Beredskapsplan for kommunal kriseledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for kommunal kriseledelse"

Transkript

1 2014 Beredskapsplan for kommunal kriseledelse Sist revidert

2 Revisjonsbestemmelser: Rådmann har det overordnede ansvaret for at beredskapsplan for kommunal kriseledelse er oppdatert og etterleves i praksis og er ansvarlig for revidering av denne plan. Assisterende rådmann ivaretar den utøvende funksjon knyttet til beredskapsplanlegging. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig holdes ajourført minst en gang hvert år. Større endringer i Gildeskål kommunes organisasjon, rammevilkår eller øvrige forutsetninger skal også medføre at planen ajourføres utenom rutine. Revisjon foretas gjennom godkjenning av Formannskapet. Når årlig revisjon medfører endring i planen skal alle innehavere av denne planen få tilsendt ny plan (se kap. 5.1). Forsiden skal revideres med ny dato ved årlig gjennomgang og ved endringer i planen. Side 1 av 25

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Målsetting Definisjoner Kobling til kommunens helhetlige ROS-analyse Kommunale og eksterne fagplaner for beredskap Kommunal kriseledelse Delegert fullmakt til kommunal kriseledelse Kriseledelsens oppgaver Varsling av den kommunale ledelsen Varslingsplikt Varslingsmønster/innkalling av kommunal kriseledelse Kriseledelsens organisering og informasjonsopplegg Organisering - kontorlokaler, samband, nøkler etc Informasjonsopplegg Ansvarsdeling mot politi/lensmann og fylkesmann Kriseledelse, beredskapsråd og fagpersonell Ressurser - evakuering og forpleining m.m Krisehjelp ved alvorlige hendelser Nedtrappingsfase/etterbehandling Evaluering Logg for den kommunale krisestab Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver Løpende logg Øvelser Kvalitetsrevisjon Kvalitetsmål Gjennomføring Tiltak Avviksbehandling Sjekkliste Skjema for avviksmelding Fordelingsliste for «Beredskapsplan for kommunal kriseledelse» Side 2 av 25

4 1.1 Målsetting Kriseledelsen i Gildeskål kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende etater. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses/ledes i egen regi. 1.2 Definisjoner En krise kan defineres som en uønsket hendelse som har potensial til å true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til å utføre viktige funksjoner. En krise kan være en tilstand som kjennetegnes av at samfunnssikkerheten eller andre viktige verdier er truet, og at håndteringen utfordrer eller overskrider kapasiteten og/eller kompetansen til den organisasjonsenheten som i utgangspunktet har ansvaret for denne. Denne planen skal være et verktøy som brukes ved enhver krise eller hendelse slik at tap og skader på mennesker, miljø og materiell unngås eller reduseres. Beredskapsplan for kommunal kriseledelse er primært utarbeidet for kriser og uønskede hendelser i fredstid. Planene skal enkelt kunne tilpasse tilsvarende situasjoner i krig. Beredskapsplan for kommunal kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige etater og organer, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. 1.3 Kobling til kommunens helhetlige ROS-analyse Med basis i kommunens helhetlige ROS-analyse (2013) og vurderinger gjort i plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap (2014), anser kommunen at det er størst risiko for at følgende scenarier/uønskede hendelser kan nedføre behov for befolkningsvarsling og evakuering, og hvor vi ser det nødvendig med videre oppfølgings- og tiltaksarbeid: Tap av kommunikasjon - i form av tap av telefoni eller internett Svikt i vanntilførsel - Stjernåga vannverk Ekstremvær - storm og orkan På de to første punktene er kommunen godt i gang med oppfølgingsarbeidet og tar sikte på å ferdigstille løsninger i løpet av som vil redusere risikoen for uønskede hendelser. Siste punktet relaterer seg til en av flere mulige hendelser som vi i liten grad kan styre over, og hvor vi er avhengig av storsamfunnets prioriteringer mht. iverksetting av og omfang av tiltak. Vi må i disse tilfellene i størst mulig grad være forberedt på å håndtere og søke å minimere konsekvensene av disse hendelsene gjennom årlig rullering av beredskapsplan for kommunal kriseledelse og gjennomføring av kriseøvelser. Ressursbehovet knyttet til slike hendelser er angitt under kap.2.5 og 2.6, videre må ansvarsdeling mot politi/lensmann, Fylkesmannen og ev andre eksterne etater avklares (se kap. 2.3) Side 3 av 25

5 1.4 Kommunale og eksterne fagplaner for beredskap Alle "utøvende" beredskapsplaner finnes i de forskjellige fagplaner i kommunens virksomheter. Alle fagplaner skal blant annet inneholde oversikt over alle ressurser (i og utenfor kommunen), som kan brukes i en krise. Kommunale beredskapsplaner: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ( ) Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap ( ) Beredskapsplan for kommunal kriseledelse (2014) HMS Internkontrollhåndbok (2013) Katastrofeplan for helsetjenesten (1993) revideres i løpet av 2014 Smittevernplan (2009) - revideres i løpet av 2014 POSOM-plan (2006) revideres i løpet av 2014 Plan for helsemessig og sosial beredskap (2006) revideres i løpet av 2015 Beredskapsplan ved akutt forurensing (2006) IKT HMS Håndbok for vannverkene Inndyr, Stjernåga, Kjøpstad og Tøa (2011) Alle skolene og barnehager har planer for hvordan de skal forholde seg ved ulykker, skader og død blant elever, ansatte og foreldre I tillegg nevnes også kommuneplanens samfunnsdel og arealdel som er under revisjon i 2014 og arbeidet med planer, vedtatt i kommunens planstrategi for perioden , som er med på å sikre samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunen har videre utarbeidet rutiner for hvordan samfunnssikkerheten skal ivaretas i saker etter plan- og bygningsloven. Dette gjennom kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Det er foretatt og foretas løpende ROS-analyser på spesifikke områder/tema innenfor kommunens virksomhet. For øvrig ivaretas den løpende oppfølgingen av kommunens totale planverk gjennom «Kommunal planstrategi », vedtatt høsten Her angis når planer skal revideres og ansvarlig. I tillegg har vi interkommunalt samarbeid som kommunen deltar i innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap, herunder Salten Brann IKS, Salten IUA og Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS. Eksterne beredskapsplaner: Beredskap ved ulykker i tunnel, Statens vegvesen (2013) Beredskapsplaner for Sjøfossen Energi AS (2012) Beredskapsplan for SKS produksjon AS avd. Sundsfjord Beredskapsplan for havbruksnæringen i Gildeskål, Gifas (2010) Planene oppbevares samlet ved Servicekontoret på leders kontor, i øverste hylle til høyre. Side 4 av 25

6 1.5 Kommunal kriseledelse Ved en krise vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen. Kriseledelsen aktiveres ikke før politiet ber om det. Kommunal kriseledelse vil, etter den første akuttfase, være: Ordfører (leder) Rådmann (nestleder) Ass. rådmann Virksomhetsleder Plan og utvikling Daglig leder Gildeskål eiendom KF 1.6 Delegert fullmakt til kommunal kriseledelse I krisesituasjoner, jf. beredskapsplan for kommunal kriseledelse, har ordføreren følgende fullmakter: 1) Disponere inntil kr. 1 mill. for nødvendig hjelp til kriserammede ifm forpleining m.m., skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser (i ordførerens fravær delegeres denne fullmakten videre til varaordfører, rådmann eller ev assisterende rådmann). 2) Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 3) Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 4) Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 5) Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. (Punktene 2-5 gjelder i de tilfeller hvor rådmann og hans stedfortreder ikke er tilgjengelig, all den tid rådmann innehar disse fullmaktene). Rammebeløpet ovenfor i punkt 1, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende folkevalgt organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning. Side 5 av 25

7 1.7 Kriseledelsens oppgaver NB! Husk å loggføre alle aktiviteter på eget skjema (se kap. 2.9). 1) Avklare ansvarsforholdet til lensmann (se kap. 2.3) 1) Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere (se kap ) 2) Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser (se kap ) 3) Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad 1) Holde løpende kontakt med lensmann/politi, Hovedredningssentralen (HRS) og Fylkesmannen 1) Kalle inn ledere av faginstanser (egne og ev eksterne) etter behov (se kap. 2.4 og 2.5) 1) Iverksette informasjonstiltak (se kap ) og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og krisehjelp (se kap. 2.5 og 2.6) 2) Iverksette gjeldende kommunale fagplaner (se kap. 1.4) 1) Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale ressurser 1) Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen 2.1 Varsling av den kommunale ledelsen Varslingsplikt Enhver ansatt i Gildeskål kommune skal, når han/hun får kjennskap til en mulig krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (informasjon) gis til personer i alvorlig fare. Ved kriser skal den ansatte varsle sin nærmeste leder. Dersom nærmeste leder ikke er tilgjengelig varsles iht. kap NB! Mindre kriser og uhell forutsettes løst ved bruk av lokale kriseplaner og det daglige driftsapparat uten innkalling av kommunens toppledelse Varslingsmønster/innkalling av kommunal kriseledelse Varsling skjer til første tilgjengelige person fra liste under: 1) Ordfører 1) Rådmann 2) Ass. rådmann 3) Virksomhetsleder Plan og utvikling 4) Daglig leder Gildeskål Eiendom KF Den som først nås på varslingslisten i kap vurderer krisens omgang. Side 6 av 25

8 Vedkommende innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse, beredskapsråd og nødvendig fagpersonell i og utenfor kommunen (se kap. 2.4 og 2.5). NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet. 2.2 Kriseledelsens organisering og informasjonsopplegg Organisering - kontorlokaler, samband, nøkler etc. Kontor for kriseledelsen er formannskapssal i 2. etasje i kommunehuset Operativt område er kommunestyresal i 2.etasje i kommunehuset Større møter og media orientering holdes på lunsjrom i 3. etasje i kommunehuset Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) Nøkler til Kulturhuset og Inndyr skole oppbevares på Servicekontoret ved ev behov for evakuering. Nøkler og tilgang til øvrige nødvendige lokaler fås ved å kontakte stedlig leder. Alle kommunale og eksterne beredskapsplaner oppbevares samlet ved Servicekontoret på leders kontor, i øverste hylle til høyre (se kap. 1.4) Kart over Gildeskål kommune finnes på vegg ved kommunestyresal. Følgende personer kan åpne og betjene sentralbordet: Svanhild Lind ( ), Trine Breivik ( ), Liv-Heidi Breivik ( ) og Ellen Brækkan ( ). Det arbeides med å få på plass nødaggregat ved Gildeskål Bo- og Servicesenter (Gibos) i Ved ev langvarig strømbrudd på kommunehuset forflyttes overnevnte kriseledelsesarbeid til Gibos (vaktrom og kantine). Sannsynligheten for strømbrudd utover 3t er meget liten jf. strømfaglig vurdering - kommunen har tilførsel fra 4 ulike linjer. Innenfor 3t har vi backup i form av UPS (uninterruptable power supply system), som i realiteten er oppladbare batteri. Videre planlegges i flytting av kommunens servere til et sikrere område (jf. Gibos med aggregat) i Anskaffelse av satellitt telefoner ble vurdert i 2013,og er foreløpig ikke aktuelt. Side 7 av 25

9 2.2.2 Informasjonsopplegg Informasjonsansvarlig: Leder: Ordfører Nestleder: Rådmann Informasjonskontor: Sted: Sentralbordet (Servicekontorets ansatte skal alltid delta under etablering av informasjonskontor). Telefon: , Mobil: , Telefaks: Utstyr: Sentralbord, mobiltelefoner, telefaks, datakommunikasjon og brannmannskapenes eget sambandsutstyr gjennom Salten Brann IKS Oppgaver: 1) Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre 2) Informere befolkningen om situasjonen. Produsere informasjon og legge ut på aktuelle steder og plattformer. Kriseledelsen samlet skal godkjenne informasjonen 3) Informere om farlige situasjoner som kan oppstå, og dermed bidra til at ytterligere skader ikke oppstår 4) Informere om helsemessige og sosiale forhold, vareomsetning, energi og kommunikasjon 5) Informere egne ansatte, gi beskjed om hva den enkelte har ansvar for, og tydeliggjøre taushetsplikten rundt det de får kjennskap til 6) Informere media Aktuelle media: Avisa Nordland NRK Nordland Meløyavisa Mediarom: Lunsjrom på kommunehuset, 3. etasje Andre informasjonskanaler: Kommunens hjemmeside Via postkasser, plakatoppslag, løpesedler, oppsøke husstander Via skolene informasjon til elevene Informasjonsmøter i forsamlingslokaler Lokalutvalgene Via høytalerbiler Bodø Radio Internett (e-post, på sikt facebook m.m.) SMS Fylkesmannens informasjonsenhet/kontaktperson: Fylkesberedskapsleder, p.t. n Martin Skoglund, tlf. kontor /mobil Side 8 av 25

10 2.3 Ansvarsdeling mot politi/lensmann og fylkesmann Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse betyr også informasjonsansvar): Redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker eller tap av store verdier Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningene. Dersom i tvil kontakt lensmannen. Lensmannen kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for krisehåndteringen til den kommunale kriseledelsen. Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lenger tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, frost, skogbrann ol. Fylkesmannen har anledning til, ved større regionale kriser, å overføre ansvaret for kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab. 2.4 Kriseledelse, beredskapsråd og fagpersonell Ordfører (Info.leder) Kriseledelse: Navn Funksjon Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon Petter Jørgen Pedersen Hilde Furuseth Johansen Varaordfører (ved ordførers fravær) Rådmann (nestleder info.) Geir Mikkelsen Ass. rådmann Wenche O. Bergheim-Evensen Virksomhetsleder Plan og utvikling Sturla Andersen Daglig leder Gildeskål Eiendom KF Roger Andreassen Ved behov innkaller kriseledelsen hele eller deler av beredskapsrådet. Side 9 av 25

11 Medlemmer i beredskapsrådet: Funksjon Navn Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon Lensmann (nødnr.112) Jim Kristiansen Virksomhetsleder Pleie og omsorg Anne-Grete Mosti Virksomhetsleder Helse og sosial (leder kriseteam Helse og sosial) Bente Sundsfjord Virksomhetsleder Oppvekst og kultur Svein Eggesvik (konstituert) eller Drift og vedlikehold Gregor Hiler Sivilforsvaret Gustav Kaald-Olsen eller Vakthavende Heimevernet Gildeskål Røde Kors n Ove Edvardsen Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag Øyvind Mevik Gildeskål Fiskarlag Michael Svendsen Fagpersonell: Funksjon Navn Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon Avdelingsleder Gibos, institusjon Lena F. Sandnes Avdelingsleder Åpen omsorg, fastland Trine Ågnes Avdelingsleder Åpen omsorg, øyene Anne Grete Karlsen Leder Servicefunksjoner Gibos Hilma Sofie Christensen Psykisk helse Berith Anthonsen Hege Seljeseth Legevakt Fagansvarlig IKT Joar Norli Brannsjef Rolf Søtorp vakta Varsling av kriser (brann m.m.) 110 Drift og vedlikehold Gregor Hiler Leder Servicekontor Svanhild Lind Kommuneoverlege Laila Didriksen Side 10 av 25

12 2.5 Ressurser - evakuering og forpleining m.m. Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller utsatt område i kommunen, til et annet område i eller utenfor kommunen. Ansvarlig: Lensmannen er ansvarlig for å lede evakueringen. Oppgaver: 1) Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem bor der) 2) Informere befolkningen i evakueringsområdet om hva de skal ta med seg 3) Skaffe egnede transportmidler, jf. kap 2.5 4) Samle personer i egnede lokaler, når innkvartering ikke kan skje direkte dvs. Inndyr skole og Kulturhuset jf. kap ) Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor og hvem som flytter på egen hånd 6) Kontrollere at evakueringsområdet er tomt, og sette ut vaktmannskaper 7) Bistå med behandling av skadde og personer med psykiske lidelser 8) Samarbeide nært med skadestedsledelsen 9) Sørge for forpleining og ev klær, jf. kap ) Omsorgsfunksjon. Avtale med prest 11) Gi løpende informasjon jf. kap Mannskapsressurser: Kommunale ressurser (inkl. noen eksterne) under kap. 2.4, jf. kriseledelse, beredskapsråd og fagpersonell. Aktører Tlf. Inndyr lokalutvalg v/heidi Meland Arnøyene lokalutvalg v/sissel Minde Sandhornøy lokalutvalg v/tore Laugsand Nordfjorden lokalutvalg v/birger Willumsen Storvikbukta lokalutvalg v/monika Iversen Sørfjorden lokalutvalg v/kenneth Norum Salten brann IKS 110/ Salten IUA Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS Politi 112/02800/ Helse (AMK) 113/ Sivilforsvaret Nordlandsnett AS / feil på nett Sjøfossen Energi AS / feil på nett Sogneprest Eivind Ørum Statens Vegvesen, Nordland Side 11 av 25

13 SKS produksjon AS, avd. Sundsfjord Oppdrettsnæringa, ved Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas) Liste over mulige innkvarteringssteder/forpleining (inkl. mat): Forpleining (inkl. mat) Aktører Tlf. Innkvartering Gildeskål kulturhus Kjellingstraumen Fjordcamp Hustad Camping Saltstraumen Hotell Saltstraumen Camping Ørnes Hotell Arnøy Brygge Gildeskål bo- og servicesenter Heimsjyen Villa Solvika Vertshuset Fjordbua Meløy vidg. Skole Coop Inndyr Coop Storvik Coop Nygårdsjøen Joker Inndyr Spar Sandhornøy Joker Sørarnøy Joh. Nilsen-Nygård Sandhornøy Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter Inndyr skole Inndyr barnehage Nygårdsjøen oppvekstsenter Sandhornøy skole og barnehage Storvik oppvekstsenter Sørarnøy skole og barnehage Kirker og kapeller, kontakt Gildeskål kirkelige Fellesråd U.L. Håpet, ungdomshus Inndyr U.L. Framhug, ungdomshus Kjelling U.L. Havgull, ungdomshus Nygårdsjøen UL Fremskritt, ungdomshus Sandhornøy Ungdomshus Fleinvær Grendelaget Nordlys, Grendehus Sørarnøy Bedehus Sørarnøy UL Vårsol, ungdomshus Sørfinnset U.L.Sandhornet, ungdomshus Sandvika U.L.Havgull, ungdomshus Nygårdsjøen UL Haapet, ungdomshus Forstranda Side 12 av 25

14 UL Skoglund, Ungdomshus Skjellvik Forsamlingshus Øyjord Liste over tilgjengelige transportmidler /utstyr på land og til vanns: Aktører Tlf. Elias Blix II (legeskyssbåt) Nordlandsbuss Leiekjøring snøscooter, Torbjørn Johannessen Drosje Inndyr, Norvald Myrvoll Drosje Sørfinnset, Werner Amundsen / Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag, Øyvind Mevik / Gildeskål Fiskarlag, Michael Svendsen Oppdrettsnæringa, ved Gifas Sjøfossen Energi AS, båt Vertshuset Fjordbua, båt Arnøy brygge, båt Krisehjelp ved alvorlige hendelser Ved alvorlige hendelser (kriser, katastrofer) kan det være behov for betydelig krisepsykiatrisk innsats. Gildeskål kommune har egen gruppe for psykisk og sosial omsorg, tverrfaglig sammensatt, denne betegnes «kriseteam helse og sosial». Kriseteam helse og sosial har som oppgave å drive mottakssted for personer som har behov for psykososial omsorg etter ulykker og katastrofer, jf. POSOM-plan. Kriseteam helse og sosial aktiveres ikke før politiet ber om det. Dernest vil Nordlandssykehuset, psykiatri være kommunens nettverk. 2.7 Nedtrappingsfase/etterbehandling Kriseledelsen vedtar: At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift Om og ev hvor lenge opplegg for kriseinformasjonen skal opprettholdes etter at kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av alt innsatspersonell (debriefing ved hjelp av tilgjengelige ressurser som prest, lege, psykiater og beskrivelser under POSOM-plan) 2.8 Evaluering Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krise gjøres så snart som mulig etter at krise er avsluttet. Gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal kriseledelse. Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evaluering. Dersom det fastslås feil i plan eller det har vært større avvik mellom planforutsetninger og faktisk gjennomføring skal planen revideres. Side 13 av 25

15 2.9 Logg for den kommunale krisestab Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver Oppgave Utført kl. Avklare ansvarsforholdet til lensmann... Skaffe første oversikt over inntruffet hendelse fra skadestedsledelse... Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser... Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov Navn... Navn... Navn... Navn... Navn Iverksette informasjonstjeneste... Iverksette gjeldende kommunale fagplaner Plan for... Plan for... Plan for... Plan for Opphør av kommunal kriseledelse... Opphør av kriseinformasjonstjeneste... Side 14 av 25

16 2.9.2 Løpende logg Nr. Hendelse Tiltak Sign Side 15 av 25

17 Side 16 av 25

18 3.1 Øvelser Kommunal ledelse ved større kriser er en stor og omfattende oppgave. I tillegg til å utarbeide nødvendige planer er øvelser svært viktig. Det skal holdes minst en øvelse annet hvert år for kommunal kriseledelse - ca. 50 % av øvelsene i Gildeskål skal være teoretisk papirøvelser og resten praktiske øvelser. Større øvelser sammen med andre eksterne instanser i Gildeskål gjennomføres ca. annenhver øvelse. Etter hver øvelse skal det foretas en evaluering. Dersom det fastslås feil i planen eller det har vært større avvik mellom planforutsetninger og faktisk gjennomføring skal planen revideres. 4.1 KVALITETSREVISJON Kvalitetsmål Ved kvalitetsrevisjoner skal det kontrolleres om målsettingen for planen er oppfylt prosedyrer som er beskrevet følges Gjennomføring Kvalitetsrevisjon (rullering) av denne planen skal gjennomføres årlig. Tidsfrist 1. juli hvert år. Sjekkliste (se kap ) skal fylles ut av leder for Servicekontor og sendes ass. rådmann Tiltak Dersom det ved kvalitetsrevisjon av plan framkommer ønsker om tiltak som har økonomiske konsekvenser skal dette tas med i kommunens tertialrapportering samme år ev i årsbudsjett- / økonomiplanprosess for kommende år Avviksbehandling Når det oppdages avvik fra planen skal det alltid skrives ut avviksmelding på standardisert skjema Avviksmelding (se kap ) fylles ut og sendes ass. rådmann. Side 17 av 25

19 4.1.5 Sjekkliste Sjekkliste ved kvalitetsrevisjon (internkontrollrunder) for... Dato for denne kvalitetsrevisjon... Dato for forrige kvalitetsrevisjon... 1 Lover, forskrifter og målsetting Har det kommet ny målsetting for denne planen eller er relevante lover eller forskrifter endret i perioden? Hvis ja: Er planen revidert? Hvis nei: Skriv avviksmelding 2 Evaluering av hendelser og øvelser Har der vært en uønsket hendelse i siste periode? Hvis ja: Er planen evaluert etter hendelser og ev korrigert? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Forutsetter planen at det skulle vært holdt øvelse i siste periode? Hvis ja: Er øvelse gjennomført? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Hvis ja: Er planen evaluert etter øvelse og ev korrigert? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Side 18 av 25

20 Side 19 av 25

21 3 Årlig kvalitetsrevisjon (rullering) Er denne planen (med eventuelle vedlegg) holdt ajour ved årlig kvalitetsrevisjon? Hvis nei: Skriv avviksmelding! 4 Utsendelse av revidert av plan Har alle innehavere av denne planen mottatt alle oppdateringer som er utsendt i perioden? Hvis nei: Skriv avviksmelding! 5 Tiltak Har der ved kvalitetsrevisjon av denne planen framkommet ønsker om tiltak som må inn? Hvis ja: Er tiltak ført opp i kommende tertialrapportering ev årsbudsjett- /økonomiplanprosess? Hvis nei: Skriv avviksmelding! 6 Avviksbehandling Er det siden forrige kvalitetsrevisjon kommet inn avviksmeldinger til denne plan? Hvis ja: Er avviksbehandling gjennomført i henhold til gjeldende regler? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Underskrift Side 20 av 25

22 Kopi sendes ass. rådmann Side 21 av 25

23 4.1.6 Skjema for avviksmelding Avviksmeldingskjema for... Ved gjennomgang av denne plan den...ble det konstatert følgende avvik: Endringer i målsetning eller i lover og forskrifter er ikke ajourført i plan Plan er ikke evaluert etter hendelse eller øvelse Det er ikke avholdt øvelse i periode Plan er ikke holdt ajour ved årlig kvalitetsrevisjon Etter endring av planen er det ikke sendt ut rettelser/oppdatering av planen til alle oppført i fordelingsliste Nye tiltak er ikke ført opp i kommende tertialrapportering ev årsbudsjett- / økonomiplanprosess Avviksmelding er ikke behandlet i henhold til gjeldende regler Beskrivelse: Ansvarlig for å endre/korrigere planen for å hindre lignende framtidige avvik er:... Frist for å gjennomføre endring er Underskrift Gjennomført, dato/ansvarlig... Side 22 av 25

24 Kopi sendes ass. rådmann 5.1 Fordelingsliste for «Beredskapsplan for kommunal kriseledelse» Ordfører Varaordfører Rådmann Ass. rådmann Virksomhetsleder Plan og utvikling Virksomhetsleder Pleie og omsorg Virksomhetsleder Helse og sosial Virksomhetsleder Oppvekst og kultur Drift og vedlikehold, kommunalt Avdelingsleder Gibos, institusjon Avdelingsleder Åpen omsorg, fastland Avdelingsleder Åpen omsorg, øyene Leder Servicefunksjoner Gibos Psykisk helse, to kommunalt ansatte, jf.2.4 Fagansvarlig IKT Lokalutvalg, 6 stk, jf. 2.5 Leder Servicekontoret Kommuneoverlege Lensmann Legevakt Salten Brann IKS Salten IUA Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS Fylkesmannen i Nordland Ekstra eksemplarer (servicekontorleders kontor) SKS produksjon Sundsfjord Sjøfossen Energi AS Nordlandsnett AS Statens Vegvesen, Nordland Beiarn kommune Meløy kommune Bodø kommune AMK Sogneprest Daglig leder, Gildeskål Eiendom KF Kirkevergen, Gildeskål Kirkelige Fellesråd Leder Planutvalget og Levekårsutvalget Gildeskål Røde Kors Sivilforsvaret Heimevernet Gildeskål Forskningsstasjon AS, Gifas Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag Gildeskål Fiskarlag Til sammen *) **) 2 stk. 6 stk. 5 stk. 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 2 stk 54 stk. *) Eksemplar nummereres og registreres på mottaker før utsendelse. Dersom årlig revisjon medfører endring i plan skal alle innehavere av denne få tilsendt ny plan. Side 23 av 25

25 **) Plan sendes for øvrig kommunens utvidede ledergruppe på e-post og legges ut på intranett. Side 24 av 25

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

1. INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting 2.2 Definisjoner 2.3 Kommunal beredskapsledelse 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 Varsling av den kommunale beredskapsledelse 3.1.1 Støttefunksjoner 3.1.2

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE O1.05.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Kriseplan for Marnardal kommune

Kriseplan for Marnardal kommune Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert 11.04.11 Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BODØ RØDE KORS

BEREDSKAPSPLAN FOR BODØ RØDE KORS BEREDSKAPSPLAN FOR BODØ RØDE KORS Gjeldende for perioden 01.01 2013 31.03 2015 1 Sist oppdatert: 15.05 2014 Beredskapsplanen beskriver - hva Bodø Røde Kors kan støtte Bodø kommune med ved ekstraordinære

Detaljer

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner.

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner. SNILLFJORD KOMMUNE KRISEPLAN En plan for den kommunale ledelse og kommunens Kriseteam Definisjon av krise : Ulykker og andre påkjenninger som i art og omfang går ut over det som regnes som normalrisiko

Detaljer