Møteprotokoll Journal 08/2738

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Journal 08/2738"

Transkript

1 Sogndal kommune Møteprotokoll Journal 08/2738 Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/08 08/202 Forvaltningsutvalet Sakliste 117/08 08/1736 Alf Kollsete - Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 93/08 av /08 07/2222 Endring av reguleringsplan for industriområde II og III på Kaupange Førehandsvurdering etter 30 i plan- og bygningslova. 119/08 08/753 Søknad om endring av konsesjonsvilkår 120/08 08/2081 Reguleringsendring for del av reguleringsplan for Kvålslid Vest. 121/08 08/2353 Endring i arealbruk Bjelde gard 122/08 08/2432 Søknad om forlenga fritak for buplikt på eigedommen Nyheim, gnr. 38 bnr /08 08/2603 Søknad om konsesjon for overtaking av fast eigedom 124/08 08/2636 Sogndal Vidaregåande Skule, bygetrinn 1 - Søknad om rammeløyve og dispensasjon frå reguleringsplanen.

2 Sak 116/08 Forvaltningsutvalet : Pkt. 1 Pkt. 2 OPNING A. Konstituering av møtet * Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Leiar Liv Synnøve Bøyum, Dag Olav Osen, Per Osvald Bøthun, Synnøve Stalheim, Nils Slinde, Hans Haugen, Steinar Øydvin (fast i Grete Netteland si permisjonstid). Frå administrasjonen: rådmann Jostein Aanestad og tenesteleiar Einar Nedrelo. Ordførar Jarle Aarvoll er til stades. * Innkalling og sakliste godkjent. * Møteleiar: Liv Synnøve Bøyum. * Ope møte. B. Protokoll frå møte godkjent med følgjande endringar i sak 104/08: Framlegget frå Laura Kvamme (SP)og tilrådinga frå rådmann vart sett opp mot kvarandre. Forslaget frå Laura Kvamme fekk 5 røyster (2AP, SP,V,SV) og vart vedteke. * Originalprotokollen vert oppretta i samsvar med desse endringane. ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå leiar. B. Orientering frå utval. C. Innspel frå medlemane: 1. Nils Slinde (FrP): Løyve til deponering av jord og stein i samband med Stedjebergtunellen. * Administrasjonen orienterte om saka. D. Orientering frå rådmann: Rådmann orienterte om notat knytt til vegalternativ til ny trafostasjon på Skarsbøfjellet. E. Drøftingar: Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR: Referert. A. Delegerte vedtak / DS 247/08 PLN/TE/AH MTR MA OPPM 151/2 Nils Distad REKVISISJON AV KARTFORRETNING/SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM Gbnr: 151/2 08/ DS 248/08 PLN/TE/AH MTR 64/98 Ingolf Viken Søknad om ansvarsrett- foring av pipe. 08/ DS 249/08 PLN/TE/AH 2

3 Fasit Ingeniør- og Vikartenester AS Søknad om endring av byggegrense mot riksveg 64/9 08/ DS 250/08 SADM/RÅD/IJP U63 &18 SISOF Søknad om utvida skjenketid - Meieriet 06/ DS 251/08 PLN/TE/AH BYGG 80/18 Jan Morten Halset JAN MORTEN HALSET - TILBYGG BUSTADHUS, SLINDE. 08/ DS 253/08 PLN/TE/AH MTR 67/1/4 Arne Glenn Flåten Søknad om deling av grunneigedom 08/ DS 254/08 PLN/TE/AH Q13 Edvin Orrestad Melding om tiltak. 08/ DS 255/08 PLN/TE/ENH K01 adresseliste Leigekøyringsløyve for snøscooter / DS ADM 256/08 SADM/TTI/GF U63 Robert van Dijk Søkand om ambuleranse skjenke løyve 08/ DS 258/08 PLN/TE/AH MTR 25/34 Dvergsdal og Sunde AS Prosjekt Solsida Bustadfelt 08/ DS 259/08 PLN/TE/AH MTR Kvåle bustadf.: tomt 5 Brødrene Sætre Byggefirma Melding om tiltak: Kvåle bustadfelt. Tomt 5 Heggestad, Kenneth. Hov: Siv M 08/ DS 260/08 PLN/TE/AH MTR 64/242 AS Arkitektkontoret 4 B Søknad om tillatelse til tiltak- Kyrkjebakken 11 08/ DS 261/08 PLN/TE/JOE MTR 103/2 Åshild Øyre Søknad om fritak frå bu- og driveplikt i inntil 3 år. 08/ DS 262/08 PLN/TE/JOE MTR 152/4 Advokatane Lothe & Mardal Søknad om konsesjon. 08/ DS 263/08 PLN/TE/AH MTR 64/5 f.2 Byggmeistar Tore Hovland AS Leiv Jon Meisterplass- søknad om ombygging av bustadhus, gbnr. 64/5 f / DS 264/08 PLN/TE/AH MTR 68/2 Oddgeir Lerheim Rekvisjon av kartforretning - søknad om deling av grunneigedom 08/ DS 265/08 PLN/TE/AH MTR 146/3 Ark./Ing. Oddvar Helgås Søknad om løyve til tiltak - Hytte Johannes Rauboti Fjærland 08/ DS 266/08 PLN/TE/EN MTR 25/37 Tømar Johannes Thue Svein Arne Thue & Britt J. Øyri - Søknad om oppføring av bustadhus på gbnr. 25/37 3

4 B. Administrative vedtak / /08 PLN/TE/AH MTR 64/5 Terina AS Melding om tiltak 08/ /08 PLN/TE/AH MTR 80/1 Jostein Ølmheim Melding om tiltak 08/ /08 PLN/TE/AH MTR 153/40 Audun og Margot Bøyum Tilbygg - stove 08/ /08 PLN/TE/AH MTR 64/233 Jon Stedje Melding om tiltak 08/ /08 PLN/TE/AH MTR 105/455 Roger Stigen Osen Melding om tiltak Sak 117/08 Alf Kollsete - Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 93/08 av Tilråding: Forvaltningsutvalet finn ikkje at det er komme fram nye moment i klagen og opprettheld sitt vedtak i sak 93/08 av Saka vert oversendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Synnøve Stalheim (SP) bad om å få vurdert gildskapen sin i saka. Utvalet vurderte representanten som gild. Nils Slinde (FrP) la fram følgjande forslag: Forvaltningsutvalet finn å kunne gje løyve til frådeling av omsøkte hyttetomt. Som særleg grunn er det lagt vekt på arealbrukssituasjonen i område, og at frådeling vil vere forsvarleg ut frå omsynet til avkasting på eigedomen. Ei frådeling vil heller ikkje føre til ulemper for den framtidige drifta.. Forslaget fekk 1 røyst (FrP) og fall. Vedtak mot 1 røyst (FrP): 4

5 Forvaltningsutvalet finn ikkje at det er komme fram nye moment i klagen og opprettheld sitt vedtak i sak 93/08 av Saka vert oversendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Sak 118/08 Endring av reguleringsplan for industriområde I1 og I2 på Kaupange Førehandsvurdering etter 30 i plan- og bygningslova. Tilråding: Forvaltningsutvalet vil ikkje rå til ei omregulering av reguleringsplan for industriområde I1 og I2 på Kaupanger til bustadområde. Området er regulert for og utbygd til industri og salsretta verksemder, og er ikkje eigna som bustadområde. Nils Slinde (FrP) la fram følgjande forslag til vedtak: Forvaltningsutvalet tilrår at det vert sett i gang omregulering av I1 og I2 til bustadføremål. Forslaget fekk 1 røyst (FrP) og fall. Vedtak mot 1 røyst (FrP): Forvaltningsutvalet vil ikkje rå til ei omregulering av reguleringsplan for industriområde I1 og I2 på Kaupanger til bustadområde. Området er regulert for og utbygd til industri og salsretta verksemder, og er ikkje eigna som bustadområde. Sak 119/08 Søknad om endring av konsesjonsvilkår Handsaming Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet endrar konsesjonsvilkåra gjeve i sak 57/04 slik: 5

6 Eit vilkår for konsesjon er at søkjar i løpet av året overnattar minst 50 % av nettene på bruket i 5 år framover. Overnattingane skal dokumenterast. Sak 120/08 Reguleringsendring for del av reguleringsplan for Kvålslid Vest. Handsaming Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet finn i medhald av 27 i plan- og bygningslova å leggje reguleringsendring for del av reguleringsplan for Kvålslid Vest ut til offentleg ettersyn. Samtidig med utlegginga vert planendringa sendt høyringsinstansane for fråsegn. Sak 121/08 Endring i arealbruk Bjelde gard Tilråding: Forvaltningsutvalet ser positivt på oppstart av reguleringsarbeid for Bjelde gard. Det kan regulerast til føremål som legg til rette for bevertning, overnatting, avkøyrsle / parkering og putballbane. Det kan ikkje regulerast til føremål som legg til rette for bustader eller frittståande hytter. Nils Slinde (FrP) la fram forslag om følgjane endring i høve tilrådinga:..parkering, putballbane, bustader og andre aktivitetar knytt til servering og turisme. Synnøve Stalheim (SP) la fram forslag om følgjande endringar i andre setning i høve tilrådinga:.parkering, putballbane og evt. andre aktivitetar knytt opp mot gardsturisme. Per Osvald Bøthun (KrF) ønska å fremja tilrådinga frå rådmann. Det vart først røysta over framlegget frå Nils Slinde (FrP). Framlegget fekk 1 røyst (FrP) og fall. Dei to andre framlegga vart sett opp mot kvarandre. Framlegget frå Synnøve Stalheim (SP) fekk 6 røyster (2AP, V, SV, SP, Frp). 6

7 Vedtak med 6 røyster (2AP, V, SV, SP, Frp) : Forvaltningsutvalet ser positivt på oppstart av reguleringsarbeid for Bjelde gard. Det kan regulerast til føremål som legg til rette for bevertning, overnatting, avkøyrsle/parkering, putballbane og ev. andre aktivitetar knytt opp mot gardsturisme. Det kan ikkje regulerast til føremål som legg til rette for bustader eller frittståande hytter. Sak 122/08 Søknad om forlenga fritak for buplikt på eigedommen Nyheim, gnr. 38 bnr. 4. Tilråding: 1. Forvaltningsutvalet gjev Kristoffer Nyheim fritak for buplokta på eigedommen Nyheim, gnr.38 bnr. 4 fram til Det kan ikkje påreknast vidare fritak. Nils Slinde(FrP) la fram forslag om at punkt 2 går ut. Forslaget fekk 2 røyster (FrP, KrF). Vedtak: Samrøystes: 1. Forvaltningsutvalet gjev Kristoffer Nyheim fritak for buplokta på eigedommen Nyheim, gnr.38 bnr. 4 fram til Med 5 røyster (2AP, V, SV, SP): 2. Det kan ikkje påreknast vidare fritak. Sak 123/08 Søknad om konsesjon for overtaking av fast eigedom Synnøve Stalheim (SP) bad om å få vurdert om ho er ugild i saka. Forvaltningsutvalet fann at ho var gild til å delta ved handsaming av saka. 7

8 Samrøystes vedtak: 1. Forvaltningsutvalet gjev med dette Sverre Davidsen konsesjon på overtaking av eigedommen Åberge, gnr. 14 bnr Eit vilkår for konsesjon er at Sverre Davidsen innan eit år, buset seg på eigedommen, bur på den og driv den på ein landbruksmessig forsvarleg måte i minst 5 år. Sak 124/08 Sogndal Vidaregåande Skule, bygetrinn 1 - Søknad om rammeløyve og dispensasjon frå reguleringsplanen. Handsaming Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet gir i medhald av 7 i plan- og bygningslova dispensasjon frå føresegnene i reguleringsplanen for mindre avvik av gesimshøgda og justering av føremålsgrensa mellom områda O 2 og T 4. Som særlege grunnar for dispesasjonen er å få tilplassa omsøkte tiltak til eksisterande bygningsmasse på Fosshaugane Campus. Med bakgrunn i Statens Vegvesen og SINTEF-Byggforsk sine retningslinjer om korleis parkeringsbehovet skal dimensjonerast vert det i medhald av 7 i plan- og bygningslova gjeve mellombels dispensasjon frå parkeringskravet i føresegnene til reguleringsplanen til opparbeiding av talet parkeringsplassar som inngår i byggeprosjetet. Det vert gjeve rammeløyve til omsøkte tiltak i medhald av 95a nr.1 i plan- og byningslova. Rammeløyve vert gjeve på følgjande vilkår: - tilkomst og plassering av brannkummar/hydrantar skal godkjennast av brannsjefen. - vatnkapasistet til sprinklernettet må avklarast med tenesteeining kommunalteknikk. Det vert gjeve ansvarsrett til følgjande foretak med sentralgodkjenning: Arkitektkontoret A 38 AS innafor fagområda: - ansvarleg søkjar - ansvarleg prosjekterande av arkitektur - ansvarleg kontrollerande av prosjekteringa Skansen Consult AS innafor fagområda: - ansvarleg prosjekterande av brannteknikk 8

9 - ansvarleg kontrollerande av prosjekteringa Norconsult AS innafor fagområda: - ansvarleg prosjekterande av bygningsteknikk - ansvarleg kontrollerande av prosjekteringa Geovest Haugland AS innafor fagområda: - ansvarleg prosjekterande av geoteknikk - ansvarleg kontrollerande av prosjekteringa YIT Building Systems AS innafor fagområda: - ansvarleg prosjekterande og utførande av energibruk, balasert ventilasjon, ledningsnett fjernvarme, slukkeanlegg, sanitæranlegg, stikkledninger, renseanlegg, vannbåren varme, ledelysanlegg, brannvarslingsanlegg og autmatikk/sd-anlegg. - ansvarleg kontrollerande av prosjekteringa og utføringa. For evtuell klage på vetaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Møtet slutt kl. 11:00 Sogndal Liv Synnøve Bøyum -leiar- Per Osvald Bøthun Hans Haugen Nils Slinde - nestleiar - Steinar Øydvin Dag Olav Osen Synnøve Stalheim Jostein Aanestad -rådmann- 9

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy Rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.06.2013 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF Forfall: Kirsti Hammerø

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 3. MARS 2011 1300 1645 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Møtedato: 26.03.2012 Møtetid: Kl. 11:00/17.00 20:10. Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 017/12-020/12

Møtedato: 26.03.2012 Møtetid: Kl. 11:00/17.00 20:10. Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 017/12-020/12 Aurland kommune Kommunestyret M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 26.03.2012 Møtetid: Kl. 11:00/17.00 20:10 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 017/12-020/12 Følgjande medlem møtte Noralv Distad, Monica

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet).

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet). MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.09.2012 kl. 18:00-20:40 Stad: Kamben hotell Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti),

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Halvorson Arkiv: MTR 56/3 Arkivsaksnr.: 07/2039

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Halvorson Arkiv: MTR 56/3 Arkivsaksnr.: 07/2039 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Halvorson Arkiv: MTR 56/3 Arkivsaksnr.: 07/2039 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Havreberg Ytre gnr. 56, bnr. 3 på Sørheim i Luster kommune Rådmannen

Detaljer