Amot. kommune. Plan for kommunal kriseledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Amot. kommune. Plan for kommunal kriseledelse"

Transkript

1 Amot kommune Plan for kommunal kriseledelse 2012

2 1. INNLEDNING Kommunens ansvar Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen Risiko og sårbarhet Forebyggende og risikoreduserende tiltak Krisehåndtering Mål og prioriteringer Kompetanse og ansvar KOMMUNAL KRISELEDELSE Intensjon Beredskapsprinsipper Kommunens rolle i krisesituasjon Varsel om krise FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE ORGANISERING Kommunens kriseledelse Lokalisering av kriseledelsen Beredskapskoordinators ansvar KRISELEDELSENS OPPGAVER I EN KRISESITUASJON BEREDSKAP, VARSLING OG INNKALLING Beredskap Varsling av kriseledelsen. Innkalling OPERATIV ORGANISERING AV KRISELEDELSEN Ledelse Faste funksjoner INFORMASJON Politiets rolle i kriseinformasjon Roller i informasjonsarbeidet Mediekontakt Kontaktpunkt for publikum, pårørende og medier Informasjon etter krisen OPPDRAG TIL VIRKSOMHETENE PÅRØRENDESENTER EVAKUERTE SENTER EVAKUERING AVSLUTNING OG EVALUERING Avslutning Evaluering ØVELSER AJOURFØRING OG REVISJON AV PLANEN Årlig kontroll og oppfølging Hovedrevisjon DISTRIBUSJON AV KRISEPLANEN SENTRALE BEREDSKAPSPLANER VIKTIG KONTAKTINFORMASJON INFORMASJONSKANALER TILTAKSKORT SJEKKLISTER... 22

3 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens ansvar Alle kommuner kan bli rammet av kriser og ulykker som medfører betydelige skader og som kan sette liv, helse, miljø og materielle verdier i fare. En krise kommer alltid overraskende og det er for sent å tenke på hva som kunne ha vært gjort når krisa er der. Bl.a. er mye av infrastrukturen som vann-, tele- og elektrisitetsforsyning komplisert oppbygd og sårbare for ekstraordinære belastninger. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret trådde i kraft 1 januar Kapittel V i loven omhandler kommunens plikt til å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Med utgangspunkt i risiko og sårbarhetsanalysen etter 14 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum 1 gang pr. år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. Forskrift om kommunal beredskapsplikt trådde i kraft 7 oktober Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen I kommuneplanleggingen i Åmot blir det tatt grep for å redusere risiko og gjøre lokalsamfunnet mer robust til å tåle alvorlige påkjenninger. Ved utbygging av arealer, kommunikasjoner, forsyningssystemer og ved utrustning av viktige samfunnsfunksjoner skal kommunen ta sikkerhets- og beredskapshensyn. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn skal vurderes i all arealplanlegging i kommunen. Det samme gjelder ved planlegging av kommunikasjonsanlegg. Forsyning av vann og strøm må sikres ved tosidig utbygging. Kommunens organisasjons-, bemannings- og opplæringsplaner skal være bygget opp for å være forberedt på å møte en krisesituasjon. 1.3 Risiko og sårbarhet Til tross for god planlegging i kommunen er det behov for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for å finne ut hvilke risikoer eller faremomenter som finnes og hvor sårbar kommunen er for svikt i samfunnsviktige funksjoner.

4 Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelsen. Begrepet brukes mest om negative eller farlige hendelser som ulykker, naturkatastrofer og epidemier. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. For at en hendelse skal gi grunnlag for spesielle tiltak må det være en viss sannsynlighet for at hendelsen inntreffer oftere enn hvert år og at den medfører store konsekvenser når den inntreffer. Risiko- og sårbarhetsanalyser ble gjennomført i Åmot i De er et grunnlag for denne planen og følger som vedlegg. Risiko- og sårbarhetsanalysene skal videreutvikles ved rullering av kommuneplanen. 1.4 Forebyggende og risikoreduserende tiltak Forebyggende tiltak reduserer sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, dvs. tiltak settes inn mot årsakene til uønskede hendelser og minsker sannsynligheten for disse. Dette er en viktig del av den kommunale planlegging og drift. Eksempel på et slik tiltak er flomsonekart langs Glomma som fastsetter flomfare i ulike høydenivåer og som avklarer hvor det ikke skal bygges eller etableres anlegg som ikke tåler flom. Brannvesenet arbeider i stor grad med brannforebyggende oppgaver. 1.5 Krisehåndtering Ikke alle uønskede hendelser kan forebygges. Skadebegrensende tiltak må settes inn mot konsekvensene av uønskede hendelser for derved å redusere skadevirkningene. Slike skadebegrensende tiltak kan være kriseplaner som bl.a. blir utarbeidet av kommunen. Beredskapsplanen er et slik hjelpemiddel. Videre utarbeides det i kommunen del- og fagplaner som gir et godt grunnlag for en effektiv innsats i en krisesituasjon. Det vises til kap 6 som viser oversikt over del- og fagplaner. Et eksempel på en godt utbygd beredskap er brannvesenet som yter effektiv hjelp på kort tid. Sammen med Forsvaret, Østerdalen Garnison er fredsinnsatsgruppene til sivilforsvaret (FIG) er viktige ledd i totalberedskapen. 1.6 Mål og prioriteringer Hensikten med å lage beredskapsplan er å gjøre organisasjonen bedre i stand til å takle kriser. Planen skal sikre at beste avgjørelse fattes, at viktige beslutninger ikke uteblir og at ressurser og personell innkalles og tas i bruk i tide.

5 Planen skal være et verktøy som brukes ved enhver krise eller hendelse slik at skader på mennesker, miljø og materiell unngås eller reduseres. I kriseplanen må det avklares hvilke funksjoner kommunen utfører, hvilke av disse det er viktig blir utført til enhver tid, og hvilke funksjoner som kan tåle et avbrudd. 1.7 Kompetanse og ansvar En krisesituasjon vil medføre store utfordringer. For å kunne håndtere en krise på best mulig måte, må det gjennomføres øvelser og andre kompetansehevende tiltak. Alle som er tiltenkt en rolle i en krisehåndtering må kjenne til planen og dens innhold. Alle i kommunen må være seg sin rolle og sitt ansvar bevisst. Det må også utpekes stedfortredere. Organisasjonens ordinære ledelse fungerer som kriseledelse med visse tilpasninger, for å fange opp de oppgavene som ventes å måtte løses i en krise eller katastrofe. En slik organisering av kriseledelsen vil sannsynligvis løse oppgavene best. Det må aldri være tvil om hvem som er lederen. I en krisesituasjon vil oppmerksomheten være rettet mot toppledelsen. 2. KOMMUNAL KRISELEDELSE 2.1 Intensjon Skulle en katastrofelignende hendelse inntreffe kan kommunen i løpet av svært kort tid måtte sette i verk ekstraordinære tiltak. I slike tilfelle vil det ikke være mulig å følge kommunens ordinære beslutningsprosess. Det vil da bli opprettet et særskilt administrativt organ, kriseledelse, som har et overordnet ansvar for å gjennomføre de tiltak som kreves av kommunen. Det bør i utgangspunkt være kommunens ordinære ledelse som fungerer som kriseledelse. Kriseledelsen vil bli satt sammen av personer som til vanlig inngår i kommunens administrative ledelse og som ut fra sitt virkeområde har et særskilt beredskapsansvar. Kriseledelsen må kunne etableres raskt, være i kontinuerlig beredskap og derfor bestå av få personer. Kriseledelsen skal gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å redusere virkningene av krisen, men det er også nødvendig å opptre på en slik måte at kommunens troverdighet er i behold. Det er derfor viktig å ha en talsmann for kriseledelsen overfor media og befolkningen. Leder for kriseledelsen og talsmann for kriseledelsen vil hensiktsmessig være rådmann og ordfører. En krise vil kunne ha ulik karakter og ved iverksetting av tiltak vil kommunen ha behov for personer med ulik fagkunnskap. Det forutsettes derfor at den faste kriseledelsen kan suppleres med andre fagpersoner etter behov. Denne planen gjør rede for hvordan kommunens overordnede ledelse skal organisere seg som kommunal kriseledelse og lede kommunens innsats i krisesituasjoner.

6 Her tenkes det primært på krisesituasjoner innenfor Åmot kommunes territorium, derunder kriser som angår kommunens egen virksomhet. Men det kan også være krisesituasjoner utenfor kommunens territorium, hvor Åmot kommune blir bedt om å yte assistanse, eller hvor kommunens innbyggere blir berørt. Med krisesituasjon forstås her en situasjon hvor en uønsket ytre hendelse truer eller rammer et større antall mennesker og/eller betydelige materielle verdier, og hvor skadevirkningene er, eller kan bli, mer omfattende enn hva det ordinære hjelpeapparatet er forutsatt å takle. Redningsinnsatsen ved ulykker og alvorlige skadesituasjoner ledes vanligvis av den lovbestemte overordnede operative kriseledelse (politiet). Den kommunale kriseledelsen skal da handle innenfor de rammer som angis av den overordnede kriseledelsen. Men det kan også oppstå krisesituasjoner knyttet til kommunens egen virksomhet (eksempelvis smitte, avbrudd i vannforsyningen) hvor kommunen selv har det overordnede ansvaret. 2.2 Beredskapsprinsipper Beredskapsprinsippene som ligger til grunn for alt sikkerhets- og beredskapsarbeid i all offentlig sektor er: Ansvarsprinsippet: Betyr at den som har ansvar for et fagområde i en normal situasjon, også har ansvaret for å håndtere uønskede hendelser og/eller ekstraordinære hendelser og kriser på samme området. Likhetsprinsippet: Betyr at den organisering man opererer med til daglig, og den organisering som benyttes under uønskede og/eller ekstraordinære hendelser og kriser, skal være mest mulig lik. Nærhetsprinsippet: Betyr at uønskede og/eller ekstraordinære hendelser skal håndteres på lavest mulig nivå. Unntatt fra dette prinsippet er atomhendelser og sikkerhetspolitiske kriser som håndteres på sentralt nivå. 2.3 Kommunens rolle i krisesituasjon. Ved starten av en kriseinnsats skal kommunens kriseledelse klargjøre hva dens rolle(r) er. Kommunens rolle er en av følgende, eventuelt begge: 1. Støtteenhet Dersom politi/lokal Redningssentral (LRS), eventuelt Fylkesmann, har overordet operativ kriseledelse, skal kommunen være støtteenhet og bistå med ressurser, kompetanse, oppgaveløsning osv. Som støtteenhet skal kommunen ivareta egen virksomhet i forbindelse med krisesituasjonen, blant annet ved å sikre, forebygge, avhjelpe og informere med hensyn til egne brukere,

7 ansatte, bygninger, anlegg med videre. Utgangspunkt for håndteringen er kommunens beredskapsplaner. 2. Hovedansvar I visse krisesituasjoner knyttet til kommunens egen virksomhet vil kommunen ha hovedansvaret for krisehåndteringen. 2.4 Varsel om krise. Kommunen kan bli varslet om potensielle krisesituasjoner fra egne ansatte, andre myndigheter og fra publikum. Varslingsmottakere i Åmot kommune er: Funksjon Navn Telefonnummert Rådmann Randi Dørum Jobb: Mobil: Privat: HR-sjef/Assisterende rådmann Knut Hellwege Jobb: Mobil: Privat: Beredskapskontakt Terje Bjørgmo Jobb: Mobil: Privat: Virksomhetsleder RHF Eva Aastad Jobb: Mobil: Privat: Fagleder Informasjon og service Vivi Nysveen Jobb: Mobil: Privat: Varslingsmottakerne varsler videre til ordfører og rådmann eller den som fungerer i deres sted. Rådmannen (eventuelt den som fungerer i rådmannens sted) bestemmer om kriseledelsen skal kalles inn. 3. FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE. I krisesituasjoner har kommunens kriseledelse ved rådmann eller hans stedfortredere fullmakt til å iverksette nødvendig hjelp til kriserammede, tiltak for å begrense skade og sikre liv, verdier og miljø, samt innsats ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser.

8 Fullmakten omfatter: o Disponere inntil kr 1 millioner, jfr ksak o Omdisponere kommunalt personell, maskiner og redskaper o Midlertidig stanse utførelsen av kommunale oppgaver for å omdirigere ressurser o Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 4. ORGANISERING 4.1 Kommunens kriseledelse Kommunens kriseledelse består av følgende personer: Funksjon i kriseledelse Funksjon i kriseledelsen Ansvarlig pr. mars 2012 Mobiltelefon Telefon privat Operativ leder Rådmann Randi Dørum Ass operativ leder HR-sjef Knut Hellwege Strategisk rådgiver Teknisk sjef Dag Hoffmann Virksomhetsleder RHF Eva Aastad Virksomhetsledere Se pkt.17 Koordinator og Beredskapskontakt logistikkansvarlig Terje Bjørgmo Kommunikasjonsansvarlig Fagleder informasjon og service Vivi Nysveen Informasjon og Web ansvarlig Gitte C Langaas Kihl Loggfører Bjørg Johnsen Loggfører Anniken Nygård Mediakontakt Ordfører Espen Andre Kristiansen Tiltredende Lensmann Bjørg Steine *) Rådmannen kaller inn alle virksomhetsledere eventuelt stedfortredere. Avhengig av krisens karakter og omfang, beslutter rådmannen hvem som skal delta videre i kriseledelsen. For ansvar og oppgaver til den enkelte funksjon, se pkt. 7: Operativ organisering av kriseledelsen.

9 4.2. Lokalisering av kriseledelsen Kriseledelsen har normalt sine møter i rådhusets 1. etasje i sydøstre del, ved siden av servicekontoret. Kriseledelsens lokaler må være utstyrt med telefon, telefaks, mobiltelefon, e-post, videoprosjektor, pc utstyr og internettilgang, Kriseledelsens lokaler må utstyres med nødstrøm. Nødstrømsaggregatet bør også dekke informasjonskontoret og datasentralen. Hvis rådhuset ikke kan benyttes, beslutter rådmannen alternativ lokalisering. Alternative lokalisering av kriseledelsen: Rena sentrum barnehage Beredskapskoordinators ansvar Beredskapskoordinator har ansvar for at denne planen er tidsmessig og oppdatert, og for at de materielle forutsetningene for kriseledelsens arbeid til enhver tid er på plass. Videre skal beredskapskoordinator fungere som koordineringsansvarlig når kriseledelsen er i aksjon og ha ansvar for evaluering og rapportering i etterkant av krisesituasjoner. Beredskapskoordinator er ansvarlig for varslingsliste hos 110 alarmsentralen. Opplæring og øvelser er også beredskapskoordinators ansvar. 5. KRISELEDELSENS OPPGAVER I EN KRISESITUASJON Kriseledelsens hovedoppgaver i en krisesituasjon er: 1. I krisesituasjon som ledes av politi/lokal Redningssentral (LRS), eventuelt Fylkesmann: Etablere og deretter å ha løpende kontakt med overordnet operativ kriseledelse. I krisesituasjon som ledes av kommunen: Etablere kontakt med politiet og eventuelt annen relevant myndighet. 2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser den kan ha. 3. Innkalle ledere av berørte enheter/virksomheter. 4. Vurdere sikrings- og hjelpebehov både generelt og i forhold til kommunens egne virksomhetsområder. Dette følges opp fortløpende.

10 5. Iverksette de tiltak situasjonen krever, derunder tiltak etter anmodning fra redningsledelse/overordnet myndighet, samt i henhold til relevante kommunale beredskapsplaner, herunder evakuering og forpleining (se punkt 11) og etablering av pårørendesenter (se punkt 10). 6. Iverksette informasjonstiltak, (se punkt 8) overfor myndigheter, publikum og ansatte. 7. Loggføre i CIM alle relevante hendelser og aktiviteter under kriseledelsens arbeid. 8. Rapportere til Fylkesmann iht. retningslinjer (Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal DSB av ) 6. BEREDSKAP, VARSLING OG INNKALLING 6.1 Beredskap Kriseledelsen skal ha en beredskapsordning slik at den til enhver tid er operasjonsdyktig. Et tilstrekkelig antall av kriseledelsens medlemmer eller deres stedfortredere skal kunne møte på kort varsel (1 2 timer). Rådmannen har ansvar for beredskapsordningen, samt for ordninger for varsling og innkalling. Kriseledelsens medlemmer skal holde rådmannen orientert når de i lengre perioder ikke kan møte (ferier, reiser, sykdom eller lignende), samt oppgi navn på stedfortreder (pkt 18). 6.2 Varsling av kriseledelsen. Innkalling. Varsling av krisesituasjoner til kommunen skal formidles til rådmannen. Rådmannen avgjør om kriseledelsen skal innkalles, og iverksetter innkalling. Hvis rådmannen eller rådmannens stedfortreder ikke er tilgjengelig, ivaretas dette av annet medlem av kriseledelsen. Innkalling av kriseledelsen formidles fra 110 alarmsentralen som benytter seg av UMS (Unified Messaging System). Beredskapskoordinator er ansvarlig for å oppdatere varslingsliste og formidle oppdateringer til 110 alarmsentralen. Ordfører informeres snarest om hendelsen av rådmannen eller rådmannens stedfortreder. 7. OPERATIV ORGANISERING AV KRISELEDELSEN Ledelse Rådmannen er operativ leder for kriseledelsen

11 Rådmannen har ansvar for den praktiske oppfølgingen av krisen. I rådmannens fravær ivaretas oppgaven av rådmannens stedfortreder. Rådmannen knytter til seg ledere og ressurspersoner til en strategisk gruppe. Normalt vil denne gruppen bestå av personalsjef og teknisk sjef. Ordføreren har en viktig ombudsfunksjon som krever tilstedeværelse blant annet på skadested og pårørendesenter. Ordføreren vil også ha en sentral funksjon mot media Faste funksjoner Kriseledelsen har følgende faste funksjoner, som brukes og tilpasses etter behov: i) Virksomhetsledere Ledere av berørte virksomheter er ansvarlig for kriseoppfølging og skal bistå operativ leder med å klarlegge krisens årsak, forløp og omfang, samt sannsynlig utvikling. Ansvarlig for kriseoppfølging skal ikke samtidig ha større driftsmessige oppgaver i kriseledelsen. Vedkommende skal vurdere å foreslå forebyggende og avhjelpende tiltak som meldes til operativ leder. Dette kan være innspill til bistand overfor ekstern operativ ledelse, og aktuelle tiltak innenfor kommunens eget ansvarsområde (eksempelvis bygg, anlegg, brukere). ii) Logistikkansvarlig/Koordinator Logistikkansvarlig skal sørge for at følgende ivaretas overfor de som tjenestegjør i krisearbeidet: Etablering av turnus/avløsning, samt mulighet for dimittering Forpleining Transport I samråd med medisinskfaglig rådgiver, vurdere behov for og eventuelt organisere debrifing Logistikkansvarlig har videre ansvar for: Tilrettelegging og sikring av kommunens el-forsyning (nødstrømsaggregat) samt IKT- funksjoner og -utstyr i forhold til krisen og krisearbeidet, både i kriseledelsens lokaler i Rådhuset og i alternative lokaliseringer. Koordinator skal holde oversikt og kontakt med de enheter som kriseledelsen organiseres i, samt med andre kommunale innsatsgrupper som engasjeres i krisearbeidet. Koordinator skal sørge for jevnlig samling av kriseledelsens medlemmer til oppdatering og koordinering. iii) Medisinskfaglig rådgiver Virksomhetsleder RHF/Kommunelegen har ansvar for kommunikasjon i helsetjenestelinja til overordnet fagmyndighet (Fylkeslegen), kommunal kriseorganisasjonen (fagleder helse (skadested), legevakt, interkommunalt psykososialt kriseteam) og spesialisthelsetjenesten. Virksomhetsleder RHF/Kommunelegen har det faglige koordineringsansvaret på tvers av berørte virksomheter.

12 Virksomhetsleder RHF/Kommunelegen skal i kriseledelsen ha oversikt over omfang/antall skadde og helsetjenestens ressursbehov/situasjon. iv) Kommunikasjonsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for at det blir utformet og formidlet informasjon om krisen og krisehåndteringen internt og eksternt (se også kapittel 8). Kommunikasjonsansvarlig koordinerer med øvrig kriseledelse hva som til enhver tid skal kommuniseres og formidler dette videre til ansvarlig for informasjon/web. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for organisering av pressekonferanser og eventuelle presseomvisninger i innsatsområdet. v) Informasjons-/webansvarlig Informasjons-/webansvarlig utformer og formidler budskap til presse/media og publiserer meldinger på kommunens egen web Kommunens kriseweb skal kunne tas i bruk. Kriseweb skal til enhver tid ligge klar med faste data oppdatert. I en krisesituasjon erstatter kommunens kriseweb kommunens webforside, alltid med samme adresse og publisering skjer på denne siden. Informasjons-/webansvarlig formidler til Informasjon og Service hvilken informasjon de til enhver tid kan gi ved telefonhenvendelser. Orienterer videre Informasjon og Service om hva kommunen legger ut på web og om tidspunkt for pressekonferanser. Informasjons-/webansvarlig deltar på pressekonferanser. vi) Loggførere Det skal til enhver tid være minst én loggfører til stede i kriseledelsen. Loggførere skal registrere i krisestøtteverktøyet CIM alle relevante hendelser, meldinger, beslutninger osv. som oppstår under kriseledelsens arbeid. vii) Servicekontoret Informasjon og Service skal håndtere henvendelser om krisesituasjonen på telefon og i skranken i Rådhuset og har ansvar for presserommet. Informasjon og Service skal registrere i krisestøtteverktøyet CIM innkommende henvendelser som har betydning for kriseledelsen håndtering av krisesituasjonen Annen oppgaveløsing Rådmannen disponerer de andre medlemmene i kriseledelsen etter behov.

13 8. INFORMASJON 8.1. Politiets rolle i kriseinformasjon Politiet har et overordnet ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å avverge fare for og begrense skade i forbindelse med alle ulykkes- og katastrofesituasjoner (Politiets beredskapssystem PBS 1.1 Del 1). Det er politiet som gir informasjon i disse tilfellene Roller i informasjonsarbeidet Kommunens rolle er å informere om egen virksomhet i samarbeid og etter avtale med politistaben. Operativ leder (rådmann) har ansvar for at informasjon blir gitt - korrekt, raskt og målrettet. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for iverksetting og gjennomføring av informasjonsarbeidet på oppdrag fra operativ leder. Kommunikasjonsansvarlig koordinerer i kriseledelsen hva som til enhver tid skal kommuniseres. Informasjons/webansvarlig har ansvar for utarbeiding og distribusjon av informasjon, herunder pressemeldinger og publisering på egen web. Informasjon og Service svarer på telefonhenvendelser, og skal til enhver tid vite fra kriseledelsen hvilken informasjon som skal formidles eksternt. Informasjon og Service henviser videre til informasjon på web eller til pressekonferanser som blir avholdt. Service og Informasjon utpeker presseverter som bistår journalister som kommer til Rådhuset ved pressekonferanser og/eller for å arbeide. Bistand kan være formidling av informasjon fra kriseledelsen og praktisk tilrettelegging ift. arbeidsplass, strøm/nett-tilgang etc. Informasjon og Service skal formidle til kriseledelsen innkommende henvendelser som har betydning for håndtering av krisesituasjonen. Logistikkansvarlig har ansvaret for informasjonssystemene, data og telefoni. Ledere på alle nivå har ansvar for informasjon i egen organisasjon. Linjeorganisasjonen opprettholdes Mediekontakt I tillegg til de oppgaver som er definert i pkt gjelder følgende: Ordføreren eller dennes stedfortreder har en sentral rolle i kontakt med media. All informasjon gjøres i samarbeid og etter avtale med politistaben. I situasjoner der Fylkesmannen har samordningsrollen (samfunnskritiske hendelser), samordnes informasjonen med Fylkesmannens informasjonsansvarlig.

14 Rådmannen eller dennes stedfortreder, som operativ leder, deltar normalt på pressekonferanser, men prioriterer ut over dette ledelse av kriseledelsen. Avdelingsleder for berørt avdeling deltar aktivt i mediekontakten. Andre, som kriseledelsen utpeker, kan tildeles en rolle i mediekontakten Kontaktpunkt for publikum, pårørende og medier. Publikum og medier Informasjon og service i Rådhuset er primært kontaktpunkt for publikum og medier (telefon +47 ). De formidler informasjon til rette instans via e-post, telefon eller direkte kontakt. Under ingen omstendighet skal slike telefoner formidles direkte til kriseledelsen. Dersom sentralbordet må flyttes gjelder følgende: Dersom teknisk løsning på Rådhuset er intakt, og ny lokasjon har fibertilknytning til Rådhuset, etableres alternativt sentralbord. Dersom nytt lokale har eget sentralbord, benyttes dette. Pårørende Kriseledelsen avtaler med politiet hvem som skal informere om pårørendesenter og hvilken informasjon som går ut. Kriseledelsen avtaler med politiet vedrørende kontakttelefon til pårørendesenter. 8.5 Informasjon etter krisen Kriseledelsen utarbeider en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med kriseteamet. (se punkt 13.1.) 9. OPPDRAG TIL VIRKSOMHETENE Følgende ressursene skal være til disposisjon for kriseledelsen når kriseledelsen trenger ressursene: Virksomhet Alle virksomheter/ fagområder Personal/info og service Oppdrag Forberedt på: At virksomhetsleder/stedfortreder inngår i kriseledelsen Å stille ressurser (personell og materiell) til disp. for kriseledelsen Å etablere alternativ lokalisering av virksomheten/ fagområdets rådhusfunksjoner. Etablere: Sentralt beredskapssekretariat i rådhusets første etasje innenfor en tidsramme på 2 timer etter at oppdrag er gitt. Loggføring i kriseledelsen (minimum 2 loggførere) Forberedt på: Alternativ lokalisering av kriseledelsen.

15 RHF Institusjonstjenesten NAV Åmot Skole og barnehage Kultur Tekniske tjenester IKT Utføre informasjonsoppgaver i krisesituasjonen ihht egen plan Forberedt på: Å etablere pårørendesenter. Å avgi psykisk helseteam til kriseledelsen sin disposisjon. At Trudvang Hotell blir disponert av kriseledelsen til evakuerte- /pårørendesenter At kulturhuset kan bli brukt som samlingssted ved evakuering Å avgi en medarbeider til kriseledelsen Forberedt på: Forpleie og finne overnattingsfasiliteter til evakuerte Forberedt på: Å hjelpe befolkningen i en krisesituasjon også utenom kontortid. Å bistå i driften av evakuerte og pårørendesenter. Å bistå evakueringsteamet med fagpersoner Forberedt på: Å hjelpe barn i en krisesituasjon Å etablere evakuertesenter At skolene kan brukes til evakuertesenter Å avgi 3 medarbeidere til servicekontoret Forberedt på: Å avgi 2 personer til servicekontoret Å avgi 3 personer til kriseledelsen Utvidet drift av Kafe`Åmøte Å avgi Anne Berit Bakke Strand til Informasjon og Web Forberedt på: Lede kommunens evakueringsteam Endrede behov for vaktmestertjenester Å bistå politiet med nødvendig personell/materiell i en evakueringredningssituasjon (5 personer) Avstå 4 personer til kriseledelsen Avgi Erna Andersen til informasjonsarbeid i kriseledelsen Forberedt på: Å avgi fagpersoner til kriseledelsen Å drifte data og telefonløsninger i kriseledelsens operasjonsrom. Å skaffe 3 bærbare PC èr til kriseledelsen Etablering innenfor en tidsramme på 2 timer. 10. PÅRØRENDESENTER Det er normalt politiets ansvar å opprette pårørendesenter. Den praktiske delen overlates til kommunen ved RHF. Lokaler for pårørendesenter er Trudvang hotell. Ansvarlig for pårørendesenteret sørger for logistikk, forpleining, eventuelt overnatting og informasjon til pårørende. I tillegg gi tilbud om psykososiale tiltak i mottaket.

16 Pårørendesenter kan også etableres i kommunens regi ved behov, fortrinnsvis etter avklaring med politiet/lokal redningssentral (LRS). Kommunens kriseledelse avtaler med politiet kontakttelefon til pårørendesenter. Dersom kommunen selv har overordnet ansvar for pårørendesenteret, opprettes eget telefonnummer. Overordnet ansvar: Virksomhetsleder Eva Aarstad mob Leder pårørendesenter Helsesøster mob EVAKUERTE SENTER Det er normalt politiets ansvar å opprette evakuertesenter. Den praktiske delen overlates til kommunen ved Tekniske tjenester, kommunal eiendom. Lokaler for evakuertesenter er Rena barneskole. Ansvarlig for evakuertesenter sørger for logistikk, forpleining, eventuelt overnatting og informasjon til evakuerte. I tillegg gi tilbud om psykososiale tiltak i mottaket. Kommunens kriseledelse avtaler med politiet kontakttelefon til evakuertesenter. Overordnet ansvar: Fagleder kommunal eiendom Tor Yngve mob Johnsen priv Leder evakuerte senter Skole og barnehagekoordinator mob EVAKUERING Virksomhetsledere har ansvar for at det foreligger oppdatert evakueringsplaner for institusjoner innen eget ansvarsområde og å informere egne ansatte. Evakueringsplan for Åmot kommune er et supplement til Plan for kommunal kriseledelse. 13. AVSLUTNING OG EVALUERING 13.1 Avslutning Når krisesituasjonen er over, besluttes og informeres det om følgende: At kriseledelsens arbeid avsluttes. Om hvorvidt (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjonen skal opprettholdes. Igangsetting av eventuelle tiltak for oppfølging av innsatspersonell.

17 13.2 Evaluering Når krisen er avsluttet, skal det snarest mulig foretas en gjennomgang av krisesituasjonen, samt en evaluering av kommunens kriseinnsats. Det skal utarbeides en skriftlig rapport, hvor det blant annet vurderes behov for endring av kommunens beredskapsplaner. Beredskapskoordinator er ansvarlig for gjennomføring av dette punktet. 14. ØVELSER Det skal holdes beredskapsøvelse for kommunal kriseledelse minst annet hvert år. Øvelsene bør alternere mellom teoretisk papirøvelse og praktisk øvelse. Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. (Forskrift om kommunal beredskapsplikt ). Større øvelser sammen med eksterne instanser bør gjennomføres med jevne mellomrom, minimum hvert fjerde år. 15. AJOURFØRING OG REVISJON AV PLANEN 15.1 Årlig kontroll og oppfølging Plan for kommunal kriseledelse skal gjennomgås i løpet av januar hvert år. Rapport av gjennomgangen forelegges formannskapet. Ved forslag av reelle endringer fremmes sak for formannskapet. Redaksjonelle endringer (endring av navn, stillingsbetegnelser, beredskapsplaner etc.) gjøres fortløpende av beredskapskoordinator Hovedrevisjon Det foretas en hovedrevisjon av planen hvert 4. år, første gang i Revisjonen skjer fortrinnsvis parallelt med revisjon av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 16. DISTRIBUSJON AV KRISEPLANEN Plan for kommunal kriseledelse legges ut på kommunens internett og i EQS. Følgende instanser skal i tillegg ha planen i papirutgave: Kriseledelsens medlemmer Rådmannens ledergruppe Fylkesmannen i Hedmark/beredskapsavdelingen Politiet v/lensmannen i Åmot Brannvesenet v/brannsjef Åmot brannvesen Akuttmottak Elverum sykehus v/ Beredskapsrådets medlemmer

18 Plan for kommunal kriseledelse, Åmot kommune Vedtatt: 17. SENTRALE BEREDSKAPSPLANER Beredskapsplaner som følger Plan for kommunal kriseledelse: Nr. Plan Ansvar Status 1 Beredskapsplan generell del Beredskapskoordinator Revideres Evakueringsplan for Åmot kommune Fagleder kommunal eiendom 3 Beredskap skoleskyting alvorlige hendelser. Åmot ungdomsskole Virksomhetsleder 4 Plan for organisering av evakuerte senter Skole og barnehagekoordinator 5 Plan for organisering av mottakssenter pårørende Virksomhetsleder RHF 6 Overordnet nasjonal helse og sosialberedskapsplan Koordineres av kommunelegen 7 Smittevernplan Kommunelegen Godkjent des Brannordningen for Åmot kommune Brannsjef Godkjent des Beredskapsplan IUA Hemark Brannsjef Godkjent nov Beredskapsplan for store ulykker Kommunelegen Godkjent des Plan for psykisk førstehjelp og psykososial støtte ved kriser Virksomhetsleder RHF 12 Informasjonsplan Fagleder informasjon og service 13 Beredskapsplan for Birkebeinerrennet Rennleder Sølvi A. Aas Godkjent des.2006 Beredskapsplanene er administrative planer som revideres kontinuerlig. Behov for nye planer utløser at slike utarbeides og vedlegges Plan for kommunal kriseledelse.

19 18. VIKTIG KONTAKTINFORMASJON Eksterne kontakter Kontakt Telefon Politiet (Lokal Redningssentral, LRS) 02800, Åmot Lensmannskontor Åmot brannvesen (befalsvakt) Fylkesmannens beredskapsavdeling (vakttelefon) (Neby) (Fossum) Sivilforsvaret Hedmark (vakttelefon) Sykehuset Innlandet Eidsiva as Mattilsynet Kirken (Prest i Åmot) Heimevernet Områdesjef Elverum Åmot Engerdal bilselskap Vakt nettsent El vakt Vakttlf Gauldal-Østerdal Buss as Hedmark Trafikk Telenor??????? Elverum Kommune Stor_Elvdal Kommune Trysil Kommune Rendalen Kommune Engerdal Kommune Tolketjenesten (Døgnvakt) Tolketjenesten i Hedmark

20 Interne kontakter Kontakt Mobil Privat Rådmann : Randi Dørum Knut Hellwege Ordfører Espen Andre Kristiansen Varaordfører Sissel Frang Rustad Leder Info og service Vivi Nysveen Brannsjef/beredskapskon Terje Bjørgmo Åge Straume Økonomisjef Martin Wilisoo Personalsjef Arne Hansen Rena sentrum barnehage Dorota Jansen Skyssveien barnehage Hanne Wilhelmsson Trollhaugen barnehage Inger Lund Nes Osen Oppvekstsenter Aksel Berget Kathe Hågensen Deset oppvekstsenter Karen Nergaard Vidar Endal Rena skole Trond Ole Myrvold Åmot ungdomsskole Åshild Vassend Holm RHF Eva Aarstad Institusjonstjenesten Gunnvor Stormoen NAV Inger Grønlien Eriksen Marie E. Sollid Hjemmetjenesten Knut Erik Skaret Kultursjef Caroline Rolstad Teknisk sjef Dag Hoffmann Vaktmester Stein Rune Larsen Vaktmester Stig Nordby Info.tjeneste Erna Andersen kriseledelsen Informasjon og web Anne Berit Bakke Strand

21 19. INFORMASJONSKANALER I en krisesituasjon vil kommunen ha to primære informasjonskanaler ut til befolkningen og egne ansatte: Hjemmesiden Presse/media Lokale kontakter presse/media: 1. NRK Hedmark og Oppland: NRK tekst-tv/nrk sentralt: / Se også nettsiden 3. NRK P NTB Radio Midt-Østerdal: P4: eller Østlendingen AS Hamar Arbeiderblad: Lokalavisa Sør-Østerdalen Østerdølen AS Epost: 20. TILTAKSKORT Tiltakskort som skal følge Plan for kommunal kriseledelse Nr. Tiltak Ansvar revidert Atomulykke Brann/eksplosjon eller tilsvarende i institusjon/skoler/offentlige lokaler Brudd i telekommunikasjon Svikt i strømforsyningen Svikt i vannforsyningen Ulykke med farlig gods Epidemier/pandemier Bombetrussel

22 21. SJEKKLISTER Sjekklister som følger Plan for kommunal kriseledelse Nr. Tekst Ansvar revidert Roller og ansvar i kriseledelsen Beredskapskoordinator Organisering av kriseledelsen Beredskapskoordinator Varsling av kriseledelsen og sentrale varslingsmottakere Beredskapskoordinator Informasjon Fagleder informasjon og service Pressekonferanser og pressemeldinger Fagleder informasjon og service Rapportering Beredskapskoordinator Evaluering Beredskapskoordinator Nøkkelinstruks Fagleder informasjon og service Strømutfall i Rådhuset Fagleder kommunal eiendom CIM krisestøtteverktøy Informasjon og Web ansvarlig UMS varslingssystem Beredskapskoordinator

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Hovedrevisjon ved beredskapsansvarlig 10.01.2017 Vedtatt av kommunestyret 15.02.2017 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA 06.09.16 6.9.16 ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE - ØVELSE Øve bruk av kommunens kriseplan Kalle inn og etablere kriseledelse Øve

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt.

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Rapport Tilsyn i Nome 13. juni 2013 Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å påse at n oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 26. juni

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17 1 Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret 28.09.17 K-sak 53/17 Innhold 1. MÅLSETTING... 3 2. KOMMUNENS EGEN BEREDSKAPSPLAN... 3 2.1 DEFINISJONER... 3 2.2 ORGANISERING... 3 2.3 OFFENTLIGHET... 4 2.4 RETTELSER

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

RAKKESTAD KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN RAKKESTAD KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN Innhold Innledning... 3 1 Oppdrag... 4 2 Krisehåndtering... 6 3 Beredskapsarbeidet i Rakkestad kommune... 8 4 Gjennomføring... 10 5 Informasjonsplan... 13 6

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/8643-1 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Rapport fra tilsyn 24. mars 2015 med samfunnssikkerhet og beredskap Hamar kommune

Rapport fra tilsyn 24. mars 2015 med samfunnssikkerhet og beredskap Hamar kommune Fylkesmannen Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 24. mars 2015 med samfunnssikkerhet og beredskap Hamar Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere ns arbeid og etterlevelse

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Plan for psykososialt kriseteam

Plan for psykososialt kriseteam Plan for psykososialt kriseteam Eidsvoll kommune Dato siste versjon: 09.01.2017 Vedtatt av kommunestyret i møte den 04.04.05, sak 21/05 Revidert 14.03.06, 11.08.09, 28.12.10, 07.12.11, 13.02.13, 12.03.15,

Detaljer

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Fredrikstad kommune Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Vedtatt av Bystyret 15.09.2016, sak 83/16 Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Bystyret 2016-09-15 2020-09-15

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Referert for kommunestyret 26. januar 2017. Plan for kommunal, Gausdal kommune Revidert jan. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. VISJON... 3 2. MÅL... 3 2.1 MÅLSETTING...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess / rådmann 09.12.2015 28.09.2017 Fredrikstad kommune Ole Bøklepp / beredskapsleder

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN

POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN Organisering av mottakstjenester og håndtering av menneskelige reaksjoner i stress og krisesituasjoner 14.5.2014 POLITIETS ANSVAR POLITIETS ANSVAR Politiets

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Beredskapsarbeid i Malvik kommune

Beredskapsarbeid i Malvik kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune bestilte i sak 33/16 en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget ba samtidig om å få forslag til prosjektskisse på sitt møte den

Detaljer

FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN

FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN VEDLEGG 2 FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN SØNDRE LAND KOMMUNE 1 Innhold: Innledning / oppdatering..3 1.0 informasjonsplan 3 1.1 Mål for kommunikasjon 3 1.2 Målsetting for informasjon og kommunikasjon..3

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 14. September 2016 Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Plan for kommunal kriseledelse Viktige telefonnummer Rådhuset sentralbord: 67 05 90 00 Nittedal lensmannskontor: 02800 Fylkesmann Oslo og Akershus sentralbord: 22 00 35 00 Nittedal 25. januar 2013 Oppdatert

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Rapport fra tilsyn 3.juni 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Rendalen kommune

Rapport fra tilsyn 3.juni 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Rendalen kommune Fylkesmannen i Hedmark Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 3.juni 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Rendalen kommune Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens

Detaljer

Beredskapsplan, generell del Hamar kommune 2012

Beredskapsplan, generell del Hamar kommune 2012 Beredskapsplan, generell del Hamar kommune 2012 Versjon: 1.0 12. november 2012 Planen erstatter beredskapsplan, generell del, for Hamar kommune 2008. Organisering av beredskapsarbeidet i Hamar kommune

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Hva prioriterer Fylkesmannen? Geir Henning Hollup

Samfunnssikkerhet og beredskap Hva prioriterer Fylkesmannen? Geir Henning Hollup Samfunnssikkerhet og beredskap Hva prioriterer Fylkesmannen? Geir Henning Hollup Hovedmål for Fylkesmannen Fylkesmannen er sentralmyndighetens øverste representant i Østfold og har følgende hovedmål: 1.

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Rødøy kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Rødøy kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Silje Johnsen e-post: fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 685 Vår ref: 2015/2808 Deres ref: Vår dato:07.10.15 Deres dato: Arkivkode: Endelig rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Rødøy

Detaljer