Møteprotokoll (09/426)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll (09/426)"

Transkript

1 Sogndal kommune Møteprotokoll (09/426) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/09 09/47 Formannskapet , kl. 09:00 - Opning - orienteringar og drøftingar 8/09 09/171 Valstyre i Sogndal kommune /09 09/316 SÆRSKILD TAKSERING EIGEDOMSSKATT /09 09/349 Tiltakspakken og rentekompensasjonsordninga Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside:

2 Sak 7/09 Formannskapet , kl. 09:00 - Opning - orienteringar og drøftingar : Handsaming : Pkt. 1. Pkt. 2 OPNING A. Konstituering av møtet: Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Ordførar Jarle Aarvoll, K.Endre Timberlid (permisjon til kl. 10.oo), Kjetil Ertesvåg, Rita Navarsete, Astrid Hove, Karen Marie Hjelmeseter, Christen Knagenhjelm, Helge Torstad, Per Osvald Bøthun møtte for Heidi-Kathrin Osland. Frå administrasjonen møtte rådmann Jostein Aanestad. Innkalling og sakliste Godkjent. Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. Ope møte. B. Protokoll frå møtet godkjent. ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå ordførar: 1. Distriktssenteret statsrådsvitjing. 2. Oppsummering frå ordførarsamling Sogn regionråd og KS. * Sakliste og referat frå Sogn Regionråd går som skriv og melding til formannskapet. 3. Deltaking i nemnd for mannsbunad. * Helge Torstad deltek i dette arbeidet. 4. Sakskomite skule. (JP: 08/874). * Gerd Kvam erstattar Karin Vikane (H) i sakskomite skule. 5. Formannskapsmøte i april vert den 16. april som oppsett i vedteken møteplan (08/2688). 6. Dialogmøte skule og barnehage vert 20. april B. Orientering frå utval: 1. Rådet for funksjonshemma: - Referat frå møte (Jp: 09/423). - Årsmelding (Jp: 08/2526). 2. Sogndal kyrkjelege fellesråd: - Referat frå møte (Jp: 09/499). Omdelt i møtet. C. Innspel frå medlemane: 1. Kjetil Ertesvåg (FrP): Når kjem reguleringsplan for Saften til handsaming? - Rådmann orienterte om at denne reguleringsplanen etter planen kjem til handsaming i mars/april. 2. Rita Navarsete (FrP): 2

3 Reguleringsplan for sentrum, krav til næringsareal. - Rådmann orienterte om kommuneplan/reguleringsplanar. 3. Karen Marie Hjelmeseter (SP): Overføring av kommunestyremøta. - Rådmann orienterte om status og planar for det interkommunale nett-prosjektet. 4. Christen Knagenhjelm (H): Klagesak Kebab-kiosken. - Rådmann orienterte om saksgang. D. Orientering frå rådmann - referert: 1. Samordning av tenester retta mot barn og unge. 2. Arelabruken i Øyane. 3. Felles økonomi-, løn- og personalsystem. 4. Norskopplæringa. 5. Folkehelsearbeid Eige hefte til formannskapsmedlemane. 6. Tilskot til dei politiske partia. Notat frå rådmann datert (Jp: 08/2858). * Auka løyving vert vurdert for Innløysing av festeareal Foss/Kvåle. - Rådmann orienterte om at kommunen vil krevja arealet innløyst i samsvar med avtale. 8. Rekneskapsresultat Pkt. 3 E. Drøftingar: SKRIV OG MELDINGAR referert: A. Blomstrande kommunar i Sogn og Fjordane i 2009? Brev datert 15. januar 2009 frå Hageselskapet og KS Sogn og Fjordane. (JP: 09/183). B. Brev datert frå Frivilligsentralen v/dagleg leiar og styreleiar. (Jp: 09/184). C. Kulturminneåret Utfordringar og oppmodingar. Brev datert frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga. (Jp: 08/1088). D. Protokoll frå konstituerande møte i rådet for Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane. Brev datert frå Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga. (Jp: 08/1751). - Ordførar er rådsmedlem med varaordførar som vararepresentant. E. Invitasjon til Earth Hour Brev datert frå 60 EART HOUR. F. Regjeringens tiltakspakke midler til universell utforming. Brev datert frå likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. (Jp: 08/2960). G. Småsamfunnssatsinga 2009 invitasjon til å kome med innspel. Brev datert frå Fjordane fylkeskommune, regionalavdelinga. (Jp: 09/351). H. Næringsfond for ungdom erfaringar og forslag til framtidig organisering. Notat oversendt på e-post frå sogn næring. (Jp: 09/422). I. Ordfører-opprop Fjern skatt på frivillig arbeid. Brev datert frå ordførar Lene W. Conradi, Asker. (Jp: 09/421). J. Breiband til Sogndal kommune. Brev datert frå Telenor (Jp: 08/1049). K. Vedk. Forsamlingslokale. Spm. om forlenging av leigekontrakt. Brev datert frå Sogndal Indremisjonsforsamling. (Jp: 09/318). Omdelt i møtet. L. Vedk. underjordisk parkering. Skriv datert frå Opplev Fjøra. (Jp.:09/441). Omdelt. M. Orientering og anmodning frå Møre og Fjordane HV-distrikt 11. Brev datert 29. januar 2009 frå Distriktssjef Møre og Fjordane HV-distrikt. Omdelt.- Sak 8/09 Valstyre i Sogndal kommune Handsaming 3

4 Samrøystes tilråding: 1. Kommunestyret vel valstyret for Stortingsvalet og Sametingsvalet i 2009 og Kommunestyre- og fylkestingsvalet Valstyret vert samansett slik: Medlemar: Varamedlemar (personlege): Ordførar Jarle Aarvoll (AP) Eline Orheim Varaordførar Heidi-Kathrin Osland (SV) Gunnar Yttri Astrid Hove (AP) Kjetil Kvåle K. Endre Timberlid (AP) Liv Synnøve Bøyum Helge Torstad (KrF) Per Osvald Bøthun Karen Marie Hjelmeseter (SP) Laura Kvamme Kjetil Ertesvåg (FrP) Bjarne Lerum Rita Navarsete (FrP) Sigurd Sætre Christen Knagenhjelm (H) Karin Vikane Hans Haugen (V) Bjørg Rimeslaatten Leiar: Ordførar Nestleiar: Varaordførar Sak 9/09 SÆRSKILD TAKSERING EIGEDOMSSKATT 2009 Handsaming Samrøystes vedtak: Formannskapet klagar ikkje på framlagde takstar. 4

5 Sak 10/09 Tiltakspakken og rentekompensasjonsordninga Tilråding: Kommunestyret godkjenner føljande budsjettendringar til vedlikehald og investeringar innafor ordninga med rentekompensasjon og bruk av tiltakspakke for vedlikehald og utbetringar av kommunale bygningar: Auka inntekter avsett til investering Auka inntekter avsett til drift (vedlikehald) Auke i lån for oppgradering av kapell i Stedje kyrkje Nytt lån for finansiering av ombygging av Kongabergevegen Avsetting til investeringsfond for bruk i 2010 (mva komp) Rådmannen får fullmakt til å auke låneopptaket med kr. 1,3 mill. Handsaming: Rådmann la fram følgjande tillegg til tilrådinga: Budsjettendringane vert nytta til å gjennomføre tiltaka i samsvar med saksutgreiinga. Samrøystes tilråding: Kommunestyret godkjenner føljande budsjettendringar til vedlikehald og investeringar innafor ordninga med rentekompensasjon og bruk av tiltakspakke for vedlikehald og utbetringar av kommunale bygningar: Auka inntekter avsett til investering Auka inntekter avsett til drift (vedlikehald) Auke i lån for oppgradering av kapell i Stedje kyrkje Nytt lån for finansiering av ombygging av Kongabergevegen Avsetting til investeringsfond for bruk i 2010 (mva komp) Budsjettendringane vert nytta til å gjennomføre tiltaka i samsvar med saksutgreiinga. Rådmannen får fullmakt til å auke låneopptaket med kr. 1,3 mill. -Møtet slutt kl.11:30-. Klaus Endre Timberlid Sogndal formannskap, Jarle Aarvoll -ordførar- Astrid Hove 5

6 Rita Navarsete Kjetil Ertesvåg Helge Torstad Karen Marie Hjelmeseter Christen Knagenhjelm Per Osvald Bøthun Jostein Aanestad -rådmann- 6

Møteprotokoll (09/777)

Møteprotokoll (09/777) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/777) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/47 Formannskapet 12. mars 2009,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN:

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN: Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.08.2009 Tid: 09:30 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

Møteprotokoll Journal 08/2738

Møteprotokoll Journal 08/2738 Sogndal kommune Møteprotokoll Journal 08/2738 Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09:00 11:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/08 08/202 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Vedtaksprotokoll Masfjorden kommunestyre Møte nr. 4, den 19.09.2013 Side 1 av 16 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Den 19.09.2013 kl 11:45 17.30, heldt Kommunestyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 3. MARS 2011 1300 1645 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 19.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad Medlem SP Bjørn Wang Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den 4.6.213 Side 1 av 19 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 4.6.213 kl 9. 16., heldt Formannskapet møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Side 2

MØTEPROTOKOLL. Side 2 Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomen sitt kommunestyre (UK). Møtestad: Luster rådhus, møterom 2. et. Møtedato: 17. januar 2013. Start kl. 12.45 Slutt kl. 15.55 Til stades på møtet: Medl.

Detaljer