Møteprotokoll (09/127)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll (09/127)"

Transkript

1 Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet Opning - orienteringar- drøftingar 2/09 08/1821 Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 112/08 av /09 02/358 BU - OG DRIVEPLIKT GNR 87 BNR 1 4/09 08/2795 Høring på forslag til forskrift om felling av viltarter som gjør skade 5/09 08/2697 Fri Flyt AS- søknad om helikopterløyve 6/09 08/253 Reguleringsendring-/ mindre vesentleg endring for gbnr 64/92 Stedje 7/09 08/2118 Spørsmål om privat planarbeid - Førehandsvurdering etter 30 i Plan- og bygningslova. Hundere i Sogndalsdalen. 8/09 07/2554 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM FOR KJØPESENTER NEDREHAGEN - KVÅLE BRU 9/09 08/160 Reguleringsendring for del av reguleringsplan for Mundal Sentrum, del 2 - del av eigedomen gbnr. 152/4. Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside:

2 Sak 1/09 Forvaltningsutvalet Opning - orienteringar- drøftingar Handsaming Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet * Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Leiar Liv Synnøve Bøyum, Dag Olav Osen, Per Osvald Bøthun, Synnøve Stalheim, Nils Slinde, Hans Haugen, Steinar Øydvin. Frå administrasjonen: rådmann Jostein Aanestad og tenesteleiar Einar Nedrelo. Ordførar Jarle Aarvoll til stades. * Innkalling og sakliste godkjent. * Møteleiar: Liv Synnøve Bøyum. * Ope møte. B. Protokoll frå møte godkjent. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå leiar. * Det er ønskjeleg med opplæring i ny plan- og bygningslov i løpet av våren. B. Orientering frå utval. C. Innspel frå medlemane. D. Orientering frå rådmann: Rådmann orienterte om status for ulike reguleringsplanar. E. Drøftingar: Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR - referert: A. Delegerte vedtak i tida : 08/ DS 274/08 PLN/TE/AH MTR 84/12 f.1 Magne Ahlin - Søknad om fasadeendring på gamlehuset på Slinde. 08/ DS 277/08 PLN/TE/AH MTR 7/13 Hans Nes Bygg AS - Søknad om tiltak 08/ DS 278/08 PLN/TE/AH MTR 90/3 Kjell Tokvam AS - Søknad om løyve til tiltak på gbnr. 90/3 08/ DS 282/08 PLN/TE/AH MTR 54/3 Jens Lystrup Hodlekve - Rekvisjon av kartforretning 08/ DS 283/08 PLN/TE/AH Q14 Sogndal Kommune - Melding om tiltak - utviding av Kvålsgota 08/ DS 284/08 SADM/RÅD/IJP U63 &18 Sogndal fotball - Søknad om ambulerande skjenkeløyve 08/ DS 286/08 PLN/TE/AH MTR 64/242 AS Arkitektkontoret 4 B - Søknad om tillatelse til tiltak- Kyrkjebakken 11 2

3 B. Administrative vedtak : 08/ /08 PLN/TE/AH MTR 105/456 Stig Henning Hjelmeland - Melding om tiltak på gbnr. 105/456 08/ /08 PLN/TE/AH MTR 1/173 Ifeta Rajic - Melding om tiltak - Fasadeendring 08/ /08 PLN/TE/AH MTR 105/109 Bente Havnen - Melding om tiltak på gbnr. 105/ / /09 PLN/TE/AH MTR 101/11 Tore Hovland AS - Melding om tiltak : mindre byggearbeid på eigedommen - Jan Hellebø 08/ /09 PLN/TE/AH MTR 22/43 Jørgen Vikdal og Bente Elin Fjærestad - Byte tak og og oppføring av carport 09/ /09 PLN/TE/AH MTR 17/155 Sameiget Leitetunet - Redskapsbod i tilknyting med carportanlegg - Melding om tiltak C. Sak: Hermund Hundere frådeling av hytta ved Hundsvatnet. (Ajournal: 08/1800) Brev datert 9. januar 2009 m/vedlegg frå advokat Monicha Harjang vart omdelt i møtet. D. Sak: Klage massedeponering Fjordhus AS. Kopi av brev datert frå Fylkesmannen til Fjordhus AS. (A.journal: 04/972) Sak 2/09 Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 112/08 av Klagen frå Velforeningen Lunnamyri og Kvålslid Vest Grendalag vert ikkje teken til følgje då rammeløyve er i samsvar med den stadfesta reguleringsplanen. Forvaltningsutvalet opprettheld sitt vedtak i sak 112/08 av Saka vert oversendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Brev datert frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vart omdelt i møtet. Klagen frå Velforeningen Lunnamyri og Kvålslid Vest Grendalag vert ikkje teken til følgje då rammeløyve er i samsvar med den stadfesta reguleringsplanen. Forvaltningsutvalet opprettheld sitt vedtak i sak 112/08 av Saka vert oversendt Fylkesmannen for vidare handsaming. 3

4 Sak 3/09 BU - OG DRIVEPLIKT GNR 87 BNR 1 Jermund Venes får varig fritak frå buplikta på garden Venes gnr 87 bnr 1 i Sogndal kommune. Rådmann la fram følgjande tillegg til tilrådinga: Grunngjevinga for fritaket er at søkjar har nær tilknytting til bruket, behovet for å styrkja driftsgrunnlaget på garden i Fardal og at garden på Venes kan drivast frå hovudbruket i Fardal. Jermund Venes får varig fritak frå buplikta på garden Venes gnr 87 bnr 1 i Sogndal kommune. Grunngjevinga for fritaket er at søkjar har nær tilknytting til bruket, behovet for å styrkja driftsgrunnlaget på garden i Fardal og at garden på Venes kan drivast frå hovudbruket i Fardal. Sak 4/09 Høring på forslag til forskrift om felling av viltarter som gjør skade Sogndal kommune meiner at kommunane framleis bør ha mynde til handsaming av saker etter forskrift om felling av viltartar som gjer skade. I tillegg bør 5 flyttast fram som ein del av 2. Vi ser det som positivt at raudrev er komen med i 5. Sogndal kommune meiner og at dette er eit lite omfattande tema i viltforvaltninga på kommunenivå og at ein ikkje må gjere kravet til dokumentasjon i ettertid for krevjande. Steinar Øydvin (SV) la fram følgjande forslag til endring av 1. og 2. setning: Sogndal kommune meiner at 5 vert flytta fram som ein del av 2. Forslaget fekk 1 røyst (SV) og fall. Vedtak Vedtak mot 1 røyst (SV): Sogndal kommune meiner at kommunane framleis bør ha mynde til handsaming av saker etter forskrift om felling av viltartar som gjer skade. 4

5 Samrøystes: I tillegg bør 5 flyttast fram som ein del av 2. Vi ser det som positivt at raudrev er komen med i 5. Sogndal kommune meiner og at dette er eit lite omfattande tema i viltforvaltninga på kommunenivå og at ein ikkje må gjere kravet til dokumentasjon i ettertid for krevjande.. Sak 5/09 Fri Flyt AS- søknad om helikopterløyve Handsaming Med heimel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 og kommunale retningsliner for motorferdsel i utmark i Sogndal får Fri Flyt AS løyve til landing med helikopter. Løyvet gjeld for eit avgrensa tal landingar i inntil 4 dagar i tidsrommet 20. februar 30. april 2009, med unntak av påskehøgtida f.o.m. palmelaurdag t.o.m. 2. påskedag. Løyvet gjeld start frå innmarksareal og er gjeve på vilkår av at Fri Flyt AS sjølve innhentar naudsynte løyve til landing frå grunneigarar. Det er eit vilkår at Fri Flyt gjev melding om konkret tidspunkt og konkret start- og landingsplass til Sogndal kommune ved tenestetorget tlf seinast dagen før flyging skal skje. Sak 6/09 Reguleringsendring-/ mindre vesentleg endring for gbnr 64/92 Stedje Før planen vert fremja for handsaming må reguleringsområdet utvidast til også å omfatte gangveg langs Kyrkjebakken ned til Fjærlandsvegen. Det må også gjerast følgjande endringar i føresegnene: Føresegnene 2. Formuleringa i planframlegget om biloppstillingsplassar skal endrast til: Det skal vere minimum 2 biloppstillingsplassar pr bustad over 80 m 2 BRA, 1,5 plassar pr bustad mellom 40 og 80 m 2 og 1 plass pr bustad under 40 m 2. 5

6 Føresegnene 2. Det skal takast inn nytt punkt: Bustadane skal ha uteplass på balkong/terrasse minimum 20 m². På arealet bak terrassebygget skal det opparbeidast fellesareal/uteplass eigna for leik og opphald på minimum 100 m². Fellesareala skal vere opparbeidde før bruksløyve vert gjeve. Føresegnene 2. Det skal takast inn nytt punkt: Det skal gjennomførast full geoteknisk analyse av planområdet med naudsynt naboareal. Analysen skal utførast av geoteknisk firma i tiltaksklasse 3. Geoteknisk rapport og prosjektering av sikringstiltaka, skal ligge føre før det eventuelt vert gjeve rammeløyve. Hans Haugen (V) la fram forslag om at første setning i tilrådinga går ut. Forslaget fekk 2 røyster (V, FrP) og fall. Vedtak: Vedtak med 5 mot 2 røyster (V, FrP): Før planen vert fremja for handsaming må reguleringsområdet utvidast til også å omfatte gangveg langs Kyrkjebakken ned til Fjærlandsvegen. Samrøystes: Det må også gjerast følgjande endringar i føresegnene: Føresegnene 2. Formuleringa i planframlegget om biloppstillingsplassar skal endrast til: Det skal vere minimum 2 biloppstillingsplassar pr bustad over 80 m 2 BRA, 1,5 plassar pr bustad mellom 40 og 80 m 2 og 1 plass pr bustad under 40 m 2. Føresegnene 2. Det skal takast inn nytt punkt: Bustadane skal ha uteplass på balkong/terrasse minimum 20 m². På arealet bak terrassebygget skal det opparbeidast fellesareal/uteplass eigna for leik og opphald på minimum 100 m². Fellesareala skal vere opparbeidde før bruksløyve vert gjeve. Føresegnene 2. Det skal takast inn nytt punkt: Det skal gjennomførast full geoteknisk analyse av planområdet med naudsynt naboareal. Analysen skal utførast av geoteknisk firma i tiltaksklasse 3. Geoteknisk rapport og prosjektering av sikringstiltaka, skal ligge føre før det eventuelt vert gjeve rammeløyve. Sak 7/09 Spørsmål om privat planarbeid - Førehandsvurdering etter 30 i Plan- og bygningslova. Hundere i Sogndalsdalen. 6

7 Forvaltningsutvalet ser positivt på oppstart av reguleringsarbeid for omsøkt del av eigedomane 38/7 og 39/1. Planarbeidet skal også omfatte den delen av 38/25 som er aktuell for utbygging. Det kan leggjast til rette for til saman 6 bustadeiningar, 3 på 38/7 39/1 og 3 på 38/25. Det kan regulerast til føremål som legg til rette bustadbygging i tråd med føresetnadane i kommuneplanen og saksutgreiinga. Nils Slinde (FrP) la fram følgjande forslag i 3. setning: til saman 10 bueiningar. Forslaget fekk 1 røyst (FrP) og fall.. Vedtak: Samrøystes: Forvaltningsutvalet ser positivt på oppstart av reguleringsarbeid for omsøkt del av eigedomane 38/7 og 39/1. Planarbeidet skal også omfatte den delen av 38/25 som er aktuell for utbygging. Vedtak mot 1 (FrP) røyst: Det kan leggjast til rette for til saman 6 bustadeiningar, 3 på 38/7 39/1 og 3 på 38/25. Samrøystes: Det kan regulerast til føremål som legg til rette bustadbygging i tråd med føresetnadane i kommuneplanen og saksutgreiinga. Sak 8/09 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM FOR KJØPESENTER NEDREHAGEN - KVÅLE BRU Handsaming Forvaltningsutvalet avviser klage frå sivilarkitekt Jon Eirik Fjørtoft dagsett Klagen vert avvist med tilvising til føresetnaden for klagerett i plan- og bygningslova 15 jf forvaltningslova 28, 1. ledd. Saken vert sendt fylkesmannen for vidare handsaming. 7

8 Sak 9/09 Reguleringsendring for del av reguleringsplan for Mundal Sentrum, del 2 - del av eigedomen gbnr. 152/4. Handsaming Forvaltningsutvalet legg reguleringsplanendring for del av Mundal sentrum, del 2 Fjærland, dagsett , ut til offentleg ettersyn - jfr plan- og bygningslova 27-1 nr Møtet slutt kl: 12:00.- Sogndal Liv Synnøve Bøyum -leiar- Per Osvald Bøthun Hans Haugen Nils Slinde - nestleiar - Dag Olav Osen Synnøve Stalheim Steinar Øydvin Jostein Aanestad -rådmann- 8

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy Rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.06.2013 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF Forfall: Kirsti Hammerø

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 3. MARS 2011 1300 1645 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer