Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005"

Transkript

1 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med eller snarest for korreksjon av dokument) Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 1 av 24

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD INFORMASJON/KOMMUNIKASJON Hvem har vanligvis informasjonsansvar i kommunen? Etablering av generelt informasjonskontor for publikum Etablering av pårørendesenter Etablering av mediasenter Andre kanaler for informasjon Noen tips om bruk av media ETABLERING AV PÅRØRENDESENTER EVAKUERING OVERSIKT OVER REDNINGSRESSURSER TELEFONLISTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER TELEFONLISTE FOR ETABLERING AV KOMMUNALT KRISETEAM TELEFONLISTE FOR ETABLERING AV KOMMUNALT KRISETEAM VARSLINGSLISTE VARSLINGSLISTE Kriseledelsen Beredskapsråd Øvrige nøkkelpersoner OVERSIKT OVER ANDRE KOMMUNALE FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING/BEREDSKAP: VEDLEGGSOVERSIKT REVISJON...24 Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 2 av 24

3 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE Ved en truende situasjon med fare for at ekstraordinær situasjon kan oppstå, eller at et ekstraordinær situasjon har oppstått, kan ordfører/rådmann beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Kriseledelsen skal bestå av personer ansatt i Verdal kommune samt i Levanger kommune som arbeider med oppgaver lagt til Innherred samkommune. Deltakere er: Ordfører/informasjonsansvarlig Varaordfører Rådmann Kommunalsjef samfunnsutvikling/ Administrativ informasjonsansvarlig Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef velferd Kommunelege Leder brann og beredskap Leder teknisk drift Leder servicekontor Andre etter behov Rådmann/stedfortreder vurderer i samråd med ordfører, krisens omfang og om kriseledelse bør opprettes. Ordfører er den formelle leder av kriseledelsen, mens det er rådmannen som leder det operative arbeidet i kriseledelsen. Dersom hendelsen rammer flere kommuner samtidig, f.eks. Levanger og Verdal, koordineres kriseledelsen ved at de to kommunene sin kriseledelse samhandler tett. Ordfører, rådmann og andre har samme roller som når hendelsen rammer kun Verdal kommune, men ordføreren i den kommunen som er mest berørt, er den som først fører ordet utad. Ordfører i den andre kommunen har da et spesielt ansvar for å uttale seg på en slik måte at informasjonen blir entydig. Hvilken kommune som blir mest berørt, kan endre seg i løpet av en tidsperiode! Fullmakt for kriseledelsen vedtatt av kommunestyret: Se vedlegg til kriseplan. For øvrig vises til kommunens delegasjonsreglement og økonomireglement. Sted for etablering av kriseledelsen: Rådmannens kontor med tilstøtende kontorer i Rådhuset. Tekniske hjelpemidler: Internett (Det er på forhånd produsert ei kriseside for nett som kan redigeres og legges ut umiddelbart som åpningsside både på Verdal og ISK, og eventuelt Levanger) Epost; (offisiell epostkasse) (bare for kriser) Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 3 av 24

4 Nett-tilgang: Mobiltelefoner: Både trådløst og faste punkter i Rådhuset samt faste punkter alle andre kontorsteder Andre enn ansatte må ha gjestebruker-id/passord for å bruke trådløst nett (ordfører) (rådmann) (varaordfører) (kommunalsjef oppvekst) (kommunalsjef samfunnsutvikling) (kommunalsjef velferd) (leder brann og beredskap) (leder teknisk drift) (leder servicekontor) (vikarierende kommunelege) (beredskapstelefon Verdal kommune, ikke i bruk til daglig, bare ved krisesituasjoner) Kan brukes som pårørendetelefon. Besluttes i hvert enkelt tilfelle. Reserve: (legevaktslege) (døgnvakt teknisk drift) Fasttelefoner: Telefaks: Kopimaskiner med skanner: Fastmontert projektor: (sentralbord/servicekontor) (rådmannskontor) (teknisk drift, 3.etasje Rådhuset) (servicekontor, Kinobygget) Alle kopimaskiner K-salen Den kommunale kriseledelsen er en overordnet funksjon og skal normalt ikke delta på skadestedet. Unntak for kommunelegen og brannsjefen dersom det er behov for disse på skadestedet. Kriseledelsens oppgaver: 1. Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen 2. Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier 3. Prioritere kommunens egne ressurser 4. Holde kontakt med rednings-/innsatsledelsen (brann, politi, lokal redningssentral (LRS)) 5. Utarbeide og sende ut informasjon via informasjonsapparatet til egne ansatte, innbyggerne og media 6. Yte bistand til evakuering via støtteapparatet for evakuering Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 4 av 24

5 7. Innkvartering og forpleining av forulykkede og redningsmannskaper via støtteapparatet for evakuering 8. Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens kriseteam. 9. Sikre vann- og strømforsyning 10. Rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg 11. Gjennomføre rasjonerings og reguleringstiltak 12. Rydde et skadested og yte en innsats for å beskytte miljøet 13. Gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet 14. Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen 15. Loggføre alle aktiviteter Kriseledelsens kontaktpunkter; Lensmannen i Verdal, eventuelt Nord- Trøndelag lokale redningssentral (LRS) (Operasjonssentral hos Nord-Trøndelag politidistrikt) og beredskapsrådet (eventuelt rådets arbeidsutvalg). Ellers ut fra den aktuelle situasjon. Politiet har som ansvaret for å lede arbeidet (inkl informasjonsansvaret) når: Redningsoppgaver hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker eller tap av store verdier. Saker det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette. Politiets tlf.nr og e-post: Pårørende: og Presse og informasjon: E-post (operasjonssentral, etterretning mv): Endring ved omstilling til krig: Se vedlegg om kommunens beredskapsorganisasjon og beredskapssekretariat ved krig. Lensmannen kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for krisehåndteringen til kommunen. Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lenger tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, ras, skogbrann og lignende. Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 5 av 24

6 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan med statlige myndigheter og frivillige organisasjoner på kommuneplanet. Rådet er et forum for gjensidig informasjonsutveksling om beredskapsmessig status i den enkelte etat /institusjon og rådgivende organ for kriseledelsen i håndtering av en krisesituasjon. Rådmann/stedfortreder vurderer i samråd med ordfører, om/ når beredskapsrådet skal innkalles i krisesituasjoner. Rådet har følgende sammensetning: Ordfører, leder Lensmannen Verdal lensmannskontor - politi.no Varaordfører, nestleder Sivilforsvaret Rådmann Heimevernet-områdesjefene ( 2) Leder virksomhetsområde Verdal Røde Kors teknisk drift Leder virksomhetsområde brann og beredskap Vikarierende kommunelege Nord_Trondelag Norske Kvinners Sanitetsforening, Verdal. Rådet kan kalle inn fagorganer/virksomhetsledere eventuelt andre i den utstrekning det anses nødvendig. Sted for etablering av beredskapsrådet: Rådmannens kontor i Rådhuset/eventuelt møterom 3.etasje i Rådhuset Beredskapsrådets oppgaver: 1. Inngå avtaler om samarbeid 2. Finne felles løsninger 3. Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold 4. Gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan 5. Ta initiativ til beredskapsforberedelser Formannskapet bestemmer hvem som skal være faste medlemmer i rådet. Lederen innkaller til møte minst en gang i valgperioden. I samsvar med kommunestyrets vedtak i møte i sak nr. 105/ 95 oppnevnes et arbeidsutvalg bestående av ordføreren, lensmannen og leder for teknisk drift for eventuelt. å utrede saker hvor det ikke er nødvendig med hele beredskapsrådets deltakelse Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 6 av 24

7 3. INFORMASJON/KOMMUNIKASJON Å kommunisere godt med pårørende, ofre, media, kommunens innbyggere/publikum, egne ansatte og samarbeidspartnere under en krisesituasjon er svært viktig. Manglende kommunikasjon kan i seg selv bidra til å lage en ny krise som virksomheten må håndtere en informasjonskrise. Det er viktig at ulike aktører ikke sender motstridende budskap om den risikoen man står overfor eller ønsker å advare mot. Mange motstridende budskap bidrar til at virksomhetens troverdighet i den konkrete saken sterkt reduseres. Samordning av informasjonsformidling er derfor svært viktig. Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningene. Ved usikkerhet kontakt lensmann/ politi. For at virksomheten skal kunne gjøre en god jobb med informasjon i en krisesituasjon, har erfaring vist at det er hensiktsmessig at den/de som arbeider med informasjon, kan fokusere på dette uten å ha andre konkurrerende arbeidsoppgaver. 3.1 Hvem har vanligvis informasjonsansvar i kommunen? Ordinært har følgende informasjonsansvaret i kommunen: Ordfører, rådmann, ass. rådmann og virksomhetsledere. Ordfører/varaordfører vil vanligvis være den som gir utadrettet informasjon i krisesituasjoner. Ass. rådmann (plan- og utvikling) skal ha ansvar for praktisk tilrettelegging av informasjon og får bl.a. operativ bistand av servicekontor Informasjonsansvarlig: Administrativ informasjonsansvarlig: * Informasjonsmedarbeidere til publikum pr telefon eller ved fysisk oppmøte: Informasjonsmedarbeidere nettpublisering: Ordfører Kommunalsjef samfunnsutvikling Servicekontorets medarbeidere Dokumentsenterets medarbeidere * Ansvar for: koordinering av budskap, administrering av pressekonferanser, nettpublisering, medieovervåking, pressevakttelefon, koordinering med samarbeidspartnere. Informasjon er aktuelt i forhold til følgende målgrupper: pårørende, ofre, media, kommunens innbyggere/publikum, egne ansatte og samarbeidspartnere. 3.2 Etablering av generelt informasjonskontor for publikum Hvor skal informasjonsapparatet for Servicekontoret, Kinobygget Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 7 av 24

8 innbyggere/publikum etableres? telefonnummer; kommunens sentralbord Alternativt et annet egnet sted som bestemmes i hvert enkelt tilfelle, telefonnummer (kommunens mobilnummer bare til bruk i krisesituasjoner) Informasjon til samlet publikum kan gis dersom hensiktsmessig i: Store kinosal, Kinobygget Tekniske hjelpemidler: Internett (Det er på forhånd produsert ei kriseside for nett som kan redigeres og legges ut umiddelbart som åpningsside både på Verdal og ISK, og eventuelt Levanger) Epost Nett-tilgang: Mobiltelefoner: Fasttelefoner: Telefaks: Kopimaskin: kommune.no (offisiell postkasse) (bare ved kriser) Fastnett på servicekontoret Kommunens krise-mobiltelefonnummer (bare til bruk i krisesituasjoner) (sentralbord/servicekontor) (servicekontor) Ja 3.3 Etablering av pårørendesenter Situasjonen kan bli slik at det er nødvendig å opprette pårørendesenter. Oppgaven vil være både å gi psykososial støtte for pårørende og å samle inn informasjon om personer som kan ha blitt utsatt for den ekstraordinære situasjonen/formidle informasjon til pårørende om hva som skjer. Ofte vil politiet være ansvarlig for opprettelsen av et slikt senter. Det er avhengig av type hendelse og må sjekkes ut mot politiet i hvert enkelt tilfelle. Samlingssted for pårørende kan være dersom hensiktsmessig: (Må være avskjermet fra pressen) Kafeen på Stekke. (Kan bli lagt annet sted dersom hensiktsmessig.) Helsetjenesten har ansvaret for å ta imot pårørende uansett hvor det blir etablert Storkjøkkenet på Verdal bo- og helsetun er Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 8 av 24

9 ansvarlig for mat/drikke uansett hvor 3.4 Etablering av mediasenter Media trenger et sted for å arbeide samt at vi tenger lokale for pressekonferanser. Samlingssted for pressen, samt sted for pressekonferanser/informasjon: Eventuell arbeidsplass for pressen: Kommunestyresalen Kommunestyresalen (eneste tilgjengelige sted av en viss størrelse med trådløst nett) Aktuelle media i kommunen: Aviser/nettsted : Nærradio/nettstad: TV Innherreds Folkeblad Verdalingen Trønder- Avisa Adresseavisen NRK- Trønderradioen NRK-Midt-nytt NRK Nett-TV Program TV-Nord-trønderlag 3.5 Andre kanaler for informasjon (Det er på forhånd produsert ei kriseside for nett som kan redigeres og legges ut umiddelbart som åpningsside både på Verdal og ISK, og eventuelt Levanger) Via pårørende-senter som opprettes for formålet Via skolene, info til elevene Infomøter i forsamlingslokaler Ved høyttalerbiler Ved plakatoppslag, løpesedler Via postkasse Ved å oppsøke husstander Endring ved omstilling til krig: Se vedlegg om kommunens beredskapsorganisasjon og beredskapssekretariat ved krig. Tilbake til innhold 3.6 Noen tips om bruk av media Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 9 av 24

10 Vær proaktiv! 1. Hvem som har ansvar for informasjon (politi eller kommune) kan endre seg i løpet av en hendelse ofte vil felles pressekonferanser være hensiktsmessig hvor den som har hovedansvaret i fasen innkaller Dersom kommunen har informasjonsansvaret: 2. Tillys pressekonferanse 2-3 timer fram i tid med en gang slik at du får mulighet til å samle informasjon og pressen tidlig kan vite tidspunkt for når de får informasjon. 3. Informer bare om bekreftede fakta 4. Opplys om regulariteten for videre informasjon til media (nett/pressekontakt/pressekonferanser) Du løfter av røret og. ikke mitt bord usikker på svaret for komplisert 1. Noterer journalistens navn og hvilket medium vedkommende representerer. 2. Avklar hva spørsmålene dreier seg om 3. Spør om journalisten har snakket med andre i virksomheten om saken 4. Presiser hva du selv har kompetanse på 5. Gjør avtale om gjennomlesning/godkjenning av artikkel/intervju hvis dine opplysninger skal brukes som direkte eller indirekte sitat. 1. Henvis journalisten til den som kan gi svar 2. Hvis du ikke vet hvem, gir du beskjed om at du skal finne det ut for journalisten 3. Følg opp saken slik at journalisten kommer i trygge hender. 1. Si at du må undersøke saken og ringe tilbake 2. Spør journalisten om hvilke frister han/hun arbeider under 3. Tilby å maile journalisten et skriftlig svar på spørsmålene innen en frist dere blir enige om 1. Be om å få spørsmålene skriftlig, helst pr epost 2. Tilby skriftlig informasjon eller et møte for å utdype emnet...utålmodig eller arrogant 1. Svar alltid høflig og behersk deg selv. La ikke situasjonen eller journalisten stresse deg. Du skal intervjues på TV 1. Gjør forhåndsavtale. Hvilke spørsmål? Mulighet for nytt opptak? 2. Velg et opptakssted som du er fortrolig med. Gå gjerne ut av kontoret. 3. Finn ut det viktigste du vil ha sagt, og sørg for å si det på en kortest mulig måte! Husk at 20 sekunder er mye på TV. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 10 av 24

11 med lange resonnementer. Seerne husker som oftest bare korte budskap. 5. Se på intervjueren, ikke inn i kamera. Hold blikkontakt. 6. Unngå fremmedord, faguttrykk og tall. Bruk heller eksempler. Å sende en pressemelding En pressemelding er en enkel og billig måte å fortelle aviser, blader, kringkasting og nettet hva man vil ut med. Pressemelding sendes pr epost. Overskriften er viktig. Her må du få med hva saken gjelder, hva som er interessant. Ta med bare ett hovedpoeng, og skriv en saklig og nøktern tittel. Så følger du opp med en oppsummering på 2-3 linjer som inneholder de aller viktigste momentene og opplysningene. Hva har skjedd eller vil skje, hvem har gjort hva, hvordan, hvorfor, hvor og når? En pressemelding skal aldri være på mer enn et (helst et halvt) A4-ark. Skriv kort og konsist. Pressemeldingen skal kun være en interessevekker, nok til at journalisten tar kontakt for å få mer informasjon. Pressemeldingen må alltid inneholde navn og telefonnummer til avsender (kontaktperson) slik at journalisten kan få mer informasjon ved behov. Det er svært viktig at pressemeldingen kommer fram til redaksjonen i rett tid (deadline). Nettsteder publiserer fortløpende 24 t i døgnet. I krisesituasjoner vil medias interesse være lettere å fange enn i det daglige. I krisesituasjoner er det viktig at alle representanter fra media blir behandlet og informert på samme måte. Det vil være strategisk å informere media i god tid i forhold til de tidsfrister de jobber under. På denne måten kan det skapes en god dialog mellom media og kriseledelsen. Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 11 av 24

12 4. ETABLERING AV PÅRØRENDESENTER Ved ekstraordinære situasjoner hvor grupper av mennesker er involvert, skal det etableres et kommunalt støtteapparat og eventuelt også et pårørendesenter. Ofte vil politiet være ansvarlig for opprettelsen av et slikt senter. Det er avhengig av type hendelse og må sjekkes ut mot politiet i hvert enkelt tilfelle. Kommunalt kriseteam kan etableres med følgende kompetanse: (Se varslingsliste i kapittel 8 samt telefonlister i Helsemessig og sosial beredskapsplan, gjeldende fra 1. juli 2005) Leder: Medlemmer: Virksomhetsleder Ressursenter helse Lege: kommunelegen, legevakt-legen eller annen lege som er tilgjengelig Psykiatrisk sykepleier: den som er tilgjengelig fra NAV eller fra omsorgs- og velferdsdistriktene Helsesøster: den som er tilgjengelig fra Ressursenter oppvekst Kirka: prosten eller tilgjengelig sogneprest/ eventuelt diakon Hvor skal kriseteamet administrativt etableres: Sted: Stekke dersom hensiktsmessig. (Kan også være andre steder.) Telefon: Mobiltelefon: Telefaks: Stekke legesenter Kriseteamets oppgaver: 1. Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis 2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen 3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte 4. Sette i verk og gjennomføre tiltak 5. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen 6. Avgjøre hvor lang tid gruppen sin innsats skal vare 7. Vurdere om det er behov for felles markering 8. Aktivisere sosialt nettverk 9. Sørge for at de som har vært utsatt for en ekstraordinær situasjon blir fulgt opp 10. Tilrettelegge for selvhjelp - normalisering 11. Når den ekstraordinære situasjonen er over, skal det være en oppsummering med gjennomgang av situasjonen og beskrivelse av forbedringspunkter for en senere anledning med ansvarlig for oppfølging 12. Bidra til økt kompetanse omkring temaet mennesker i krise og psykososial førstehjelp. Situasjonen kan bli slik at det er nødvendig å opprette pårørendesenter med utgangspunkt i f.eks. kafeen på Stekke dersom hensiktsmessig. Oppgaven vil være både å gi Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 12 av 24

13 psykososial støtte for pårørende og å samle inn informasjon om personer som kan ha blitt utsatt for den ekstraordinære situasjonen/formidle informasjon til pårørende om hva som skjer. Med hvem er det inngått avtaler for å få profesjonell helsehjelp, som kommunen ikke selv besitter og som kan tilkalles hvis nødvendig? Levanger sykehus Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 13 av 24

14 5. EVAKUERING Det kan bli behov for å evakuere personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. Kriseledelsens oppgaver ved evakuering: Kriseledelsen får oppgaver fra skadestedsleder og skal bidra til å legge forholdene til rette for interne og eksterne aktører ved en evakuering. Kriseledelsen oppgaver forventes å bli følgende: 1. Skaffe egnede transportmidler etter ordre fra skadestedsleder 2. Bidra til tilrettelegging av egnede lokaler ved evakuering Verdal har to hoteller som kan brukes, Levanger har ett, Inderøy har ett og Steinkjer har to. Hotellene brukes i denne rekkefølge. Også Bakketun folkehøgskole kan brukes. 3. Innkalle personell etter ordre fra skadestedsleder 4. Sørge for forpleining (Storkjøkkenet på Verdal bo og helsetun kan brukes) og eventuelt klær 5. Samarbeide nært med skadestedsledelse/lokal redningssentral (LRS) 6. Være bindeledd mellom skadestedsledelse og kriseteam/ annet personell 7. Gi løpende informasjon tilr skadestedsledelse/lrs, berørte parter og media Hvilke mannskapsressurser kan brukes for å gjennomføre evakueringen? Kommunens eget personell innkalles etter behov. Vurderes ut fra den aktuelle situasjon, Sivilforsvar, Heimevern eventuelt private bedrifter jfr. Bransjeregister, innkalles om nødvendig. Oppgaver til evakueringstjenesten / skadestedsleder 1. Evakuering kan iverksettes av politi/lensmann, i en krigssituasjon kan også Fylkesmannen iverksette evakuering 2. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der m.m.). 3. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg og hvor de skal evakueres. 4. Skaffe egnede transportmidler. 5. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvarteringen kan skje direkte. 6. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m. 7. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 8. Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen. 9. Sørge for forpleining og eventuelt klær. 10.Omsorgsfunksjon. Avtale med kommunens etablerte kriseteam, eventuelt med kommunelegen. 11. Gi løpende informasjon til kommunens kriseledelse. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 14 av 24

15 Medlemmer i tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemnder i kommunen: Mest aktuell i krigssituasjon. Tilflyttingsnemnda kan bli tillagt oppgaver hvis behov og det er praktisk mulig å innkalle den. Se egen oversikt over medlemmer i tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemndene. Andre opplysninger i forbindelse med evakueringsplanlegging, herunder eventuelle endringer etter en omstilling til krig: Tilbake til innhold Ved eventuelt forberedelse for omstilling til krig klargjøres tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemndene for sine oppgaver. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 15 av 24

16 6. OVERSIKT OVER REDNINGSRESSURSER INSTANSER ELLER REDNINGSRESSURSTYPER KONTAKTPERSON TELEFON Brannvernmateriell Brannvakt 110 Nabobrannvesen Levanger kommune/steinkjer 110 kommune Tekniske ressurser Teknisk drift, døgnvakt Sivilforsvarsressurser FIG hjemmevakt, HV/Forsvarets ressurser Politi/lensmannsressurser Verdal lensmannskontor - politi.no Verdal lensmannskontor Verdal røde kors sitt samband (dekker langs/på sørsiden av RV 72. Mobilt samband kan utplasseres for ytterligere dekning) Nord-Trøndelag Røde Kors Verdal røde kors (24timers vakttelefon) Sanitetsmateriell/apotekvarer Apotekene Mattilsynet Røstad, Levanger Anleggsmaskiner 1 ) NTE Nødstrømsaggregat 2 ) Løfteutstyr Se bransjeregister Transportmateriell/båter Båt- Havnevesenet Innkvartering (brukes i nevnte rekkefølge) Verdal hotell Stiklestad Park Hotel Stiklestad hotell Nordlandia Backlund Hotel Jegtvolden Fjordhotel 1 ) Fylkesmannen har oversikt over bygg- og anleggsressurser. 2 ) Fylkesmannen har oversikt over aggregater. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 16 av 24

17 Quality Grand Hotel Tingvold Park Hotel Bakketun Folkehøgskole Storhusholdning Verdal bo- og helsetun / Tilbake til innhold 7. TELEFONLISTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes- /katastrofesituasjon. Se oversikt på kommunens hjemmeside på Internett under kulturtjenesten: Oversikt over lag og foreninger i Verdal kommune. ORGANISASJON KONTAKTPERSON TELEFON ARBEID Verdal Røde Kors hjemmesider/nord_trondelag Vidar Guddingstua timers vakttelefon Verdal Røde Kors Hjelpekorps Norske Kvinners Sanitetsforening, Verdal Rune Rønning / Sissel Slørdal Beskjed Jon Bakken Reserve ; Tove Sende Ness com) / Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 17 av 24

18 8. TELEFONLISTE FOR ETABLERING AV KOMMUNALT KRISETEAM Se også telefonlister i Helsemessig og sosial beredskapsplan, gjeldende fra 1. juli 2005 INSTITUSJON/ RESSURSPERSONER TELEFON PRIVAT TELEFON JOBB MOBIL TELEFON Leder ressurssenter helse Kommunelege - vikar Legevaktslege Prost Omsorg- og velferdsdistrikter: o Øra o Vinne og Vuku Tilbake til innhold / (leder) (leder) Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 18 av 24

19 9. VARSLINGSLISTE 9.1 Kriseledelsen Medlem TELEFON PRIVAT TELEFON JOBB MOBIL- TELEFON Ordfører/infoleder Se intern telefonliste Varaordfører Rådmann Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef samfunnsutvikling Kommunalsjef velferd Kommunelege vikar Teknisk drift, leder Brann og beredskap, leder Leder servicekontor Beredskapsråd ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING TELEFON PRIVAT TELEFON JOBB MOBIL- TELEFON Ordfører Se intern telefonliste Varaordfører Rådmann Teknisk drift, leder Brann og beredskap, leder Kommunelege vikar Politi/lensmann Sivilforsvaret i Nord Trøndelag Representanter fra Heimevernet 12 Arild Thomassen Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 19 av 24

20 Asgeir Tromsdal til 30.april 09 Snorre Johansen fra 1.mai 09 Verdal Røde Kors / Verdal sanitetslag Beskjed Jon Bakken Reserve: / Politiets telefonnummer og e-post: Pårørende: og Presse og informasjon: E-post (operasjonssentral, etterretning mv): 9.3 Øvrige nøkkelpersoner Se dog også pkt 9.1 og 9.2.OBS:Se intern telefonliste ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING TELEFON PRIVAT TELEFON JOBB IKT - leder IKT - brukerstøtte Dokumentsenter - informasjon Kulturleder Barnehagerådgiver Økonomi Kontorpersonale rådmannskontor Jordbruk Skogbruk Distriktsveterinær Tilflyttingsnemnd, leder Rolf Holberg Fylkesmannen no/ NTE, avd. Verdal MOBIL-TELEFON (leder) , , (nettpublisering) , , vakt Tore Wist Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 20 av 24

21 Telenor rift/kontakt_oss/ NAV Ola Sagbakken, leder Joar Aksnes, avdelingsleder Tilbake til innhold Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 21 av 24

22 10. OVERSIKT OVER ANDRE KOMMUNALE FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING/BEREDSKAP: Det skal finnes en del fagplanverk for krisehåndtering som dekker alle de avdelingene i kommunen hvor det anses nødvendig å ha slike planverk (for eksempel: helse/sosialtjenesten, skoler, barnehager, akutt forurensning, smittevern, jordbruk, atomberedskap, vannforsyning osv.). Alle fagplaner bør blant annet inneholde oversikt over personell og ressurser som kan brukes ved en krise. Oversikt over kommunale fagplaner for krisehåndtering og andre organers planer: Planbenevnelse Ansvarlig avdeling Eventuelt merknader/ Nærmere beskrivelse Helsemessig og sosial Kommunelegen Gjelder fra beredskapsplan Ressurssenter helse Smittevernplan Ressurssenter helse Ny plan er vedtatt av Verdal kommunestyre Vannforsyning Teknisk drift, leder Gjelder for det kommunale distribusjonsnett. Flere skoler har planer for krisesituasjoner Brannordning for Verdal kommune Beredskapsplan for radioaktivt nedfall og atomberedskap Kriseplan for fylkesmannen i Nord-Trøndelag Regional helseberedskapsplan Beredskapsplan mot akutt Brann og beredskap Slik plan vil bli utarbeidet sentralt - se vedlegg. På fylkesplan er det et eget atomberedskapsutvalg. Gir bl.a. en oversikt over ressurser, prosedyrer, og tiltak som fylkesmannen disponerer og kan iverksette. Den regionale helseberedskapsplanen har som siktemål ved behov å samordne de samlede helseressurser i regionen slik at helseressursene skal framstå som en effektiv og samordnet styrke under en ledelse. Brann og beredskap Revidert plan vedtatt av Verdal Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 22 av 24

23 forurensning (gjelder olje og andre kjemikalier) Beredskapsplan for flom- og vassdragsulykker i Region Midt- Norge Helhetlig pleie og omsorgsplan Plan for psykisk helse Boligsosial handlingsplan Omsorgs- og velferdsdistriktene NAV Ressurssenter helse sammen med NAV kommunestyre 15. desember Utarbeidet av Inn- Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IIUA) med Steinkjer kommune v/ brannsjefen som vertskommune Beredskapsplanen gir veiledning for håndtering av skader og ulykker som ved sin størrelse og karakter gjør det nødvendig å iverksette en koordinert aksjon fra Regionkontoret. Vedtatt av Verdal kommunestyre 19. juni 2006 Vedtatt av Verdal kommunestyre 26. mars 2007 Vedtatt av Verdal kommunestyre Felles ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal Tiltak årsbudsjett og langtidsbudsjett NAV Anbefalt i samkommunestyret 7. september 2006, vedtatt i Verdal kommunestyre 2. oktober 2006 Dersom det framkommer ønsker om beredskapsmessige tiltak som har økonomiske konsekvenser ved kommunal planlegging, skal dette vurderes ved behandlingen av kommunens budsjett og økonomiplan hvert år og om nødvendig tas inn. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 23 av 24

24 11. VEDLEGGSOVERSIKT 1. Kommunens beredskapsorganisasjon og beredskapssekretariat ved krig og større kriser med døgnvaktliste 2. Fullmakter til kriseledelsen 3. Liste over medlemmer av tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemnda 4. Reglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid. Ved beredskap og krig 5. Veileder til rapportmal fra kommunen til fylkesmannen 6. Logg for den kommunale krisestab 7. Skjema for avviksmelding 8. Sjekkliste ved kvalitetsrevisjon 9. Fordelingsliste for Verdal kommunes kriseplan 10. Intern telefonliste. Utrykt 11. Atomberedskapsplan Tilbake til innhold 12. REVISJON Planen forutsettes revidert fortløpende hva gjelder navn, telefonnummer ol. Forøvrig gås den igjennom minst annethvert år med tanke på revidering av øvrige innhold. Plan for kriseledelse, Verdal kommune - Revidert, gjelder fra , Justert 28. januar 2009 Side 24 av 24

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE O1.05.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE

KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE Side 1 av 18 Innhold 1. INFORMASJONSPLAN...3 1.1 Generelt...3 1.2 Retningslinjer for intern informasjon i Målselv kommunes organisasjon...3 1.2 Media / Presseinformasjons

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Plan for informasjon i krisesituasjoner

Plan for informasjon i krisesituasjoner Plan for informasjon i krisesituasjoner Oppdatert 26.05.14 www.alta.kommune.no Innhold: 1 INFORMASJONSBEREDSKAP KRISELEDELSE... 4 1.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 1.1.1 Generell definisjon av en krise...

Detaljer

1. INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting 2.2 Definisjoner 2.3 Kommunal beredskapsledelse 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 Varsling av den kommunale beredskapsledelse 3.1.1 Støttefunksjoner 3.1.2

Detaljer

Kriseplan for Marnardal kommune

Kriseplan for Marnardal kommune Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert 11.04.11 Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer