Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling."

Transkript

1 1 Durud Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å være med i diskusjonen om vårt bomiljø og bestemme hvem som skal forvalte det. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med på generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Det er kun én stemme pr. andel. Forhåndstemmer er ikke tillatt Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Durud Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling i Durud Borettslag avholdes torsdag 3. mai 2012 kl. 18:00 på Spesialsykehuset for Epelepsi, G.F. Henriksens vei 23. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. BUDSJETT INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra Svein Uhnger om planting av nye trær B) Forslag fra Fritjof Eilertsen om oppsetting av sykkelboder, kortidsparkering og fellesboder C) Forslag fra Unni Hermansen vedr. dårlig belysning D) Forslag fra Ingrid Fosse opprettelse av komite E) Forslag fra Aase Maltau om porttelefon med kamera F) Forslag fra styret om endring av husordensreglene G) Forslag fra styret om salg av vaktmesterbolig Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 1 varamedlem for 2 år C) Valg av valgkomité Etter at generalforsamlingen er avsluttet ca kl: 20:30-21:00 vil det bli avholdt et beboermøte for å informere beboerne om utvidelse av Kolsåsbanen ved en representant fra KTP. Bærum, Styret i Durud Borettslag Mette Smeby /s/ Ole Morten Finstad /s/ Christian Fløistad /s/ Turid Hammer /s/ Per Staale Kristiansen /s/

3 Side 3 Durud Borettslag Sak 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: Leder Mette Smeby Durudveien 18 A Styremedlem Ole Morten Finstad Durudveien 22 C Styremedlem Christian Fløistad Durudveien 22 D Styremedlem Turid Hammer Durudveien 12 C Styremedlem Per Staale Kristiansen Durudveien 18 B Varamedlem Gro Anita Evensen Durudveien 14 D Varamedlem Stine White Durudveien 22 D Valgkomiteen Valgkomite Signe Kathrine Arntzen Durudveien 18 A Valgkomite Wenche Finstad Durudveien 22 C Valgkomite Sverre Sperstad Durudveien 18 C Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 275 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 907 Landet forøvrig i Bærum kommune og har adresse: Durudveien 12 A,b,c,d,e. Durudveien 14 A,b,c,d,e. Durudveien 16 A,b,c. Durudveien 18 A,b,c,d. Durudveien 20 A,b,c,d,e. Durudveien 22 A,b,c,d. Borettslaget har følgende gårds- og bruksnummer : 5-72, 73 Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har 1 ansatt. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS.

4 Side 4 Durud Borettslag Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er Lars Harald Brinchmann. Styret Styret har telefon ( ) og e-post Se borettslagets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Vaktmestertjeneste Borettslaget har en heltidsansatt vaktmester Ole Morten Finnstad. Han kan treffes på telefon: Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må andelseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Parkering Borettslaget har 161 parkeringsplasser og 49 garasjer som leies ut etter ventelister. I tilegg har vi 15 ekstra parkeringsplasser som leies av SSE for de som ønsker plass nr. 2.. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt på telefon eller mail Nøkler/skilt Nøkler til hovedører kan rekvireres gjennom Obos Alle bestillinger må være skriftlige enten pr. fax: eller Mail: Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos: Data Call AS Tlf: Fax: Mail: Vaskeri Fellesvaskeriene ligger i 14, 16 og 20 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til forretningsfører. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

5 Side 5 Durud Borettslag OBOS Skadeforsikring AS krever differensiert egenandel. Ved vannskader er egenandelen kr og ved øvrige skader er egenandelen på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har inngått en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen.

6 Side 6 Durud Borettslag Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser. Den nye avtaler løper til Det nye produktet er Alpiq Index og gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering Piper v/ Pipeeksperten ( endret fra Pewi grunnet bedre referanse og priser ) Utskifting inngangsdører Rensing av ventilasjonskanaler Opparbeidelse av parkpl+vedl.lekeplasser Balkongrehabilitering Oppstart piperehabilitering v/pewi Taktekking Styrets arbeid Styret har hatt 9 møter og behandlet 74 saker. Vaskeriene har fått nye priser med tanke på oppgradering av anleggene. Det har blitt laget fartsdumper på indre område. Styret noterer seg at dette fungerer. Arbeidet med å utbedre kantsteiner fortsetter. Styret har kontaktet OBOS prosjekt med tanke på å kartlegge byggenes tilstand og fremtidige vedlikeholdsplaner. Det er bestilt ny traktor, som leveres våren Det har blitt avholdt en rekke møter med KTP for å sikre borettslagets interesser i forbindelse med utbygging av Kolsåsbanen. Det ble arrangert julefest for beboere, tilbakemeldinger er positive og dette blir gjentatt. Som instruert av generalforsamling foretok styret en befaring av grøntarealer, med middels oppmøte. Større engasjement i etterkant.. Det er også avholdt en rekke møter med Balco, Opak, Mycoteam mm. for å sikre fremdrift og ferdigstilling av balkonger. Balkonger blir ferdigstilt Styret informerer.

7 Side 7 Durud Borettslag Styrets medlemmer har vært på kurs gjennom Obos Kompetansesenter for å øke sine kunnskaper ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var redusert mengde kantstein og avventet oppstart piper (lang kartleggingsprosess av pipestatus med videokontroll). Det er ikke vesentlige avvik i forhold til budsjettet på de andre postene. Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter : -piper -kantstein -vaskerier -sykkelbod -trehugst Kommunale avgifter i Bærum kommune Det er forventet en økning av de kommunale avgiftene med ca 10 %.

8 Side 8 Durud Borettslag Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med ca 8%. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har to lån i Obos Finans. Annuitetslån med rest med flytende rente med 4,15% og et annuitetslån med rest hovedstol kr med en rente med 4,35%. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året Det er lagt inn økning i innbetaling for: Garasje fra kr 200,- til kr 250,- Garasje med motorvarmer fra kr 291,- til kr 310,- Parkeringsplass fra kr 74,- til kr 100,- Parkeringsplass med motorv. Fra kr 164,- til kr 185,- Ved barnehagen kr 150,- I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Bærum, Styret i Durud Borettslag Mette Smeby /s/ Ole Morten Finstad /s/ Christian Fløistad /s/ Turid Hammer /s/ Per Staale Kristiansen /s/

9 9 Durud Borettslag

10 Side 10 Durud Borettslag

11 Side 11 Durud Borettslag Sak 2, 3 og 4 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Bo Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

12 Side 12 Durud Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

13 Side 13 Durud Borettslag BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Leiligheter/ lokaler Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 276 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Bærum STYRET FOR DURUD BORETTSLAG METTE SMEBY/s/ OLE M. FINSTAD/s/ CHRISTIAN FLØISTAD/s/ TURID HAMMER/s/ PER STAALE KRISTIANSEN/s/

14 Side 14 Durud Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Leie garasjer Diverse Framleietillegg Strøm motorvarmere Leie tidl.år -213 Felleskostnader Fellesutg.u/and.undersk.ford Vedlikeholdsfond Lån/Renter SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Leie garasjer Strøm motorvarmere -291 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innbet. for reparasjon plen 500 Opprydning reskontro Andre inntekter 13 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn Påløpne feriepenger Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP pensjon Yrkesskadeforsikring Personalforsikring

15 Side 15 Durud Borettslag Refusjon sykepenger Gaver til ansatte -445 Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julemiddag/bevertning for kr jfr. Note 12. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygn Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold parker.anl SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 VASKERI Vaskeri inntekter SUM VASKERI

16 Side 16 Durud Borettslag NOTE: 11 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -800 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -854 Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -400 Bilgodtgjørelse Reisekostnader -546 Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 13 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter sparekonto i OBOS Renter bank 498 Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 14 FINANSKOSTNADER OBOS pantegjeldsrenter OBOS pantegjeldsrenter OBOS gebyrer Renter leverandørgjeld -353 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 15 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi

17 Side 17 Durud Borettslag SUM BYGNINGER Tomten er festet til 2067 fra Gnr.5/bnr.72 M. flere Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr.note om drift og vedlikehold. NOTE: 16 LEILIGHETER Leiligheter SUM LEILIGHETER NOTE: 17 VARIGE DRIFTSMIDLER DATAUTSTYR Tilgang Avskrevet i år FEIE/SUGEMASKIN Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SNØFRESER Tilgang Avskrevet tidligere -295 Avskrevet i år TRAKTOR Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år GARASJEANLEGG Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 18 KORTSIKTIGE FORDRINGER Til gode LOS Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

18 Side 18 Durud Borettslag Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 19 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Låneavd. Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,15%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidigere Nedbetalt i år OBOS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,35%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 22 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avsatt feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

19 NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-. Side 19 Durud Borettslag

20 Side 20 Durud Borettslag Sak 5 A. Styrets kommentar til forslaget: Det ble gjort befaring høsten 2011 med innkalling til alle. Der ble det utpekt områder/trær som skulle felles. I tillegg har det blitt felt enkelte trær langs Bærumsveien i dialog med fagperson som avdekket syke/råtne som utgjorde en fare. Styret avventer ny beplantning og ser tilveksten i eksisterende underskog.

21 Side 21 Durud Borettslag SAK 5 B. Hei! Jeg vil med dette foreslå å se på muligheten for å bygge egne sykkelboder på utsiden av blokkene. Dette for å frigjøre plass i kjellerne, samt forenkle muligheten for å ta i bruk egen sykkel for alle oss som har det i sameiet. Tror nok flere ville brukt syklene sine om det var lettere tilgang til å få dem ut og inn av boder fremfor å måtte tråkle med å få dem opp fra kjellerne. Mvh. Fridtjof Eilertsen Durudveien 14E Hei! Kom på to saker til: 1. Hjemmesykepleien sliter nå veldig med å finne et sted å stå parkert når de skal bistå flere her i sameiet vårt. Derfor lurer jeg på om man kunne laget korttidsparkeringsplasser (Trenger ikke være mange) ved gangveien langs blokkene. Dette bør ikke bli en dyr jobb, men vil lette på utfordringen til de som gjør en innsats for flere her. Inkludert undertegnede. 2. Hva med å bygge også egne boder hvor beboere ved behov kan lagre kasserte møbler etc., i stedet for at de få som i dag gjør dette ved å fylle fellesrommene i kjellerne i hver enkelt blokk? Men med krav om merking av gjenstandene, slik vi gjør i dag med syklene våre? Mvh. Fridtjof Eilertsen Durudveien 14E Styrets kommentar: Vedr. sykkelboder ute: Det er innvendig plass og utvendig stativ. Kortidsparkering for hjemmesykepleie - Vi har gjesteparkeringer som hjemmesykepleien skal benytte. Disse er ledige på dagtid så det er ikke noe problem. De er videre gitt anledning til å parkere på indre område. Kasserte møbler - Det er visse blokker der det er endel kasserte møbler, men styret har vedtatt å ta kontakt med Frelsesarmeen slik at de kan se om de kan benytte seg av møblene. Borettslaget har containere i april / mai hvert år som kasserte møbler kan kastes i. Styrets forslag til vedtak: Forslagene forkastes

22 Side 22 Durud Borettslag Sak 5. C Hei Jeg ønsker at følgende sak taes opp på generalforsamlingen. På kveldstid er det lite lys ved parkeringsplassene og vanskelig å finne fram for besøkende til oss som bor her. Det er små tiltak som skal til for å bedre denne situasjonen. Forslag: a) Jeg foreslår at styret utreder mulighet for å få Bærum kommune til å sette opp flere stolper eventuelt at borettslaget setter opp mer utelys enten via stolper eller lyskilder på ytterveggene. b) Jeg foreslår at det settes opp store skilt (f eks 40 x 40 cm) med tall på den enkelte bygning og store bokstaver ved de enkelte oppgangene. Med vennlig hilsen Unni Hermansen Durudveien 22d Styrets kommentar: Utelys, det er bestilt mer utebelysning. Ytterligere belysning vurderes fortløpende. Styret noterer seg at husnummer er lite tydelig. Styrets forslag til vedtak: Utelys avvises. Husnummer bedres. Sak 5.D Hei her kommer en sak: Jeg foreslår at det nedsettes en kommité som evt kontakter en arkitekt og får forslag til hvordan vi kan gjøre det litt lysere og finere utenfor blokkene nå som vi snart får ny Kolsåsbane hit. F. eks belysning utenfor blokkene. Utenfor 22 der jeg bor er det veldig mørkt. Er det mulig å få til mer belysning i oppkjørselen som ikke gir sjenerende lys inn til folk? Og ta vekk de "sementkrukkene" med busker i? Kanskje noen nye? Annet vi kan gjøre som gjør at det ser litt freshere ut? En kommité kan komme med forslag til tiltak og budsjett til neste års generalfosamling. Jeg tenker i utgangspunktet at det ikke skal koste veldig mye. Mvh Ingrid Fosse 22B, Styrets kommentar: Godt forslag. Styret oppfordrer Fosse til å delta i denne komiteen. Styrets forslag til vedtak: Styret er positive til å danne en komite. Fosse oppfordres til å delta i denne.

23 Side 23 Durud Borettslag Sak 5.E. Hei, Videre ønsker jeg og nye porttelefoner med kamera for bedre adgangskontroll over inngangspartiene. Den siste tiden har jeg flere ganger møtt tiggere og andre uønskede gjester inne i oppgangen. Med kamera på porttelefonen kan man se hvem som ringer på før man slipper dem inn. Slik kan man forhindre ubudne gjester, og fremme trivsel og trygghet! Er dette saker som styret alene kan ta stilling til, eller må det tas opp i generalforsamling? Vh Aase Maltau,Durudveien 12C Styrets forslag til vedtak: Styret noterer seg dette, men første steg er faktisk å holde dørene lukket/ låst. Dagens porttelefon fungerer godt. Styret er åpne for å bli instruert av gen.fors. om innhenting av priser. Samtidig minner styret om at lysene ved inngangspartiene kan skrus av på dagtid. Sak 5.F. For å få like skilt overalt i borettslaget foreslår styret et nytt punkt 2 i husordensreglene. Forslag til vedtak: Pkt. 2 Skilting Alle må før innflytting kjøpe nye navneskilt til ringetablå og postkasser hos: Datacall AS Tlf: Fax: Webside:www.datacall.no Sak 5.G. Innhentet tilbud bom som instruert av gen.fors Det foreligger to muligheter: 1 / Manuell bom med universalnøkkel ( som inngangsdør ), totalt ca ,- ( ink MVA ) 2 / Bom med myntinnkast og motorisert åpning, totalt ca ,- ( ink MVA ) Priser i begge alternativene er for 2 stk bommer. Forslag til vedtak: Styret anbefaler alternativ 1 gitt at vi skal bytte ut i det hele tatt. Sak 5.H. Styret ble i fjor oppfordret til å sjekke mulighet for å utplassere returstasjon for plast/metall/glass. Bærum kommune kan stille med slik stasjon av type som er utplassert på Prix. Forslag til vedtak: Styret ønsker å se an dersom det kommer større endring fra kommunen vedr innsamling av avfall generelt. Styret ønsker derfor ikke å utplassere dette enda. Sak 5.I. Grunnet ny behandling av balkongdekke kan ikke disse flislegges. Styret foreslår derfor at følgende settes inn i vedtekter: Det er ikke anledning til å legge fliser på balkongen. Sak 5.J. Styret ønsker å selge vaktmesterboligen da vaktmesters fordel av å bo i borettslagets eiendom gir skattepåslag og er ikke lengre særlig fordelsaktig for den ansatte. Utleie til andre krever i tillegg mye administrasjon og boligen må oppgraderes vesentlig for videre utleie.

24 Side 24 Durud Borettslag Takstmann har taksert boligen til kr og meglers prisvurdering er ca kr Styrets forslag til vedtak: Det knyttes en andel til leilighet 265. Denne nye andelens pålydende, dvs summen av andelskapital og innskudd, fastsettes til kr ,-. Innskudd kr ,- + andel kr 100,-. Den nye andelen tilordnes en del av borettslagets fellesgjeld. Den nye andelen selges til høystbydende. Over- eller underkurs fremkommer derfor først når avtale om salg av andelen er inngått. Styret gis med dette vedtak fullmakt til å foreta alle handlinger som er nødvendige for å gjennomføre vedtaket. Styrets har herunder fullmakt til : å gjennomføre salg av andelen, herunder akseptere bud, inngå kjøpekontrakt, pantsette andelen (sikringsobligasjon til eiendomsmegler), etc. å fastsette andel fellesgjeld for den nye andelen, samt fastsette endret fordelingsnøkkel for felleskostnadene, begge dele basert på de samme prinsipper som ligger til grunn for gjeldende fordeling av fellesgjeld og felleskostnadene Sak 6 Valg Vagkomiteens innstilling er ikke mottatt men fremlegges på generalforsamlingen.

25 Side 25 Durud Borettslag

26 Side 26 Durud Borettslag

27 Side 27 Durud Borettslag

28 Side 28 Durud Borettslag

29 Side 29 Durud Borettslag

30 Side 30 Durud Borettslag

31 Side 31 Durud Borettslag

32 Side 32 Durud Borettslag

33 Side 33 Durud Borettslag

34 Side 34 Durud Borettslag

35 Side 35 Durud Borettslag

36 Side 36 Durud Borettslag O R D E N S R E G L E R FOR DURUD BORETTSLAG Vedtatt i generalforsamling den 07. juni Pkt. 8 endret i generalforsamling Pkt. 2 endret i generalforsamling Pkt.6 endret i generalforsamling Husordensreglene Andelseier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i husstanden og andre som gis adgang til boligen. Vesentlige brudd på ordensreglene er å anse som brudd på vedtektene og kan føre til pålegg om salg. Jfr vedtektenes Ro og sikkerhet Man skal generelt vise hensyn overfor sine naboer. Mellom kl og (søndager til kl ) skal det være ro i huset. Skal man bruke instrumenter, stereo eller lignende i dette tidsrom, eventuelt foreta seg andre ting som kan forstyrre, må "nabovarsel" sendes ut på forhånd. Støyende vedlikehold, slik som boring, hamring og annet arbeid som skaper støy skal ikke skje etter kl. 21:00. På lørdag er slikt arbeid tillatt i tidsrommet kl. 10:00 19:00. På søn- og helligdager er slikt arbeid ikke tillatt. Alle utgangsdører skal være låst etter kl Utgangsdør fra kjeller og dørene mellom kjeller og hver oppgang skal alltid holdes låst. 3. Renhold Alle beboere er ansvarlig for trappevask. Trappene skal vaskes minst én gang ukentlig og for øvrig etter behov. Brukere av boligen har samme plikt til renhold som andelseier. Ved manglende trapperenhold kan styret la arbeidet utføre for andelseiers regning. Styret kan beslutte å endre reglene eller sette bort renholdet til eksternt firma. Lufting og risting av tøy og tepper fra vinduer og balkonger er ikke tillatt. Balkonggulv må vaskes - ikke spyles. Alt avfall som kastes i søppelhusene må være forsvarlig innpakket. Papp og papir kastes i egen container 4. Fellesvaskeriene Vaskeriene skal bare benyttes i de oppsatte vasketider, det vil si: Mandag - fredag: Kl Lørdag: Kl Utenom disse tider og på helligdager skal vaskeriene ikke benyttes. På søn- og helligdager må tøy IKKE henge i tørkestativet.

37 Side 37 Durud Borettslag 5. Fellesarealer Det må være i alles interesse å holde fellesområdet pent og ryddig. Sykler, ski, kjelker, barnevogner m.m. må ikke plasseres i trappeoppganger eller inngangspartier, men henvises til felles oppbevaringsrom i kjeller. NB! Ikke i kjellerkorridorene. 6. Parkering/kjøring på fellesarealer Motorkjøretøy plasseres kun på parkeringsplasser og sykler i stativene. Kjøring og parkering innenfor bommene er kun tillatt for av- og pålessing. Overtredelse bøtelegges med kr. 500,-. Det er forbud mot innkjøring på gangveier mellom kl. 22:00-07:00. Gjelder ikke for dem som er handikappet eller syke. 7. Husdyr Dyr må kun anskaffes med styrets samtykke. Hunder/katter skal holdes i bånd når de luftes på borettslagets område. Poser skal medbringes for fjerning av ekskrementer HVER GANG! Ved gjentatte klager kan andelseier/beboer bli nektet å holde dyr i borettslaget. 8. Grilling Grilling på balkonger/terrasser er tillatt dersom det benyttes gass- eller elektrisk grill. Kullgrill er ikke tillatt. 9. Montasjer Markiser og flaggfester må kun monteres etter anvisning av vaktmester. Boring, spikring eller liknende i nytt balkongdekke eller stålrammer må ikke forekomme. Beboer vil bli holdt ansvarlig for all skade som følger av at påbudet ikke overholdes. Montering av paraboler og andre former for antenner er ikke tillatt. (Jfr vedtektenes 3-3 Bygningsmessige arbeider.). 10. Montering av avtrekksvifte Det er ikke tillatt å montere avtrekksvifte til felles luftekanal. 11. Dugnadsarbeid Årlige opprydninger i kjellere og utearealer utføres som dugnad, og er alle andelseieres felles ansvar. Det er dugnad to ganger i året, vår og høst. Alle oppfordres til å delta aktivt til beste for fellesskapet.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Myrer Borettslag

Til beboerne i Myrer Borettslag 1 Myrer Borettslag Til beboerne i Myrer Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl. 18.00 i Saron lokaler, Ammerudveien 29 F. Styret gjør oppmerksom

Detaljer

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 1 Brekke Borettslag Kjære beboer! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl 18.00 i styrerommet

Detaljer

Til andelseierne i Rød Borettslag

Til andelseierne i Rød Borettslag 1 Rød Borettslag Til andelseierne i Rød Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Hamborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer