PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE"

Transkript

1 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er Beredskapsleder hos Rådmannen. Plan for kommunal kriseledelse skal holdes ajourført minst en gang hvert år. Større endringer bør også medføre at planen ajourføres på ny.

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING MÅLSETTING DEFINISJONER KOMMUNAL KRISELEDELSE ORGANISASJONSPLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE OPERATIV PLANDEL VARSLING AV DEN KOMMUNALE LEDELSEN INNKALLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN KRISELEDELSENS OPPGAVER: DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE KRISELEDELSENS INFORMASJONSOPPLEGG NEDTRAPPINGSFASE / ETTERBEHANDLING EVALUERING KOMMUNALE FAGPLANER FOR BEREDSKAP KOMMUNALE FAGPLANER FOR BEREDSKAP TELEFON OG ADRESSELISTER KOMMUNAL KRISELEDELSE KOMMUNALT FAGPERSONELL EKSTERNE ORGANISASJONER INFORMASJONSKANALER UTFYLLENDE INFORMASJON LOKALER, SAMBAND OG UTSTYR FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE ANSVARSDELING MOT POLITI/LENSMANN OG FYLKESMANN KVALITETSSIKRING, KONTROLL OG OPPFØLGING ØVELSER KVALITETSREVISJON TILLEGG FORDELINGSLISTE KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK K 67/2000 DEN VEDLEGG:... 20

3 3 1. ORGANISERING 1.1 MÅLSETTING Kriseledelsen i Fauske kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende sektorer. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå, kfr. Stortingsmelding /97. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses/ledes i egen regi. 1.2 DEFINISJONER Krise er definert i samsvar med Risiko- og sårbarhetsanalyse for Fauske kommune som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredsstillende. I Veileder for kriseplanlegging i kommunene utarbeidet av Direktoratet for Sivilt Beredskap defineres en kriseplan som forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid. Etterfølgende planer for kommunal kriseledelse er primært utarbeidet for kriser og uønskede hendelser i fredstid. Planene skal/bør enkelt kunne tilpasses tilsvarende situasjoner i krig. Plan for kommunal kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige sektorer og organer, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE Kriseledelse vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være vakthavende tjenestemann. I en større hendelse vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen. Kommunal kriseledelse vil, etter den første akuttfase, være: Rådmann Kommunalsjefer Beredskapsleder Informasjonsleder Andre fagpersoner, kommunale eller eksterne, som ansees nødvendige. Ordfører tiltrer ved behov

4 4 1.4 ORGANISASJONSPLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KRISEPLAN I FAUSKE KOMMUNE FORMANNSKAPET BEREDSKAPSRÅDET ORDFØRER STABSSJEF Rådmannen INFORMASJON Ledet av leder Servicetorget Ressurser innen: - informasjon inn og ut - loggføring informasjon - TV / Video EKSPEDISJON Ledet av Beredskapsleder og Forsyningsleder Ressurser innen: - loggføring for kriseledelsen - innkalling eksterne ressurser - evakuering - forpleining Krisestaben KOMMUNALSJEF KOMMUNALSJEF Interne ressurser Ansvarlig leder: Leder skoler/barnehager Ansvarlig leder: Leder helse Ansvarlig leder: Personalsjef Ansvarlig leder: Leder VVA og Bygg/eiendom Ressurser innen: Ressurser innen: Ressurser innen: Ressurser innen: - bruk av skolebygg - og barnehager - provisorisk skole - barn og sorg - helsetjenester - sosialtjenester - krisepsykiatri - sorgbearbeiding - kommunikasjonsutsyr og data - oversikt bemanning - lønn - matforsyning internt - vann og avløp - anleggsmaskiner - transport - brann og redning - byningssikring

5 5 2. OPERATIV PLANDEL 2.1 VARSLING AV DEN KOMMUNALE LEDELSEN Varslingsplikt En hver ansatt i Fauske kommune skal, når denne får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare. Ved større kriser skal den kommunale kriseledelsen varsles via overordnet linjeleder. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig varsles rådmannens kriseteam direkte. Se punktene og under. NB! Mindre kriser og uhell forutsettes fortsatt løst av det daglige driftsapparat uten innkalling av kommunens toppledelse Varsling Kommunal kriseledelse ved rådmannen (eller stedfortreder) skal normalt varsles via AMKsentralen (110) etter varslingsmønster beskrevet i punkt Varslingsmønster BEREDSKAPSTELEFON Vaktsentralen varsler første tilgjengelige person fra liste under: 1. Rådmann (Even Ediassen tlf ) 2. Kommunalsjef (Per Gunnar Pedersen tlf ) 3. Kommunalsjef (Frank Bernhardsen tlf ) 4. Beredskapsleder/Informasjonsansvarlig (Line Kristiansen tlf )

6 6 2.2 INNKALLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN Hendelsesvurdering / innkalling Rådmann (eventuelt stedfortreder) vurderer krisens omfang. Rådmannen innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen. (se kap ) Kontorlokaler, samband, nøkler etc. Kontor for kriseledelsen er møterom 3 i 3. etasje i Administrasjonsbygget. Større møter og mediaorientering holdes i kantina i administrasjonsbygget eller i kinosalen. Intern kommunikasjon / informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) i administrasjonen. Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: Telefon Mobiltelefon Telefax / epost Apparat for eget radiosamband rekvireres fra enhet VVA eller Salten brann IKS Alle i krisestaben skal være utstyrt med nøkler til Administrasjonsbygget og de rom som inngår i kontorlokaler nevnt i dette punktet. For mer detaljerte opplysninger se kap 5.1

7 7 2.3 KRISELEDELSENS OPPGAVER: NB! Husk å loggføre alle aktiviteter på eget skjema. (se 5.3) Avklare ansvarsforholdet til lensmann. (se 5.2) Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser. (se 4.3) Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad. Holde løpende kontakt med lensmann/politi, Lokal Rednings Sentral (LRS) og Fylkesmann. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov. (se 4.1, 4.2 og 4.3) Iverksette informasjonstiltak (se 2.5) og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og krisepsykiatri (se 2.6 og 2.7) Iverksette gjeldende kommunale fagplaner. (se 3.1) Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale resurser. Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen. NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet.

8 8 2.4 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE K-styret har i K-sak 67/2000 av vedtatt fullmakter til kommunal kriseledelse (i fredstid). I krisesituasjoner, jfr. Kommunens kriseplan, har rådmannen følgende fullmakter: 1) Disponere inntil 1 million kr. 2) Til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m. skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 3) Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 4) Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 5) Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 6) Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning.

9 9 2.5 KRISELEDELSENS INFORMASJONSOPPLEGG Informasjonsplanen viser hvilke ressurser (materiell/mennesker) som står til rådighet for kriseledelsen. Se egen fagplan Informasjon ifm kriser (pkt 2.6 NEDTRAPPINGSFASE / ETTERBEHANDLING Kriseledelse vedtar: 2.7 EVALUERING At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift. Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjonen skal opprettholdes etter at kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet. Igangsetting av tiltak for nødvendig oppfølging av innsatspersonellet. Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av opplevd krise vurderes så snart som mulig etter at krisesituasjonen er avsluttet. Gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal kriseledelse. Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evalueringen. Ved vesentlige avvik fra planen skal problemstillingen(e) tas opp snarest og vurderes med hensyn på endring av planen.

10 10 3. KOMMUNALE FAGPLANER FOR BEREDSKAP 3.1 KOMMUNALE FAGPLANER FOR BEREDSKAP Alle utøvende beredskapsplaner finnes i de forskjellige fagplaner i kommunens organisasjon. Alle fagplaner skal blant annet inneholde oversikt over resurser (i og utenfor kommunen), som kan brukes i en krise. Et sett av «beredskapsplaner» ligger hos rådmannen, kommunalsjefene og beredskapsleder. Kommunale beredskapsplaner: Informasjonsplan ifm kriser Ansvarlig for plan: Leder Servicetorget Line Kristiansen Sist revidert: Beredskapsplan for vannforsyning. Ansvarlig for plan: Enhetssleder VVA, Frank Zahl Frist for revidering: Beredskapsplan for helsemessig og sosial beredskap Ansvarlig for plan: Enhetsleder Siv Johansen Frist for revidering: Beredskapsplan for smittevern Ansvarlig for plan: Enhetsleder Siv Johansen Sist revidert: Plan for psykososial omsorg Ansvarlig for plan: Enhetsleder Irene Larssen. Sist revidert: Beredskapsplan for skoler og barnehager Ansvarlig for plan: Rådmannen Sist revidert: Beredskapsplan for brann- og redningsvesen som også inkluderer beredskapsplaner for ulykker med farlig gods, lokal forurensing etc. Ansvarlig for plan: Salten Brann IKS Sist revidert: Beredskapsplan for evakuering og forpleining. (Må utarbeides) Ansvarlig for plan: n Nystad Frist for revidering: Kart over kommunen Grunnlag for atomberedskap Ansvarlig for plan: Frist for utarbeiding:

11 11 4. Telefon og adresselister 4.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Tlf arb. Mobiltlf E-postadr Adresse Tlf.privat Rådmann Even Ediassen Kommunalsjef Per Gunnar Pedersen Kommunalsjef Frank Bernhardsen Beredskapsleder/ Informasjonsleder Line Kristiansen Portveien 5, 8050 Tverlandet Sneveien 43, 8072 Bodø Leitebakken 24, Fauske Liaveien 14, Fauske Loggfører Berit V. Johnsen Saltbakkveien 7, Fauske Ordfører Siv Anita J. Brekke Kleiva 29, Fauske Varaordfører Ronny Borge Kirkeveien 43 B, Fauske Ved behov innkalles også eksterne ressurser. (se pkt 4.3)

12 KOMMUNALT FAGPERSONELL Stilling Navn Arbeidssted Tlf arb. Mobiltlf E-postadr Privatadresse Boligtlf Kommunalt fagpersonell Enhetsleder VVA Frank Zahl Sjøgata Lyngv. 41, Fauske Vakttelefon for Vann og Avløp Sjøgata Enhetsleder Bygg/ Eiendom/Idrett Gunnar Myrstad Adm. Bygget Enhetsleder Helse Siv Johansen Diplomgården Hansbakken 8, Fauske Hermannstolvn.17 Straumen Kommunelege I Terje Blekastad Brygga Sulitjelma skole Bernt Gøran Lund Sulitjelma skole Finneid skole Ole Johansen Finneid Nærmiljøsenter Vestmyra skole Atle Borøy Vestmyra skole Erikstad skole n Frode Setså Erikstad skole Hauan skole Inger Fagervik Hauan skole Valnesfjord skole Randi Myrbakk Valnesfjord skole

13 13 Stilling Navn Arbeidssted Tlf arb. Mobiltlf E-postadr Privatadresse Boligtlf Kommunalt fagpersonell Enhetsleder barnehage Enhetsleder Skole Enhetsleder Integrasjonsenheten Enhetsleder hjemmetjenesten Inger Lise Evenstrøm Arve Rolandsen Administrasjonsbygget Administrasjonsbygget Wenche Skarheim May-Brit Paulsen Helsetunet Fauske Enhetsleder sykehjem Stein Ole Rørvik Helsetunet Leder brukerkontoret Enhetsleder Miljø/habilitering Solveig Pedersen Administrasjonsbygget Lene Gulstad Helsetunet Sjåheiv Fauske Hansbakken 3c 8200 Fauske

14 EKSTERNE ORGANISASJONER Offentlige ressurser Firma/ organisasjon Tittel Fornavn Etternavn Adresse1 Mobiltlf Tlf Arbeid Tlf. privat Fylkesmannen i Nordland Beredskapsleder n Martin Skoglund Salten brann IKS e-post: Brannsjef Rolf Søtorp Dronningens gate 56, 8006 Bodø Fauske brannvesen Overbrannmester Tore Jodal Lensmannen i Fauske Lensmann Petter Grønås Storgt Vara Lensmannfullm. Wiggo Øvergård Storgt NAV Leder Morten Pedersen Sjøgt Vara Rune Schjeldrupsen Sjøgt Sivilforsvaret Distriktssjef rl Bodøterminalen Wallin Bodø Frivillige organisasjoner Arnstein Brochs Blålyngv Vara Tove Windstad Rognvn HV-område Kpt. John Harald Løkås Løkås, Valnesfjord Lt Rune Stokland Den Norske Kirke: Beredskapsordning for prester

15 INFORMASJONSKANALER Navn Kontaktperson Telefon jobb Mob.telefon Privatadresse Boligtlf. Radio Salten Saltenposten Arild Bjørnbakk Lyngv Avisa Nordland n Olav Ingvaldsen Røsslyngv. 20 A NRK-Nordland Fauske kommune, informasjonssentral i Sevicetorget, Administrasjonsbygget Sentralbord:

16 16 5. Utfyllende informasjon. 5.1 LOKALER, SAMBAND OG UTSTYR FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Kontor for kriseledelsen er møterom i 2. etasje i Administrasjonsbygget. Rådmannskontoret kan fungere som avlastningskontor. Operativt område er møterom 3. Større møter og stor mediaorientering holdes i bibliotekets lesesal eller i kinosalen. Nødstrøm (Ikke etablert. Vil bli tatt opp til vurdering) Intern kommunikasjon/infoflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) i administrasjonen. Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: Telefon - Følgende telefoner har linjer som Viktige Prioriterte Telefoner (VPT): Beredskap: Fax Adm. bygget Servicetorget Utstyr Kart i forskjellige målestokker er tilgjengelig over internett. Oversikt over personer som kan åpne og betjene sentralbordet finnes i bemanningsliste for informasjonsplan. L:\Telefonliste\Telefonliste - Fauske kommune.xls

17 ANSVARSDELING MOT POLITI/LENSMANN OG FYLKESMANN Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse betyr også informasjonsansvar): Redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker eller tap av store verdier. Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette. Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningene. Dersom tvil, kontakt lensmannen. Lensmannen kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for krisehåndteringen til den kommunale kriseledelsen. Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lengere tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, frost, skogbrann o.l. (Ifølge forslag fra Justis- og politidepartementet av gis fylkesmannen anledning til, ved større regionale kriser, å overføre ansvaret for kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab.)

18 18 KVALITETSSIKRING, KONTROLL OG OPPFØLGING 6.1 ØVELSER Kommunal ledelse ved større kriser er en stor og omfattende oppgave. I tillegg til å utarbeide nødvendige planer er øvelser svært viktig. Det skal holdes minst en øvelse hvert annet år for kommunal kriseledelse. Ca. 50 % av øvelsene bør være teoretisk papirøvelse og resten praktiske øvelser. Større øvelser sammen med andre eksterne instanser bør gjennomføres ca annenhver gang. Etter hver øvelse skal det foretas en evaluering. Dersom det fastslås feil i planen eller det har vært større avvik mellom planforutsetninger og faktisk gjennomføring skal planen revideres. 6.2 KVALITETSREVISJON Kvalitetsmål Ved kvalitetsrevisjoner skal det kontrolleres om: målsettingen for planen er oppfylt. prosedyrer som skal følges er beskrevet Gjennomføring Det vises til føringer gitt i vedtatt plan for Kommunale rutiner for kvalitetssikring av beredskapsarbeidet sist vedtatt den , sak K 95/1999. Tidsfrist 1. februar hvert år Tiltak i årsbudsjett og langtidsbudsjett Dersom det ved kvalitetsrevisjon av planen framkommer ønsker om tiltak som har økonomiske konsekvenser skal dette tas med i behandling av kommunens økonomi (budsjett) pr 1. juli hvert år Avviksbehandling Enhver som er i besittelse av denne planen og som oppdager avvik som betinger endring av planens innhold skal så snart som mulig skrive avviksmelding til beredskapslederen. Beredskapslederen skal i samråd med rådmannen vurdere om angitte avvik betinger øyeblikkelig revisjon av denne planen eller om avviket kan utestå til hovedrevisjonen.

19 19 7. Tillegg 7.1 FORDELINGSLISTE Plan for kommunal kriseledelse er fordelt som følger: 1. Rådmann 1 stk 2. Beredskapsleder-/Informasjonsleder 1 stk 3. Elektronisk på fellesområdet Fauske kommune Når årlig revisjon medfører endring i planen skal alle innehavere av denne planen få tilsendt ny plan (eventuelt nytt komplett sett for innsetting i ringperm). 7.2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK K 67/2000 DEN VEDTAK: 1. Fauske kommunestyre godkjenner foreliggende «Plan for kommunal kriseledelse» med følgende endring: Nytt punkt på side 13 i plan for kommunal kriseledelse under avsnitt som lyder. Beredskapsplan for atomulykker 2. Videre også: Utsendelse av informasjonsveileder til alle husstander i Fauske kommune. 3. Rådmannen delegeres fullmakt som beskrevet i planens punkt 2.4

20 VEDLEGG: Sjekkliste SJEKKLISTE VED KVALITETSREVISJON (internkontrollrunder) for Dato for denne kvalitetsrevisjon Dato for forrige kvalitetsrevisjon 1. Lover, forskrifter og målsetting Har det kommet ny målsetting for denne planen eller er relevante lover eller forskrifter endret i perioden. Hvis ja: Er planen revidert? Hvis nei: Skriv avviksmelding 2. Evaluering av hendelser og øvelser Har der vært en uønsket hendelse i siste periode? Hvis ja: Er planen evaluert etter hendelser og er planen korriger for eventuelle registrerte avvik? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Forutsetter planen at det skulle vært holdt øvelse i siste periode? Hvis ja: Er øvelse gjennomført? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Hvis ja: Er planen evaluert etter øvelse og er planen korriger for eventuelle registrerte avvik? Hvis nei: Skriv avviksmelding!

21 21 3. Årlig kvalitetsrevisjon (rullering) Er denne planen (med eventuelle vedlegg) holdt ajour ved årlig kvalitetsrevisjon? Hvis nei: Skriv avviksmelding! 4. Utsendelse av revidert av plan Har alle innehavere av denne planen mottatt alle oppdateringer som er utsendt i perioden? Hvis nei: Skriv avviksmelding! 5. Tiltak i årsbudsjett og langtidsbudsjett Har det ved kvalitetsrevisjon av denne planen framkommet ønsker om tiltak som må inn i handlingsplan? Hvis ja: Er tiltak ført opp i kommende handlingsplan? Hvis nei: Skriv avviksmelding! 6. Avviksbehandling Er det siden forrige kvalitetsrevisjon kommet inn avviksmeldinger til denne plan? Hvis ja: Er avviksbehandling gjennomført i henhold til gjeldende regler? Hvis nei: Skriv avviksmelding! Underskrift Kopi sendes beredskapsleder

22 Skjema for Avviksmelding AVVIKSMELDINGSKJEMA for Ved gjennomgang av denne planen den ble det konstatert følgende avvik: Endringer i målsetning eller i lover og forskrifter er ikke ajourført i plan Plan er ikke evaluert etter hendelse eller øvelse Det er ikke avholdt øvelse i perioden Plan er ikke holdt ajour ved årlig kvalitetsrevisjon Etter endring av planen er det ikke sendt ut rettelser/oppdatering av planen til alle oppført i fordelingsliste Nye tiltak er ikke ført opp i budsjettforslag Avviksmelding er ikke behandlet i henhold til gjeldende regler Beskrivelse: Ansvarlig for å endre/korrigere planen for å hindre lignende framtidige avvik er: Frist for å gjennomføre endring er... Underskrift Gjennomført, dato / ansvarlig... Kopi sendes beredskapsleder

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

1. INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting 2.2 Definisjoner 2.3 Kommunal beredskapsledelse 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 Varsling av den kommunale beredskapsledelse 3.1.1 Støttefunksjoner 3.1.2

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE O1.05.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Kriseplan for Marnardal kommune

Kriseplan for Marnardal kommune Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert 11.04.11 Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BODØ RØDE KORS

BEREDSKAPSPLAN FOR BODØ RØDE KORS BEREDSKAPSPLAN FOR BODØ RØDE KORS Gjeldende for perioden 01.01 2013 31.03 2015 1 Sist oppdatert: 15.05 2014 Beredskapsplanen beskriver - hva Bodø Røde Kors kan støtte Bodø kommune med ved ekstraordinære

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner.

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner. SNILLFJORD KOMMUNE KRISEPLAN En plan for den kommunale ledelse og kommunens Kriseteam Definisjon av krise : Ulykker og andre påkjenninger som i art og omfang går ut over det som regnes som normalrisiko

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer