Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Funksjonsbeskrivelse: Enheten er en selvstendig ressurs med kompetanse på områdene psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer. Enheten er ansvarlig for etablering og drift av denne fagressurs i situasjoner der det er påkrevet. Enheten skal i hovedsak opptre samlet, og er disponibel for den Kommunale kriseledelse (KKL), eller Lokal Redningssentral (LRS). Enheten bistår førstelinjens innsatspersonell, definert som de som er direkte involvert i hendelsen i akutt fase og senere. Dersom kapasiteten til førstelinjepersonell overskrides, kan enheten bidra med personellresurser så fremt det ikke går på bekostning av POSOM. Enheten supplerer, men erstatter ikke stående resursenheter/ beredskap. Disse forutsettes å ivareta de umiddelbare behov for psykisk og sosial omsorg som situasjonen måtte medføre, så langt kapasitet rekker. Enheten er etablert for å kunne sammenkalles på kort varsel, dog uten status som stående beredskap. Varsling skjer hovedsakelig gjennom fagenheter involvert i hendelsen. Enhetens kompetanse, samlet eller ved enkeltmedlemmer, skal kunne benyttes for å gi psykososial hjelp og bistand der enkelt personer eller mindre grupper rammes av ulykker, brå og uventede dødsfall, selvmord/ selvmordsforsøk, eller andre situasjoner der liv og helse har stått på spill (f.eks alvorlige voldshendelser). Enheten kan bistå med veiledning, koordinering, og oppfølging av POSOM relaterte oppgaver i kommunale tjenesteområder, skoler, barnehager, arbeidsplasser og andre nettverk berørt av hendelsen.. Tiltakskort ved førstevarsling av POSOM team. Faginstans /Innsatspersonell vurderer at hendelse tilsier eller kan tilsi psykisk eller sosial støtte til berørte parter. En av medlemmene i POSOM teamet varsles. Registrerer innringer, situasjon, omfang. Etablerer log. Denne får status som koordinator for POSOM relatert arbeide inntil annen oppgavefordeling er avklaret. Koordinator varsler øvrige medlemmer i teamet o Informasjon o Mobilisering til umiddelbar innsats o Avtale samling av teamet for videre innsats Tilbakemelding til Varsler om hvilke tiltak som POSOM setter i verk. Også synliggjøre tilgjengelighet overfor varsler dersom behov for ytterligere kontakt i forløpet.

2 Søndre Land kommune Side RETNINGSLINJER FOR ENHET FOR PSYKOSOSIALT KRISEARBEID (POSOM team) I SØNDRE LAND KOMMUNE. 1. Etablering - Hjemmel Søndre Land kommune etablerer et tverrfaglig team i kommunen i henhold til kravene i Lov om helsemessig og sosial beredskap Lovens formål og virkemidler : der formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. Denne enheten omtales som POSOM team. 2. Organisering/oppnevning POSOM -teamet er et kommunalt fellesansvar som organisatorisk legges under tjenesteområdet helse og omsorg. Ledelse av teamet avtales internt i teamet. Varsling av teamet kan imidlertid skje til enhver av medlemmene. Den som varsles har funksjon som koordinator inntil de øvrige medlemmer av teamet er varslet, og situasjonen evaluert mhp behov for teamets innsats. Koordinator har ansvar for kontakt med kirken og politiet vedr. deres representasjon i teamet ( Kfr pkt 3) Teamet v/ koordinator rapporterer rutinemessig (hvert halvår) til tjenesteområdeleder om virksomheten. Hendelser som fører til mobilisering av teamet rapporteres særskilt. Tjenesteområdelederne som avgir medarbeidere til teamet (se pkt 3) har ansvaret for oppnevning av stedfortreder/ nye medlemmer ved fravær eller fratredende. Uttrykket Kriseteam vil bli brukt i daglig tale, men skal ikke innebære noen stående beredskap ( med krav om definert minimum mobiliseringstid). Deltakelse i POSOM teamet er å anse som en frivillig del av det enkelte medlems arbeidsområde, vurdert utfra den enkeltes interesse og samlede kompetanse. Kommunen som arbeidsgiver fristiller medlemmene til dette formål, ved behov. Teamets medlemmer har gjort seg tilgjengelige gjennom varslingslisten, men skal ikke pålegges meldeplikt ved fravær. Det bør likevel informeres til den kommunale ledelse, samt AMK, Legevakt og politi om beredskap i perioder dere flere enn halvparten av teamets medlemmer er utilgjengelige. 3. Sammensetning Teamet består av 5 medlemmer ( kfr. ajourført varslingsliste), med representanter fra følgende kommunale tjenesteområder: 1 fra Tjenesteområde Helse og omsorg (lege) 1 fra tjenesteområde Barn og familie ( helsesøster) 2 fra Tjenesteområde Sosial ( psykiatrisk sykepleier, samt sosialfaglig utdanning) og

3 Søndre Land kommune Side fra den norske Kirke, med mindre aktuelle endelse involverer representanten tjenestemessig direkte. Politiet kan representeres i teamet etter individuell vurdering av situasjonen. Deltagelse forutsetter at det ikke kommer i konflikt med etterforskningsmessige eller andre juridiske roller. Medlemmene fordeler arbeidsoppgaver internt, også ledelse. Den av teamet som først varsles har oppgaven som koordinator, inntil aktiv avløsning fra leder evnt. annet teammedlem. Funksjonen som koordinator innebærer å være teamets kontaktperson og bindeledd mellom teamet og LRS/Skadestedsleder /KKL og det øvrige tjenesteapparat. 4. Oppgaver Kriseteam er en tjenesteresurs, med bredt sammensatt kompetanse på mestring av reaksjoner på kriser og katastrofer. Den skal imidlertid normalt ikke opptre som innsatsteam på skadested, men være tilgjengelig for Kommunal kriseledelse og/eller politiets LRS (lokal redningssentral). Ved hendelser med mage involvert, skal det etablere mottak på et på forhånd definert, og tydelig merket sted, fortrinnsvis i Rådhuset Akutt fase: Ved brå dødsfall, alvorlige voldshendelser, ulykker og katastrofer o.l. der legevakt, politi eller brannvesen er første innsatsresurs vil innsatspersonell underveis i hjelpearbeidet vurdere behovet for psykososiale støtte og bistand. Gjennom redningsledelse (AMK/LRS/KKL) varsles teamet. Koordinator varsler så teamets medlemmer etter en vurdering av det antatte omfang av tjenestebehov. Oppfølgingsfase. Kriseteamet vil være et supplement til den stående tjeneste også i det videre oppfølgingsarbeide. I utgangspunktet bør hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer o.a. Hjelp kan også gis gjennom kirkepersonell, politi, frivillige, tidligere rammede med sine erfaringer, lærere, ledere, tillitsvalgte, o.a. Kriseteamets oppgave er altså først og fremst å støtte, veilede og ellers medvirke til at det vanlige sosiale og helsetjeneste- nettverket er i stand til å gi nødvendig psykososial støtte til kriserammede. Teamet skal bistå, eventuelt koordinere mobilisering av det øvrige tjenesteapparatet i kommunen til slikt formål. Videre individuell oppfølging videre skjer som del av det enkelte medlems faglige funksjon og kompetanse i det vanlige tjensteapparat. Ved katastrofer/ større kriser som medfører at politiet /skadestedsledelsen etablerer Lokal Redninssentral (LRS), og / eller Kommunens Kriseledelse ( KKL) skal teamet opptre som samlet resurs:t POSOM team. Den skal stille sine resurser samlet til disposisjon for krise/skadestedsledelsen. Koordinator avgjør om teammedlemmer kan avgis til oppgaver utenfor POSOM teamets primære oppgaver.

4 Søndre Land kommune Side Varsling av teamet beredskap POSOM Teamet varsles av KKL, eller det innsatspersonell (helsepersonell, redningstjeneste, politi), som anser behovet for POSOM tjenester å være tilstede. Det skal tilstrebes en lav terskel for varsling, men ikke som direkte publikumstjeneste.. Omfang av mobilisering avgjøres av POSOM teamets koordinator etter vurdering av situasjonen. Varsling skjer ved telefonoppkall etter varslingsliste. Den kan skje fra hvilket som helst del av hjelpeapparatet, til hvilken som helst av teamets medlemmer. Leder varsles av fungerende koordinator snarest mulig. Om ikke det ellers framgår av situasjonen, skal denne vurdere utfra den aktuelle melding hvor stor del av teamet som skal mobiliseres, og hvilken prekæritets grad bistandsbehovet har. Den av teamets medlemmer som blir først kontaktet, har selv koordinatoransvar bl.a. for å iverksette innsats, inntil evnt. aktiv avløsning. AMK-sentralen, Legevaktsentraler, Kommuneledelsen, Politiet og alle legene i kommunen skal ha tilgang på den ajourførte oversikt over kriseteamets medlemmer. Disse kan kontakte kriseteamets medlemmer av kriseteamet over telefon for å konferere om situasjonen, ved tvil om behovsnivå, eller behov for umiddelbar veiledning. Teamets medlemmer bør, på eget initiativ, melde seg for leder /koordinator og gi til kjenne hvor tilgjengelig man er, ved situasjoner som KAN medføre mobilisering av Kriseteamet. (f.eks etter nyhetsvarsling om hendelse) 6. Skolering/kompetanse Basiskompetansen i teamet skal være sikret i og med den enkelte fagpersons oppnevning/deltakelse. Teamet skal drive egenutvikling, gjennom reglemessige teammøter, med tema. (evnt med eksterne undervisere). Kommunen skal legge til rette for skolering/kompetanse utvikling. Det bør gjennomføres team deltagelse i POSOM kurs ved Sivilforsvaret. 7. Møtehyppighet Kriseteamet møtes rutinemessig 4 ganger i året for gjennomgang av aktuelle saker, og internundervisning. Ellers kan det avholdes ekstraordinære møter etter det enkelte medlemmets ønske for rådslagning og planlegging. 8. Bekjentgjøring av teamet /Informasjon til publikum. Varslingsliste og retningslinjer distribueres til relevante parter (se liste) og skal inngå spom del av de Kommunale Kriseberedskapsplaner. Varslingslisten skal foreligge i en til enhver tid oppdatert og datert versjon. Leder har ansvar for å korrigere og distribuere kurant liste. Medlemmene plikter å varsle leder ved endringer av telefonnummer, adresse m.v. Kommunens servicetorg, samt hjemmeside på Internett skal ha opplysninger om hvordan Søndre Land kommune yter tjenester og bistand til mennesker i akutte og uventede kriser. Informasjonen må først og fremst understreke at lege- /helsetjenesten

5 Søndre Land kommune Side er første kontaktpunkt, samt at alle kommunale instanser også har plikt til å bistå ved henvendelser om behov for krisehjelp. 9. Definisjoner: Hendelse / ordinær situasjon: behovet for innsats ivaretas av eksisterende hjelpeapparat og stående beredskapsresurser. Krise/ekstraordinær situasjon: behovet for innsats er større en kapasiteten til de resurser nevnt over, men som lar seg løse innen nødvendig tid på akseptabelt faglig nivå ved forsterking av tilgjengelige resurser. Katastrofe: behovet for innsats overgår de ressurser som er tilgjengelige innen rimelig tid. POSOM: samlebegrep for innsats/resurser som skal ivareta psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer. POSOM-team: definert lokalisert og, i utgangspunktet stasjonær enhet, sammensetning oftest identisk med kriseteam, som står til disposisjon for den Kommunal Kriseledelse (KKL)/ Lokal Redningssentral (LRS) som mottak for, og ivaretagelse av berørte/rammede av hendelse. LRS: lokal redningsentral ledes av politiet, og er Skadestedsleders overordnet instans. AMK : Akutt medisinsk kommunikasjonssentral Koordinering av medisinske nødtjenester. Krisepsykiatri: Læren om menneskers reaksjoner under og etter fysiske og psykiske traumatiske påkjenninger, samt håndtering av disse, i den hensikt å begrense de emosjonelle senfølgene av slike påkjenninger. 10. Distribusjon av Varslingsliste og retningslinjer. Søndre Land kommune v/ Beredskapsleder Søndre Land kommune Tjenesteområde Helse og Omsorg Søndre Land kommune Tjenesteområde Barn og Familie Søndre Land kommune Tjenesteområde Sosial den Norske Kirke, Hov Menighetskontor Servicetorget Søndre Land Kommune Gjøvik Interkommunale Legevaktsentral. AMK Gjøvik. Søndre Land Lensmannskontor. VestOppland Politidistrikt, Gjøvik. Hov Legesenter. Odnes Legesenter.

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Fauske kommune RETNINGSLINJER FOR PSYKOSOSIAL OMSORG OG STØTTE - TJENESTER VED STØRRE ULYKKER OG KRISER I FAUSKE. (Kriseteam)

Fauske kommune RETNINGSLINJER FOR PSYKOSOSIAL OMSORG OG STØTTE - TJENESTER VED STØRRE ULYKKER OG KRISER I FAUSKE. (Kriseteam) Fauske kommune RETNINGSLINJER FOR PSYKOSOSIAL OMSORG OG STØTTE - TJENESTER VED STØRRE ULYKKER OG KRISER I FAUSKE (Kriseteam) Revidert: 01. 01. 2007 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013 TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 2013 Revidert plan pr. 20.02.2013 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT REDNINGS- OG BEREDSKAPSAVDELINGEN 2002 F O R O R D Ulykker og katastrofer

Detaljer

Helseberedskapsplan. Stange kommune

Helseberedskapsplan. Stange kommune Helseberedskapsplan Stange kommune Plan for helsemessig og sosial beredskap Versjon 1.0 Arkivsaksnr. 03/02890 Initialer Dato Skrevet av HRB 19.11.04 Høring nov. 2004 Godkjent av februar 2005 kommunestyret

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1 Organisering av redningstjenesten...

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Gol kommune Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Vedtatt i kommunestyret i møte 17.juni 2008 sak 55/8. 1 GOL KOMMUNE HELSEAVDELINGA, KOMMUNEHUSET, GAMLEVEGEN 4, 3550 GOL SERVICETORGET/INFORMASJON:

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE

PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE Innhold MÅLSETTING... 3 DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER... 3 SAMORDNING MED ANNET BEREDSKAPSPLANVERK... 4 PSYKOSOSIALT STØTTEAPPARATET

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Innhold Innledning... 3 Avgrensning... 3 Utsatte barn og unge... 4 Nå-situasjonen i forhold til samhandling... 5 Rammebetingelser...

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer