Konkurransegrunnlag. Rammeavtale for layout og produksjon av magasinet Norsk Politi. Oppdragsgiver: Politidirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Rammeavtale for layout og produksjon av magasinet Norsk Politi. Oppdragsgiver: Politidirektoratet"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Rammeavtale for layout og produksjon av magasinet Norsk Politi Oppdragsgiver: Politidirektoratet Frist 12. juli 2010

2 1 Om oppdraget Bakgrunn Produksjon Generelt om konkurransen og avtalen Om rammeavtalen Anslag over omfang Levering av tilbud Utforming av tilbudet Økonomisk ansvar Språkkrav Avtalens varighet og opsjon Oppsigelse Dokumentrang Krav til leverandøren (kvalifikasjonskrav) Skatteattester (jf forskriftens del II, 8-7) Firmaattest Finansiell og økonomisk stilling HMS-egenerklæring (jf forskriftens del II, 8-8) Taushetsplikt Innsyn i tilbud Tidsfrister og innlevering Frist for å stille spørsmål til konkurransen Endring av konkurransegrunnlaget Endre og tilbakekalle tilbud Henvendelse og kommunikasjon... 9

3 1 Om oppdraget Politidirektoratet utlyser en anbudskonkurranse for layout og produksjon av magasinet Norsk Politi. Direktoratet vil ha en samarbeidspartner som skal være leverandør av både design og produksjon. Tilbydere må levere en helhetlig og samlet løsning. Oppdraget innebærer ikke trykking og distribusjon av magasinet, ettersom Politidirektoratet allerede har en avtale for dette. 2 Bakgrunn Norsk Politi utgis av Politidirektoratet, og den primære målgruppen er alle ansatte i politi- og lensmannsetaten i Norge, distribuert til den enkelte ansatte via tjenestested. I tillegg sendes bladet til politiske partier og miljøer, ulike departement, direktorater, samarbeidende etater og media. I tillegg går noen eksemplarer til dansk og svensk politi. Magasinet er siden oppstarten i 2006 blitt tildelt flere priser, blant annet som årets interne magasin i Norge, i regi av Kommunikasjonsforeningen. Spesifikasjoner 2010 Produkt: Magasinet Norsk Politi Utgivelser: 4 ganger per år Omfang: 48 sider Opplag: Ca Papir: G-Print 115 gram eller tilsvarende svanemerket papir/produksjon. Format: 215 x 280 mm Ferdiggjøring: renskåret og dobbelstift i rygg 3 Produksjon Norsk Politi utgis av Politidirektoratet, og har redaktør som arbeider i Kommunikasjonsavdelingen i direktoratet. Det produseres stoff av medarbeiderne i Politidirektoratet, i politidistriktene og særorganene. Samarbeidspartneren for design og produksjon skal forestå leveranser innenfor følgende fire hovedområder: 1. Planlegging 2. Produksjon av tekst og bilder 3. Layout 4. Sideombrekking og ferdiggjøring 5. Løpende produktutvikling Leveranse 1: Planlegging For hver utgave skal det i samarbeid med redaktøren planlegges: Innhold Fremdriftsplan Arbeidsfordeling Sideskjema Minst ett møte må påregnes i forkant av hver utgave. Hver utgave evalueres i samarbeid med redaktøren i eget møte eller som del av planleggingsmøte. Leveranse 2: Layout. Layout i tråd med magasinets konsept og visuelle profil Oppsett av sidespeil med skisse av sidene til hver utgave Leveranse 3: Produksjon av tekst og bilder

4 Reportasjeledelse Journalistiske reportasjer med tekst og bilder etter bestilling fra Politidirektoratet. Tekst og bilder skal fritt kunne gjenbrukes i politiets egne publikasjoner og kanaler som: Intraog Internett, trykksaker og visuelle presentasjoner. Redaksjonell behandling og desking, med redigering av stoff og utkast til vinklinger Språkvask, korrektur og kvalitetskontroll Oversending av tekst og høyoppløselige bilder for arkivering i Politidirektoratet etter nærmere avtale Leveranse 4: Sideombrekking og ferdiggjøring Ombrekking av sider i henhold til magasinets konsept og profil Ferdiggjøring av elektroniske trykkfiler Oversendelse av trykkfiler til trykkeriet Utarbeidelse av elektroniske filer beregnet for nettpublisering Leveranse 5: Løpende produktutvikling Justering og videreutvikling av konsept og innhold i samarbeid med Politidirektoratet 4. Vurderingskriterier Anbudet er delt inn i fem leveranser. Hver av leveransene vektes slik beskrevet under. Innenfor hver leveranse vektes pris 60 % og kvalitet 40 %. Leveranse 1 (Vektes 10 %) Pris: Per time for planlegging/evaluering uavhengig av antall personer Kvalitet: Dokumentert erfaring med planlegging av magasiner. Leveranse 2 (Vektes 30 %) Pris: Per ferdig side i henhold til beskrivelsen av leveransen, inklusive fri gjenbruk av tekst og bilder som beskrevet. Kvalitet: Arbeidsprøver på én reportasje og en mindre artikkel. Begge med tekst og bilder. Oversikt over journalister og fotografer med kort dokumentasjon av deres bakgrunn. Referanseliste over minst fem sammenlignbare oppdrag. Beskrivelse av kapasitet til effektiv gjennomføring av leveransen Leveranse 3 (Vektes 10 %) Pris: Per utgave (48 sider) i henhold til beskrivelsen av leveransen Kvalitet: Arbeidsprøver layout og sidespeil Leveranse 4 (Vektes 40 %) Pris: Per ferdig ombrukket side, inkludert ferdiggjøring i henhold til beskrivelse. For utarbeidelse av elektroniske fil av magasinet for nettpublisering. For oversendelse av tekst og bilder. Kvalitet: Arbeidsprøver på én enkeltside og én dobbeltside redigert med tekst og bilder. Beskrivelse av kapasitet og fleksibilitet for å sikre effektiv gjennomføring av leveransen.

5 Leveranse 5 (Vektes 10 %) Pris: Per time for justering og videreutvikling uavhengig av antall personer. Kvalitet: Dokumentert erfaring med justering og videreutvikling av tilsvarende konsepter. 4 Generelt om konkurransen og avtalen Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift fastsatt ved kgl.res. 7.april 2006 nr.402. Anskaffelsesprosedyren er åpen anbudskonkurranse utlyst i EØS-området. Det forutsettes at leverandøren har kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser i Norge, for så vidt disse kan ha innflytelse på innholdet i avtalen eller kostnadene. Unnlatelse eller feiltagelse i noen som helst form med hensyn til dette gir ikke leverandøren rett til ekstrakrav. Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn. 4.1 Om rammeavtalen Det skal inngås en rammeavtale om levering av tjenester på området layout og produksjon på bakgrunn av dette konkurransegrunnlag, samt leverandørens tilbud. Avtaleperioden gjelder fra høst 2010 og 24 måneder fra kontraktssignering med mulighet for oppdragsgiver til å forlenge avtaleperioden (opsjon) med inntil to år (ett år av gangen). Prisene er faste de to første årene. Etter dette kan prisene reguleres iht. Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Deretter skjer reguleringen periodisk med ett års mellomrom. 4.2 Anslag over omfang Det er Politidirektoratets behov som er bestemmende for uttak av leveransene. Per 2010 utkommer magasinet med fire utgaver i året. Politidirektoratet forbeholder seg retten til å utgi færre eller flere utgaver i løpet av et år i avtaleperioden. Varsling om eventuelle endringer vil minimum skje to måneder før neste utgivelse. Politidirektoratet opplyser at et anslag over kostnader for layout og produksjon de siste årene har vært på ca kroner per år, eks mva. Totalt for anbudsperioden kan det da gis et anslag på ca 3 4 millioner kroner over fire år. 4.3 Levering av tilbud Det skal leveres tilbud på fem leveranser i denne konkurransen, men disse vil bli vurdert som en helhet i den hensikt å velge en samlet leverandør av layout og produksjon. Leverandør har full mulighet for å tilby frilansere og samarbeidspartnere på redaksjonell produksjon. Det skal inngås en bindende og gjensidig forpliktende avtale. Politidirektoratet vil velge en leverandør med bakgrunn i kriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget. Frist for levering av tilbud er satt til 12. juli Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ved åpen anbudskonkurranse ikke er anledning til å føre forhandlinger. De priser og betingelser som er innlevert ved fristens utløp er ikke mulig å endre.

6 4.4 Utforming av tilbudet Tilbudet skal innleveres (besvares) på følgende måte: Tilbudsbrevet skal være datert og signert av bemyndiget person hos leverandøren. Alle poster anført i konkurransegrunnlaget skal besvares punktvis med henvisning til oppført nummerering. Tilbudet skal leveres på norsk. Tilbudet skal inneholde en bekreftelse på at man aksepterer betingelsene i konkurransegrunnlaget. Alle etterspurte attester skal være gyldige og følge med tilbudet. Det skal leveres en signert papiroriginal og to papirkopier av tilbudet. Tilbud levert per telefaks eller e-post aksepteres ikke. Manglende informasjon og dokumentasjon vil kunne føre til avvisning. En versjon uten forretningshemmeligheter skal også leveres, se pkt Økonomisk ansvar Leverandør som inngir tilbud i henhold til denne forespørsel, gjør dette på eget økonomisk ansvar. Enhver utgift eller kostnad leverandøren påtar seg i forbindelse med utarbeidelse av tilbudsdokumenter m.v. dekkes av tilbyder. 4.6 Språkkrav Tilbudet med tilhørende dokumenter, senere også avtalen, skal utformes på norsk. For all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandør skal kommunikasjonsspråket være norsk. 4.7 Avtalens varighet og opsjon For den leverandør som får sitt tilbud antatt vil det bli opprettet en avtale. Avtalen utarbeides av oppdragsgiver. Kopi av mal for avtale følger vedlagt. Rammeavtalen omfatter leveranser for dekning av behovet i 2 år fra kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver har rett til å utløse opsjon med forlenging av avtalen i ytterligere 2 år, herav ett år av gangen. Ønsker oppdragsgiver å benytte retten til å utløse opsjon, skal dette skriftlig meddeles leverandørene senest 3 måneder før utløpet av gjeldende avtaleperiode. 4.8 Oppsigelse Avtalen kan gjensidig sies opp med 3 måneders varsel for hele eller deler av rammeavtalen innenfor de forskjellige kategorier. Oppsigelsen trenger ikke grunngis. Bestilte tjenester skal ikke bli berørt av en eventuell oppsigelse. 4.9 Dokumentrang Følgende dokumenter vil utgjøre en obligatorisk del av avtalen og har rang i den rekkefølge de er oppført: 1. Signert avtale 2. Konkurransegrunnlaget 3. Leverandørens tilbud 5 Krav til leverandøren (kvalifikasjonskrav) Samtlige krav under dette kapittel skal oppfylles av leverandøren i sin helhet for videre deltagelse i konkurransen. Kravene gjelder for den leverandør som inngir tilbud og evt. senere vil være avtalepart mot oppdragsgiver. Manglende gyldige attester og vedlegg under dette punktet vil kunne medføre at tilbudet blir avvist. I tillegg vil følgende være avvisningsgrunner:

7 For sent innlevert tilbud. Tilbud som avviker fra konkurransegrunnlaget. 5.1 Attester for merverdiavgift og skatt (jf forskriftens del III, 17-14) Det skal leveres attester utstedt av henholdsvis kemner/kommunekasserer og skattefogd i Norge som bekreftelse på at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i henhold til lovbestemmelsene. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. Unnlatelse av innlevering av skatteattester medfører avvisning av tilbudet, jfr forskriftens (1) b. 5.2 Firmaattest Det skal videre leveres en attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor tilbyder er etablert (attest fra foretaks- bransjeregister el). 5.3 Finansiell og økonomisk stilling Oppdragsgiver stiller krav til leverandørenes finansielle og økonomiske stilling. Den som leverer tilbud skal fremlegge kredittvurdering fra godkjent kredittinstitusjon/selskap. Kredittvurderingen skal basere seg på siste kjente regnskapstall. Kredittvurderingen skal være utført av offentlig godkjent kredittinstitusjon og inneholde kredittrating, delbedømmelse og historisk rating. Kredittratingen skal ikke være dårligere enn B (kredittverdig) eller tilsvarende. 5.4 HMS-egenerklæring (jf forskriftens del II, 17-15) Leverandører som inngir tilbud må fremlegge en HMS-egenerklæring. Egenerklæringen skal være underskrevet av daglig leder og en representant for de ansatte. Unnlatelse av innlevering av HMS-egenerklæring medfører avvisning av tilbudet, jf forskriftens (1) c. 5.5 Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om forretningsmessige forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Alt personell tilhørende leverandør som har tjeneste i henhold til denne avtale, eller på annen måte får tilgang til opplysninger om oppdragsgiver, skal være pålagt taushetsplikt. Det kan bli aktuelt å undertegne taushetserklæring. 5.6 Innsyn i tilbud Etter ny offentlighetslov vil offentligheten ha rett til innsyn i tilbudene etter at valg av leverandør er gjort, jf. offentleglova 23 tredje ledd. Innsynsretten vil ikke gjelde for opplysninger underlagt taushetsplikt, så som forretningshemmeligheter, jf. forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2. Tilbydere bes derfor å markere (eventuelt inngi sladdet versjon av tilbudet) opplysninger som må anses omfattet at taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2 (forretningshemmeligheter), slik at POD vil kunne gi innsyn i tilbudet etter at valg av leverandør er foretatt.

8 6 Tidsfrister og innlevering 6.1 Frist for å stille spørsmål til konkurransen Dersom der skulle være spørsmål om konkurransegrunnlaget (før søknad er levert), sendes disse skriftlig til Runar Kvernen, e-post: Frist for å stille spørsmål settes til 1.juli Spørsmål mottas og svares kun på e-post. Det svares ikke på spørsmål muntlig. Oppdragsgivers svar på spørsmål, samt spørsmålet, blir publisert på All kommunikasjon skal være på norsk. 6.2 Endring av konkurransegrunnlaget Innen 1. juni 2010 kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer blir publisert på og Doffin. 6.3 Endre og tilbakekalle tilbud Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud. 6.4 Avlysning av anbudskonkurranser Oppdragsgiver kan velge å ikke benytte noen av tilbudene Frist for levering av tilbud Tilbud kan sendes pr. post eller leveres direkte. Tilbudene må være Politidirektoratet i hende innen mandag 12. juli 2010 kl For sent innkommet tilbud vil bli avvist og returnert uåpnet (dersom tilbudsgiver kan identifiseres). Postadresse: Politidirektoratet Att: Runar Kvernen Kommunikasjonsavdelingen Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Leveringsadresse for tilbud som leveres direkte: Politidirektoratet Att: Runar Kvernen Kommunikasjonsavdelingen Hammersborggata 12 (Sentrum politistasjon, henv. informasjonsskranken 1. etg) 0031 Oslo. Merking av konvolutt: Dokumentene sendes/leveres i lukket konvolutt/pakke og tydelig merkes: Layout og produksjon av Norsk Politi v/politidirektoratet. Åpnes kun av adressat. Det gis skriftlig bekreftelse på at tilbudet er mottatt. 6.6 Tilbudsåpning 13. juli 2010 kl

9 Offentlig åpning vil ikke finne sted. 6.7 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være gyldig i tre måneder etter innleveringsfrist 12. juli Retur av mottatte tilbud Oppdragsgiver vil ikke returnere tilbud som mottas. 7 Henvendelse og kommunikasjon Oppdragsgiver vil meddele eventuelle rettelser, presiseringer, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget til samtlige interessenter samtidig og så raskt som mulig. Henvendelser skal rettes skriftlig (pr. brev, e-post eller faks) til: Politidirektoratet Att: Runar Kvernen Kommunikasjonsavdelingen Postboks 8051 Dep 0031 OSLO E-post: Telefaks: Vedlegg: Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler ANBUDSKONKURRANSE Elektroniske betalingskort Tilbudsfrist: 11. april 2014 Versjon 1.0 10.03.2014 I N N H O L D 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om kunden... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG...

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rammeavtale på Idrettsutstyr

Rammeavtale på Idrettsutstyr Anskaffelsessak 2015-116 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Idrettsutstyr For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 129038 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1 INNBYDELSE...4

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-123. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Melk og melkeprodukter. For 3 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.2.

Anskaffelsessak 2013-123. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Melk og melkeprodukter. For 3 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.2. Anskaffelsessak 2013-123 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Melk og melkeprodukter For 3 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.2.2014 Doffin ref.: 311128 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1 INNBYDELSE...4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til (navn på oppdragsgiver) Tilbudsfrist: Dato:.. Klokken: 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Overhalla kommune På vegne av vaktområdene Overhalla / Høylandet Namsos / Fosnes Anbud Veterinærvakt

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-109 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE For 2 år med opsjonsmuligheter for 1 + 1 år Doffin id: 116118

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer