Møteprotokoll (11/1739)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll (11/1739)"

Transkript

1 Sogndal kommune Møteprotokoll (11/1739) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/11 11/496 Forvaltningsutvalet Konstituering, orienteringar - drøftingar 33/11 10/3765 Ester Åberge - Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak av /11 10/3771 Olav Helge Ylvisåker - Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 15/11 av /11 11/11 Leif Norvald Fimreite - Ulovleg oppført jaktbu/hytte på Vetlarest på Fimreiteåsen - Pålegg om riving. Ny handsaming. 36/11 11/68 Klage på vedtak i sak 31/11 i forvaltningsutvalet Utvidingsplanar Sogne-Prent AS 37/11 11/798 Søknad om dispensasjon - Bygging av molo på Fimreite GBnr 81/20 38/11 11/1053 Dispensasjon i samband med frådeling av hyttetomter Hodlekve - Stedjekammen, GBnr 54/2 39/11 11/1189 Geithus og Tufte Eigedom AS - Søknad om mellombels dispensasjon frå reguleringsføresegnene, Parkvegen /11 11/1240 Søknad om rammeløyve/ dispensasjon i samband med planlagt oppføring av 44 bustadeiningar på gbnr. 23/236

2 41/11 11/1336 Hilde Bøtun - Søknad om dispensasjon frå kommuneplan sin arealdel til frådeling av bustadtomt, gbnr. 72/3 42/11 11/1529 Quality Hotel Sogndal/ Sogndalssenteret pizza: Søknad om skjenkeløyve 43/11 11/1621 Dispensasjon - Fjordenergianlegg i Sogndal 44/11 11/1146 Søknad om dispensasjon/ rammeløyve for nytt bustadhus- Kvålslid Gnr.23, Bnr /11 10/3813 Plan for forvaltning av hjortevilt i Sogndal Ekstrasak framlagt i møtet: 46/11 11/453 Navarsetevegen 19 - Detaljreguleringsplan 2

3 Sak 32/11 Forvaltningsutvalet Konstituering, orienteringar - drøftingar Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet. * Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Liv Synnøve Bøyum, Per Osvald Bøthun, Steinar Øydvin, Synnøve Stalheim, Dag Olav Osen, Hans I. Haugen, Idar Kollsete møtte som vararepresentant for Nils Slinde. Frå administrasjonen: rådmann Jostein Aanestad og tenesteleiar Einar Nedrelo. Ordførar Jarle Aarvoll var til stades. * Innkalling og sakliste godkjent med ekstra sak: 46/11 Navarsetevegen 19, Detaljreguleringsplan (11/453). * Møteleiar: Liv Synnøve Bøyum * Ope møte. * Det var halde synfaring knytt til sak 44/11. B. Protokoll frå møte godkjent. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå leiar. B. Orientering frå utval. C. Innspel frå medlemane: Hans I Haugen (V) Kven gjev løyve til uttak av måse. Rådmann orienterte. Liv Synnøve Bøyum (Ap). Kva er status for utbygging av Sogningen Storsenter? Rådmann orienterte. D. Orientering frå rådmann: E. Drøftingar. Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR referert: A. Delegerte vedtak i tida : 11/ DS 66/11 PLN/TE/AH MTR 64/5 f42 Felleskjøpet Agri, avd. Sogndal - Oppsetjing av telt 11/ DS 67/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 64/207 Brødrene Sætre Byggefirma As Søknad om tillatelse til tiltak - Utviding av stova, fasadeendring 11/ DS 70/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 64/57 Arkitektkontoret A38 - Nytt drivhus - Stedje blomster og gartneri, Gbnr.64/57 3

4 11/ DS 71/11 PLN/TE/AH MTR 105/245 Byggmeister Tore Hovland AS - Søknad om rehabilitering av bad. 11/ DS 74/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 20/15 f.8 Brødrene Sætre Byggefirma ANS Påbygg inngangsparti og, riving av carport og oppføring av ny carport 11/ DS 76/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 64/253 Vidar Fardal Søknad om tillatelse til tiltak - Flislegging av bad, golv, vegg inkl. ny membran 11/ DS 77/11 PLN/TE/AH MTR 23/244 Kvåle Panorama as - Deling av grunneigedom, gbnr. 23/ / DS 78/11 PLN/TE/AH MTR 44/5 Arkitektkontoret Erling Haugen AS - Søknad om rammeløyve for utviding av hytte. 11/ DS 81/11 PLN/TE/AH MTR 81/10 Olav Amund Nornes - Rekvisisjon av oppmålingsforretning, gbnr. 81/10. 11/ DS 84/11 PLN/TE/ENH K46 &18 Oddrun og Edin Vedvik - Skadefellingsløyve 11/ DS 87/11 PLN/TE/AH MTR 17/50 LEDLUX - Søknad om løyve til tiltak på gbnr. 17/50 11/ DS 88/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 64/9 Byggsenteret Audun Hundere AS - Søknad om tiltak på gbnr. 64/9. 11/ DS 89/11 PLN/TE/ENH K46 &18 Arvid Slinde - Fellingsløyve på hjort. 11/ DS 90/11 PLN/TE/AH MTR 64/15 Nordbohus Sogn AS - Søknad om løyve til tiltak på gbnr. 64/15. 11/ DS 91/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 64/ Steinar foss AS Eitt-trinns søknadsbehandling på gbnr. 64/ / DS 92/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 64/325 Høgi Veum Bygg AS - Søknad om løyve til tiltak på gbnr. 64/ / DS 93/11 PLN/TE/AH MTR 23/ f. 4 s. 14A Stensbygg AS - Søknad om løyve til tiltak på gbnr. 23/6 f. 4 s. 14A. 11/ DS 94/11 PLN/TE/AH MTR 46/1 Advokatane Lothe&Mardal - Søknad om deling av grunneigedom, gbnr. 46/1. 11/ DS 95/11 PLN/TE/AH MTR 153/58 Statens vegvesen - Fjerning av bomstasjonen i Fjærland 11/ DS 97/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 69/60 Gunn Oddbjørg Røysum Bygging/utviding av terasse 11/ DS 98/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 106/10 Rolf Horge - Omdisponering av LNF område til bustadformål GBnr 106/10 11/ DS 99/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 22/67 4

5 Grunde Høgi - Bygging av terasse Gnr.22 Bnr.67 11/ DS 100/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 11/49 Bygg og Taksering as - Tilbygg balkong 11/ DS 101/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 20/15 Høgi Veum Bygg AS - Påbygging av terasse og overbygg. B. Vedtak i klagesak som gjeld klage på detaljreguleringsplan for felt B5 i reguleringsplan for Nedrehagen-Øvre Stedje. Kopi av brev dagsett frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. (A: 10/1523). Sak 33/11 Ester Åberge - Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak av Forvaltningsutvalet finn ikkje at klagen inneheld nye opplysningar som er vesentlege for å endra vedtaket. Forvaltningsutvalet opprettheld sitt vedtak i sak 14/11 av Saka vert oversendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Synnøve Stalheim (Sp) la fram forslag om nytt punkt 2: 2. I samband med revisjon av arealdelen av kommuneplanen bør verknader av nye statlege planretningslinjer for standsona takast omsyn til. Det vart røysta punktvis: Punkt 1 fekk 5 røyster (2 Ap, Sp, V, Sv). Punkt 2 vart samrøystes vedteke. Vedteke med 5 røyster (2 Ap, Sp, Sv, V): 1. Forvaltningsutvalet finn ikkje at klagen inneheld nye opplysningar som er vesentlege for å endra vedtaket. Forvaltningsutvalet opprettheld sitt vedtak i sak 14/11 av Saka vert oversendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Samrøystes vedtak: 2. I samband med revisjon av arealdelen av kommuneplanen bør verknader av nye statlege planretningslinjer for standsona takast omsyn til. Sak 34/11 Olav Helge Ylvisåker - Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 15/11 av

6 Forvaltningsutvalet finn ikkje at klagen inneheld nye opplysningar som er vesentleg for vedtaket. Forvaltningsutvalet opprettheld sitt vedtak i sak 15/11 av Saka vert oversendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Synnøve Stalheim (Sp) la fram forslag om nytt punkt 2: 2. I samband med revisjon av arealdelen av kommuneplanen bør verknader av nye statlege planretningslinjer for standsona takast omsyn til. Vedteke med 5 røyster (2 Ap, Sp, Sv, V): 1. Forvaltningsutvalet finn ikkje at klagen inneheld nye opplysningar som er vesentleg for vedtaket. Forvaltningsutvalet opprettheld sitt vedtak i sak 15/11 av Saka vert oversendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Samrøystes: 2. I samband med revisjon av arealdelen av kommuneplanen bør verknader av nye statlege planretningslinjer for standsona takast omsyn til. Sak 35/11 Leif Norvald Fimreite - Ulovleg oppført jaktbu/hytte på Vetlarest på Fimreiteåsen - Pålegg om riving. Ny handsaming. Forvaltningsutvalet gir i medhald av 32-3 i plan- og bygningslova pålegg om at den ulovleg oppførde jaktbua/hytta vert reven innan 20. juni I medhald av 32-5 i plan- og bygningslova vert det gjeve ei eingongsmulkt på kr ,- for den ulovleg oppførde jaktbua/hytta. Dersom jaktbua/hytta ikkje er fjerna innan fastsett dato, vert det i medhald av 32-5 i plan- og bygningslova ilagt dagmulkt på kr ,- kvar kalenderdag. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Idar Kollsete (FrP) la fram følgjande forslag til vedtak: Forvaltningsutvalet gir i medhald av 32-2 i plan- og bygningslova pålegg om at den ulovleg oppførde jaktbua/hytta vert reven innan 20. juni Dersom hytta ikkje er fjerna innan fastsett dato, vert det i medhald av 32-5 i plan- og bygningslova ilagt dagmulkt på kr ,- kvar kalendardag. Dei to framlegga til vedtak vart sett opp mot kvarandre: Tilrådinga frå rådmann fekk 6 røyster (2 Ap, Sv, KrF, Sp, V). Framlegget frå Idar Kollsete (FrP) fekk 1 røyst (FrP). 6

7 Vedtak med 6 røyster (2 Ap, Sv, KrF, Sp, V): Forvaltningsutvalet gir i medhald av 32-3 i plan- og bygningslova pålegg om at den ulovleg oppførde jaktbua/hytta vert reven innan 20. juni I medhald av 32-5 i plan- og bygningslova vert det gjeve ei eingongsmulkt på kr ,- for den ulovleg oppførde jaktbua/hytta. Dersom jaktbua/hytta ikkje er fjerna innan fastsett dato, vert det i medhald av 32-5 i plan- og bygningslova ilagt dagmulkt på kr ,- kvar kalendardag. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Sak 36/11 Klage på vedtak i sak 31/11 i forvaltningsutvalet Utvidingsplanar Sogne-Prent AS Forvaltningsutvalet finn ikkje at det er komme fram nye moment i klagen og opprettheld forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 31/11. Saka vert sendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Idar Kollsete (FrP) la på vegne av FrP og Krf fram følgjande forslag til vedtak: Klagen vert teken til følgje, og forvaltningsutvalet gjev dispensasjon som omsøkt. Dei to forslaga vart sett opp mot kvarandre. Tilrådinga frå rådmann fekk 5 røyster (2 Ap, Sv, Sp, V). Framlegget til Idar Kollsete fekk 2 røyster (FrP, KrF). Vedtak med 5 røyster (2 Ap, Sv, Sp, V): Forvaltningsutvalet finn ikkje at det er komme fram nye moment i klagen og opprettheld forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 31/11. Saka vert sendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Sak 37/11 Søknad om dispensasjon - Bygging av molo på Fimreite GBnr 81/20 Forvaltningsutvalet avslår søknad om dispensasjon frå pbl 1-8 om bygging av ny molo på gbnr 81/20 på Fimreite, då lova sine vilkår til å kunne gje dispensasjon etter pbl 19-2 ikkje er oppfylt. 7

8 Idar Kollsete (FrP) la fram forslag om at saka vert utsett og at utvalet gjennomførar synfaring. Forslaget fekk 3 røyster (FrP, KrF, V) og fall. Synnøve Stalheim (Sp) la fram forslag om nytt punkt 2: 2. I samband med revisjon av arealdelen av kommuneplanen bør verknader av nye statlege planretningslinjer for standsona takast omsyn til. Per Osvald Bøthun (KrF) la fram følgjande forslag til punkt 1: Forvaltningsutvalet gjev dispensasjon frå pbl 1-8 om bygging av ny molo på gbnr 81/20 på Fimreite. Dei to framlegga til punkt 1 vart sett opp mot kvarandre: Tilrådinga fekk 4 røyster (Ap, Sp, Sv). Framlegget til Per Osvald Bøthun (KrF) fekk 3 røyster (FrP, KrF, V). Punkt 2 vart samrøystes vedteke. Vedtak med 4 røyster (2Ap, Sp, Sv) 1. Forvaltningsutvalet avslår søknad om dispensasjon frå pbl 1-8 om bygging av ny molo på gbnr 81/20 på Fimreite, då lova sine vilkår til å kunne gje dispensasjon etter pbl 19-2 ikkje er oppfylt. Samrøystes: 2. I samband med revisjon av arealdelen av kommuneplanen bør verknader av nye statlege planretningslinjer for standsona takast omsyn til. Sak 38/11 Dispensasjon i samband med frådeling av hyttetomter Hodlekve - Stedjekammen, Gnr/Bnr 54/2 Forvaltningsutvalet avslår med heimel i pbl 19-2 søknad om dispensasjon. Ein dispensasjon vil etter kommunen si vurdering medføre større ulemper for dei offentleg interessene enn fordelane. : Merknad til saksframlegg frå Norunn og Oddvar Hollekve vart omdelt i møtet. Hans I. Haugen (V) la fram følgjande forslag til vedtak: Forvaltningsutvalet gjev medhald i søknaden om dispensasjon frå 19-2, andre avsnitt. Fordelane ved frådeling er større enn ulempene. Dei to framlegga vart sett opp mot kvarandre. Tilrådinga fekk 5 røyster (2 Ap, Sv, KrF, Sp). Framlegget til Hans I Haugen (V) fekk 2 røyster (V, FrP). 8

9 Vedtak med 5 røyster (2 Ap, Sv, KrF, Sp): Forvaltningsutvalet avslår med heimel i pbl 19-2 søknad om dispensasjon. Ein dispensasjon vil etter kommunen si vurdering medføre større ulemper for dei offentleg interessene enn fordelane. Sak 39/11 Geithus og Tufte Eigedom AS - Søknad om mellombels dispensasjon frå reguleringsføresegnene, Parkvegen 1-3 Forvaltningsutvalet gir i medhald av 19-3 i plan- og bygningslova mellombels dispensasjon frå kravet i reguleringsføresegnene 2.3 og 3.5 om parkeringsareal og utomhusareal. Dispensasjonen vert gjeven på følgjande vilkår: 1. Dispensasjonen er tidsavgrensa inntil 3 år. 2. Kommunale parkeringsplassar kan nyttast mot parkeringsavgift. Det er ikkje tillate å reservera/privatisere kommunale parkeringsplassar. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Liv Synnøve Bøyum (Ap) la fram følgjande framlegg til vedtak: Saka vert utsett og det vert lagd fram ein samla plan for ombygging av Parkvegen 1-3. Dette vart vedteke med 6 røyster (2 Ap, Sp, V, KrF, Sv). Vedtak med 6 røyster (2 Ap, Sp, V, KrF, Sv): Saka vert utsett og det vert lagd fram ein samla plan for ombygging av Parkvegen 1-3. Sak 40/11 Søknad om rammeløyve/ dispensasjon i samband med planlagt oppføring av 44 bustadeiningar på gbnr. 23/236 Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet gjev dispensasjon frå krav om maksimal tomteutnytting, jf. 8-4 og frå krav til parkeringsplassar, jf. 8-5 vert gitt med heimel i pbl

10 Formelt rammeløyve vert utarbeidd av administrasjonen. Sak 41/11 Hilde Bøtun - Søknad om dispensasjon frå kommuneplan sin arealdel til frådeling av bustadtomt, gbnr. 72/3 Forvaltningsutvalet finn ikkje å kunna gi dispensasjon frå LNF sone I-område i kommuneplan sin arealdel til frådeling av omsøkte bustadtomt. Forvaltningsutvalet vil tilrå at spørsmålet om frådeling av omsøkte bustadtomt vert teke opp ved revisjon av kommuneplan sin arealdel og når trasevalget for ny tilkomstveg til Øvstedalen er fastlagt. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Per Osvald Bøthun (KrF) reiste spørsmål om ugildskap som følgje av slektskap til søkjar (tremenning). Forvaltningsutvalet fann Per Osvald Bøthun gild til å ta del under handsaminga av saka. Skriv frå Hilde Bøtun dagsett 19. mai 2011 vart omdelt i møtet. Liv Synnøve Bøyum la fram forslag om å utsetja saka, og få den vurdert i tilknyting til ev. reguleringsplan for ny veg til Skardsbøfjellet. Dette vart samrøystes vedteke. Samrøystes vedtak: Saka vert utsett, og vurdert i tilknyting til ev. reguleringsplan for ny veg til Skardsbøfjellet Sak 42/11 Quality Hotel Sogndal/ Sogndalssenteret pizza: Søknad om skjenkeløyve Vedtak med 6 røyster (2 Ap, Sv, Sp, V, FrP): 1. Quality Sogndal Hotel får skjenkeløyve for brennevin for tidlegare uteareal utanfor Dr. Hagen jf. teikning dagsett Skjenkeløyvet for øl og vin vert felles for Dr. Hagen og Sogndalssenteret Pizza. Sak 43/11 Dispensasjon - Fjordenergianlegg i Sogndal 10

11 Vedtak med 6 røyster (2 Ap, Sv, Sp, KrF, V): Forvaltningsutvalet gjev medhald i søknad om dispensasjon frå 3.4 d) i føresegnene til reguleringsplan for Ytre del av Øyane, jf. plan- og bygningslova Forvaltningsutvalet sett følgjande vilkår for dispensasjonen: Tiltaket skal ikkje kome i konflikt med fjordstien, og uteområdet skal sikrast ei estetisk utforming i samsvar med illustrasjonsplanen. Sak 44/11 Søknad om dispensasjon/ rammeløyve for nytt bustadhus- Kvålslid Gnr.23, Bnr.266 Forvaltningsutvalet avslår med heimel i pbl 19-2 søknad om dispensasjon frå 3a og c i vedtektene til reguleringsplan for Kvålslid. Å avvike gjeldande vedtekter vil etter utvalet si vurdering medføre at omsyna bak bestemmelsane vert vesentleg sett til sides. : Forvaltningsutvalet hadde synfaring. Brev datert frå arkitekt Guri Fonsdal vart omdelt i møte. Fellesframlegg til vedtak: Forvaltningsutvalet stettar søknad om dispensasjon frå 3a og c i vedtektene til reguleringsplan for Kvålslid. Grunngjevinga for dispensasjonen er at det allereie er opna for ulike takformer i området og utbygginga vert vurdert til å i vare ta estetiske omsyn. Ingen opprettheld tilrådinga frå rådmann. Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet stettar søknad om dispensasjon frå 3a og c i vedtektene til reguleringsplan for Kvålslid. Grunngjevinga for dispensasjonen er at det allereie er opna for ulike takformer i området og utbygginga vert vurdert til å i vare ta estetiske omsyn. Sak 45/11 Plan for forvaltning av hjortevilt i Sogndal Forvaltningsutvalet vedtek plan for forvalting av hjortevilt i Sogndal Rådmann la fram ei justering av tilrådinga ved å erstatte første og andre setning under mål med første setning under innleiing. 11

12 Hans I Haugen (V) la fram følgjande framlegg til nytt punkt 1 under strategiendring: Overordna styring frå kommunen for å fremja human jakt og god organisering av jakt og redusere bestanden av hjort til eit nivå som er berekraftig. Forslaget vart samrøystes vedteke. Dag Olav Osen la fram følgjande forslag: Ta ut punkt 3. Framlegget fekk 1 røyst (DOO (Ap)) og fall. Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet vedtek plan for forvalting av hjortevilt i Sogndal , med følgjande endring: Nytt punkt 1 under strategiendring: Overordna styring frå kommunen for å fremja human jakt og god organisering av jakt og redusere bestanden av hjort til eit nivå som er berekraftig. Ekstrasak: Sak 46/11 Navarsetevegen 19 - Detaljreguleringsplan Samrøystes tilråding: Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan for Navarsetevegen 19, sist revidert xx.xx.xxxx, jf. plan- og bygningslova Før planen vert lagd fram for kommunestyret skal følgjande leggjast til i føresegnene: Nytt punkt 2.2: Alle inngrep i terrenget må gjennomførast på ein måte som sikrar mot skred og utglidingar. Nytt punkt 3.1.8: For nye bustadhus vert det utført radonførebyggjande tiltak i samsvar med TEK 10. Møte slutt kl. 13 Sogndal,

13 Per Osvald Bøthun -nestleiar- Liv Synnøve Bøyum -leiar- Dag Olav Osen Hans I. Haugen Steinar Øydvin Idar Kollseter Jostein Aanestad -rådmann- 13

Møteprotokoll (11/839)

Møteprotokoll (11/839) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/839) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/11 11/496 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (13/3923)

Møteprotokoll (13/3923) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3923) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09:00 11:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/13 13/521 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll 10/3173

Møteprotokoll 10/3173 Sogndal kommune Møteprotokoll 10/3173 FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.09.2010 Tid: 09.00 12:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 12:00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 12:00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/15 15/489 Forvaltningsutvalet - Opning,

Detaljer

Møteprotokoll (08/2186)

Møteprotokoll (08/2186) Sogndal kommune Møteprotokoll (08/2186) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2008 Tid: 09:00 14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 90/08 08/202 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2016 Tid: 13:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/16 16/23 Forvaltningsutvalet 2016 - Opning,

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: 09:00 10:00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: 09:00 10:00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: 09:00 10:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/14 14/513 Forvaltningsutvalet - Opning,

Detaljer

Møteprotokoll Journal 08/2738

Møteprotokoll Journal 08/2738 Sogndal kommune Møteprotokoll Journal 08/2738 Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09:00 11:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/08 08/202 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (10/411)

Møteprotokoll (10/411) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/411) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17:00 20.30 Kl. 17:00 18:30: TEMADEL: Folkehelse for alle. v/geir Kåre Resaland Sakliste

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Maj Britt Solberg Arkiv: 065 Arkivsaksnr.: 15/489-1

Saksframlegg. Sakshandsamar: Maj Britt Solberg Arkiv: 065 Arkivsaksnr.: 15/489-1 Saksframlegg Sakshandsamar: Maj Britt Solberg Arkiv: 065 Arkivsaksnr.: 15/489-1 Forvaltningsutvalet - Opning, konstituering, orienteringar 26.03.2015 * Tilråding: OPNING A. Konstituering av møtet. * Møtet

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.02.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll (13/3194)

Møteprotokoll (13/3194) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3194) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.09.2013 Tid: 09:00 10:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/13 13/521 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: VELFERDS-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2018 Tid: 09:00-11:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/18 18/672 Velferds-,

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen til 13, deretter Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.

Møteinnkalling. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen til 13, deretter Kommunestyresalen Møtedato: 19.05. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen til 13, deretter Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/ Forvaltningsutvalet Opning - orienteringar - drøftingar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/ Forvaltningsutvalet Opning - orienteringar - drøftingar Saksframlegg Sakshandsamar: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/129-10 Forvaltningsutvalet 27.08.2009 - Opning - orienteringar - drøftingar * Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet * Møtet lovleg

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2015 Tid: 09:00 11:00. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/15 15/489 Forvaltningsutvalet - Opning,

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 09:00 16.00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 09:00 16.00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 09:00 16.00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/496 Forvaltningsutvalet 3.02.2011-

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll (Arkivsak 10/182)

Møteprotokoll (Arkivsak 10/182) Sogndal kommune Møteprotokoll (Arkivsak 10/182) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2010 Tid: 09.00.- 12.00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2008 Tid: 09:00 12.00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2008 Tid: 09:00 12.00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2008 Tid: 09:00 12.00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/08 08/202 Forvaltningsutvalet 28.08.2008

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 09:00 12.30. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 09:00 12.30. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 09:00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/15 15/489 Forvaltningsutvalet - Opning,

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Kjell Haukeberg

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 57/15 15/529 GNR.35 BNR.11 - FRANK SEKKESETER - SØKAND OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR PLANERING OG RYDDING AV TOMT

Møteprotokoll SAKLISTE 57/15 15/529 GNR.35 BNR.11 - FRANK SEKKESETER - SØKAND OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR PLANERING OG RYDDING AV TOMT SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 02.09.2015 Tid: 17:00 Møtet starta med synfaring i Innvika (sak 57/15 og 58/15). Møtedeltakere Kjell Haukeberg

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-12:00 Sak 159/14: Godkjenning av møteprotokoll for sak 144/14 (ikkje offentleg) - Protokollen

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Jørgen Thuestad June Susanne Grønnestad Per Helge Sunde Daghild

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møteprotokoll (09/3276)

Møteprotokoll (09/3276) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/3276) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: 09:00 10:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/47 Formannskapet 10.12. 2009

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.09.2010 Møtetid: 15:00-18.40 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert 1 varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Helga

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Maj Britt Solberg Arkiv: 065 Arkivsaksnr.: 14/ B. Protokoll frå møte godkjenning.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Maj Britt Solberg Arkiv: 065 Arkivsaksnr.: 14/ B. Protokoll frå møte godkjenning. Saksframlegg Sakshandsamar: Maj Britt Solberg Arkiv: 065 Arkivsaksnr.: 14/513-4 Forvaltningsutvalet - Opning, konstituering, orienteringar * Tilråding: Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet. * Møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: Tid: 13:00

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: Tid: 13:00 Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: 20.11.2018 Tid: 13:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind Festø Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 30.11.05 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.04.2015 Tid: 16:00-1730 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:00

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/158 Løpenummer:12/6361-6 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: 16:00 19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14.40 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 07/945

MØTEPROTOKOLL 07/945 Sogndal kommune MØTEPROTOKOLL 07/945 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 09:00 14:00 Møtet kunngjort i lokalavisa den 02.04.2007 Representantane innkalla den 19.04.2007.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vidar Tveiterås (Ap) Tone Ramsli. Merknader: Nestleiar Vidar Tveiterås leia møtet sidan leiaren hadde sjukefråvær.

MØTEPROTOKOLL. Vidar Tveiterås (Ap) Tone Ramsli. Merknader: Nestleiar Vidar Tveiterås leia møtet sidan leiaren hadde sjukefråvær. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 09.12.2013 Møtetid: 14:00-16:40 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Øyvind

Detaljer

Møteprotokoll (13/525)

Møteprotokoll (13/525) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/525) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 7.2.2013 Tid: 09:00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/521 Forvaltningsutvalet 07.02.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 06.02.2008 Tid: 15.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 12:00-16:15

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 12:00-16:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.08.2017 Tid: 12:00-16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Møteprotokoll (09/777)

Møteprotokoll (09/777) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/777) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/47 Formannskapet 12. mars 2009,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 20.10.04 Tid: 15.00 19.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll Ullensvang herad Plan- og ressursutval Møteprotokoll Møtedato: 24.01.2012 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/12-006/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka.

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.01.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 01.10.2019 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein Grimen

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 0900 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/15 15/297 Formannskapet 2015 - Opning, konstituering,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.11.2016 Tid: kl.16:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 19.01.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr. MØTEPROTOKOLL Utval Plan- og forvaltningsstyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2016 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 15.00 Til stades på møtet Medl.: Knut Hauge, Anja Hilleren, Emma Nyløy, Per Steinar Sviggum,

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 14.11.2007 Tid: 14.00 19.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Dalsfjorden, 1. etg., rådhuset Dato: Tid: 14:00

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Dalsfjorden, 1. etg., rådhuset Dato: Tid: 14:00 VOLDA KOMMUNE Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Dalsfjorden, 1. etg., rådhuset Dato: 14.06.2016 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind

Detaljer

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-14:00. Sakliste

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-14:00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.01.2018 Tid: 09:00-14:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/18 17/4127 Kommunestyret 2018 - Opning, konstituering,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Reidun Sørestrand Hågvar Arkiv: 065 Arkivsaksnr.: 13/521-5

Saksframlegg. Sakshandsamar: Reidun Sørestrand Hågvar Arkiv: 065 Arkivsaksnr.: 13/521-5 Saksframlegg Sakshandsamar: Reidun Sørestrand Hågvar Arkiv: 065 Arkivsaksnr.: 13/521-5 Forvaltningsutvalet 25.04.2013 - Opning, konstituering, orienteringar * Tilråding: Pkt. 1 OPNING A. Konstituering

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 47/15 15/190 GNR. 07 BNR ELLING A. KILSTI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUEPLAN OG PBL OPPFØRING AV UTHUS

Møteprotokoll SAKLISTE 47/15 15/190 GNR. 07 BNR ELLING A. KILSTI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUEPLAN OG PBL OPPFØRING AV UTHUS SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.06.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/16 16/20 Formannskapet Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar

Møteprotokoll. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/16 16/20 Formannskapet Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.08.2016 Tid: 09:00-13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/16 16/20 Formannskapet 2016 - Opning, konstituering,

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:50

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:50 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.04.2019 Tid: 13:00-14:50 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll Ullensvang herad Plan- og ressursutval Møteprotokoll Møtedato: 03.12.2013 Møtetid: Kl. 08:40 09:05 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 051/13-055/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, i

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, i SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.10.2014 Møtetid: 15:00-19.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteprotokoll (13/3385)

Møteprotokoll (13/3385) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3385) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 09:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/424 Formannskapet 03.10. 2013

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, teknisk sjef, planjeggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, teknisk sjef, planjeggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakarar Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 13:30. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 13:30. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2014 Tid: 09:00 13:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/14 14/408 Formannskapet 2014 - Opning, konstituering,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.04.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakarar Kjell Haukeberg Anita Ostnes (f.o.m. sak 27/15) Terje Vadset Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Julie Slenes Leine Medlem SP/KRF

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Julie Slenes Leine Medlem SP/KRF VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 9.0.206 Tidspunkt: 5:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Flølo Leiar FRP Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall meldt fra

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Anita Ostnes, vara for Terje Sortehaug Torbjørn Skodjereite

Detaljer