Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09: Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 09:00 16.00. Sakliste"

Transkript

1 Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09: Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/496 Forvaltningsutvalet Opning, orienteringar, meldingar m.v. 2/11 06/ kv kraftleidning Ørskog - Fardal - oppfølging av klage 3/11 10/2035 Arvid Slinde - Klage på administrativt vedtak i sak BD 254/10, dispensasjon frå kommuneplan sin arealdel. 4/11 08/659 Arvid Mundal - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Mundal Sentrum, del 3 for oppføring av naust. 5/11 10/4023 Søknad om dispensasjon frå kommuneplan og godkjenning av tomt til Eiksenteret. 6/11 11/79 Søknad om løyve til å byggje opp att våningshus på garden. 7/11 10/2294 Søknad om tillatelse til tiltak - Aktivitetshus 8/11 11/275 ICA Norge AS: Søknad om salsløyve 9/11 11/149 KON Sogndal AS: Søknad om skjenkeløyve 10/11 09/586 Klagebehandling - Detaljregulering Kvartalet Hove-Leitevegen 11/11 10/3337 Detaljregulering for del av Fosshaugane-Kvåle. Detaljreguleringsplan. 12/11 09/1476 Detaljregulering Hovsmarki Aust - Klagebehandling

2 13/11 10/1523 Klagebehandling - Detaljregulering - felt B5 i reguleringsplan for Nedrehagen - Øvre Stedje veg 14/11 10/3765 Ester Aaberge - Søknad om dispensasjon frå 1-8 i plan og bygningslova - Bygging av molo 15/11 10/3771 Olav Helge Ylvisåker og Arvid Slinde - Søknad om dispensasjon frå 1-8 i plan- og bygningslova - bygging av molo 16/11 06/664 OMRÅDEREGULERING LEITEVEGEN NORD 2. GONGS HANDSAMING 17/11 10/1482 Reguleringsendring Øyane. Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: 2

3 Sak 1/11 Forvaltningsutvalet Opning, orienteringar, meldingar m.v. : Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet. * Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Liv Synnøve Bøyum, Per Osvald Bøthun, Nils Slinde, Steinar Øydvin, Synnøve Stalheim, Dag Olav Osen. Bjørg Rimeslaatten møtte for Hans I. Haugen Frå administrasjonen: rådmann Jostein Aanestad og tenesteleiar Einar Nedrelo og planleggjar Torun Torheim i delar av møtet. Ordførar Jarle Aarvoll var til stades. * Innkalling og sakliste godkjent. * Møteleiar: Liv Synnøve Bøyum * Ope møte. * Det var synfaring knytt til sak 16/11 Områderegulering Leitevegen Nord. B. Protokoll frå møte godkjent. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå leiar. B. Orientering frå utval.: Formannskapet: Vedtak om oreigning. C. Innspel frå medlemane/ordførar. Jarle Aarvoll (Ap): Orienterte om ordførar si oppfølging av lesarinnlegg frå kommunestyremedlem der det er stilt spørsmål om utvalsleiar sitt innsyn i saker som er til handsaming i utvalet. Nils Slinde (Frp) Rutinar ved handsaming av søknader som har vore til klagehandsaming. Rådmann orientera. D. Orientering frå rådmann: E. Drøftingar. Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR referert: A. Delegerte vedtak i tida : 10/ DS 304/10 PLN/TE/AH MTR 23/247 Arkitektkontoret 4B - Søknad om løyve til tiltak på gbnr. 23/ / DS 307/10 PLN/TE/AH MTR 105/376 Førde Vulk Eigendom - Søknad om tiltak på gbnr. 105/376. 3

4 10/ DS 2/11 PLN/TE/AH MTR 18/67 Geir Arne Lomheim - Søknad om løyve til tiltak på gbnr. 18/67. 10/ DS 6/11 PLN/TE/AH MTR 94/1 f.2 Vesterland Feriepark DA - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Biobrenselanlegg 10/ DS 10/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 3/4,39,43 Takle/Hørud Arkitekter DA - Rammesøknad for bustad på gbrnr. 3/4,39,43 B. Vedtak i klagesak som gjeld oppføring av garasje og overbygg på uteplass. Brev dagsett 10.des frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. (A.jnr. 08/1712). C. Klage og krav om utsett iverksetjing Setjefylkesmannssak. Brev dagsett frå Fylkesmannen i Hordaland (A.jnr. 09/2348). D. Vedtak i klagesak som gjeld frådeling av tomt med påståande stølshus. Brev dagsett frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. (A.jnr. 10/4422). Sak 2/ kv kraftleidning Ørskog - Fardal - oppfølging av klage Forvaltningsutvalet stiller seg positiv til å regulere vegtilkomst til trafostasjon på Skardsbøfjellet via Øvstedalen etter plan- og bygningslova og kommunen kan starte dette reguleringsarbeid straks dersom Statnett og Olje- og energidepartementet finn det ønskjeleg. Rådmann la fram følgjande tillegg i tilrådinga, nytt punkt 2: Forvaltningsutvalet stiller seg også positiv til å gje løyve til anleggsveg frå Øvstedalen til Skardsbøfjellet og ev. avlastingsveg i samband med bygging av veg frå Staai til bedehuset/mannsverk. Samrøystes vedtak: 1. Forvaltningsutvalet stiller seg positiv til å regulere vegtilkomst til trafostasjon på Skardsbøfjellet via Øvstedalen etter plan- og bygningslova og kommunen kan starte dette reguleringsarbeid straks dersom Statnett og Olje- og energidepartementet finn det ønskjeleg. 2. Forvaltningsutvalet stiller seg også positiv til å gje løyve til anleggsveg frå Øvstedalen til Skardsbøfjellet og ev. avlastingsveg i samband med bygging av veg frå Staai til bedehuset/mannsverk. 4

5 Sak 3/11 Arvid Slinde - Klage på administrativt vedtak i sak BD 254/10, dispensasjon frå kommuneplan sin arealdel. Forvaltningsutvalet tek ikkje klagen frå Arvid og Berit Slinde til fylgje. Nils Slinde (FrP) la fram følgjande framlegg til vedtak: Forvaltningsutvalet tek klagen til Arvid og Berit Slinde til følgje. Omsøkte område har ikkje nokon landbruksverdi, og ei utbygging vil heller ikkje ha negativ verknad på omkringliggjande natur- og friluftsområde. Dispensasjon vil styrkje busetjinga i området. Synnøve Stalheim (Sp) la fram følgjande framlegg til vedtak, nytt punkt 2: Forvaltningsutvalet ber om at søkjer rettar ein førespurnad etter 12-3 i plan- og bygningslova. Dei to framlegga til vedtak vart sett opp mot kvarandre. Framlegget til Nils Slinde (FrP) fekk 1 røyst (FrP) og framlegget til Synnøve Stalheim fekk 6 røyster (2 Ap, Sp, Sv, V, KrF). Vedtak med 6 røyster (2 Ap, Sp, Sv, V, KrF): 1. Forvaltningsutvalet tek ikkje klagen frå Arvid og Berit Slinde til fylgje. 2. Forvaltningsutvalet ber om at søkjer rettar ein førespurnad etter 12-3 i plan- og bygningslova. Sak 4/11 Arvid Mundal - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Mundal Sentrum, del 3 for oppføring av naust. Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet finn ikkje at det føreligg særlege grunnar for å gi dispensasjon etter 7 i plan- og bygningslova av 1985 for plassering av nytt naust i bustadområde B7 i reguleringsplanen. Forvaltningsutvalet vil vise til at det i reguleringsplanen er avsett område for 5

6 oppføring av nye naust omlag 50 meter sør for den omsøkte plasseringa og som er eit godt alternativ. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Sak 5/11 Søknad om dispensasjon frå kommuneplan og godkjenning av tomt til Eiksenteret. 1. Forvaltningsutvalet gjev ikkje dispensasjon frå kommuneplan arealdelen og avslær søknaden frå Eiksenteret Hauge Traktor AS løyve til frådeling av ein parsell på 3 da frå eigedommen gbnr. 2/1. 2. Vedtaket er gjort med heimel i 19-1 og 19 2 i plan og bygningslova og 9 i jordlova. Det vert orientert om brev frå adv. Johannes Hauge motteke Nils Slinde (FrP) la fram følgjande framlegg til vedtak: Forvaltningsutvalet gjev dispensasjon frå kommuneplan arealdelen og gjev Eiksenteret Hauge Traktor AS løyve til frådeling av ein parsell på 3 da frå eigedommen gbnr. 2/1. Forvaltningsutvalet ser at føremonene ved tiltaket er klårt større enn ulempene. Bjørn Rimeslaaten (V) la fram forslag om å utsetja saka. Forslaget fekk 1 røyst (V) og fall. Forslaget til Nils Slinde (FrP) fekk 1 røyst (FrP). Vedtak med 6 røyster (2 Ap, Sp, Sv, V, KrF): 1. Forvaltningsutvalet gjev ikkje dispensasjon frå kommuneplan arealdelen og avslær søknaden frå Eiksenteret Hauge Traktor AS om løyve til frådeling av ein parsell på 3 da frå eigedommen gbnr. 2/1. 2. Vedtaket er gjort med heimel i 19-1 og 19 2 i plan og bygningslova og 9 i jordlova. Sak 6/11 6

7 Søknad om løyve til å byggje opp att våningshus på garden. 1. Forvaltningsutvalet avslær søknaden frå Evy Løvfald og Harald Flugeim om å byggja opp at eit tidlegare bustadhus på eigedommen gbnr. 95/4. 2. Vedtaket er gjort med heimel i 9 i jordlova og 21-2 i plan og bygningslova. Per Osvald Bøthun (KrF) la fram følgjande framlegg til vedtak: Forvaltningsutvalet støttar søknad frå Evy Løvfald og Harald Flugeim om oppattbygging av hus nr. to, som var det opphavlege gardshuset og som vart sanert grunna dårleg forfatning. Grunnlaget er eigarskifte/generasjonsskiftet på eigedomen. Forslaget vart samrøystes vedteke. Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet støttar søknad frå Evy Løvfald og Harald Flugeim om oppattbygging av hus nr. to som var det opphavlege gardshuset og som vart sanert grunna dårleg forfatning. Grunnlaget er eigarskifte/generasjonsskiftet på eigedomen. Sak 7/11 Søknad om tillatelse til tiltak - Aktivitetshus 1. Forvaltningsutvalet gjev ikkje løyve til plassering og bygging av aktivitetshus på eigedommen gnr 14 bnr. 4 på Åberge slik det er søkt om. 2. Administrasjonen kan gje løyve dersom det vert motteke søknad om plassering der eksponeringa vert mindre og tunskipnaden betre. 3. Vedtaket er gjort med heimel i 9 i jordlova og i 29 2 i plan og bygningslova. Rådmannen la fram ei justering av tilrådinga. Nils Slinde (FrP) la fram følgjande framlegg til vedtak: Forvaltningsutvalet gjev løyve til plassering og bygging av aktivitetshus på eigedommen gnr 14 bnr. 4 på Åberge slik det er søkt om. Føremonen med tiltaket er klårt større enn ulempene. Nils Slinde trakk forslaget sitt. 7

8 Synnøve Stalheim la fram følgjande framlegg til vedtak, nytt punkt 4: 4. Forvaltningsutvalet ber om å få vurdere dei estetiske sidene ved utbygginga, og ønskjer at byggjesaka vert lagd fram for utvalet. Forslaget vart samrøystes vedteke. Samrøystes vedtak: 1. Forvaltningsutvalet gjev ikkje løyve til plassering og bygging av aktivitetshus på eigedommen gnr 14 bnr. 4 på Åberge slik det er søkt om. 2. Administrasjonen kan gje løyve dersom det vert motteke søknad om plassering der eksponeringa vert mindre og tunskipnaden betre. 3. Vedtaket er gjort med heimel i 9 i jordlova og i 29 2 i plan og bygningslova. 4. Forvaltningsutvalet ber om å få vurdere dei estetiske sidene ved utbygginga, og ønskjer at byggjesaka vert lagd fram for utvalet. Sak 8/11 ICA Norge AS: Søknad om salsløyve Vedtak med 6 røyster (2 Ap, Sp, V, Sv, FrP): 1. ICA Noreg As får løyve til å selje øl og rusbrus opp til 4,7 volumprosent alkohol i Rimi Sogndal. 2. Løyvet gjeld frå Salstidene skal vere i samsvar med vedtak i Ruspolitisk handlingsplan for Sogndal kommune Per Christian Bjerkestrand vert godkjend som salsstyrar. 5. Johanna Kolmyr vert godkjend som varasalsstyrar. 6. Løyvet vert gjeve med atterhald om at lensmannen ikkje har merknader til søknaden og at det vert lagt fram tilfredsstillande vandelsattest for salsstyrar og varasalsstyrar i samsvar med krava i alkoholhollova. 7. Plan for internkontroll etter alkohollova skal vere sendt kommunen innan Sak 9/11 KON Sogndal AS: Søknad om skjenkeløyve 8

9 1. KON Sogndal AS v/stian Nessestrand får skjenkløyve for øl og vin opp til 22 volumprosent alkohol. Skjenkeløyvet gjeld for publikumsrom i 1. og 2. etasje jf. teikning Løyvet gjeld frå Skjenketidene skal vere i samsvar med vedtak i Ruspolitisk handlingsplan for Sogndal kommune Roar Takle Olsen vert godkjend som skjenkestyrar. 5. Stian Nessestrand vert godkjend som varaskjenkestyrar. 6. Løyvet vert gjeve med atterhald om at lensmannen ikkje har merknader til søknaden. 7. Skjenkestyrar og varaskjenkestyrar må ha dokumentert gjennomført kunnskapsprøve etter alkohollova før løyvet vert teke i bruk. 8. Plan for internkontroll etter alkohollova skal vere sendt kommunen innan Politiattest for varaskjenkestyrar vart lagd fram i møte, og rådmannen justerte tilrådinga i høve punkt 6. Vedtak med 5 røyster (2 Ap, Sv, Sp, FrP): 1. KON Sogndal AS v/stian Nessestrand får skjenkløyve for øl og vin opp til 22 volumprosent alkohol. Skjenkeløyvet gjeld for publikumsrom i 1. og 2. etasje jf. teikning Løyvet gjeld frå Skjenketidene skal vere i samsvar med vedtak i Ruspolitisk handlingsplan for Sogndal kommune Roar Takle Olsen vert godkjend som skjenkestyrar. 5. Stian Nessestrand vert godkjend som varaskjenkestyrar. 6. Løyvet vert gjeve med atterhald om at lensmannen ikkje har merknader til søknaden. 7. Skjenkestyrar og varaskjenkestyrar må ha dokumentert gjennomført kunnskapsprøve etter alkohollova før løyvet vert teke i bruk. 8. Plan for internkontroll etter alkohollova skal vere sendt kommunen innan Sak 10/11 Klagebehandling - Detaljregulering Kvartalet Hove-Leitevegen Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet tek klagen for detaljregulering av felt BT1 i kvartalet Gravensteinsgata-Hovevegen- Leitevegen til følgje. Følgjande mindre endringar vert lagt til i føresegnene 4: Endring i 4, punkt b): Det kan settast opp heis/trappehus i en etasje på taket av forretningsbygget. Endring i 4, punkt f): Parkeringsplassen vil ligge på kote 23, heis/trapperom vil ha ein gesimshøgde på maks kote 27 og støyskjermen vil verte 1,5 meter høg. 9

10 Nytt punkt i 4, punkt k): Teknisk rom skal ikkje plasserast på taket, men i 2. etasje til forretningsbygget. Teknisk rom vil verte bygd slik at det oppfyller krav til lyddemping for tekniske installasjonar i henhold til teknisk forskrift. Sak 11/11 Detaljregulering for del av Fosshaugane-Kvåle. Detaljreguleringsplan. Samrøystes tilråding: Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for del av Fosshaugane-Kvåle, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagd fram for kommunestyret skal følgjande endrast i plankartet: Tilkomst til Høgskulen sin parkeringsplass på nordsida av Lunnamyri og ved lærarskulen vert avmerka i plankartet. Sak 12/11 Detaljregulering Hovsmarki Aust - Klagebehandling Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet finn ikkje at motteken klage inneheld nye opplysningar som gjev grunn til endring av detaljregulering for Hovsmarki Aust, jf vedtak i kommunestyret 9. desember 2010, sak 47/10. Klaga vert difor ikkje teken til følgje. Saka vert sendt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for vidare handsaming. Sak 13/11 Klagebehandling - Detaljregulering - felt B5 i reguleringsplan for Nedrehagen - Øvre Stedje veg Samrøystes vedtak: Forvaltningsutvalet tek ikkje merknaden til følgje, og planen vert sendt fylkesmannen for klagebehandling. Sak 14/11 10

11 Ester Aaberge - Søknad om dispensasjon frå 1-8 i plan og bygningslova - Bygging av molo Forvaltningsutvalet finn ikkje å kunna gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningslova for oppføring av omsøkte molo/brygge i strandsona. Forvaltningsutvalet vil tilrå at eigarane av gbnr. 79/2, 79/4 og 79/5 i lag med fleire vurderer ein felles molo/brygge. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Rådmannen la fram ei justert tilråding. Nils Slinde (FrP) la fram følgjande forslag til vedtak: Forvaltningsutvalet finn å kunna gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningslova for oppføring av omsøkte molo/brygge i strandsona. Tiltaket er ei vidareføring av eksisterande brygge/naustområde som vil gje ei god hamn og ei estetisk god løysing. Framlegget fekk 2 røyster (FrP, KrF). Vedtak med 5 røyster (2 Ap, Sv, V, Sp): Forvaltningsutvalet finn ikkje å kunna gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningslova for oppføring av omsøkte molo/brygge i strandsona. Forvaltningsutvalet vil tilrå at eigarane av gbnr. 79/2, 79/4 og 79/5 i lag med fleire vurderer ein felles molo/brygge. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Sak 15/11 Olav Helge Ylvisåker og Arvid Slinde - Søknad om dispensasjon frå 1-8 i plan- og bygningslova - bygging av molo Forvaltningsutvalet finn ikkje å kunna gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningslova for oppføring av omsøkte molo/brygge i strandsona. Forvaltningsutvalet vil tilrå at eigarane av gbnr. 79/2, 79/4 og 79/5 i lag med fleire vurderer ein felles molo/brygge. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Rådmannen la fram ei justert tilråding. Nils Slinde (FrP) la fram følgjande forslag til vedtak: 11

12 Forvaltningsutvalet finn å kunna gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningslova for oppføring av omsøkte molo/brygge i strandsona. Forvaltningsutvalet ser det som positivt at søkarane går for ei felles utbygging. Framlegget fekk 2 røyster (FrP, KrF). Samrøystes vedtak: Vedtak med 5 røyster (2 Ap, Sv, V, Sp): Forvaltningsutvalet finn ikkje å kunna gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningslova for oppføring av omsøkte molo/brygge i strandsona. Forvaltningsutvalet vil tilrå at eigarane av gbnr. 79/2, 79/4 og 79/5 i lag med fleire vurderer ein felles molo/brygge. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Sak 16/11 OMRÅDEREGULERING LEITEVEGEN NORD 2. GONGS HANDSAMING Kommunestyret vedtek områderegulering for Leitevegen Nord, sist revidert xx.xx.xxxx, jf. plan- og bygningslova Før planen vert lagd fram for kommunestyret skal følgjande endrast i føresegnene: Tillegg i 3, punkt 2: For enkelte eksisterande garasjar ligg delar av garasjane innanfor byggjegrensa. Desse ligg lovleg. Tillegg til 4, punkt 1: Heile tomtearealet, inkludert areal i F1, skal leggjast til grunn for utrekning av BYA for dei eigedomane som er ein del av F1. Endring i 4, punkt 1: Eksisterande bustadhus kan utvidast inntil ein BYA på 35%. Gesimshøgde over gjennomsnittleg, ferdig planert terreng skal vere maks 5,5 meter. Mønehøgde skal vere maks 8 meter. Flytting av 4, punkt 2.6 til 4, punkt 3. Flytting og endring av 4, punkt 2.5 til 4, punkt 2: Ved nybygging eller vesentleg påbygging som legg opp til større bygg enn det som er fastsett i 4, punkt 1) eller inneheld meir enn ein hovudbueining vert det sett krav om detaljregulering etter plan- og bygningslova Detaljreguleringa skal minimum omfatte naboeigedomane på sidene av aktuell eigedom og til midtlinje av aktuell veg. Detaljreguleringa skal tilpassast F1, jf. 8, punkt 2. Høgde over gjennomsnittleg planert terreng kan vere inntil 10.5 meter for gesims og 13 meter for mønehøgde. Maks BYA er 25%. Det skal ved detaljregulering leggjast stor vekt på tilpassing til kringliggande bustader og terreng. 12

13 Kommunen kan setje krav om at eit større område kan takast inn i planområdet, også heile eller deler av anna utbyggingsområde dersom dette er naudsynt for å få ein god og heilskapeleg plan. Ved utarbeiding av detaljregulering skal målsetjing og innhald i planomtalen leggjast til grunn som retningslinjer for utarbeiding av planen. Nytt punkt under 7, punkt 7: Parkering, P1, ved Navarsetevegen er privat parkering for kringliggande bustader. Endring i 8, punkt 2: Friområdet skal vere privat og felles (jf. pbl 12-7 nr.14) for bebuarar i B3. Tillegg til 8, punkt 2: Utforming av F1 vert fastsett gjennom ytterlegare detaljreguleringar. Nytt punkt under 8, punkt 3: Ved detaljregulering skal det setjast krav om ferdigstilte leikeareal samtidig med bustadene. Følgjande skal endrast i plankartet: P1 vert avmerka i kartet. Krysset Leitevegen-Markavegen vert endra i plankartet, slik at det i større grad samsvarar med vegnormalane til Sogndal kommune. Rådmannen orienterte om at plankartet vert retta for utbygd gangveg frå Leitevegen (nedre). Følgjande skriv vart omdelt i møtet: Brev frå bebuarar i området ved Ole Martin Hitland, dagsett Kommentarar til reguleringsplan Leitevegen Nord frå Nils Husabø, dagsett Samrøystes tilråding: Kommunestyret vedtek områderegulering for Leitevegen Nord, sist revidert xx.xx.xxxx, jf. plan- og bygningslova Før planen vert lagd fram for kommunestyret skal følgjande endrast i føresegnene: Tillegg i 3, punkt 2: For enkelte eksisterande garasjar ligg delar av garasjane innanfor byggjegrensa. Desse ligg lovleg. Tillegg til 4, punkt 1: Heile tomtearealet, inkludert areal i F1, skal leggjast til grunn for utrekning av BYA for dei eigedomane som er ein del av F1. Endring i 4, punkt 1: Eksisterande bustadhus kan utvidast inntil ein BYA på 35%. Gesimshøgde over gjennomsnittleg, ferdig planert terreng skal vere maks 5,5 meter. Mønehøgde skal vere maks 8 meter. Flytting av 4, punkt 2.6 til 4, punkt 3. Flytting og endring av 4, punkt 2.5 til 4, punkt 2: Ved nybygging eller vesentleg påbygging som legg opp til større bygg enn det som er fastsett i 4, punkt 1) eller inneheld meir enn ein hovudbueining vert det sett krav om detaljregulering etter plan- og bygningslova Detaljreguleringa skal minimum omfatte naboeigedomane på sidene av aktuell eigedom og til midtlinje av aktuell veg. Detaljreguleringa skal tilpassast F1, jf. 8, punkt 2. Høgde over gjennomsnittleg planert terreng kan vere inntil 10.5 meter for gesims og 13 meter for mønehøgde. 13

14 Maks BYA er 25%. Det skal ved detaljregulering leggjast stor vekt på tilpassing til kringliggande bustader og terreng. Kommunen kan setje krav om at eit større område kan takast inn i planområdet, også heile eller deler av anna utbyggingsområde dersom dette er naudsynt for å få ein god og heilskapeleg plan. Ved utarbeiding av detaljregulering skal målsetjing og innhald i planomtalen leggjast til grunn som retningslinjer for utarbeiding av planen. Nytt punkt under 7, punkt 7: Parkering, P1, ved Navarsetevegen er privat parkering for kringliggande bustader. Endring i 8, punkt 2: Friområdet skal vere privat og felles (jf. pbl 12-7 nr.14) for bebuarar i B3. Tillegg til 8, punkt 2: Utforming av F1 vert fastsett gjennom ytterlegare detaljreguleringar. Nytt punkt under 8, punkt 3: Ved detaljregulering skal det setjast krav om ferdigstilte leikeareal samtidig med bustadene. Følgjande skal endrast i plankartet: P1 vert avmerka i kartet. Krysset Leitevegen-Markavegen vert endra i plankartet, slik at det i større grad samsvarar med vegnormalane til Sogndal kommune. Sak 17/11 Reguleringsendring Øyane. Kommunestyret vedtek reguleringsplanen for Ytre Øyane med tilhøyrande føresegner sist revidert , jf. plan- og bygningslova Rådmann orienterte om ei mindre oppretting av plankart knytt til omsynsone grøntstruktur. Plankartet vert retta før utsending til kommunestyret. Det vart omdelt følgje vedlegg i saka. 1. Rapport frå Norconsult. Reguleringsplan for ytre del av Øyane i Sogndal. Kapasitetsvurdering trafikk. Dagsett 2. feb Utbyggingsavtale, motteken illustrasjonar av området/bustaddelen. Nils Slinde (FrP) la fram forslag om at saka vert utsett. Forslaget fekk 2 røyster (FrP, V) og fall. Nils Slinde (FrP) la fram følgjande forslag: Før saka vert lagd fram for kommunestyret vert det gjort følgjande endringar av føresegnene: 3.2.b i føresegene:: Setninga: Max gesimshøgde er cote 29,5 14

15 vert erstatte med: Tal etasjar skal ikkje overstige 4. Forslaget fekk 2 røyster (FrP, V) og fall. Alle representantane la fram følgjande forslag: Før saka vert lagd fram for kommunestyret vert det gjort følgjande endringar av føresegnene: 3.2.b: Utbyggingsområdet representerer innfallsporten til Sogndal sentrum. Det skal leggjast særleg vekt på den estetiske utforminga av området og bygningane. Tillegg til 3.2.k Det skal også liggja føre soldiagram som syner skuggeverknader for omkringliggjande bygningar Forslaget vart samrøysters vedteke. Tilråding med 5 røyster (2 Ap, KrF, Sv, Sp): Kommunestyret vedtek reguleringsplanen for Ytre Øyane med tilhøyrande føresegner sist revidert , jf. plan- og bygningslova Samrøystes: Før saka vert lagd fram for kommunestyret vert det gjort følgjande endringar av føresegnene: 3.2.b: Utbyggingsområdet representerer innfallsporten til Sogndal sentrum. Det skal leggjast særleg vekt på den estetiske utforminga av området og bygningane. Tillegg til 3.2.k Det skal også liggja føre soldiagram som syner skuggeverknader for omkringliggjande bygningar. Møtet slutt kl Sogndal, Liv Synnøve Bøyum -leiar- 15

16 Per Osvald Bøthun Dag Olav Osen -nestleiar- Synnøve Stalheim Nils Slinde Steinar Øydvin Bjørg Rimeslaatten Jostein Aanestad -rådmann- 16

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (11/839)

Møteprotokoll (11/839) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/839) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/11 11/496 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 12:00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 12:00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/15 15/489 Forvaltningsutvalet - Opning,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 07/945

MØTEPROTOKOLL 07/945 Sogndal kommune MØTEPROTOKOLL 07/945 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 09:00 14:00 Møtet kunngjort i lokalavisa den 02.04.2007 Representantane innkalla den 19.04.2007.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll (13/3385)

Møteprotokoll (13/3385) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3385) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 09:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/424 Formannskapet 03.10. 2013

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Møteprotokoll (08/2186)

Møteprotokoll (08/2186) Sogndal kommune Møteprotokoll (08/2186) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2008 Tid: 09:00 14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 90/08 08/202 Forvaltningsutvalet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2008 Tid: 09:00 12.00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2008 Tid: 09:00 12.00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2008 Tid: 09:00 12.00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/08 08/202 Forvaltningsutvalet 28.08.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2016 Tid: 13:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/16 16/23 Forvaltningsutvalet 2016 - Opning,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 88/09 :: Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Bukti, bustadfelt og barnehage

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 88/09 :: Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Bukti, bustadfelt og barnehage MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG FORVALTNINGSSTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Møteprotokoll (13/3923)

Møteprotokoll (13/3923) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3923) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09:00 11:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/13 13/521 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (11/3603)

Møteprotokoll (11/3603) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/3603) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09:00 17:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/11 11/54 Formannskapet 24.11. 2011

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll (10/411)

Møteprotokoll (10/411) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/411) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17:00 20.30 Kl. 17:00 18:30: TEMADEL: Folkehelse for alle. v/geir Kåre Resaland Sakliste

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 29. JANUAR 2014 08.30 14.20 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.05.2017 Tid: 13:00-14:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll 10/3173

Møteprotokoll 10/3173 Sogndal kommune Møteprotokoll 10/3173 FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.09.2010 Tid: 09.00 12:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.02.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2015 Tid: 1600-1900 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, 1 gongs handsaming, planid

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, 1 gongs handsaming, planid Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 20.12.2013 067/13 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Hovudutval for Teknisk og Næring Arkiv:

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 21.01.2014 005/14 Kommunestyret 05.02.2014 003/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll Ullensvang herad Plan- og ressursutval Møteprotokoll Møtedato: 29.04.2014 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 027/14-034/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 09/1476-28. Detaljreguleringsplan for Hovsmarki Aust, 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 09/1476-28. Detaljreguleringsplan for Hovsmarki Aust, 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 09/1476-28 Arkiv: L12 Detaljreguleringsplan for Hovsmarki Aust, 2. gongs handsaming * Tilråding: Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Jørgen Thuestad June Susanne Grønnestad Per Helge Sunde Daghild

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 07.03.2017 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 037/15 15/510 Faste saker 038/15 14/989 Søknad om dispensasjon frå r

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 037/15 15/510 Faste saker 038/15 14/989 Søknad om dispensasjon frå r SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 02.07.2015 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143 Arkiv: L12 REGULERINGSPLAN FOR KVÅLE/GURVIN. * Innstilling: Kommunestyret i Sogndal vedtek reguleringsplan for Kvåle-Gurvin med tilhøyrande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Silja Øvrelid MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Silja Øvrelid MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Bodil Torunn Svepstad Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Bodil Torunn Svepstad Medlem AP VOLDA KOMMUNE Utval: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Britt Våge Fannemel Leiar H Håvard

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll (11/1739)

Møteprotokoll (11/1739) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/1739) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tid: 09:00 13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/11 11/496 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Kjell Haukeberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 09.02.2015 019/15 LEIKAA Kvam heradsstyre 17.02.2015 011/15 LEIKAA Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

Møteprotokoll 12/717)

Møteprotokoll 12/717) Sogndal kommune Møteprotokoll 12/717) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 09:00 12:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/158 Formannskapet 16.02.2012 -

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Bjørg Kyrkjebø Staaland MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Bjørg Kyrkjebø Staaland MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 01.12.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein E.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer