Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning"

Transkript

1 Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning

2 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av KSB. Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Innhold Innhold Ordliste Generelt Grunnprinsipper Målgruppe Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Riktig bruk Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Feil bruk Transport/lagring/avfallshåndtering Kontroller tilstanden ved levering Transport Lagring/konservering Tilbakesending Avfallshåndtering Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Generell beskrivelse Betegnelse Typeskilt Konstruksjon Konstruksjon og virkemåte Forventede støynivåer Innhold i leveransen Mål og vekt Tilbehør Tekniske data Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontroll før installasjon Montere pumpeaggregatet Koble til rørledning Hus/isolasjon Calio 3 av 48

4 Innhold 5.6 Elektrisk tilkobling Sette pumpen i drift / avslutte driften Sette pumpen i drift Slå av pumpen Grenseverdier for driftsområde Sette ut av drift / konservere / lagre Sette i drift igjen Vedlikehold/service Vedlikehold/inspeksjon Tømme/rengjøre Demontere pumpeaggregatet Feil: årsaker og utbedring Tilhørende dokumenter Snittbilde med komponentliste Elektrisk koblingsplan EF-samsvarserklæring...46 Stikkordliste av 48 Calio

5 Ordliste Ordliste Forventede støynivåer Det forventede støyutslippet, angitt som lydtrykknivå LPA i db(a). Inntaksrør/tilførselsrør Rør som er koblet til pumpens inntaksrør Pumpeaggregat Trykkrør Komplett pumpeaggregat med pumpe, drivmotor, komponenter og tilbehør Rør som er koblet til pumpens trykkrør. Pumpe Maskin uten drivmotor, komponenter eller tilbehør Calio 5 av 48

6 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen gjelder for produktseriene og modellene som er angitt på omslaget. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Typeskiltet angir produktserien og dimensjonen samt de viktigste driftsdataene. De gir en nøyaktig beskrivelse av pumpen/pumpeaggregatet, og skal brukes til å identifisere produktet ved alle senere henvendelser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om skader. Forventede støynivåer. ( Kapittel 4.6 Side 15) 1.2 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale.( Kapittel 2.4 Side 8) 1.3 Symboler Tabell 1: Symboler i dokumentet Symbol Betydning Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning Handlingsresultat Krysshenvisninger Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet 6 av 48 Calio

7 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 2: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av pumpen for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på pumpen, skal følges og må alltid være klart synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Rotasjonsretningspil Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 2.3 Riktig bruk Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes til de bruksområdene som produktet er beregnet for, og som er beskrevet i de relevante dokumentene. Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes når produktet er i perfekt teknisk stand. Pumpen/pumpeaggregatet skal ikke brukes i delvis montert tilstand. Calio 7 av 48

8 2 Sikkerhet Pumpen skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i databladet eller dokumentasjonen for den aktuelle modellen. Pumpen skal aldri tørrkjøres (uten pumpevæske). Følg anvisningene om minimumstilførsel av pumpevæske i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå skader som skyldes overoppheting, skader på lagre osv.). Følg anvisningene om maksimal tilførsel av pumpevæske i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning, kavitasjonsskader, skader på lagre osv.). Væsketilførselen på pumpens inntaksside må ikke strupes (for å unngå kavitasjonsskader). Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må avtales med produsenten. Unngå forutsigbar feilbruk Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i databladet eller i dokumentasjonen må aldri overskrides. Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen. 2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring, ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i bruk av pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres under oppsikt av teknisk fagpersonell. 2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer 2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgendesikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Forskrifter om eksplosjonsvern Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 2.7 Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker Monter deksler over varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og kontroller at de fungerer. 8 av 48 Calio

9 2 Sikkerhet Dekslene må ikke fjernes mens pumpen er i drift. Lekkasjer (f. eks. akseltetningen) av farlige pumpevæsker (f. eks. eksplosiv, giftig, varm) må fjernes på en slik måte at det ikke oppstår fare for personer eller miljøet. Gjeldende lover og regler skal overholdes. Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter og/eller forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette). 2.8 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Ombygging eller endring av pumpen er kun tillatt i samråd med produsenten. Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre komponenter kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår skader på grunn av dette. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres når pumpen står stille. Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur. Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt. Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan pumpeaggregatet settes ut av drift. ( Kapittel 6.4 Side 40) Pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass igjen eller aktiveres umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen.( Kapittel 6.1 Side 24) 2.9 Feil bruk Bruk aldri pumpen/pumpeaggregatet slik at grenseverdiene som er angitt i databladet og i betjeningsveiledningen, overskrides. Driftssikkerheten for pumpen/pumpeaggregatet garanteres bare dersom produktet brukes riktig. Calio 9 av 48

10 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Kontroller tilstanden ved levering 1. Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres. 2. Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen og forsikringsselskapet. 3.2 Transport FORSIKTIG Uforskriftsmessig transport av pumpen Skade på pumpen! Pumpen/pumpeaggregatet må aldri heves eller transporteres ved den elektriske tilkoblingsledningen. Pumpe/pumpeaggregat må aldri støtes mot noe eller falle ned. 3.3 Lagring/konservering Hvis pumpen/pumpeaggregatet ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler vi følgende tiltak med hensyn til lagring: FORSIKTIG Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring Korrosjon/smuss på pumpe/pumpeaggregat! Hvis pumpe/pumpeaggregat eller emballert pumpe/pumpeaggregat og tilbehør lagres utendørs, må produktene beskyttes med vanntett materiale. FORSIKTIG Fuktighet, smuss eller skader ved åpninger og forbindelsessteder Lekkasjer fra eller skader på pumpeaggregatet! Ikke fjern beskyttelse over åpninger i pumpeaggregatet før installasjonen. Pumpen/pumpeaggregatet bør lagres i et tørt og beskyttet lokale, med så konstant luftfuktighet som mulig. Ved forskriftsmessig lagring innendørs varer beskyttelsen inntil maks. 12 måneder. Du finner informasjon om lagring av pumper/pumpeaggregater som har vært i drift, i ( Kapittel Side 40). 3.4 Tilbakesending 1. Tøm pumpen på forskriftsmessig måte. ( Kapittel 7.2 Side 42) 2. Spyl og rengjør pumpen grundig, spesielt dersom den er brukt til skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. 3. Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må pumpeaggregatet også nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert gass. 10 av 48 Calio

11 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.5 Avfallshåndtering ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler. 1. Demonter pumpen/pumpeaggregatet. Samle opp fett og smørevæske under demonteringen. 2. Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende: - Metall - Plast - Elektronikk - Fett og smørevæske 3. Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Calio 11 av 48

12 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.1 Generell beskrivelse Våtrotorpumpene er ikke-selvsugende inlinepumper for transport av rene eller aggressive væsker som ikke angriper materialene i pumpen hverken kjemisk eller mekanisk. Våtrotorpumpene forener høyeffektiv hydraulikk i kombinasjon med høyeffektiv motorteknikk, integrert differansetrykkregulering og en driftsprogramvare som gjør det mulig for pumpene å tilpasse seg optimalt til variable driftsbetingelser og minimere driftskostnadene Fig. 1: Beskrivelse av Calio 1 Pumpehus 2 Motor med reguleringsmodul 3 Tilkoblinger for datakabel 4 Display 5 Betjeningselement (trykk og drei) 6 Tilkoblinger for forsyningsspenning og samlet feilmelding Motoren med reguleringsmodulen (2) er montert på pumpehuset (1) ved hjelp av fire skruer. Denne regulerer differansetrykket til pumpen til en nominell verdi som kan stilles inn innenfor reguleringsområdet. Avhengig av den innstilte driftsmodusen, følger differansetrykket forskjellige kriterier. Ved alle reguleringstyper tilpasser pumpen seg vekslende effektbehov som f.eks. oppstår ved bruk av regulerings-/ styreventiler. Fordelene ved den pumpeintegrerte reguleringen er energi- og driftskostnadssparing samt redusert strømningsstøy pga. reduserte overskytende pumpehøyder. I tillegg bidrar den effektive hydraulikken i forbindelse med den høyeffektive elektromotoren til enhver tid til at strømmen som er tatt opp, konverteres til hydraulisk energi så effektivt som mulig. Med den nyutviklede driftsmodusen Ecomode er det i tillegg mulig å spare inn ytterligere energi- og driftskostnader. 4.2 Betegnelse Eksempel: Calio Tabell 3: Forklaring av betegnelsen Forkortelse Betydning Calio Høyeffektivitetspumpe 25 Nominell bredde på rørtilkobling 25 = R 1 30 = R 1 1 / = DN DN Pumpehøyde i m x 10 (eksempel: 100 = 10 m) 12 av 48 Calio

13 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.3 Typeskilt Kode for serienummer Fig. 2: Typeskilt (eksempel) 1 Produktserie, dimensjoner 2 Spenning, frekvens, maks. strømforbruk, energieffektivitetsindeks (EEI) 3 Isolasjonsklasse, beskyttelsesgrad, 4 Materialnummer trykknivå, temperaturklasse 5 Produksjonsnummer Eksempel: Tabell 4: Forklaring av betegnelsen Tall Betydning 13 Produksjonsår Produksjonsuke (kalenderuke 12) Gjeldende tellenummer 4.4 Konstruksjon Konstruksjonstype Vedlikeholdsfri, høyeffektiv våtrotorpumpe (uten pakkboks) med skrueforbindelses- eller flenstilkobling, høyeffektiv elektromotor og trinnløs differansetrykkregulering. Driftsmoduser Konstanttrykk- og proporsjonaltrykkregulering Eco-Mode med kvadratisk pumpekarakteristikk Regulatordrift (n = konstant) med manuell innstilling av 10 turtallsnivåer Automatiske funksjoner Trinnløs effekttilpasning avhengig av driftsmodus 0 10 V med ekstern innstilling av nominell verdi for differansetrykket Flerpumpedrift Modbus Reduksjonsdrift Ekstern start/stopp Avblokkeringsfunksjon Softstart Fullt motorvern med integrert utløserelektronikk Manuelle funksjoner Innstilling av driftsmodi Innstilling av nominell verdi for differansetrykket Calio 13 av 48

14 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Innstilling av turtall Melde- og visningsfunksjoner Vekselvis visning av pumpestrøm og elektrisk effekt Feilindikator i displayet Drift Elektronisk kommutert synkronmotor med permanentmagnetrotor 1~230 VAC, 50/60 Hz Beskyttelsestype IP44 Varmeklasse F Temperaturklasse TF 110 Støyutsending EN Støyfasthet EN Lagring Spesialglidelager smurt med pumpevæske 4.5 Konstruksjon og virkemåte Utførelse Virkemåte Fig. 3: Snittbilde, pumpe 1 Trykkrør 2 Radialglidelager 3 Løpehjul 4 Motoraksel 5 Motor 6 Inntaksrør Pumpen er utført med et radialt strømningsinnløp, og med et motstående radialt strømningsutløp på én linje. Løpehjulet er fast sammenkoblet med motorakselen. Det oppstår ingen mekanisk tetning, da den roterende enheten som er fullstendig isolert av statorviklingen, er smurt og avkjølt av pumpevæsken. Motorhuset består av aluminium, og den innvendige konstruksjonen består hovedsakelig av rustfritt stål. Det avanserte smøresystemet med keramikklagre av høy kvalitet sikrer, sammen med det nøyaktig balanserte løpehjulet, svært rolig gang og lang brukstid. Pumpevæsken strømmer inn i pumpen via inntaksrøret (6), der væsken akselereres utover i en sylindrisk strøm av det roterende løpehjulet (3) ved hjelp av motorakselen (4). I det strømningsoptimaliserte pumpehuset omformes pumpevæskens 14 av 48 Calio

15 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat bevegelsesenergi til trykkenergi, slik at pumpevæsken presses ut av pumpen gjennom trykkrøret (1). Akselen er lagret i radialglidelagre (2) som tas opp av motoren (5). 4.6 Forventede støynivåer Tabell 5: Forventede støynivåer [db A] Lydtrykknivå Alle maks Innhold i leveransen Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter: Skrueforbindelsespumper (Calio til ) Pumpeaggregat Todelt varmeisolasjonsskall (enkeltpumpe) To tetninger Betjenings-/monteringsveiledning Flenspumper (Calio til ) Pumpeaggregat Todelt varmeisolasjonsskall (enkeltpumpe) To tetninger Betjenings-/monteringsveiledning 4.8 Mål og vekt Du finner opplysninger om mål og vekt i typeserieheftet for pumpen/ pumpeaggregatet. 4.9 Tilbehør Tilbehør er ikke tilgjengelig. Tabell 6: Tekniske data for Calio 4.10 Tekniske data Kriterium Verdi Maksimal pumpekapasitet Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Maksimal pumpehøyde Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Turtall Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Nettspenning 1~ 230 VAC +/ 10 % Frekvens 50/60 Hz Nominell strøm Se typeskilt Isolasjonsklasse Se typeskilt Beskyttelsestype Se typeskilt Opptakseffekt P1 Se typeskilt Nominell bredde Se typeskilt/typekode i produktserieheftet Koblingsflenser Se typeskilt/typekode i produktserieheftet Vekt pumpe Avhengig av pumpetype, se produktseriehefte Tillatt omgivelsestemperatur 0 C til +40 C Maksimal, relativ luftfuktighet 80 % Tillatt væsketemperatur 10 C til + 10 C Maksimalt tillatt driftstrykk PN 10 1) / PN 16 2) Emisjonslydtrykknivå < 45 db (A) Minste tilførselstrykk 80 C: 0,5 bar; 95 C: 1,5 bar Calio 15 av 48

16 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Kriterium Verdi Tillatte pumpevæsker Oppvarmingsvann iht. VDI 2035 Vann-/glykolblandinger, maks. blandingsforhold 1:1 3) (bare bruk merkevare med korrosjonsbeskyttelsesinhibitorer, følg anvisninger fra produsenten og sikkerhetsdatablader). Ved bruk av andre væsker kreves tillatelse fra pumpeprodusenten. Etylen-/propylenglykoler med korrosjonsbeskyttelsesinhibitorer, vanlige oksygenbindemidler, korrosjonsbeskyttelsesmidler, kombinasjonsprodukter, kjølesaltoppløsninger (se etterfølgende advarsel) EEI Se produktseriehefte 4) EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) 2004/108/EF Elektromagnetiske forstyrrelser EN Motstandskraft mot elektromagnetiske EN forstyrrelser FARE Anvisninger fra produsenten er ikke overholdt Personskader og materielle skader! Bare bruk tillatte pumpevæsker. Følg alltid sikkerhetsdatablader og anvisninger fra produsenten. Følg anvisningene fra produsenten om blandingsforhold. Bland i tilsetningsstoffer i pumpevæsken på trykksiden til pumpen. 1) Normalutførelse 2) Spesialutførelse (mot et pristillegg) 3) Ved tilsetninger av glykol skal pumpedataene til pumpen korrigeres i henhold til den høyere viskositeten, avhengig av det prosentuelle blandingsforholdet. 4) Referanseverdi for de mest effektive sirkulasjonspumpene: EEI 0,20 16 av 48 Calio

17 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Installasjon i eksplosjonsfarlige områder Eksplosjonsfare! Pumpen må ikke installeres i eksplosjonsfarlige områder. Les informasjonen i databladet og på typeskiltene på pumpesystemet. FARE Bruk av pumpene Calio S som drikkevannspumpe eller i næringsmiddelbransjen Fare for forgiftning! Materialene i pumpen er ikke egnet for bruk i drikkevann- eller i næringsmiddelbransjen. Bruk aldri pumpen som drikkevannpumpe eller i næringsmiddelbransjen. 5.2 Kontroll før installasjon Kontroller følgende punkter før installasjonen: Pumpeaggregatet er egnet for strømnett i overensstemmelse med oppføringene på typeskiltet. Pumpevæsken som skal pumpes, er i samsvar med de tillatte pumpevæskene. De ovennevnte sikkerhetsanvisningene er overholdt. 5.3 Montere pumpeaggregatet Monter pumpeaggregatet på et lett tilgjengelig sted. Pilen på pumpehuset og isolasjonsskallet angir strømningsretningen. FORSIKTIG Inntrengning av væske i motoren Skade på pumpeaggregatet! Monter pumpeaggregatet spenningsfritt og med pumpeakselen liggende vannrett i rørledningen. Aldri la motorkoblingsboksen peke nedover. Drei motorhuset etter du har løsnet sylinderskruene 914. MERK Det anbefales å montere sperrearmaturer foran og bak pumpen. Pass på at lekkasjevann ikke drypper på pumpemotoren eller koblingsboksen. FARE Lekkasje på pumpen Utstrømmende varme pumpevæsker! Monter O-ringen i riktig stilling. Pilen på pumpehuset peker i gjennomstrømningsretningen. MERK Gjennomstrømningsretningen til pumpen ved vertikal montering skal være oppover. Calio 17 av 48

18 5 Installasjon/montering FORSIKTIG Inntrengning av luft i pumpen Pumpeaggregatet skades hvis det monteres vertikalt og med gjennomstrømningsretning nedover. Monter lufteventil på det høyeste stedet på inntaksrøret. MERK Unngå ansamlinger av forurensninger i pumpen. Ikke monter pumpen på det laveste stedet på anlegget. Tabell 7: Tillatte monteringsposisjoner Dimensjoner Calio 25-60/80/100 Calio 30-60/80/100/120 Calio Calio 40-60/80/100/120/160 Calio 50-40/60/100/120/140 Calio 65-60/100/140 Calio 80-80/120 Calio /120 Justering av visningen Drivenheten med integrert display kan dreies. 1. Løsne fire festeskruer. 2. Drei drivenheten til ønsket posisjon. 3. Trekk til de fire festeskruene igjen. FARE Lekkasje på pumpen Utstrømmende varme pumpevæsker! Monter O-ringen i riktig stilling. Pumper med skrueforbindelser Flenspumper 18 av Posisjoner pumpen i den foreskrevne monteringsposisjonen. 2. Legg forsiktig inn tetningen. 3. Koble pumpen og rørledningen sammen ved hjelp av skrueforbindelsen. 4. Stram skrueforbindelsen med monteringsutstyr (f. eks. rørtang). 5. Legg tetningen forsiktig på den motliggende skrueforbindelsen. 6. Stram skrueforbindelsen med monteringsutstyr (f. eks. rørtang). 1. Posisjoner pumpen i foreskrevet monteringsposisjon. 2. Legg tetningen nøyaktig inn. 3. Koble sammen pumpeflensen og rørledningsflensen med skruer. 4. Trekk skruene stramt til med monteringshjelp (f.eks. rørtang). 5. Legg tetningen på den motstående siden nøyaktig inn. Calio

19 5 Installasjon/montering 6. Koble sammen pumpeflensen med rørledningsflensen med skruer. Trekk skruene stramt til. 5.4 Koble til rørledning FARE Overskridelse av tillatt belastning på pumperørene Livsfare på grunn av utstrømmende varm pumpevæske fra lekkasjesteder! Ikke bruk pumpen som festepunkt for rørledninger. Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til pumpen. Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når temperaturen stiger. MERK Avhengig av anleggstype og pumpetype anbefales det å montere en enveisventil i trykkrøret og en sperreventil i inntaksrøret. Disse må imidlertid ikke monteres slik at de hindrer tømming eller demontering av pumpen. Inntaksrøret/tilførselsrøret til pumpen er lagt stigende. Det legges fallende ved tilførsel. Rørenes nominelle dimensjoner skal minst tilsvare koblingene på pumpen. Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til pumpen. 1. Rengjør tanker, rørledninger og koblinger grundig ved å spyle og blåse med trykkluft (spesielt viktig på nye anlegg). FORSIKTIG Sveiseperler, oksidasjon og annen forurensning i rørledningene Skade på pumpen! Fjern forurensninger fra rørene. 5.5 Hus/isolasjon MERK Pumpen leveres med varmeisolasjonsskall. ADVARSEL Pumpen fanger opp temperaturen i pumpevæsken Forbrenningsfare! Isoler spiralhuset. Monter beskyttelsesinnretninger. 5.6 Elektrisk tilkobling FARE Arbeid på pumpeaggregatet utført av ukvalifisert personell Livsfarlige elektriske støt! Den elektriske tilkoblingen skal utføres av autorisert elektriker. Følg forskriftene i IEC 60364, og ta hensyn til EN ved eksplosjonsvern. Calio 19 av 48

20 5 Installasjon/montering FARE Arbeide med klemmekasser under spenning Livsfarlig elektriske støt! Koble fra forsyningsspenningen minst 5 minutter før arbeidet påbegynnes, og sikre den mot gjeninnkobling. ADVARSEL Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet Skade på strømnettet, kortslutning! Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling. Tilkoblingskablene for spenningsforsyning og samlet feilmelding samt datakablene kobles på begge sider av pumpen med koblingsklemmer som kan plugges inn. Koblingsklemmene er plassert i to klemmetilkoblingsrom som er tildekket ved hjelp av et skrulokk (IP 44). De elektriske kablene for forsyningsspenning og samlet feilmelding tilføres og kobles på den samme siden av pumpen. Dette er merket ved hjelp av de tilhørende symbolene på dekselet. Klemmetilkoblingsrommet for kobling av lavspenningssignaler (Modbus, 0 10 VDC, ekstern start/stopp, flerpumpedrift) befinner seg på motsatt side av huset, noe som er merket med de tilhørende symbolene på dekselet. A1 B1 C1 D1 Fig. 4: Calio sett foran fra venstre A1 Symbol for tilkobling av flerpumpedrift (DUAL) B1 Symbol for tilkobling til Modbus-nettverk C1 Symbol for tilkobling av eksternt start/stopp-signal C1 D1 Symbol for tilkobling av eksternt analogt signal 0 10 VDC 20 av 48 Calio

21 5 Installasjon/montering D2 C2 B2 A2 Fig. 5: Klemmetilkoblingsrom for datakabel D2 C2 B2 A2 Klemmesokkel for tilkobling av eksternt analogt signal 0 10 VDC Klemmesokkel for tilkobling av eksternt start/stopp-signal Klemmesokkel for tilkobling til Modbus-nettverk (midterste klemme forbikoblet) Klemmesokkel for tilkobling av flerpumpedrift (midterste klemme forbikoblet) E1 F1 Fig. 6: Calio sett foran fra høyre E1 Symbol for tilkobling av potensialfri samlet feilmelding F1 Symbol for tilkobling av forsyningsspenning 1~230 VAC, 50/60 Hz Calio 21 av 48

22 5 Installasjon/montering E2 F2 Fig. 7: Klemmetilkoblingsrom for forsyningsspenning og samlet feilmelding E2 F2 Tabell 8: Symboler og deres betydning Klemmesokkel for tilkobling av samlet feilmelding (potensialfri) klemmer NC / COM / NO Klemmesokkel for tilkobling av forsyningsspenning 1~230 VAC, 50/60 Hz, klemmer PE / N / L Funksjon Symbol Klemmepar Klemmetverrsni tt Forsyningsspenning 1~230 VAC 50/60 Hz ,5 mm 2 3 PE 2 N 1 L Klemmebet egnelse Innkoblings frekvens < 20/24 h Kontaktbelastni ng Samlet feilmelding ,5 mm 2 3 NO 2 COM 1 NC Min.: 12 VDC ved10 ma Maks: 250 V ved 1 A Eksternt analogt signal 0 10 VDC 0 10 V 1 2 1,5 mm Uin Eksternt signal for start/ stopp pumpe (klemmepar forbikoblet fra fabrikken) RUN 1 2 1,5 mm R 22 av 48 Calio

23 5 Installasjon/montering Funksjon Symbol Klemmepar Klemmetverrsni tt Klemmebet egnelse Modbus Modbus ,5 mm 2 3 G 2 A 1 B Innkoblings frekvens Kontaktbelastni ng Flerpumpedrift DUAL ,5 mm 2 3 G 2 A 1 B Koble de elektriske kablene til pumpen 1. Sammenligning av forsyningsspenningen på stedet med dataene på typeskiltet til pumpen. 2. Løsne begge skruene på kabeldekselet, og ta av dekselet fra drivenheten. 3. Koble kablene til klemmene i henhold til tilkoblingsdiagram Calio. 4. Legg på kabeldekselet, og fest det på drivenheten med begge skruene. Flerpumpedrift G A B D U A L Modbus Ekstern start/stopp Ekstern 0-10V G A B R 0 Uin 0 M O D B U S R U N 0-10 V P O W E R A L A R M NC COM NO L N 0-10 V PE Samlet feilmelding Forsyningsspenning 1~230 V Fig. 8: Tilkoblingsdiagram Calio Calio 23 av 48

24 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6.1 Sette pumpen i drift Forutsetninger for å sette pumpen i drift Før pumpeaggregatet settes i drift, må følgende forutsetninger være oppfylt: Pumpeaggregatet er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle beskyttelsesinnretninger er på plass. Pumpen er fylt med pumpevæske og luftet ut Fylle og lufte pumpen FORSIKTIG Økt slitasje på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske. Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften. 1. Luft pumpen og inntaksrøret, og fyll på med pumpevæske. 2. Åpne sperreventilen i inntaksrøret helt. 3. Løsne låseskruen under drift (ved maksimalt turtall) til det kommer ut luft. 4. Skru inn låseskruen igjen. 5. Gjenta flere ganger til all luften er sluppet ut. FARE Opphetet væske spruter ut av pumpen Forbrenningsfare! Bruk beskyttelsesklær Slå på pumpen FARE Overskridelse av tillatte trykk- og temperaturgrenser på grunn av stengte inntaksog trykkrør Lekkasje av opphetet pumpevæske! Kjør aldri pumpen med stengte sperreventiler i inntaks- og/eller trykkrør. Pumpeaggregatet kan bare startes hvis sperreventilen på trykksiden er litt eller helt åpen. FARE For høye temperaturer på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggregatet uten at det er fylt med væske. Fyll pumpen på forskriftsmessig måte. Pumpen må bare brukes innenfor det tillatte bruksområdet. 24 av 48 Calio

25 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften FORSIKTIG Unormal støy og unormale vibrasjoner og temperaturer eller lekkasjer Skade på pumpen! Slå straks av pumpen/pumpeaggregatet. Ikke sett pumpeaggregatet i drift igjen før årsaken er funnet og feilen rettet. Anleggets rørsystem er rengjort. Pumpe, inntaksrør og eventuell tilførselstank er luftet og fylt med pumpevæske. Påfyllings- og ventilasjonsrør er stengt. 1. Åpne stengeventilen i tilførsels-/inntaksrøret helt. 2. Steng sperreventilen i trykkrøret, eller la den være litt åpen. 3. Start motoren Betjening Betjeningselementer Alle innstillinger foretas med innstillingshjulet som er integrert i fronten på huset. Du trykker på betjeningsknappen som befinner seg på midten av innstillingshjulet. 10 LED-segmenter er plassert rundt betjeningshjulet og representerer innstillingsverdier på 10 til 100 %. LED-segmentene lyser blått når innstillingene foretas på pumpen (på bildet under er den nominelle verdien = 40 %). % I II III I = Calio-innstillingshjul II = Calio-betjeningsknapp III = 10 LED-segmenter (opplyst i blått når det foretas innstillinger på pumpen) W.. m 3 /h Fig. 9: Display Calio Visning Pumpestrømmen og den elektriske effekten som er tatt opp, vises som numeriske verdier i det integrerte displayet (visning med 3 posisjoner). Visningen av begge verdiene skjer periodisk i skift på ca. 5 sekunder i forbindelse med den aktuelle enheten [m 3 /t] eller [W]. Den nominelle verdien vises i enheten [%]. Symboler Driftsmodi, funksjoner og innstillinger vises gjennom symboler på forsiden. Et opplyst symbol betyr at den aktuelle driftsmodusen eller funksjonen er aktiv, eller at et eksternt signal ligger nær 0 10 V, eller at pumpen gir ut en samlet feilmelding. Tabell 9: Presentasjon av symboler Calio Symbol Beskrivelse Enhet m 3 /t Pumpestrøm (beregnet) m 3 /t Symbolet lyser når pumpestrømverdien vises i displayet (veksler mellom periodisk visning og elektriske effekt i avstander på ca. 5 sekunder). W Elektrisk effekt (målt) Symbolet lyser når verdien for elektrisk effekt vises i displayet (veksler mellom periodisk visning og pumpestrømverdi i avstander på ca. 5 sekunder). W Calio 25 av 48

26 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Symbol Beskrivelse Enhet Driftsmodus Konstanttrykkregulering - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Driftsmodus Proporsjonaltrykkregulering - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Driftsmodus Regulatordrift - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. Energisparingsmodus ECO - ECO Begge symboler lyser ved aktiv driftsmodus V Driftsmodus 0 10 V VDC Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. MODBUS Driftsmodus Modbus - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. DUAL Driftsmodus Flerpumpedrift - Symbolet lyser ved aktiv driftsmodus. SERVICE Pumpen signaliserer en samlet feilmelding Feilen vises med feilnummer som numerisk verdi i displayet. I displayet vises visningen E01 - E Driftstype Konstanttrykkregulering Funksjon Uavhengig av pumpestrømmen holder pumpereguleringen pumpehøyden til pumpen over det tillatte pumpestrømområdet opptil maksimalkarakteristikken 1 konstant på den innstilte nominelle verdien til differansetrykket H S. H H max 1 2 H S 1 H S 2 H min Fig. 10: Funksjon konstanttrykkregulering Innstilling Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tasten går displayet tilbake i hvilemodus. Q 26 av 48 Calio

27 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Tabell 10: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for konstanttrykkregulering Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 3 sekunder Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Konstanttrykkregulering Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Konstanttrykkregulering Trykk på Calio-betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på Calio-betjeningsknappen. MERK Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei Calio-innstillingshjulet, og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på Calio-betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. H H max H S H min Fig. 11: Innstilling konstanttrykkregulering MERK For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 37) Q Calio 27 av 48

28 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 1 2 Fig. 12: Klemmepar RUN 1 = 0 2 = R Proporsjonaltrykkregulering Funksjon Avhengig av pumpestrømmen reduserer eller øker pumpereguleringen den nominelle verdien til differansetrykket til pumpen lineært via det tillatte pumpestrømområdet mellom 1 / 2 H S og H S (fabrikkinnstilling). H H max 1 H S 1 1 / 2 H S H min Q Fig. 13: Funksjon proporsjonaltrykkregulering Innstilling Aktiver display fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 11: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi for proporsjonaltrykkregulering Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 3 sekunder Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering Trykk på Calio-betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b 28 av 48 Calio

29 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på Calio-betjeningsknappen. MERK Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei Calio-innstillingshjulet, og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på Calio-betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. H H max H S H min Q Fig. 14: Innstilling proporsjonaltrykkregulering MERK For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 37) 1 2 Fig. 15: Klemmepar RUN 1 = 0 2 = R Regulatordrift Funksjon Pumpen drives på det innstilte turtallsnivået (karakteristikk). Det er 10 turtallsnivåer å velge mellom. I eksempelet (figur: Innstilling regulatordrift)) drives pumpen på turtallsnivå 2. Innstilling Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Calio 29 av 48

30 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Tabell 12: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi regulatordrift Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 3 sekunder Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen Regulatordrift Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Regulatordrift Trykk på Calio-betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på Calio-betjeningsknappen. MERK Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei Calio-innstillingshjulet, og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på Calio-betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. H Q Fig. 16: Innstilling regulatordrift MERK For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 37) 30 av 48 Calio

31 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 1 2 Fig. 17: Klemmepar RUN 1 = 0 2 = R Eco-Mode Funksjon I Eco-modus danner pumpen en kvadratisk reguleringskarakteristikk (4), som går ut fra den nominelle verdien til pumpehøyden ved start av Eco-modus = 1 / 4 x H S med H S = valgt nominell verdi (se innstilling av driftsmodus Proporsjonaltrykkregulering). Gjennom endring av den nominelle verdien til differansetrykket kan pumpekarakteristikken tilpasses høyere eller lavere differansetrykk eller pumpehøyder. Sammenlignet med driftsmodusen Proporsjonaltrykkregulering er det mulig å redusere effektopptaket med ca 20 % i Eco-Mode. I eksempelet for Calio (se bilde Eco-Mode karakteristikk) vises de forskjellige pumpekarakteristikkene samt reguleringsområdene. 11,00 10,00 9,00 1a 8,00 3 7,00 6,00 2a 5,00 4,00 3,00 4 2,00 1,00 2b 1b 0, Fig. 18: Eco-Mode karakteristikk i eksempelet Calio a Øvre begrensning konstanttrykkregulering 1b Nedre begrensning konstanttrykkregulering 2a Øvre begrensning proporsjonaltrykkregulering 2b Nedre begrensning proporsjonaltrykkregulering 3 Maksimalkarakteristikk 4 Karakteristikk Eco-Mode Innstilling Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Calio 31 av 48

32 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Tabell 13: Innstilling av driftsmodus og nominell verdi Eco-Mode Trinn 1: Aktiver innstillingsmodus Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 3 sekunder Den sist valgte modusen blinker. Trinn 2: Velg driftsmodus Eco-Mode Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. ECO Trinn 3: Aktiver driftsmodusen Eco-Mode Trykk på Calio-betjeningsknappen. Den siste innstilte nominelle verdien vises gjennom antallet blå blinkende LED-segmenter. Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi trinn 4a Still inn ny nominell verdi trinn 4b Trinn 4a: Overfør eksisterende innstilling av nominell verdi Trykk på Calio-betjeningsknappen. MERK Trinn 4b: Still inn nominell verdi på nytt Drei Calio-innstillingshjulet og still inn ønsket nominell verdi i trinn på 10 % i området 10 % til 100 % (dreiing med klokken øker den nominelle verdien, dreiing mot klokken reduserer den nominelle verdien). Hvert LED-segment lyser i trinn på 10 % av den nominelle verdien. Trykk på Calio-betjeningsknappen, og lagre ønsket nominell verdi. Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. MERK For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 37) 1 2 Fig. 19: Klemmepar RUN 1 = 0 2 = R 32 av 48 Calio

33 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften V Funksjon Et eksternt analogt signal 0 10 VDC fungerer som ekstern nominell verdi for differansetrykket for pumpen. Ved signalnivåer <2 VDC kobler pumpen ut, og det siste LED-segmentet slukker. Tabell 14: Innstillingsverdier på pumpen for signalnivå 0 10 V Signalnivå 0 Innstillingsverdi på pumpe 10 V signal 10 VDC 100 % nominell verdi 2 VDC 0 % nominell verdi < 2 VDC Pumpen slås av 2 VDC Pumpen slås på Nominell verdi 100 % nominell verdi 0 % nominell verdi 2 V 10 V U [VDC] Fig. 20: Analogt signal 0 10 V som innstillingsverdi på pumpe Innstilling Det eksterne analoge signalet kobles til klemmeparet 0 10 V som er integrert i pumpen. ( Kapittel 9.2 Side 45) Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 15: Inn- og utkobling driftsmodus 0 10 V og nominell verdi Trinn 1: Aktiver innstilling av submodus (DUAL, Modbus, 0 10 V) Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 6 sekunder. Et av symbolene til underdriftsmodiene Flerpumpedrift (DUAL), Modbus og 0 10 V blinker. Trinn 2: Velg driftsmodusen 0 10 V Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker V Trinn 3: Aktiver eller deaktiver driftsmodusen 0 10 V Trykk på Calio-betjeningsknappen. Symbolet lyser. Ved aktivt signal lyser sirkelsegmentene avhengig av verdien til inngangssignalet. Calio 33 av 48

34 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften MERK Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. Tabell 16: Tilordning av LED-segment til signalnivå [V] LED-segment lyser opp Signalnivå 1 2,0-2,8 2 2,8-3,6 3 3,6-4,4 4 4,4-5,2 5 5,2-6,0 6 6,0-6,8 7 6,8-7,6 8 7,6-8,4 9 8,4-9,2 10 9,2-10,0 Det eksterne analoge signalet kobles til klemmeparet 0 10 V som er integrert i pumpen, med ledning. MERK For å starte pumpen må klemmeparet RUN være forbikoblet (fabrikkinnstilling) eller signalet for start av pumpen være forbundet med dette klemmeparet. ( Kapittel Side 37) 1 2 Fig. 21: Klemmepar RUN 1 = 0 2 = R Funksjoner Reduksjonsdrift Funksjon Pumpen gjenkjenner et minimalt varmeeffektbehov ved vedvarende reduksjon av væsketemperaturen og kobler automatisk over til drift med minimumsturtall. Ved økende varmeeffektbehov kobles driftsmodusen automatisk tilbake til den tidligere aktive driftsmodusen. Funksjonen Reduksjonsdrift er alltid aktiv i alle driftsmodi med unntak av driftsmodus 0-10V. I tillegg evaluerer pumpen kontinuerlig fremløpstemperaturen og kobler automatisk til drift med minimalt turtall når den har fastslått at fremløpstemperaturen synker kontinuerlig innenfor en periode på 30 minutter. En temperaturkoblingsterskel evalueres ikke. Forutsetninger: 1. Pumpen er montert i fremløpet. 2. Funksjonen Reduksjon må være aktiv i den overordnede anleggsreguleringen/ anleggsstyringen (disse reduserer fremløpstemperaturen). 34 av 48 Calio

35 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften T Fremløp t 1 t 2 t 30 min Fig. 22: Reduksjonsdrift Innstilling Funksjonen Reduksjonsdrift er alltid aktiv. En spesiell innstilling er ikke nødvendig Flerpumpedrift Funksjon Flerpumpedriften aktiveres gjennom start av de maksimale to pumpene. Driftsmodusen Duty/Stand-by blir aktiv etter få sekunder og stopper en pumpe. Den resterende aktive pumpen drives % (duty), mens den andre pumpen er ute av drift (stand-by). Funksjonen Ekstern start/stopp er deaktivert på Stand-by-pumpen uavhengig av om det aktuelle klemmeparet RUN er koblet. Pumpen som er i drift (duty), kan drives i driftmodus 0 10 V og/eller styres i den pumpeintegrerte funksjonen Ekstern start/stopp. Drift via Modbus To enkeltpumper Calio (samme effekt) kan styres og drives hver for seg av et automatiseringssystem via Modbus. I den forbindelse styrer automatiseringssystemet driftsmåtene og driftstilstanden til hver pumpe separat. I tillegg må pumpene være koblet til automatiseringssystemet via Modbus-klemmene. ( Kapittel Side 36) Automatisk pumpebytte (1) Pumpene har en integrert timer som kobler ut pumpen som er i drift etter 24 driftstimer og kobler inn den utkoblede pumpen (stand-by). I tillegg gir pumpen som er i drift, en startkommando til Stand-by-pumpen to minutter før utkobling, som deretter starter, og den første pumpen (duty) kobler ut. Redundant drift (2) Når pumpen som er i drift (duty), faller ut, starter Stand-by-pumpen automatisk og overtar funksjonen til pumpen som falt ut. Begge funksjonene (1) og (2) utføres automatisk. Innstilling Reguleringsmodulene til begge pumpene er forbundet ved hjelp av en vanlig, skjermet datakabel. Begge klemmene til klemmeparet RUN på begge pumper må forbikobles. ( Kapittel 9.2 Side 45) Calio 35 av 48

36 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften MERK De tilkoblede pumpene kan være parametrisert forskjellig. Hver pumpe drives i henhold til innstillingene sine. Slik vil det f.eks. være mulig å drive en pumpe i standarddrift og den andre pumpen i regulatordrift. Pass på at begge pumpene er parametrisert likt (innstillinger) for å forsikre deg om at Stand-by-pumpen erstatter Duty-pumpen som er i drift etter pumpebyttet uten endringer med hensyn til driftspunkt og driftsmodus. Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 17: Inn- og utkobling av driftsmodusen Flerpumpedrift (DUAL) Trinn 1: Aktiver innstilling av delmodus (DUAL, Modbus, 0 10 V) Trykk ned Calio-betjeningsknappen i 6 sekunder. Ett av symbolene til underdriftsmodiene Flerpumpedrift (DUAL), Modbus og 0 10 V blinker. Trinn 2: Velg driftsmodus Flerpumpedrift (DUAL) Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. DUAL Trinn 3: Aktiver eller deaktiver driftsmodus Flerpumpedrift (DUAL) Trykk på Calio-betjeningsknappen. Symbolet lyser. MERK Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene Tilkobling til bussystemer med Modbus Funksjon Alle pumper i produktserien Calio har et Modbus-grensesnitt (Modbus-klemmepar) som er integrert i reguleringsmodulen. Driftsmodusen Modbus har høyeste prioritet og er alltid aktiv. Alle Modbus-datapunkter (variabler) er til enhver tid lesbare (monitoring). Ved aktive Modbus-innstillinger tar ikke reguleringsmodulen hensyn til et eventuelt tilkoblet eksternt signal 0 10 V. Den interne pumpereguleringen med automatisk eller manuell effekttilpasning er deaktivert. Etter deaktivering av funksjonen Modbus behandles ikke Modbus-innstillinger av reguleringsmodulen, og den lokale pumpereguleringen overtar kontrollen. Når Modbus-drift deretter er ønsket igjen, må Modbus-innstillingene aktiveres igjen via kontrollsenteret. Innstilling En vanlig, skjermet datakabel kan brukes til å koble pumpen til et Modbus-nettverk. ( Kapittel 9.2 Side 45) Prosedyrene som er beskrevet nedenfor brukes til aktivering/deaktivering av driftsmodusen Modbus. 36 av 48 Calio

37 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Aktiver displayet fra hvilemodus: Trykk på betjeningsknappen Displayet viser den aktuelle driftsmodusen samt vekselvis elektrisk effekt og pumpestrøm. Etter 5 minutter uten registrering/betjening av tastene går displayet tilbake i hvilemodus. Tabell 18: Inn- og utkobling driftsmodus Modbus Trinn 1: Aktiver innstilling av delmodus (DUAL, Modbus, 0 10 V) Hold inne Calio-betjeningsknappen i 6 sekunder. Et av symbolene til underdriftsmodiene Flerpumpedrift (DUAL), Modbus og 0-10V blinker. Trinn 2: Velg driftsmodus Modbus Drei Calio-innstillingshjulet, og velg ønsket driftsmodus inntil det aktuelle symbolet blinker. MODBUS Trinn 3: Aktiver eller deaktiver driftsmodusen Modbus Trykk på Calio-betjeningsknappen. Symbolet lyser. MERK Hvis det ikke skjer noen registrering i løpet av 10 sekunder, forkastes de utførte registreringene. Tabell 19: Tekniske data for Modbus-grensesnitt Parameter Beskrivelse/verdi Klemmetverrsnitt 1,5 mm 2 Grensesnitt RS485 (TIA-485A) optisk isolert Busstilkobling Skjermet bussledning, snodd parvis, 1 x 2 x 0,5 mm 2 Ledningslengde Maks m, stikkledning (stubb) er ikke tillatt Impedansnivå 120 ohm (ledningstype B iht. TIA 485-A) Datahastigheter [baud] (fabrikkinnstilling) Protokoll Modbus RTU (se betjenings-/monteringsveiledning Modbus) Dataformat 8 databits, ingen/lik/ulik paritet, 1 stoppbit (2 bare uten paritet) Modbusadresse ID # 17 (fabrikkinnstilling) Ekstern start/stopp Funksjon Pumpen kobles ut/inn avhengig av et eksternt signal. For å gjenkjenne statusen til det opprettede signalet, opprettes en liten spenning internt på en av de to klemmene, og spenningsfallet måles på det andre klemmeparet mot en felles jording. Calio 37 av 48

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad Høyeffektiv varmepumpe Calio S Datablad Trykkested Datablad Calio S KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning Blokkpumpe Etachrom BC Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etachrom BC Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Automatisk pumpestasjon for avløpsvann Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Vannormpumpe Etaseco RVP Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Drifts-/monteringsveiledning Ordrenummer: Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etaseco RVP

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning Normpumpe Etanorm-MX;Etanorm-RX Sprinklerpumpe Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etanorm-MX;Etanorm-RX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Sprinklerpumpe CPKN-SX. Drifts-/monteringsveiledning

Sprinklerpumpe CPKN-SX. Drifts-/monteringsveiledning Sprinklerpumpe CPKN-SX Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning CPKN-SX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning CO2 sensor Art.-nr. CO2.. 2178.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer