fsrste brevet at innfores, at delet imellem Haugerud og Havik skulle begynne i Redal-svei skjelne. Men siden ble salig Anders

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fsrste brevet at innfores, at delet imellem Haugerud og Havik skulle begynne i Redal-svei skjelne. Men siden ble salig Anders"

Transkript

1 Ole Knutsen Nibstad gestendiget at det var forglemt i det fsrste brevet at innfores, at delet imellem Haugerud og Havik skulle begynne i Redal-svei skjelne. Men siden ble salig Anders VeikAkers -rvinger dermed fornayetr sort av deres underskrift kan sees pa det annet brev, av L2.okt.l-6$l-. Hvorpa de begge avl-a deres ed efter l-oven. NB. Et makeskift.ebrev av OIe Nibstad inngitt av 1-7.april Rud for A bevise hva Havik in anno L610 har skyldt, inngl han samme dag matri-cul av fogden, sorenskriveren og 6 menn forseglet, som melder at Havik skylder to skinn etc. Videre bl-e ei av partene inngiven' men var dom begjerende. Avsagt. S.119a. Omennskjont efter den dannemann Erik VelkAkers pastand, at noe av det uti de makeskiftebreve finnes utetatt r og noe videre tillagt, med den formening av hans salige fader muntli-g sluttet skulle tilfatde, sa kan sadant ikke hindre en l_ovlig og frivillig opprettet kontrakt og makeskifte brev imellem Torbjsrn Nubsen Rud og Ole Knutsen Nibstad, passert den l-2.okt Hvil-ken av salig Anders Orpens eldste hver av dem er nu contrapart i retten, er underskreven. Av dette sees bedagde salig Anders Orpens barn i all-e mater at confirmere og stadfeste den av deres salj-ge fader den 17.apri gjorte forlik. Hvilket nu og ole Knutsen Nibstads provning narmere forkl-arer. ba eftersom den omtvistede last befi-nnes av bemelte Erik VeikAker at vere Avirket innenfor den distrikt formentionerede makeskiftebrev omformelder, efter den begranskning derpa av oss skjedd, avsies salunde for ret.t, dt de av lensmannen med vidner opptalte 1-5 tytter tsmmer bsr vere citanten Elling Havik hjemfallen. Dog at contraparten Erik VeikAker av Haviks beboere ikke tilfoyes noen prejudice pa sine beret.ti-gede eiedeler ham efter lov1ig dommer og dokumenter tilhsrende. Oq pa det all tvist og uenighet de stridige parter imellem kan bli nedlagt, synes r$deligst at de seg ved lovlig adferd fra hinannen i de omtvj-stede utmarker, om de ellers ved innbyrdes forlik ei kan treffe noen lovlig accord' lader Separere. Pe salig Anders Olsens enkes vegne, fordres igjen i rette den sak fra forleden 5.hujus til nu oppsatt av Peder Rasmussen' angaende en gjelds fordring hos Paul Klekken. Hvilken mstte i rette og begjarte sine prov Peder Jonsen' Kristoffer Jochumsen, Lars Jermboe (Gjermundbo) og Anders Lo at matte edfestes og eksamineres. Hvorefter de ble fremkalt og efter avlagt ed provet saledes: Peder Jonsen provet, dt for omtrent 6 Ar siden om varen var han med Paul Klekken hos Anders Olsen. Da harte han at Paul Klekken begjerte penger av Anders Olsen, efter den kontrakt dem var gaet imellem. Da svarte Anders O1sen at han hadde ingen penger. Provet videre at PauI fikk ingen penger den tid. Kristoffer Jochumsen gestendiget at han den 2.juni 1'687 var av Paul- Kl-ekken med et brev, som PauI nu fremviste, hvilket 41.

2 I I Kristoffer.Jochumsen vedgikk at vere det samme han til salig Anders Olsen til Stramsaen med var nedskikket. Og som Anders Olsen fikk det, brst han det. Svarte sa budet at han hadde ingen penger. Han skul-le med det faxste komme til Rj-ngerike' sa skulle paul fa pengene. Nar han fikk solgt noen last, skul-l-e han fa penger. Lars Gjermundbo provet, at for omtrent 6 Ar siden var han med et brev hos Anders Olsen for Paul Klekken. Og som han hadde s.l_19b. levert brevet, leverte han hannem det igjen, og sa han hadde ingen penger A skikke PauI Klekken. Fl-idde ham sa brevet igjen, videre svar fikk han ei derpa. Det Samme til-star Anders Lo som var med da brevet bl-e levert. Med begge parters consepe og begjering er saken ennu til den l-4. nov. fsrstkommende opptagen. Monsr.Peder Paulsen, byskriver pa Bragernes, pa^christen Haneviks veqne, fordrel lrette Trul-s Semmen av Adal-en for 18 riksdaler 2 ort 1-1 skilling, han hannem som en formynder for Salig hr.commissarie Lars Larsens navnlig Anders Larsen' efter et av veladle hr.magistrat i Christiania velfofattede loddseddel av 7.nov Innga sin skriftlige stevneseddel av 7. juni sistavvigt, samt hans innlegg av 3.juli nestavvigt, savel-som og anviste velbemte. hr.commissarie hovedbok(?), hvor uti fo.l21 finnes av skifteforretteren i bemte. sterbo anfart at vere giort avregning med besagde TruIs Semmen, hvor han beflnnes den 1-0. jan.t6b7 at bli skyldig L8-2-LL- Tru1s Semmen i rette, sier denne fordrj-ng at ha betalt til Anne, salig Lars Larsens efterleverskes tommerfogd, salig O1e Hansen med tommer. Og som han formener at fa noen riktighet derfor hos salig O1e Hinsens enke, da begjarer han oppsettelse til neste saketing. Hvilket er og av citantens full-mektig bevilget. Hvorfore Truls Semmen til samme tid seg har at innfinne. Velbemtre. Peder Paulsen fordret igjen i rette saken pa Mette' salig Mads Hendriksens vegne, som fo}.tt, finnes anfatt. evregning uti hovedboken fol.59 finnes med Hans Rssby, og blir han skyroig deretter Tilstar intet derpa, si-den avregningen skjedd at ha betalt. I det svrlge refererer seg til hans maj. n&digste forordnj-ng av 6.sept.168B, eftersom han av salig f,ais Larsen har bekommet for sin leverants mesten alt i varer, dt forskanes for den halve gjeld- Fullmektigen pa Mette, Mads Hendriksens vegne, pasto og formente at Hans Rosby efter stevningens innfall, loddseddel-ens og regnskapsbokens formeld, bsr betale den fulle capital med sine renter uten noen avgangole Kotbjornsen snodalenr ortr hans tilstand, tilspurte full-mektigen laqrettet om han var av sa sl-ett tilstand som forbemelt. Dertil svarte de, at de ikke visste at ofe "Snesrud" (ma vare Snoda]) eide en ski1ling. Az

3 Videre fremstillet 2de prov, nemlig Levord Sessrud og Bendiks Tranby, Som provet ved ed at Ol-e Snodalen over 10 Ar har slett intet eiet, men sskt sitt livs opphold hos sin og andre' Hvorefter futlmektigen var tingsvitne begjerende' Hans Jonsen kan ikke nekte gjelden. Refererer seg til kongens forordning, har intet A betale medr sier han' Avregningen fo:-.62, futlmektigen pastar full betaling med sine renter. S.12Oa. Karl Aslesen Lil-lehval fremlegger en seddel av Ole Hansen ham givet pa 19 tylter 2 stokker han for salig Larsen in anno l-684 og 86 drevet, hvorfore han ingen betali-ng har fatt. Fremforte ote Pukerud og Truls Semmenr soiti efter avlagt ed provet saledes: Ole Pukerud gestendiget at han var med KarI Lillehval i brotningen. Da brst XarI LiLlehval og utfarte Karl Bergsunds tsnmer iil slepningen i Yttre Velsvannet for salig Larsen. Truts Semmen tifsto og at. han brst og utforte KarI Bergsunds tsmmer for salig Larsen til Yttre Valsvannet, og var med da det pa slepningen til salig Ole Hansen bl-e levert' Karl- Lillehval sj-er at salig Larsen lovte lnam L/2 riksdal-er for tylten, formoder det hannem i bemte. fordring blir decorteret. Fullmektigens pastand herimot, dt siden bevislighet ei denne sinde burde ansees, efterdi han ei sadant har frembrakt for skiftes forrettere, da med hannem ei gjort avregning. Karl_ svarte den tid ei at ha fett den innl-agte seddel. Iver Hjelle finnes ikke at ha vart til avregning. Fremfsrte 2de prov, nemlig Peder Ekornrud og Lars Bakiisen, hvilke ved ed provet som folger, at de tillike med lver Hjelle var hos Knut iiper ved Hsnefossen nest far l51an dade, dvs salig Larsen' at g)are avreqning med hannem om noen master og bjelker de hadde Orevet for ham. Da hsrte de efter at en overslag var blitt gjort til avregning, at Lars Larsen b1e Iver Hje11e skyldig pa iegnsl<ap og ga ham en seddel derpa til Bragnes pa 3 qt korn og 1,/2 tonne bonner e1ler erter. Men visste ikke at forsige hvor meget salig Larsen var ham skyldig. Som dagen forlopen, hviler saken til imorgen. Den l.august ble retten betjent ut supra i forinnfsrte Iagrettes oververel-se. AnJers Hal}ingby 40 rdl 18 sk. mstte, og beklaget sin fattige tilstand, dt han intet hadde at betale med, om han med rette skul-le befinnes noe at vere skyldig, thi han sier seg bade arm og skropelig. fuffmettigen pretenderer full- betaling' men efterdi han beklager sit, titstand at vale sa slett og intet tit gjeldens avbet;l-ing, sa tilspurte han til-stedevarende almue om noen med hannem sadant ved ed kunne bevitne. Hvorefter fremstifte seg Karl Aslesen Lillehva1 og Johannes Knutsen Strande, og efter avlagt ed tilsto at han var en sjuk og skropelj-g mann, og var intet eiendes hvormed han kunne tr6tate sin gield. og om han har en ku eller to, sa er det leiekyr og hannem ikke tilhorig, og har ikke vert ved noen!j.

4 middel pa 10 Ars tid. SA og at kirken endog har lidd skade hos ham, idet han har forkommet en ku for den, som han ei har vert god for at svare, hvorfor kirkevergene har matt betal-e den. S.f20b. Ful-lmektigen begjarte herpa tingsvitne. Mads Lerberg efter en bordseddel av 26.nov krever betating toi '7 "tlav"bord som i regnskapsboken salig Larsen ei finnes innfsrt. Sier selv ikke at ha vart ved avregningen, hvorfor den av hans nedskikkede er forglemt at innfores. Begjerer derfor efter 91. klap ham at godtgjares for "tiuvet" 5 L/2 ort, er 9 rdl 2 ott 22 sk. Fullmektigen protesterte her imot, dt denne bordseddef ved avregnl_ngen i sterboet burde vert anvist, eftersom den befinnes av 3 maneders eldre dato enn som avregningsslutningen uti den salige manns hovedbok av skiftes forrettere gjort fo1.73, og i sa mate formoder (han) den ei nu til noen avgang i fordringen bax ansees, men den fulle suilima efter stevningens og loddseddelens innhold med sine renter bsr svares. UiOs Lerberg formente ikke at bar miste sitt, fordi det ved avreqningen i sterboet var forglemt at anfsres. Posten viser at misregning er ingen betaling, thi om OIe Hansen, Som i- hans lovlige iorfatt frar forssmt for skiftes forretteren at Ia innfsre hans fordring, den ham derfor ei at bat avg&' men begjarer her for retten at matte med hannem l-ikvideres. freorit Olsen Ov...sund 40 rd1 1 ort 20 sk. HvorpA befinnes efter vicelagmann Benzen oq Gorisens seddel at vare betalt til Anne, salig Lars Larsens, 2I rdl, hvil-ket fullmektigen og gestendiget. De resterende 19 rdl- 1 ort 20 sk. formoder han med sine renter bzr svares. Fredrik olsen refererte seg til hans maj. forordning, med formening at han ikke bor svale renter, s6som oppbolselen som mest ei l-evert i varer, er skjedd pa arbeide. PAstAr efter bemte. allernldigste forordnings tilhold, at befries for gj elden. Ol-e Aslesen Skollerud 74 rdl- 2 ort I7 sk. Beropte seg pa annen bevislighet og prov til saks opplysnj-ng, og derfor begjerte oppsett-l_se til- neste ting, som fullmektigen ham og "coneadered". Jon Follum l-0 rdt 2 ort 20 sk. Begjerer forklaring hvorav de L2 rdl BO sk efter den gamle bok skal reise se9, som i hovedboken foi.64 finnes Vet seg ingen gammel gjeld at vere skyldig, men formener A ha til gode pa det nye' Dersom den gamie gjel-d efter den gamle bok skul-le befinnes efter Truls O]sen, da er den vel over 30 ar og derfor efter loven for gammel. Derfor formener at frikjennes og hannem intet at vedkomme, sasom det var hans faders gjeld. Hvorfor full-mektigen forelagt til neste ting at den gamle gjefd bevislig. Iver Hjerre igjen for retten. Formente efter hans provs tilstand at befries ior den pifordrende krav, og at han matte fa restitution for hvis sterboet hannem skyldig. Fullmektigen herimot pasto dom og kjennelse til betaling hos Iver Hjelle for hvis han efter skifteforretningen og loddseddel skyldig. og begjarte efter sine forhen gjorte protestationer endeli-g dom. 4/

5 Avsagt: SAsom Hans Rosby efter de vel-fornemme skifteforretteres qjorte avregning uti sterboet efter avgangen salig commissarie Lars Larsen befinnes til arvingen Truls Larsen at vere skyldig 33 rdl 1 ort 1-1- skilling' iligemade Hans Jonsen j- Sundet 3 rdl 3 ort 13 sk, og Fredrik Olsen "Ornnsund" (Overmannsund?) 19 rdl 1 ort 20 sk, beroper seg p& K.M.allernAdigst utgangne forordning av 6.sept.L6B8, hvis annen post melder, dt som handelsmennene S.121a. bondene hitinntil meget har graveret, sa ma bondene vare fri for den halve part av restansene efter riktig gjorte likvidation. Da sasom av de i rettelagte bsker eragtes med innbte. debitorer at vere gjort endeli-g avregni-ng, sa og at dem lite eller intet uti rede penger for deres leverede tsmmer og qjorte arbeide er erlagt, tilkjennes Hans Rosby til citantinnen Mette salig Mads Hendriksens' at betale foruten noen rentes erleggelse, den halve part av den skyldige arrfatte summas krav. Pa Sanrme mate er endog Hans Jonsen og Fredrj-k O1sen "Olnnsund" tilfunden deres skyldighet at clarere. KarI Lill-ehval- kan ikke efter sine farte vidners tj-lstand og efter fremlagte disputeres, at hannem )o bar uti pertentionen de 19 tylter sagtommer han for velbte. salig commissarj-e fart, hvis derpa anvente arbeide stiger ti1 9 rdt 2 ort. BIir sa den endej-ige rest, nar den halve restans av kongl.nad. efterl-eves, som han til Sr.Trul-s Larsens formynder bar svarer erl riksort. Likel-edes decorteres Mads Lerberg for den i acten innforte bordseddel av l-6.nov.lgb6, og blir den gjeld han hermed tilkjennes at utrede 25 sk. Endeligen er Iver Hjelle for den erdyderige matrone citantinnens tiltale i denne sak all-de1es frikjent, efterdi han beviser med edstevnte plov ved siste avregning med velbte. salig commis.larsen og litt for hans dsd, efter den overslag ved Hsnefossen hos Knut Ri-per da qjorte, dt Iver Hjelle hos salig Larsen hadde til gode. Og synes lver Hjelle hans fordring at vare den moye verd at p6tale, da har han sadant hos samtlige vedkommende efter lovens mate at utfore. Av innstevnte skyldige fyllestgjores den anfsrte gjeld under lovens foresiqende innen 15 dager. I samme sak for Gudbrand Halkindrud sj-tter Johannes Egge. Gudbrand Halkindrud et consortes innstevner Anders BArn&s formedelst han om solnmeren sitter hjemme med sitt fe, og dermed oppeter deres hjemhavne. Sa og for han for dem i dette Ar har utbeitet en innhegnet eng med viderer EV 15.juli sistleden. P&stAr han for sadan formastelse bor settes til rette. Bl-e sa fremkalt Nils Rosby, Gunder Andindrud, Tosten Modalen' Bendiks Tranby og Levord Sessrud, hvilke efter at eden var avlagt, provet som efterfalgex: Nils Rosby provet at gjerdene omkri-ng Gudbrand Halkinruds eng som av Anders BArnAs's fe er oppett, er sa lovlige som (tr.

6 utgarder pleier at holdes, er soomesteds sa hoye som en karl-' sommesteds lavere. Gunder Andindrud gestendiget at forbersrte risgard er sa lovtig som gardene pleier at holde hoy flel-ds gjerder. Tosten Modalen vandt at Anders B&rnAs's fe 3 mnd for slatten var i Gudbrand Halkinruds eng og horte gjeslebornene straks derhos, i skogen eller marken visste han ikke. S.t2l-b. Provet videre at noen ganger i soilimer er barnasfeet kommet fra den lei inn i hans hage som ligger tvert imot engen, men vet ei om de kom av marken utenfor engen' ell-er av engen. Ellers for noen Ar siden gjetet Anders BArnAs's folk i engen. Da sa Tosten til dem, at de ikke skulle gjete i Gudbrands eng. Og da sa de at fader Anders har befalt de skutl-e gjete der til- de gjerder bedre. Bendiks Tranby provet at han var skikket til Anders og si at hans hester gikk i engen. Og eftersom den var oppett' ville Gudbrand ei befatte seg dermed. Da sa Anders at han slepper sine hester til skogen, og han kan ikke ved at de kommer inn pa engen, slsom Gudbrands ri-sgard er ulovlig. Derefter gikk Anders med Bendiks, og Anders hadde ei aks i handen' over gjerdet og malte garden. Da sto gjerdet ham under armen' og m&l-te han gjerdet langsefter. Da sa Anders at han ikke kunne straffe gjerdet. Men et sted var et hul-1 som bade av fe og hester var gjennemgaet. Enten det hull var gjort av folk eller av kreaturene nedtratt, visste han ikke. Anders's fe provet han at ha sett i den samme eng bade i Ar og i forrige Arringer. Levord Sessrud har sett slagveien av Anders's kreaturer fra Gudbrands eng over el-ven inn i hans r19, men de forrige Arringer prover han at ha sett barnasfe i engen hans Gudbrand. Anders BArnAs matte i retten og begjerte oppsettelse i saken tit neste ting, hvil-ket citantene ham bevilgede. Imidlertid lar citantene med 2de menn besiktige skaden som pi Gudbrands eng skjedd er, og den av dem la vurdere. Fullmektigen Sr.Peder Povelsen pa monsr.elias Nielsens vegne av Bragernes, fremfordret den gjel-ds sak angiende endel bunder her pa Ringerike, som fol.1l-5 tilforn finnes innfsrt. Den gjeld som Ol-e Torkil-dsens arvinger kreves fot, gjores ikke av noe bevisligt ennu hvorav den seg reiser, hvorfor fullmektigen begjarte oppsettelse i denne sak' da nermere bevislighet skal fremlegges. Ote Bj arke 4 rdl- 18 skilling skyldig efter avregni-ng i boken fol.91. Refererer seg kongens forordning. Johannes Ve iligemade 7 rdl- 1 ort. Johannes Strande 30 rdl 7 sk. innfort fol-.72. Tilstedevarende av almuen titst6r at han intet har A betafe med, og at han pa et 1,0-t2 Ars tid har vert i slett og meget ringe tilstand. Engebret Busterud 21 rd1 2 ort 2L sk. Trul-s Semmen og Johannes Strande vant ved ed at Engebret Busterud har intet e leve av uten hva han av borgerskapet kan f6, for han berger ogsa deres tommer ved Busterud slepning. Og at han intet mere ei eiendes, elfer i B el-l-er 10 3r mer ej-et' enn hva han pi Seg 46.

7 haver. Efter hvilken beskaffenhet fullmektigen var tingsvitne (begjarende) bade om Engebret savelsom Johannes Strande. Mikke1 Tollefsen 13 rdl 2 ort 4 sk.almuen og lagrettet tilstar det sanrme som tilforn :'nnfart, at han far sin dod betlet sitt s.l22a. brod, og hans enke efter hans dsd er uten helse' meget fattig og har intet A betale med. Hvorefter fullmektigen var tingsvitne begjerende. l,ten ang5ende Ole ej arke og,johannes Ve formente og pasto han efter stevningens og loddseddelens innhold bsr betale, hvis de ved avregning i salig Lars Larsens sterbo befinnes A vere skyldige, sa og omkostnings erstatning, og var dom begjerendes. De innstevnte refererte seg til kongens forordning. og formoder om dem noe bl-ir tilkjent at svare, dt de matte gfsre arbeide for betalingen som de med den salj-ge manns sagfogd, OIe Hansen, var med forlikte om- Efter sadan beskaffenhet er Johannes Ve oq Ole Bj arke tilkjent at svale den halve part av forinnfsrte skyldige summa til formynderen momsr.elias Nielsen, efter hans maj - all-ernadigste foroidning, hvilket innen 1"5 dager bot fullbyrdiges under Iovens adferd. Sr.Peder Poul-sen befullmektiget i den sak for Peder Eliassen fol.1l_3 innfort, fordrer igjen saken i rette mot hans skyldner. peder Rasmussen mstte i rette, benektet ei gjelden, men foregav at salig Lars Larsen har til-fsrt ham foring og visore av Vester Hanen for anno 1,679 og til 1684r ei 6 Ar. &rlig 2 ort l-0 Sk., som han for sanrme Srringer til k.m.fogd betalt har, og beloper seg til 3 rd1 2 ort L2 sk. hvil-ke han formener at komme ham til- avkortni-ng. I det avrlge refererte han seg til- hans k.m. forordning av 6. sept. l-688, 2. post, som han formener ham for denne sokning at befri. Foregav ellers at hans vilkar og midler og en tid lang har vert av slett tilstand til denne kravs fyllestgjorelse, eftersom han til monsr.peder "Maas" (Moss) skyldig 300 rdl, hvorfor aiie hans midler hannem ved pant er berettiget. Begjerte e1lers oppsettelse til nestholdende saketingr oitr han i mindetighet dess forinnen ikke kan komme tif accord med arvingen. Ful-tmektigens pastand herimot I var at hva seg angar foring og vissre som Peder Rasmussen pastar at komme til avkortning, det formodet han nu ei at kunne el-ler burde skje, helst og efter bemte. Peder Rasmusssen selv under sin hand uti salig Larsens hovedregnskapsbok bekjenner oq vedgar efter riktig avregning at vare-skyldig disse sokende 53 rdl l- ort L2 sk. I det ovrige bevilger hln ham oppsettelse, men da formodes dom til full betaling med omkostnings erstatning- Angaende Ingelef, salig Jacob Heggens enke, er almuens tilstand at hun er gammel og fattig, og har intet at betale med. Hvorefter ful-l-mektigen var tingsvitne begjerende. Videre var Johannes Strande og Engebret Busteruds edelig 47

8 S.L22b. tilstand om forbersrte gamle kvinnfolks tilstand, og provet de at hun har slett intet som kan regnes for noe at -rere verd, og bedel sommetider hos hennes granner og naboer hennes brsd, og spinner sommetider for godtfotk pa en rokk. Fullmektigen begjerte tingsvitne efter det for retten var passert. PA monsr.anders Pays vegne motte i rette Anders Jorgensen ved Hsnefossen og fordret den sak i rette fra forleden 24.febr. hit forflott. p& Torger Breiens vegne moete Peder Rasmussen og fremfordret i retten OIe Vehol-t og lver Hjelle' til at prove hva ord der passelet imel-l-em salig Lars Larsen og bemelte Torger Breien. Hvilke provet ved ed, at siste reise salig Lars Larsen var ved da gjorde han en slutning i regnskapet med Torger Breien. Og sa salig commissarien til Torger, at han hos ham hadde B rdl- tilgode pa noen master oq lodbjelker han hadde Ievert i Vigsund (Vikersund) L4 dager for hans oppkomst. DerpA fikk han seddel pa en hesteforing fra Bragernesr 09 bekom han 3 qt korn og I/2 tonne bsnner. Videre provet de at salig Larsen dro sjuk herfra og dsde ikke Ienge derefter. Med Torger Breien finnes ikke noen avregning i hovedboken at vere qjort da skiftet efter ham hol-dtes. Befinnes sal-edes efter dagboken fol.174 at ha bekommet 3 qt korn og t/2 tsnne bonner som provene omformelder. Som dagen forlopen, beror denne sak t1l- imorqen den 2.aug. Monsj-eur Peder Poulsen fra Bragernes pa monsr.peder Eliasens vegne, fordret igjen i rette den sak imellem Tor Breien fol.1l-4 innfort. (og krevde) efter commissarienes utleqg av dato 6.juni f6b9 at skje vedbsrlig og lovlig kjennelse og dom av retten til- skadeslss betaling for de deruti j-nnforte 10 rdl- 2 ort 1B Sk. med foransagde omkostnings erstattel-se. efter de kongl, commiteredes(?) anke(?) og kjennelse uti fornevnte deres ut1eggsssedde1, Som formodentliq av denne respective rett vorder ansett den skyldige tii svarelse. Hvorefter en rettmessig dom avventes. eftersom bemte. kongl.commiterede commissarier deres forefindende her utinden allene henhsrer til- vedbarlt-q overdommeres narmere pakjennefse' om den innstevnte derpa "schedigis" (?) Tor Breien refereler seg til den ham av salig assessor Lars Jacobsen givne kvittering. Videre formodet han at bl-i for soknj-ngen befriet. Eftersom loven tilholder ingen skiftesforvalter at ma i skiftebrevet tilfinne noen at betale noe med mindre debitor star under deres rett og bor ti1 deres jurisdiction(?) at svare, derforuten fremlegges av den j-nnstevnte salig assessoi Lars Jacobsens kvittering av S.xbris 1685r sofil melder at Tor S.123a. Storsen har svart hannem hans hos hannem havende pretention pa en rd1., thi er saledes forefunden at Tor Breien ior Sr.Peder Eliasens sokning er frikjent, nar han innen 15 4s.

9 dager clarerer, som han og bsr betale 1 rdl med samt i omkostninq 2 ort, og det under execution i hans midler efter loven. El-Iers har monsr. Peder El-iasen sin anfarte krav uti velbemte. commissarienes forretning inden hos bemelte commiterede e1ler og uti salig assessor Lars Jacobsens avgangne enkes sterbo ved Iovlig adferd at innsske, sisom det skul-le synes ubilligt at en gjel-d 2de gange skul-ie betales. Den sak igar ved Anders,Jorgensen i rette fordretr r nu igjen pa Anders Pays vegne fremfordret. Erik Hielde (ma menes Hval), pa hans veqne refererte l-ensmannen Peder Rasmussen, som pa hans vegne befullmektige' til hans forutgivne innlegg, nemlig Erik Hvals. Ote Haraldsen HvaI tilsto Erik skal vare en fattig mann' som gar om bygden at tigge og har intet at betale med. hvilket Samuel- Hansen endog til-sto. Full-mektigen begjerte tingsvitne. Gudbrand Lunde finnes skyldig foi.b2, 14 rdl 3 ort 7 sk. Beroper seg pa k.forordning ti1 den halve dels befrielse. Truls Gjermundbo 1-0 rdl 3 ort, innfort i hovedboken foi.b7. Refererer seg iligemade til- forordningen, at som han har bekommet alt i dyre oppskrevne varer, han da for den halve restans matte forskanes. Ol-e Haral-dsen Hval 15 rdl 3 ort 4 sk. Derav befinnes anfart i boken en gammel gjeld fo1.b9, nemlig t4 rdl 1 ort 6 sk. Eormoder den gjeld at vere over 20 ar, og derfor den ei pliktig at svare, sasom den skal befordres efter salig Truls Olsen, som unqefer for 24 Ars tid siden er hendod' Torger Breien 24 rdl 1 ort L2 sk. Derom er igsr fart vidnesbyrd, at han hos hr.commis.larsen hadde A hente B rdl. Finnes ei i hovedboken innfsrt A ha gjort avregning' Johannes Egge 6 rdf 2 orl. SAes ei ti1 avregning j- hovedboken anfart. pasiar at som han av salig commis.larsen ikke er blitt forefunnet med bok pa inntekt og utgift, hvorefter han kunne se hva rett ham skjedd, formoder han for alt efter hans maj' forordning at frikjennes. Vet seg el]ers i ingen mate noe skyldig. Marie, ole Tangens, L4 rdl l- ort 5 sk., tilstedevarende. Tilsto at frun pa 7 el-l-er B Ar har intet hatt at nere seg med' Og om hun (menes vei han) hadde Ievd, hadde hun aldri vart god for at svare gjelden. Full-mektigen begjarte herpa tingsvidne' Hal-vor Bjorke 42 rdl 2 ort 18 sk., hvis enke mstte og sa ikke at ha gilt noen fullmakt pa hennes vegne i sterboet at g)are avregning pa hennes vegne. Sier seg intet A ha til den fordiend; gjelds avbetaling. Innga sitt innlegg av 5.mai 1693 som vlser 2de bordsedler pa l-3 L/2 tisvbord og som n

10 hovedboken nu borte av retten, sa ei kan eftersees om de til avregning er innfsrte, da er saken med den enke opptagen til neste ting. Imidtertid derpa citanten har omsorg for at salig Larsens s.123a. hovedbok igjen til eftersyn blir levert i retten. Endelig for tidens korthet concorderet (?) fulfmektigen Anders Jargensen oppsettelse uti all saken til neste ting, og formente at enhver skyldig efter stevningens til-hold blir tilkjent at svare den fulle pretenderende summa med rente og omkostnings erstatning. PA hr.assessor Simensens vegne fordret Samuel Hansen i rette den sak fol.l-l-4 hit fotflaiul. Peder Berg vedstar ved Peder Rasmussen 5 rdl minder 44 Sk, Som han decorterer for, og k1arte 22 tylter tommer pa sagen' Som han ikke har fatt mere enn 6 sk. for tylten, da man sedvanlig har bekiommet B sk. Peder Honen vedgar 3 rdl 3 ort 12 sk. ved Peder Rasmussen. Mikkel Follefoss ved Erik Tandberg tilstar 2 rd:-- 1 ort 6 sk. pa Hans Johansens Vegne mstte ingen at Svale i saken' hvorfor som stevnevitnene ei til stede, PA ny vil stevnes. EIIers er de innstevnte tilfunden innen l-5 dager den foranforte Suiltma at betale under lovens foresigende. BES IKT IGELSE OG BEGRANSKNING PA LILLE HEIEREN-SAGEN OG DENS DAM L4. august 1693 Oververende efterskrevne dannemenn tilnevnt av kong.maj. fogd' nemli-g: Jesper Gregersen, PauI Pedersen, Anders JAxgensen, Jon Simensen, Tor Krj-stensen og OIe Pedersen, samtlig vohnhaftiq p& Ringerike ved Honefossen. Medverende k.m. fogds fullmektig Christian Tommesen og lensmannen Peder Rasmussen. For retten pi sagen ved Lille Heieren matte monsr.truls Larsen smit pa sin og broders vegne, innga sin begjering tii k.m. fogd av 10.ju1i 1693 om lagrettets utvirkelse med derpa hans fulle svar. Dernest innga en stevneseddel, hvorved han j-nnkalte Sr.Gabriel Brun og Halvor Tollsens enker sofir deres formyndere at vere hos ogi oververende ved Mellem sagen i Lil1e Heieren med videre etc. hvilken stevni-ng for de i-nnbemelte av byens tjenere pa Braqernes finnes av paskrift.en at vere lest forleden 15.juli. Pi Ha]vor Tollesens enkes vegne lot hennes ssnn Hans Halvorsen ved Kristoffer Helgesen inngi sitt innlegg av igar etc. Monsr.Cort Brun var p& Asteden, men sa intet A ha at Svare til messr.smits stevnemfll videre enn 1ovens sagredskapet. Begjerte sa Trul Larsen Smit saken at besiktiges, savelsom den utbrsdte dam ved bemelte Heieren og des skade at takseres. fo,

11 Midtsagen befinner seg av den beskaffenhet, dt den pa den ene side imot landet er "nedsenk t", vit oppveies og forbedres' uten dess kan ikke skjares derpa, sasom den er meget gammel' Hvis reparasjon om den ellers for noe til skal brukes, vel koste 1b rdl med samt sagrennene og saqdammens forferdigelse. Skal den retteligen brukes, vil den av ny oppbygges, og vil koste med renner og alt tilbehsr 50 rdl-. Overedammen med sine (hsyvanns) stenkar som befinnes bortdreven, vil ganske av ny oppsettes, hvilken efter voris begranskning kan ikke skje med ringere bekostning, sisom tammerkjsp, stenkjorsel og annen fornsden arbeide, om det S.L24a. el-lers iorsvarl-igen sksf forferdiges, enn B0 rdl' Stenkarrennen for broen hvoruti landhengslet er hengende' og av flommen omstott, vil til-iike med hengslets leggning koste 6 rrl I Storhengslet og det ene stenkarr EV al-der og foreldel-se udogtig. vil belastes med 16 rdl. Derav tilkommer Sr.Gregers Mortensen, Som den ostre sagen er tilhgrende, den halve bekostning at tj-lsvare, nar det kommer til reparasjon' BIe se av Sr.Cort Brun pa sin fader seigr.gabriel Bruns vegne' i voris presents ti-l monsr.truls Smidt levert efterskrevne sagredskap: 2 gamle sagblader, 2 gaml-e udogtige tautraser, 2 gufrte sagfil_er, Z sag skuer, 2 vigjern, 2 merkejern' 4 6afnafer, a fremhaker, 2 flotningsnaler, 1 spennhake' 1 strekkef i-sk, 1 "skisl-damhempe". L t/2 "skierbenkhempe", 6 stskker kamhjul lang 5 di., bestaende i Midtsagen doktig vasshjul- med behavende krum og baktapper, bolter og ringer' item grinbor med sin med(ellei mod) gri-n, fattis en jernhank pi grinborermen kamhjulet noe gammelt, fattis sa som ei er kommen til leveranse, en bolt neden i sagbladet, 2 bolter i "knibholt" benken, 2 alen kamhjul og 1- stropphempe. pa den vestre sag befantes doktig vasshjul med krom og baktapp, item doktig kamhjul- med sledeganger og vogner som vedbor-. Fattis til sanrme sag 7 al-. kamhjul' stropp og stropphemper behovende, kamhjulkramper, 1 bolt neden i sagolaoet og strekkfisk, samt 2 "knifholt"bolter og 2 s kierbenkhemper. ElIers befinnes vestre sagfen i all sin brukning dsgtig - Videre hadde citanten at pasta. Monsr. Jgrgen Larsen Pa inn fares r at han PA sin anpart i forskrevne 2de og Sr. Halvor Justsen PA vare tilharende. ei tit noen besiktelse eller taksering Hsnen begjerte ved denne forretning at hustrus vegne vel er berettiget en sager oq bruk. Likeledes berettet han sin hustrus vegne deruti og noe at Botild Hansen, efter dette var sluttet, berettet at hans husbond sr.gregers Mortensen, intet hadde at svare pa den vestre sj-de av stenkarene r og hans anpart allene at vere Pa den sstre side til midtvatnes. og derfor ufornoden at innfsre hannem i dettes beskrivelse, hvilket endog citanten begjerte og vedgikk. 5t.

12 (Det var svert vanskelig A lese og tolke aiie de spesielle benevnelsene i denne saken. TS.). s.l_24b. RETTERGANG pa GOMNES TINGSTUE I HOLE 21-.august l-693. Retten b1e betjent pa Gomnes tingstue pa ningerj-ke efter velb. hr.amtmann og cansellierad Tonsbergs ordle av 2.august sj-stleden, utinnen endel provs tagelse imot l-ieutenant Anders Brun. Tit rettens betjenelse var efterskrevne lagrettesmenn: Kristoffer Gomnes, Nil-s Bye, Arne Hundstad, ole Fjulsrud, Rasmus Gomnes, Hogen Sunsterud, Kristen Utvik og Gudbrand Gomnes. Oververende lensmannen Johannes Svarstad. pa hayedle og vel-berne overste Borchenhusses vegne fremstilte seg for retten sergeanten(?) Hans Schyt, og freml-a en stevneseddel- av 4.hujus, hvorved han innstevner endel prov ti1 A vitne deres sannhet, ofil ikke lieut.anders Brun var med dem pa fiskeri, da han nestleden hjemkom fra Kristi-ania med videre TiI di-sse plovs p&hor mstte hr.l-ieut.brun i retten i egen person. Ble Sa fremkalt Jatgen og Tarald Horum, Peder Amundsen ogf Halvor Svensen FjeId. Hvilke efter at eden var dem forelest' provet med oppragte finger efter loven som folger: Jarge Horum provet at forleden var var han ute med sine andre granner at fiske. Og som han var kommen i land med fisken' da kom lietenant Brun ned til dem pa engen og ville se pa fisken. Vj-sste ikke at nevne noen tid nar dette skjedde' ei heller om det var fzr e1ler siden lieut. var i Kristiania. Vi-dere hadde han ei at prove. Taral-d Horum vant ved ed, at han var forleden var med sine naboer pa fiskeri neden for garden i fjorden. Og som de kom i Iand, vlr lieutnanten pa vannbredden og ville se pa fisken. Minnes ei hva dag det var, ei heller om det var far eller efter at lieutnanten var i Kristiania. Siden dro de ut igjen' og som de kom annen gang igjen, da var lieutnanten gatt hjem. peder Amundsens edelige titstand var, dt lieutenant Brun efter at han hadde vart i Kristiania i v&r, kom ned til vannet til dem, som de var kommen i land med fisken, og gikk og sa pa fisken de hadde fatt. Gikk sa straks hjem igjen. Mi-nnes ei hva dag det var. Videre visste han ikke. Halvor Fjeld tilsto ved ed at lieut.brun kom tj-l- ham, da han i var med flere kom i land. med hvis fisk de hadde fanget' og tok sin anpart av fisken. Dette tildrog seg efterat lieut.brun var kommen fra Kristiania. Gikk sa straks hjem. Siden som de kom i tand igjen, kom lietenantens kjereste ned til dem, og sa at han hadde fatt ondt. Videre visste han ei derom. 52,

13 Ellers efter l_ieut.bruns tilsporge]se, tilsto samtlige forinnfsrte prov at de ikke har sett ham andensteds enn hjemme p& jorden og engen siden han kom fra Kristiania, for nu han er bleven "relaxered" (?) av arresten. Hvorefter serqeanten var tingsvi-dne begjerende. s.130b RETTERGANG PA VESTRE HONEN I NORDERHOV SOGN PA RINERIKE ANNO 1'693, den 30.september, uti efterskrevne lagrettes oververelse, som av kong.maj.fogd tilnevnt, nemlig: Kristen Lie, Harald Frok, Erik Tandberg, Siver Tandberg, Gudbrand Olsen Vaker og Knut Ol-sen Vaker. Oververende den konstituerede lensmann Julius Kri-stensen Gile. For retten fremstilte seg pa den erdydige matrone Margrete Mules vegne, Anders Jorgensen ved Honefossen, som j-nngav sin skriftlige stevneseddel av 25.aug. sistawigt, hvorved til denne tid innstevnes salig ole Torkildsens arvinger for hvis Abot p& den gard Vesterhsnen er palagt j-n anno 1686 og 21 (menei vet 8.7?), som de hitinntil ikke har uten prosess villet svare eec. samt og NiIs setrang for hengsler, darleln og vinduers borttagelse av husene med videre. Dernesi innga han 2de besj-ktelser pa bemte. VesLer Honen under futl forsegling, den ene av 27.juli l-686, den annen av 20.april regr. Fullmektigen pasto de innstevnte at tilkjennes at netale efter forinnforte besiktelse r og desforuten i denne prosess's omkostning l-0 rdl. h.ngaende Nil-s Setrang formener han, at han bar ikke al1ene bar Svare efter Jens Tygesens beskrivelse, men end og for broen at bste, samt at gi i kost og tering 5 rdl' For resten s& formoder han en endelig dom' Av de innstevnte motte i retten Nils Setrang, som belovet igjen A skaffe citantinnen de pastevnte vinduer el-ler v6iertag derfor med penge, savel- som og at l-a lavebroen reparere, samt og innsette den jernststte som er pastevnt- Av OIe Torkildsens arvinger motte ingen i rette, ennskjont de pa stevnem&l-et med egne hender har skrevet den i lovlig tid dem at vere anvist, unntagen Peder Rasmussen, som formente at garden burde vart besiktet det samme Ar han den kvitterte, nemlig anno l-683. For det annet p&star han efter lovens 507 pag.1 at oppbygge hus som vorden av alder' S.fgOa. 3. h;; han ei hatt garden i bygsel, men har brukt den i noen ar for skatt og landskyld efter forrige landherre salig Lars Larsens begjering. Og dersom bemelte salig commissarie Lars Larsen ved skiftet eiter hans salige varfader Ole Torkildsen har hatt noen pretention p5 abot, som og lovlig fikk varsel i hans hus, da burde han det pa skiftet efter ham at ha patalt' 53

14 Av hvilke forberorte omstendigheter han formener av den tj-lnevnte lagrett og dommele at frikjennes for citantinnens tiltale. Eftersom den besiktel-se av sorenskriveren med lov1ig tilnevnte Iagrett d,en 27.juli 1686 pa Vesterhsnen forklarer hva Abot og brsstfetdighet pa Oett" huse forefantes, og bemelte bygninger i den tid da salig Ole Torkildsen ved hans Peder Rasmussen brukte det omtvistede Hsnen, skal ha kommen tj-l sadan forratnelse som videre dens innhold utviser, da eragtes for rett, dt samtlige innstevnte salig ole Torkj-l-dsens arvinger enhver pro qvota som han har arvet til, b7t til citantinnen Margrete Mule at betale innen 15 dager den pa forbemte. Hanen palagte abot med 23 1,/2 rdl, samt uti omkostning 4 rdl efter lovens execution. Hvorinnen citantinnen holder seg lovens foresigende efterrettelig, og sel-v igjen 1ar bygge og forferdige tilbsrligens de forfalne huse. Belangende NiIs Setrang, da eftersom han for retten har belovet igjen at forskaffe citantinnen de pistevnte vinduer, samt at reparere den forfal-ne lavebro, SA og at igjen levere og innsettl den borttagne jernstang, da dersom sadan hans lovte innen halrrm&nedsdag ej- efterkommem, bgr han under nam og vurdering i hans midler at betale til merbemelte citantinne derfor uti alt 3 rdl. RETTERGANG PA OVRE VEME I HERADSBYGDEN I NORDERHOV PRESTEGJELD ANNO L693, den 2.oktober. Oververende lensmannen Peder RasmUSSen, som efter den ordre ham givet av kong.maj.fogd har oppnevnt efterskrevne edsorne l-agrettesmenn av Norderhovs sokn, nemlig: Iver Halsteinrud'.fens Sorum, Kristoffer Rgyseng, Kristoffer Gardhamar, Paul Haukedal og.fohannes Ve. For retten pa Veme fremkom Narve Hafvorsen ibid, og inngav sin skriftlig forfattede stevneseddel, ved hvitken han I rette fordrer Svein Olsen Tveita, formedelst han ikke har holdt riktig skifte efter hans avgangne hustru Sissel S.1-31b. Trul-sdatter, efter hvilken ham pa sin kvinnes vegne' som den der av boet har utkj apt, som han beretter, hennes medarvinger fra den arv dem der burde tilfalle, bsr tilfall-e den halve part i bemte. Tveita, bade lost og fast etc med videre, dv 3.aug Fremla videre ei skiftebrev dat.30.sept.1,679, hvoruti befinnes Erik Trulsens arvinger at vere imell-em loddet 1 fjerding i Tveita etc. Og at citanten til- forbem.fjerding er berettiget, fremla han et makeskiftebrev opprettet imell-em ham og Trul-s Slevika av 9.okt.1683, hvoruti Truls Slevika avstar 2 lispund i Tveita etc. Item Guri Eriksdatters stedfestel-sesbrev pe all hennes odefs tilstand og arverett efter hennes fader, dat.12.april ' 5y.

15 Endetig innga han Svein Tveitas til- ham utgi-vne skjote pa en fjerding t avre veme, som var hans salige kvinne, sissel Trulsdatters odelsgods, hvorfor citanten har betalt ham 30 rdl og for odelslosningen 20 rdi. Og melder Svein i samme brev' at han for 40 rdl av bemte. penger har innkjopt fra kronen 1 fjerding gods i Tveita, dat.16.aug Oq sasom Svein Tveita har solgt sitt odelsgods i Veme for at derfor igjen en fjerding i Tveita, pastar han at Svein Tveitas avdode hustrus arvinger bsr at arve bade godset' dvs den fjerding, savelsom halvparten i Lasarel efter loven' sasom hun var barnlgs. Pe Svein Tveit.as vegne mstte i rette hans sanrrt Kristoffer svensen, og ved sin befullmektigede Rasmus Rasmussen, i retten innga sitt innlegg av idag etc, ssrvelsom en beskj-kkelse av dette irs 29.mai. Efter adskillige flere muntlige protestationer pa begge sider imellem partene falden, er citanten pa den ene' sflvelsom Kristoffer svensen Tveita pa sin gamle skropelige og sengeliggende fader svei-n ol-sen Tveitas vegne, salunde for retten forenede, dt Kristoffer Tveita skal gi og betale til citanten Narve Veme uti rede penger 40 rd]. Hvorav han straks innen B dager skal- klarere de 10 rdl, og resten svarer han til jul med 30 rdl. Derforuten vedtok Kristoffer at gjare halv bekostning med pa bemte. sin faders vegne ' ennu citanten i det som til de av k.m. fogd til denne rett oppnevnte menn, for deres reise og umak efter loven kan tilkomme - Hvorimot all- trette og prosess angaende bade den omtvistede fjerding gods i Tveiti, s&velsom all annen pastevnt arv efter m6rbemte. Svein Tveitas avgangne hustru Sissel- Trulsdatter' s.132a. ved hva navn det helst nevnes kan, som besagde Narve Veme p& sin hustru Kiersti Eriksdatters vegne kunne ha at prete-ndere, skal- vere herefter upatalt og aldeles i alle mater opphevet. Og belovld. llrrne Halvorsen Veme for seq og sine arvinger og medarvinger at holde Svein Tveita, hans barn og arvi-nger fri og skadeitss for alles tiltale i alle m&ter, som uti denne sik imot denne deres opprettede contrakt noe i noen mfite kunne ha at si el-ier innvende, sasom forskrevne Narve Veme befinnes med a1l-e sine medarvinger contraherede' Men dette har begge partene seg uti denne contrakt forbehotden, at om den dannemann Helge Berg pa sin hustrus vegne skulle vere sindet ved prosess seg noe hos contraparten at tilvinne, som ei formodentlig skje kan, da skal Narve Veme tillike med Svein Tveita eller ssnn sta last og brast med hj-nannen bade i gevinst og tap. Hvorpa Narve veme og hans hustru Kiersti Eriksdatter ga Kristoffer Tveita hendene, takket hinannen, og belovede aldri efterdags mere at rippe eller paanke denne sak i noen m&te' 55.

16 s. 137b. ALMINNELIG SAKETING PA TROGSTAD TINGSTUE I NORDERHOV PRESTEGJELD ANNO 1693 den L4.november Oververende kongfl. maj. fullmektig Christian Tommesen' lensmannen Peder RaSmuSSen og de ordinere tilnevnte lagrett som folio 118 finnes innfsrt. Ble da tinglyst efternevnte breve oq dokumenter/ sasom: s.1-38a. Frode Andersen Hvervens pantebrev til Even Pedersen Avxe,Jonsrud pa hans p&boende plass Avre Jonsrud' dat.25. (maned mangler) En forlikelse mellem Narve Veme og Kristoffer Tveita pa sin fader svein Tveitas vegne, angaende en tvj-stighet om noen arv Narve pretenderer efter Sveini avgangne hustru, datert Asteden Veme den 2.okt Et skiftebrev datert Skjorvold den 19.april l-693 imellem Rannov Gundersdatter og hennes barn etc' Sr.Johan von Cappelens skjote til sin svoger Sr'Treschou pa en fjerdepart i den- svre salig Truls Olsens sag i Honefossen, ile* uti Nes, Qvte Lindeli og Fossholm av 17'juli 1-693' Hovs arvinqers utstedte sklote til monsr.jatgen Larsen Hanen pa a]t det fastegods dennem efter deres fader Gudbrand Tostensen berettiget i Hov og i den plass Fjssvika i Adalen, dat.2l-. f ebr Item viltum og Amund Gudbrandssonnels kvittering for hvis de har bekommet ior deres arvelut og tilstand i Hov og Fjosviken, datert Honen den 9.des.169L. Svein Olsen Tveitas utgi-vne skjote til sj-n sonn Kristoffer ibid. pa en fjerding odelsgods i bemte.tveita, dat-3.okt'1693' Gudbrand Engebretsen Ultveits skjote utgitt til sj-ne brsdre Kristoffer Hallum og Knut ve p6 fjerdeparten i en plass kalt Gundbj orud av 16. aug peder Herbrandsens bygselseddel pa Nordre Rosby i soknedalen av salig radmann stochfl-et ham meddelet den 20.okt.l-693' salig Kristoffer Gautesens barn og formynderes forening med Torbjorn Rud i Soknedaten om!/2 skippund i bemte.rud' dat.b.april salig Tomas Asks arvingers utgivne pantebrev til sr.eggert Stochflet, en tredjep"it i Ask sag i Heieren med kvernhus, :Iakker, hustomter, sagredskap og alt tilbehsr i 1-B ar at vere igjenlost etc, datert den 18.aug' 1693' En loddseddel av Sorenskriveren Jens Tygesen- sr.gabriel Bron meddelte p5 hvis hans myndling Anders Larsen er tillagt i 66"

17 sterboet Ask, nemlig l-04 rdl, datert arvetomten den 4'april lbdv. Endeligen ble tinglyst sr.gabriel Brons kvittering til salig Tomas Asks arving6r for LOA rdt han pa sin myndling Anders Larsens vegne har oppbevart av 19'aug'1-693' Kongl.maj.fogdsfullmektig]-otinnforeefterskrevneaV Norderhovs almue for resterende konglmaj ' skatter for inneverende Ar: Erik,Jakobsen Knestang L9 sk' Tore Knestang B-l--19. Peder Knestang 3-2-1"9. Gudbrand Gjermundbo 0-I-L2' S. l-38b. Lars Gj ermundbo I-L'21" Peder Berg Gudbrand Berg 9-1'-22. Torger Store Lsken t PauI Klekken 22-0-t7 - Nits Setrang for L692 og 1693: 23-2-L7 ' Hans Setrang for og 1693: ' Tor Krakstad 1' Peder Nerstad Peder Nilsen Honen Anders Margrete Honen for 1'692 og l-693 z 28-1'-22 ' Jakob Lo for L692: Enken Trogstad 9-2-L5. Anders Tandberg Enken Hesselberg, av Vekkeren ' OIe Vaker 2-L-3. Lars Vaker Paul Bure 2-I-4. Rasmus Rakkestad Enken Skjarvold Jens Szrum Ole Veien Knut Veien 4-t-3. Nils Follum 21 sk. RoIf Hen 'l -2-L9. Jarqen Semmen OIe Bjarke Halsten Borgen (Borger?) ' Trul-s Ask 7-2-2O - Johannes Strande Peder RA Rasmus Frok Harald Frok AIf Gjsrud 2-2-J-1. Anders Lo 6-2-LB - OIe AsgutsRud (Askersrud) 2-3-L9 ' Peder Vesteren Gudbrand Ultveit 4-2-LL. Hover Bjorke 3-l--1-1'. s7.

18 PauI SundbY Atf Gundersby ' Torger Li I te Lsken B ' Malte KittelsbY ' Jens Vesetrud 0-3-l- 6 ' Enken Ssndereng L-2-L2 ' Jaran Bliksrud A-2-6 ' Jon Berger Engebret GiIe ' Ole Egge Mads Egge OIe Ringerud ' Lars Bersund I ort ' B)arn Elsrud 0-1-9' ole Pukerud for L6g2 og l-693: 3-3-l' Peder Ring ' Anders Overen (Auren? ) ' Engebret Lille Haugnerud (Honerud) 1 sk. Peder Gundereng 0-1 -LJ ' Lars Bersrud for L6g2 og L693: ' Jsrgen snesrud (sessrudi 0-l-19, for G)atas Nsre Velsvatn ' Anund Rougnerud (Rognerud) 23 sk. Knut Stavern 0-1 -L4 ' Lars Ssre Velsvatn ' Bent SLavern 0-1 -L4 ' Hans Rud 11 skpeder Paulsrud for L6g2 og 1693: 1 rdl' Enken Flaskerud ' Stabekk A-2-L2 - Sporn Mattis He qgeli L ' Enken Kvernesund ' Lilte Hovland 3 sk' Breelie (Breifi ) 6 sk ' Lars Simensen av Heierensagen for tre &r: paul Andersen for L6gL og 1692: 4 rdl ' JesPer Gregersen ' sr. Gabrier Brun for tredj eparten i Ask sag sr. Jargen Larsen rester av hans bruk Gunder ' Truls Guttormsen 5-0-l-0 ' Hans Hansen Kristoffer Hansen ' Enken Hesselberg av Asen saq 2 ort' Hans Grosch 2 rdl. Baltser Skreddr 2 rdl' , oq for S.139a. Kristen Smed 2 rdl-' Jarqen Skomaker 2 rd:.' gani Andersen Skredder 2 xdl' Denne resrans ble lydeligen for menige tilstedeveerende almue hvilken ingen hadde noe at protestere' "ppi""t, ogvarfutlmektigendetteundervorissigneterbegjerende beskreven. 2L-3-L2. e3-3-1e r/2 58,

19 Knut Riper mstte igjen i rette t ag i de 6 menns viderverelse som fol innfort, som og nu betjente retten her pa tingstuen, fordret sin sak til- doms imot sl.gregers Mortensen' fnnla sitt skrifttige forfattede innlegg av idag, som melder at som han med edsorne prov her bevist Helgerud at vere langt yngre bebygd enn Bardrud, og nydt utmarken upaanket, han derfor den her efter bor at nyde etc' Sr.Peder Paulsen av Bragernes, befull-mektiget i sr-gregers Mortensens sted, innga long.allernadigste confirmation pa et gavebrev sr.gregers Mortensens salige fader hannem givet pa frelgerud med underliggende Ramsrud sag, sagstod etc dat. 24.des Derefter gjorde ful-lmektigen sin p&stand med fast formenrng' at ermelte hoykongl.allernadigste confirmation, som melder om He]gerud, sd9 og rlnderliggende Ramsrud sstenfor Lilte Heieren' er fraftig bevii nok for Helgeruds utrast til elven ostenfor bemte.liiie Heieren, sasom der ingen annen jord under Helgerud er beliggende asten for Lille Heieren. Formodet derfor at Greqers Mortensen nyder hoystbemel-te.kongl.brevs til-hold av fnui Riper ubehindret, s&som slutningen derom tilholder' som av rettln matte observeres til vedbarlig efterlevelse' og dersom dommeren og domsmennene ei imot fors...ning skulle urrser sofii dog pastaei, sa formodet han og begjeerte^han oppsettelse ut1 saken, enten her til tinget eiler Assteden, i turrg tid, at han med lov]ig varsel kunne fa innkalt sine prov "e- og vidnesbyrd, hvorav endel er uten tinglaget og iagaom;et, ei alleneste tir bevislighet om Ramsrud, men endog tii at bevise BArdrud av alders tid har vart som et,,stochebsl" (?) innestengt fra elven. Og ei uten Helgeruds proprj-eterers eller deres fultmektigers tillatelse hatt noen tedrift uti denne omtvistende eiendeler' Knut Riper protesterte med formening at sr.gregers Mortensens Ramsrud kan ikke betage BArdruds eiedeler, og pastar at han bar at bevise Ramsrudi eiedeler, hvor de er og hvor de seg strekker, om han seg noe dermed vil tilvende' citanten bevilget oppsettelse til neste ting, til hvitken tid lagrettet er torefa-gt A mate her pa tingstuen, sa ve1 som puit.rr., hvor enhver har at i rettelegge hvis han ti1 sin saks bpplysning eragt er nadig. Serdeles vill-e monsr. GreqTers Mortensen sine p&ropende prov edlig innkalle, sasom saken da ei tater lenger opphoid. s.1_39b. Christian Tommesen pa sin prinslpals vegne lot for retten fremstille 2de prov, nemli-g Jesper Gregersen og ssren Andersen Jemt, til & glare forklaring om ikke salig borgermester Hans Eggertsens som nu(?) skal vele assessor Lars christensens 2de uti Honefossen bestaende no.15 og 16, efter sagreglementei ".g.t for innevarende savelsom forri-ge arringer,.t bestaende ade. Hvorpa de avl-a deres ed med oppr.!t" fj-nger, dt hverken iar el1er forleden Ar er skaret 6orA pa forskrevne sager, men at de er nedfalne og "tlt forratnede. sq.

20 pa ligemade fremfordret han Kristoffer Hallum og Knut ve angaeioe commissar Lars Larsens arvingers sag i Lille Heieren nolzl, sa vel og Morten Larsens sag ibid.no.30, Sr.Gregers Mortensen nu tiihorende, om de ikke iligemade narvarende Ar har statt ganske ade. Hvorpa de avla deres ed, at for dette Ar har ei- pa bexatle 2de sager vart sk&ret et eneste bord' og det formedelst at vannet har fatt et annet Lsp forbi sagdammen. Hvorefter han var tingsvitne begjarende' Efter hederlige og vellerde hr.jona Rami- attest, lot fullmektigen protokollere som segi i teiermal her i Norderhovs prestegj.fo ftut forseet, sasom Marte Andersdatter Loken' som var neligget av en fremmed person Johannes Jemt kal-let. Om kvinnfolket gjorde Peder Rasmussen og Gudbrand Berg denne tilstand for retien, at hun intet er eiende til botenes avbetaling, og barnefaderen lenge fsr barnet kom til dapen' bortreiste. Nok et lost kvinnfolk, Kari Finne pa Aslaksrud, som skal vere besovet av en rytter, navnlig Elling Knutsen fra Hadeland' Som iligemade er intet eiende. nnnu Olaug Evensdatter Veme (?) beligget av soldat Lars Oppen' Hvorom Levord sessrud og Tosten Modal gestendiget for retten intet at eie uten klerne pa kroppen. Hvilket tilstedeverende av almuen endog gestendiget. ogvarfullmektigendettebegjerendebeskreven. stevning at han allene er tilkj ent at Torkild Olsen og OIe Kristensen ved skriftlig innstvnet Peder Rasmussen Ra med den formening bor tllsvare all den abot de sistleden samtlig svare den 30.sePt.bris. Innga en kontrakt passert imellem Peder Rasmussen og satige fader Ole Torkildsen av 16'okt 'L674' Videie produserte citantene deres innlegg av idag. Den j_nnstevnte Peder Rasmussen mztte i rette og innga iligemade sitt innlegg av 13.nov.sistleden' Videre ble ei i-nngivet av citantene, men begjerte en frikjennelses dom. deres peder Rasmussen fremkalte 2de prov, Elling schov (skaug) og Tomas Enger, som provet at for 20 ar siden tjente de pa Vestre S.l-40a. bu tegte de den pa Vestre Hsnen nu nedratnede og aldeles borte f1as, sa og 16ven som stallen er under. og krlnne ha statt i mlnge Ar eiterr oil de hadde blitt holt ved like. Videre hadde hin ei at pasta eller tilst&, enn han anno at ha svart land.skyld tir l-andherren salig Lars Larsen' sasom den av citantene i rettelagte kontrakt av 16'okt'L674 melder den innstevnte Peder Rasmussen har tatt mot sin salige verfader bygselens avstaelse til Vesterhanen, og siden hatt den under sin direction pa 11 &rs tid' da folger det jo derp& 6o.

Tingbok for Ringerike Bok 33 1686 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 33 1686 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 33 1686 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

Tingbok for Ringerike Bok 31 1685 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 31 1685 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 31 1685 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

Tingbok for Ringerike Bok 40 1695 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 40 1695 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 40 1695 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

Tingbok for Ringerike Bok 8 1670 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 8 1670 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 8 1670 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Side 1 Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Utgangspunktet for denne artikkelen er ekteparet Verner Svendsen og Guri Larsdtr. som bodde på garden Lille Gryte i Vardal på slutten av 1600-tallet.

Detaljer

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet.

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Side 1 ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 1 2008 - Årgang 7 Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Medlemsmøte

Detaljer

Christen Joensen fra Gangsaa

Christen Joensen fra Gangsaa Christen Joensen fra Gangsaa og hans familie fra storbonde på Rosfjord til vognmand i Mandal Myten om Rosfjord Eventyret på Rosfjord er en oppdiktet historie basert på fortellinger og myter om slekten

Detaljer

Opdalen i Siljan med Sølland i forgrunnen. Sølland i Siljan. Forfedrene til Peder Jakobsen og Karen Olava Edvardsdatter Sølland

Opdalen i Siljan med Sølland i forgrunnen. Sølland i Siljan. Forfedrene til Peder Jakobsen og Karen Olava Edvardsdatter Sølland -1- Opdalen i Siljan med Sølland i forgrunnen Sølland i Siljan Forfedrene til Peder Jakobsen og Karen Olava Edvardsdatter Sølland Samlet av Gunvor og Hølje Bøen -2- Innhold Innhold...2 Forkortelser...4

Detaljer

HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder

HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder 1. HOF BYGDEBOK Det eldste kjente skriftlige dokument om Heierstad Hof bygdebok fra 1960 er en viktig kilde til kunnskap om Heierstad gårds historie.

Detaljer

Heftet Ringerike 2007

Heftet Ringerike 2007 Heftet Ringerike 2007 Redaksjonelle adresser: Else Marie Abelgård E-post: toreabe@online.no Tlf: 32 14 52 03 Bjørn Geirr Harsson E-post: bjorn.geirr.harsson@statkart.no Tlf/Faks: 91 56 30 03 / 32 15 99

Detaljer

Slektene Bartum og Castberg og etterslekt på Hadeland

Slektene Bartum og Castberg og etterslekt på Hadeland Slektene Bartum og Castberg og etterslekt på Hadeland Av Ole Arild Vesthagen Innledning Navnene Bartum og Castberg er ikke særlig kjent på Hadeland. Like fullt finnes det en stor etterslekt både på Hadeland

Detaljer

20 http://andebu.info/tema/bygdebok/kjaras.htm

20 http://andebu.info/tema/bygdebok/kjaras.htm 1 av 19 28.03.2012 18:25 INNHOLD GÅRDSREGISTER Navnet, som uttales kjǽ'rås, skrives i Rødeboken (1398) Tiaras og af Tiorasom, 1593 og 1604 Thieraass, 1667 Kieraas med Øde K., 1723 Kieraass, 1801 Kiæraas,

Detaljer

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet - navn er forsøkt normalisert. - det er forsøkt å skille mellom personer med samme navn, men opplysninger under ett navn kan

Detaljer

Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane.

Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane. Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane. Dei tri gardane Dal øvre, Dal nedre og Øvstedal har sikkert vokse fram av ein og same opphavsgarden. Kvar denne opphavsgarden låg, kan ingen seia heilt visst, men fleire

Detaljer

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen Gnr. 148 Fossnes En beskrivelse av Fossnes må falle i to ad skilte deler. Selve gården er en sak for seg. Folkene som eide den, er noe helt annet. Oftest er det jo en nær sammenheng mellom «gården sjøl»

Detaljer

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet. Tråset (gnr. 115) Tråset er ein av dei gamle store gardane ved nordenden av Mjøsa. Namnet er eit typisk setr namn, men kva det elles tyder, kan ingen seia heilt visst. Skrivemåten av namnet har lenge vore

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

KIRKESTEDET SAND 750 ÅR. Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860. Etter Norges Kirker i middelalderen

KIRKESTEDET SAND 750 ÅR. Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860. Etter Norges Kirker i middelalderen KIRKESTEDET SAND 750 ÅR Sandz kirkiu 1258 Sandz kirkiu 1400 Sandz kirkiu 1665 Etter Norges Kirker i middelalderen Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860 Sandsøy kirke 1888 Fotografi 2007 1 2 INNLEDNING

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III «Fortida er som grunnmuren under huset som vi bor i. Lar vi den forfalle, er det fare for at vi før eller seinere blir husville. I folkets saga finner

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

Mitt liv i Afrika. Hilda Kværnstrøm. Hilda Kværnstrøm: Mitt liv i Afrika

Mitt liv i Afrika. Hilda Kværnstrøm. Hilda Kværnstrøm: Mitt liv i Afrika Mitt liv i Afrika Hilda Kværnstrøm 1969 Renskrevet av Rudolf Leif Larsen / Larvik 2012 Side 1 av 54 sider Forord Til enhver som måtte lese denne bok vil jeg få lov til å meddele at jeg føler meg meget

Detaljer

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

F a n t e f o l k e t

F a n t e f o l k e t Fortsatt beretning om F a n t e f o l k e t ******************************** Hva det er utrettet med de penger, som Stortinget har bevilget til Forsøk på å skaffe Fanter og andre vestlige Omstreifere og

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Jordskred i Sørum Årsakene til leirskred Skjeafallet om skred, erosjon og denudasjon Jubileumsmiddagen et gjestebu som vil huskes Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida

Detaljer

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV PA ROMERIKE Av konservator Inger Marie Kvaal Lie. På gården Holt i Ullensaker har de en fin samling av gammelt sølv, som de har tatt vel vare på gjennom generasjoner. Tidligere

Detaljer

\ i i! ' Lommedalens Vel. 1922 29. oktober 1942

\ i i! ' Lommedalens Vel. 1922 29. oktober 1942 \ i i! ' i Lommedalens Vel 1922 29. oktober 1942 87GA36710 s Ex Libris ijflwiiiié \ m [rsri 36 a Nasjonalbiblioteket LOMMEDAL RUTEN G. KRYDSBY Telefon: 59567 5 9 5 11 i Guriby Sag & Høvleri Bygningsmaterialer

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: Nedre Helgerud. Øvre Helgerud. Kjeldås. Stomperuddalen. Søndag 14. sept. 2014

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: Nedre Helgerud. Øvre Helgerud. Kjeldås. Stomperuddalen. Søndag 14. sept. 2014 NESBYGDA HISTORIELAG Vandring i området: Øvre Helgerud en vinterdag på 50 tallet Nedre Helgerud Øvre Helgerud Kjeldås Stomperuddalen Utsikt fra Øvre Helgerud Søndag 14. sept. 2014 Helgerud bruk nr 1. Kjeldås

Detaljer

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Nr 68 2/2003 23. ilrgang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HI STORIELAG Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Sannidal Travkj0rerforening ble stiftet 15. september i 1878.

Detaljer