Plan for kommunal kriseledelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kommunal kriseledelse."

Transkript

1 1 14/31-54 X20 Plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt av Hemne kommunestyre den 29.juni 2004, sak 82/04. Revidert pr. 10.november 2014.

2 2 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER 2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE 3. VARSLING / INNKALLING 3.1 VARSLING AV DEN KOMMUNALE LEDELSEN Varsling gjennom vaktsentralen Varslingsmønster 3.2 INNKALLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN Kontorlokaler, samband, nøkler etc. 4. OPPGAVER 4.1 KRISELEDELSENS OPPGAVER 5. FULLMAKT, ROLLER SENTRALE KRISEPLANER 5.1 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE 5.2 ROLLER 5.3 KRISELEDELSENS INFORMASJONSOPPLEGG Målsetting for informasjon i krisesituasjon Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering Informasjonsflyt Informasjonskanaler Informasjonskontoret for publikum, pårørende og medier Informasjon etter krisen 5.4 EVAKUERING OG FORPLEINING 5.5 KRISEPSYKIATRI 5.6 NEDTRAPPINGSFASE/ETTERBEHANDLING 5.7 EVALUERING 6. BEREDSKAPSPLANER 6.1 KOMMUNALE "FAGPLANER" FOR BEREDSKAP 7. TELEFON OG ADRESSELISTER 8. UTFYLLENDE INFO. 8.1 LOKALER, SAMBAND OG UTSTYR FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE 8.2 ANSVARSDELING MOT POLITI/LENSMANN OG FYLKESMANN 8.3 LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISESTAB Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver Løpende logg 9. KVALITETSSIKRING, KONTROLL OG OPPFØLGNING 9.1 ØVELSER 9.2 KVALITETSREVISJON Kvalitetsmål Gjennomføring Tiltak i årsbudsjett og økonomiplan Avviksbehandling Sjekkliste Skjema for Avviksmelding 10. FORDELING 10.1 FORDELINGSLISTE Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

3 3 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING Kriseledelsen i Hemne kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende enheter. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå kfr. Stortingsmelding 37, 1996/97. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses/ledes i egen regi. 2.2 DEFINISJONER - En krise eller katastrofe er en situasjon av ekstraordinær karakter der det akutte hjelpebehov ikke kan dekkes av tilgjengelige ressurser, og ordinære ansvarsforhold og kommandoforhold ikke strekkes til, og omlegging eller ekstra tilførsel av ressurser er nødvendig. I "Veileder for kriseplanlegging i kommunene" utarbeidet av Direktoratet for Sivilt Beredskap defineres en kriseplan som "forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid". Etterfølgende planer for kommunal kriseledelse er primært utarbeidet for kriser og uønskede hendelser i fredstid. Planene skal/bør enkelt kunne tilpasses tilsvarende situasjoner i krig. Plan for kommunal kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige enheter, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk.

4 4 2.3 ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE Kriseledelse vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være den som blir varslet først. I en større hendelse vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt etter rådmannens bestemmelse og etter hvert overta ledelsen. Ved behov etableres toppledelsen etter følgende prioritering: Rådmann Ass. Rådmann Kommunalsjef Økonomi Kommunalsjef Helse, omsorg, familie Enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø Stabsleder rådmannens stab (beredskapskoordinator) IKT-leder Andre "fagpersoner", kommunale eller eksterne, som anses nødvendige

5 5 3. VARSLING / INNKALLING 3.1. VARSLING AV DEN KOMMUNALE LEDELSEN En hver ansatt i Hemne kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare, og/eller via Ved større kriser skal den kommunale kriseledelsen varsles via rådmann eller hans stedfortreder. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig varsles direkte. Se punktene og under. NB! Mindre kriser og uhell forutsettes fortsatt løst av det daglige driftsapparat uten innkalling av kommunens toppledelse Varsling gjennom vaktsentralen Kommunal kriseledelse ved rådmannen (eller stedfortreder) skal normalt varsles via 110-sentralen etter varslingsmønster beskrevet i punkt Rådmann i slike tilfeller er den i kriseledelsen som har høyest rang når varsling mottas. Vaktsentralen varsler personer i beredskap (lege, helsepersonell, politi, brannvesen). Disse varsler ved behov personer i.h.t. nedenforstående prioritering Varslingsmønster Rådmann Ass. Rådmann Kommunalsjef Økonomi Kommunalsjef Helse, omsorg, familie Enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø Stabsleder rådmannens stab (beredskapskoordinator). IKT-leder Andre "fagpersoner", kommunale eller eksterne, som anses nødvendige Ordfører varsles av rådmann / ass. rådmann.

6 6 3.2 INNKALLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN Rådmann, se pkt , vurderer krisens omfang. Rådmannen innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen. Se Kontorlokaler, samband, nøkler etc. Kontor for kriseledelsen er Rådmannens kontor. Større møter og medieorientering holdes i lokaler på Hemne hotell. (Det er gjort avtale med hotellet om å stille nødvendige lokaler til disposisjon ved behov.) Møter for pårørende og andre involvert i krisesituasjoner etableres i egnede lokaler. Det er inngått avtaler med rekvisisjon av lokaler med Hemne hotell, Haugatun forsamlingshus og Labbetuss barnehage. I tillegg er kommunalt eide lokaler i Hemnehallen, Hemne Samfunnshus og ved Hemne helsesenter til disposisjon. Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) i administrasjonen. Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: Telefon (inkl. satellitt-telefon) Mobiltelefon Telefax og E-post Brann- og redningsvesenet. Hovednøkkel til kommunale kontorer skal finnes hos vakthavende brannbefal. NB! Reservelokaler ved event. strømbrudd på kommunehuset, vil være lokaler beliggende i Hemne Kraftlag, det er avtale med kraftlaget om dette. Se 8.1

7 7 4. OPPGAVER 4.1 KRISELEDELSENS OPPGAVER NB! Husk å loggføre alle aktiviteter på eget skjema. (se 8.3) 1. Avklare ansvarsforholdet til politi /lensmann. (se 8.2) 2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. 3. Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser. (se 8.2) 4. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad. 5. Holde løpende kontakt med lensmann/politi, Lokal Rednings Sentral (LRS) og Fylkesmann. 6. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov. (se 7.1) 7. Iverksette informasjonstiltak, (se 5.2), og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og krisepsykiatri (se 5.3 og 5.4) 8. Iverksette gjeldende kommunale fagplaner. (se 6.1) 9. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale resurser. 10. Holde oversikt over brukte ressurser. 11. Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen.

8 8 NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet.

9 9 5. FULLMAKT, ROLLER SENTRALE KRISEPLANER 5.1 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE K-styret har i K-sak 82 / 04 vedtatt fullmakter til kommunal kriseledelse (i fredstid). I krisesituasjoner, jfr. Kommunens kriseplan, har ordføreren følgende fullmakter: Alle fullmakter til å beslutte på vegne av kommunestyret i henhold til det som ordføreren eller stedfortreder anses for å være nødvendig. I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, første tilgjengelige formannskapsmedlem. I krisesituasjoner, jfr. Kommunens kriseplan, har rådmannen følgende fullmakter: I rådmannens fravær gjelder ordinær linje i prioritert rekkefølge: Ass. rådmann, Kommunalsjef Økonomi, Kommunalsjef Helse, omsorg, familie, Enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø, for øvrig medlemmer i kriseledelsen med lengst samlet tjeneste: Disponere inntil kr. Til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m. skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 1. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever 2. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 3. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 4. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles.

10 10 Oversikt over beslutninger fattet av ordfører eller stedfortreder samt rådmann eller stedfortreder i en krisesituasjon, framlegges så snart praktisk mulig for kommunestyret referats form. 5.2 ROLLER Rådmann: Operativ leder av kriseledelsen Ass. rådmann: Bistand til rådmann i operativ kriseledelse Ordfører: Ivaretakelse av informasjon utad. Informasjonen skal avklares og utformes i samråd med øvrig kriseledelse. Beslutningstaker på vegne av kommunestyret Kommunalsjef Økonomi: Ressursoversikt Kommunalsjef Helse, omsorg, familie: generell bistand Enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø: Ressursoversikt, kontakt mot redningsvesen Beredskapskoordinator: Bistand informasjon (ordfører), oversikt kontaktlister/frivillige, bemanne info.kontor og pårørendetelefon. Avsette egen info.medarbeider for å assistere ordfører. IKT-leder: Særlig ansvar for drift av kommunens IKT- og telefonisystem i en krise, bistå ved etablering av info.kontor og pårørendetelefoner.

11 KRISELEDELSENS INFORMASJONSOPPLEGG Informasjonsplanen viser hvilke ressurser (materiell /mennesker) som står til rådighet for kriseledelsen Målsetting for informasjon i krisesituasjon Informasjon i krise skal gis hurtig og korrekt til: - rammede - involverte i krisen (skadde/overlevende/evakuerte) - pårørende / enkeltpersoner - befolkning generelt - mediene - kommunale organ Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt - korrekt, raskt og målrettet. Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og framstå enhetlig for mottageren. Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret. Informasjon skal følge vanlige kommandolinjer for melding i systemet. Informasjon skal bygge på dialog med omverdenen. Informasjonsansvar ved krisehåndtering. Det er ordfører som har det overordnede informasjonsansvar for informasjon eksternt. Informasjon skal gis i samråd med øvrig kriseledelse. Intern informasjon ivaretas av rådmann. Kriseledelsen skal holde seg orientert om krisens utvikling og opprette informasjonskanaler slik at all informasjon gis riktig og ensartet Informasjonsflyt Intern informasjon er: Informasjonsflyt / kommandolinjer for informasjon mellom kriseledelse, kommunenes øvrige organer og de involverte i krisen på stedet. Ekstern informasjon er: Informasjonsflyt / kommandolinjer for informasjon mellom kriseledelse, pårørende, befolkning generelt og mediene.

12 12 Kriseledelsen skal selv eller bemyndige andre i informasjonssystemet til å: - Bemanne eget informasjonskontor og pårørendetelefon. - Ta direkte kontakt med involverte (rammede og pårørende). - Gå direkte ut på mediene. - Holde informasjonsleddene oppdaterte. - Lede pressekonferanser. Teknisk tilrettelegging avklares med informasjonsansvarlig og er informasjonskontorets ansvar etter ordre fra kriseledelsen. (se også pkt. 8.1.)

13 Informasjonskanaler Telefonnummer etc., se 7.2 Radio: NRK Trøndelag NRK P 1 Lokal aviser: Sør-Trøndelag Søvesten Adresseavisa Hemne kommunes hjemmeside ( samt kommunens Facebook-konto. Informasjon til ansatte via Intranett, evt. e-post Informasjonskontoret for publikum, pårørende og medier. Informasjonskontor Informasjonskontor opprettes i ekspedisjonen ved rådmannskontoret, dette vil etter ombygging bli etablert i publikumsmottaket/felles stabsavdeling i 1.etg. rådhuset. Ved eventuelt strømbrudd etableres informasjonskontoret i Hemne Kraftlags lokaler. Telefonlinjer inn til informasjonen er: Sentralbord: Info.telefon pårørende: Etableres etter ordre fra kriseledelsen ved innmelding og bruk av eget telefonnummer. Det henvises til egen prosedyre.

14 14 Lokalisering av møterom/kontor: Sekreteriat rådmannskontor: Avsettes som møterom/arbeidsplass for informasjonsavdelingen. Senere vil funksjonen bli beliggende i 1.etg. Bemannes av personer rekruttert fra stabsavd. Hemne hotell Hemne hotell Her holdes pressekonferansene. Mottak av pressen. Benyttes som venterom for pressen, hvor kriseleder/informasjonsavdelingen kan gi informasjon til pressen. Evakuering Ved evakuering av mennesker skal en (eller flere) fra informasjonsavdelingen være tilstede i mottaket og der håndtere informasjonsansvaret i samråd med ordfører og øvrig kriseledelse. Informasjonsavdelingens representant skal sammen med medisinsk ansvarlig regulere forbindelse mellom evakuerte og mediene. Ansvar for ledelsen av informasjonsavdelingen: Overordnet ansvar for informasjon som gis fra informasjonsavdelingen er ordfører. Lederen gir ordre til kommunens personale, etter drøfting i kriseledelsen, om hvilke opplysninger som kan gis til publikum/pårørende og har ansvar for at annen informasjon ikke kommer ut. Lederen gir kriseledelsen opplysninger om hvilken oppfatning han/hun har av informasjonsbehovet. Betjening av informasjonskontoret: Stabsleder (beredskapskoordinator). Innkaller betjening etter behov.

15 15 Informasjonsavdelingens oppgaver: 1. Gi informasjon til publikum / pårørende etter oppdrag fra kriseledelse. 2. Gi mediene informasjon om pressekonferanse, utlevere pressemeldinger fra kriseledelse og henvise mediapersoner til møterom på Hemne hotell hvor de kan vente på ny informasjon. 3. Henvise pårørende til rette vedkommende / sted (kriseteam) 4. Henvise publikum til sted hvor de kan vente på videre informasjon. Informasjon til pårørende som kommer til Hemne kommunehus / kriseledelse Håndtering: Det opprettes psykososialt team på enhet for pleie- og omsorg som ledes av enhetsleder som står i kontakt med kriseledelsen over telefon nr Enhetsleder innkaller betjening etter egen fagplan Informasjon etter krisen Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med førstelinjetjenesten - informasjonskontoret og kriseteamet som har fanget informasjonsbehovet.

16 EVAKUERING OG FORPLEINING Ansvarlig for plan: Rådmann Evakuering av lokalbefolkning kan bli satt i gang av politi. Planen er 2-delt ut fra følgende forutsetninger 1. Planlagt evakuering som normalt vil strekke seg over flere dager. Her vil overnattingsmuligheter, forpleining etc. være dominerende elementer. 2. Akutt evakuering som må organiseres uten forutgående varsel. Her vil mottak, registrering og midlertidig losji være hovedelementer. En slik situasjon vil bestå i en kortere tid; eventuelt gå over til type 1. Begge planer bør inneholde informasjon om: transport innkvartering forpleining (også av innsatspersonell) samband opplegg for krisepsykiatri (knyttes til plan for krisepsykiatri) registrering av ankomne personer informasjon (knyttes til informasjonsplan for kriseberedskap) plan for rullering av innsatspersonell

17 KRISEPSYKIATRI Ved store kriser (katastrofer) kan det være behov for betydelig krisepsykiatrisk innsats. Lokal innsats er beskrevet som en del av: "Katastrofeplan for helsetjenesten i Hemne kommune. Se 6.1

18 NEDTRAPPINGSFASE/ETTERBEHANDLING Kriseledelsen vedtar: At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjonen skal opprettholdes etter at kriseledelsen andre oppgaver er avsluttet. Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av alt innsatspersonell

19 EVALUERING Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krise vurderes så snart som mulig etter at krise er avsluttet. Gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal kriseledelse. Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evaluering. Ved vesentlige avvik fra planen skal denne endres umiddelbart.

20 BEREDSKAPSPLANER 6.1.KOMMUNALE "FAGPLANER" FOR BEREDSKAP Alle "utøvende" beredskapsplaner finnes i de forskjellige fagplaner i kommunens enheter og organisasjoner. Alle fagplaner skal blant annet inneholde oversikt over alle resurser (i og utenfor kommunen), som kan brukes i en krise. Kommunale beredskapsplaner: Plan Ansvarlig for plan Status for plan Plan for kommunal kriseledelse Beredskapskoordinator Revidert febr Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) Beredskapskoordinator / Komm.planlegger Revidert iforb. Med komm.plan Beredskapsplan for vannforsyning Enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø Utarbeidet Smittevernplan Kommuneoverlege Utarbeidet 03/2004 Katastrofeplan for helsetjenesten Ass. rådman Utarbeidet i Hemne

21 Beredskapsplan for brann- og redningsvesen Beredskapsplan for Teknisk, Landbruk, Miljø Beredskapsplan for rasjonering av oljeprodukter i fredstid Beredskapsplan for skole og barnehager Beredskapsplan for pleie- og omsorg 21 Brannsjef Enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø Den enkelte skole og barnehage Enhetsledere pleie- og omsorg Utarbeidet Må revideres Utgår Ferdig utarbeidet for de fleste Utarbeidet Plan for helsemessig og sosial beredskap Oversikt over innkvartering og forpleiningsmulighet ved Beredskapskoordinator Utarbeidet april 2004 Beredskapskoordinator Utarbeides 2005 evakuering Plan for organisering av akutt evakuering Beredskapskoordinator Utarbeides i 2005

22 22 Beredskapsplan ved svikt i elforsyning og Beredskapskoordinator Utarbeidet jan telekommunikasjon Pandemiplan Kommuneoverlege Utarbeidet 2009

23 TELEFON OG ADRESSELISTER 7.1 RESSURSLISTE (SOM ER LIK FOR ALLE KOMMUNALE PLANER) En ajourholdt ressursliste er til enhver tid utlagt på intranettet. Ressurslisten distribueres også til eksterne samarbeidspartnere etter hvert ajourhold. Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

24 INFORMASJONSKANALER Navn Telefon Mob.tlf. E-post Nrk Tr.lag NRK P Lokalaviser Sør-Trøndelag Søvesten Adresseavisen Hemne kommunes hjemmeside. Hemne kommunes facebook. Hemne kommunes Intranett til egne ansatte, evt. e-post. HEMNE KOMMUNE, INFORMASJONSSENTRAL I RESEPSJONEN, RÅDHUSET Sentralbord: Direktelinjer: / Info.telefon: Etableres etter ordre fra kriseledelsen. Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

25 UTFYLLENDE INFO. 8.1 LOKALER, SAMBAND OG UTSTYR FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Kontor for kriseledelsen er Rådmannens kontor. Reservelokaler er lokaler i Hemne Kraftlag. Romfordelingsplan bør lages. Større møter og stor mediaorientering holdes på Hemne Hotell. Intern kommunikasjon/info.flyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) i administrasjonen. Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: Telefon - Samband (VHF) Mobiltelefon Ordfører Rådmann Ass. rådmann Kommunalsjef Enhetsleder TLM IKT-leder Beredskapskoordinator Telefax Apparat for eget radiosamband (med egne frekvenser og redningskanal) rekvireres fra brann- og redningsvesenet. Følgende instanser kan nås på radio: lege brann ambulanse lensmann/politi legehelikopter Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

26 26 TV, Video og radio installeres i møterom på Hemne hotell. Rekvireres hos nærmeste forhandler. Ett komplett sett av kommunale kart rekvireres hos tekniske tjenester. Oversikt over personer som kan åpne og betjene sentralbordet finnes i bemanningsliste for informasjonsplan. Etablering av informasjonstelefon publikum/pårørende. Etter ordre fra kriseledelsen etableres egne telefonnumre hvor pårørende kan henvende seg. Denne tjenesten bemannes med øvde personer i informasjonsavdelingen. Kriseledelsen gir informasjon om hvilke opplysninger det kan informeres om. Personell som skal besvare pårørendetelefonen må øves i dette med jevne mellomrom. Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

27 ANSVARSDELING MOT POLITI/LENSMANN OG FYLKESMANN Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse betyr også informasjonsansvar): Redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker eller tap av store verdier. Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette. Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningene. Dersom i tvil kontakt lensmannen. Lensmannen kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for krisehåndteringen til den kommunale kriseledelsen. Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lenger tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, frost, skogbrann o.l. Ifølge forslag fra Justis- og politidepartementet av , gis fylkesmannen anledning til, ved større regionale kriser, å overføre ansvaret for kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab. Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

28 LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISESTAB Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver Oppgave Kriseledelse bestående av... Utført kl Avklare ansvarsforholdet til lensmann. Skaffe første oversikt over inntruffet hendelse fra skadestedsledelsen. Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov. Navn... Navn... Navn... Navn... Navn... Iverksette informasjonstjeneste Iverksette gjeldende kommunale fagplaner. Plan for Plan for Plan for Plan for Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

29 29 Opphør av kommunal kriseledelse Opphør av kriseinformasjon Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

30 Løpende logg Nr. Utstedt Inn DT G Ut DT G Mel d/tlf LOGG Side Fra DTG til DTG Sak/innhold Fordeling Arki Merknader v Handling: Fra / til: Handling: Fra / til: Fra / til: Handling: Fra / til: Handling: Fra / til: Handling: Fra / til: Handling: Fra / til: Handling: Info: Info: Info: Info: Info: Info: Info: Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

31 9.0 KVALITETSSIKRING, KONTROLL OG OPPFØLGNING 9.1 ØVELSER Kommunal ledelse ved større kriser er en stor og omfattende oppgave. I tillegg til å utarbeide nødvendige planer er øvelser svært viktig. Det skal holdes en papirøvelse og en praktisk øvelse for kommunal kriseledelse i hver kommunestyreperiode. Papirøvelse holdes raskest mulig etter valget (på grunn av ordfører). Etter hver øvelse skal det foretas en evaluering. Dersom det fastslås feil i planen eller det har vært større avvik mellom planforutsetninger og faktisk gjennomføring skal planen revideres.

32 KVALITETSREVISJON Kvalitetsmål Ved kvalitetsrevisjoner skal det kontrolleres om: målsettingen for planen er oppfylt (hvert 4. år) ressursoversikter er ajour (årlig) Gjennomføring Kvalitetsrevisjon (rullering) av denne planen gjennomføres i to «avdelinger»: Årlig - med hovedvekt på ajourføring av ressurser. Tid for innsending av sjekkliste, 1. februar. Hvert 4. år (parallelt med kommuneplanen) hvor det i tillegg til momentene under årlig kontroll kontrolleres for planenes målsetting og systematisering. Tid for innsending av sjekkliste, 1. februar. Alle revisjoner gjennomføres i samsvar med generelle retningslinjer for kvalitetsrevisjon av beredskapsplaner i Hemne kommune. Sjekkliste, se 9.2.5, fylles ut og sendes beredskapskoordinator Tiltak i årsbudsjett og økonomiplan Dersom det ved kvalitetsrevisjon planen framkommer ønsker om tiltak som har økonomiske konsekvenser skal dette tas med i behandling av kommunens økonomi (budsjett) pr 1. august hvert år Avviksbehandling Når det oppdages avvik fra planen skal det alltid skrives ut avviksmelding på standardisert skjema. Avviksliste, se 9.2.6, fylles ut og sendes beredskapskoordinator. Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

33 Sjekkliste SJEKKLISTE VED KVALITETSREVISJON (internkontrollrunder) for Dato for denne kvalitetsrevisjon... Dato for forrige kvalitetsrevisjon... 1 Lover, forskrifter og målsetting (hvert 4. år) Har det kommet ny målsetting for denne planen eller er relevante lover eller forskrifter endret i perioden. Ja Nei Hvis ja: Er planen revidert? Nei Hvis nei: Skriv avviksmelding 2 Evaluering av hendelser og øvelser Ja Har der vært en uønsket hendelser i siste periode? Nei Hvis ja: Er planen evaluert etter hendelser og er planen korriger for eventuelle registrerte avvik? Ja Nei Hvis nei: Skriv avviksmelding! Forutsetter planen at det skulle vært holdt øvelse i siste periode? Ja Nei Hvis ja: Er øvelse gjennomført? Ja Nei Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

34 34 Hvis nei: Skriv avviksmelding! Hvis ja: Er planen evaluert etter øvelse og er planen korriger for eventuelle registrerte avvik? Ja Nei Hvis nei: Skriv avviksmelding! 3 Årlig kvalitetsrevisjon (rullering) Er denne planen (med eventuelle vedlegg) holdt ajour ved årlig kvalitetsrevisjon? Ja Nei Hvis nei: Skriv avviksmelding! 4 Utsendelse av revidert av plan Har alle innehavere av denne planen mottatt alle oppdateringer som er utsendt i perioden? Ja Nei Hvis nei: Skriv avviksmelding! 5 Tiltak i årsbudsjett og langtidsbudsjett Ja Har der ved kvalitetsrevisjon av denne planen framkommet ønsker om tiltak som må inn i tiltaksplan? Nei Hvis ja: Er tiltak ført opp i kommende tiltaksplan? Ja Nei Hvis nei: Skriv avviksmelding! Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

35 35 6 Avviksbehandling Ja Er det siden forrige kvalitetsrevisjon kommet inn avviksmeldinger til denne plan? Nei Hvis ja: Er avviksbehandling gjennomført i henhold til gjeldende regler? Ja Nei Hvis nei: Skriv avviksmelding! Underskrift Kopi sendes beredskapskoordinator. Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

36 Skjema for Avviksmelding AVVIKSMELDINGSKJEMA for Ved gjennomgang av denne planen den... ble det konstatert følgende avvik: Endringer i målsetning eller i lover og forskrifter er ikke ajourført i plan Plan er ikke evaluert etter hendelse eller øvelse Det er ikke avholdt øvelse i periode Plan er ikke holdt ajour ved årlig kvalitetsrevisjon Etter endring av planener det ikke sendt ut rettelser/oppdatering av planen til alle oppført i fordelingsliste Nye tiltak er ikke ført opp i budsjettforslag Avviksmelding er ikke behandlet i henhold til gjeldende regler Beskrivelse:... Ansvarlig for å endre/korrigere planen for å hindre lignende framtidige avvik er:... Frist for å gjennomføre endring er... Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

37 37 Underskrift Gjennomført, dato / ansvarlig Kopi sendes beredskapkoordinator Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

38 38 FORDELING FORDELINGSLISTE Plan for kommunal kriseledelse er fordelt som følger: Ordfører... 1 stk Varaordfører... 1 stk Rådmann... 1 stk Ass. rådmann... 1 stk Kommunalsjef...1 stk Kommunalsjef 1 stk Enhetsleder TLM 1 stk IKT-leder.1 stk Beredskapskoordinator... 1 stk Enhetsledere pleie- og omsorg... 2 stk Arkivleder (vara ber.koord.)... 1 stk Brannsjef... 1 stk Vaktkoffert brannbefal..1 stk Legevaktsentralen... 1 stk 110-sentralen ved Trondheim brannvesen1 stk Lensmann... 1 stk Fylkesmannen i Sør Trøndelag... 1 stk Ekstra eksemplarer (beredskapsleders kontor) 2 stk Totalt 20 stk Når årlig revisjon medfører endring i planen skal alle innehavere av denne planen få tilsendt ny plan (eventuelt nytt komplett sett for innsetting i ringperm). Plan for kommunal kriseledelse, Hemne kommune Versjon 5, november 2014

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Namsskogan kommune KRISEPLAN

Namsskogan kommune KRISEPLAN Namsskogan kommune KRISEPLAN Vedtatt av Namsskogan kommunestyre i sak: 44/2014 Administrativt oppdatert: 21.10.2016 NAMSSKOGAN KOMMUNE PLAN FOR KRISEHÅNDTERING Side 2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Etnedal kommune Plan for kommunal kriseledelse Utarbeidet juni 1999 Revidert februar 2009 Rettelser og endringer Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsansvarlig ved rådmannskontoret.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 PLAN KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 Innholdsfortegnelse 1. Organisering... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Definisjoner... 4 1.3 Kommunal kriseledelse... 4 1.4 Organisasjonsplan for kommunal kriseledelse...

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av styre i møte den 12.11.08, sak 73/08 Innholdsfortegnelse 1. ORGANISERING... 2 1.1 Målsetting... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Kommunal kriseledelse... 2 2. VARSLING

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE Ingjerd Astad-Steen Rådmann Ove Smedplass Beredskapskoordinator Dato: Rev 090512 Nr av 41 2 1. RETTELSER OG ENDRINGER 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 17.08.2012 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er Beredskapsleder hos Rådmannen. Plan for kommunal kriseledelse skal holdes ajourført

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Sømna kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert oktober 2017 Erstatter utgave desember 2015 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er forsynings- og beredskapsleder.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Plan for kommunal kriseledelse Vedtatt av kommunestyret 28.08.2008 INNHOLD: 1 INNLEDNING...1 1.1 BAKGRUNN / ANSVARSFORHOLD... 1 1.2 BEREDSKAPSMESSIGE HENSYN I SAMFUNNSPLANLEGGINGEN... 1 1.3 RISIKO OG SÅRBARHET...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan OPPDAL KOMMUNE Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Informasjonsplan PLANANSVARLIG: ORGANISASJONSSJEF Vedtatt

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

Plan for Kommunal Kriseledelse

Plan for Kommunal Kriseledelse Eksemplar nr. _ av 32. Meløy kommune Plan for Kommunal Kriseledelse Revisjon 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Oversiktskart 4 1. Organisering 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Definisjoner 5 1.3 Kommunal

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Hole kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.99 Sist revidert 11.12.2006 Oppdatert administrativt august 2013 Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Referert for kommunestyret 26. januar 2017. Plan for kommunal, Gausdal kommune Revidert jan. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. VISJON... 3 2. MÅL... 3 2.1 MÅLSETTING...

Detaljer

Beredskapsplan. Rennebu kommune

Beredskapsplan. Rennebu kommune Beredskapsplan Rennebu kommune Oppdatert 22.06.2012 Beredskapsplan for Rennebu kommune - forord Beredskapsplanlegging i en kommune har som formål å vurdere organisering og tiltak for å forebygge eller

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17 1 Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret 28.09.17 K-sak 53/17 Innhold 1. MÅLSETTING... 3 2. KOMMUNENS EGEN BEREDSKAPSPLAN... 3 2.1 DEFINISJONER... 3 2.2 ORGANISERING... 3 2.3 OFFENTLIGHET... 4 2.4 RETTELSER

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap 2016 Planen er vedtatt 11.11.2015 Planen er revidert februar 2016 Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen Tlf. 72 41 76 00 epost@holtalen.kommune.no POLITISKE VEDTAK Planprosessen

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03. FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.13 av MNO 1 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING S. 4 2.1 Målsetting S.

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 08.01.2016 Innholdsfortegnelse 1. Organisering... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Definisjoner... 4 1.3 Kommunal kriseledelse... 4 1.4 Organisasjonsplan for kommunal

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Hole kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Hole kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Hole kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.99 Sist revidert 11.12.2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2. ORGANISERING...3 2.1 MÅLSETTING...3 2.2 DEFINISJONER...3

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:30-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL H Jan Helge Jensen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Hole kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.99 Sist revidert 11.12.2006 Rettet komm. Tlfnr 270911 Beredskapsweb: http://hole.siden.as/kriseinfo Krisestøtteverktøy: https://www.dsb-cim.no/

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2014 Beredskapsplan for kommunal kriseledelse Sist revidert 26.05.2014 Revisjonsbestemmelser: Rådmann har det overordnede ansvaret for at beredskapsplan for kommunal kriseledelse er oppdatert og etterleves

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

KRISEPLAN LOPPA KOMMUNE FOR. Eksemplar nr. Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7)

KRISEPLAN LOPPA KOMMUNE FOR. Eksemplar nr. Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) Eksemplar nr Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KRISEPLAN FOR LOPPA KOMMUNE Sist revidert i kommunestyret 20.02.2004, sak 006/04 INNHOLD 1.1 INNKALLING AV DEN

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN

FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN VEDLEGG 2 FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN SØNDRE LAND KOMMUNE 1 Innhold: Innledning / oppdatering..3 1.0 informasjonsplan 3 1.1 Mål for kommunikasjon 3 1.2 Målsetting for informasjon og kommunikasjon..3

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

14/31-56 X20. Beredskapsplan ved svikt i elforsyning og telekommunikasjon

14/31-56 X20. Beredskapsplan ved svikt i elforsyning og telekommunikasjon 14/31-56 X20 Beredskapsplan ved svikt i elforsyning og telekommunikasjon NOVEMBER 2014 Formål Planen har som formål å: Hindre at det oppstår situasjonen som kan medføre fare for liv og helse, samt bidra

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap 2014 Selbu kommune Plan for Informasjonsberedskap Saksnr.: 2009/-1215-9 Saksbehandler Ingrid Rolseth Holt Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Overordnede prinsipper...

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan 2016 Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Plan for kommunikasjon AMK 113 Politi 112 Brann 110 Planansvarlig:

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole

Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole ajour pr. 11. november 2009 1 Innhold: 1. Mandat 2. Ansvarsdeling 3. Beredskapsplan i Byrådsavdeling for barnehage og skole 4. Informasjonsplan

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune 1 Dato for tilsyn: 29. mars 2017 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver (tilsynsleder)

Detaljer

Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret , sak 37/17

Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret , sak 37/17 Beredskapsplan 2017 Vedtatt i kommunestyret 18.10.2017, sak 37/17 Planinformasjon Planens virkeområde: Vedtatt av kommunestyret: Sist revidert: Ansvarlig for ajourhold: Lovhjemmel Krav til kommunikasjon

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr VEDLEGG TIL SAK 09/1489 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) BEREDSKAPSRÅDET KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE LEBESBY KOMMUNE VEDTATT 14.12.2009 I ARKIVSAK

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Hovedrevisjon ved beredskapsansvarlig 10.01.2017 Vedtatt av kommunestyret 15.02.2017 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

Plan for kriseledelse. Plan for helsemessig og sosial beredskap. Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen

Plan for kriseledelse. Plan for helsemessig og sosial beredskap. Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Plan for kriseledelse Plan for helsemessig og sosial beredskap Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Utarbeidet februar 2001. Erstatter Beredskapsplan for Sørum kommune

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 26.02.15 i sak, PS 14/15 Oppdatert 20.10.

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 26.02.15 i sak, PS 14/15 Oppdatert 20.10. FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 26.02.15 i sak, PS 14/15 Oppdatert 20.10.15 av MWN 1 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING S. 3 2.1 Målsetting S.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 14. September 2016 Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Plan for psykososialt kriseteam

Plan for psykososialt kriseteam Plan for psykososialt kriseteam Eidsvoll kommune Dato siste versjon: 09.01.2017 Vedtatt av kommunestyret i møte den 04.04.05, sak 21/05 Revidert 14.03.06, 11.08.09, 28.12.10, 07.12.11, 13.02.13, 12.03.15,

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer