Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale."

Transkript

1 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN: Kl. 09:00: Orientering om reguleringsplan Saften v/arkitekt Vidar Lerum Kl. 09:30: Ordinært møte. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/129 Forvaltningsutvalet 26.mars 2009, kl.09:00 - Opning - orienteringar - drøftingar 21/09 08/1429 Tuftekiosken - stengetid, søknad om dispensasjon for lengre opningstid 22/09 08/1800 Hermund Hundere - Søknad om deling av grunneigedom, gbnr. 38/1. 23/09 08/ Eige vedlegg: ENDRING AV REGULERINGSPLAN "SAFTEN" 24/09 08/ Eige vedlegg: Reguleringsendring for del av reguleringsplan for Kvålslid Vest 25/09 08/ Eige vedlegg: Reguleringsplan for bustader i Mundalsdalen i Fjærland, gbnr 152/3 Amund Mundal 26/09 09/771 Reguleringsendring for "Eikelandshytta" 27/09 09/358

2 Olav Amund Nornes - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Nornes. 28/09 09/704 Jon Kvåle - Søknad om frådeling av 2 bustadtomtar i Kvålslid, gbnr. 23/66 29/09 09/5 Søknad om bygging av bustad nr. 3 på eigedommen gnr 2 bnr 11 Loftesnes. 30/09 09/647 Søknad om mellombels fritak av buplikt på eigedommen gnr. 153 bnr /09 09/922 Søknad om skjenkeløyve Ovannemnde saker er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Følgjande sak vert ettersendt: 32/09 08/160 2.gangs handsaming av reguleringsendring Mundal sentrum del 2 Sogndal, Liv Synnøve Bøyum (leiar) Gerd Kleiven - F.sekr.-

3 Sogndal kommune Sak 20/09 Forvaltningsutvalet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 09/129 Saksnr.: Utval Møtedato 10/09 Forvaltningsutvalet /09 Forvaltningsutvalet Sak 20/09 Forvaltningsutvalet 26.mars 2009, kl.09:00 - Opning - orienteringar - drøftingar Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet * Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Leiar Liv Synnøve Bøyum, nestleiar Per Osvald Bøthun, Dag Olav Osen, Synnøve Stalheim, Nils Slinde, Hans Haugen, Steinar Øydvin. Frå administrasjonen: rådmann Jostein Aanestad og tenesteleiar Einar Nedrelo. Ordførar Jarle Aarvoll er til stades. * Innkalling og sakliste godkjenning. * Møteleiar: Liv Synnøve Bøyum. * Ope møte. * Det er ikkje lagt opp til synfaring på dette møte. Ynskje om dette må evt. meldast. B. Protokoll frå møte godkjenning. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå leiar. B. Orientering frå utval. C. Innspel frå medlemane. D. Orientering frå rådmann. E. Drøftingar. Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR: A. Delegerte vedtak i tida : 09/ DS 31/09 PLN/TE/AH MTR 64/5 f42 Felleskjøpet Agri, avd. Sogndal - Melding om oppsetjing av telt 08/ DS 32/09 PLN/TE/AH MTR 81/47 Siv Anette Mannsverk - Melding om tiltak 08/ DS 33/09 PLN/TE/AH MTR 20/1 Vidar Lerum Architects LLC Quality Sogndal Hotel - Søknad om rammeløyve for oppføring av tilbygg og ny konferanseavdeling i 1. etasje. 09/ DS 34/09 PLN/TE/JOE U63 &18 Abbas Ekhtiyari - Søknad om serveringløyve - Abbas Ekhtiyari 09/ DS 35/09 SADM/TTI/JL U63 &18 Kyllingstad Klevelan Advokatfirma - Søknad om serveringsløyve - Latten Kaffebar 09/ DS 36/09 PLN/TE/AH MTR 85/8 Per Magne Fimreite - Søknad om tiltak- Verdanda med ny dør på kårhus 09/ DS 37/09 PLN/TE/AH MTR 11/5 Trygve Nes - Søknad om deling av grunneigedom, gbnr. 11/5. Side 3 av 29

4 Sak 20/09 09/ DS 39/09 PLN/TE/JOE K01 &18 Fjellsportfestivalen - Søknad om løyuve til bruk av snøskuter. 09/ DS 41/09 PLN/TE/EN MTR 22/108 Sognekraft - Sognekraftbygget, Grushola: Søknad om montering av skilt 09/ DS 42/09 PLN/TE/AH Nornes Leik og Samlingsplass - Melding om tiltak på Nornesfeltet. 09/ DS 44/09 PLN/TE/AH MTR 39/1 Arnstein Ruggesæter - Søknad om deling av grunneigedom. 09/ DS 45/09 PLN/TE/AH MTR 81/1,6,8,9,11,13 Melding om tiltak : Riving av 6 naust 06/ DS 49/09 PLN/TE/AH MTR 152/42 Jostein Øygard SIV REINEN - OPPFØRING AV TILBYGG TIL BUSTADHUS, FJÆRLAND. B. Administrative vedtak : 08/ /09 PLN/TE/AH MTR 7/53 Egil Ølnes - Melding om tiltak - Garasje - Egil Ølnes 09/ /09 PLN/TE/AH MTR 84/42 Jon Midtun - Melding om tiltak på gbnr. 84/42 - Naust 09/ /09 PLN/TE/AH MTR 87/2 Jan Vidar Meisterplass - Melding om tiltak på gbnr. 87/2. 09/ /09 PLN/TE/AH MTR 2/1 Erik Roar Loftesnes - Melding om tiltak : Resturering av sagbruk Sogndal, Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 4 av 29

5 Sogndal kommune Sak 21/09 Forvaltningsutvalet Saksh.: Jens Øyrehagen Arkiv: U62 Arkivsak: 08/1429 Saksnr.: Utval Møtedato 70/08 Forvaltningsutvalet /08 Forvaltningsutvalet /08 Forvaltningsutvalet /09 Forvaltningsutvalet /09 Forvaltningsutvalet Sak 21/09 Tuftekiosken - stengetid, søknad om dispensasjon for lengre opningstid Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev serveringsverksemder som etablerar seg i Tuftekiosken dispensasjon frå stengetida gjeve i føresegnene til reguleringsplan for Park-kvartalet. Særleg grunn for dispensasjon ny forskrift som regulerer opningstidene for alle serveringsverksemder i kommunen og at det av den grunn ikkje lenger er trong for å ha eigne opningstider for Tuftekiosken. Vedlegg: 1. Fylkesmannen sitt brev med vedtak om oppheving av forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 70/ Kart M 1: E-post frå KILDE Akustikk AS, sendt 24. februar. 4. Brev frå Flåtengården AS ved Erik A. Flåten, dagsett Saksutgreiing: Forvaltningsutvalet hadde saka føre i møte i , sak 12/09: Handsaming: Brev frå Flåtengården dagsett 25. febr vart omdelt i møte. Rådmann orienterte om arbeidet med å klargjere saka. Liv Synnøve Bøyum (AP) la fram forslag om å utsetje saka til neste møte. Dette vart samrøystes vedteke. Bakgrunn: Forvaltningsutvalet handsama søknaden frå Gul Ors om dispensasjon frå føresegnene i reguleringsplan for Park-kvartalet i sak 89/08. Det vart gjeve dispensasjon frå reguleringsføresegnene og vist til serveringslova med kommunale forskrifter som gjeld for alle serveringsverksemder i kommunen. Vedtaket vart påklaga av Norlandia Park Hotel v/erik A. Flåten. Klagen vart handsama i forvaltningsutvalet og ikkje teken til følgje, og saka vart sendt til Fylkesmannen til endeleg avgjerd. Fylkesmannen oppheva forvaltningsutvalet sitt vedtak med den grunngjevinga at saka var for dårleg opplyst og seier mellom anna: Fylkesmannen kan ikkje sjå at kommunen har gjort nok for å kartleggja omfanget av bråket rundt kiosken og kva fylgjer det eventuelt får for hotelldrifta og bu-miljøet på staden. Vidare heiter det: Fylkesmannen viser til at kommunen ikkje har gjort ei konkret avveging av interesser eller omsyn i sitt vedtak jf pbl 7. Kommunen har i samband med høyring, motteke innspel frå ulikt hald om denne saka, jf vedlegg i sak 89/08. I brevet frå Flåtengården AS vert det peika på fleire tilhøve ved nattopen Tuftekiosk. Dette er opplysningar som er kjend frå tidlegare. Vi har også hatt munnleg kontakt Side 5 av 29

6 Sak 21/09 med Norlandia Park Hotel ved Øystein Gården. Han hevdar at: sein opningstid ved Tuftekiosken medfører stor sjenanse for hotellet sine gjester, mellom anna herverk på gjestene sine bilar med ruteknusing og velting av bosspann og blomsterkassar. Etter stengetid på skjenkestadene strøymer ungdom til Tuftekiosken med mykje skrik og skrål og uro for hotellet sine gjester. Han meiner ein slik serveringsstad i staden burde lokaliserast til nærleiken av desse skjenkestadene eller på kulturhusplassen. Vi har og hatt kontakt med Sogndal lensmannskontor om uro ved Tuftekiosken. Lensmannskontoret opplyser at det natt til fredag og natt til laurdag, på det meste samlar seg personar i området ved Tuftekiosken, dette er i tidsrommet frå kl og utover. Vidare opplyser dei at det har vore registrert tre hendingar etter Frå ei god stund før jul har det ikkje vore hendingar knytt til Tuftekiosken. Det er overvekt av hendingar i tilknyting til skjenkestadene, Lægreidspuben og Soho på Quality Hotel Sogndal. Sogndal Lensmannskontoret er heller ikkje kjent med herverk utanfor Norlandia Park Hotel. Opplysningane som Fylkesmannen saknar er faktaopplysningar om mellom anna kor sterk støy det er tale om og korleis dette konkret artar seg, tidspunktet for problema, avstandar mellom bygningane og om støyproblemet er like stort for heile hotellet. Støyen består i latter, skrik og skrål og tidspunktet for verste støyen er mellom stengetid på skjenkestadene Puben og Soho til ca kl (Oppl. frå Øystein Gården). Korleis denne støyen vert oppfatta av den einskilde kan vera svært ulik og vanskeleg og beskriva. Avstanden mellom bygningane i området er: Tuftekiosken Norlandia Park Hotel 6 meter, Tuftekiosken Huset til Karl Erik Ølnes 28 meter, Tuftekiosken bustadhusa på andre sida av Fjørevegen 33 meter. Støyproblemet er mindre på den sida av hotellet som vender frå Tuftekiosken. Gjennom kontakt med KILDE Akustikk AS har vi fått ein opplyst at målingar av støynivået eller utrekningar av støynivået vanskeleg let seg gjere (munnleg pr. tlf.) og vil ikkje gje viktig informasjon til saka, (jf. e-post, vedlegg 3.). Vurdering: I Sogndal sentrum, med mange skjenkestader og serveringsstader, vil det vera naturleg at det samlar seg folk ute i gatene ved stengjetid. Norlandia Park Hotel opplever situasjonen som uendra i høve til tidlegare, med mykje skrål og uro som sjenerar hotellet sine gjester. I fylgje politiet er det derimot ikkje særleg mykje uro og støy i dette området. Det er andre stader i sentrum med fleire registrert hendingar enn i dette området. Rådmannen meiner at alle relevante opplysningar no er lagt fram i saka, og vil serleg vise til den støyfaglege kompetasen som peiker på at støymålingar ikkje vil gje viktig informasjon i saka. Det er ikkje er kome fram ny informasjon som tilseier at forvaltningautvalet sitt vedtak i sak 89/08 bør endrast. Rådmannen vil rå til at serveringsverksemder som etablerar seg i bygget til Tuftekiosken får dispensasjon frå føresegnene i reguleringsplan for Park-kvartalet og vert på lik linje med andre serveringsverksemder underlagt serveringslova og den kommunale forskrifta når det opningstider. Sogndal Jostein Aanestad Rådmann Einar Nedrelo tenesteleiar Side 6 av 29

7 Sogndal kommune Sak 22/09 Forvaltningsutvalet Saksh.: Jens Øyrehagen Arkiv: MTR 38/1 Arkivsak: 08/1800 Saksnr.: Utval Møtedato 94/08 Forvaltningsutvalet /08 Forvaltningsutvalet /09 Forvaltningsutvalet Sak 22/09 Hermund Hundere - Søknad om deling av grunneigedom, gbnr. 38/1. Tilråding: 1. Forvaltningsutvalet gjev ikkje Hermund Hundere løve til å dela frå hytte ved Hunsvatnet slik det er søkt om. 2. Grunngjeving er at dei lovbestemte vilkåra for frådeling ikkje er til stades. Ei frådeling vil og skape presedens i mange liknande saker kring i kommunen og det kan skape mange uheldige drifts- og miljømessige ulemper for beitebruken i kommunen. 3. Vedtaket er gjort med heimel i 12 i jordlova. Vedlegg: 1. Fylkesmannen si handsaming av klage, dagsett Fylkesmannen si handsaming av krav om dekking av sakskostnader, dagsett Brev frå kommunen til Adv. Tollefsen, dagsett Gårdskart, m1:5000. Saksutgreiing: Bakgrunn: Hermund Hundere søkte i juli 2008 om å få dela frå ei hytte ved Hunsvatnet. Hytta var bygd av Olav Hundere, bror til eigar/søkjar i 1953, lenge før kommunen fekk ein arealplan. Tomten har ikkje vore frådelt eller festa. Hytta vart nytta til fritidsføremål. Då Olav døydde vart hytta sett på som ein del av landbrukseigedommen og gjekk tilbake til eigaren av landbrukseigedommen. Advokatfirmaet Tollefsen har representert søkjar i denne saka. Forvaltningsutvalet handsama saka som dispensasjon i høve til kommuneplan, sak 94/08 og gjorde vedtak om ikkje å gje løyve til frådeling. Saka vart påklaga og handsama på nytt som klagesak. Forvaltningsutvalet opprettheldt der vedtaket og saka vart oversendt Fylkesmannen til endeleg avgjerd. Fylkesmannen gjorde nytt vedtak i saka som lyder: Fylkesmannen omgjer Sogndal kommune sitt vedtak i sak 103/08 slik at frådeling kan skje som omsøkt. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare jf fvl 28 tredje ledd. Vedtaket til Fylkesmannen er basert på fråsegn frå Miljøverndepartementet i 2004 og Sivilombodsmannen i Søknaden er ikkje handsama etter jordlova. Fylkesmannen stadfestar at dette skal gjerast før saka er endeleg. Eigedommen er i fylgje NIJOS - kart på 418 da, av dette er 65 da fulldyrka jord og 69 da beite. Bygningane er av eldre dato og i dårleg stand. Eigedommen er medeigar og har beiterett i sameige der den omsøkte hytta ligg. Det er tilkjøpt beiterett i Frudalen der det og er stølshus som høyrer til eigedommen. Det er denne beiteretten som har vore nytta i lang tid. Side 7 av 29

8 Sak 22/09 Bygningane på eigedommen er av eldre dato og treng omfattande opprusting. Eigedommen har ikkje vore dreven som sjølvstendig driftseining på mange år, eigar er 84 år gamal. Plasseringa av den omsøkte hytta er 18 meter frå Hunsvatnet, om lag 770 moh. og i eit mykje brukt beiteområde både for sau og storfe frå mange bruk. Tilhøve til jordlova: 12 i jordlova omhandlar deling og lyder: Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykkje frå departementet. Med eigedom meiner ein og rettar som ligg til eigedommen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld og forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett når retten er stifta for lengre tid enn 10 år og ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). For å vurdere frådeling må eit av fylgjande lovbestemte vilkår vera oppfyllte: Samfunnsinteresser av stor vekt talar for ei frådeling Eller det er forsvarleg ut frå omsynet til avkastninga eigedommen kan gje. Når minst eit av desse vilkåra er oppfylte kan ein gje løyve til frådeling, men saka skal mellom anna vudererast med omsyn på om frådeling kan gje drifts- og miljømessige ulemper, godkjendede planar etter plan- og bygningslova og det skal takast omsyn til kulturlandskapet. Landbruksplan: Landbruksplanen tek m.a.føre seg strukturendringane i landbruket og seier om misshøvet mellom eigedommsstruktur og bruksstruktur at: ein restriktiv praksis i saker som gjeld bu-og driveplikt og ein liberal haldning til frivillig strukturrasjonalisering vil påverke dette i positiv lei. Vidare heiter det at det er viktig å halda fram med den etablerte praksisen der drift av jordbruksareal og busetnad vert vektlagd, der desse momenta står mot einannan skal drift av jordbruksarealet prioriterast. Vurdering: I dette høvet gjeld det søknad om frådeling av ei hytte i fjellet. Hytta har i tida frå før kommunen fekk sin første arealplan vore nytta som fritidshus. I kommunen er det mange spreidde hytter og tidlegare stølshus som kjem i same kategori som denne omsøkte hytta. Fylkesmannen har i sitt vedtak gjeve løyve til frådeling og i tillegg pålagt kommunen å dekke sakskostnader til klagar. Føresetnaden for at frådeling etter jordlova kan vurderast, er at eit av dei lovbestemte vilkåra må vera oppfylte. Føremålet med delingsforbodet i jordlova er å sikra og holda ressursane på bruket samla for noverande og framtidige eigarar. Omsynet til avkastninga på eigedommen må sjåast i lys av dette. Eigedommen er ein middels stor landbrukseigedom. Hytta kan representera ein ressurs for eksempel som utleigeobjekt eller som tilsynsbu i samband med beitebruk. Dersom eigedommen skal halda fram som sjølvstendig driftseining er det stor investeringstrong på eigedommen. Då er det ikkje forsvarleg ut frå omsynet til den avkastninga eigedommen kan gje å skilja frå noko som kan ha eit inntektspotensiale for framtidig eigar. I dette høve er det ikkje tale om samfunnsinteresser av stor vekt. Men dersom delinga var ein lekk i ei stukturrasjonalisering og styrking av ressursgrunnlaget på naboeigedommar kunne det Side 8 av 29

9 Sak 22/09 tenkjast at det var samfunnsinteresser av stor vekt og at deling kan vurderast. Det inneber at eigar er positiv til ei slik løysing. Og at eigedommen fyller fylgjande kriteria: Eigedommen har ikkje vore i drift som sjølvstendig eining dei siste åra. Dyrka jorda har vore ein viktig del av ressurs- og driftsgrunnlaget på andre bruk. Investeringstrongen på eigedommen er svært høg i høve til ressursgrunnlaget Det kan skapast rasjonelle og meir ressurssterke eigedommar Vidare må det avklarast om det er interesse frå naboar om kjøp av jordviddene. Denne eigedommen tilfredsstiller dei nemnde kriteria. Kommunen sine verkemidlar er 12 i jordlova og forbodet mot deling av landbrukseigedom, og konsesjonslova i samband med eigarskifte og reglane om bu- og driveplikt i odelslova. Dersom ein då finn at eitt av dei lovbestemte vilkåra er oppfyllte og vurderar frådeling, skal det mellom anna vurderast om deling fører til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Blanding av beiteinteresser og fritidsinteresser skapar konfliktar, beitedyra søkjer til plassar der folk er. Det kan verka uroande på fritidsinteressene og beitebruken i området kan få eit aukande problem med laushundar. Ved at desse bygningane og i framtida høyrer til landbrukseigedommar kan landbruksnæringa og dei som nyttar beiteretten i eit område i langt større grad påverke og styre utviklinga i bruken av desse hyttene og stølshusa, også i samband med utleige. I dette høve fører ei deling til at området ved hytta og Hunsvatnet vert privatisert. Samstundes er området mykje nytta til beite. Ei deling slik det er søkt om vil føra til ei uheldig utvikling som ikkje er i samsvar med føremålet med jordlova. Dersom søknad om delinga er ein lekk i strukturrasjonalisering, dvs. jordviddene og hytta går til styrking av ressursgrunnlaget på nabobruk, kan saka stille seg annleis. Ei frådeling kan då i større grad vere i samsvar med intensjonane i landbruksplanen. Slik denne saka står, vi ei frådeling skape presedens i tilsvarande saker. Ei frådeling vil føre til privatisering og spreidd fritidsbruk i utmark og fjell som kan føre til store negative konsekvensar for beitebruken. Etter ei samla vurdering rår difor rådmann til å ikkje gje løyve til frådeling slik saka no står. Sogndal Jostein Aanestad rådmann Einar Nedrelo tenesteleiar Side 9 av 29

10 Sogndal kommune Sak 23/09 Forvaltningsutvalet Saksh.: Torbjørn Hasund Arkiv: PLAN Arkivsak: 08/1061 Saksnr.: Utval Møtedato 48/08 Forvaltningsutvalet /08 Forvaltningsutvalet /09 Forvaltningsutvalet Sak 23/09 ENDRING AV REGULERINGSPLAN "SAFTEN" Tilråding: Forvaltningsutvalet legg reguleringsendring Saften ut til nytt offentleg ettersyn, jf plan- og bygningslova 27-1 nr. 2. Vedlegg: Føresegner, dagsett Brev frå Lerum eigedom Fjøra as, dagsett Merknad til offentleg ettersyn frå Nortura Sogndal, dagsett Vedlegg i eige hefte: E-post frå V. Lerum med skildring av dei ulike karta / illustrasjonane Plankart, dagsett Illustrasjonsplan. Nedkopiert, ikkje rett målestav. Illustrasjonsplan over nivå parkeringskjellar. Nedkopiert, ikkje rett målestav. Illustrasjonsplan over hovudplan med parkering. Nedkopiert, ikkje rett målestav. Illustrasjonar av tiltaket sett frå nokre naboeigedomar Skisseprosjekt revidert Uprenta vedlegg: Plankart og illustrasjonar i rett målestokk Saksutgreiing: Lerum Eigedom Fjøra AS starta i 2008 arbeidet med reguleringsendring av reguleringsplan for Saften frå Saka var først opp i forvaltningsutvalet , sak 48/08 som førespurnad etter 30. Saka var oppe til 1. gongs handsaming i møte , sak 98/08. Endringsframlegget låg ute til høyring i perioden Planen omfatta då også areal på sørsida av Sogndalselva. Bakgrunnen for dette var at tiltakshavar hadde ei løysing der dei ville dekkje parkeringsbehovet ved å nytte parkeringsareal på sørsida av elva via gangbru over elva. Det kom inn 16 merknader til høyringa, m.a. frå Nortura Sogndal. Hovudpunkta i merknaden gjekk på at dei var i gang med ei vurdering av framtidig utviding av fabrikken i Sogndal. Skulle dette verte aktuelt måtte Nortura ha tilstrekkjeleg areal. Slik planframlegget var utarbeidd ville dette vanskeleggjere ei utviding. Tiltakshavar Lerum Eigedom Fjøra har motteke attendemeldingar om at prosjektet hadde vore meir interessant for ein utbyggjar om behovet for parkering vart dekka i parkeringsanlegg på eigen eigedom. Med bakgrunn i dette, og problemstillinga knytt til arealet på sørsida av elva, Side 10 av 29

11 Sak 23/09 ønskjer tiltakshavar no å avgrense planområdet til nordsida av elva, sjå vedlagt brev frå Lerum Eigedom dagsett Skildring av det nye planframlegget Plangrensa er flytta til nordre elvebreidde. Det er ikkje gjort andre endringar i denne delen av planen. Planen viser også justert kaifront i området mellom Steinbryggja og Dampskipskaien, jfr alternativ utforming av snuplass for buss. Ei tre meter brei sone for gang- og sykkeltrafikk er vist langs naust og garasjar mot nordvestre plangrense. Her er det biltilkomst til garasjar og naust, så det vert lagt opp til eit skilje mellom ulike trafikkføremål som ikkje vil vere til hinder for denne tilkomsten. Dette grepet medfører at rundkøyringa vert flytta tre meter mot søraust, og samstundes sørover til grense mot Lerum sin eigedom. I høve plan lagt ut til høyring fører dette til at trafikkarealet går noko lenger ut i sjøen. Tilsvarande vert den beine kaifronten på dampskipskaien redusert med 0,8 meter. Planen er no utvida med eit areal på framsida av dei kommunale bygga på dampskipskaien. Fjord 1 Fylkesbaatane var i sin merknad til offentleg ettersyn opptekne av at manøver- og liggetilhøva for hurtigbåten ikkje vert forringa. Dette inneber at den rette kailina som båten får kvile seg mot ikkje må bli mindre enn den er i dag (40 meter). Kortare kaifront vil føre til at den hydrauliske landgangen frå fartyet ikkje får kaiareal å leggje seg ned på. Planframlegget førte til at den rette kaifronten vart redusert til om lag 34 meter. For å kompensere for dette foreslo tiltakshavar at ein kunne bygge ut ein pir i forlenginga av kaia nordover. Gitt at det vart utført på rette måten var dette ei løysing Fjord 1 kunne gå med på. I planen er det no lagt til rette for parkeringsgarasje med 150 plassar. Tilkomst til garasjen vert frå Steinbryggja via rampe som går ned under B1. Parkeringskjellaren er tenkt plassert på kote 0. Det er ikkje lagt opp til andre vesentlege endringar i dei planlagde bygga. I 1. plan er det lagt opp til 1210 m² forretningsareal, i 2. plan 3260 m² kontorareal og i 3. og 4. plan 6520 m² bustadareal. Ut frå dei parkeringskrava vi har sett gjev dette eit behov på 170 parkeringsplassar. Parkeringsanlegget vil ha ein kapasistet på 150 plassar, og i tillegg er det lagt opp til 20 plassar i tillegg til røyrslehemma i hovuplanet. Innkøyring til parkeringsplan er markert med raude trekantar i plankartet. Vurdering: Rådmannen vurderer endringa til å vere så vesentleg at det er behov for ny 1. gongs handsaming i forvaltningsutvalet og nytt offentleg ettersyn. Eit reguleringsframlegg skal gjennom ein omfattande offentleg høyringsprosess, der målet er å få inn synspunkt på dei konsekvernsar planen har på areal og samfunn. Sjølv om det her er snakk om ei innskrenking og ikkje ei utviding av planområdet gjeld endringa eit så stort område at det vil vere interessant for ålmenta å kunne kome med synspunkt på endringa og konsekvensane av den. Ei løysing med parkeringskjellar vil vere i samsvar med kommuneplanen. Samstundes vil eit anlegg som skal dekkje heile parkeringsbehovet vil føre til større trafikkbelastning på Fjøra enn det førre planalternativet la opp til. Rusebakken og vegsystemet elles i Fjøra vil måtte ta i mot ei større mengd bilar og trafikk. Ein reduksjon av trailertrafikk som følgje av at fabrikken vert flytta vil telje positivt for trafikkbiletet. Side 11 av 29

12 Sak 23/09 Rådmannen ser det og som viktig at NVE får planen til høyring då den legg opp til bygging under kote 2 og dermed under vasstanden ved ein 200 års flaum Jostein aanestad rådmann Einar Nedrelo tenesteleiar plan- og næring Side 12 av 29

13 Sogndal kommune Sak 24/09 Forvaltningsutvalet Saksh.: Einar Nedrelo Arkiv: L12 Arkivsak: 08/2081 Saksnr.: Utval Møtedato 120/08 Forvaltningsutvalet /09 Forvaltningsutvalet Sak 24/09 Reguleringsendring for del av reguleringsplan for Kvålslid Vest Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsendring for Kvålslid vest, dagsett , jf plan- og bygningslova 27-2 nr 1. Før planendringa vert lagt fram for kommunestyret skal føresegnene endrast slik: Det vert ikkje tillete å byggje husvære med berre hyblar Det skal vere 2 p-plassar for husvære over 80 m2, 1 p-plass for husvære mellom 40 og 80 m2 og 0,5 p-plass for husvære under 40m : Leikeplassen skal detaljplanleggast i utbyggingsplanen og ferdigstillast før anleggsarbeidet i det nye bustadfeltet tek til. Gangsti og trafikkområde skal vere ferdigstilte før bustadene vert tekne i bruk. Vedlegg: Plankart (eige vedlegg) Føresegner Fråsegn frå Fylkesmannen i Sogn og fjordane Merknader frå Kvålslid Vest Grendalag Saksutgreiing: Bakgrunn: Reguleringsendringa vart hansama første gang i forvaltningsutvalet i møte , jf sak 120/08. Forvaltningsutvalet gjorde vedtak om å leggje endra plan med endra føresegner ut til offentleg ettersyn. Samtidig med utlegginga vart planen sendt høyringsinstansane for fråsegn. Planen vart kunngjort utlagt til offentleg ettersyn i Sogn Avis og har lege ut til ettersyn i kommunehuset og kulturhuset. Planen låg ute til offentleg ettersyn i tidsrommet Kommunen har motteke 2 fråsegner/merknader til planen. Miljøvernavdelinga hjå fylkesmannen syner til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge med omsyn til arealbruken i forhold til behov for tilgang på leike- og grøntareal i området. Miljøvernavdelinga føreset at kommunen har vurdert arealet som tilstrekkeleg stort nok og eigna for føremålet. Kommentar:Storleiken på leikearealet har vore drøfta. Leikearealet vil vere for dei minste borna, medan dei største borna brukar grøntområda i Lunnamyri Kvåleområdet. Side 13 av 29

14 Sak 24/09 Kvålslid Vest Grendalag v/paulolaf Baraas har sendt inn merknader til handsaminga av reguleringsendringa. Grendalaget viser til at Kvålslid Vest vart bygt ut av Bygg og Bo i perioden og at anlegget ikkje er ferdigstillt slik og ikkje overteke av kommunen. Ut frå dette set grendalaget det som eit ultimatum at kommunen overtek anlegget i Kvålslid vest del 1 før oppstart av anleggsarbeid i del 2. Kommentar: Spørsmålet om overtaking av eksisterande anlegg må vurderast uavhengig av reguleringsendringa for del av reguleringsplan for Kvålsli verst. Parkeringskrav Grendalaget meiner at kravet til parkeringsplassar bør vere 2 p.plassar for husvære over 80m2 og 1 p. plass for husvære under 80m2. Kommentar: Rådmannen rår til at det parkeringskravet kan endrast til 2 p.plassar for husvære over 80m2, men at kravet vert 1 p. plass for husvære mellom 40m2 og 80m2 og 0,5 p. plass for husvære under 40m2. I forhold til korleis parkeringsplassane vert detaljplanlagde, må dette planleggjast i utbyggingsplanen. Mønehøgde Grendalaget påpeikar elles at husværa i del 2 må få lægre mønehøgde enn i del 1 slik at husværa i del 1 ikkje får redusert utsikt. Kommentar: I føresegnene er det fastsett at mønehøgda ikkje skal vere større en 9m målt frå planert terreng. Hyblifisering Grendalaget tek vidare opp problemet med hyblifisering, der dei set fram krav om at det vert teke inn i føresegnene 3 at det ikkje skal førekome hyblifisering og at det ikkje skal etablerast husvære kun for utleige av leiligheit eller hyblar, slik at det kun kan førekome utleige av leilegheit eller hyblar der huseigar sjøv bur i hovudhusværet. Kommentar: Vedtekta til 91a i plan og bygningslova set forbod mot hyblifisering, det vil seie å bygge om eksisterande bustader til hyblar. I føresegnene kan det takast inn. Det vert ikkje tillete å byggje husvære med berre hyblar. Leikeplass I merknaden vert det vist til at grendalaget har streva med å få opparbeidd leikeplass, sjølv om det låg inne krav om at denne skulle opparbeidast før bustadene vert tekne i bruk. Dei påpeikar no at leikeplassen vert opparbeidd før noko anna anlegggsarbeid vert utført. Kommentar: Kravet om at leikeplassen skal vere ferdigstillt før bustadene vert tekne i bruk ligg inne i føresegnene. For å stette kravet til grendalaget må denne endrast slik: Leikeplassen skal detaljplanleggast i utbyggingsplanen og ferdigstillast før anleggsarbeidet i det nye bustadfeltet tek til. Gangsti og trafikkområde skal vere ferdigstilte før bustadene vert tekne i bruk. Trafikkområde Grendalaget viser til at breidda på vegane i eksisterande bustadfelt er 3m og har argumentert for at denne er i smalaste laget. Dei kjem med forslag om ei samankopling mellom veg A1 og A2 med ein veg i grensa med Sogn og Fjordane Bustadbyggjelag for å minimalisere trafikkbelastninga i eksisterande bustadfelt. Side 14 av 29

15 Sak 24/09 Kommentar: Den regulerte vegbreidda i bustadfeltet er 3m pluss 1m grøft/skulder på kvar side. Dette er dimesjonerande breidde for vegar i slike bustadfelt. Snuplass for lastebil må opparbeidast slik at desse kan snu. Sambindingsvegen mellom A1 og A2 vil ikkje late seg utføre fordi den vert for bratt. Friområde I planen er det regulert 3 ferdselsområde F1,F2 og F3. Desse ferdselsområda er planlagt innafor feltet og for bebuarane i feltet. Grendalaget ber om ei fysisk hidring mellom Dalavegen og B6 for å hindre andre i å nytte ferdselsårene, og dei rår til at det vert etablert ei ferdselsåre frå Dalavegen til Kvåle skule via VA prosjektet til Gurvinfeltet. Kommentar: I reguleringsplan for Hallvardshaugen er det planlagt gangsti i VA- traseen opp til Kvåle- Gurvin feltet. Å bygge hindringar mellom B6 og Dalavegen vonar vi ikkje vert naudsynt. Vurdering: Rådmannen rår til at forvaltningsutvalet i samsvar med 27-2 sender planen over til kommunestyret etter at føresegnene er endra slik: Det vert ikkje tillete å byggje husvære med berre hyblar Det skal vere 2 p.plassar for husvære over 80 m2, 1p.plass for husvære mellom 40 og 80 m2 og 0,5 p.plass for husvære under 40m : Leikeplassen skal detaljplanleggast i utbyggingsplanen og ferdigstillast før anleggsarbeidet i det nye bustadfeltet tek til. Gangsti og trafikkområde skal vere ferdigstilte før bustadene vert tekne i bruk. Jostein Aanestad -rådmann- Einar Nedrelo -tenesteleiar- Side 15 av 29

16 Sogndal kommune Sak 25/09 Forvaltningsutvalet Saksh.: Torbjørn Hasund Arkiv: L12 Arkivsak: 08/2564 Saksnr.: Utval Møtedato 25/09 Forvaltningsutvalet Sak 25/09 Reguleringsplan for bustader i Mundalsdalen i Fjærland, gbnr 152/3 Amund Mundal Tilråding: Forvaltningsutvalet legg reguleringsplan for bustader i Mundalsdalen, del av gbnr 152/3 Amund Mundal, dagsett , ut til offentleg ettersyn - jfr plan- og bygningslova 27-1 nr. 2. Vedlegg i eige hefte: Planomtale med skredvurdering, føresegner, plankart, og illustrasjonsplan dagsett Saksutgreiing: Landskapsarkitekt Gyril Fimreite er engasjert av Aamund Mundal til å utarbeide utbyggingsplan for bustader i Fjærland på gbnr. 152/3. Utbyggingsplanen legg til rette for 2 bustadtomter med felles avkøyrsle og felles veg til bustader og eventuell framtidig kårbustad. Melding om oppstart av planarbeidet vart gitt den med frist for merknader Planarbeidet er i samsvar med gjeldande kommuneplan, der dette området er lagt ut til område for bustader med krav om reguleringsplan. Til oppstartsvarselet kom det inn ein merknad, frå beredskapseininga hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Det aktuelle utbyggingsområdet ligg i eit brattlendt dalføre, og faren for stein- og snøskred må difor kartleggjast no, slik at det vert klarlagt om det kan byggjast og eventuelle sikringstiltak kan innarbeidast i planen. Sjølv om skredfarevurdering vil vera ein viktig del av ROS-analysen, er det likevel viktig at analysen ikkje vert avgrensa til berre dette temaet. Med bakgrunn i denne merknaden har geolog gjort skredfarevurdering. Han vurderer det slik at den aktuelle skredfaren er steinsprang. Avstanden mellom foten av ura og byggjefeltet er så stor at han vurderer det slik at det er god margin ned til byggjefeltet. Det er planlagt ein tomannsbustad for B1 og ein einebustad for B2. Bustadene skal byggast i tradisjonell vestlandsstil med saltak.det er lagt opp til at bustadene kan oppførast med 2 etasjehøgd, samt loft/hems, og med ei mønehøgd på opp til 9 meter over planert terreng (inkludert kjellar). Bustadene skal ha saltak med takvinkel grader. Møneretning skal vere parallell med lengderetninga på bygget sin hovudform. Garasjebygg kan ha pulttak.utvendig kledning skal vere panel eller panel/betong, ev. natursteinsmur og tak skal vere i tradisjonelle fargar. Vurdering: Det er lagt opp til ein einebustad og ein tomannsbustad. Vi ser det som positivt at det også vert lagt opp til tomannsbustader i dette området for å få utnytta arealet mest mogleg. Det er lagt opp til relativt høge bygg. Rådmannen vil leggje vekt på at det vert lagt opp til bustader i tradisjonell vestlandsstil og i tråd med lokal byggeskikk, jf også tunet på garden. Side 16 av 29

17 Sak 25/09 Det har vorte utarbeidd skredfarevurdering, jf merknad til oppstart frå fylkesmannen. Vurderinga konkluderer med at det er god margin mellom område med fare for steinsprang og det aktuelle planområdet. Arealet vert også vurdert til ikkje å vere utsett for flaum. Slik rådmanenn vurderer det er det ikkje behov for ROS-analyse for andre tema for dette planområdet Jostein Aanestad rådmann Einar Nedrelo tenesteleiar plan og næring Side 17 av 29

18 Sogndal kommune Sak 26/09 Forvaltningsutvalet Saksh.: Torbjørn Hasund Arkiv: L12 Arkivsak: 09/771 Saksnr.: Utval Møtedato 26/09 Forvaltningsutvalet Sak 26/09 Reguleringsendring for "Eikelandshytta" Tilråding: Framlagd planinitiativ representerer ei vesentleg endring av reguleringsplan for Eikelandshytta. Dersom tiltakshavar ønskjer å gå vidare med planendringa må planen utarbeidast i tråd med 27 i plan- og bygningslova. Vedlegg: Planinitiativ mindre vesentleg reguleringsendring, Iden Arkitekter Saksutgreiing: Iden Arkitekter har på vegne av tiltakshavar Nerestad AS kome med initiativ til mindre vesentleg reguleringsendring av reguleringsplan for Eikelandshytta. Arkitekten skriv at planinitiativet si målsetning er å få avklara om etaten vil anbefale at det vert fremja eit privat framlegg som mindre vesentleg reguleringsendring. Sjølve Eikelandshytta ligg på eigedomen gbnr 21/32. Dei tilliggande eigedomane 21/ 78 og 21/149 er og eigd av tiltakshavar. I gjeldande plan frå 1990, med mindre vesentleg endring av 1995, er det i føresegnene gjeve nærare reglar for tomtene 2-6 (2-5 etter planrevisjon i 95). Eikelandshytta var på det tidspunktet oppført på tomt 1. I føresegnene er det ikkje gitt nærare reglar for denne tomta. Målsetjinga for tiltakshavar er å vidareutvikle friluftsbasert reiseliv, turliv og annan miljøbasert og kommersiell næringsutvikling. Eikelandshytta blei tidleg på 70-talet flytta frå Helgheim til Sogndalsdalen og utvida med eit påbygg. Hytta har vore brukt i reiselivssamanheng, og vart overteken av Nerestad AS i Anlegget i dag har i følgje søkjar vesentlege avgrensingar og manglar med omsyn til vidare ønska utvikling. Hytta inneheld i dag 3 overnattingsrom med bad, elles er her festsal, peisestove, opphaldsrom, bar, diverse birom m.v. Hytta slik den er i dag har eit totalareal på ca 321 m². Konseptet dei no tek initiativ til inneheld: Resepsjon / foyer / myldreareal knytt til 15 gjesterom gjennom gangareal. Ombygging av kjøken med birom / tekniske rom samt opphaldsrom, rom for servering m.v. Noverande overnattingsrom inne i hytta vert ombygd til administrative føremål, personfasilitetar og andre driftsfunksjonar. Parkeringsareal vest for Eikelandshytta (mellom hytta og fv 211). Tiltakshavar argumenterer for at initiativet må handsamast som mindre vesentleg reguleringsendring. På side 10 i det oversendte dokumentet vert det lista opp 12 punkt dei meiner viser at dette er ei mindre vesentleg endring. I pkt. 2 heiter det: endring av reguleringsføremål antas ikke nødvendig (= byggeområde for hytter/ Eikelandshytta har siden oppføringa vært Side 18 av 29

19 Sak 26/09 drevet som næring, også i skattemessig sammanheng). Mange av dei andre punkta peiker på at det her er snakk om mindre justeringar av gjeldande plan. Vurdering: Arealet som Eikelandshytta og dei 4 kringliggande tomtene ligg på har i gjeldande reguleringsplan føremål byggeområde hytter. 3 av desse tomtene er utbygde. Vi kjenner til at hytta har vore brukt til næringsføremål tidlegare. Etter det vi har forstått har hytta, med unntak av tilbygg etter flytting og gjennoppbygging / reparasjon etter skade ikkje vorte vesentleg endra eller utvida. Det framlagde initiativet vil endre Eikelandshytta sin karakter frå å vere ei stor hytte som har vore utforma slik at den har vore eigna til bruk i reiselivssamanheng, og til å bli eit anlegg spesialtilpassa reiseliv, dvs turist-/ hytteanlegg for utleige. Det vil seie eit anna føremål etter plan- og bygningslova. Jf planvegleiaren til Miljøverndepartementet vil det vere naturleg at dette tiltaket høyrer heime under føremålet byggjeområde, område for herberge og bevertningssteder, og med eit underføremål tilpassa det aktuelle tiltaket. Endring i tråd med planinitiativet vil også føre til at dei omkringliggande private hyttene vil få vesentlege endringar i sitt nærområde. Dette dreg også i retning av ein offentleg planprosess med høyring av plandokumenta. Konklusjonen til rådmannen er difor at det her er snakk om ei vesentleg endring. Dersom tiltakshavar ønskjer å gå vidare med saka må dei kunngjere oppstart etter plan- og bygningslova 27-1, nr. 1. Ved oversending av planframlegg til kommunen for vidare handsaming vil forvaltningsutvalet ta planen opp til 1. gongs handsaming. Utvalet vil då avgjere om dei vil gå vidare med planen og eventuelt leggje den ut til offentleg ettersyn etter plan- og bygningslova 27-1, nr Jostein Aanestad rådmann Einar Nedrelo tenesteleiar plan og næring Side 19 av 29

20 Sogndal kommune Sak 27/09 Forvaltningsutvalet Saksh.: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 81/10 Arkivsak: 09/358 Saksnr.: Utval Møtedato 27/09 Forvaltningsutvalet Sak 27/09 Olav Amund Nornes - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Nornes. Tilråding: Forvaltningsutvalet finn ikkje at det her føreligg særlege grunnar til å gi dispensasjon frå utnyttingsgraden og hustypen på omsøkte bustadtomt. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Vedlegg: Situasjonsplan i m 1: 500, sist revidert Søknad om dispensasjon, dagsett Merknad frå Reidun Myster Beier, dagsett Merknad frå Ingunn-Marie Myren, dagsett Uprenta vedlegg: Planteikningar i m 1: 100 Kopi av nabovarsel m/kvittering, dagsett Kopi av brev frå ansvarleg søkjar til Ingunn- Marie Myren, dagsett Kommentar frå ansvarleg søkjar på merknad frå Reidun Myster Beier, dagsett Saksutgreiing: Frå Olav Amund Nornes v/ansvarleg søkjar, Siv.ark Jarle Sandvik, har vi motteke søknad om dispensasjon frå reguleringsplanen for Nornes. Dispensasjonen gjeld utnyttingsgraden og hustype for oppføring av rekkehus/terassehus med 6 husvære på tomt nr. 25 i det regulerte bustadfeltet med grad av utnytting U = 0,30. Søknaden er grunngjeven med at firma Nornes Bygg AS treng husvære til sine tilsette i byggefirmaet. Dessutan er det trong for mindre husvære på Nornes, eldrebustader og bustader for yngre i etableringsfasen. Det er vist til at tomta ligg inntil friområde og lett tilkomst til utmark. Det er såleis rikeleg med uteareal i tilknytning til bustadane. I reguleringsføresegnene er det opna for å kunne nytta tomtar til kjedehus, rekkehus eller fleirfamiliehus (ved å slå saman fleire tomtar). Det er difor ikkje noko forbod mot bygningstypen. Det er opna for å kunne byggje fleire husvære på same tomta, men med krav om ekstra parkeringsplassar. Merknader: Frå eigarane av nabotomtane, tomt nr. 23, Ingunn-Marie Myren, og tomt nr. 24, Reidun Myster Beier, er det komme merknader på tiltaket. Begge har reist spørsmål om den tilsendte situasjonsplanen viser rette tomtgrenser i høve til den stadfesta reguleringsplanen. Situasjonsplanen viser heller ikkje tilkomst eller parkeringsplassar på tomta. Vegtilkomsten på sørsida av tomta er privat opparbeidd vegtilkomst for tomtane nr.23 og 24. Dersom vegtilkomsten kjem på sørsida må det inngåast avtale om bruk og vedlikehald av vegen. Side 20 av 29

21 Sak 27/09 Eigar av tomt nr. 24 meiner at ein auke av grad av utnytting til 0,30 er svært høg. Dispensasjon på grad av utnytting bør vurderast i forhold til gjeldande reguleringsplan, samalikbare dispensasjonar gitt i same bustadfeltet med utgangspunkt i reell tomtestorleik. Til dømes kan ei tomt på 800 m 2 ha ei grad av utnytting på 0,25 som gir 200 m 2 inkl.garasje og oppstillingsplassar på eiga tomt. Utforming av bygningstype bør vera tilpassa strøket, d.v.s. avspeila eksisterande bustader i feltet. Ansvarleg søkjar har i brev til eigarane av tomtane nr. 23 og 24 vist til at grunn feil i kartgrunnlaget har den inntekna tomta vorte for stor. Dette er retta opp med revidert situasjonsplan i 1: 500, dagsett Tomta har eit netto tomteareal på 970 m 2. Grad av utnytting er urekna i samsvar med reglane som galt då reguleringsplanen for Nornes vart vedteken Ansvarleg søkjar har vist til at definisjonen på utnyttinggrad er: Forholdet mellom brutto golvareal i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive halvparten av tilstøytande veg, bane, plass, park, vann eller elv, maksimalt 10 meter. Brutto grunnareal målt på kartet vert med dette ca m 2. Vidare vert vist til at det i reguleringsplanen er opna for å kunna bygge kjedehus, rekkehus eller fleirfamiliehus i feltet. Tilkomst til tomta er ikkje vist på reguleringskartet. Det som er vist på oversida av tomta er snuplass i enden av vegen. Begge tilkomstalternativa vil verta vurderte. Kommentar: Den reviderte situasjonsplanen viser eigdomsgrensene som er fastsett i reguleringsplanen. Slik planlagde bygg er plassert på tomta, så er avstanden til nabogrensa mindre enn 4 meter. Tilkomst og utvendige parkeringsplassar er ikkje vist på situasjonsplanen. I medhald til føresegnene i reguleringsplanen, 3 pkt.1, kan det innafor byggjeområde førast opp bustadhus i inntil 2 høgder i tillegg til eventuell kjellar/underetasje. Ut frå 3 pkt.2 kan fleire tomtar slåast saman og nyttast til kjedehus, rekkehus eller feirfamieliehus, eller ulike former for gruppe- eller tunbusetnad. Ut frå den reviderte situasjonsplanen, vert omsøkt utnyttinggrad (530/1665) på tomta, U = 0,32, som tilseier ein auke av utnyttingsgraden på U = 0,12 i høve den stadfesta reguleringsplanen. Omrekna i areal tilsvarar dette 200 m 2 golvareal. Vurdering: Kringliggjande busetnad i feltet er einebustadhus. Ut frå framlagd dokumentasjon finn rådmann ikkje å kunna tilrå dispensasjon frå tillatt utnyttingsgrad innafor bustadfeltet og bygningstype. Grunngjevinga er at omsøkte hustype bryt estetisk og i storleik sett i høve til eksisterande busetnad i feltet. Rådmannen finn ikkje å kunna tilrå dispensasjon frå utnyttingsgraden. Jostein Aanestad -rådmann- Einar Nedrelo -tenesteleiar PN- Side 21 av 29

22 Sogndal kommune Sak 28/09 Forvaltningsutvalet Saksh.: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 23/66 Arkivsak: 09/704 Saksnr.: Utval Møtedato 28/09 Forvaltningsutvalet Sak 28/09 Jon Kvåle - Søknad om frådeling av 2 bustadtomtar i Kvålslid, gbnr. 23/66 Tilråding: Forvaltningsutvalet godkjenner det omsøkte grensejusteringa mellom dei to omsøkte tomtane, og gir løyve til frådeling i medhald av 63 i plan- og bygningslova. Det vert sett som vilkår at vi får tilsendt plan som viser tilkomst til dei 2 attverande tomtane i område B4. Vedlegg: Delingsplan i m 1: 500 Søknad, dagsett Reguleringsplan Kvålslid Øvre Uprenta vedlegg: Rekvisisjon Oversiktskart i 1: 5000 Situasjonsplan 1: 500 Kopi av nabovarsel Saksutgreiing: Bakgrunn: Frå Jon Kvåle har vi motteke søknad om frådeling av 2 bustadtomtar i Kvålslid. Dei 2 tomtane ligg i område B5 i den stadfesta regulingsplan for Kvålsli Øvre, vedteken I område B4 er det innregulert 4 tomtar. Dei to tomtane er smale og djupe i forhold til tilkomstvegen (gangvegen som ligg parallelt med Fv. 211) Det er difor søkt om justering av tomteutforminga i forhold til den stadfesta reguleringsplanen. Utnyttingsgraden vert uendra. Begge tomtane vil få garasje/tilkomst frå gangvegen langs Fv 211. Vegen opp til tomt nr. 2 blir langs regulert gangveg og at denne vert utvida inn på søkjar sin grunn. Kommentar: Den omsøkte tomtadelinga er ikkje til hinder for seinare frådeling av dei 2 andre tomtane i område B4 og eller opparbeiding av gangvegen mellom område B4 og B5 Framlagde tomtedelingsplan viser ikkje tilkomst til dei 2 attverande tomtane i område B4. Vi må få tilsendt plan som viser framtidig tilkomst til disse. Vurdering: Rådmann tilrår at omsøkte frådeling av 2 tomtar i område B4 i den stadfesta reguleingsplan for Kvålsli Øvre vert imøtekomme, og at det vert sett som vilkår at vi får tilsendt plan som viser framtidig tilkomst til dei 2 attverande tomtane i område B4. PN- Jostein Aanestad -rådmann- Einar Nedrelo -tenesteleiar Side 22 av 29

23 Sogndal kommune Sak 29/09 Forvaltningsutvalet Saksh.: Jens Øyrehagen Arkiv: MTR 2/11 Arkivsak: 09/5 Saksnr.: Utval Møtedato 29/09 Forvaltningsutvalet Sak 29/09 Søknad om bygging av bustad nr. 3 på eigedommen gnr 2 bnr 11 Loftesnes. Tilråding: 1. Jorunn og Eirik M. Loftesnes får ikkje løyve til bygging av bustadhus nr. 3 slik det er søkt om. 2. Grunnen er at eigedommen ikkje er i drift som sjølvstendig eigedom og er ikkje søkjar av produksjonstilskot. Det er heller ikkje aktuelt å byggja ut området med bustader på noverande tidspunkt. 3. Vedtaket er gjort med heimel i 7 i Plan og bygningslova. Vedlegg: 1. Søknad om løyve til riving av driftsbygning og oppattbygging av bustadhus nr. 3 på tomten, dagsett Skredfarevurdering Loftesnes og Loftesnes Kjørnes, dagsett Saksutgreiing: Bakgrunn: Jorunn og Eirik M. Loftesnes søkjer om å få riva driftsbygningen på eigedommen Loftesnes gnr 2 bnr. 11, og føra opp at eit bustadhus på tomten. Målet er at eldste dottera, saman med familie, skal flytte tilbake frå Oslo og overta eigedommen og busetje seg på den. Søkjar skriv vidare at tiltaket vil vera eit vilkår for at generasjonsskifte kan gjennomførast og at Anne Sigrid med familie kan flytta heim. Landbrukseigedommen består av tre teigar, heimeteigen, Vandanes og Loftesnesøygarden, til saman er det om lag 146 da, av dette er det 35 da fulldyrka og overflatedyrka jord, 37 da beite, resten skog. På eigedommen er det to bustadhus, eit bygd i 1974 i god stand der søkjar bur. Og eit bygd i 1939 i brukbar stand der to personar med burett no er busett. Driftsbygningen er bygd i 1939 og tilfredsstiller ikkje dagens krav. Eigar har ikkje søkt produksjonstilskot, og eigedommen har såleis ikkje vore i drift som sjølvstendig driftseining etter Dyrka jorda har i denne perioden vore dreven av naboar. Ein brukar søkjer produksjonstilskot til dyrka jorda heime, 12 da, ein anna brukar søkjer produksjonstilskot på heimebeite, 12 da, ein tredje brukar søkjer produksjonstilskot på dyrka jord i Vandanes, 7 da og ein fjerde brukar søkjer produksjonstilskot på 12 da fulldyrka jord og 25 da beite på Loftesnesøygarden. Denne driftssituasjonen vil i fylgje søkjar halda fram og med ny eigar. Det er gjort ei rasvurdering av området Loftesnes Hagalandet, jf. vedlegg 2. Konklusjonen er at store deler av Hagalandet er rasutsett. På Loftesnes kan det byggjast sikringsvoll som vist på kart. Bakre høgdeskilnad på sikringsvollen er minimum 10 meter. Den vil frigje eit utbyggingsområde på om lag 20 da. Utan sikringsvoll vil ein kunne fortette det området der det i dag er landbruksbygg på. I dette området kan det plasserast einebustader. Side 23 av 29

24 Sak 29/09 Tilhøve til lovverket: Byggjing av bustadhus nr. 3 utløyser ei vudering etter to lovverk: Er plasseringa på dyrka eller dyrkbar jord skal søknaden vurderast i høve 9 i jordlova, om omdisponering. Bygging av bustadhus nr. 3 i høve Plan og bygningslova. Kommuneplan arealdelen, kap pkt. 4 omhandlar utfyllande føresegner og retningslinjer, mellom anna retningslinjer for bygging av bustadhus nr. 3 på gardsbruk. Retningslinjene tek føre seg i kva høve det kan tillatast omdisponering (jfr. 9 i jordlova) og/eller bygging av bustad hus nr 3 ( jfr. 7 i plan og bygningslova), dei er ei rettesnor for kommunale organ si handsaming av saker innan planorådet. Dei er som fylgjer: Bustadhus nr. 2 er ikkje tilfredsstillande for dagens krav til bustandard og let seg ikkje erstatte av eit nytt bustadhus på same tomta. Det kan vera ulike årsaker til dette, eldste generasjon på bruket bur der og har burett, bygningen har historisk verdi. Bygningen vert nytta permanent til næringsverksemd (ikkje bustad for utleige). Eigedommen skal vera i drift som sjølvstendig driftseining og det er grunn til å tru at eigedommen i framtida vil halda fram som eigen driftseining og oppfylle vilkåra for produksjonstilskot i jordbruket. Generasjonsskifte er på gang eller er nært føreståande. Plassering av hus bør vera i samsvar med tunskipnaden og ikkje medføre driftsulemper. Grunnen til dette er at trongen for eit tredje hus på eigedommen skal vera reell både i høve til generasjonsskifte og drift av landbrukseigedommen i form av trong for arbeidskraft, kompetanse og avløysing. I kommuneplan, arealdelen, kap a om vekstområde for tettstaden Sogndal står det: Tettstaden kan utvidast til Loftesnes Hagalandet når ny Loftesnesbru er bygd. Vurdering: I dette høvet vert det søkt om riving av driftsbygning og bygging av bustadhus nr 3 på same tomten. Det er såleis ikkje tale om omdisponering av dyrka jord, men dispensasjon i høve 7 i plan og byningslova. Eit av vilkåra for å gje byggjeløyve til eit tredje bustadhus er at eigedommen skal vera i drift som sjølvstendig driftseining og søkjer om produksjonstilskot, og at det er grunn til å tru at denne situasjonen vil halda fram. Det har denne eigedommen ikkje vore dei siste åra og i fylgje søkjar vil noverande situasjon halda fram etter at eigedommen vert overdregen til neste generasjon. Det tyder at eigedommen si noverande drift ikkje oppfyller vilkåra for produksjonstilskot i jordbruket og då er heller ikkje retningslinjene for bygging av bustadhus nr.3 oppfylte. Side 24 av 29

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (08/2186)

Møteprotokoll (08/2186) Sogndal kommune Møteprotokoll (08/2186) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2008 Tid: 09:00 14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 90/08 08/202 Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Saksliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Saksliste Sogndal kommune Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2008 Tid: 09:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 09:00 16.00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 09:00 16.00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 09:00 16.00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/496 Forvaltningsutvalet 3.02.2011-

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2015 Tid: 1600-1900 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 05/1524 SE-ARKITEKTUR AS - OPPFØRING AV BUSTADER, LUNNAMYRI 123.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 05/1524 SE-ARKITEKTUR AS - OPPFØRING AV BUSTADER, LUNNAMYRI 123. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 05/1524 Arkiv: L12 SE-ARKITEKTUR AS - OPPFØRING AV BUSTADER, LUNNAMYRI 123. KLAGE PÅ VEDTAK * INNSTILLING: Forvaltningsutvalet finn ikkje at klagen

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 09/1476-28. Detaljreguleringsplan for Hovsmarki Aust, 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 09/1476-28. Detaljreguleringsplan for Hovsmarki Aust, 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 09/1476-28 Arkiv: L12 Detaljreguleringsplan for Hovsmarki Aust, 2. gongs handsaming * Tilråding: Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143 Arkiv: L12 REGULERINGSPLAN FOR KVÅLE/GURVIN. * Innstilling: Kommunestyret i Sogndal vedtek reguleringsplan for Kvåle-Gurvin med tilhøyrande

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

Merknader til tilråding i byggesak Gbnr25/57 Knut Olav Bukve og Jannicke Holmseth Bukve

Merknader til tilråding i byggesak Gbnr25/57 Knut Olav Bukve og Jannicke Holmseth Bukve Til Sogndal kommune, forvaltningsutvalet Merknader til tilråding i byggesak Gbnr25/57 Knut Olav Bukve og Jannicke Holmseth Bukve Med bakgrunn i at denne byggesaka skal opp i forvaltningsutvalet torsdag

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636

Saksframlegg. Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636 Saksframlegg Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636 Sogndal Vidaregåande Skule, byggetrinn 1 Søknad om rammeløyve og dispensasjon frå reguleringsplanen. * Tilråding:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Møteprotokoll Journal 08/2738

Møteprotokoll Journal 08/2738 Sogndal kommune Møteprotokoll Journal 08/2738 Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09:00 11:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/08 08/202 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 03/01475-009819/05 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 0085/05 Formannskap/ plan og økonomi 09.06.2005 0056/05 Kommunestyret

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: 09:00 10:00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: 09:00 10:00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: 09:00 10:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/14 14/513 Forvaltningsutvalet - Opning,

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 11/3533-24

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 11/3533-24 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 11/3533-24 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Detaljreguleringsplan - Trafikktrygging Rv5 Kaupanger Næringsområde * Tilråding: Kommunestyret vedtek

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 06/1192-9599/08 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 81/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 44/08 Kommunestyret 19.06.2008 Jørgen Steensæth PLAN soneinndeling

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/2083-10. Særutskrift - 79/2 - bustad med næringsformål - Løfallstrand - Anita Maurangsnes og Christian Mæland

Vår ref. 2013/2083-10. Særutskrift - 79/2 - bustad med næringsformål - Løfallstrand - Anita Maurangsnes og Christian Mæland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer