Møteprotokoll SAKLISTE 57/15 15/529 GNR.35 BNR.11 - FRANK SEKKESETER - SØKAND OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR PLANERING OG RYDDING AV TOMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll SAKLISTE 57/15 15/529 GNR.35 BNR.11 - FRANK SEKKESETER - SØKAND OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR PLANERING OG RYDDING AV TOMT"

Transkript

1 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 17:00 Møtet starta med synfaring i Innvika (sak 57/15 og 58/15). Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall meldt frå følgjande medlemmer Elise Stette Følgjande varamedlemmer møtte Johan Honningdal AP FRP FRP H KRF V SP SP Til stades var òg teknisk sjef og planleggjar. SAKLISTE Sak nr. Arkivsak 56/15 15/705 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 57/15 15/529 GNR.35 BNR.11 - FRANK SEKKESETER - SØKAND OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR PLANERING OG RYDDING AV TOMT 58/15 15/338 GNR.35 BNR KRISTIN OG HENRIK FARSTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR TILTAK PÅ BUSTADEIGEDOM 59/15 15/375 GNR.24 BNR.098 OG MØRE HUS AS - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN FOR OPPFØRING AV BUSTADHUS 60/15 15/705

2 DELEGERTE VEDTAK 61/15 15/705 REFERATSAKER 62/15 15/705 GODKJENNING AV PROTOKOLL

3 Sak 56/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkalling og sakliste vert samrøystes godkjende. Sak 57/15 GNR.35 BNR.11 - FRANK SEKKESETER - SØKAND OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR PLANERING OG RYDDING AV TOMT Det vart sett fram følgjande framlegg til vedtak: Det faste planutvalet vedtek å gje dispensasjon for tiltak på gnr. 35 bnr. 11 som omsøkt. Dei to framlegga vart sett opp mot kvarandre. Det vart røysta. Rådmannens framlegg fekk 0 røyster. Framlegg sett fram i møtet fekk 7 røyster, og vart vedteke. Det faste planutvalet vedtek å gje dispensasjon for tiltak på gnr. 35 bnr. 11 som omsøkt. Sak 58/15 GNR.35 BNR KRISTIN OG HENRIK FARSTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR TILTAK PÅ BUSTADEIGEDOM Det vart sett fram følgjande framlegg til vedtak: Det faste planutvalet vedtek å gje dispensasjon for tiltak på gnr. 35 bnr. 12 som omsøkt.

4 Dei to framlegga vart sett opp mot kvarandre. Det vart røysta. Rådmannens framlegg fekk 0 røyster. Framlegg sett fram i møtet fekk 7 røyster, og vart vedteke. Det faste planutvalet vedtek å gje dispensasjon for tiltak på gnr. 35 bnr. 12 som omsøkt. Sak 59/15 GNR.24 BNR.098 OG MØRE HUS AS - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN FOR OPPFØRING AV BUSTADHUS Samrøystes vedtak i samsvar med rådmannens framlegg. Det faste planutvalet vedtek å gi dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen for løyve til oppføring av bustadhus frå gnr.24 bnr.98 og 99, på følgjande vilkår: 1. Det skal i samband med utbygginga sikrast ein korridor, med ei breidde på minimum 2.5 m, til ferdsel mellom bustadområdet og dei ubebygde areala som ligg lenger sør. 2. Det skal i samband med ordinær byggesakshandsaming søkjast om utbetring av privat tilkomstveg. 3. Tiltakshavar må i samband med realisering av prosjektet, ta naudsynt omsyn til eksisterande leidningsanlegg som går over parsellane. 4. Tiltakshavar pliktar å stoppe arbeidet og varsle kulturavdelinga for avklaring, dersom ein under arbeid kjem over noko som kan vere automatisk freda kulturminne. Jf. kulturminnelova 8 andre ledd. 5. Det skal betalast sakshandsamingsgebyr etter gjeldande regulativ, jf. PBL 33. Grunngjevinga for at det kan givast dispensasjon frå plankravet som er sett i kommuneplanen sin arealdel er i hovudsak at omsøkt tiltak ikkje vanskeleggjer framtidig regulering av BR området som ligg sør for bustadtomtene. Dette vedtaket kan påklagast til fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå melding om vedtak er motteke i samsvar med forvaltningslova 28. Eventuell klage bør grunngjevast og sendast Skodje kommune til førebuande sakshandsaming.

5 Sak 60/15 DELEGERTE VEDTAK Delegerte vedtak vart tekne til vitande. Sak 61/15 REFERATSAKER Referatsaker vart tekne til vitande. Sak 62/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokoll frå møtet vart samrøystes godkjend. M Ø T E T S L U T T Terje Vadset Kjell Haukeberg Johan Honningdal Torbjørn Skodjereite Anita Ostnes Kari Grindvik Gunnar Hauge