Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005"

Transkript

1 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med eller snarest for korreksjon av dokument) Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 1 av 24

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD INFORMASJON/KOMMUNIKASJON Hvem har vanligvis informasjonsansvar i kommunen? Etablering av generelt informasjonskontor for publikum Etablering av pårørendesenter Etablering av mediasenter Andre kanaler for informasjon Noen tips om bruk av media ETABLERING AV PÅRØRENDESENTER EVAKUERING OVERSIKT OVER REDNINGSRESSURSER TELEFONLISTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER TELEFONLISTE FOR ETABLERING AV KOMMUNALT KRISETEAM TELEFONLISTE FOR ETABLERING AV KOMMUNALT KRISETEAM VARSLINGSLISTE VARSLINGSLISTE Kriseledelsen Beredskapsråd Øvrige nøkkelpersoner OVERSIKT OVER ANDRE KOMMUNALE FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING/BEREDSKAP: VEDLEGGSOVERSIKT REVISJON...24 Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 2 av 24

3 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE Ved en truende situasjon med fare for at ekstraordinær situasjon kan oppstå, eller at et ekstraordinær situasjon har oppstått, kan ordfører/rådmann beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Kriseledelsen skal bestå av personer ansatt i Verdal kommune samt i Levanger kommune som arbeider med oppgaver lagt til Innherred samkommune. Deltakere er: Ordfører/informasjonsansvarlig Varaordfører Rådmann Kommunalsjef samfunnsutvikling/ Administrativ informasjonsansvarlig Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef velferd Kommunelege Leder brann og beredskap Leder teknisk drift Leder servicekontor Andre etter behov Rådmann/stedfortreder vurderer i samråd med ordfører, krisens omfang og om kriseledelse bør opprettes. Ordfører er den formelle leder av kriseledelsen, mens det er rådmannen som leder det operative arbeidet i kriseledelsen. Dersom hendelsen rammer flere kommuner samtidig, f.eks. Levanger og Verdal, koordineres kriseledelsen ved at de to kommunene sin kriseledelse samhandler tett. Ordfører, rådmann og andre har samme roller som når hendelsen rammer kun Verdal kommune, men ordføreren i den kommunen som er mest berørt, er den som først fører ordet utad. Ordfører i den andre kommunen har da et spesielt ansvar for å uttale seg på en slik måte at informasjonen blir entydig. Hvilken kommune som blir mest berørt, kan endre seg i løpet av en tidsperiode! Fullmakt for kriseledelsen vedtatt av kommunestyret: Se vedlegg til kriseplan. For øvrig vises til kommunens delegasjonsreglement og økonomireglement. Sted for etablering av kriseledelsen: Rådmannens kontor med tilstøtende kontorer i Rådhuset. Tekniske hjelpemidler: Internett (Det er på forhånd produsert ei kriseside for nett som kan redigeres og legges ut umiddelbart som åpningsside både på Verdal og ISK, og eventuelt Levanger) Epost; (offisiell epostkasse) (bare for kriser) Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 3 av 24

4 Nett-tilgang: Mobiltelefoner: Både trådløst og faste punkter i Rådhuset samt faste punkter alle andre kontorsteder Andre enn ansatte må ha gjestebruker-id/passord for å bruke trådløst nett (ordfører) (rådmann) (varaordfører) (kommunalsjef oppvekst) (kommunalsjef samfunnsutvikling) (kommunalsjef velferd) (leder brann og beredskap) (leder teknisk drift) (leder servicekontor) (vikarierende kommunelege) (beredskapstelefon Verdal kommune, ikke i bruk til daglig, bare ved krisesituasjoner) Kan brukes som pårørendetelefon. Besluttes i hvert enkelt tilfelle. Reserve: (legevaktslege) (døgnvakt teknisk drift) Fasttelefoner: Telefaks: Kopimaskiner med skanner: Fastmontert projektor: (sentralbord/servicekontor) (rådmannskontor) (teknisk drift, 3.etasje Rådhuset) (servicekontor, Kinobygget) Alle kopimaskiner K-salen Den kommunale kriseledelsen er en overordnet funksjon og skal normalt ikke delta på skadestedet. Unntak for kommunelegen og brannsjefen dersom det er behov for disse på skadestedet. Kriseledelsens oppgaver: 1. Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen 2. Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier 3. Prioritere kommunens egne ressurser 4. Holde kontakt med rednings-/innsatsledelsen (brann, politi, lokal redningssentral (LRS)) 5. Utarbeide og sende ut informasjon via informasjonsapparatet til egne ansatte, innbyggerne og media 6. Yte bistand til evakuering via støtteapparatet for evakuering Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 4 av 24

5 7. Innkvartering og forpleining av forulykkede og redningsmannskaper via støtteapparatet for evakuering 8. Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens kriseteam. 9. Sikre vann- og strømforsyning 10. Rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg 11. Gjennomføre rasjonerings og reguleringstiltak 12. Rydde et skadested og yte en innsats for å beskytte miljøet 13. Gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet 14. Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen 15. Loggføre alle aktiviteter Kriseledelsens kontaktpunkter; Lensmannen i Verdal, eventuelt Nord- Trøndelag lokale redningssentral (LRS) (Operasjonssentral hos Nord-Trøndelag politidistrikt) og beredskapsrådet (eventuelt rådets arbeidsutvalg). Ellers ut fra den aktuelle situasjon. Politiet har som ansvaret for å lede arbeidet (inkl informasjonsansvaret) når: Redningsoppgaver hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker eller tap av store verdier. Saker det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette. Politiets tlf.nr og e-post: Pårørende: og Presse og informasjon: E-post (operasjonssentral, etterretning mv): Endring ved omstilling til krig: Se vedlegg om kommunens beredskapsorganisasjon og beredskapssekretariat ved krig. Lensmannen kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for krisehåndteringen til kommunen. Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lenger tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, ras, skogbrann og lignende. Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 5 av 24

6 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan med statlige myndigheter og frivillige organisasjoner på kommuneplanet. Rådet er et forum for gjensidig informasjonsutveksling om beredskapsmessig status i den enkelte etat /institusjon og rådgivende organ for kriseledelsen i håndtering av en krisesituasjon. Rådmann/stedfortreder vurderer i samråd med ordfører, om/ når beredskapsrådet skal innkalles i krisesituasjoner. Rådet har følgende sammensetning: Ordfører, leder Lensmannen Verdal lensmannskontor - politi.no Varaordfører, nestleder Sivilforsvaret Rådmann Heimevernet-områdesjefene ( 2) Leder virksomhetsområde Verdal Røde Kors teknisk drift Leder virksomhetsområde brann og beredskap Vikarierende kommunelege Nord_Trondelag Norske Kvinners Sanitetsforening, Verdal. Rådet kan kalle inn fagorganer/virksomhetsledere eventuelt andre i den utstrekning det anses nødvendig. Sted for etablering av beredskapsrådet: Rådmannens kontor i Rådhuset/eventuelt møterom 3.etasje i Rådhuset Beredskapsrådets oppgaver: 1. Inngå avtaler om samarbeid 2. Finne felles løsninger 3. Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold 4. Gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan 5. Ta initiativ til beredskapsforberedelser Formannskapet bestemmer hvem som skal være faste medlemmer i rådet. Lederen innkaller til møte minst en gang i valgperioden. I samsvar med kommunestyrets vedtak i møte i sak nr. 105/ 95 oppnevnes et arbeidsutvalg bestående av ordføreren, lensmannen og leder for teknisk drift for eventuelt. å utrede saker hvor det ikke er nødvendig med hele beredskapsrådets deltakelse Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 6 av 24

7 3. INFORMASJON/KOMMUNIKASJON Å kommunisere godt med pårørende, ofre, media, kommunens innbyggere/publikum, egne ansatte og samarbeidspartnere under en krisesituasjon er svært viktig. Manglende kommunikasjon kan i seg selv bidra til å lage en ny krise som virksomheten må håndtere en informasjonskrise. Det er viktig at ulike aktører ikke sender motstridende budskap om den risikoen man står overfor eller ønsker å advare mot. Mange motstridende budskap bidrar til at virksomhetens troverdighet i den konkrete saken sterkt reduseres. Samordning av informasjonsformidling er derfor svært viktig. Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningene. Ved usikkerhet kontakt lensmann/ politi. For at virksomheten skal kunne gjøre en god jobb med informasjon i en krisesituasjon, har erfaring vist at det er hensiktsmessig at den/de som arbeider med informasjon, kan fokusere på dette uten å ha andre konkurrerende arbeidsoppgaver. 3.1 Hvem har vanligvis informasjonsansvar i kommunen? Ordinært har følgende informasjonsansvaret i kommunen: Ordfører, rådmann, ass. rådmann og virksomhetsledere. Ordfører/varaordfører vil vanligvis være den som gir utadrettet informasjon i krisesituasjoner. Ass. rådmann (plan- og utvikling) skal ha ansvar for praktisk tilrettelegging av informasjon og får bl.a. operativ bistand av servicekontor Informasjonsansvarlig: Administrativ informasjonsansvarlig: * Informasjonsmedarbeidere til publikum pr telefon eller ved fysisk oppmøte: Informasjonsmedarbeidere nettpublisering: Ordfører Kommunalsjef samfunnsutvikling Servicekontorets medarbeidere Dokumentsenterets medarbeidere * Ansvar for: koordinering av budskap, administrering av pressekonferanser, nettpublisering, medieovervåking, pressevakttelefon, koordinering med samarbeidspartnere. Informasjon er aktuelt i forhold til følgende målgrupper: pårørende, ofre, media, kommunens innbyggere/publikum, egne ansatte og samarbeidspartnere. 3.2 Etablering av generelt informasjonskontor for publikum Hvor skal informasjonsapparatet for Servicekontoret, Kinobygget Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 7 av 24

8 innbyggere/publikum etableres? telefonnummer; kommunens sentralbord Alternativt et annet egnet sted som bestemmes i hvert enkelt tilfelle, telefonnummer (kommunens mobilnummer bare til bruk i krisesituasjoner) Informasjon til samlet publikum kan gis dersom hensiktsmessig i: Store kinosal, Kinobygget Tekniske hjelpemidler: Internett (Det er på forhånd produsert ei kriseside for nett som kan redigeres og legges ut umiddelbart som åpningsside både på Verdal og ISK, og eventuelt Levanger) Epost Nett-tilgang: Mobiltelefoner: Fasttelefoner: Telefaks: Kopimaskin: kommune.no (offisiell postkasse) (bare ved kriser) Fastnett på servicekontoret Kommunens krise-mobiltelefonnummer (bare til bruk i krisesituasjoner) (sentralbord/servicekontor) (servicekontor) Ja 3.3 Etablering av pårørendesenter Situasjonen kan bli slik at det er nødvendig å opprette pårørendesenter. Oppgaven vil være både å gi psykososial støtte for pårørende og å samle inn informasjon om personer som kan ha blitt utsatt for den ekstraordinære situasjonen/formidle informasjon til pårørende om hva som skjer. Ofte vil politiet være ansvarlig for opprettelsen av et slikt senter. Det er avhengig av type hendelse og må sjekkes ut mot politiet i hvert enkelt tilfelle. Samlingssted for pårørende kan være dersom hensiktsmessig: (Må være avskjermet fra pressen) Kafeen på Stekke. (Kan bli lagt annet sted dersom hensiktsmessig.) Helsetjenesten har ansvaret for å ta imot pårørende uansett hvor det blir etablert Storkjøkkenet på Verdal bo- og helsetun er Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 8 av 24

9 ansvarlig for mat/drikke uansett hvor 3.4 Etablering av mediasenter Media trenger et sted for å arbeide samt at vi tenger lokale for pressekonferanser. Samlingssted for pressen, samt sted for pressekonferanser/informasjon: Eventuell arbeidsplass for pressen: Kommunestyresalen Kommunestyresalen (eneste tilgjengelige sted av en viss størrelse med trådløst nett) Aktuelle media i kommunen: Aviser/nettsted : Nærradio/nettstad: TV Innherreds Folkeblad Verdalingen Trønder- Avisa Adresseavisen NRK- Trønderradioen NRK-Midt-nytt NRK Nett-TV Program TV-Nord-trønderlag 3.5 Andre kanaler for informasjon (Det er på forhånd produsert ei kriseside for nett som kan redigeres og legges ut umiddelbart som åpningsside både på Verdal og ISK, og eventuelt Levanger) Via pårørende-senter som opprettes for formålet Via skolene, info til elevene Infomøter i forsamlingslokaler Ved høyttalerbiler Ved plakatoppslag, løpesedler Via postkasse Ved å oppsøke husstander Endring ved omstilling til krig: Se vedlegg om kommunens beredskapsorganisasjon og beredskapssekretariat ved krig. Tilbake til innhold 3.6 Noen tips om bruk av media Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 9 av 24

10 Vær proaktiv! 1. Hvem som har ansvar for informasjon (politi eller kommune) kan endre seg i løpet av en hendelse ofte vil felles pressekonferanser være hensiktsmessig hvor den som har hovedansvaret i fasen innkaller Dersom kommunen har informasjonsansvaret: 2. Tillys pressekonferanse 2-3 timer fram i tid med en gang slik at du får mulighet til å samle informasjon og pressen tidlig kan vite tidspunkt for når de får informasjon. 3. Informer bare om bekreftede fakta 4. Opplys om regulariteten for videre informasjon til media (nett/pressekontakt/pressekonferanser) Du løfter av røret og. ikke mitt bord usikker på svaret for komplisert 1. Noterer journalistens navn og hvilket medium vedkommende representerer. 2. Avklar hva spørsmålene dreier seg om 3. Spør om journalisten har snakket med andre i virksomheten om saken 4. Presiser hva du selv har kompetanse på 5. Gjør avtale om gjennomlesning/godkjenning av artikkel/intervju hvis dine opplysninger skal brukes som direkte eller indirekte sitat. 1. Henvis journalisten til den som kan gi svar 2. Hvis du ikke vet hvem, gir du beskjed om at du skal finne det ut for journalisten 3. Følg opp saken slik at journalisten kommer i trygge hender. 1. Si at du må undersøke saken og ringe tilbake 2. Spør journalisten om hvilke frister han/hun arbeider under 3. Tilby å maile journalisten et skriftlig svar på spørsmålene innen en frist dere blir enige om 1. Be om å få spørsmålene skriftlig, helst pr epost 2. Tilby skriftlig informasjon eller et møte for å utdype emnet...utålmodig eller arrogant 1. Svar alltid høflig og behersk deg selv. La ikke situasjonen eller journalisten stresse deg. Du skal intervjues på TV 1. Gjør forhåndsavtale. Hvilke spørsmål? Mulighet for nytt opptak? 2. Velg et opptakssted som du er fortrolig med. Gå gjerne ut av kontoret. 3. Finn ut det viktigste du vil ha sagt, og sørg for å si det på en kortest mulig måte! Husk at 20 sekunder er mye på TV. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 10 av 24

11 med lange resonnementer. Seerne husker som oftest bare korte budskap. 5. Se på intervjueren, ikke inn i kamera. Hold blikkontakt. 6. Unngå fremmedord, faguttrykk og tall. Bruk heller eksempler. Å sende en pressemelding En pressemelding er en enkel og billig måte å fortelle aviser, blader, kringkasting og nettet hva man vil ut med. Pressemelding sendes pr epost. Overskriften er viktig. Her må du få med hva saken gjelder, hva som er interessant. Ta med bare ett hovedpoeng, og skriv en saklig og nøktern tittel. Så følger du opp med en oppsummering på 2-3 linjer som inneholder de aller viktigste momentene og opplysningene. Hva har skjedd eller vil skje, hvem har gjort hva, hvordan, hvorfor, hvor og når? En pressemelding skal aldri være på mer enn et (helst et halvt) A4-ark. Skriv kort og konsist. Pressemeldingen skal kun være en interessevekker, nok til at journalisten tar kontakt for å få mer informasjon. Pressemeldingen må alltid inneholde navn og telefonnummer til avsender (kontaktperson) slik at journalisten kan få mer informasjon ved behov. Det er svært viktig at pressemeldingen kommer fram til redaksjonen i rett tid (deadline). Nettsteder publiserer fortløpende 24 t i døgnet. I krisesituasjoner vil medias interesse være lettere å fange enn i det daglige. I krisesituasjoner er det viktig at alle representanter fra media blir behandlet og informert på samme måte. Det vil være strategisk å informere media i god tid i forhold til de tidsfrister de jobber under. På denne måten kan det skapes en god dialog mellom media og kriseledelsen. Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 11 av 24

12 4. ETABLERING AV PÅRØRENDESENTER Ved ekstraordinære situasjoner hvor grupper av mennesker er involvert, skal det etableres et kommunalt støtteapparat og eventuelt også et pårørendesenter. Ofte vil politiet være ansvarlig for opprettelsen av et slikt senter. Det er avhengig av type hendelse og må sjekkes ut mot politiet i hvert enkelt tilfelle. Kommunalt kriseteam kan etableres med følgende kompetanse: (Se varslingsliste i kapittel 8 samt telefonlister i Helsemessig og sosial beredskapsplan, gjeldende fra 1. juli 2005) Leder: Medlemmer: Virksomhetsleder Ressursenter helse Lege: kommunelegen, legevakt-legen eller annen lege som er tilgjengelig Psykiatrisk sykepleier: den som er tilgjengelig fra NAV eller fra omsorgs- og velferdsdistriktene Helsesøster: den som er tilgjengelig fra Ressursenter oppvekst Kirka: prosten eller tilgjengelig sogneprest/ eventuelt diakon Hvor skal kriseteamet administrativt etableres: Sted: Stekke dersom hensiktsmessig. (Kan også være andre steder.) Telefon: Mobiltelefon: Telefaks: Stekke legesenter Kriseteamets oppgaver: 1. Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis 2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen 3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte 4. Sette i verk og gjennomføre tiltak 5. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen 6. Avgjøre hvor lang tid gruppen sin innsats skal vare 7. Vurdere om det er behov for felles markering 8. Aktivisere sosialt nettverk 9. Sørge for at de som har vært utsatt for en ekstraordinær situasjon blir fulgt opp 10. Tilrettelegge for selvhjelp - normalisering 11. Når den ekstraordinære situasjonen er over, skal det være en oppsummering med gjennomgang av situasjonen og beskrivelse av forbedringspunkter for en senere anledning med ansvarlig for oppfølging 12. Bidra til økt kompetanse omkring temaet mennesker i krise og psykososial førstehjelp. Situasjonen kan bli slik at det er nødvendig å opprette pårørendesenter med utgangspunkt i f.eks. kafeen på Stekke dersom hensiktsmessig. Oppgaven vil være både å gi Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 12 av 24

13 psykososial støtte for pårørende og å samle inn informasjon om personer som kan ha blitt utsatt for den ekstraordinære situasjonen/formidle informasjon til pårørende om hva som skjer. Med hvem er det inngått avtaler for å få profesjonell helsehjelp, som kommunen ikke selv besitter og som kan tilkalles hvis nødvendig? Levanger sykehus Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 13 av 24

14 5. EVAKUERING Det kan bli behov for å evakuere personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. Kriseledelsens oppgaver ved evakuering: Kriseledelsen får oppgaver fra skadestedsleder og skal bidra til å legge forholdene til rette for interne og eksterne aktører ved en evakuering. Kriseledelsen oppgaver forventes å bli følgende: 1. Skaffe egnede transportmidler etter ordre fra skadestedsleder 2. Bidra til tilrettelegging av egnede lokaler ved evakuering Verdal har to hoteller som kan brukes, Levanger har ett, Inderøy har ett og Steinkjer har to. Hotellene brukes i denne rekkefølge. Også Bakketun folkehøgskole kan brukes. 3. Innkalle personell etter ordre fra skadestedsleder 4. Sørge for forpleining (Storkjøkkenet på Verdal bo og helsetun kan brukes) og eventuelt klær 5. Samarbeide nært med skadestedsledelse/lokal redningssentral (LRS) 6. Være bindeledd mellom skadestedsledelse og kriseteam/ annet personell 7. Gi løpende informasjon tilr skadestedsledelse/lrs, berørte parter og media Hvilke mannskapsressurser kan brukes for å gjennomføre evakueringen? Kommunens eget personell innkalles etter behov. Vurderes ut fra den aktuelle situasjon, Sivilforsvar, Heimevern eventuelt private bedrifter jfr. Bransjeregister, innkalles om nødvendig. Oppgaver til evakueringstjenesten / skadestedsleder 1. Evakuering kan iverksettes av politi/lensmann, i en krigssituasjon kan også Fylkesmannen iverksette evakuering 2. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der m.m.). 3. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg og hvor de skal evakueres. 4. Skaffe egnede transportmidler. 5. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvarteringen kan skje direkte. 6. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m. 7. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 8. Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen. 9. Sørge for forpleining og eventuelt klær. 10.Omsorgsfunksjon. Avtale med kommunens etablerte kriseteam, eventuelt med kommunelegen. 11. Gi løpende informasjon til kommunens kriseledelse. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 14 av 24

15 Medlemmer i tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemnder i kommunen: Mest aktuell i krigssituasjon. Tilflyttingsnemnda kan bli tillagt oppgaver hvis behov og det er praktisk mulig å innkalle den. Se egen oversikt over medlemmer i tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemndene. Andre opplysninger i forbindelse med evakueringsplanlegging, herunder eventuelle endringer etter en omstilling til krig: Tilbake til innhold Ved eventuelt forberedelse for omstilling til krig klargjøres tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemndene for sine oppgaver. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 15 av 24

16 6. OVERSIKT OVER REDNINGSRESSURSER INSTANSER ELLER REDNINGSRESSURSTYPER KONTAKTPERSON TELEFON Brannvernmateriell Brannvakt 110 Nabobrannvesen Levanger kommune/steinkjer 110 kommune Tekniske ressurser Teknisk drift, døgnvakt Sivilforsvarsressurser FIG hjemmevakt, HV/Forsvarets ressurser Politi/lensmannsressurser Verdal lensmannskontor - politi.no Verdal lensmannskontor Verdal røde kors sitt samband (dekker langs/på sørsiden av RV 72. Mobilt samband kan utplasseres for ytterligere dekning) Nord-Trøndelag Røde Kors Verdal røde kors (24timers vakttelefon) Sanitetsmateriell/apotekvarer Apotekene Mattilsynet Røstad, Levanger Anleggsmaskiner 1 ) NTE Nødstrømsaggregat 2 ) Løfteutstyr Se bransjeregister Transportmateriell/båter Båt- Havnevesenet Innkvartering (brukes i nevnte rekkefølge) Verdal hotell Stiklestad Park Hotel Stiklestad hotell Nordlandia Backlund Hotel Jegtvolden Fjordhotel 1 ) Fylkesmannen har oversikt over bygg- og anleggsressurser. 2 ) Fylkesmannen har oversikt over aggregater. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 16 av 24

17 Quality Grand Hotel Tingvold Park Hotel Bakketun Folkehøgskole Storhusholdning Verdal bo- og helsetun / Tilbake til innhold 7. TELEFONLISTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes- /katastrofesituasjon. Se oversikt på kommunens hjemmeside på Internett under kulturtjenesten: Oversikt over lag og foreninger i Verdal kommune. ORGANISASJON KONTAKTPERSON TELEFON ARBEID Verdal Røde Kors hjemmesider/nord_trondelag Vidar Guddingstua timers vakttelefon Verdal Røde Kors Hjelpekorps Norske Kvinners Sanitetsforening, Verdal Rune Rønning / Sissel Slørdal Beskjed Jon Bakken Reserve ; Tove Sende Ness com) / Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 17 av 24

18 8. TELEFONLISTE FOR ETABLERING AV KOMMUNALT KRISETEAM Se også telefonlister i Helsemessig og sosial beredskapsplan, gjeldende fra 1. juli 2005 INSTITUSJON/ RESSURSPERSONER TELEFON PRIVAT TELEFON JOBB MOBIL TELEFON Leder ressurssenter helse Kommunelege - vikar Legevaktslege Prost Omsorg- og velferdsdistrikter: o Øra o Vinne og Vuku Tilbake til innhold / (leder) (leder) Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 18 av 24

19 9. VARSLINGSLISTE 9.1 Kriseledelsen Medlem TELEFON PRIVAT TELEFON JOBB MOBIL- TELEFON Ordfører/infoleder Se intern telefonliste Varaordfører Rådmann Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef samfunnsutvikling Kommunalsjef velferd Kommunelege vikar Teknisk drift, leder Brann og beredskap, leder Leder servicekontor Beredskapsråd ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING TELEFON PRIVAT TELEFON JOBB MOBIL- TELEFON Ordfører Se intern telefonliste Varaordfører Rådmann Teknisk drift, leder Brann og beredskap, leder Kommunelege vikar Politi/lensmann Sivilforsvaret i Nord Trøndelag Representanter fra Heimevernet 12 Arild Thomassen Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 19 av 24

20 Asgeir Tromsdal til 30.april 09 Snorre Johansen fra 1.mai 09 Verdal Røde Kors / Verdal sanitetslag Beskjed Jon Bakken Reserve: / Politiets telefonnummer og e-post: Pårørende: og Presse og informasjon: E-post (operasjonssentral, etterretning mv): 9.3 Øvrige nøkkelpersoner Se dog også pkt 9.1 og 9.2.OBS:Se intern telefonliste ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING TELEFON PRIVAT TELEFON JOBB IKT - leder IKT - brukerstøtte Dokumentsenter - informasjon Kulturleder Barnehagerådgiver Økonomi Kontorpersonale rådmannskontor Jordbruk Skogbruk Distriktsveterinær Tilflyttingsnemnd, leder Rolf Holberg Fylkesmannen no/ NTE, avd. Verdal MOBIL-TELEFON (leder) , , (nettpublisering) , , vakt Tore Wist Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 20 av 24

21 Telenor rift/kontakt_oss/ NAV Ola Sagbakken, leder Joar Aksnes, avdelingsleder Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 21 av 24

22 10. OVERSIKT OVER ANDRE KOMMUNALE FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING/BEREDSKAP: Det skal finnes en del fagplanverk for krisehåndtering som dekker alle de avdelingene i kommunen hvor det anses nødvendig å ha slike planverk (for eksempel: helse/sosialtjenesten, skoler, barnehager, akutt forurensning, smittevern, jordbruk, atomberedskap, vannforsyning osv.). Alle fagplaner bør blant annet inneholde oversikt over personell og ressurser som kan brukes ved en krise. Oversikt over kommunale fagplaner for krisehåndtering og andre organers planer: Planbenevnelse Ansvarlig avdeling Eventuelt merknader/ Nærmere beskrivelse Helsemessig og sosial Kommunelegen Gjelder fra beredskapsplan Ressurssenter helse Smittevernplan Ressurssenter helse Ny plan er vedtatt av Verdal kommunestyre Vannforsyning Teknisk drift, leder Gjelder for det kommunale distribusjonsnett. Flere skoler har planer for krisesituasjoner Brannordning for Verdal kommune Beredskapsplan for radioaktivt nedfall og atomberedskap Kriseplan for fylkesmannen i Nord-Trøndelag Regional helseberedskapsplan Beredskapsplan mot akutt Brann og beredskap Slik plan vil bli utarbeidet sentralt - se vedlegg. På fylkesplan er det et eget atomberedskapsutvalg. Gir bl.a. en oversikt over ressurser, prosedyrer, og tiltak som fylkesmannen disponerer og kan iverksette. Den regionale helseberedskapsplanen har som siktemål ved behov å samordne de samlede helseressurser i regionen slik at helseressursene skal framstå som en effektiv og samordnet styrke under en ledelse. Brann og beredskap Revidert plan vedtatt av Verdal Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 22 av 24

23 forurensning (gjelder olje og andre kjemikalier) Beredskapsplan for flom- og vassdragsulykker i Region Midt- Norge Helhetlig pleie og omsorgsplan Plan for psykisk helse Boligsosial handlingsplan Omsorgs- og velferdsdistriktene NAV Ressurssenter helse sammen med NAV kommunestyre 15. desember Utarbeidet av Inn- Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IIUA) med Steinkjer kommune v/ brannsjefen som vertskommune Beredskapsplanen gir veiledning for håndtering av skader og ulykker som ved sin størrelse og karakter gjør det nødvendig å iverksette en koordinert aksjon fra Regionkontoret. Vedtatt av Verdal kommunestyre 19. juni 2006 Vedtatt av Verdal kommunestyre 26. mars 2007 Vedtatt av Verdal kommunestyre Felles ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal Tiltak årsbudsjett og langtidsbudsjett NAV Anbefalt i samkommunestyret 7. september 2006, vedtatt i Verdal kommunestyre 2. oktober 2006 Dersom det framkommer ønsker om beredskapsmessige tiltak som har økonomiske konsekvenser ved kommunal planlegging, skal dette vurderes ved behandlingen av kommunens budsjett og økonomiplan hvert år og om nødvendig tas inn. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 23 av 24

24 11. VEDLEGGSOVERSIKT 1. Kommunens beredskapsorganisasjon og beredskapssekretariat ved krig og større kriser med døgnvaktliste 2. Fullmakter til kriseledelsen 3. Liste over medlemmer av tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemnda 4. Reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid. Ved beredskap og krig 5. Veileder til rapportmal fra kommunen til fylkesmannen 6. Logg for den kommunale krisestab 7. Skjema for avviksmelding 8. Sjekkliste ved kvalitetsrevisjon 9. Fordelingsliste for Verdal kommunes kriseplan 10. Intern telefonliste. Utrykt 11. Atomberedskapsplan Tilbake til innhold 12. REVISJON Planen forutsettes revidert fortløpende hva gjelder navn, telefonnummer ol. Forøvrig gås den igjennom minst annethvert år med tanke på revidering av øvrige innhold. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 24 av 24

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Kriseplan. For Overhalla kommune

Kriseplan. For Overhalla kommune Kriseplan For Overhalla kommune Innhold 1. ORGANISERING AV KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING OG ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.1 ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING:... 3 1.2 VARSLING OG

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE

KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE Side 1 av 18 Innhold 1. INFORMASJONSPLAN...3 1.1 Generelt...3 1.2 Retningslinjer for intern informasjon i Målselv kommunes organisasjon...3 1.2 Media / Presseinformasjons

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Ced hilsen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Ced hilsen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Tore Wist Tlf. direkte: 74 16 80 47 E-post: twi@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 05.12.2011 Vår ref.: 2011/3913 Arkivnr: 356.2 Levanger kommune Rådmannen Postboks

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap 2014 Selbu kommune Plan for Informasjonsberedskap Saksnr.: 2009/-1215-9 Saksbehandler Ingrid Rolseth Holt Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Overordnede prinsipper...

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Av: Anne Kaja i samarbeid med Fylkesmannen Oppdatert april 2005, oktober 2007, september 2009, november 2010,

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013 Kriseteamskulen fordjupningsdag 4 Organisering av det kommunale psykososiale kriseteamet psykolog, spesialkonsulent RVTS-Vest Basert på grønn veileder, TENTS retningslinjer, og med innspill frå kollegaer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap 2016 Planen er vedtatt 11.11.2015 Planen er revidert februar 2016 Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen Tlf. 72 41 76 00 epost@holtalen.kommune.no POLITISKE VEDTAK Planprosessen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Plan for psykososialt kriseteam

Plan for psykososialt kriseteam Plan for psykososialt kriseteam Eidsvoll kommune Dato siste versjon: 09.01.2017 Vedtatt av kommunestyret i møte den 04.04.05, sak 21/05 Revidert 14.03.06, 11.08.09, 28.12.10, 07.12.11, 13.02.13, 12.03.15,

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17 1 Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret 28.09.17 K-sak 53/17 Innhold 1. MÅLSETTING... 3 2. KOMMUNENS EGEN BEREDSKAPSPLAN... 3 2.1 DEFINISJONER... 3 2.2 ORGANISERING... 3 2.3 OFFENTLIGHET... 4 2.4 RETTELSER

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer