Plan for Kommunal Kriseledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for Kommunal Kriseledelse"

Transkript

1 Eksemplar nr. _ av 32. Meløy kommune Plan for Kommunal Kriseledelse Revisjon 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Oversiktskart 4 1. Organisering Målsetting Definisjoner Kommunal Kriseledelse 5 2. Varsling/Innkalling/Etablering av Kommunal kriseledelse Varsling av kommunal kriseledelse Varslingsmønster Innkalling Etablering Lokaler: Kommunikasjon/samband: Adgangskontroll/nøkler 7 3. Kriseledelsens oppgaver Kriseledelsens oppgaver Ordførers rolle Rådmannens rolle Kommunalsjefens rolle Plan- og utviklingssjefens rolle Beredskapssaksbehandlers rolle Kommunikasjonsrådgiverens rolle Kriseledelsens fullmakter 9 4. Sentrale kommunale kriseplaner Plan for kriseledelsens informasjonsopplegg Målsetting for informasjon i krisesituasjon Overordnete informasjonsprinsipper ved krisehåndtering Informasjonsflyt Informasjonskanaler hvordan nå ut med informasjonen Informasjonskontor for publikum, pårørende og media Informasjon etter krisen Krisepsykiatri - Psykososiale tiltak Nedtrapping/Etterbehandling Evaluering Beredskapsplaner Oversikt - kommunale fagplaner for beredskap Oversikt - eksterne fagplaner for beredskap Oversikt andre innsatsgrupper Telefon - og adresselister Telefon- og adresseliste kriseledelse Telefon- og adresseliste internt fagpersonell 19 Side 2 av 35

3 6.3 Telefon- og adresseliste administrativ bemanning Telefon og adresseliste eksterne organisasjoner Telefon- og adresseliste infokanaler Utfyllende Info Lokaler, samband og utstyr for kommunal kriseledelse Lokaler og bemanning av infoseksjon og sekretariat Telefonsamband: Rolle/ansvarsdeling Politi/lensmann og Fylkesmann Rolle/ansvarsdeling ved en del ulike typer krisesituasjoner Logg for kommunal kriseledelse Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver: Løpende logg Kvalitetssikring, kontroll og oppfølging Øvelser Kvalitetsrevisjon Sjekkliste Skjema for avviksmelding Oversikt over revisjoner / rettinger / endringer Revisjoner / Rettinger / Endringer av planen Mottatte revisjoner / rettinger / endringer Fordelingsliste 34 Side 3 av 35

4 Oversiktskart (Kart over Meløy ligger i papirformat, ikke elektronisk) Side 4 av 35

5 1. Organisering 1.1 Målsetting Kriseledelsen i Meløy kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner der disse finnes og ses anvendelig i den aktuelle krisen. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå og så vidt mulig løses/ledes i egen regi. Omfatter/berører krisen flere kommuner, se punkt 3.1 og Definisjoner KRISE: Krise er alle typer uønskede hendelser som rammer større grupper av mennesker/områder med direkte eller indirekte skader av et omfang som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparat kan klare å håndtere tilfredsstillende. KRISEPLAN: Forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid. Meløy kommunes planer bør kunne tilpasses tilsvarende situasjoner i krig. PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE: Denne planen er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap i fred og krig utgjør kommunens totale kriseberedskap. 1.3 Kommunal Kriseledelse I tråd med prinsippet om at oppgaven skal løses på lavest mulig nivå vil leder/ annen vakthavende innenfor det aktuelle området ha ansvar for kriseledelse inntil kommunal kriseledelse blir innkalt. Når kriseledelse blir innkalt består denne normalt av: Medlem Stedfortreder (ved sykdom eller annet fravær) Ordfører Varaordfører Rådmann Kommunalsjef drift Kommunalsjef drift Seksjonsleder avhengig av type krise Plan- og utviklingssjef Miljøvernleder Beredskapssaksbehandler Brannmester Kommunikasjonsrådgiver Eva M. Bergli (Andre fagpersoner innkalles etter behov) Side 5 av 35

6 2. Varsling/Innkalling/Etablering av Kommunal kriseledelse 2.1 Varsling av kommunal kriseledelse Enhver ansatt i Meløy kommune skal når uønskede hendelser oppstår gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden, herunder varsling direkte til den det gjelder/ansvarlige ved alvorlig fare for skade på personer eller materiell. Mindre ulykker forutsettes løst av det daglige driftsapparat. Ved større uønskede hendelser/ulykker/kriser skal kommunens kriseledelse varsles via overordnet linjeleder. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig varsles det direkte til rådmann eller etter varslingsmønster i punkt Varslingsmønster Kommunens kriseledelse skal normalt varsles ved å kontakte første person på listen etter dette mønsteret: Nr Medlem Stedfortreder(ved sykdom eller annet fravær) 1 Rådmann Kommunalsjef drift 2 Kommunalsjef drift Seksjonsleder avhengig av type krise 3 Plan- og utviklingssjef Miljøvernleder 4 Ordfører Varaordfører 5 Beredskapssaksbehandler Brannmester (Branninspektør) 6 Kommunikasjonsrådgiver Eva M. Bergli 2.2 Innkalling Rådmannen eller dennes stedfortreder vurderer omfang og om etablering av kriseledelse anses nødvendig. Kriseledelse /adm.bemanning har fått utdelt laminert varslingsliste med telefonnummer. Adresseliste/telefonnummer / mobiltelefonnummer se punkt 6.1 Innkalling skjer ihht følgende rutine hvis annet ikke bestemmes: Rådmann innkaller Ordfører, Kommunalsjef drift, Plan- og utviklingssjef, Beredskapssaksbehandler, Kommunikasjonsrådgiver Ordfører innkaller Varaordfører Kommunikasjonsrådgiver innkaller Servicetorgleder Servicetorgleder innkaller Administrativ bemanning for øvrig Side 6 av 35

7 Alternativ innkalling ved brudd i telekommunikasjon: Fire av kriseledelsene medlemmer bor i Ørnesområdet, Ordfører bor på Ørnes(Bolga i helger og høytider)varaordfører i Glomfjord og beredskapssaksbehandler bor fortiden i Engavågen. Varslingslisten avvikes ved at Rådmann først kontakter Kommunalsjef drift og Plan- og utviklingssjef. Videre kontaktes vakthavende brannbefal/utrykningsleder for varsling av øvrige medlemmer via brannvesenets korpsledere på Ørnes, Glomfjord, Bolga og Enga (personsøkere + kommunikasjonsradioer). Samfunnsbåten sendes til Bolga og evt. Vassdalsvik for å hente medlemmer etter nærmere avtale. 2.3 Etablering Lokaler: Kontor for kriseledelsen er formannskapssalen i 2.etasje i Meløy rådhus Tilstøtende ordførerkontor kan fungere som avlastningskontor. Operativt område er formannskapssalen Større møter og stor mediaorienteringer holdes i kommunestyresalen i 4. etasje Kommunikasjon/samband: Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i prinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) med mindre annet blir konkret bestemt i den aktuelle situasjon. I en beredskapssituasjon kan det benyttes egne telefonlinjer opprettet for dette, samt satellitt-telefon. Rutiner for oppretting av telefonlinjer i Formannskapssalen Se punkt Teknisk utstyr vil for øvrig være tilgjengelig i enkeltkontorer/ utstyrsrom så som: PCer m/internett tilgang Skrivere Telefax Scanner Kopimaskiner Adgangskontroll/nøkler NB Hovednøkkel til rådhuset disponeres av: vaktm., avd.ing. eiendomsseksjonen, (Ordfører, Rådmann, Kommunalsjef drift, Plan- og utviklingssjef har slik nøkkel). Denne kan brukes ved strømbrudd når adgang ved adgangskort ikke fungerer. I en krisesituasjon kan det forventes at både media og andre (f.eks. pårørende) vil søke til rådhuset. Det vil derfor være behov for adgangskontroll for å styre denne trafikken og hindre at uvedkommende kommer inn i lokaler hvor de ikke har adgang. Rutiner for adgangskontroll. Normal prosedyre følges også ved krise. Rutiner for håndtering av media/pårørende se punkt 4. Side 7 av 35

8 3. Kriseledelsens oppgaver 3.1 Kriseledelsens oppgaver Generelle retningslinjer for krisehåndtering: Krisehåndtering skal skje på lavest mulig nivå. Meløy kommune skal ved håndtering av ekstraordinære situasjoner sørge for fortsatt opprettholdelse av viktige kommunale tjenester. Offentlige organer - kommunale eller statlige som har et ansvar i en normalsituasjon har også ansvaret for de samme oppgaver i en krisesituasjon. Spesielle organisatoriske løsninger under kriser i fred må unngås der alle ordinære myndighetsforhold er intakte. Sjekkliste konkrete punkter: NB!! Husk å loggføre alle aktiviteter på eget skjema (punkt 7.3) ( Når CIM tas i bruk, avløser dette føring på eget skjema) 1. Avklare ansvarsforholdet til politi/lensmann og andre (se punkt og 7.2.2) 2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. 3. Varsle Fylkesmannen ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser (se punkt 7.2.1) 4. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad. 5. Holde løpende kontakt med lensmann/politi, Lokal Rednings Sentral (LRS) og Fylkesmann 6. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov (se punkt 6.2 og 6.3) 7. Iverksette informasjonstiltak, (se punkt 4.1), og eventuelt nødvendige tiltak i forbindelse med evakuering og forpleining og/eller krisepsykiatri (se 4.2) 8. Iverksette tiltak i samsvar med gjeldende fagplaner der disse finnes og ses anvendelig i den aktuelle krisen. (se punkt 5.1) 9. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats, og utnytte alle tilgjengelige kommunale ressurser. 10. Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen. (se 7.2) Side 8 av 35

9 3.1.1 Ordførers rolle Ordføreren er kommunens representant utad og leder normalt pressekonferanser / mediaorienteringer. Ordføreren har, som bindeleddet mellom det politiske og administrative nivå en viktig rådgivningsrolle i forhold til rådmannen Rådmannens rolle Rådmannen er som øverste administrative leder også ansvarlig leder av krisearbeidet og kriseledelsens møter. Den samlede kommunale kriseledelse er ikke vedtaksorgan men støtte for rådmannens ledelse i en krisesituasjon Kommunalsjefens rolle Nestleder for kriseledelsen. Disponerer driftsorganisasjonen - også utenfor linja - i en krisesituasjon Plan- og utviklingssjefens rolle Bistår rådmannen. Disponerer organisasjonen ved plan- og utviklingsavdelingen Beredskapssaksbehandlers rolle Har følgende ansvarsområde: - Loggføring i kriseledelsen - Ajourføring av kriseplanen Kommunikasjonsrådgiverens rolle Se eget oppsett under pkt. 4.1 side 13, samt pkt. 7.1 side Kriseledelsens fullmakter K-styret har i sak 73/99 vedtatt følgende fullmakt til rådmannen i fredstid: I krisesituasjoner, jf, kommunens kriseplan, har rådmannen eller dennes stedfortreder fullmakt til å disponere inntil kr. 1 million til nødvendig hjelp til kriserammede (forpleining m.m.), skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å berge liv og helse, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. Rammebeløpet på 1 million kroner kan overskrides ved påtrengende behov og hvor bevilgende myndighet ikke kan sammenkalles. Det forutsettes at slik overskridelse skjer etter samråd med ordfører så sant mulig. Kommunestyret er innforstått med at rådmannens kriseledelse i tillegg kan innebære: omdisponering av kommunalt personell og maskiner/utstyr til påtrengende hjelpetiltak midlertidig stansing av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. at kommunens personell blir pålagt overtids- og ekstraarbeid utover ordinære rammer Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig framlegges som sak til formannskap, ref. Kommunestyret. Side 9 av 35

10 4. Sentrale kommunale kriseplaner 4.1 Plan for kriseledelsens informasjonsopplegg Informasjonsplanen viser hvilke ressurser (materiell og mennesker) som står til rådighet for kriseledelsen Målsetting for informasjon i krisesituasjon Informasjon ved krise skal gis hurtig og korrekt til: Kommunale organ Rammede/Involverte i krisen (skadde/overlevende/evakuerte) Pårørende/enkeltpersoner Befolkning generelt Media Andre f.eks. statlige/private organ Overordnete informasjonsprinsipper ved krisehåndtering Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt korrekt, raskt og målrettet. Informasjon skal så sant mulig gis samordnet fra alle ledd og framstå som enhetlig for mottakeren. Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret. Informasjon skal hvis ikke annet bestemmes følge vanlige kommandolinjer i systemet. Informasjon skal bygge på dialog med omverdenen Informasjonsflyt Intern informasjon Informasjonsflyt/kommandolinjer for informasjon mellom kriseledelse, kommunens øvrige organer og kommunens personell involvert i krisen på stedet. Ekstern informasjon Informasjonsflyt/kommandolinjer for informasjon mellom kriseledelse, pårørende, befolkningen generelt, media, andre offentlige organer og private organisasjoner/bedrifter. Side 10 av 35

11 Kriseledelsen skal selv eller bemyndige andre i infosystemet til å: Gå direkte ut til mediene Holde informasjonsleddene oppdaterte Organisere og styre pressekonferanser Teknisk tilrettelegging avklares med Kommunikasjonsrådgiver og er informasjonsseksjonens ansvar med mindre annen ordre gis fra kriseledelsen Informasjonskanaler hvordan nå ut med informasjonen Telefonnummer etc., se punkt 6.5 TV/Radio NRK Nordland NRK Oslo TV 2 Kanal 24 Nærkanalen (Radio Meløy) Beredskapsradio(Rådmann og enhetsleder kommunalteknisk drift kan bryte direkte inn i sending.) Lokalaviser Avisa Nordland Meløyavisa Framtia Intranett Intern e-post til ansatte i Meløy kommune med slik tilgang Internett Meløy kommunes hjemmesider til publikum i Meløy Kommune; Mobil Mobilnett (SMS - via internett sende gruppemeldinger) Andre muligheter Dør til døraksjoner hvis telenettet er nede Informasjonskontor for publikum, pårørende og media. Informasjonsseksjon - kontor: Informasjonskontor opprettes i servicetorget. Post/arkiv-funksjonen reduseres til prioritert post- og informasjonsservice. Møterom Støtt i andre etasje opprettes som møterom for informasjonsavdelingen - alternativt møterom Bolga. Bemanning: Kommunikasjonsrådgiver, leder (ved lengre fravær oppnevnes ny av rådmannen) Servicetorgleder (stedfortreder for leder), leder post/arkiv Servicevertene + egne oppnevnte i fagplaner - se pkt. 5.1 Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 11 av 35

12 Ansvar for Leder av informasjonsseksjonen / Kommunikasjonsrådgiver Overordnet ansvar for informasjon som gis fra informasjonsseksjonen er Kommunikasjonsrådgiveren. Leder gir ordre til betjening om hvilke opplysninger som kan gis til publikum, årørende/media, og har ansvar for at annen informasjon ikke kommer ut. Kommunikasjonsrådgiveren gir kriseledelsen opplysninger om hvilke oppdateringer det er informasjonsbehov for. Informasjonsseksjonens oppgaver 1. Gi informasjon til publikum/pårørende etter oppdrag fra kriseledelse 2. Teknisk tilrettelegging av pressekonferanse i samråd med ordf./rådm.(info.ansv.) 3. Herunder gi media informasjon om pressekonferanse, utlevere pressemeldinger fra kriseledelse og henvise mediapersoner til oppholdsrom hvor de kan vente på ny informasjon. 4. Henvise pårørende til mottakssenter eller kriseteam 5. Ved evakuering av mennesker skal infoseksjonen være representert i mottaket og der håndtere informasjonsansvaret. Infoseksjonens representant skal sammen med politiet og medisinsk ansvarlig regulere forbindelsen mellom evakuerte og mediene. Informasjon til media Kantina, fortrinnsvis innerste del, opprettes som venterom for media. Kriseleder/infoseksjon kan her gi meldinger til pressen. Pressekonferanser/større mediaorienteringer tas i Kommunestyresalen Informasjon til pårørende som kommer til Meløy rådhus - håndtering Dersom en krise berører mange mennesker opprettes straks (eller hvis krisen ikke er akutt, etter nærmere vurdering i kriseledelsen) et mottakssenter på Meløy bibliotek. Mottakssenteret bemannes med en representant fra informasjonsseksjonen, som holder kontakt med kriseledelsen. Etablering og bemanning ihht Plan for helsemessig- og sosial beredskap Seksjonsleder for omsorg har videre ansvar for, i samarbeid med andre naturlige instanser(f.eks. sokneprest), å etablere kriseteam for individuell håndtering av kriserammede pårørende. Lokalisering, etablering og bemanning ihht Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 12 av 35

13 Oppsummering Hvem gjør hva Roller og ansvar for Kommunikasjonsrådgiver, Servicetorg (ST) Varsling: Kommunikasjonsrådgiver innkaller ST-leder ST-leder innkaller administrativ bemanning forøvrig Det er laget eget plastkort med navn og nummer. (Se planens pkt. 2.2 for alternativ innkalling ved brudd i telekommunikasjon) Lokaler: Kriseledelsen samles i formannskapssalen Informasjonskontor opprettes i servicetorget Møterom Støtt fungerer som møterom for informasjonsavdelingen (se under) (Alternativt møterom Bolga) Kantina forbeholdes som venterom for media. Pressekonferanser/større møter i kommunestyresalen Ved større kriser der mange pårørende er involvert er Meløy bibliotek, Ørnes, mottakssenter. (Se forøvrig plan for helsemessig og sosial beredskap) Post-/arkiv-funksjonen reduseres til prioritert post- og informasjonsservice Bemanning informasjonsavdeling - ved kriser: Kommunikasjonsrådgiver - leder og overordnet ansvar Servicetorgleder - stedfortreder for leder Servicevertene Fagansvarlig - alt etter hvilken type krise - se planens pkt. 5.1 Oppgaver: Kommunikasjonsrådgiver Kalle sammen infoavdelingen - briefing Sørge for oppkobling av telefonnett til formannskapsalen (rødt felt på venderne skal vises) og sette opp utstyr. Gjelder også satelittelefonen. Overordnet ansvar for all informasjon som gis fra informasjonsavdelingen Gi ordre til betjening om hvilke opplysninger som kan gis til publikum/media,og har ansvar for at annen informasjon ikke kommer ut. Bindeledd mellom kriseledelsen og informasjonsavdelingen og sørger for oppdatering om informasjonsbehov. Sørge for at ordføreren får de opplysninger han trenger for uttalelser til media. Øvrig ansvar for avdelingen som helhet: Teknisk tilrettelegging for pressekonferanser i samråd med ordfører/rådmann, herunder spre informasjon/invitasjon til slik og håndtere media Henvise pårørende til mottakssenter eller kriseteam (hvis dette er opprettet) Ved evakuering av mennesker skal infoseksjon være representert i mottaket og der håndtere info-ansvaret. Denne representant skal i samarbeid med politi og medisinsk ansvarlig regulere forbindelsen mellom evakuerte og mediene. Se planens pkt for informasjonskanaler, og pkt. 6.5 for adresseliste for disse Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 13 av 35

14 4.1.6 Informasjon etter krisen Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med førstelinjetjenesten - infoseksjon og kriseteam, som har fanget opp info- og oppfølgingsbehov. 4.2 Krisepsykiatri - Psykososiale tiltak Ved store kriser (katastrofer) kan det være behov for betydelig psykososial innsats. Lokal innsats beskrives i egen plan, Plan for kommunal kriseledelse - delplan POSOMtjenesten 4.3 Nedtrapping/Etterbehandling Kriseledelsen vedtar: Når krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift. Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjon skal opprettholdes etter at kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet. Igangsetting av nødvendige tiltak for oppfølging av innsatspersonell. 4.4 Evaluering Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krise foretas innen 2 uker etter at krisen er avsluttet. Dette gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal kriseledelse. Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evaluering. Ved vesentlige avvik fra planen skal denne vurderes endret umiddelbart. Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 14 av 35

15 5. Beredskapsplaner 5.1 Oversikt - kommunale fagplaner for beredskap Beredskapsplaner innenfor kommunens enkelte ansvarsområder skal finnes i kommunens seksjoner og enheter - enten som egne planer eller som del av andre fagplaner. Fagplanene skal bl. a. inneholde oversikt over nødvendige ressurser (personell og materiell) som kan brukes i en krisesituasjon. Oversikten nedenfor tar også for seg fagplaner for/fra eksterne organer som har direkte betydning for Meløy kommune i en krisesituasjon. Oversikten gir opplysning om fagområde - ansvarlig for plan - hovedhensikt/kort om innhold - status (siste ajourhold/under utarb.etc.) Følgende planer er tatt inn i perm for kommunal kriseledelse: Skilleblad Planens tittel 2.0 Plan for helsemessig og sosial beredskap - Ansvarlig: Kommunalsjef drift Vedtatt av kommunestyret , sak 44/04 Delplaner: Smittevernplan - Ansvarlig Kommunelege 1 Smittevernplan for Meløy kommune er vedtatt av kommunestyret i sak 87/ Evakueringsplaner helseinstitusjoner - Ansvarlig: Seksjonsleder omsorg Ørnes omsorgssenter - Status: Revidert Ørneshaugen bofellesskap - Status: Revidert Kløverheimen - Status: Revidert Glomfjord Bo- og omsorgssenter - Status: Revidert Vall omsorgssenter - Status: Revidert Engavågen Bofellesskap - Status: Revidert Beredskapsplan for psykososial omsorg - POSOM-planen Ansvarlig: Seksjonsleder omsorg Psykososiale tiltak etter krise, organisering, bemanning etc. - Status: Sist revidert (Under revisjon) Delplaner 3 - Brannordning for Meløy kommune - Ansvarlig: Brannsjefen (brannmester saksb.) Organisering, bemanning, ressurser etc. - Status: Sist godkjent mai Oversikt over beredskapsplaner for skoler og barnehager - Ansvarlig: Seksjonsleder undervisning Tiltak som er nødvendig i krisesituasjoner - Status: Er utarbeidet for stort sett hver enhet, og ajourholdes jevnlig.. Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 15 av 35

16 5.2 Oversikt - eksterne fagplaner for beredskap Følgende planer er tatt inn i perm for kommunal kriseledelse: Skilleblad Planens tittel 5 Beredskapsplan for ulykker i tunnel - Ansvarlig: Statens vegvesen, Nordland Omfatter Meløy og nabokommuner - aksjonsplaner, brannordning, ressursoversikt etc. Oppdatert april Beredskapsplan Svartistunnelen Beredskapsplan Fykantunnelen Beredskapsplan Glomfjordtunnelen 6 Beredskapsplan ved snøskred og snøskredfare - Ansvarlig: Statens vegvesen, Nordland. Omfatter skredpunkt på riks- og fylkesveier i Meløy kommune. Beskrivelse av skredpunkt, Varsling og stenging, Etablering av omkjøringsruter, Åpning av veg. Oppdatert Beredskapsplan for Meløy Energi AS - Ansvarlig: Adm.dir Omfatter Meløy kommune - Innsatsplaner v/linjehavari m.v., ressursoversikter (herunder oversikt større nødstrømsaggregat - prioriteringer) - Oppdatert april Diverse planer / avtaler - Slokke/redningsavtale - Meløy kommune og Yara - datert Sikkerhetsrapport for YARA Glomfjord Storulykkesforskriften Beredskapsplan for Glomfjord Røde Kors hjelpekorps 9 Risiko og sårbarhetsanalyse for Meløy kommune datert Oversikt andre innsatsgrupper Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe (FIG)-enheten i Meløy - utstyr er stasjonert på Eidbukt, Neverdal. Leder i Meløy er Reidar Hjelmseth, tlf Bodø Flyklubbs søk- og redningstjeneste Klubben har frivillig vaktberedskap for politi og hovedredningssentralen hele døgnet - hele året, for innsats i søk og redningstjeneste. Heimevernet i Meløy Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 16 av 35

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 17.08.2012 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er Beredskapsleder hos Rådmannen. Plan for kommunal kriseledelse skal holdes ajourført

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Beredskapsplan for Søndre Land kommune

Beredskapsplan for Søndre Land kommune Beredskapsplan for Søndre Land kommune Ta utskrift av planen med vedlegg. Ha den gjerne tilgjengelig både hjemme og på jobb. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune 15. august 2012 Innledning Alle

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2014 Beredskapsplan for kommunal kriseledelse Sist revidert 26.05.2014 Revisjonsbestemmelser: Rådmann har det overordnede ansvaret for at beredskapsplan for kommunal kriseledelse er oppdatert og etterleves

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Eks. nr X av 21 BEREDSKAPSPLAN inkl. kriseledelse for FOSNES KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 23.04.2009 PS 12/09 Sist oppdatert 09.03.2011 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018

Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018 UTKAST pr 18.2.2014 MODUM KOMMUNE I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018 Utarbeidet dato: 18.2.2014 Oppdatert dato: 1 Innhold INNHOLD... 2 1.

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Gjerdrum kommune Godkjent av: Gjerdrum kommunestyre, sak 14/122 Dato: 29.10.14 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: Rev. 15.04.15 Innhold 1. Mål og definisjon...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

1. INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting 2.2 Definisjoner 2.3 Kommunal beredskapsledelse 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 Varsling av den kommunale beredskapsledelse 3.1.1 Støttefunksjoner 3.1.2

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

Amot. kommune. Plan for kommunal kriseledelse

Amot. kommune. Plan for kommunal kriseledelse Amot kommune Plan for kommunal kriseledelse 2012 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen... 3 1.3 Risiko og sårbarhet... 3 1.4 Forebyggende og

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Revidert administrativt 01.06.2015 FORORD BEREDSKAPSPRINSIPPENE De overordnede prinsippene om ansvar, likhet og nærhet ligger til grunn for alt sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE O1.05.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ETABLERING AV KRISELEDELSE I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR ETABLERING AV KRISELEDELSE I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR ETABLERING AV KRISELEDELSE I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med ingermarie.bakken@verdal.kommune.no

Detaljer

Vedtatt av Kåfjord kommunestyre i møte av 14.06.2013, sak 26/13. 1 av 66

Vedtatt av Kåfjord kommunestyre i møte av 14.06.2013, sak 26/13. 1 av 66 Vedtatt av Kåfjord kommunestyre i møte av 14.06.2013, sak 26/13 1 av 66 Innhold Rådmannens forord... 4 1 Kommunal krisehåndteringsapparat... 5 1.1 Kommunal beredskapsledelse... 5 1.1.1 Beredskapsledelsen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer