PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE"

Transkript

1 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av Rådmannen

2 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellig utøvende enheter. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses/ledes i egen regi DEFINISJONER Krise er definert som en uønsket hendelse som rammer større grupper mennesker og som er mer omfattende enn det ordinære tjenesteapparatet takler tilfredsstillende. I "Veileder for kriseplanlegging i kommunene" utarbeidet av direktoratet for sivilt beredskap defineres en kriseplan som "forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid". Etterfølgende planer for kommunal kriseledelse er primært utarbeidet for kriser og uønskede hendelser i fredstid. Planene skal enkelt kunne tilpasses tilsvarende situasjoner i krig. Plan for kommunal ledelse er en overordnet plan, som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige enheter og organer, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. * Kommunens kriseledelse er beskrevet i plan for kommunal kriseledelse. Denne planen omfatter definerte funksjoner innen kommuneledelsen, og viser kriseledelsens mandat, når og hvordan den innkalles og hvordan arbeidet utøves. Kommunalt beredskapsråd: Kommunestyret oppnevner et medlem som tiltrer kriseledelsen for en periode på 4 år om gangen, i henhold til gjeldende normalreglement. I tillegg til kommuneledelsen (kommunal kriseledelse) inngår også representanter fra politi, sivilforsvar, brannvesen og heimevern. Samlet utgjør dette kommunens beredskapsråd. Beredskapsplaner: På en rekke områder er det utarbeidet egne beredskapsplaner, dette gjelder for eksempel strømbrudd, brann, vannforsyning osv. Ved kriser utenom kommunen som organisasjon vurderes innkalling av det kommunale beredskapsrådet. ROS-analyse: Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført for best mulig å avdekke de ulike behov for beredskap i Klæbu kommune. 2

3 1.3. KOMMUNAL KRISELEDELSE Kriseledelsen vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være "vakthavende tjenestemann". Ved en større hendelse vil kommunens toppledelse bli innkalt, og etter hvert overta ledelsen. Kommunal kriseledelse vil, etter den første akuttfase, være: G Ordfører (leder) G Rådmann Stedfortreder for rådmann Andre fagpersoner som anses nødvendig, se for øvrig pkt OPERATIV DEL 2.1. VARSL1NG AV DEN KOMMUNALE LEDELSEN Varslingsplikt Enhver ansatt i Klæbu kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden.informasjon gis til personer i fare. Ved større kriser skal den kommunale kriseledelsen varsles via sentralbordet. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig, følges listen for overordnet kriseledelse. Mindre kriser og uhell forutsettes fortsatt løst av det faglige driftsapparat uten innkalling av kommunal toppledelse. Varsling via teknisk vakt: Kommunal kriseledelse ved rådmannen (eller stedfortreder) skal normalt varsles via teknisk vakt (døgnbemannet). Varslingsmønster Befalsvakt teknisk vakt varsler første tilgjengelige person fra liste under: Rådmann Stedfortreder for rådmannen Ordfører Andre fagpersoner 2.2. INNKALLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN Hendelsesvurdering/innkalling o Rådmann / eventuelt stedfortreder) vurderer krisens omfang. 3

4 Rådmannen innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen (se kap. 4.1 og vedlegg). Kontorlokaler, samband, nøkler m.v. Kontor for kriseledelsen er formannskapssal i 2. etasje i Klæbu rådhus. Tilstøtende rådmannskontor og ordførerkontor kan fungere som avlastningskontor. Operativt område er formannskapssalen. Større møter og stor mediaorientering avholdes i kommunestyresalen. 9 Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) i administrasjonen. Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: - Fasttelefon, mobiltelefon, telefaks og e-post Apparat for eget radiosamband rekvireres fra enhet for drift og vedlikehold. Hovednøkkel til rådhuset finnes i post/arkiv For mer detaljerte opplysninger, se kap KRISELEDELSENS OPPGAVER. NB! Husk å loggføre alle aktiviteter Avklar ansvarsforholdet til politi/lensmann I. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser den kan ha for kommunen og kommunenes innbyggere. 2. Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser (se telefon/varslingsliste). 3. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad. 4. Holde løpende kontakt med lensmann/politi, lokal redningssentral (LRS) og fylkesmann. 5. Kalle inn nødvendige ledere og faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov (se varslings / telefonliste). 6. Iverksette informasjonstiltak (se 2.5) og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og krisepsykiatri (se 2.6 og 2.7). 7. Iverksette gjeldende kommunale fagplaner (se 3.1). 8. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale ressurser. 9. Avgi periodisk rapport til fylkesmannen. NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er revidert i henhold til faktiske endringer. Kommunestyret har i k-sak av vedtatt fullmakter til kommunal kriseledelse (i fredstid). I krisesituasjoner, jfr. kommunens kriseplan, har ordføreren følgende fullmakter (I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann eller stedfortredende rådmann) 4

5 1. Disponere inntil 1 million kr. til nødvendige tiltak til kriserammede til forpleining, skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter når det er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. Rammebeløpet i pkt. 1 kan overskrides ved påtrengende behov, når bevilgende folkevalgte organer ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges kommunestyret til godkjenning. 2.5 KRISELEDELSENS INFORMASJONSOPPLEGG Informasjonsplanen viser hvilke ressurser (materiell/mennesker) som står til rådighet for kriseledelsen Målsetting for informasjon i krisesituasjon Informasjon i krise skal gis hurtig og korrekt til: Kommunale organ Rammede - involverte i krisen (skadde/overlevende/evakuerte) Pårørende/enkehpersoner Befolkning generelt Mediene Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt korrekt, raskt og rnålrettet. Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og framstå enhetlig for mottakeren. Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret. Informasjon skal følge vanlige kommandolinjer for melding i organisasjonen. Informasjon skal bygge på dialog med omverdenen. Informasjonsansvar ved krisehåndtering. Det er leder av kriseledelsen som har det overordnede informasjonsansvar, jfr. pkt.1.3. Kriseledelsen skal holde seg orientert om krisens utvikling og opprette informasjonskanaler slik at all informasjon gis riktig og ensartet. 5

6 2.5.3 Informasjonsflyt Intern informasjon Informsjonsflyt/kommandolinjer for all informasjon mellom kriseledelse, kommunens øvrige organer og de involverte på stedet. Ekstern informasjon Informsjonsflyt/kommandolinjer for all informasjon mellom kriseledelse, pårørende, befolkning generelt og mediene. Kriseledelsen skal selv, eller bemyndige andre informasjonssystemet til: Å gå direkte til mediene. o Å holde informasjonsleddene oppdaterte o Å lede pressekonferanser 0 Teknisk tilrettelegging avklares med informasjonsansvarlig og er publikumsmottakets ansvar etter ordre fra kriseledelsen Opprettelse av informasjonskontor Kriseledelsen skal vurdere å opprette: Informasjonskontor i rådhusets publikumsmottak. Ansvarlig: Rådmannen eller stedfortreder Informasjonskanaler (for telefonnummer se vedlagte telefonliste) Radio NRK PI og P2 NRK P3 NRK TV Lokale aviser: Klæbuposten Adresseavisen Intern varsling til ansatte i Klæbu kommunen via elektronisk saksbehandlersystem Informasjonskontor for publikum, pårørende og medier Informasjonskontor opprettes i rådhusets publikumsmottak. Postfunksjonen reduseres til utlevering av pakker og verdipost. Telefonlinjer inn til informasjonen er: Sentralbord: Kantine opprettes som venterom for pressen, hvor kriseleder/informasjonsansvarlig melding til pressen. kan gi Kommunestyresal henyttes til pressekonferanser, og opprettes ellers som møterom for informasjonsenheten og mottak av pressen. Bemannes av inntil 2 personer etter nærmere ordre fra kriseledelsen. 6

7 Evakuering Ved evakuering ev mennesker skal en (eller flere) fra info-enheten være tilstede i mottaket og der håndtere informasjonsansvaret. Info-enheten representant skal sammen med medisinsk ansvarlig regulere forbindelse mellom evakuerte og mediene. Klæbuhallen nyttes i de fleste sammenhenger som evakueringslokaler, eventuelt i samarbeid med Sivilforsvaret. Ansvar for ledelse av informasjonsenheten Overordnet ansvar for informasjon som gis av inforrnasjonsenheten ordfører (varaordfører) Lederen gir ordre til betjening, etter ordre fra kriseleder, om hvilke opplysninger som kan gis til publikum/pårørende og har ansvar for at annen informasjon ikke kommer ut. Lederen gir kriseleder opplysninger om hvilken oppfatning han/hun har av informasjonsbehovet. Betjening av informasjonsenheten: Alle tilsatte i publikumsmottaket, supplert med ansatte i fellestjenesten (etter behov). Informasjonsenhetens oppgaver: 1. Gi informasjon til publikum/pårørende etter oppdrag fra kriseledelsen. 2. Gi mediene informasjon om pressekonferanse, utlevere pressemeldinger fra kriseledelse og henvise mediepersoner til oppholdsrom hvor de kan vente på ny informasjon. 3. Henvise pårørende til rette vedkommende/sted (kriseteam). 4. Henvise publikum til sted hvor de kan vente på ny informasjon. Informasjon til pårørende som kommer til Klæbu rådhus: kriseteam. Håndtering: Leder for enhet helse innkaller betjening etter egen fagplan. Informasjon til pårørende: Etablering av egnet lokale til kriseteamets arbeid vil være avhengig av hvor i kommunen ulykken har funnet sted, ulykkens omfang m.v. Lokaler etableres der det finnes naturlig, og samarbeid med lokalets eier Informasjon etter krisen Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med info-ansvarlig ansatte og kriseteamet som har fanget opp informasjonsbehovet. 2.6 EVAKUERING OG FORPLEINING Eventuell evakuering av lokalbefolkningen iverksettes av politiet. Plan for evakuering og forpleining er 2-delt ut fra følgende forutsetninger: Planlagt evakuering som normalt vil strekke seg over flere dager. Her vil overnattingsmuligheter, forpleining etc. være dominerende elementer. Plan for denne type evakuering er utarbeidet og vedtatt. 2. Akutt evakuering som må organiseres uten forutgående varsel. Her vil mottak, registrering og midlertidig losji være hovedelementer. En slik situasjon vil pågå i en 7

8 kortere tid, eventuelt gå over i type 1. Det forutsettes at evakueringsplan, med tillegg av Sivilforsvarets planer/innsats, fyller dette behovet. Planen inneholder informas'on om: Transport Innkvartering Forpleining (fra innsatspersonell) Kommunikasjon (samband) 9 Etablering av kriseteam Informasjon Plan for bruk av/rullering av innsatspersonell 2.7 NEDTRAPPINGSFASE/ETTERBEHANDLING Kriseledelsen vedtar: At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift. Om (eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjon skal opprettholdes etter at kriseledelsens andre oppgaver er avslutter Igangsetting av nødvendige tiltak for oppfølging av innsatspersonell. 2.8 EVAKUERING Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krise vurderes så snart som mulig etter at krise er avsluttet. Gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal kriseledelse. Det skal utarbeides skriftlig rapport etter evaluering. Ved vesentlige avvik fra planen skal denne endres umiddelbart. 3. KOMMUNALE FAGPLANER OG BEREDSKAP 3.1 Kommunale fagplaner for beredskap Alle beredskapsplaner inneholder oversikt over ressurser (i og utenfor kommunen), som kan brukes i en krise. Kommunale beredskapsplaner: Plan for kommunal kriseledelse. Veiledning for koordinering og ledelse av alle kommunale tiltak når en krise oppstår, datert Kommunale rutiner for kvalitetssikring av beredskapsarbeidet. Beredskapsplan for vannforsyning. Plan for kommunens brannordning. Foreliggende brannordning er godkjent. Beredskapsplan for kriseteam. Psykisk helseplan. Beredskapsplan for langvarig strømbrudd i Klæbu kommune. Brannvesenet har oversikt over bygninger som er tilgjengelige for allmennheten. Disse omfattes av krav til brannberedskap, alarmplaner, evakuering m.m. Telefon og adresselister. Smittevernplan. Plan for helsemessig og sosial beredskap. 8

9 4.1. KOMMUNAL KR1SELEDELSE Ordfører Rådmann Rådmannens faste stedfortreder Komrnunalsjef I tillegg suppleres kriseledelsen med (avhengig av område/tiltak): Kommuneoverlege Varaordfører Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Følgende kan også være aktuelle: Politi/lensmann o Sivilforsvaret Forsvaret/heimevernet o Frivillige organisasjoner 4.2. VARSLINGSLISTE Se vedlagte telefon/varslingsliste. 9

10 5. UTFYLLENDE INFORMASJON 5.1 LOKALER, SAMBAND OG UTSTYR FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Kontor for kriseledelsen og operativt område er formannskapssal i 2. etasje i Klæbu rådhus. Tilstøtende kontorer kan ved behov fungere som avlastningskontor. Større møter og stor mediaorienteringer holdes i kommunestyresalen. Nødstrøm dekkes fra eget aggregat (også sentralbord). Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) i administrasjonen. Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: Telefon formannskapssal Kontor rådmann Kontor ordfører IKT-rådgivning linje 523 linje 517 linje 516 mobilnr Telefaks Apparat for eget radiosamband kan om nødvendig rekvireres fra enhet for drift og vedlikehold. PC, TV, video og radio installeres ved behov i formannskapssalen. Kommunale kart er tilgjengelig på nærings og utbyggingstjenesten Oversikt over personer som kan åpne og betjene sentralbord finnes i telefonliste (vedlegg) 5.2. ANSVARLIG MOT POLITI OG FYLKESMANN Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse betyr også informasjonsansvar): Redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker eller tap av store verdier. Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette. Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendeler som vil bli etterforsket for straffbare handlinger, også i forhold som ikke direkte berører etterforskningen. Dersom det er tvil skal politiet kontaktes. Politiet kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret av krisehåndteringen til den kommunale kriseledelsen. 10

11 Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lengre tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, frost og skogbrann. Ved større regionale kriser kan fylkesmannen overføre ansvaret for kriseledelsen til egen kriseledelse. 5.3 LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISELEDELSE Består av: Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens førsteoppgaver (internt dokument) Løpende logg (internt dokument) 6. KVALITETSSIKRING 6.1 ØVELSER Kommunal ledelse ved større kriser er en stor og omfattende oppgave. J tillegg til utarbeide nødvendige planer er øvelser svært viktig. Det skal holdes en øvelse hvert annet år for kommunal kriseledelse om lag halvparten av øvelsene i Klæbu skal være teoretiske papirøvelser og resten praktiske øvelser. Større øvelser sammen med andre instanser i Klæbu gjennomføres ca annenhver gang. Etter en øvelse skal det foretas en evaluering. Dersom det fastslås feil i planen, eller det har vært større avvik mellom planforutsetninger og faktisk gjennomføring, skal planen revideres KVALITETSREVISJON Kvalitetsmål Ved kvalitetsrevisjoner skal det kontrolleres om: Målsettingen for planen er oppfylt Prosedyrer som skal følges er beskrevet Gjennomføring Kvalitetsrevisjon (rullering) av denne planen skal gjennomføres årlig i samsvar med generelle retningslinjer for kvalitetsrevisjon av beredskapsplaner i Klæbu kommune. Oppgaven utføres som en del av revisjonen/rulleringen av kommuneplanens handlingsdel. Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er rådmannen (beredskapsleder). Plan for kommunal kriseledelse skal også ajourføres ved organisatoriske endringer som har konsekvenser for planen. Når årlig revisjon medfører endringer i planen skal alle innehavere av denne planen få tilsendt ny plan se pkt. 7.1 fordelingsliste. 11

12 6.2.3 Tiltak Dersom det ved kvalitetsrevisjon av planen framkommer ønsker om tiltak som har økonomiske konsekvenser, skal dette tas med i behandlingen/revisjonen av kommuneplanens handlingsdel Avviksbehandling Dersom det oppdages avvik fra planen skal det alltid skrives ut avviksmelding på standard skjerna. Avviksliste skal fylles ut og sendes rådmannen Sjekkliste Sjekkliste internkontroll 7. FORDELING 7.1 FORDELINGSLISTE Plan for kommunal kriseledelse er fordelt som følger: Ordfører Varaordfører Rådmann Stedfortreder for rådmannen IT-sjef Plansjef Kommuneoverlege Lensmann i Klæbu Brannsjef Vaktsentralen Fylkesmannen Sivilforsvaret To ekstra eksemplarer av planen befinner seg hos rådmannen. Totalt: 14 stk. Eksemplarer skal nummereres og registreres på mottaker før utsendelse. Når årlig revisjon medfører endring i planen skal alle innehavere av denne planen få tilsendt ny plan. Klæbu, den Johnny Nilssen, Konstituert rådmann 12

13 VEDLEGG: VARSLING S - OG TELEFONLISTE 13

14 Klæbu kommune Kommuneplan for kriseledelse VARSLINGSLISTE Skrevet av Kontrollert av Godkjent av Revideres innen Initialer Dato OFO/TFL JN JNI Alarmtelfoner: Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Kormnunale vakttelfon (døgnvakt) Legevakt/øyeblikkelig hjelp: Klæbu Legesenter: Hj.sykepl.vakttelefon(døgnyakt)

15 Fred Mælen Fagleder Transport: Kommunens vakttelefon: EL-fosyning: Kraftselskaper Telefoner Telfaks Trondheim Energiverk Media: Radio og TV Telefon: Telefaks: NRK, Tyholdt radio P1,P NRK, Tyholdt, radio P NRK S-T radio og TV Andre: Statlige institusjoner: Telefon: Telefon: Sivilforsvaret Heimevernet, distrikt

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse.

Plan for kommunal kriseledelse. 1 14/31-54 X20 Plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt av Hemne kommunestyre den 29.juni 2004, sak 82/04. Revidert pr. 10.november 2014. 2 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER 2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Namsskogan kommune KRISEPLAN

Namsskogan kommune KRISEPLAN Namsskogan kommune KRISEPLAN Vedtatt av Namsskogan kommunestyre i sak: 44/2014 Administrativt oppdatert: 21.10.2016 NAMSSKOGAN KOMMUNE PLAN FOR KRISEHÅNDTERING Side 2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 PLAN KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 Innholdsfortegnelse 1. Organisering... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Definisjoner... 4 1.3 Kommunal kriseledelse... 4 1.4 Organisasjonsplan for kommunal kriseledelse...

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Etnedal kommune Plan for kommunal kriseledelse Utarbeidet juni 1999 Revidert februar 2009 Rettelser og endringer Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsansvarlig ved rådmannskontoret.

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Plan for Kommunal Kriseledelse

Plan for Kommunal Kriseledelse Eksemplar nr. _ av 32. Meløy kommune Plan for Kommunal Kriseledelse Revisjon 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Oversiktskart 4 1. Organisering 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Definisjoner 5 1.3 Kommunal

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 17.08.2012 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er Beredskapsleder hos Rådmannen. Plan for kommunal kriseledelse skal holdes ajourført

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av styre i møte den 12.11.08, sak 73/08 Innholdsfortegnelse 1. ORGANISERING... 2 1.1 Målsetting... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Kommunal kriseledelse... 2 2. VARSLING

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan OPPDAL KOMMUNE Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Informasjonsplan PLANANSVARLIG: ORGANISASJONSSJEF Vedtatt

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Plan for kommunal kriseledelse Vedtatt av kommunestyret 28.08.2008 INNHOLD: 1 INNLEDNING...1 1.1 BAKGRUNN / ANSVARSFORHOLD... 1 1.2 BEREDSKAPSMESSIGE HENSYN I SAMFUNNSPLANLEGGINGEN... 1 1.3 RISIKO OG SÅRBARHET...

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE Ingjerd Astad-Steen Rådmann Ove Smedplass Beredskapskoordinator Dato: Rev 090512 Nr av 41 2 1. RETTELSER OG ENDRINGER 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Referert for kommunestyret 26. januar 2017. Plan for kommunal, Gausdal kommune Revidert jan. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. VISJON... 3 2. MÅL... 3 2.1 MÅLSETTING...

Detaljer

Beredskapsplan. Rennebu kommune

Beredskapsplan. Rennebu kommune Beredskapsplan Rennebu kommune Oppdatert 22.06.2012 Beredskapsplan for Rennebu kommune - forord Beredskapsplanlegging i en kommune har som formål å vurdere organisering og tiltak for å forebygge eller

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Sømna kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert oktober 2017 Erstatter utgave desember 2015 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er forsynings- og beredskapsleder.

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17 1 Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret 28.09.17 K-sak 53/17 Innhold 1. MÅLSETTING... 3 2. KOMMUNENS EGEN BEREDSKAPSPLAN... 3 2.1 DEFINISJONER... 3 2.2 ORGANISERING... 3 2.3 OFFENTLIGHET... 4 2.4 RETTELSER

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Hole kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.99 Sist revidert 11.12.2006 Oppdatert administrativt august 2013 Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:30-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL H Jan Helge Jensen

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03. FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.13 av MNO 1 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING S. 4 2.1 Målsetting S.

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Beredskapsplan for Søndre Land kommune

Beredskapsplan for Søndre Land kommune Beredskapsplan for Søndre Land kommune Ta utskrift av planen med vedlegg. Ha den gjerne tilgjengelig både hjemme og på jobb. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune 15. august 2012 Innledning Alle

Detaljer

FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN

FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN VEDLEGG 2 FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN SØNDRE LAND KOMMUNE 1 Innhold: Innledning / oppdatering..3 1.0 informasjonsplan 3 1.1 Mål for kommunikasjon 3 1.2 Målsetting for informasjon og kommunikasjon..3

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2014 Beredskapsplan for kommunal kriseledelse Sist revidert 26.05.2014 Revisjonsbestemmelser: Rådmann har det overordnede ansvaret for at beredskapsplan for kommunal kriseledelse er oppdatert og etterleves

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 08.01.2016 Innholdsfortegnelse 1. Organisering... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Definisjoner... 4 1.3 Kommunal kriseledelse... 4 1.4 Organisasjonsplan for kommunal

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 14. September 2016 Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også

Detaljer

Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret , sak 37/17

Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret , sak 37/17 Beredskapsplan 2017 Vedtatt i kommunestyret 18.10.2017, sak 37/17 Planinformasjon Planens virkeområde: Vedtatt av kommunestyret: Sist revidert: Ansvarlig for ajourhold: Lovhjemmel Krav til kommunikasjon

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr VEDLEGG TIL SAK 09/1489 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) BEREDSKAPSRÅDET KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE LEBESBY KOMMUNE VEDTATT 14.12.2009 I ARKIVSAK

Detaljer

Overordnet beredskapsplan Averøy kommune. Revidert september 2016

Overordnet beredskapsplan Averøy kommune. Revidert september 2016 Overordnet beredskapsplan Averøy kommune Revidert september 2016 Averøy kommune skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal ha en overordnet beredskapsplan, men utgangspunkt i helhetlig

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan 2016 Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Plan for kommunikasjon AMK 113 Politi 112 Brann 110 Planansvarlig:

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr.1/2010 VEDLEGG TIL SAK 09/1489 Distribueres til: Mottakere i følge vedlegg 10 KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE LEBESBY KOMMUNE VEDTATT 14.12.2009 I ARKIVSAK 09/1489 JUSTERT NOVEMBER - 2010 INNHOLD

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap 2016 Planen er vedtatt 11.11.2015 Planen er revidert februar 2016 Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen Tlf. 72 41 76 00 epost@holtalen.kommune.no POLITISKE VEDTAK Planprosessen

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap 2014 Selbu kommune Plan for Informasjonsberedskap Saksnr.: 2009/-1215-9 Saksbehandler Ingrid Rolseth Holt Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Overordnede prinsipper...

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Plan for kriseledelse. Plan for helsemessig og sosial beredskap. Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen

Plan for kriseledelse. Plan for helsemessig og sosial beredskap. Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Plan for kriseledelse Plan for helsemessig og sosial beredskap Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Utarbeidet februar 2001. Erstatter Beredskapsplan for Sørum kommune

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen (SP), Petter A. Hosen,

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess / rådmann 09.12.2015 28.09.2017 Fredrikstad kommune Ole Bøklepp / beredskapsleder

Detaljer

PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Hovedrevisjon ved beredskapsansvarlig 10.01.2017 Vedtatt av kommunestyret 15.02.2017 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer