Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning"

Transkript

1 Blokkpumpe Etachrom BC Drifts-/monteringsveiledning

2 Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etachrom BC Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av KSB. Generelt gjelder: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Ordliste Generelt Grunnprinsipper Montering av maskiner som ikke er komplette Målgruppe Relevante dokumenter Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Riktig bruk Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Feil bruk Anvisninger om eksplosjonsvern Transport/lagring/avfallshåndtering Transport Lagring/konservering Tilbakesending Avfallshåndtering Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Generell beskrivelse Betegnelse Typeskilt Konstruksjon Konstruksjon og virkemåte Forventede støynivåer Innhold i leveransen Mål og vekt Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontroll før installasjon Installere pumpeaggregatet Rørledninger Etachrom BC 3 av 54

4 Innholdsfortegnelse 5.5 Beskyttelsesinnretninger Elektrisk tilkobling Kontrollere rotasjonsretningen Sette pumpen i drift / avslutte driften Sette pumpen i drift Grenseverdier for driftsområde Sette ut av drift / konservere / lagre Sette i drift igjen Vedlikehold/service Sikkerhetsforskrifter Vedlikehold/inspeksjon Tømming/avfallshåndtering Demontere pumpeaggregat Monter pumpeaggregat Tiltrekkingsmomenter Reservedelslager Feil: Årsaker og tiltak Tilhørende dokumenter Monteringseksempler Vise sprengskisse/komponentliste Samsvarserklæring Sikkerhetssertifikat Stikkordliste av 54 Etachrom BC

5 Ordliste Ordliste Blokkonstruksjon Hydraulikk Motor festet direkte på pumpen via flens eller lagerbraketthus Del av pumpen der hastighetsenergien omformes til trykkenergi Inntaksrør/tilførselsrør Prosesstype Pumpe Rør som er koblet til pumpens inntaksrør Den komplette pumpemodulen kan demonteres uten å koble pumpehuset fra rørledningen Maskin uten drivmotor, komponenter eller tilbehør Pumpemodul Pumpe uten pumpehus; ikke komplett maskin Sikkerhetssertifikat Trykkrør Et sikkerhetssertifikat er en erklæring om at pumpen/pumpeaggregatet er tømt på forskriftsmessig måte, slik at deler som har vært i kontakt med pumpevæske, ikke utgjør noen fare for miljø og helse. Rør som er koblet til pumpens trykkrør. Universalpumper Pumper som er innkjøpt og lagret uten at de er tiltenkt et spesielt bruksområde Pumpeaggregat Komplett pumpeaggregat med pumpe, drivmotor, komponenter og tilbehør Etachrom BC 5 av 54

6 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen gjelder for produktseriene og modellene som er angitt på omslaget. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Produktserie og dimensjon, viktige driftsdata, ordrenummer og ordreposisjonsnummer er angitt på typeskiltet. Ordrenummeret og ordreposisjonsnummeret gir en nøyaktig beskrivelse av pumpen/pumpeaggregatet, og skal brukes til å identifisere produktet ved alle senere henvendelser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om eventuelle skader. Forventede støynivåer. ( Kapittel 4.6 Side 18) 1.2 Montering av maskiner som ikke er komplette Følg anvisningene i det aktuelle underkapittelet om vedlikehold og service, ved montering av ufullstendige maskiner som er levert av KSB. ( Kapittel Side 38) 1.3 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. ( Kapittel 2.4 Side 9) 1.4 Relevante dokumenter Tabell 1: Oversikt over relevante dokumenter Dokument Datablad Installasjonsplan/dimensjoner Tilkoblingsplan Hydraulisk diagram Oversiktstegning 1) Leverandørdokumentasjon 1) Reservedelslister 1) Rørledningsplan 1) Komponentliste 1) Innhold Beskrivelse av tekniske data for pumpe/ pumpeaggregat Beskrivelse av tilkoblings- og installasjonsdimensjoner for pumpe/ pumpeaggregat Beskrivelse av tilleggskoblinger Diagrammer over forsyningshøyde, NPSH-verdier og effektkrav Sprengskisse av pumpen Betjeningsveiledninger og annen dokumentasjon for tilbehør og integrerte maskinkomponenter Beskrivelse av reservedeler Beskrivelse av hjelperørledninger Beskrivelse av alle komponentene i pumpen 1.5 Symboler Tabell 2: Symboler i dokumentet Symbol Betydning Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning Handlingsresultat Krysshenvisninger 1) avhenger av leveransen 6 av 54 Etachrom BC

7 1 Generelt Symbol Betydning Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet Etachrom BC 7 av 54

8 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 3: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Eksplosjonsvern Dette symbolet henviser til forholdsregler for å unngå eksplosjoner i eksplosjonsfarlige områder i henhold til EU-direktiv 94/9/EF (ATEX). Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av pumpen for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på pumpen, skal følges og må alltid være klart synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Rotasjonsretningspil Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 8 av 54 Etachrom BC

9 2 Sikkerhet 2.3 Riktig bruk Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes på de bruksområdenesom produktet er beregnet for, og som er beskrevet i relevante dokumenter. Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes når produktet er i perfekt teknisk stand. Pumpen/pumpeaggregatet skal ikke brukes i delvis montert tilstand. Pumpen skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i databladet eller dokumentasjonen for den aktuelle modellen. Pumpen skal aldri tørrkjøres (uten pumpevæske). Følg anvisningene om minimumstilførsel av pumpevæske i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå skader som skyldes overoppheting, skader på lagre osv.). Følg anvisningene om maksimal tilførsel av pumpevæske i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning, kavitasjonsskader, skader på lagre osv.). Væsketilførselen på pumpens inntaksside må ikke strupes (for å unngå kavitasjonsskader). Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må avtales med produsenten. Un ngå forut sigbar fe ilbruk Sperreventiler på trykksiden må aldri åpnes utover det tillatte området Den maksimale væsketilførselen som er angitt i databladet eller i dokumentasjonen, kan bli overskredet Mulige kavitasjonsskader Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i databladet eller i dokumentasjonen må aldri overskrides. Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen. 2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring, ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i bruk av pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres under oppsikt av teknisk fagpersonell. 2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer Etachrom BC 9 av 54

10 2 Sikkerhet 2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgendesikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Forskrifter om eksplosjonsvern Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 2.7 Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker Monter deksler over varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og kontroller at de fungerer. Dekslene må ikke fjernes mens pumpen er i drift. Metalldekselet skal jordes for å avlede elektrostatiske utladninger i pumpevæsken. Verneutstyr skal være tilgjengelig for personalet, og dette utstyret skal brukes. Lekkasjer (f.eks. ved akseltetningen) av farlige stoffer (f.eks. eksplosive, giftige eller varme væsker) skal dreneres bort, slik at det ikke oppstår fare for personer og omgivelser. Gjeldende lover og regler skal overholdes. Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter og/eller forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette). 2.8 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid Ombygging eller endring av pumpen er kun tillatt i samråd med produsenten. Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre komponenter kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår skader på grunn av dette. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres når pumpen står stille. Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur. Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt. Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan pumpeaggregatet settes ut av drift. ( Kapittel Side 27) Pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres. ( Kapittel 7.3 Side 33) Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass igjen eller aktiveres umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen. ( Kapittel 6.1 Side 25) 2.9 Feil bruk Bruk aldri pumpen/pumpeaggregatet slik at grenseverdiene som er angitt i databladet og i betjeningsveiledningen, overskrides. Driftssikkerheten for pumpen/pumpeaggregatet garanteres bare dersom produktet brukes riktig. ( Kapittel 2.3 Side 9)! FARE 2.10 Anvisninger om eksplosjonsvern Anvisningene om eksplosjonsvern i dette kapittelet skal alltid følges hvis pumpen benyttes i eksplosjonsfarlige områder. 10 av 54 Etachrom BC

11 2 Sikkerhet Kun pumper/pumpeaggregater som har aktuell merking og som er beregnet for dette i henhold til databladet, skal brukes i eksplosjonsfarlige områder. Det gjelder spesielle betingelser for drift av pumpeaggregater med eksplosjonsvern i henhold til EU-direktiv 94/9/EF (ATEX). Vær spesielt oppmerksom på avsnittene i denne betjeningsveiledningen som er merket med symbolet til venstre, samt de neste kapitlene ( Kapittel Side 11) til ( Kapittel Side 12). Eksplosjonsvernet er bare effektivt hvis produktet brukes riktig. Grenseverdiene som er angitt i databladet og på typeskiltet, må aldri overskrides eller underskrides. Unngå feil bruk av produktet. Pumpe Akselkobling Motor Merking Merkingen på pumpen gjelder bare for pumpen. Eksempel på merking: II 2 G c TX Denne merkingen angir det teoretisk tilgjengelige området for temperaturklassene. Temperaturene som er gyldige for hver pumpeutføring, vises iht. tabellen Temperaturgrenser. ( Kapittel Side 11) Akselkoblingen må ha relevant merking, og en forklaring fra produsenten må være vedlagt. Motoren har egen merking. En forutsetning for at merkingen skal være gyldig, er at motorprodusenten godkjenner temperaturene som oppstår på motorflensen og motorakselen. Denne betingelsen er oppfylt for motorene som KSB har montert på pumper med ATEX-sertifisering Temperaturgrenser Under normal drift bør det være høyest temperatur på overflaten av pumpehuset og ved akseltetningen. Overflatetemperaturen på pumpehuset tilsvarer temperaturen i pumpevæsken. Hvis pumpen blir svært varm, er anleggsentreprenøren ansvarlig for å overholde foreskrevet temperaturklasse og angitt pumpevæsketemperatur (arbeidstemperatur). Tabellen under inneholder temperaturklassene med de tilhørende teoretiske grenseverdiene for pumpevæsketemperaturen (det tas hensyn til en eventuell temperaturøkning i området ved akseltetningen). Temperaturklassen angir maksimal tillatt overflatetemperatur som pumpeaggregatet kan ha under drift. Maksimal tillatt arbeidstemperatur for pumpen er angitt i databladet. Tabell 4: Temperaturgrenser Temperaturklasse i henhold til EN Maksimal tillatt temperatur for pumpevæsken T1 Temperaturgrense for pumpen T2 280 C T3 185 C T4 120 C T5 85 C T6 Må godkjennes av produsenten Spør KSB om maksimal tillatt arbeidstemperatur for drift ved høyere temperatur, manglende datablad eller "universalpumper". Motorbistand fra entreprenøren Hvis en pumpe leveres uten motor (universalpumper), må følgende betingelser oppfylles iht. motoren i databladet til pumpen: Tillatte temperaturer på motorflensen og motorakselen må være høyere enn temperaturene som oppstår i pumpen. Spør produsenten om de faktiske temperaturene til pumpen. Etachrom BC 11 av 54

12 2 Sikkerhet Overvåkingsutstyr Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes innenfor grenseverdiene som er angitt i databladet og på typeskiltet. Hvis entreprenøren for anlegget ikke er sikker på at driftsgrensene vil bli overholdt, må egnet overvåkingsutstyr benyttes. Undersøk om det er nødvendig å bruke overvåkingsutstyr for sikker drift. Ta kontakt med KSB for å få mer informasjon om overvåkingsutstyr Grenseverdier for driftsområde Minimumsmengdene som er angitt i ( Kapittel Side 28) er basert på vann og vannlignende pumpevæsker. Lange driftsperioder med disse mengdene og denne typen pumpevæsker forårsaker ingen ekstra økning i overflatetemperaturene på pumpen. Hvis det dreier seg om pumpevæsker med avvikende fysiske egenskaper, må det kontrolleres om det er fare for ytterligere oppvarming, slik at minimumsmengden må økes. Beregningsformelen i ( Kapittel Side 28) kan brukes til å beregne om tilleggsoppvarmingen kan føre til farlig temperaturstigning på pumpeoverflaten. 12 av 54 Etachrom BC

13 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Transport FARE Pumpen/pumpeaggregatet kan løsne fra løfteutstyret Livsfare på grunn av komponenter som faller ned! Pumpen/pumpeaggregatet skal alltid tranporteres i horisontal stilling. Den utstikkende akselenden eller transportringen på motoren skal aldri brukes som festepunkter når pumpen/pumpeaggregatet løftes. Ta hensyn til vektangivelsen i installasjonsplanen. Følg lokale forskrifter om sikkerhet på arbeidsplassen. Bruk egnet og godkjent løfteutstyr, f.eks. selvstrammende løftetenger. for alle størrelser, unntatt /..., /..., /... for størrelsene /..., /..., /... FORSIKTIG Uforskriftsmessig transport av pumpen Skade på akseltetningen! Pumpeakselen må sikres med en egnet transportsikring, slik at den ikke forskyver seg under transport. Hvis pumpen transporteres uten motor, må akselen 210 festes. 1. Fjern dekkplatene 68-3 fra vinduene til drivlagerhuset Løsne sekskantmutterne Skru de to sekskantboltene likt inn i akselboringen og trekk til. 4. Trekk til sekskantmutterne mot drivlagerhuset. 1. Fjern dekkplatene 68-3 fra vinduene til drivlagerhuset Løsne sekskantboltene Skyv sikringsplatene 931 inn i akselnoten. 4. Trekk til sekskantboltene Figur 1: Monter sikringsplate Sekskantbolter 931 Sikringsplate Pumpen/pumpeaggregatet skal sikres og transporteres som vist i illustrasjonen. Etachrom BC 13 av 54

14 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 1213:302/3 Figur 2: Transportere pumpen 1213:300/3 Figur 3: Transport av pumpeaggregat med pumpefot 1213:301/3 Figur 4: Transport av pumpeaggregat med motorfot 3.2 Lagring/konservering Hvis pumpen/pumpeaggregatet ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler vi følgende tiltak med hensyn til lagring: FORSIKTIG Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring Korrosjon/smuss på pumpe/pumpeaggregat! Hvis pumpe/pumpeaggregat eller emballert pumpe/pumpeaggregat og tilbehør lagres utendørs, må produktene beskyttes med vanntett materiale. FORSIKTIG Fuktighet, smuss eller skader ved åpninger og forbindelsessteder Lekkasjer fra eller skader på pumpeaggregatet! Ikke fjern beskyttelse over åpninger i pumpeaggregatet før installasjonen. Pumpen/pumpeaggregatet bør lagres i et tørt og beskyttet lokale, med så konstant luftfuktighet som mulig. Drei akselen rundt én gang per måned, f.eks. ved hjelp av motorviften. Ved riktig innendørs lagring er produktet beskyttet i 12 måneder. Nye pumper/pumpeaggregater er behandlet for lagring på fabrikken. For lagring av pumper/pumpeaggregater som har vært i drift, kan du se ( Kapittel Side 29). 14 av 54 Etachrom BC

15 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.3 Tilbakesending 1. Tøm pumpen på forskriftsmessig måte. ( Kapittel 7.3 Side 33) 2. Spyl og rengjør pumpen grundig, spesielt dersom den er brukt til skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. 3. Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må pumpeaggregatet også nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert gass. 4. Et fullstendig utfylt sikkerhetssertifikat skal alltid legges ved pumpen/ pumpeaggregatet. ( Kapittel 11 Side 52) Utførte sikrings- og dekontamineringstiltak skal alltid oppgis. MERK Et sikkerhetssertifikat kan lastes ned fra Internett på følgende adresse: certificate_of_decontamination 3.4 Avfallshåndtering ADVARSEL Helseskadelige pumpevæsker Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylevann og eventuelle rester av pumpevæsken på forskriftsmessig måte. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering og kassering av helseskadelige væsker. 1. Demonter pumpen/pumpeaggregatet. Samle opp fett og smørevæske under demonteringen. 2. Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende: - Metall - Plast - Elektronikk - Fett og smørevæske 3. Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Etachrom BC 15 av 54

16 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.1 Generell beskrivelse Blokkpumpe med akseltetning Pumpe for rene eller aggressive væsker som ikke angriper materialene i pumpen kjemisk og mekanisk. 4.2 Betegnelse Ekse mpel: Eta chrom BC C1 0 Tabell 5: Forklaring på betegnelsen Forkortelse Betydning Etachrom Produktserie B Blokkutførelse C Materiale i hus: CrNiMo-stål Nominell trykkrørdiameter [mm] 160 Nominell løpehjuldiameter [mm] C10 Tetningskode, f.eks. C10 = Q 1 Q 1 X 4 GG 4.3 Typeskilt Aktiengesellschaft D Frankenthal ETACHROM BC C / 01 Q 60 m 3 /h H 32 m n /min mm 2 /s Id-No ZN C 37 x 52 Figur 5: Typeskilt Etachrom BC 1 Produktserie, dimensjoner og utførelse 2 KSB-ordrenummer (tisifret) 3 Pumpekapasitet 4 Turtall 5 Kinematisk viskositet for pumpevæske 6 Ordreposisjonsnummer (sekssifret) 7 Løpenummer (tosifret) 8 Pumpehøyde 9 Produksjonsår 4.4 Konstruksjon K onstruksj onstype Ringkammerpumpe Blokkonstruksjon Prosesstype Horisontal installasjon Ett trinn Effekter og dimensjoner iht. EN 733 Stiv forbindelse mellom pumpe og motor 16 av 54 Etachrom BC

17 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Pumpe og motor med felles aksel Pumpe hus Ringkammer med påsveiset eller påskrudd pumpefot Spalteringer som kan skiftes ut Lagre Radialkulelager i motorhuset Fettsmøring for størrelsene /..., /..., /... Aksel tetning Normal glideringstetning etter EN Utstyr akselen ved akseltetningen med en akselhylse som kan skiftes ut 4.5 Konstruksjon og virkemåte Figur 6: Snittbilde 1 Sperreventil 2 Trykkrør 3 Husdeksel 4 Aksel 5 Motorhus 6 Inntaksrør 7 Løpehjul 8 Akseltetning 9 Drivlagerhus 10 Valselager på pumpesiden 11 Valselager på motorsiden Utførelse Virkemåte Tetning Pumpen er utført med et aksialt strømningsinnløp og et radialt strømningsutløp. Hydraulikken forbindes stivt med motoren via en pluggakselkobling eller en felles aksel med motoren. Pumpevæsken strømmer inn i pumpen via inntaksrøret (6), der væsken akselereres utover i en sylindrisk strøm av det roterende løpehjulet (7). I det strømningsoptimaliserte pumpehuset omformes pumpevæskens bevegelsesenergi til trykkenergi, slik at pumpevæsken presses ut av pumpen gjennom trykkrøret (2). En sperreventil (1) hindrer at pumpevæsken strømmer tilbake fra huset til inntaksrøret. Hydraulikken er begrenset med et husdeksel (3) på baksiden av løpehjulet, som akselen (4) føres gjennom. Akselgjennomføringen via dekselet er tettet med en dynamisk akseltetning (8) i forhold til omgivelsene. Akselen er lagret i valselagrene (10 og 11) som blir tatt opp av et motorhus (5) som er forbundet med pumpehuset og/eller husdekselet (3) via drivlagerhuset (9). Pumpen tettes med en normal glideringstetning. Etachrom BC 17 av 54

18 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.6 Forventede støynivåer Tabell 6: Måleflatelydnivå L pa 2) 3) Nominelt effektbehov P N [kw] Pumpeaggregat 1450 min -1 [db] 0, , , , , , , , , , min -1 [db] Drift Deksel 4.7 Innhold i leveransen Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter: Pumpe overflateavkjølt IEC-trefasevekselstrøm Dekkplater på drivlagerhus iht. EN Mål og vekt Du finner opplysninger om mål og vekt i installasjonsplanen/tegningen av pumpen/ pumpeaggregatet. 2) Gjennomsnittsverdi iht. ISO 3744 og EN Gjelder for pumpens driftsområde fra Q/Qopt = 0,8 1,1 og kavitasjonsfri drift. Et tillegg for måleavvik og konstruksjonsvibrasjon på +3 db gjelder ved garanti. 3) Tillegg ved 60 Hz-drift 3500 o/min: +3 db, 1750 o/min: +3 db, 18 av 54 Etachrom BC

19 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Uforskriftsmessig installasjon i eksplosjonsfarlige områder Eksplosjonsfare! Skade på pumpeaggregatet! Følg lokale forskrifter om eksplosjonsvern. Les informasjonen i databladet og på typeskiltet på pumpen og motoren. 5.2 Kontroll før installasjon Insta llasjonss ted ADVARSEL Installasjon på løse og ikke-bærende fundamenter Personskader og materielle skader! Sørg for at betongfundamentet har tilstrekkelig styrke (min. klasse X0) iht. DIN Pumpeaggregatet skal alltid plasseres på fundamenter av herdet betong. Pumpeaggregatet skal alltid plasseres på vannrette og jevne overflater. Ta hensyn til vektangivelsene i installasjonsplanen. 1. Kontroller installasjonsstedet. Installasjonsstedet må være klargjort i henhold til dimensjonene/ installasjonsplanen. 5.3 Installere pumpeaggregatet FORSIKTIG Tørrkjøring/inntrenging av lekkasjevæske i motoren Skade på pumpen! Feste Pumpeaggegatet må aldri installeres i oppstillingen "Motor ned". Monteringseksempler ( Kapittel 9.1 Side 46) Tabell 7: Feste Motoreffekt Opptil 4 kw (ved eksplosjonsvern opptil 3,3 kw) Fra 5,5 kw (ved eksplosjonsvern fra 4,6 kw) Firepolet, fra 30 kw Festetype Feste via støttefot eller ved innsetting i rørledningen (fjern støttefot) Feste via motorfot Feste via pumpefot og støtte for motoren MERK Ved installasjon på fundament fra motordimensjon 132 skal motorfoten ha støtte. 1. Installer pumpeaggregatet på fundamentet, og fest det (se tabellen Feste) 2. Juster pumpeaggregatet på trykkrøret ved hjelp av vaterpasset. Etachrom BC 19 av 54

20 5 Installasjon/montering 5.4 Rørledninger Koble til rørledning FARE Overskridelse av tillatt belastning på pumperørene Livsfare på grunn av utstrømmende varm, giftig, etsende eller brennbar pumpevæske fra lekkasjesteder! Ikke bruk pumpen som festepunkt for rørledninger. Støtt opp rørledningene rett foran pumpen, og koble dem spenningsfritt til pumpen. Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når temperaturen stiger. FORSIKTIG Utilsiktet jording ved sveisearbeid på rørledningen Ødelagt valselager (pitting)! MERK Bruk aldri pumpen eller sokkelplaten som jording ved elektronisk sveisearbeid. Unngå at det går strøm gjennom valselageret. Avhengig av anleggstype og pumpetype anbefales det å montere en enveisventil i trykkrøret og en sperreventil i inntaksrøret. Disse må imidlertid ikke monteres slik at de hindrer tømming eller demontering av pumpen. Inntaksrøret/tilførselsrøret til pumpen er lagt stigende. Det legges fallende ved tilførsel. Rørenes nominelle dimensjoner skal minst tilsvare koblingene på pumpen. For å begrense trykktapet er overganger til større dimensjoner montert med en utvidelsesvinkel på ca. 8. Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til pumpen. 1. Rengjør beholdere, rørledninger og koblinger grundig ved å spyle og blåse med trykkluft (spesielt viktig på nye anlegg). 2. Fjern dekkplatene fra pumpens inntaks- og trykkrørflenser før rørledningene monteres. FORSIKTIG Sveiseperler, oksidasjon og annen forurensning i rørledningene Skade på pumpen! Fjern forurensninger fra rørene. Monter filter ved behov. Følg anvisningene i ( Kapittel Side 33). 3. Monter om nødvendig et filter i rørledningen (se illustrasjon: Filter i rørledning). 20 av 54 Etachrom BC

21 5 Installasjon/montering 1 2 Figur 7: Filter i rørledning 1 Differansetrykkmåler 2 Filter MERK Bruk et filter av korrosjonsbestandig materiele med en maskevidde på 0,5 mm og en tråddiameter på 0,25 mm. Bruk et filter med tre ganger så stor diameter som rørledningen. Hatteformede filtre har vist seg effektive. 1. Koble sammen pumperøret og rørledningen. FORSIKTIG Aggressive skylle- og etsemidler Skade på pumpen! Typen og varigheten av rengjøringsprosessen med skylle- og etsemidler må tilpasses til materialene i pumpehus og pakninger Gyldig kraft og moment på pumperørene Ingen kraft eller moment må påvirke pumpen fra rørledningssystemet (f.eks. ved vridning, varmeutvidelse) Vakuumutjevning MERK Hvis beholdere med vakuum skal pumpes, bør det kobles til en vakuumutjevningsledning. Følgende regler gjelder for vakuumutjevningsledningen: Den minste nominelle bredden på rørledningen er 25 mm. Rørledningen munner ut over det høyest tillatte væskenivået i beholderen. Etachrom BC 21 av 54

22 5 Installasjon/montering Figur 8: Vakuumutjevning 6 1 Vakuumbeholder 2 Vakuumutjevningsledning 3 Sperreventil 4 Reguleringsspjeld 5 Hovedsperreventil 6 Vakuumtett sperreventil MERK En ekstra rørledning som kan stenges utjevningsledning for pumpetrykkrør gjør det enklere å lufte pumpen før den startes. 5.5 Beskyttelsesinnretninger FARE Dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av utilstrekkelig lufting Eksplosjonsfare! Sørg for at kammeret mellom husdekselet/trykkdekselet og motorflensen blir luftet. Perforeringen av dekslene på drivlagerhuset må ikke lukkes eller dekkes til (f.eks. ved isolering). ADVARSEL Spiralhus og husdeksel/trykkdeksel absorberer varme fra pumpevæsken Forbrenningsfare! Isoler spiralhuset. Monter beskyttelsesinnretninger. FORSIKTIG Varmeopphopning i drivlagerhuset Lagerskader! Drivlagerhuset og husdekselet kan ikke isoleres. 22 av 54 Etachrom BC

23 5 Installasjon/montering 5.6 Elektrisk tilkobling FARE Uforskriftsmessig elektrisk installasjon Eksplosjonsfare! Se også IEC i forbindelse med den elektriske installasjonen. Eksplosjonsbeskyttede motorer skal alltid tilkobles via en motorvernbryter. FARE Arbeid på pumpeaggregatet utført av ukvalifisert personell Livsfarlige elektriske støt! Den elektriske tilkoblingen skal utføres av autorisert elektriker. Følg forskriften IEC (DIN VDE 0100) og i forbindelse med eksplosjonsvern IEC (DIN VDE 0165). ADVARSEL Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet Skade på strømnettet, kortslutning! Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling. 1. Kontroller om nettspenningen samsvarer med informasjonen på typeskiltet til motoren. 2. Velg riktig kobling. MERK Det anbefales å montere et motorvern Stille inn tidsrelé FORSIKTIG For lange omkoblingstider i induksjonsmotor med stjerne/trekant-kobling Skade på pumpen/pumpeaggregatet! Hold omkoblingstidene mellom stjerne og trekant så korte som mulig (se tabell: Stille inn tidsrelé for stjerne/trekant-kobling). Tabell 8: Stille inn tidsrelé for stjerne/trekant-kobling Motoreffekt Y-tid som skal stilles inn 30 kw < 3 s > 30 kw < 5 s Jording FARE Statisk opplading Eksplosjonsfare! Brannfare! Skade på pumpeaggregatet! Koble til potensialutligning på jordtilkoblingen som hører til. Etachrom BC 23 av 54

24 5 Installasjon/montering Koble til motor MERK Rotasjonsretningen for induksjonsmotorene er iht. DIN VDE 0530-del 8 i utgangspunktet innstilt mot høyre (sett mot motorakselen). Pumpens rotasjonsretning er angitt av rotasjonsretningspilen på pumpen. 1. Still inn motorens rotasjonsretning i samsvar med pumpens rotasjonsretning. 2. Følg anvisningene i dokumentasjonen fra motorprodusenten. 5.7 Kontrollere rotasjonsretningen FARE Temperaturstigning på grunn av kontakt mellom roterende og faste komponenter Eksplosjonsfare! Skade på pumpeaggregatet! Kontroller aldri rotasjonsretningen ved å tørrkjøre pumpen. ADVARSEL Hender/fremmedlegemer i pumpehuset Personskader, skader på pumpen! Hold aldri hendene eller andre gjenstander inne i pumpen. Kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i pumpen. FORSIKTIG Feil rotasjonsretning ved glideringstetning som er avhengig av rotasjonsretningen Skade på glideringstetningen og lekkasje. Koble fra pumpen for å kontrollere rotasjonsretningen. FORSIKTIG Feil rotasjonsretning for motor og pumpe Skade på pumpen! Rotasjonsretningspilen på pumpen viser riktig retning. Kontroller rotasjonsretningen, og bytt om nødvendig om to faser for å snu rotasjonsretningen. Riktig rotasjonsretning for motor og pumpe er med klokken (sett fra motorsiden). 1. Slå motoren raskt på og av for å kontrollere rotasjonsretningen. 2. Kontroller rotasjonsretningen. Motorens rotasjonsretning må samsvare med rotasjonsretningspilen på pumpen. 3. Ved feil rotasjonsretning skal motorens elektriske koblinger og ev. el-skap kontrolleres. 24 av 54 Etachrom BC

25 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6.1 Sette pumpen i drift Forutsetninger for å sette pumpen i drift FORSIKTIG Transportsikring Skade på akselen Fjern transportsikringen. ( Kapittel Side 25) Før pumpeaggregatet settes i drift, må følgende forutsetninger være oppfylt: Pumpeaggregatet er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle beskyttelsesinnretninger er på plass. Pumpen er fylt med pumpevæske. ( Kapittel Side 25) Rotasjonsretningen er kontrollert. ( Kapittel 5.7 Side 24) Alle tilleggskoblinger er på plass og virker som de skal. Smøremidlene er kontrollert. Hvis pumpen/pumpeaggregatet har stått stille lenge, må tiltakene som er beskrevet i ( Kapittel 6.4 Side 30), gjennomføres. for alle størrelser, unntatt /..., /..., /... for størrelsene /..., /... og / Fjerne transportsikringen 1. Alle sekskantskruer i transportsikringen skal skrus ut minst 4 omdreininger fra hullene i akselen. 2. Sikre sekskantskruene med kontramuttere Koble til motoren Figur 9: Fjerne sikringsplatene Sekskantbolter 931 Sikringsplate 1. Sikringsplatene 931 i transportsikringen skal trekkes ut av sporet i stikkakselen og sikres med sekskantskruer Fylle og lufte pumpen FARE Dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære inne i pumpen Eksplosjonsfare! Luft pumpen og inntaksrøret, og fyll på pumpevæske før pumpen slås på. Etachrom BC 25 av 54

26 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften FORSIKTIG Økt slitasje på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske. Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften. 1. Luft pumpen og inntaksrøret og fyll med pumpevæske. Kobling 6D kan brukes til lufting (se tilkoblingsplanen). Ved vertikal oppstilling med motor over, skal kobling 5B (hvis den finnes) brukes til lufting (se tilkoblingsplanen og ( Kapittel 9.1 Side 46). 2. Åpne sperreventilen i inntaksrøret helt. 3. Åpne alle eventuelle tilleggskoblinger (sperrevæske, skyllevæske osv.) helt. 4. Åpne sperreventilen (3) i vakuumutligningsledningen (2) hvis den finnes, og lukk den vakuumtette sperreventilen (6) hvis den finnes. ( Kapittel Side 21) MERK Av konstruksjonsmessige årsaker kan man ikke utelukke at det gjenstår et restvolum etter påfylling som ikke er fylt med pumpevæske, når pumpen er driftsklar. Dette volumet blir fylt med pumpevæske etter at motoren er slått på, på grunn av pumpeeffekten som settes inn Slå på pumpen FARE Overskridelse av tillatte trykk- og temperaturgrenser på grunn av stengte inntaks- og trykkrør Eksplosjonsfare! Utstrømmende varme eller giftige pumpevæsker! Kjør aldri pumpen med stengte sperreventiler i inntaks- og/eller trykkrør. Pumpeaggregatet kan bare startes hvis trykkventilene er litt åpne eller helt åpne. FARE For høye temperaturer på grunn av tørrkjøring eller for høy gassandel Eksplosjonsfare! Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggregatet uten at det er fylt med væske. Fyll pumpen på forskriftsmessig måte. Pumpen skal kun kjøres innenfor det tillatte bruksområdet. FORSIKTIG Unormal støy og unormale vibrasjoner og temperaturer eller lekkasjer Skade på pumpen! Slå straks av pumpen/pumpeaggregatet. Ikke sett pumpeaggregatet i drift igjen før årsaken er funnet og feilen rettet. Anleggets rørsystem er rengjort. Pumpe, inntaksrør og eventuell tilførselstank er luftet og fylt med pumpevæske. Påfyllings- og ventilasjonsrør er stengt. 26 av 54 Etachrom BC

27 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften FORSIKTIG Kjør mot åpent trykkrør Overbelastning av motor! Kjør forsiktig. Bruk turtallsregulering. Sørg for at motoren har tilstrekkelige effektreserver. 1. Åpne sperreventilen i tilførsels-/inntaksrøret helt. 2. Steng sperreventilen i trykkrøret eller la den være litt åpen. 3. Start motoren. 4. Når turtallet er nådd, må sperreventilen i trykkrøret åpnes langsomt og justeres til driftspunkt. FARE Lekkasjer rundt tetninger ved driftstemperatur Utstrømmende varm eller giftig pumpevæske! Når driftstemperaturen er nådd, skal du ettertrekke sekskantmutterne rundt pumpehusets omkrets. 5. Når driftstemperaturen er nådd og/eller ved lekkasjer, trekker du til forbindelsesboltene mellom lagerbraketthuset/huset når pumpeaggregatet er avslått Kontrollere akseltetningen Glideringstetning Glideringstetningen har liten eller usynlig lekkasje (dampform) under drift. Glideringstetningene er vedlikeholdsfri Slå av pumpen FORSIKTIG Varmeopphopning i pumpe Skade på akseltetningen! Hvis varmekilden er slått av, må pumpeaggregatet ha tilstrekkelig bakoverkjøring til temperaturen i pumpevæsken er redusert. Dette avhenger av anleggstypen. Sperreventilen i inntaksrøret er åpen og skal forbli åpen 1. Lukk sperreventilen i trykkrøret. 2. Stans motoren og kontroller at den ikke stopper brått. MERK Hvis det er montert en enveisventil i trykkrøret, kan sperreventilen være åpen dersom det er mottrykk. Hvis pumpen står stille lenge: 1. Steng sperreventilen i inntaksrøret. 2. Lukk tilleggskoblingene. FORSIKTIG Fare for frost hvis pumpen står stille lenge Skade på pumpen! Tøm pumpen og eventuelt kjølekammer/varmekammer, eller sikre aggregatet mot frost. Etachrom BC 27 av 54

28 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 6.2 Grenseverdier for driftsområde FARE Overskridelse av grenseverdier for trykk, temperatur og turtall Eksplosjonsfare! Utstrømmende varm eller giftig pumpevæske! Overhold driftsspesifikasjonene i databladet. Unngå langvarig drift mot lukket sperreventil. Kjør aldri pumpen med høyere temperaturer enn det som er angitt i databladet eller på typeskiltet, uten at dette er skriftlig godkjent av produsenten Omgivelsestemperatur FORSIKTIG Drift utenfor de tillatte omgivelsestemperaturene Skade på pumpen/pumpeaggregatet! Overhold angitte grenseverdier for tillatte omgivelsestemperaturer. Overhold følgende parametere og verdier under driften: Tabell 9: Tillatte omgivelsestemperaturer Tillatt omgivelsestemperatur Verdi maksimum 40 C minimum se databladet Innkoblingsfrekvens FARE For høy overflatetemperatur på motor Eksplosjonsfare! Skade på motoren! Følg produsentens anvisninger om innkoblingsfrekvens for eksplosjonsbeskyttede motorer. Startfrekvensen reguleres vanligvis av den maksimale temperaturstigningen i motoren. Den avhenger i høy grad av motorens effektreserver ved stasjonær drift, og av startforholdene (direkte innkobling, stjerne-trekant, treghetsmomenter osv.). Forutsatt at oppstartene er jevn fordelt over det angitte tidsrommet, kan det foretas seks innkoblinger pr. time (h) ved oppstart mot en delvis åpen trykkventil. FORSIKTIG Ny innkobling av roterende motor Skade på pumpen/pumpeaggregatet! Ikke slå på pumpeaggregatet igjen før det har stanset helt Tilførselsstrøm Tabell 10: Tilførselsstrøm Temperaturområde (t) Min. tilførselsstrøm Maks. tilførselsstrøm -30 til +70 C 15 % av Q 4) Opt Se Hydrauliske diagrammer > 70 til +110 C 25 % av Q Opt 4) 4) Driftspunkt med størst virkningsgrad 28 av 54 Etachrom BC

29 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften Beregningsformelen nedenfor kan brukes til å beregne om tilleggsoppvarmingen kan forårsake farlig temperaturstigning på pumpeoverflaten. Tabell 11: Forklaring Formeltegn Betydning Enhet c Spesifikk varmekapasitet J/kg K g Tyngdeakselerasjon m/s² H Pumpehøyde m T f Pumpevæsketemperatur C T o Temperatur på husoverflaten C Pumpeeffekt ved driftspunkt - Temperaturdifferanse C Pumpevæskens tetthet Pumpens inngangseffekt øker proporsjonalt med pumpevæskens tetthet. FORSIKTIG Overskridelse av tillatt pumpevæsketetthet Overbelastning av motoren! Følg anvisningene om tetthet i databladet. Sørg for at motoren har tilstrekkelige effektreserver Slipende pumpevæsker Høyere andeler av faste stoffer enn det som er angitt i databladet, er ikke tillatt. Ved pumping av pumpevæsker med slipende komponenter forventes økt slitasje på hydraulikk og akseltetning. Inspeksjoner bør derfor utføres oftere enn normalt. FARE Gjennomsliping av husets vegg Eksplosjonsfare! Bruk pumpe med rotasjonsbrems. Forkort inspeksjonsintervallene i forhold til økt slipevirkning. Ved brennbare pumpevæsker: Pumpevæsker må ikke inneholde slipende bestanddeler. 6.3 Sette ut av drift / konservere / lagre Tiltak for å sette pumpen ut av drift P umpe/ pump eaggregat forblir montert Væsketilførselen er tilstrekkelig til å kunne kjøre pumpen. 1. Hvis pumpen er lenge ute av drift, skal pumpeaggregatet startes og kjøres i ca. fem minutter hver måned eller minst hvert kvartal. Dette hindrer avleiringer inne i pumpen og i tilførselsrørene like ved pumpen. P umpen/ pum peaggrega tet demon teres og lagres Pumpen er tømt på forskriftsmessig måte ( Kapittel 7.3 Side 33), og sikkerhetsforskriftene for demontering av pumpen er overholdt. ( Kapittel Side 34) Etachrom BC 29 av 54

30 6 Sette pumpen i drift / avslutte driften 1. Sprøyt innsiden av pumpehuset med konserveringsmiddel, spesielt området rundt løpehjulspalten. 2. Sprøyt konserveringsmiddel gjennom inntaks- og trykkrøret. Det anbefales å dekke til røråpningene (f.eks. med plastdeksler). 3. Smør inn alle blanke deler og flater på pumpen med olje eller fett for å beskytte dem mot rust (olje og fett uten silikon iht. næringsmiddelkravene). Følg spesielle anvisninger ( Kapittel 3.2 Side 14). Ved mellomlagring av komponenter i legerte materialer som er i berøring med væske, skal disse ikke konserveres. Følg eventuelle tilleggsanvisninger. ( Kapittel 3 Side 13) 6.4 Sette i drift igjen Når pumpen skal settes i drift igjen, følger du punktene for oppstart ( Kapittel 6.1 Side 25) og grensene for driftsområdet ( Kapittel 6.2 Side 28). Utfør nødvendig vedlikehold og service før pumpen/pumpeaggregatet settes i drift igjen ( Kapittel 7 Side 31) ADVARSEL Manglende beskyttelsesinnretninger Fare for personskader på grunn av bevegelige deler eller utstrømmende pumpevæske! Etter at arbeidet er avsluttet, skal alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger settes forskriftsmessig på plass eller aktiveres igjen. MERK Hvis pumpen har vært ute av drift i over ett år, skal alle elastomerer skiftes. 30 av 54 Etachrom BC

31 7 Vedlikehold/service 7 Vedlikehold/service 7.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Uforskriftsmessig vedlikeholdt pumpeaggregat Eksplosjonsfare! Skade på pumpeaggregatet! Utfør regelmessig vedlikehold av pumpeaggregatet. Opprett en vedlikeholdsplan som tar spesielle hensyn til punktet Akseltetning. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. ADVARSEL Utilsiktet start av pumpeaggregatet Fare for personskader pga. komponenter som beveger seg! Ikke utfør arbeid på pumpeaggregatet uten å koble fra strømforsyningen. Sikre pumpeaggregatet mot utilsiktet start. ADVARSEL Helseskadelige eller varme pumpevæsker Fare for personskader! Følg lokale og nasjonale lover og regler. Sett i verk egnede tiltak for å beskytte personer og miljø når pumpevæske tappes ut. Pumper som er brukt til helseskadelige væsker, skal dekontamineres. Ved å sette opp en vedlikeholdsplan kan dyre reparasjoner unngås uten store servicekostnader, og pumpen/pumpeaggregatet vil fungere sikkert og problemfritt. MERK Ved behov kan KSB-Service kontaktes for alle typer vedlikeholds-, service- og monteringsarbeid. Du finner kontaktinformasjon i det vedlagte heftet: "Addresses" eller på Internett-adressen "www.ksb.com/contact". Ikke bruk makt i forbindelse med demontering og montering av pumpeaggregatet. 7.2 Vedlikehold/inspeksjon Driftsovervåking FARE Dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære inne i pumpen Eksplosjonsfare! Innvendige deler av pumpen som har kontakt med pumpevæsken, inkludert tetningskammer og hjelpesystemer, må alltid være fylt opp med pumpevæske. Kontroller at tilførselstrykket er tilstrekkelig høyt. Bruk egnede overvåkingstiltak. Etachrom BC 31 av 54

32 7 Vedlikehold/service FARE Uforskriftsmessig vedlikeholdt akseltetning Eksplosjonsfare! Brannfare! Utstrømmende varme, giftige pumpevæsker! Skade på pumpeaggregatet! Utfør regelmessig vedlikehold av akseltetningen. FARE For høye temperaturer på grunn av lagre som går varme eller defekte lagertetninger Eksplosjonsfare! Brannfare! Skade på pumpeaggregatet! Kontroller regelmessig om det er unormal støy fra valselageret. FORSIKTIG Økt slitasje på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske. Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften. FORSIKTIG Overskridelse av tillatt pumpevæsketemperatur Skade på pumpen! Langvarig drift mot stengt sperreventil er ikke tillatt (oppvarming av pumpevæsken). Følg anvisningene om temperaturer og grenseverdier for driftsområdet i databladet. ( Kapittel 6.2 Side 28) Sørg for at følgende punkter overholdes under driften: Pumpen skal alltid arbeide rolig og vibrasjonsfritt. Kontrollere akseltetningen. ( Kapittel Side 27) Kontroller statiske tetninger for lekkasjer. Kontroller om valselageret genererer støy. Vibrasjoner, støy og økt strømforbruk ved ellers like driftsforhold tyder på slitasje. Kontroller funksjonen til eventuelle tilleggskoblinger. Overvåk reservepumpen. For å sikre at reservepumpen alltid er klar til bruk, skal den prøvekjøres én gang per uke. Overvåk lagrenes temperatur. Lagertemperaturen skal ikke overskride 90 C (målt på motorhuset). FORSIKTIG Drift utenfor de tillatte lagertemperaturene Skade på pumpen! Lagertemperaturen for pumpe/pumpeaggregat må aldri overskride 90 C (målt utenpå motorhuset). MERK Under en innkjøringsperiode etter første oppstart kan det forekomme høye temperaturer i fettsmurte lagre. Den endelige lagertemperaturen stabiliserer seg etter en viss driftstid (inntil 48 timer, avhengig av driftsforholdene). 32 av 54 Etachrom BC

33 7 Vedlikehold/service Inspeksjonsarbeid FARE For høye temperaturer på grunn av friksjon, støt eller friksjonsgnister Eksplosjonsfare! Brannfare! Skade på pumpeaggregatet! Kontroller regelmessig at dekkplater, plastdeler og andre beskyttelsesplater for roterende deler ikke er deformerte, og at det er tilstrekkelig avstand til de roterende delene Kontroller klaringer For kontroll av spaltemål må løpehjulet fjernes ved behov. ( Kapittel Side 36) Hvis den tillatte klaringen er overskredet (se etterfølgende tabell), må det monteres ny spaltering og/eller De angitte spaltemålene er angitt i forhold til diameteren. Tabell 12: Klaringer mellom løpehjul og hus Dimensjon er SS = sugeside DS = trykkside Nominell løpehjuldiameter Løpehjulklaring mm 25 SS 0,6 0,6 0,6 0,5 DS - - 0,5 0,45 32 SS 0,6 0,6 0,6 0,5 DS - - 0,5 0,45 40 SS 0,6 0,6 0,6 0,5 DS - 0,5 0,5 0,45 50 SS 0,6 0,6 0,5 0,5 DS - 0,5 0,45 0,45 65 SS 0,5 0,5 DS 0,5 0,5 80 SS 0,5 0,5 DS 0,5 0,5 maks. tillatt utvidelse er opptil 1,2 mm Rengjøre filter FORSIKTIG Utilstrekkelig tilførselstrykk på grunn av tett filter i inntaksrøret Skade på pumpen! Kontroller om filteret er forurenset ved hjelp av egnede tiltak (f.eks. med en differansetrykkmåler). Rengjør filteret regelmessig. 7.3 Tømming/avfallshåndtering ADVARSEL Helseskadelige pumpevæsker Fare for mennesker og miljø! Fang opp og håndter spylevann og eventuelle rester av pumpevæsken på forskriftsmessig måte. Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov. Følg lover og forskrifter om håndtering og kassering av helseskadelige væsker. Etachrom BC 33 av 54

34 7 Vedlikehold/service 1. Bruk tilkoblingene 6B for å tømme pumpevæsken (se koblingsplanen). 2. Spyl pumpen hvis det er brukt skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. Spyl og rengjør pumpen grundig før den transporteres til verkstedet. Pumpen må utstyres med rengjøringssertifikat. 7.4 Demontere pumpeaggregat Generelle anvisninger / sikkerhetsforskrifter ADVARSEL Arbeid på pumpe/pumpeaggregat utført av ukvalifisert personell Fare for personskader! Reparasjoner og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert personell. ADVARSEL Varme overflater Fare for personskader! La pumpeaggregatet avkjøle seg til omgivelsestemperatur. Ta hensyn til sikkerhetsforskrifter og anvisninger. ( Kapittel 7.1 Side 31) Følg anvisningene fra motorprodusenten ved arbeid på motoren. Bruk sprengskissene og oversiktstegningen ved demontering og montering. MERK Ved behov kan KSB-Service kontaktes for alle typer vedlikeholds-, service- og monteringsarbeid. Du finner kontaktinformasjon i det vedlagte heftet: "Addresses" eller på Internett-adressen "www.ksb.com/contact". FARE Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet uten tilstrekkelige forberedelser Fare for personskader! Slå av pumpeaggregatet på forskriftsmessig måte. ( Kapittel Side 27) Steng sperreventilene i inntaks- og trykkrør. Tøm pumpen og avlast trykket i den. ( Kapittel 7.3 Side 33) MERK Steng eventuelle tilleggskoblinger. La pumpeaggregatet avkjøle seg til omgivelsestemperatur. Etter lengre driftstid kan det av og til være vanskelig å trekke de enkelte delene av akselen. I så fall er det mulig å bruke ett av de kjente rustløsemidlene eller egnede avdragerverktøy i den grad det er mulig Klargjøre pumpeaggregatet 1. Avbryt strømtilførselen (koble fra via motoren). 2. Demonter eventuelle tilleggskoblinger Demontere et komplett pumpeaggregat MERK Ved neste demontering kan pumpehuset fortsatt være montert i rørledningen. 34 av 54 Etachrom BC

Sprinklerpumpe CPKN-SX. Drifts-/monteringsveiledning

Sprinklerpumpe CPKN-SX. Drifts-/monteringsveiledning Sprinklerpumpe CPKN-SX Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning CPKN-SX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i

Detaljer

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning Normpumpe Etanorm-MX;Etanorm-RX Sprinklerpumpe Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etanorm-MX;Etanorm-RX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter

Detaljer

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Vannormpumpe Etaseco RVP Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Drifts-/monteringsveiledning Ordrenummer: Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etaseco RVP

Detaljer

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft

Detaljer

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Automatisk pumpestasjon for avløpsvann Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad Høyeffektiv varmepumpe Calio S Datablad Trykkested Datablad Calio S KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

A402 N. Tohånds fettpresse

A402 N. Tohånds fettpresse 82 437 946 A402 N Tohånds fettpresse N Bruksanvisning Fettpresse tohånds Innholdsfortegnelse 1. Generelle opplysninger 3 1.1 Forskriftsmessig bruk 3 1.2 Oppbygning og funksjonsbeskrivelse 3 1.3 Bruksområde

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 5836024531(S1)1205 1 Innholdsfortegnelse 01. INTRODUKSJON... 3 02. LEVERING... 3 03. TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 3 04. SAMMENSETTNING/ MONTERING... 4 04.1 MONTERING...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter NO Bruksanvisning Betjeningselement Dreievalgbryter 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator/feilkodeindikator/serviceindikator 2 Dreieknapp (temperatur) 1 2 Om dette dokumentet 2.1 Dokumentets formål

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX20/0/40/50/60 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå inn i

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Ekstern platevarmeveksler PHE S, PHE C NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSRÅD. Tohånds fettpresse A403 N

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSRÅD. Tohånds fettpresse A403 N BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSRÅD Tohånds fettpresse 82 437 946 A403 N N Bruksanvisning - Fettpresse tohånds Pressol Schmiergeräte GmbH Denne dokumentasjonen er utelukkende beregnet for operatøren og operatørens

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer