KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE"

Transkript

1 KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

2 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6 Politiet og lokal redningssentral (LRS) 7 Informasjonstjeneste og publikumstjeneste 8 Evakuering 10 Omsorg 10 Varslingsplan 11 Psykososial kriseberedskap 12 2

3 - 3 - KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID FOR RØMSKOG KOMMUNE INNLEDNING Kriseplan for Rømskog kommune skal være et hjelpemiddel for ledelsen dersom skade, ulykke eller katastrofe inntreffer i art eller omfang som går ut over de hendelser kommunen normalt er forberedt på å ta hånd om. Planen skal også med nødvendige tillempninger kunne nyttes ved en overgang fra fred til en situasjon hvor det blir erklært beredskap, som et supplement til kommuneomleggingsplanen. Denne planen legger særlig vekt på etablering av en kriseledelse i kommunen, og informasjon til befolkningen, og gir i tillegg retningslinjer for bruk ved en rekke typer hendelser. Kriseplanen kommer i tillegg til eventuelle planer for krisehåndtering som de enkelte kommunale virksomheter har utarbeidet. Rømskog kommunes målsetting er å kunne etablere en kriseledelse som raskt kan iverksette nødvendige tiltak og utnytte kommunens ressurser best mulig for å beskytte kommunens befolkning og materielle verdier, og begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. Rømskog kommune legger vekt på et godt samarbeide med offentlige myndigheter og etater, private og bedrifter samt frivillige organisasjoner for å oppnå denne målsetting. Videre skal Rømskog kommune informere befolkningen best mulig ved hendelser som nevnt. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSER Risikoobjekter som er avdekket i kommunens arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse er tatt inn i denne planen som bilag, jfr. ROS - tiltak. Nye momenter skal innarbeides i kriseplanen etterhvert som de foreligger. Alle risiko- og sårbarhetsanalyser, tiltakskort og beredskapsplaner skal revideres i i fellesprosjektet sammen med Marker og Aremark. OVERSIKT OVER BEREDSKAPSPLANVERKET Rømskog kommunes kriseplanverk består av kriseplanens generelle del med tilhørende varslingsplan. AJOURHOLD AV PLANEN - KVALITETSSIKRING Planen oppdateres og ajourføres fortløpende ved endringer. Hovedgjennomgang (årsrevisjon) foretas årlig pr. 31. januar. Alle revisjoner skal angis på revisjonsliste. 3

4 - 4 - Årlig revisjon skal kvalitetssikres ved hjelp av sjekkliste. Alle revisjoner og oppdateringer utføres/kontrolleres av beredskapsansvarlig. REVISJONSLISTE Nytt avsnitt Erstatter nr. / avsnitt nr. / revisjon nr. revisjon nr. Overskrift tekst Revisjon dato Side 5: Kultur- og barnevernleder Side 6: Sette inn Sivilforsvaret Side 6: Endre telefonnr. til rådmann Side 7: Endre telefonnr. til skolen, eldresenteret og rådmannen Side 7: Nødvendig utstyr presieringer ang. nødaggregat og nøkler til bygg Side 9: Endring i bemanning info.tj Side 9: Stryke bruk av høytalerbiler Side 9: Sette inn internettadressen til Rømskog kommune Side 9: Rette opp telefonnummer Side 10: Kjøretøy 1, mannskap Side 10: Innkvarteringssteder endret og ajourført Side 11: Rette opp telefonnummer Side 11: Ajourført og endret Fordelt dato Sign. Side 3: Informasjon om fellesprosjektet Side 5: Kulturleder og barnevernleder Side 5: Stryke leder for rasjoneringskontoret Side 5: Fylle inn planoversikt Side 6: Tilføye CIM, Sarpsborg, rådmannen, IUA, nytt tlf nr ordfører og kommunens epostadresse. Stryke eller Side 7: Tilføye CIM, mobilt bredbånd, alternativ mobiltelefon, GPS, nødnett, nytt tlfnr ordfører, Sarpsborg og barnehagen. EDB erstattes med data. Side 9: Tilføye e-postadresser Side 9: Nytt Nav nr Side 9: Nytt nr NRK Hedmark og OPpland Side 10: Kjøretøy og mannskap beskrives. Rømskog taxi og hotellet tilføyes. Avsnittene om innkvarteringsnemd strykes. Trygdekontoret byttes med Nav. Side 11: Bytte info ordfører og 4

5 - 5 - varaordfører, nytt tlfnr Nav, Kirkeverge påføres. Barnevernleder, og e- postadresser tilføyes, og kommunens liste vedlegges. Side 12: Ny ass. Helse- og omosrgsleder påføres, Kulturleder strykes FORDELINGSLISTE: Ordfører Varaordfører Rådmann Kommunekasserer Oppvekstleder Helse- og omsorgsleder Kulturleder Barnevernleder Tjenesteleder utvikling Fylkesmannen Politi/lensmann Sivilforsvaret Brannsjef Jordbrukssjef Skogbrukssjef Kommunelege Sokneprest OVERSIKT OVER STYRENDE / VIKTIGE DOKUMENTER Dokument Dato / endret Oppbevaringssted 1 Kriseplan for katastrofer i fredstid Safe kommunekasse 2 Helse- og sosial beredskapsplan Arkiv 3 Grensestrategisk samarbeidsplan for kriser Juni 2012 Arkiv 4 Beredskapsplan for avløp Arkiv ETABLERING AV KOMMUNENS KRISELEDELSE 5

6 - 6 - Rømskog kommunestyre har i møte den 14, februar 2002, K sak.2/02 vedtatt at ordføreren ved en omfattende ulykke eller katastrofe har fullmakt til å etablere kriseledelse i Rømskog kommune i overensstemmelse med gjeldende lovverk. Ved ordførerens fravær har rådmannen fullmakten. Kriseledelsen har følgende oppgaver: - Innhente opplysninger og skaffe seg oversikt over situasjonen i kommunen - Iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader på personer og materielle verdier - Bestemme og prioritere bruk av kommunens ressurser - Holde kontakt med og samarbeide med skadestedsledelsen, eventuelt Lokal redningssentral (LRS) i Sarpsborg dersom denne opprettes - Informere kommunens befolkning og medier, eventuelt i samarbeid med LRS Sarpsborg og Fylkesmannen - Rapportere om situasjonen i kommunen til Fylkesmannen og/eller til faglig ansvarlige Myndigheter ved bruk av CIM - Samarbeide med offentlige myndigheter, bedrifter og private, samt frivillige organisasjoner som Røde kors, Norsk folkehjelp, m. fl. for best mulig utnyttelse av beredskapsressursene Deltakende personer og etater kan være: - Ordfører/varaordfører - Rådmannen - Informasjonsansvarlig - Kommunelegen - Tjenesteleder utvikling - Brannsjef - Helse- og omsorgsleder Avhengig av situasjonen kan representanter for følgende også inngå: - Mattilsynet - Sivilforsvaret - Politiet/lensmannen - Forsvaret/Heimevernet - Frivillige organisasjoner - Den norske kirke - IUA (akutt forurensning) Kriseledelsen etableres i følgende lokaler: Kommunestyresalen, rådmannskontoret, sentralbordet. Kriseledelsen nytter følgende telefonnummer: telefaksnummer: mobiltelefoner: (ordfører) (rådmann) e-post: Rapportering 6

7 - 7 - Ved etablering av kriseledelsen melder kommunen fra til politi/lrs, fylkesmannen og andre aktuelle myndigheter. Fylkesmannen kan innhente rapporter fra kommunene gjennom CIM evt. i egen rapportmal. Journalføring/arkiv Alle inn- og utgående meldinger journalføres og kopier arkiveres i egne permer. Nødvendig utstyr m.m. Kart, telefoner/mobiltelefoner, alternativ mobiltelefon, nødnett, telefaks, datamaskiner, bærbar PC, mobilt bredbånd, GPS, kopimaskin, TV, radio, kontorrekvisita m.v. Mulighet for bærbart strømaggregat. Kaffekoker, div. utstyr for bespisning. For å kunne opprettholde virksomhet i lokalene (lys, varme, data, telefaks) ved strømbrudd har kommunen anskaffet nødaggregat, som har kapasitet til de kommunale bygningene på kommunetoppen. Aggregatet starter automatisk ved strømbrudd. Nøkler til kommunale bygninger finnes på teknisk kontor. Alternative lokaler for kriseledelsen: Barnehagen, Skolen, Eldresenteret og Fritidsklubben Telefonnummer: Skolen: Eldresenteret: Telefaksnummer: Mobiltelefoner: (ordfører) (rådmann) FORHOLDET TIL POLITIET OG LOKAL REDNINGSSENTRAL (LRS) SARPSBORG I akuttfasen av en ulykke eller katastrofe er det politiet som leder innsatsen ved skadestedet og som har det overordnede ansvaret for redningsarbeidet. Om nødvendig vil politiet opprette lokal redningssentral. Kommunens innsats i denne fasen må nøye koordineres med politiet/lrs. For å unngå at det sendes ut motstridende informasjon til publikum vil politiet/lrs ha kontroll med det som sendes ut av informasjon i akuttfasen. Kommunen må derfor klarere utsending av informasjon med politiet/lrs. Brannsjef og kommunelege innkalles til LRS direkte av politiet. Disse representerer Rømskog kommune innen sine faglige områder, og kan ikke representere kommunens ledelse. Om nødvendig må derfor representant fra kommunens ledelse møte i LRS. Følgende kan møte i LRS: Ordfører Stedfortreder: Rådmann INFORMASJONSTJENESTE OG PUBLIKUMSTJENESTE 7

8 - 8 - Husk: Kommunens øverste ledelse er alltid ansvarlig for informasjon som går ut fra kommunen. Følgende person(er) er utpekt som ansvarlige for informasjons- og publikumstjenesten i Rømskog kommune: Leder: Nestleder: Ordfører Rådmann Kommunens informasjons- og publikumstjeneste ledes av de utpekte personer eller en annen offentlig informatør etter avtale. Tjenestene tilpasses den aktuelle situasjon, og bemannes etter behov. Den foreslåtte organisasjon er en maksimalløsning og skal kunne dimensjoneres slik situasjonen krever det Informasjonstjenestens oppgaver er å: Innhente opplysninger om situasjonen og informere kommunens kriseledelse Informere kommunens befolkning Holde løpende kontakt med mediene og sørge for at mediene får all tilgjengelig informasjon Formidle informasjon fra sentralt hold Produsere meldinger og reportasjer for alle medier Arrangere pressekonferanser/intervju Formidle kontakt til fagetater Informere internt i kommunen dekke andre oppgaver ved behov Publikumstjenestens oppgaver er: å gi publikum informasjon på tidligst mulig tidspunkt under krisen og være samtalepartner for de som føler angst og usikkerhet. Oppgaven er avgrenset til telefonsvartjeneste og er ikke påtenkt noen aktiv informasjonssøkende rolle. (Relevant informasjon som tilflyter publikumstjenesten skal formidles internt til avdelingsleder/ kriseledelse). Interne informasjonsrutiner Det må etableres gode rutiner for informasjon mellom informasjons- og publikumstjenesten og kriseledelsen. Relevante opplysninger fra publikum, mediene og andre som tilflyter informasjons- og publikumstjenesten, skal raskt formidles til kriseledelsen. Pressemeldinger og annen skriftlig informasjon skal før det sendes godkjennes av kriseledelsen. 8

9 - 9 - INFORMASJONSTJENESTEN Bemanningen på hvert skift vil variere ut fra krisetype og omfang og vil kunne bestå av: leder sekretærer loggfører PUBLIKUMSTJENESTEN Bemanning på hvert skift vil variere ut fra krisetype og omfang og vil kunne bestå av: 1-10 medarbeidere på hvert skift inkl. leder. Publikumstjenesten benytter NAV-kontoret som har eget innvalgsnummer Kontorene er i 1. etasje i Kommunehuset. For å bemanne disse på døgnbasis nyttes kontorpersonell fra etatene som følger: 1 personer fra teknisk etat 1 personer fra kommunekassen 1 personer fra helse- og omsorgsetaten, evt. skolen Aktuelle medier i Rømskog kommune (navn, adresse, telefon, telefaks): Aviser: Lokalradio: Indre Akershus Blad tlf fax: NRK Østfold: tlf NRK Hedmark tlf P4 Lillehammer. tlf P4 Oslo: tlf Andre måter å få ut informasjon på: Via postkassene - Rømsjingen Via skolene - informasjon til elevene Informasjonsmøter i forsamlingslokaler Løpesedler, plakatoppslag Ved å oppsøke husstander Internett: 9

10 EVAKUERING Evakuering er flytting av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. Evakuering iverksettes av politiet. Kommunens kriseledelse samarbeider med politiet/lrs og sivilforsvaret ved evakuering. Kommunen rår over følgende mannskaps- og kjøretøyressurser som eventuelt kan nyttes ved evakuering av et område: Kjøretøyer 1 leasingbil Helse og Omsorg, mannskap 2 vaktmestre tlf og Rømskog taxi kan benyttes tlf Evakuering innebærer følgende oppgaver: Skaffe oversikt over befolkningen i evakueringsområdet, med bistand fra Folkeregisteret Informere befolkningen i evakueringsområdet om hva de skal ta med seg o.s.v. Skaffe egnede transportmidler Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.v. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper Gi omsorg til evakuerte personer. Avtale med prest/frivillige organisasjoner Sørge for forpleining og evt. bekledning Gi løpende informasjon Ovennevnte oppgaver utføres i nært samarbeid med LRS/skadestedsledelsen Liste over aktuelle innkvarteringssteder i kommunen : skole kulturhus bedehuset fritidslokale barnehagen Rømskog Spa & resort kirken OMSORG Ved større ulykker kan behovet for sosial omsorg i kommunen øke drastisk. Det er derfor nødvendig å samordne ulike etater og faggrupper i kommunen som er tillagt ansvar, herunder samarbeid mellom barnevern/sosialkontor, helse- og omsorgsavdelingen, tjenester for funksjonshemmede, helsesøstertjeneste og den øvrige kommunale helsetjeneste. Samarbeide med Nav, prest og frivillige organisasjoner er også aktuelt. (se også egen plan for helse- og sosial beredskap). 10

11 VARSLINGSPLAN Ordfører: Telefon privat: Mobiltelefon: Rådmann Mobiltelefon Varaordfører: Telefon privat: Mobiltelefon: Tjenesteleder utvikling Telefon privat: Mobiltelefon: Tjenesteleder helse- og omsorg: Telefon privat: Mobiltelefon: Kommunelege: Telefon privat: Mobiltelefon: Vaktmestere: Mobiltelefon: Mobiltelefon: Barnevernleder Mobiltelefon Kommunens sentralbord/informasjon: NAV: Folkeregisteret Fylkesmannen i Østfold: Mattilsynet: Miljørettet Helsevern i Indre Østfold: Oslofjord Heimevernsdistrikt 01: Østfold Sivilforsvarsdistrikt: Den norske kirke: Prestekontoret: Sognepresten: Kirkevergen: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Akershus Universitetssykehus:

12 PSYKOSOSIAL KRISEBEREDSKAP Opprettet Tidligere samarbeid med Aurskog- Høland opphørt. Helseberedsskapsteamet i Rømskog kommune har som hovedoppgave å bistå personer rammet av akutte kriser. Vil hovedsakelig bli brukt i forbindelse med plutselige uvented dødsfall og ulykker. Teamet består av: Kommunelege, helse- og omsorgsleder, assisterende helse- og omsorgsleder, helsesøster, barnevernleder og psykiatrisk sykepleier. Annen hver onsdag (partallsuker) er det tverrfaglige møter, og teamet kan når som helst aktiveres dersom aktuelle hendelser oppstår. Hvem som helst i teamet kan bli kontaktet og denne har da ansvaret for å innkalle en eller flere i teamet, eller innhente andre nødvendige ressurser. Leder for teamet er helse- og omsorgsleder. Helseberedskapsteamet består av: Kommunelege Lasse Christensen tlf eller Helse- og omsorgsleder Bjørg Tørnby Nilsen tlf eller Ass. Helse- og omsorgsleder Åshild Ringsbu tlf eller Helsesøster Kristin Tørnby Psykiatrisk sykepleier Marit Lundby Bohlin eller tlf eller eller tlf eller eller Listen ajourføres til enhver tid. Distribueres til kommunens hjemmeside, legevakten, politi og helse- og omsorgsleder. Vedlegg til Kriseplan for katastrofer i fredstid Rømskog kommune 12

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

Plan for informasjon i krisesituasjoner

Plan for informasjon i krisesituasjoner Plan for informasjon i krisesituasjoner Oppdatert 26.05.14 www.alta.kommune.no Innhold: 1 INFORMASJONSBEREDSKAP KRISELEDELSE... 4 1.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 1.1.1 Generell definisjon av en krise...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune Internkontroll håndbok for Snillfjord Kommune Hensikt: Dette reglement skal være et nytteverktøy for de ansatte i Snillfjord kommune med henblikk på oppgave, myndighet- og ansvarsfordeling. I tillegg vil

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer