Plan for Kommunal Kriseledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for Kommunal Kriseledelse"

Transkript

1 Eksemplar nr. _ av 32. Meløy kommune Plan for Kommunal Kriseledelse Revisjon 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Oversiktskart 4 1. Organisering Målsetting Definisjoner Kommunal Kriseledelse 5 2. Varsling/Innkalling/Etablering av Kommunal kriseledelse Varsling av kommunal kriseledelse Varslingsmønster Innkalling Etablering Lokaler: Kommunikasjon/samband: Adgangskontroll/nøkler 7 3. Kriseledelsens oppgaver Kriseledelsens oppgaver Ordførers rolle Rådmannens rolle Kommunalsjefens rolle Plan- og utviklingssjefens rolle Beredskapssaksbehandlers rolle Kommunikasjonsrådgiverens rolle Kriseledelsens fullmakter 9 4. Sentrale kommunale kriseplaner Plan for kriseledelsens informasjonsopplegg Målsetting for informasjon i krisesituasjon Overordnete informasjonsprinsipper ved krisehåndtering Informasjonsflyt Informasjonskanaler hvordan nå ut med informasjonen Informasjonskontor for publikum, pårørende og media Informasjon etter krisen Krisepsykiatri - Psykososiale tiltak Nedtrapping/Etterbehandling Evaluering Beredskapsplaner Oversikt - kommunale fagplaner for beredskap Oversikt - eksterne fagplaner for beredskap Oversikt andre innsatsgrupper Telefon - og adresselister Telefon- og adresseliste kriseledelse Telefon- og adresseliste internt fagpersonell 19 Side 2 av 35

3 6.3 Telefon- og adresseliste administrativ bemanning Telefon og adresseliste eksterne organisasjoner Telefon- og adresseliste infokanaler Utfyllende Info Lokaler, samband og utstyr for kommunal kriseledelse Lokaler og bemanning av infoseksjon og sekretariat Telefonsamband: Rolle/ansvarsdeling Politi/lensmann og Fylkesmann Rolle/ansvarsdeling ved en del ulike typer krisesituasjoner Logg for kommunal kriseledelse Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver: Løpende logg Kvalitetssikring, kontroll og oppfølging Øvelser Kvalitetsrevisjon Sjekkliste Skjema for avviksmelding Oversikt over revisjoner / rettinger / endringer Revisjoner / Rettinger / Endringer av planen Mottatte revisjoner / rettinger / endringer Fordelingsliste 34 Side 3 av 35

4 Oversiktskart (Kart over Meløy ligger i papirformat, ikke elektronisk) Side 4 av 35

5 1. Organisering 1.1 Målsetting Kriseledelsen i Meløy kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner der disse finnes og ses anvendelig i den aktuelle krisen. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå og så vidt mulig løses/ledes i egen regi. Omfatter/berører krisen flere kommuner, se punkt 3.1 og Definisjoner KRISE: Krise er alle typer uønskede hendelser som rammer større grupper av mennesker/områder med direkte eller indirekte skader av et omfang som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparat kan klare å håndtere tilfredsstillende. KRISEPLAN: Forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid. Meløy kommunes planer bør kunne tilpasses tilsvarende situasjoner i krig. PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE: Denne planen er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap i fred og krig utgjør kommunens totale kriseberedskap. 1.3 Kommunal Kriseledelse I tråd med prinsippet om at oppgaven skal løses på lavest mulig nivå vil leder/ annen vakthavende innenfor det aktuelle området ha ansvar for kriseledelse inntil kommunal kriseledelse blir innkalt. Når kriseledelse blir innkalt består denne normalt av: Medlem Stedfortreder (ved sykdom eller annet fravær) Ordfører Varaordfører Rådmann Kommunalsjef drift Kommunalsjef drift Seksjonsleder avhengig av type krise Plan- og utviklingssjef Miljøvernleder Beredskapssaksbehandler Brannmester Kommunikasjonsrådgiver Eva M. Bergli (Andre fagpersoner innkalles etter behov) Side 5 av 35

6 2. Varsling/Innkalling/Etablering av Kommunal kriseledelse 2.1 Varsling av kommunal kriseledelse Enhver ansatt i Meløy kommune skal når uønskede hendelser oppstår gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden, herunder varsling direkte til den det gjelder/ansvarlige ved alvorlig fare for skade på personer eller materiell. Mindre ulykker forutsettes løst av det daglige driftsapparat. Ved større uønskede hendelser/ulykker/kriser skal kommunens kriseledelse varsles via overordnet linjeleder. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig varsles det direkte til rådmann eller etter varslingsmønster i punkt Varslingsmønster Kommunens kriseledelse skal normalt varsles ved å kontakte første person på listen etter dette mønsteret: Nr Medlem Stedfortreder(ved sykdom eller annet fravær) 1 Rådmann Kommunalsjef drift 2 Kommunalsjef drift Seksjonsleder avhengig av type krise 3 Plan- og utviklingssjef Miljøvernleder 4 Ordfører Varaordfører 5 Beredskapssaksbehandler Brannmester (Branninspektør) 6 Kommunikasjonsrådgiver Eva M. Bergli 2.2 Innkalling Rådmannen eller dennes stedfortreder vurderer omfang og om etablering av kriseledelse anses nødvendig. Kriseledelse /adm.bemanning har fått utdelt laminert varslingsliste med telefonnummer. Adresseliste/telefonnummer / mobiltelefonnummer se punkt 6.1 Innkalling skjer ihht følgende rutine hvis annet ikke bestemmes: Rådmann innkaller Ordfører, Kommunalsjef drift, Plan- og utviklingssjef, Beredskapssaksbehandler, Kommunikasjonsrådgiver Ordfører innkaller Varaordfører Kommunikasjonsrådgiver innkaller Servicetorgleder Servicetorgleder innkaller Administrativ bemanning for øvrig Side 6 av 35

7 Alternativ innkalling ved brudd i telekommunikasjon: Fire av kriseledelsene medlemmer bor i Ørnesområdet, Ordfører bor på Ørnes(Bolga i helger og høytider)varaordfører i Glomfjord og beredskapssaksbehandler bor fortiden i Engavågen. Varslingslisten avvikes ved at Rådmann først kontakter Kommunalsjef drift og Plan- og utviklingssjef. Videre kontaktes vakthavende brannbefal/utrykningsleder for varsling av øvrige medlemmer via brannvesenets korpsledere på Ørnes, Glomfjord, Bolga og Enga (personsøkere + kommunikasjonsradioer). Samfunnsbåten sendes til Bolga og evt. Vassdalsvik for å hente medlemmer etter nærmere avtale. 2.3 Etablering Lokaler: Kontor for kriseledelsen er formannskapssalen i 2.etasje i Meløy rådhus Tilstøtende ordførerkontor kan fungere som avlastningskontor. Operativt område er formannskapssalen Større møter og stor mediaorienteringer holdes i kommunestyresalen i 4. etasje Kommunikasjon/samband: Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i prinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) med mindre annet blir konkret bestemt i den aktuelle situasjon. I en beredskapssituasjon kan det benyttes egne telefonlinjer opprettet for dette, samt satellitt-telefon. Rutiner for oppretting av telefonlinjer i Formannskapssalen Se punkt Teknisk utstyr vil for øvrig være tilgjengelig i enkeltkontorer/ utstyrsrom så som: PCer m/internett tilgang Skrivere Telefax Scanner Kopimaskiner Adgangskontroll/nøkler NB Hovednøkkel til rådhuset disponeres av: vaktm., avd.ing. eiendomsseksjonen, (Ordfører, Rådmann, Kommunalsjef drift, Plan- og utviklingssjef har slik nøkkel). Denne kan brukes ved strømbrudd når adgang ved adgangskort ikke fungerer. I en krisesituasjon kan det forventes at både media og andre (f.eks. pårørende) vil søke til rådhuset. Det vil derfor være behov for adgangskontroll for å styre denne trafikken og hindre at uvedkommende kommer inn i lokaler hvor de ikke har adgang. Rutiner for adgangskontroll. Normal prosedyre følges også ved krise. Rutiner for håndtering av media/pårørende se punkt 4. Side 7 av 35

8 3. Kriseledelsens oppgaver 3.1 Kriseledelsens oppgaver Generelle retningslinjer for krisehåndtering: Krisehåndtering skal skje på lavest mulig nivå. Meløy kommune skal ved håndtering av ekstraordinære situasjoner sørge for fortsatt opprettholdelse av viktige kommunale tjenester. Offentlige organer - kommunale eller statlige som har et ansvar i en normalsituasjon har også ansvaret for de samme oppgaver i en krisesituasjon. Spesielle organisatoriske løsninger under kriser i fred må unngås der alle ordinære myndighetsforhold er intakte. Sjekkliste konkrete punkter: NB!! Husk å loggføre alle aktiviteter på eget skjema (punkt 7.3) ( Når CIM tas i bruk, avløser dette føring på eget skjema) 1. Avklare ansvarsforholdet til politi/lensmann og andre (se punkt og 7.2.2) 2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. 3. Varsle Fylkesmannen ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser (se punkt 7.2.1) 4. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad. 5. Holde løpende kontakt med lensmann/politi, Lokal Rednings Sentral (LRS) og Fylkesmann 6. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov (se punkt 6.2 og 6.3) 7. Iverksette informasjonstiltak, (se punkt 4.1), og eventuelt nødvendige tiltak i forbindelse med evakuering og forpleining og/eller krisepsykiatri (se 4.2) 8. Iverksette tiltak i samsvar med gjeldende fagplaner der disse finnes og ses anvendelig i den aktuelle krisen. (se punkt 5.1) 9. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats, og utnytte alle tilgjengelige kommunale ressurser. 10. Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen. (se 7.2) Side 8 av 35

9 3.1.1 Ordførers rolle Ordføreren er kommunens representant utad og leder normalt pressekonferanser / mediaorienteringer. Ordføreren har, som bindeleddet mellom det politiske og administrative nivå en viktig rådgivningsrolle i forhold til rådmannen Rådmannens rolle Rådmannen er som øverste administrative leder også ansvarlig leder av krisearbeidet og kriseledelsens møter. Den samlede kommunale kriseledelse er ikke vedtaksorgan men støtte for rådmannens ledelse i en krisesituasjon Kommunalsjefens rolle Nestleder for kriseledelsen. Disponerer driftsorganisasjonen - også utenfor linja - i en krisesituasjon Plan- og utviklingssjefens rolle Bistår rådmannen. Disponerer organisasjonen ved plan- og utviklingsavdelingen Beredskapssaksbehandlers rolle Har følgende ansvarsområde: - Loggføring i kriseledelsen - Ajourføring av kriseplanen Kommunikasjonsrådgiverens rolle Se eget oppsett under pkt. 4.1 side 13, samt pkt. 7.1 side Kriseledelsens fullmakter K-styret har i sak 73/99 vedtatt følgende fullmakt til rådmannen i fredstid: I krisesituasjoner, jf, kommunens kriseplan, har rådmannen eller dennes stedfortreder fullmakt til å disponere inntil kr. 1 million til nødvendig hjelp til kriserammede (forpleining m.m.), skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å berge liv og helse, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. Rammebeløpet på 1 million kroner kan overskrides ved påtrengende behov og hvor bevilgende myndighet ikke kan sammenkalles. Det forutsettes at slik overskridelse skjer etter samråd med ordfører så sant mulig. Kommunestyret er innforstått med at rådmannens kriseledelse i tillegg kan innebære: omdisponering av kommunalt personell og maskiner/utstyr til påtrengende hjelpetiltak midlertidig stansing av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. at kommunens personell blir pålagt overtids- og ekstraarbeid utover ordinære rammer Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig framlegges som sak til formannskap, ref. Kommunestyret. Side 9 av 35

10 4. Sentrale kommunale kriseplaner 4.1 Plan for kriseledelsens informasjonsopplegg Informasjonsplanen viser hvilke ressurser (materiell og mennesker) som står til rådighet for kriseledelsen Målsetting for informasjon i krisesituasjon Informasjon ved krise skal gis hurtig og korrekt til: Kommunale organ Rammede/Involverte i krisen (skadde/overlevende/evakuerte) Pårørende/enkeltpersoner Befolkning generelt Media Andre f.eks. statlige/private organ Overordnete informasjonsprinsipper ved krisehåndtering Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt korrekt, raskt og målrettet. Informasjon skal så sant mulig gis samordnet fra alle ledd og framstå som enhetlig for mottakeren. Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret. Informasjon skal hvis ikke annet bestemmes følge vanlige kommandolinjer i systemet. Informasjon skal bygge på dialog med omverdenen Informasjonsflyt Intern informasjon Informasjonsflyt/kommandolinjer for informasjon mellom kriseledelse, kommunens øvrige organer og kommunens personell involvert i krisen på stedet. Ekstern informasjon Informasjonsflyt/kommandolinjer for informasjon mellom kriseledelse, pårørende, befolkningen generelt, media, andre offentlige organer og private organisasjoner/bedrifter. Side 10 av 35

11 Kriseledelsen skal selv eller bemyndige andre i infosystemet til å: Gå direkte ut til mediene Holde informasjonsleddene oppdaterte Organisere og styre pressekonferanser Teknisk tilrettelegging avklares med Kommunikasjonsrådgiver og er informasjonsseksjonens ansvar med mindre annen ordre gis fra kriseledelsen Informasjonskanaler hvordan nå ut med informasjonen Telefonnummer etc., se punkt 6.5 TV/Radio NRK Nordland NRK Oslo TV 2 Kanal 24 Nærkanalen (Radio Meløy) Beredskapsradio(Rådmann og enhetsleder kommunalteknisk drift kan bryte direkte inn i sending.) Lokalaviser Avisa Nordland Meløyavisa Framtia Intranett Intern e-post til ansatte i Meløy kommune med slik tilgang Internett Meløy kommunes hjemmesider til publikum i Meløy Kommune; Mobil Mobilnett (SMS - via internett sende gruppemeldinger) Andre muligheter Dør til døraksjoner hvis telenettet er nede Informasjonskontor for publikum, pårørende og media. Informasjonsseksjon - kontor: Informasjonskontor opprettes i servicetorget. Post/arkiv-funksjonen reduseres til prioritert post- og informasjonsservice. Møterom Støtt i andre etasje opprettes som møterom for informasjonsavdelingen - alternativt møterom Bolga. Bemanning: Kommunikasjonsrådgiver, leder (ved lengre fravær oppnevnes ny av rådmannen) Servicetorgleder (stedfortreder for leder), leder post/arkiv Servicevertene + egne oppnevnte i fagplaner - se pkt. 5.1 Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 11 av 35

12 Ansvar for Leder av informasjonsseksjonen / Kommunikasjonsrådgiver Overordnet ansvar for informasjon som gis fra informasjonsseksjonen er Kommunikasjonsrådgiveren. Leder gir ordre til betjening om hvilke opplysninger som kan gis til publikum, årørende/media, og har ansvar for at annen informasjon ikke kommer ut. Kommunikasjonsrådgiveren gir kriseledelsen opplysninger om hvilke oppdateringer det er informasjonsbehov for. Informasjonsseksjonens oppgaver 1. Gi informasjon til publikum/pårørende etter oppdrag fra kriseledelse 2. Teknisk tilrettelegging av pressekonferanse i samråd med ordf./rådm.(info.ansv.) 3. Herunder gi media informasjon om pressekonferanse, utlevere pressemeldinger fra kriseledelse og henvise mediapersoner til oppholdsrom hvor de kan vente på ny informasjon. 4. Henvise pårørende til mottakssenter eller kriseteam 5. Ved evakuering av mennesker skal infoseksjonen være representert i mottaket og der håndtere informasjonsansvaret. Infoseksjonens representant skal sammen med politiet og medisinsk ansvarlig regulere forbindelsen mellom evakuerte og mediene. Informasjon til media Kantina, fortrinnsvis innerste del, opprettes som venterom for media. Kriseleder/infoseksjon kan her gi meldinger til pressen. Pressekonferanser/større mediaorienteringer tas i Kommunestyresalen Informasjon til pårørende som kommer til Meløy rådhus - håndtering Dersom en krise berører mange mennesker opprettes straks (eller hvis krisen ikke er akutt, etter nærmere vurdering i kriseledelsen) et mottakssenter på Meløy bibliotek. Mottakssenteret bemannes med en representant fra informasjonsseksjonen, som holder kontakt med kriseledelsen. Etablering og bemanning ihht Plan for helsemessig- og sosial beredskap Seksjonsleder for omsorg har videre ansvar for, i samarbeid med andre naturlige instanser(f.eks. sokneprest), å etablere kriseteam for individuell håndtering av kriserammede pårørende. Lokalisering, etablering og bemanning ihht Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 12 av 35

13 Oppsummering Hvem gjør hva Roller og ansvar for Kommunikasjonsrådgiver, Servicetorg (ST) Varsling: Kommunikasjonsrådgiver innkaller ST-leder ST-leder innkaller administrativ bemanning forøvrig Det er laget eget plastkort med navn og nummer. (Se planens pkt. 2.2 for alternativ innkalling ved brudd i telekommunikasjon) Lokaler: Kriseledelsen samles i formannskapssalen Informasjonskontor opprettes i servicetorget Møterom Støtt fungerer som møterom for informasjonsavdelingen (se under) (Alternativt møterom Bolga) Kantina forbeholdes som venterom for media. Pressekonferanser/større møter i kommunestyresalen Ved større kriser der mange pårørende er involvert er Meløy bibliotek, Ørnes, mottakssenter. (Se forøvrig plan for helsemessig og sosial beredskap) Post-/arkiv-funksjonen reduseres til prioritert post- og informasjonsservice Bemanning informasjonsavdeling - ved kriser: Kommunikasjonsrådgiver - leder og overordnet ansvar Servicetorgleder - stedfortreder for leder Servicevertene Fagansvarlig - alt etter hvilken type krise - se planens pkt. 5.1 Oppgaver: Kommunikasjonsrådgiver Kalle sammen infoavdelingen - briefing Sørge for oppkobling av telefonnett til formannskapsalen (rødt felt på venderne skal vises) og sette opp utstyr. Gjelder også satelittelefonen. Overordnet ansvar for all informasjon som gis fra informasjonsavdelingen Gi ordre til betjening om hvilke opplysninger som kan gis til publikum/media,og har ansvar for at annen informasjon ikke kommer ut. Bindeledd mellom kriseledelsen og informasjonsavdelingen og sørger for oppdatering om informasjonsbehov. Sørge for at ordføreren får de opplysninger han trenger for uttalelser til media. Øvrig ansvar for avdelingen som helhet: Teknisk tilrettelegging for pressekonferanser i samråd med ordfører/rådmann, herunder spre informasjon/invitasjon til slik og håndtere media Henvise pårørende til mottakssenter eller kriseteam (hvis dette er opprettet) Ved evakuering av mennesker skal infoseksjon være representert i mottaket og der håndtere info-ansvaret. Denne representant skal i samarbeid med politi og medisinsk ansvarlig regulere forbindelsen mellom evakuerte og mediene. Se planens pkt for informasjonskanaler, og pkt. 6.5 for adresseliste for disse Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 13 av 35

14 4.1.6 Informasjon etter krisen Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med førstelinjetjenesten - infoseksjon og kriseteam, som har fanget opp info- og oppfølgingsbehov. 4.2 Krisepsykiatri - Psykososiale tiltak Ved store kriser (katastrofer) kan det være behov for betydelig psykososial innsats. Lokal innsats beskrives i egen plan, Plan for kommunal kriseledelse - delplan POSOMtjenesten 4.3 Nedtrapping/Etterbehandling Kriseledelsen vedtar: Når krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift. Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjon skal opprettholdes etter at kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet. Igangsetting av nødvendige tiltak for oppfølging av innsatspersonell. 4.4 Evaluering Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krise foretas innen 2 uker etter at krisen er avsluttet. Dette gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal kriseledelse. Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evaluering. Ved vesentlige avvik fra planen skal denne vurderes endret umiddelbart. Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 14 av 35

15 5. Beredskapsplaner 5.1 Oversikt - kommunale fagplaner for beredskap Beredskapsplaner innenfor kommunens enkelte ansvarsområder skal finnes i kommunens seksjoner og enheter - enten som egne planer eller som del av andre fagplaner. Fagplanene skal bl. a. inneholde oversikt over nødvendige ressurser (personell og materiell) som kan brukes i en krisesituasjon. Oversikten nedenfor tar også for seg fagplaner for/fra eksterne organer som har direkte betydning for Meløy kommune i en krisesituasjon. Oversikten gir opplysning om fagområde - ansvarlig for plan - hovedhensikt/kort om innhold - status (siste ajourhold/under utarb.etc.) Følgende planer er tatt inn i perm for kommunal kriseledelse: Skilleblad Planens tittel 2.0 Plan for helsemessig og sosial beredskap - Ansvarlig: Kommunalsjef drift Vedtatt av kommunestyret , sak 44/04 Delplaner: Smittevernplan - Ansvarlig Kommunelege 1 Smittevernplan for Meløy kommune er vedtatt av kommunestyret i sak 87/ Evakueringsplaner helseinstitusjoner - Ansvarlig: Seksjonsleder omsorg Ørnes omsorgssenter - Status: Revidert Ørneshaugen bofellesskap - Status: Revidert Kløverheimen - Status: Revidert Glomfjord Bo- og omsorgssenter - Status: Revidert Vall omsorgssenter - Status: Revidert Engavågen Bofellesskap - Status: Revidert Beredskapsplan for psykososial omsorg - POSOM-planen Ansvarlig: Seksjonsleder omsorg Psykososiale tiltak etter krise, organisering, bemanning etc. - Status: Sist revidert (Under revisjon) Delplaner 3 - Brannordning for Meløy kommune - Ansvarlig: Brannsjefen (brannmester saksb.) Organisering, bemanning, ressurser etc. - Status: Sist godkjent mai Oversikt over beredskapsplaner for skoler og barnehager - Ansvarlig: Seksjonsleder undervisning Tiltak som er nødvendig i krisesituasjoner - Status: Er utarbeidet for stort sett hver enhet, og ajourholdes jevnlig.. Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 15 av 35

16 5.2 Oversikt - eksterne fagplaner for beredskap Følgende planer er tatt inn i perm for kommunal kriseledelse: Skilleblad Planens tittel 5 Beredskapsplan for ulykker i tunnel - Ansvarlig: Statens vegvesen, Nordland Omfatter Meløy og nabokommuner - aksjonsplaner, brannordning, ressursoversikt etc. Oppdatert april Beredskapsplan Svartistunnelen Beredskapsplan Fykantunnelen Beredskapsplan Glomfjordtunnelen 6 Beredskapsplan ved snøskred og snøskredfare - Ansvarlig: Statens vegvesen, Nordland. Omfatter skredpunkt på riks- og fylkesveier i Meløy kommune. Beskrivelse av skredpunkt, Varsling og stenging, Etablering av omkjøringsruter, Åpning av veg. Oppdatert Beredskapsplan for Meløy Energi AS - Ansvarlig: Adm.dir Omfatter Meløy kommune - Innsatsplaner v/linjehavari m.v., ressursoversikter (herunder oversikt større nødstrømsaggregat - prioriteringer) - Oppdatert april Diverse planer / avtaler - Slokke/redningsavtale - Meløy kommune og Yara - datert Sikkerhetsrapport for YARA Glomfjord Storulykkesforskriften Beredskapsplan for Glomfjord Røde Kors hjelpekorps 9 Risiko og sårbarhetsanalyse for Meløy kommune datert Oversikt andre innsatsgrupper Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe (FIG)-enheten i Meløy - utstyr er stasjonert på Eidbukt, Neverdal. Leder i Meløy er Reidar Hjelmseth, tlf Bodø Flyklubbs søk- og redningstjeneste Klubben har frivillig vaktberedskap for politi og hovedredningssentralen hele døgnet - hele året, for innsats i søk og redningstjeneste. Heimevernet i Meløy Meløy kommune Plan for kommunal kriseledelse Revisjon 2010 Side 16 av 35

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse.

Plan for kommunal kriseledelse. 1 14/31-54 X20 Plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt av Hemne kommunestyre den 29.juni 2004, sak 82/04. Revidert pr. 10.november 2014. 2 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER 2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Namsskogan kommune KRISEPLAN

Namsskogan kommune KRISEPLAN Namsskogan kommune KRISEPLAN Vedtatt av Namsskogan kommunestyre i sak: 44/2014 Administrativt oppdatert: 21.10.2016 NAMSSKOGAN KOMMUNE PLAN FOR KRISEHÅNDTERING Side 2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Plan for kommunal beredskap og kriseledelse Revidert 2016

Plan for kommunal beredskap og kriseledelse Revidert 2016 Plan for kommunal beredskap og kriseledelse Revidert 2016 Innhold Oversiktskart... 3 1.0 Organisering... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Definisjoner... 4 1.3 Kommunal kriseledelse... 4 2.0 Varsling/Innkalling/Etablering

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Etnedal kommune Plan for kommunal kriseledelse Utarbeidet juni 1999 Revidert februar 2009 Rettelser og endringer Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsansvarlig ved rådmannskontoret.

Detaljer

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17 1 Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret 28.09.17 K-sak 53/17 Innhold 1. MÅLSETTING... 3 2. KOMMUNENS EGEN BEREDSKAPSPLAN... 3 2.1 DEFINISJONER... 3 2.2 ORGANISERING... 3 2.3 OFFENTLIGHET... 4 2.4 RETTELSER

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan OPPDAL KOMMUNE Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Informasjonsplan PLANANSVARLIG: ORGANISASJONSSJEF Vedtatt

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av styre i møte den 12.11.08, sak 73/08 Innholdsfortegnelse 1. ORGANISERING... 2 1.1 Målsetting... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Kommunal kriseledelse... 2 2. VARSLING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 PLAN KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 Innholdsfortegnelse 1. Organisering... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Definisjoner... 4 1.3 Kommunal kriseledelse... 4 1.4 Organisasjonsplan for kommunal kriseledelse...

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Beredskapsplan. Rennebu kommune

Beredskapsplan. Rennebu kommune Beredskapsplan Rennebu kommune Oppdatert 22.06.2012 Beredskapsplan for Rennebu kommune - forord Beredskapsplanlegging i en kommune har som formål å vurdere organisering og tiltak for å forebygge eller

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Hole kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.99 Sist revidert 11.12.2006 Oppdatert administrativt august 2013 Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Plan for kommunal kriseledelse Vedtatt av kommunestyret 28.08.2008 INNHOLD: 1 INNLEDNING...1 1.1 BAKGRUNN / ANSVARSFORHOLD... 1 1.2 BEREDSKAPSMESSIGE HENSYN I SAMFUNNSPLANLEGGINGEN... 1 1.3 RISIKO OG SÅRBARHET...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE Ingjerd Astad-Steen Rådmann Ove Smedplass Beredskapskoordinator Dato: Rev 090512 Nr av 41 2 1. RETTELSER OG ENDRINGER 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Referert for kommunestyret 26. januar 2017. Plan for kommunal, Gausdal kommune Revidert jan. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. VISJON... 3 2. MÅL... 3 2.1 MÅLSETTING...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Sømna kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert oktober 2017 Erstatter utgave desember 2015 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er forsynings- og beredskapsleder.

Detaljer

FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN

FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN VEDLEGG 2 FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN SØNDRE LAND KOMMUNE 1 Innhold: Innledning / oppdatering..3 1.0 informasjonsplan 3 1.1 Mål for kommunikasjon 3 1.2 Målsetting for informasjon og kommunikasjon..3

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 17.08.2012 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er Beredskapsleder hos Rådmannen. Plan for kommunal kriseledelse skal holdes ajourført

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03. FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.13 av MNO 1 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING S. 4 2.1 Målsetting S.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Hovedrevisjon ved beredskapsansvarlig 10.01.2017 Vedtatt av kommunestyret 15.02.2017 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Tiltaksplan for masse i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Denne planen skal revideres umiddelbart dersom det kommer en endring i beredskapssituasjonen som tilsier at revisjon bør skje. Planen skal

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.15 Vennesla, 16.07.14 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess / rådmann 09.12.2015 28.09.2017 Fredrikstad kommune Ole Bøklepp / beredskapsleder

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:30-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL H Jan Helge Jensen

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune 1 Dato for tilsyn: 29. mars 2017 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver (tilsynsleder)

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan 2016 Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Plan for kommunikasjon AMK 113 Politi 112 Brann 110 Planansvarlig:

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

RAKKESTAD KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN RAKKESTAD KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN Innhold Innledning... 3 1 Oppdrag... 4 2 Krisehåndtering... 6 3 Beredskapsarbeidet i Rakkestad kommune... 8 4 Gjennomføring... 10 5 Informasjonsplan... 13 6

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 14. September 2016 Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer