk C1 Symbol for tilkobling av eksternt start/stopp-signal C1 D1 Symbol for tilkobling av eksternt analogt signal 0 10 VDC 20 av 48 Calio

21 5 Installasjon/montering D2 C2 B2 A2 Fig. 5: Klemmetilkoblingsrom for datakabel D2 C2 B2 A2 Klemmesokkel for tilkobling av eksternt analogt signal 0 10 VDC Klemmesokkel for tilkobling av eksternt start/stopp-signal Klemmesokkel for tilkobling til Modbus-nettverk (midterste klemme forbikoblet) Klemmesokkel for tilkobling av flerpumpedrift (midterste klemme forbikoblet) E1 F1 Fig. 6: Calio sett foran fra høyre E1 Symbol for tilkobling av potensialfri samlet feilmelding F1 Symbol for tilkobling av forsyningsspenning 1~230 VAC, 50/60 Hz Calio 21 av 48

22 5 Installasjon/montering E2 F2 Fig. 7: Klemmetilkoblingsrom for forsyningsspenning og samlet feilmelding E2 F2 Tabell 8: Symboler og deres betydning Klemmesokkel for tilkobling av samlet feilmelding (potensialfri) klemmer NC / COM / NO Klemmesokkel for tilkobling av forsyningsspenning 1~230 VAC, 50/60 Hz, klemmer PE / N / L Funksjon Symbol Klemmepar Klemmetverrsni tt Forsyningsspenning 1~230 VAC 50/60 Hz ,5 mm 2 3 PE 2 N 1 L Klemmebet egnelse Innkoblings frekvens < 20/24 h Kontaktbelastni ng Samlet feilmelding ,5 mm 2 3 NO 2 COM 1 NC Min.: 12 VDC ved10 ma Maks: 250 V ved 1 A Eksternt analogt signal 0 10 VDC 0 10 V 1 2 1,5 mm Uin Eksternt signal for start/ stopp pumpe (klemmepar forbikoblet fra fabrikken) RUN 1 2 1,5 mm R 22 av 48 Calio

23 5 Installasjon/montering Funksjon Symbol Klemmepar Klemmetverrsni tt Klemmebet egnelse Modbus Modbus ,5 mm 2 3 G 2 A 1 B Innkoblings frekvens Kontaktbelastni ng Flerpumpedrift DUAL ,5 mm 2 3 G 2 A 1 B Koble de elektriske kablene til pumpen 1. Sammenligning av forsyningsspenningen på stedet med dataene på typeskiltet til pumpen. 2. Løsne begge skruene på kabeldekselet, og ta av dekselet fra drivenheten. 3. Koble kablene til klemmene i henhold til tilkoblingsdiagram Calio. 4. Legg på kabeldekselet, og fest det på drivenheten med begge skruene. Flerpumpedrift G A B D U A L Modbus Ekstern start/stopp Ekstern 0-10V G A B R 0 Uin 0 M O D B U S R U N 0-10 V P O W E R A L A R M NC COM NO L N 0-10 V PE Samlet feilmelding Forsyningsspenning 1~230 V Fig. 8: Tilkoblingsdiagram Calio Calio 23 av 48

24 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6.1 Sette pumpen i drift Forutsetninger for å sette pumpen i drift Før pumpeaggregatet settes i drift, må følgende forutsetninger være oppfylt: Pumpeaggregatet er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle beskyttelsesinnretninger er på plass. Pumpen er fylt med pumpevæske og luftet ut Fylle og lufte pumpen FORSIKTIG Økt slitasje på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske. Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften. 1. Luft pumpen og inntaksrøret, og fyll på med pumpevæske. 2. Åpne sperreventilen i inntaksrøret helt. 3. Løsne låseskruen under drift (ved maksimalt turtall) til det kommer ut luft. 4. Skru inn låseskruen igjen. 5. Gjenta flere ganger til all luften er sluppet ut. FARE Opphetet væske spruter ut av pumpen Forbrenningsfare! Bruk beskyttelsesklær Slå på pumpen FARE Overskridelse av tillatte trykk- og temperaturgrenser på grunn av stengte inntaksog trykkrør Lekkasje av opphetet pumpevæske! Kjør aldri pumpen med stengte sperreventiler i inntaks- og/eller trykkrør. Pumpeaggregatet kan bare startes hvis sperreventilen på trykksiden er litt eller helt åpen. FARE For høye temperaturer på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggregatet uten at det er fylt med væske. Fyll pumpen på forskriftsmessig måte. Pumpen må bare brukes innenfor det tillatte bruksområdet. 24 av 48 Calio

25 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften FORSIKTIG Unormal støy og unormale vibrasjoner og temperaturer eller lekkasjer Skade på pumpen! Slå straks av pumpen/pumpeaggregatet. Ikke sett pumpeaggregatet i drift igjen før årsaken er funnet og feilen rettet. Anleggets rørsystem er rengjort. Pumpe, inntaksrør og eventuell tilførselstank er luftet og fylt med pumpevæske. Påfyllings- og ventilasjonsrør er stengt. 1. Åpne stengeventilen i tilførsels-/inntaksrøret helt. 2. Steng sperreventilen i trykkrøret, eller la den være litt åpen. 3. Start motoren Betjening Betjeningselementer Alle innstillinger foretas med innstillingshjulet som er integrert i fronten på huset. Du trykker på betjeningsknappen som befinner seg på midten av innstillingshjulet. 10 LED-segmenter er plassert rundt betjeningshjulet og representerer innstillingsverdier på 10 til 100 %. LED-segmentene lyser blått når innstillingene foretas på pumpen (på bildet under er den nominelle verdien = 40 %). % I II III I = Calio-innstillingshjul II = Calio-betjeningsknapp III = 10 LED-segmenter (opplyst i blått når det foretas innstillinger på pumpen) W.. m 3 /h Fig. 9: Display Calio Visning Pumpestrømmen og den elektriske effekten som er tatt opp, vises som numeriske verdier i det integrerte displayet (visning med 3 posisjoner). Visningen av begge verdiene skjer periodisk i skift på ca. 5 sekunder i forbindelse med den aktuelle enheten [m 3 /t] eller [W]. Den nominelle verdien vises i enheten [%]. Symboler Driftsmodi, funksjoner og innstillinger vises gjennom symboler på forsiden. Et opplyst symbol betyr at den aktuelle driftsmodusen eller funksjonen er aktiv, eller at et eksternt signal ligger nær 0 10 V, eller at pumpen gir ut en samlet feilmelding. Tabell 9: Presentasjon av symboler Calio Symbol Beskrivelse Enhet m 3 /t Pumpestrøm (beregnet) m 3 /t Symbolet lyser når pumpestrømverdien vises i displayet (veksler mellom periodisk visning og elektriske effekt i avstander på ca. 5 sekunder). W Elektrisk effekt (målt) Symbolet lyser når verdien for elektrisk effekt vises i displayet (veksler mellom periodisk visning og pumpestrømverdi i avstander på ca. 5 sekunder). W Calio 25 av 48

26 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Symbol Beskrivelse Enhet Driftsmodus Konstanttrykkregulering - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Driftsmodus Proporsjonaltrykkregulering - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Driftsmodus Regulatordrift - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Energisparingsmodus ECO - ECO Begge symboler lyser ved aktiv driftsmodus V Driftsmodus 0 10 V VDC Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. MODBUS Driftsmodus Modbus - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. DUAL Driftsmodus Flerpumpedrift - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. SERVICE Pumpen signaliserer en samlet feilmelding Feilen vises med feilnummer som numerisk verdi i displayet. I displayet vises visningen E01 - E Driftstype Konstanttrykkregulering Funksjon Uavhengig av pumpestrømmen holder pumpereguleringen pumpehøyden til pumpen over det tillatte pumpestrømområdet opptil maksimalkarakteristikken 1 konstant på den innstilte nominelle verdien til differansetrykket H S. H H max 1 2 H S 1 H S 2 H min Fig. 10: Funksjon konstanttrykkregulering Innstilling Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tasten går displayet tilbake i hvilemodus. Q 26 av 48 Calio

27 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Tabell 10: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for konstanttrykkregulering Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 3 sekunder Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Konstanttrykkregulering Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Konstanttrykkregulering Trykk på Calio-betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på Calio-betjeningsknappen. MERK Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei Calio-innstillingshjulet, og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på Calio-betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. H H max H S H min Fig. 11: Innstilling konstanttrykkregulering MERK For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 37) Q Calio 27 av 48

28 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 1 2 Fig. 12: Klemmepar RUN 1 = 0 2 = R Proporsjonaltrykkregulering Funksjon Avhengig av pumpestrømmen reduserer eller øker pumpereguleringen den nominelle verdien til differansetrykket til pumpen lineært via det tillatte pumpestrømområdet mellom 1 / 2 H S og H S (fabrikkinnstilling). H H max 1 H S 1 1 / 2 H S H min Q Fig. 13: Funksjon proporsjonaltrykkregulering Innstilling Aktiver display fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 11: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for proporsjonaltrykkregulering Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 3 sekunder Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering Trykk på Calio-betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b 28 av 48 Calio

29 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på Calio-betjeningsknappen. MERK Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei Calio-innstillingshjulet, og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på Calio-betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. H H max H S H min Q Fig. 14: Innstilling proporsjonaltrykkregulering MERK For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 37) 1 2 Fig. 15: Klemmepar RUN 1 = 0 2 = R Regulatordrift Funksjon Pumpen drives på det innstilte turtallsnivået (karakteristikk). Det er 10 turtallsnivåer å velge mellom. I eksempelet (figur: Innstilling regulatordrift)) drives pumpen på turtallsnivå 2. Innstilling Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Calio 29 av 48

30 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Tabell 12: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi regulatordrift Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 3 sekunder Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Regulatordrift Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Regulatordrift Trykk på Calio-betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på Calio-betjeningsknappen. MERK Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei Calio-innstillingshjulet, og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på Calio-betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. H Q Fig. 16: Innstilling regulatordrift MERK For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 37) 30 av 48 Calio

31 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 1 2 Fig. 17: Klemmepar RUN 1 = 0 2 = R Eco-Mode Funksjon I Eco-modus danner pumpen en kvadratisk reguleringskarakteristikk (4), som går ut fra den nominelle verdien til pumpehøyden ved start av Eco-modus = 1 / 4 x H S med H S = valgt nominell verdi (se innstilling av driftsmodus Proporsjonaltrykkregulering). Gjennom endring av den nominelle verdien til differansetrykket kan pumpekarakteristikken tilpasses høyere eller lavere differansetrykk eller pumpehøyder. Sammenlignet med driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering er det mulig å redusere effektopptaket med ca 20 % i Eco-Mode. I eksempelet for Calio (se bilde Eco-Mode karakteristikk) vises de forskjellige pumpekarakteristikkene samt reguleringsområdene. 11,00 10,00 9,00 1a 8,00 3 7,00 6,00 2a 5,00 4,00 3,00 4 2,00 1,00 2b 1b 0, Fig. 18: Eco-Mode karakteristikk i eksempelet Calio a Øvre begrensning konstanttrykkregulering 1b Nedre begrensning konstanttrykkregulering 2a Øvre begrensning proporsjonaltrykkregulering 2b Nedre begrensning proporsjonaltrykkregulering 3 Maksimalkarakteristikk 4 Karakteristikk Eco-Mode Innstilling Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Calio 31 av 48

32 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Tabell 13: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi Eco-Mode Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 3 sekunder Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodus Eco-Mode Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. ECO Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Eco-Mode Trykk på Calio-betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på Calio-betjeningsknappen. MERK Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei Calio-innstillingshjulet og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på Calio-betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. MERK For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 37) 1 2 Fig. 19: Klemmepar RUN 1 = 0 2 = R 32 av 48 Calio

33 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften V Funksjon Et eksternt analogt signal 0 10 VDC fungerer som ekstern nominell verdi for differansetrykket for pumpen. Ved signalnivåer <2 VDC kobler pumpen ut, og det siste LED-segmentet slukker. Tabell 14: Innstillingsverdier på pumpen for signalnivå 0 10 V Signalnivå 0 Innstillingsverdi på pumpe 10 V signal 10 VDC 100 % nominell verdi 2 VDC 0 % nominell verdi < 2 VDC Pumpen slås av 2 VDC Pumpen slås på Nominell verdi 100 % nominell verdi 0 % nominell verdi 2 V 10 V U [VDC] Fig. 20: Analogt signal 0 10 V som innstillingsverdi på pumpe Innstilling Det eksterne analoge signalet kobles til klemmeparet 0 10 V som er integrert i pumpen. ( Kapittel 9.2 Side 45) Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 15: Inn- og utkobling driftsmodus 0 10 V og nominell verdi Trinn 1: Aktiver innstilling av submodus (DUAL, Modbus, 0 10 V) Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 6 sekunder. Et av symbolene til underdriftsmodiene Flerpumpedrift (DUAL), Modbus og 0 10 V blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen 0 10 V Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker V Trinn 3: Aktiver eller deaktiver driftsmodusen 0 10 V Trykk på Calio-betjeningsknappen. Symbolet lyser. Ved aktivt signal lyser sirkelsegmentene avhengig av verdien til inngangssignalet. Calio 33 av 48

34 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften MERK Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. Tabell 16: Tilordning av LED-segment til signalnivå [V] LED-segment lyser opp Signalnivå 1 2,0-2,8 2 2,8-3,6 3 3,6-4,4 4 4,4-5,2 5 5,2-6,0 6 6,0-6,8 7 6,8-7,6 8 7,6-8,4 9 8,4-9,2 10 9,2-10,0 Det eksterne analoge signalet kobles til klemmeparet 0 10 V som er integrert i pumpen, med ledning. MERK For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 37) 1 2 Fig. 21: Klemmepar RUN 1 = 0 2 = R Funksjoner Reduksjonsdrift Funksjon Pumpen gjenkjenner et minimalt varmeeffektbehov ved vedvarende reduksjon av væsketemperaturen og kobler automatisk over til drift med minimumsturtall. Ved økende varmeeffektbehov kobles driftsmodusen automatisk tilbake til den tidligere aktive driftsmodusen. Funksjonen Reduksjonsdrift er alltid aktiv i alle driftsmodi med unntak av driftsmodus 0-10V. I tillegg evaluerer pumpen kontinuerlig fremløpstemperaturen og kobler automatisk til drift med minimalt turtall når den har fastslått at fremløpstemperaturen synker kontinuerlig innenfor en periode på 30 minutter. En temperaturkoblingsterskel evalueres ikke. Forutsetninger: 1. Pumpen er montert i fremløpet. 2. Funksjonen Reduksjon må være aktiv i den overordnede anleggsreguleringen/ anleggsstyringen (disse reduserer fremløpstemperaturen). 34 av 48 Calio

35 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften T Fremløp t 1 t 2 t 30 min Fig. 22: Reduksjonsdrift Innstilling Funksjonen Reduksjonsdrift er alltid aktiv. En spesiell innstilling er ikke nødvendig Flerpumpedrift Funksjon Flerpumpedriften aktiveres gjennom start av de maksimale to pumpene. Driftsmodusen Duty/Stand-by blir aktiv etter få sekunder og stopper en pumpe. Den resterende aktive pumpen drives % (duty), mens den andre pumpen er ute av drift (stand-by). Funksjonen Ekstern start/stopp er deaktivert på Stand-by-pumpen uavhengig av om det aktuelle klemmeparet RUN er koblet. Pumpen som er i drift (duty), kan drives i driftmodus 0 10 V og/eller styres i den pumpeintegrerte funksjonen Ekstern start/stopp. Drift via Modbus To enkeltpumper Calio (samme effekt) kan styres og drives hver for seg av et automatiseringssystem via Modbus. I den forbindelse styrer automatiseringssystemet driftsmåtene og driftstilstanden til hver pumpe separat. I tillegg må pumpene være koblet til automatiseringssystemet via Modbus-klemmene. ( Kapittel Side 36) Automatisk pumpebytte (1) Pumpene har en integrert timer som kobler ut pumpen som er i drift etter 24 driftstimer og kobler inn den utkoblede pumpen (stand-by). I tillegg gir pumpen som er i drift, en startkommando til Stand-by-pumpen to minutter før utkobling, som deretter starter, og den første pumpen (duty) kobler ut. Redundant drift (2) Når pumpen som er i drift (duty), faller ut, starter Stand-by-pumpen automatisk og overtar funksjonen til pumpen som falt ut. Begge funksjonene (1) og (2) utføres automatisk. Innstilling Reguleringsmodulene til begge pumpene er forbundet ved hjelp av en vanlig, skjermet datakabel. Begge klemmene til klemmeparet RUN på begge pumper må forbikobles. ( Kapittel 9.2 Side 45) Calio 35 av 48

36 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften MERK De tilkoblede pumpene kan være parametrisert forskjellig. Hver pumpe drives i henhold til innstillingene sine. Slik vil det f.eks. være mulig å drive en pumpe i standarddrift og den andre pumpen i regulatordrift. Pass på at begge pumpene er parametrisert likt (innstillinger) for å forsikre deg om at Stand-by-pumpen erstatter Duty-pumpen som er i drift etter pumpebyttet uten endringer med hensyn til driftspunkt og driftsmodus. Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 17: Inn- og utkobling av driftsmodusen Flerpumpedrift (DUAL) Trinn 1: Aktiver innstilling av delmodus (DUAL, Modbus, 0 10 V) Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 6 sekunder. Ett av symbolene til underdriftsmodiene Flerpumpedrift (DUAL), Modbus og 0 10 V blinker. Trinn 2: Velg driftsmodus Flerpumpedrift (DUAL) Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. DUAL Trinn 3: Aktiver eller deaktiver driftsmodus Flerpumpedrift (DUAL) Trykk på Calio-betjeningsknappen. Symbolet lyser. MERK Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene Tilkobling til bussystemer med Modbus Funksjon Alle pumper i produktserien Calio har et Modbus-grensesnitt (Modbus-klemmepar) som er integrert i reguleringsmodulen. Driftsmodusen Modbus har høyeste prioritet og er alltid aktiv. Alle Modbus-datapunkter (variabler) er til enhver tid lesbare (monitoring). Ved aktive Modbus-innstillinger tar ikke reguleringsmodulen hensyn til et eventuelt tilkoblet eksternt signal 0 10 V. Den interne pumpereguleringen med automatisk eller manuell effekttilpasning er deaktivert. Etter deaktivering av funksjonen Modbus behandles ikke Modbus-innstillinger av reguleringsmodulen, og den lokale pumpereguleringen overtar kontrollen. Når Modbus-drift deretter er ønsket igjen, må Modbus-innstillingene aktiveres igjen via kontrollsenteret. Innstilling En vanlig, skjermet datakabel kan brukes til å koble pumpen til et Modbus-nettverk. ( Kapittel 9.2 Side 45) Prosedyrene som er beskrevet nedenfor brukes til aktivering/deaktivering av driftsmodusen Modbus. 36 av 48 Calio

37 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 18: Inn- og utkobling driftsmodus Modbus Trinn 1: Aktiver innstilling av delmodus (DUAL, Modbus, 0 10 V) Hold inne Calio-betjeningsknappen i 6 sekunder. Et av symbolene til underdriftsmodiene Flerpumpedrift (DUAL), Modbus og 0-10V blinker. Trinn 2: Velg driftsmodus Modbus Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. MODBUS Trinn 3: Aktiver eller deaktiver driftsmodusen Modbus Trykk på Calio-betjeningsknappen. Symbolet lyser. MERK Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. Tabell 19: Tekniske data for Modbus-grensesnitt Parameter Beskrivelse/verdi Klemmetverrsnitt 1,5 mm 2 Grensesnitt RS485 (TIA-485A) optisk isolert Busstilkobling Skjermet bussledning, snodd parvis, 1 x 2 x 0,5 mm 2 Ledningslengde Maks m, stikkledning (stubb) er ikke tillatt Impedansnivå 120 ohm (ledningstype B iht. TIA 485-A) Datahastigheter [baud] (fabrikkinnstilling) Protokoll Modbus RTU (se betjenings-/monteringsveiledning Modbus) Dataformat 8 databits, ingen/lik/ulik paritet, 1 stoppbit (2 bare uten paritet) Modbusadresse ID # 17 (fabrikkinnstilling) Ekstern start/stopp Funksjon Pumpen kobles ut/inn avhengig av et eksternt signal. For å gjenkjenne statusen til det opprettede signalet, opprettes en liten spenning internt på en av de to klemmene, og spenningsfallet måles på det andre klemmeparet mot en felles jording. Calio 37 av 48

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

PumpMeter. Drifts-/monteringsveiledning

PumpMeter. Drifts-/monteringsveiledning PumpMeter Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning PumpMeter Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey no Monterings- og driftsveiledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsveiledning 1.1 Om dette dokumentet Den

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer