Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015"

Transkript

1 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert:

2 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Kriseledelsen i Harstad kommune Fullmakter Rapportering Varsling av krise Varslingslister Evakueringsplan Evakuerings- og pårørendesenter Krisetelefon Informasjons- og medieplan Ressursoversikt Tilgang til planen Revisjon Vedlegg Fagplaner Eksterne planer... 11

3 3 1. Bakgrunn a. Lovgrunnlag - Kommuneloven. - Lov om kommunal beredskapsplikt av 25. juni K.res Fylkesmannens instruks for samfunnssikkerhet og beredskap. - Forskrift om kommunal beredskapsplikt med hjemmel i lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. - Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 24. juni 2011 nr. 29. b. Hensikt I henhold til lovgrunnlaget er kommunen ansvarlig for å ivareta sikkerheten for sine innbyggere og beskytte samfunnskritisk infrastruktur gjennom systematisk beredskapsarbeid. I dette ligger kartlegging av uønskede hendelser i en helhetlig kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse samt utvikling av relevante beredskapsplaner. Beredskapsplanen skal være et verktøy for den kommunale kriseledelsen for å takle uønskede hendelser på best mulig måte. Planen skal øves jevnlig og oppdateres hvert år. c. Målsetting Målet med beredskapsplanen er å sikre koordinert, strukturert og rask handling uansett når, hvor og hvorledes en uønsket hendelse inntreffer i kommunen, herunder: - Ivareta innbyggernes sikkerhet, liv og helse. - Sikre samfunnskritisk infrastruktur, tjenesteyting og materielle verdier. - Ivareta informasjonsbehovet til kommunens innbyggere. - Begrense skadevirkninger. - Raskt re-etablere normalsituasjon. d. Risiko- og sårbarhetsanalyse sammenhengen med beredskapsplanen I henhold til lovkravene skal kommunen gjennomføre helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for å avdekke hvilke uønskede hendelser som kan oppstå, og iverksette risikoreduserende tiltak. Beredskapsplanen skal ivareta korrekt prosedyre og handling dersom en uønsket hendelse likevel inntreffer.

4 4 e. Regional samordning Fylkesmannen har, som statens representant i fylkene, et særskilt ansvar for samfunnssikkerhet- og beredskap i fred, krise og krig. Han skal også bidra til samfunnssikkerhet og beredskap på kommunalt nivå, og fører tilsyn med underlagte kommuner. Ved behov vil Fylkesmannen samordne regionale tiltak gjennom Fylkesberedskapsrådet. Harstad kommune har, gjennom prosjektet Sikkerhet i Sør-Troms, en koordinerende rolle i forbindelse med utvikling ROS- analyser og beredskapsplaner for de kommuner som faller innenfor regionrådet. I tillegg, støtter Harstad Lenvik og Bardu kommuner innenfor tilsvarende oppgaver. 2. Kriseledelsen i Harstad kommune a. Hovedoppgaver - Sikre liv og helse. - Sikre samfunnskritisk infrastruktur og materielle verdier. - Prioritere bruk, og støtte politiet med kommunale ressurser (vedlegg 4). - Forestå koordinering med politi og brann- og redningstjenesten. - Forestå befolkningsvarsel/varsel av pårørende i samråd med politiet og sivilforsvaret. - Etablere evakuerings- og pårørende senter i samråd med politiet. - Koordinere og samordne med Fylkesmannen og andre relevante offentlige etater. - Koordinere og samordne med frivillige organisasjoner. b. Lokalisering - Operasjonsrom kriseledelse: Formannskapssalen i Harstad rådhus. - Reserve: Brannstasjonen i Harstad. - Krisetelefonsentral: Møterom Areal- og byggesaker (ABY). - Pressekonferanser: Kantine. c. Sammensetning og kontaktinformasjon for kriseledelsen i Harstad kommune Kontaktinformasjonen for kommunen er lagt inn i DSB-CIM. Listen ajourføres fortløpende. Utdrag fra databasen i vedlegg 1. d. Organisering og bemanning Kriseledelsen settes sammen og organiseres etter behov, hvor krisens type og omfang er styrende. Kriseledelsen må være forberedt på at kommuneoverlege, havnesjef og

5 5 brannsjef blir innkalt til lokal redningssentral (LRS) hos politiet i Harstad. Ved behov må forannevnte stille stedfortreder i kriseledelsen. Videre må kriseledelsen være forberedt til å stille liaison til politiet. Ved langvarige kriser blir det behov for å organisere kriseledelsen i skift. Enhetsledere i kriseledelsen skal derfor utpeke fast stedfortreder. Stedfortreder for ordfører og rådmann: Fast Stedfortreder Ordfører Varaordfører Rådmann Ass rådmann e. Prinsipper for krisehåndtering Harstad kommune legger til grunn prinsippene ansvar, nærhet, likhet og samvirke for krisehåndteringen i kommunen. Kommunen legger også til grunn viktigheten av å mobilisere tilstrekkelige ressurser så raskt som mulig (bedre med for mye i tide enn for lite for sent). Ansvar: Den som har ansvar i det daglige (normalsituasjon) skal også ha ansvaret når en krise rammer. Likhet: Organisering som benyttes ved kriser skal være mest mulig lik den daglige organiseringen. Nærhet: En krise skal håndteres på lavest mulig nivå. Samvirke: Samvirke med relevante sivile og offentlige instanser. f. Roller og oppgaver i kriseledelsen Generelt Medlemmer i kriseledelsen er ansvarlige innen egne fagfelt og skal bidra til felles situasjonsforståelse og beslutningsgrunnlag. Forholdet mellom rådmannen og ordfører er det samme i en beredskapssituasjon som til daglig. Ordfører Ordfører er øverste leder og har totalansvaret for kommunens kriseledelse/krisehåndtering, og er kommunens talsperson. Ordføreren må være forberedt på å uttale seg til media, i samråd med rådmann.

6 6 Rådmann Rådmannen er operativ leder av kommunens kriseledelse. Han/hun skal sørge for effektiv utnyttelse av kommunens samlede ressurser i forbindelse med en krise. Han/hun er videre ansvarlig for informasjon til kommunens ansatte. Beredskapsleder Beredskapsleder skal yte lederstøtte til rådmannen og sørge for effektiv drift og samordning av kriseledelsen. Beredskapsleder skal være forberedt på å stille som liaison hos politiet. Lederstøtte informasjon- og media Lederstøtte informasjon- og media skal støtte ordfører og rådmann med informasjonsog mediesaker, herunder tilrettelegge for pressekonferanser, lage utkast til pressemeldinger, lage utkast til mediebudskap samt holde ledelsen oppdatert på medieoppslag. Lederstøtten vil også omfatte informasjon internt til kommunens ansatte. Kommuneoverlege Se pkt. 8. Ivareta kommunens helseberedskap og være forberedt på å etablere evakuerings- og pårørendesenter. Leder for krisetelefonikrisetelefon Se pkt. 9. Etabler og drift krisetelefonsystemet. Enhetsleder administrasjonsenheten Enheten skal understøtte kriseledelsen med sekretærtjenester, rekvisita, møterom, mat og drikke. Loggførere Loggførere skal betjene krisestøtteverktøyet DSB-CIM, herunder registrere hendelser, føre logg, håndtere meldinger, føre rapporter, besvare telefon m.v. g. Politiets rolle I en krisesituasjon har politimesteren, i henhold til politilovens 27 tredje ledd, ansvar for å beslutte, iverksette og koordinere tiltak for å avverge farer og begrense skader. Når en ulykke eller katastrofe er i akuttfasen vil det bli opprettet skadestedsledelse i tilknytning til skadestedet, ledet av politiet. Midlertidig skadestedsledelse kan bekles av andre inntil politiet har overtatt. Ved behov for omfattende koordinering og understøttelse av en ulykke/katastrofe, kan politimester velge å etablere lokal redningssentral (LRS). Kommuneoverlegen og brannsjef er medlem av LRS, og vil kunne tiltre denne. Kommunen kan også velge å være representert i LRS med liaison for å sikre nødvendig koordinering av innsats.

7 7 3. Fullmakter I en krisesituasjon har ordfører og rådmann fullmakt (Sak i kommunestyret 121/2001) til å disponere inntil 2 millioner kroner til følgende formål: - Nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.v. - Skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø. - Hjelp ved akutt behov for opprydding, og utbedring av materiell skader og funksjonsforstyrrelse. - Omdisponering av kommunalt personell og maskiner/utstyr til nødvendige hjelpetiltak, samt foreta nødvendig kommunal myndighetsutøvelse i samsvar med situasjonen. Ved akutte behov, når det ikke er tid eller anledning til å sammenkalle bevilgende folkevalgt organ, kan ordfører/rådmann gå ut over forhåndsgodkjent ramme. Regnskap over utgifter skal føres og fremlegges folkevalgt organ ved første mulighet. Beslutning om å etablere kriseledelse vil normalt bli foretatt av rådmannen. I tilfelle hvor han/hun ikke er tilgjengelig kan beslutning om å etablere kriseledelse tas av medlemmene av kriseledelsen, og rådmannen varsles så snart som mulig. 4. Rapportering a. All rapportering utføres elektronisk i DSB-CIM. b. Etablering av kriseledelse skal rapporteres til: - Fylkesmannen. - Politiet. - Andre aktuelle utenforliggende myndigheter. c. Annen rapportering - Kommunen avgir fortløpende rapport til Fylkesmannen. - Medlemmer av kriseledelsen rapporterer fortløpende til rådmannen om utviklingen innenfor eget ansvarsområde. - Daglig situasjonsrapport sendes til Fylkesmannen. 5. Varsling av krise Varsel om en krisesituasjon kan komme fra mange forskjellige kilder, enten via personer som er direkte/indirekte berørt/rammet eller fra personer utenfor som registrerer/oppdager krisen. Når en krise oppstår skal varsel foregå slik: - Nødetatene (110, 112 og 113).

8 8 - Ansvarlig leder. - Ordfører, rådmenn, beredskapsleder. - Varsel til hele/deler av kriseledelsen. 6. Varslingslister Automatiserte varslingslister er etablert i DSB-CIM. Papirkopi er tilgjengelig i beredskapsperm hos beredskapsleder. Ved behov for varsling vil servicedeskloggførere bistå med varsling gjennom Unified Messaging System (UMS) i DSB-CIM. 7. Evakueringsplan Vedlegg Evakuerings- og pårørendesenter a. Erfaringene fra 22. juli peker på viktigheten av å utvikle planer for og øve etablering og drift av evakuerings- og pårørendesenter. Hensikt er å yte adekvat psykologisk førstehjelp når en krise inntreffer. b. Ansvar Politiet beslutter om evakuerings- og pårørendesenter skal opprettes. Helseforetakene yter faglig bistand på forespørsel, men politiet har ansvaret for å koordinere arbeidet. Sykehusene har ansvar for pårørende til pasienter som er innlagt hos dem. Kommuneoverlegen har, etter beslutning fra politiet, ansvar for etablering og drift av evakuerings- og pårørende senter ved hjelp av psykososialt, støtte og omsorgsteam. c. Administrativt ansvar Omfatter: Valg av sted i samråd med politiet. Forlegning og forpleining. Grupperom. Registrering og mottak. Sikkerhet. Mediehåndtering. d. Hovedprinsippene for driften av evakuerings- og pårørendesenter Møte de rammede med empati og forsikre at de er i sikkerhet (om mulig også bekrefte at familie/venner er i sikkerhet). Ivareta basale behov (varme, beskyttelse, tørre klær, mat, drikke, hvile, søvn osv.).

9 9 Formidle informasjon om normale kroppslige og psykiske reaksjoner. Formidle saklig informasjon om hendelsen. Sosial ivaretakelse, helst ved gjenforening med familie eller venner. Berolige dem som har kraftige reaksjoner. Kartlegge og imøtekomme individuelle behov, ta hensyn til kulturelle forskjeller. Det finnes ikke én støttestrategi som passer for alle. Understøtte de rammedes egne mestringsmekanismer. e. Lokalisering Kommunen har i dialog med politiet valgt ut og lagt planer for å etablere evakuerings- og pårørendesenter på Rica Grand hotell (Nordic hall), aktivitetssenteret på Sama og i Harstadhallen. Stedet for hendelsen/ulykken samt logistikk er imidlertid styrende for politiets beslutning om hvor senteret skal etableres. f. Prinsippskisse 9. Krisetelefon Kommunens krisetelefonnummer er Ved større hendelser, kriser/ulykker vil kommunen etablere og bemanne egen krisetelefon utenom kommunens ordinære sentralbordsystem. Hensikt Hensikten er å sikre at informasjonsbehovet, spesielt til pårørende, blir dekket på en profesjonell og skånsom måte. Lokalisering Teamet etableres i møterom ABY R1A.

10 10 Organisering Teamet består av 6 personer under ledelse av fagkoordinator personal. Vedlegg 5. Oppgaver: - koordinering med kriseledelse og politi - kommunisere korrekt og entydig informasjon på en hensynsfull og profesjonell måte. 10. Informasjons- og medieplan Vedlegg Ressursoversikt Vedlegg Tilgang til planen Beredskapsplanens hoveddel er tilgjengelig på kommunens hjemmeside samt på beredskapssiden på intranett Revisjon Planen skal revideres årlig. 14. Vedlegg: a. Vedlegg 1. Org og bemanning kriseledelse b. Vedlegg 2. Evakueringsplan. c. Vedlegg 3. Informasjons- og medieplan. d. Vedlegg 4. Ressursoversikt. e. Vedlegg 5. Krisetelefon. I tillegg til ovennevnte vedlegg, understøttes planen av diverse tiltaksplaner (huskelister). Tiltaksplanene er tilgjengelig i beredskapsmappe i papirformat samt på DSB-CIM. 15. Fagplaner (utarbeides av enhetsledere/faginstans som selvstendig plan). a. Beredskapsplan for skoler. b. Beredskapsplan for barnehager. c. Plan for helsemessig og sosial beredskap. d. Smittevernplan. e. Plan for brann- og redningstjenesten. f. Plan for regional fagsentral for redningstjeneste og RVR.

11 11 g. Beredskapsplan mot flom. h. Beredskapsplan for vannforsyning. i. Beredskapsplan for avløp. j. IKT-beredskapsplan. 16. Eksterne planer: a. Havne- beredskapsplan. b. Beredskapsplan mot akuttforurensing i Sør-Troms. c. Fylkesmannens atomulykkesberedskap. Hugo T Hansen Rådmann Harstad kommune Sturla Bangstad Beredskapsleder Harstad kommune

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Helseberedskapsplan. Stange kommune

Helseberedskapsplan. Stange kommune Helseberedskapsplan Stange kommune Plan for helsemessig og sosial beredskap Versjon 1.0 Arkivsaksnr. 03/02890 Initialer Dato Skrevet av HRB 19.11.04 Høring nov. 2004 Godkjent av februar 2005 kommunestyret

Detaljer

MELHUS KLÆBU UTREDNING INTERKOMMUNALT KRISETEAM. KOMMUNE kommune. ALVIK kommune TRONDHEIM KOMMUNE 5. utgave: 26.11.10

MELHUS KLÆBU UTREDNING INTERKOMMUNALT KRISETEAM. KOMMUNE kommune. ALVIK kommune TRONDHEIM KOMMUNE 5. utgave: 26.11.10 INTERKOMMUNALT KRISETEAM UTREDNING ALVIK kommune KOMMUNE 5 KOMMUNE kommune TRONDHEIM utgave: 26.11.10 MELHUS KLÆBU i 5. Beskrivelse av et nødvendig fremtidig kriseteamtilbud utenfor ordinær arbeidstid

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Høringsforslag. Forslag til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017. Oppland Fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland

Høringsforslag. Forslag til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017. Oppland Fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland Oppland Fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland Forslag til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017 Risiko og sårbarhetsanalyse (Fylkes- ROS) for Oppland fylke Høringsforslag

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer