Beredskapsplan for kommunal kriseledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for kommunal kriseledelse"

Transkript

1 2014 Beredskapsplan for kommunal kriseledelse Sist revidert

2 Revisjonsbestemmelser: Rådmann har det overordnede ansvaret for at beredskapsplan for kommunal kriseledelse er oppdatert og etterleves i praksis og er ansvarlig for revidering av denne plan. Assisterende rådmann ivaretar den utøvende funksjon knyttet til beredskapsplanlegging. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig holdes ajourført minst en gang hvert år. Større endringer i Gildeskål kommunes organisasjon, rammevilkår eller øvrige forutsetninger skal også medføre at planen ajourføres utenom rutine. Revisjon foretas gjennom godkjenning av Formannskapet. Når årlig revisjon medfører endring i planen skal alle innehavere av denne planen få tilsendt ny plan (se kap. 5.1). Forsiden skal revideres med ny dato ved årlig gjennomgang og ved endringer i planen. Side 1 av 25

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Målsetting Definisjoner Kobling til kommunens helhetlige ROS-analyse Kommunale og eksterne fagplaner for beredskap Kommunal kriseledelse Delegert fullmakt til kommunal kriseledelse Kriseledelsens oppgaver Varsling av den kommunale ledelsen Varslingsplikt Varslingsmønster/innkalling av kommunal kriseledelse Kriseledelsens organisering og informasjonsopplegg Organisering - kontorlokaler, samband, nøkler etc Informasjonsopplegg Ansvarsdeling mot politi/lensmann og fylkesmann Kriseledelse, beredskapsråd og fagpersonell Ressurser - evakuering og forpleining m.m Krisehjelp ved alvorlige hendelser Nedtrappingsfase/etterbehandling Evaluering Logg for den kommunale krisestab Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver Løpende logg Øvelser Kvalitetsrevisjon Kvalitetsmål Gjennomføring Tiltak Avviksbehandling Sjekkliste Skjema for avviksmelding Fordelingsliste for «Beredskapsplan for kommunal kriseledelse» Side 2 av 25

4 1.1 Målsetting Kriseledelsen i Gildeskål kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende etater. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses/ledes i egen regi. 1.2 Definisjoner En krise kan defineres som en uønsket hendelse som har potensial til å true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til å utføre viktige funksjoner. En krise kan være en tilstand som kjennetegnes av at samfunnssikkerheten eller andre viktige verdier er truet, og at håndteringen utfordrer eller overskrider kapasiteten og/eller kompetansen til den organisasjonsenheten som i utgangspunktet har ansvaret for denne. Denne planen skal være et verktøy som brukes ved enhver krise eller hendelse slik at tap og skader på mennesker, miljø og materiell unngås eller reduseres. Beredskapsplan for kommunal kriseledelse er primært utarbeidet for kriser og uønskede hendelser i fredstid. Planene skal enkelt kunne tilpasse tilsvarende situasjoner i krig. Beredskapsplan for kommunal kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige etater og organer, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. 1.3 Kobling til kommunens helhetlige ROS-analyse Med basis i kommunens helhetlige ROS-analyse (2013) og vurderinger gjort i plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap (2014), anser kommunen at det er størst risiko for at følgende scenarier/uønskede hendelser kan nedføre behov for befolkningsvarsling og evakuering, og hvor vi ser det nødvendig med videre oppfølgings- og tiltaksarbeid: Tap av kommunikasjon - i form av tap av telefoni eller internett Svikt i vanntilførsel - Stjernåga vannverk Ekstremvær - storm og orkan På de to første punktene er kommunen godt i gang med oppfølgingsarbeidet og tar sikte på å ferdigstille løsninger i løpet av som vil redusere risikoen for uønskede hendelser. Siste punktet relaterer seg til en av flere mulige hendelser som vi i liten grad kan styre over, og hvor vi er avhengig av storsamfunnets prioriteringer mht. iverksetting av og omfang av tiltak. Vi må i disse tilfellene i størst mulig grad være forberedt på å håndtere og søke å minimere konsekvensene av disse hendelsene gjennom årlig rullering av beredskapsplan for kommunal kriseledelse og gjennomføring av kriseøvelser. Ressursbehovet knyttet til slike hendelser er angitt under kap.2.5 og 2.6, videre må ansvarsdeling mot politi/lensmann, Fylkesmannen og ev andre eksterne etater avklares (se kap. 2.3) Side 3 av 25

5 1.4 Kommunale og eksterne fagplaner for beredskap Alle "utøvende" beredskapsplaner finnes i de forskjellige fagplaner i kommunens virksomheter. Alle fagplaner skal blant annet inneholde oversikt over alle ressurser (i og utenfor kommunen), som kan brukes i en krise. Kommunale beredskapsplaner: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ( ) Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap ( ) Beredskapsplan for kommunal kriseledelse (2014) HMS Internkontrollhåndbok (2013) Katastrofeplan for helsetjenesten (1993) revideres i løpet av 2014 Smittevernplan (2009) - revideres i løpet av 2014 POSOM-plan (2006) revideres i løpet av 2014 Plan for helsemessig og sosial beredskap (2006) revideres i løpet av 2015 Beredskapsplan ved akutt forurensing (2006) IKT HMS Håndbok for vannverkene Inndyr, Stjernåga, Kjøpstad og Tøa (2011) Alle skolene og barnehager har planer for hvordan de skal forholde seg ved ulykker, skader og død blant elever, ansatte og foreldre I tillegg nevnes også kommuneplanens samfunnsdel og arealdel som er under revisjon i 2014 og arbeidet med planer, vedtatt i kommunens planstrategi for perioden , som er med på å sikre samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunen har videre utarbeidet rutiner for hvordan samfunnssikkerheten skal ivaretas i saker etter plan- og bygningsloven. Dette gjennom kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Det er foretatt og foretas løpende ROS-analyser på spesifikke områder/tema innenfor kommunens virksomhet. For øvrig ivaretas den løpende oppfølgingen av kommunens totale planverk gjennom «Kommunal planstrategi », vedtatt høsten Her angis når planer skal revideres og ansvarlig. I tillegg har vi interkommunalt samarbeid som kommunen deltar i innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap, herunder Salten Brann IKS, Salten IUA og Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS. Eksterne beredskapsplaner: Beredskap ved ulykker i tunnel, Statens vegvesen (2013) Beredskapsplaner for Sjøfossen Energi AS (2012) Beredskapsplan for SKS produksjon AS avd. Sundsfjord Beredskapsplan for havbruksnæringen i Gildeskål, Gifas (2010) Planene oppbevares samlet ved Servicekontoret på leders kontor, i øverste hylle til høyre. Side 4 av 25

6 1.5 Kommunal kriseledelse Ved en krise vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen. Kriseledelsen aktiveres ikke før politiet ber om det. Kommunal kriseledelse vil, etter den første akuttfase, være: Ordfører (leder) Rådmann (nestleder) Ass. rådmann Virksomhetsleder Plan og utvikling Daglig leder Gildeskål eiendom KF 1.6 Delegert fullmakt til kommunal kriseledelse I krisesituasjoner, jf. beredskapsplan for kommunal kriseledelse, har ordføreren følgende fullmakter: 1) Disponere inntil kr. 1 mill. for nødvendig hjelp til kriserammede ifm forpleining m.m., skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser (i ordførerens fravær delegeres denne fullmakten videre til varaordfører, rådmann eller ev assisterende rådmann). 2) Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 3) Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 4) Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 5) Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. (Punktene 2-5 gjelder i de tilfeller hvor rådmann og hans stedfortreder ikke er tilgjengelig, all den tid rådmann innehar disse fullmaktene). Rammebeløpet ovenfor i punkt 1, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende folkevalgt organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning. Side 5 av 25

7 1.7 Kriseledelsens oppgaver NB! Husk å loggføre alle aktiviteter på eget skjema (se kap. 2.9). 1) Avklare ansvarsforholdet til lensmann (se kap. 2.3) 1) Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere (se kap ) 2) Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser (se kap ) 3) Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad 1) Holde løpende kontakt med lensmann/politi, Hovedredningssentralen (HRS) og Fylkesmannen 1) Kalle inn ledere av faginstanser (egne og ev eksterne) etter behov (se kap. 2.4 og 2.5) 1) Iverksette informasjonstiltak (se kap ) og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og krisehjelp (se kap. 2.5 og 2.6) 2) Iverksette gjeldende kommunale fagplaner (se kap. 1.4) 1) Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale ressurser 1) Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen 2.1 Varsling av den kommunale ledelsen Varslingsplikt Enhver ansatt i Gildeskål kommune skal, når han/hun får kjennskap til en mulig krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (informasjon) gis til personer i alvorlig fare. Ved kriser skal den ansatte varsle sin nærmeste leder. Dersom nærmeste leder ikke er tilgjengelig varsles iht. kap NB! Mindre kriser og uhell forutsettes løst ved bruk av lokale kriseplaner og det daglige driftsapparat uten innkalling av kommunens toppledelse Varslingsmønster/innkalling av kommunal kriseledelse Varsling skjer til første tilgjengelige person fra liste under: 1) Ordfører 1) Rådmann 2) Ass. rådmann 3) Virksomhetsleder Plan og utvikling 4) Daglig leder Gildeskål Eiendom KF Den som først nås på varslingslisten i kap vurderer krisens omgang. Side 6 av 25

8 Vedkommende innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse, beredskapsråd og nødvendig fagpersonell i og utenfor kommunen (se kap. 2.4 og 2.5). NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet. 2.2 Kriseledelsens organisering og informasjonsopplegg Organisering - kontorlokaler, samband, nøkler etc. Kontor for kriseledelsen er formannskapssal i 2. etasje i kommunehuset Operativt område er kommunestyresal i 2.etasje i kommunehuset Større møter og media orientering holdes på lunsjrom i 3. etasje i kommunehuset Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) Nøkler til Kulturhuset og Inndyr skole oppbevares på Servicekontoret ved ev behov for evakuering. Nøkler og tilgang til øvrige nødvendige lokaler fås ved å kontakte stedlig leder. Alle kommunale og eksterne beredskapsplaner oppbevares samlet ved Servicekontoret på leders kontor, i øverste hylle til høyre (se kap. 1.4) Kart over Gildeskål kommune finnes på vegg ved kommunestyresal. Følgende personer kan åpne og betjene sentralbordet: Svanhild Lind ( ), Trine Breivik ( ), Liv-Heidi Breivik ( ) og Ellen Brækkan ( ). Det arbeides med å få på plass nødaggregat ved Gildeskål Bo- og Servicesenter (Gibos) i Ved ev langvarig strømbrudd på kommunehuset forflyttes overnevnte kriseledelsesarbeid til Gibos (vaktrom og kantine). Sannsynligheten for strømbrudd utover 3t er meget liten jf. strømfaglig vurdering - kommunen har tilførsel fra 4 ulike linjer. Innenfor 3t har vi backup i form av UPS (uninterruptable power supply system), som i realiteten er oppladbare batteri. Videre planlegges i flytting av kommunens servere til et sikrere område (jf. Gibos med aggregat) i Anskaffelse av satellitt telefoner ble vurdert i 2013,og er foreløpig ikke aktuelt. Side 7 av 25

9 2.2.2 Informasjonsopplegg Informasjonsansvarlig: Leder: Ordfører Nestleder: Rådmann Informasjonskontor: Sted: Sentralbordet (Servicekontorets ansatte skal alltid delta under etablering av informasjonskontor). Telefon: , Mobil: , Telefaks: Utstyr: Sentralbord, mobiltelefoner, telefaks, datakommunikasjon og brannmannskapenes eget sambandsutstyr gjennom Salten Brann IKS Oppgaver: 1) Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre 2) Informere befolkningen om situasjonen. Produsere informasjon og legge ut på aktuelle steder og plattformer. Kriseledelsen samlet skal godkjenne informasjonen 3) Informere om farlige situasjoner som kan oppstå, og dermed bidra til at ytterligere skader ikke oppstår 4) Informere om helsemessige og sosiale forhold, vareomsetning, energi og kommunikasjon 5) Informere egne ansatte, gi beskjed om hva den enkelte har ansvar for, og tydeliggjøre taushetsplikten rundt det de får kjennskap til 6) Informere media Aktuelle media: Avisa Nordland NRK Nordland Meløyavisa Mediarom: Lunsjrom på kommunehuset, 3. etasje Andre informasjonskanaler: Kommunens hjemmeside Via postkasser, plakatoppslag, løpesedler, oppsøke husstander Via skolene informasjon til elevene Informasjonsmøter i forsamlingslokaler Lokalutvalgene Via høytalerbiler Bodø Radio Internett (e-post, på sikt facebook m.m.) SMS Fylkesmannens informasjonsenhet/kontaktperson: Fylkesberedskapsleder, p.t. n Martin Skoglund, tlf. kontor /mobil Side 8 av 25

10 2.3 Ansvarsdeling mot politi/lensmann og fylkesmann Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse betyr også informasjonsansvar): Redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker eller tap av store verdier Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningene. Dersom i tvil kontakt lensmannen. Lensmannen kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for krisehåndteringen til den kommunale kriseledelsen. Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lenger tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, frost, skogbrann ol. Fylkesmannen har anledning til, ved større regionale kriser, å overføre ansvaret for kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab. 2.4 Kriseledelse, beredskapsråd og fagpersonell Ordfører (Info.leder) Kriseledelse: Navn Funksjon Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon Petter Jørgen Pedersen Hilde Furuseth Johansen Varaordfører (ved ordførers fravær) Rådmann (nestleder info.) Geir Mikkelsen Ass. rådmann Wenche O. Bergheim-Evensen Virksomhetsleder Plan og utvikling Sturla Andersen Daglig leder Gildeskål Eiendom KF Roger Andreassen Ved behov innkaller kriseledelsen hele eller deler av beredskapsrådet. Side 9 av 25

11 Medlemmer i beredskapsrådet: Funksjon Navn Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon Lensmann (nødnr.112) Jim Kristiansen Virksomhetsleder Pleie og omsorg Anne-Grete Mosti Virksomhetsleder Helse og sosial (leder kriseteam Helse og sosial) Bente Sundsfjord Virksomhetsleder Oppvekst og kultur Svein Eggesvik (konstituert) eller Drift og vedlikehold Gregor Hiler Sivilforsvaret Gustav Kaald-Olsen eller Vakthavende Heimevernet Gildeskål Røde Kors n Ove Edvardsen Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag Øyvind Mevik Gildeskål Fiskarlag Michael Svendsen Fagpersonell: Funksjon Navn Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon Avdelingsleder Gibos, institusjon Lena F. Sandnes Avdelingsleder Åpen omsorg, fastland Trine Ågnes Avdelingsleder Åpen omsorg, øyene Anne Grete Karlsen Leder Servicefunksjoner Gibos Hilma Sofie Christensen Psykisk helse Berith Anthonsen Hege Seljeseth Legevakt Fagansvarlig IKT Joar Norli Brannsjef Rolf Søtorp vakta Varsling av kriser (brann m.m.) 110 Drift og vedlikehold Gregor Hiler Leder Servicekontor Svanhild Lind Kommuneoverlege Laila Didriksen Side 10 av 25

12 2.5 Ressurser - evakuering og forpleining m.m. Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller utsatt område i kommunen, til et annet område i eller utenfor kommunen. Ansvarlig: Lensmannen er ansvarlig for å lede evakueringen. Oppgaver: 1) Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem bor der) 2) Informere befolkningen i evakueringsområdet om hva de skal ta med seg 3) Skaffe egnede transportmidler, jf. kap 2.5 4) Samle personer i egnede lokaler, når innkvartering ikke kan skje direkte dvs. Inndyr skole og Kulturhuset jf. kap ) Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor og hvem som flytter på egen hånd 6) Kontrollere at evakueringsområdet er tomt, og sette ut vaktmannskaper 7) Bistå med behandling av skadde og personer med psykiske lidelser 8) Samarbeide nært med skadestedsledelsen 9) Sørge for forpleining og ev klær, jf. kap ) Omsorgsfunksjon. Avtale med prest 11) Gi løpende informasjon jf. kap Mannskapsressurser: Kommunale ressurser (inkl. noen eksterne) under kap. 2.4, jf. kriseledelse, beredskapsråd og fagpersonell. Aktører Tlf. Inndyr lokalutvalg v/heidi Meland Arnøyene lokalutvalg v/sissel Minde Sandhornøy lokalutvalg v/tore Laugsand Nordfjorden lokalutvalg v/birger Willumsen Storvikbukta lokalutvalg v/monika Iversen Sørfjorden lokalutvalg v/kenneth Norum Salten brann IKS 110/ Salten IUA Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS Politi 112/02800/ Helse (AMK) 113/ Sivilforsvaret Nordlandsnett AS / feil på nett Sjøfossen Energi AS / feil på nett Sogneprest Eivind Ørum Statens Vegvesen, Nordland Side 11 av 25

13 SKS produksjon AS, avd. Sundsfjord Oppdrettsnæringa, ved Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas) Liste over mulige innkvarteringssteder/forpleining (inkl. mat): Forpleining (inkl. mat) Aktører Tlf. Innkvartering Gildeskål kulturhus Kjellingstraumen Fjordcamp Hustad Camping Saltstraumen Hotell Saltstraumen Camping Ørnes Hotell Arnøy Brygge Gildeskål bo- og servicesenter Heimsjyen Villa Solvika Vertshuset Fjordbua Meløy vidg. Skole Coop Inndyr Coop Storvik Coop Nygårdsjøen Joker Inndyr Spar Sandhornøy Joker Sørarnøy Joh. Nilsen-Nygård Sandhornøy Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter Inndyr skole Inndyr barnehage Nygårdsjøen oppvekstsenter Sandhornøy skole og barnehage Storvik oppvekstsenter Sørarnøy skole og barnehage Kirker og kapeller, kontakt Gildeskål kirkelige Fellesråd U.L. Håpet, ungdomshus Inndyr U.L. Framhug, ungdomshus Kjelling U.L. Havgull, ungdomshus Nygårdsjøen UL Fremskritt, ungdomshus Sandhornøy Ungdomshus Fleinvær Grendelaget Nordlys, Grendehus Sørarnøy Bedehus Sørarnøy UL Vårsol, ungdomshus Sørfinnset U.L.Sandhornet, ungdomshus Sandvika U.L.Havgull, ungdomshus Nygårdsjøen UL Haapet, ungdomshus Forstranda Side 12 av 25

14 UL Skoglund, Ungdomshus Skjellvik Forsamlingshus Øyjord Liste over tilgjengelige transportmidler /utstyr på land og til vanns: Aktører Tlf. Elias Blix II (legeskyssbåt) Nordlandsbuss Leiekjøring snøscooter, Torbjørn Johannessen Drosje Inndyr, Norvald Myrvoll Drosje Sørfinnset, Werner Amundsen / Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag, Øyvind Mevik / Gildeskål Fiskarlag, Michael Svendsen Oppdrettsnæringa, ved Gifas Sjøfossen Energi AS, båt Vertshuset Fjordbua, båt Arnøy brygge, båt Krisehjelp ved alvorlige hendelser Ved alvorlige hendelser (kriser, katastrofer) kan det være behov for betydelig krisepsykiatrisk innsats. Gildeskål kommune har egen gruppe for psykisk og sosial omsorg, tverrfaglig sammensatt, denne betegnes «kriseteam helse og sosial». Kriseteam helse og sosial har som oppgave å drive mottakssted for personer som har behov for psykososial omsorg etter ulykker og katastrofer, jf. POSOM-plan. Kriseteam helse og sosial aktiveres ikke før politiet ber om det. Dernest vil Nordlandssykehuset, psykiatri være kommunens nettverk. 2.7 Nedtrappingsfase/etterbehandling Kriseledelsen vedtar: At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift Om og ev hvor lenge opplegg for kriseinformasjonen skal opprettholdes etter at kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av alt innsatspersonell (debriefing ved hjelp av tilgjengelige ressurser som prest, lege, psykiater og beskrivelser under POSOM-plan) 2.8 Evaluering Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krise gjøres så snart som mulig etter at krise er avsluttet. Gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal kriseledelse. Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evaluering. Dersom det fastslås feil i plan eller det har vært større avvik mellom planforutsetninger og faktisk gjennomføring skal planen revideres. Side 13 av 25

15 2.9 Logg for den kommunale krisestab Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver Oppgave Utført kl. Avklare ansvarsforholdet til lensmann... Skaffe første oversikt over inntruffet hendelse fra skadestedsledelse... Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser... Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov Navn... Navn... Navn... Navn... Navn Iverksette informasjonstjeneste... Iverksette gjeldende kommunale fagplaner Plan for... Plan for... Plan for... Plan for Opphør av kommunal kriseledelse... Opphør av kriseinformasjonstjeneste... Side 14 av 25

16 2.9.2 Løpende logg Nr. Hendelse Tiltak Sign Side 15 av 25

17 Side 16 av 25

18 3.1 Øvelser Kommunal ledelse ved større kriser er en stor og omfattende oppgave. I tillegg til å utarbeide nødvendige planer er øvelser svært viktig. Det skal holdes minst en øvelse annet hvert år for kommunal kriseledelse - ca. 50 % av øvelsene i Gildeskål skal være teoretisk papirøvelser og resten praktiske øvelser. Større øvelser sammen med andre eksterne instanser i Gildeskål gjennomføres ca. annenhver øvelse. Etter hver øvelse skal det foretas en evaluering. Dersom det fastslås feil i planen eller det har vært større avvik mellom planforutsetninger og faktisk gjennomføring skal planen revideres. 4.1 KVALITETSREVISJON Kvalitetsmål Ved kvalitetsrevisjoner skal det kontrolleres om målsettingen for planen er oppfylt prosedyrer som er beskrevet følges Gjennomføring Kvalitetsrevisjon (rullering) av denne planen skal gjennomføres årlig. Tidsfrist 1. juli hvert år. Sjekkliste (se kap ) skal fylles ut av leder for Servicekontor og sendes ass. rådmann Tiltak Dersom det ved kvalitetsrevisjon av plan framkommer ønsker om tiltak som har økonomiske konsekvenser skal dette tas med i kommunens tertialrapportering samme år ev i årsbudsjett- / økonomiplanprosess for kommende år Avviksbehandling Når det oppdages avvik fra planen skal det alltid skrives ut avviksmelding på standardisert skjema Avviksmelding (se kap ) fylles ut og sendes ass. rådmann. Side 17 av 25

19 4.1.5 Sjekkliste Sjekkliste ved kvalitetsrevisjon (internkontrollrunder) for... Dato for denne kvalitetsrevisjon... Dato for forrige kvalitetsrevisjon... 1 Lover, forskrifter og målsetting Har det kommet ny målsetting for denne planen eller er relevante lover eller forskrifter endret i perioden? Hvis ja: Er planen revidert? Hvis nei: Skriv avviksmelding 2 Evaluering av hendelser og øvelser Har der vært en uønsket hendelse i siste periode? Hvis ja: Er planen evaluert etter hendelser og ev korrigert? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Forutsetter planen at det skulle vært holdt øvelse i siste periode? Hvis ja: Er øvelse gjennomført? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Hvis ja: Er planen evaluert etter øvelse og ev korrigert? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Side 18 av 25

20 Side 19 av 25

21 3 Årlig kvalitetsrevisjon (rullering) Er denne planen (med eventuelle vedlegg) holdt ajour ved årlig kvalitetsrevisjon? Hvis nei: Skriv avviksmelding! 4 Utsendelse av revidert av plan Har alle innehavere av denne planen mottatt alle oppdateringer som er utsendt i perioden? Hvis nei: Skriv avviksmelding! 5 Tiltak Har der ved kvalitetsrevisjon av denne planen framkommet ønsker om tiltak som må inn? Hvis ja: Er tiltak ført opp i kommende tertialrapportering ev årsbudsjett- /økonomiplanprosess? Hvis nei: Skriv avviksmelding! 6 Avviksbehandling Er det siden forrige kvalitetsrevisjon kommet inn avviksmeldinger til denne plan? Hvis ja: Er avviksbehandling gjennomført i henhold til gjeldende regler? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Underskrift Side 20 av 25

22 Kopi sendes ass. rådmann Side 21 av 25

23 4.1.6 Skjema for avviksmelding Avviksmeldingskjema for... Ved gjennomgang av denne plan den...ble det konstatert følgende avvik: Endringer i målsetning eller i lover og forskrifter er ikke ajourført i plan Plan er ikke evaluert etter hendelse eller øvelse Det er ikke avholdt øvelse i periode Plan er ikke holdt ajour ved årlig kvalitetsrevisjon Etter endring av planen er det ikke sendt ut rettelser/oppdatering av planen til alle oppført i fordelingsliste Nye tiltak er ikke ført opp i kommende tertialrapportering ev årsbudsjett- / økonomiplanprosess Avviksmelding er ikke behandlet i henhold til gjeldende regler Beskrivelse: Ansvarlig for å endre/korrigere planen for å hindre lignende framtidige avvik er:... Frist for å gjennomføre endring er Underskrift Gjennomført, dato/ansvarlig... Side 22 av 25

24 Kopi sendes ass. rådmann 5.1 Fordelingsliste for «Beredskapsplan for kommunal kriseledelse» Ordfører Varaordfører Rådmann Ass. rådmann Virksomhetsleder Plan og utvikling Virksomhetsleder Pleie og omsorg Virksomhetsleder Helse og sosial Virksomhetsleder Oppvekst og kultur Drift og vedlikehold, kommunalt Avdelingsleder Gibos, institusjon Avdelingsleder Åpen omsorg, fastland Avdelingsleder Åpen omsorg, øyene Leder Servicefunksjoner Gibos Psykisk helse, to kommunalt ansatte, jf.2.4 Fagansvarlig IKT Lokalutvalg, 6 stk, jf. 2.5 Leder Servicekontoret Kommuneoverlege Lensmann Legevakt Salten Brann IKS Salten IUA Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS Fylkesmannen i Nordland Ekstra eksemplarer (servicekontorleders kontor) SKS produksjon Sundsfjord Sjøfossen Energi AS Nordlandsnett AS Statens Vegvesen, Nordland Beiarn kommune Meløy kommune Bodø kommune AMK Sogneprest Daglig leder, Gildeskål Eiendom KF Kirkevergen, Gildeskål Kirkelige Fellesråd Leder Planutvalget og Levekårsutvalget Gildeskål Røde Kors Sivilforsvaret Heimevernet Gildeskål Forskningsstasjon AS, Gifas Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag Gildeskål Fiskarlag Til sammen *) **) 2 stk. 6 stk. 5 stk. 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 2 stk 54 stk. *) Eksemplar nummereres og registreres på mottaker før utsendelse. Dersom årlig revisjon medfører endring i plan skal alle innehavere av denne få tilsendt ny plan. Side 23 av 25

25 **) Plan sendes for øvrig kommunens utvidede ledergruppe på e-post og legges ut på intranett. Side 24 av 25

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse.

Plan for kommunal kriseledelse. 1 14/31-54 X20 Plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt av Hemne kommunestyre den 29.juni 2004, sak 82/04. Revidert pr. 10.november 2014. 2 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER 2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 PLAN KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 Innholdsfortegnelse 1. Organisering... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Definisjoner... 4 1.3 Kommunal kriseledelse... 4 1.4 Organisasjonsplan for kommunal kriseledelse...

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2017 Beredskapsplan for kommunal kriseledelse Versjon pr 17.11.2016 Side 1 av 21 Revisjonsbestemmelser: Rådmann har det overordnede ansvaret for at beredskapsplan for kommunal kriseledelse er oppdatert

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 17.08.2012 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er Beredskapsleder hos Rådmannen. Plan for kommunal kriseledelse skal holdes ajourført

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Etnedal kommune Plan for kommunal kriseledelse Utarbeidet juni 1999 Revidert februar 2009 Rettelser og endringer Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsansvarlig ved rådmannskontoret.

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Beredskapsplan. Rennebu kommune

Beredskapsplan. Rennebu kommune Beredskapsplan Rennebu kommune Oppdatert 22.06.2012 Beredskapsplan for Rennebu kommune - forord Beredskapsplanlegging i en kommune har som formål å vurdere organisering og tiltak for å forebygge eller

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg. : Administrasjonsutvalget. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 09:25

Møteprotokoll. Utvalg. : Administrasjonsutvalget. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 09:25 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Administrasjonsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 08.06.2016 Tidspunkt : 09:00 09:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Walter Pedersen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan OPPDAL KOMMUNE Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Informasjonsplan PLANANSVARLIG: ORGANISASJONSSJEF Vedtatt

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Plan for kommunal kriseledelse Vedtatt av kommunestyret 28.08.2008 INNHOLD: 1 INNLEDNING...1 1.1 BAKGRUNN / ANSVARSFORHOLD... 1 1.2 BEREDSKAPSMESSIGE HENSYN I SAMFUNNSPLANLEGGINGEN... 1 1.3 RISIKO OG SÅRBARHET...

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE Ingjerd Astad-Steen Rådmann Ove Smedplass Beredskapskoordinator Dato: Rev 090512 Nr av 41 2 1. RETTELSER OG ENDRINGER 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av styre i møte den 12.11.08, sak 73/08 Innholdsfortegnelse 1. ORGANISERING... 2 1.1 Målsetting... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Kommunal kriseledelse... 2 2. VARSLING

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg. : Levekårsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 11.02.2016 Tidspunkt : 17:15 20:30

Møteprotokoll. Utvalg. : Levekårsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 11.02.2016 Tidspunkt : 17:15 20:30 Møteprotokoll Utvalg : Levekårsutvalget Møtested : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 11.02.2016 Tidspunkt : 17:15 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Silje Nordgård Leder Ap

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Plan for Kommunal Kriseledelse

Plan for Kommunal Kriseledelse Eksemplar nr. _ av 32. Meløy kommune Plan for Kommunal Kriseledelse Revisjon 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Oversiktskart 4 1. Organisering 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Definisjoner 5 1.3 Kommunal

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Hole kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.99 Sist revidert 11.12.2006 Oppdatert administrativt august 2013 Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03. FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.13 av MNO 1 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING S. 4 2.1 Målsetting S.

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess / rådmann 09.12.2015 28.09.2017 Fredrikstad kommune Ole Bøklepp / beredskapsleder

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Eks. nr X av 17 BEREDSKAPSPLAN inkl. kriseledelse for FOSNES KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 23.04.2009 PS 12/09 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 1.0 Bakgrunn 4 1.1 Målsetting

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer