Sommerlyst ungdomsskole Totalentreprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommerlyst ungdomsskole Totalentreprise"

Transkript

1 Sommerlyst ungdomsskole Totalentreprise Del 2: Oppdragsbeskrivelse og kontraktsregler, datert 26/

2 A Skoleanlegget... 3 A.1 INNLEDNING... 3 A.2 MÅLSETTINGER MED OPPDRAGET... 4 A.3 KONKURRANSEOMRÅDET... 5 A.4 PLANMESSIGE FORUTSETNINGER... 6 A.5 EKSISTERENDE SKOLEBYGG... 7 A.6 OMGIVELSENE... 9 A.7 PROBLEMSTILLINGER A.8 OPPDRAGSGIVERS ORGANISASJON B Ytelser og prosess B.1 OVERORDNA KRAV TIL BYGG OG UTEROM B.2 KRAV TIL PROSESS OG ORGANISERING B.3 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN B.4 FDV-DOKUMENTASJON OG SLUTTFASE C Fremdrift og frister C.1 Generelt C.2 Dagmulktsbelagte frister D Vederlaget (og byggherrens medvirkning) E Alminnelige bestemmelser E.1 Avtaledokument E.2 Alminnelige kontraktsbestemmelser E.3 Endringer og tillegg til NS E.4 SPESIELLE BESTEMMELSER E.5 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TRYKTE VEDLEGG Vedlegg 1: Svardokument m tilbudsskjema Vedlegg 2: Kunnskapsskolen Vedlegg 3: Funksjonsbeskrivelse spesialutstyrt hjemmeområde Vedlegg 4: Prosjekterings- og gjennomføringsanvisning skole Vedlegg 5: Funksjonsbeskrivelse uterom med kravspesifikasjon DIGITALE VEDLEGG - Tegningsgrunnlag eksisterende bygningsmasse - Tilstandsanalyser eksisterende bygningsmasse - Kart, tomt og grunnforhold - Maler og skjema 2

3

4 A.2 MÅLSETTINGER MED OPPDRAGET A.2.1 Totaløkonomi Tromsø kommune har stort behov for nye bygg, og et stort etterslep på renovering og vedlikehold på eksisterende bygg. Nye bygg må derfor være av en robust, men nøktern standard, som gir mest mulig skole for midlene. Samtidig vil bruk av robuste og vedlikeholdsvennlige løsninger og materialer samt lavt energiforbruk være vesentlig for å holde livssykluskostnadene (LCC) lave. Det viktigste aspektet er imidlertid å redusere areal som skal rengjøres, vedlikeholdes og varmes opp. A.2.2 Funksjonell skole med gode inneklima- og dagslysforhold Kunnskapsskolen skal være en moderne skole med klare rammer og kunnskap i fokus. Skolen skal være en arena for formidling av kunnskap, og elevers behov for ro, orden og konsentrasjon er kjerneverdier. Samtidig skal skolebygget legge til rette for elevenes utvikling av kreativitet og lærelyst, tilpasset opplæring, bruk av varierte arbeidsmåter og opplæring i ulike gruppestørrelser. Videre skal skolebygget sikre at det fysiske og psykososiale læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. For å imøtekomme disse føringene må skolebygget være tilpasningsdyktig, og alle undervisningsrom må ha gode inneklima- og dagslysforhold. Offentlige bygg skal tilrettelegges for alle, men på Sommerlyst er dette særlig viktig ettersom denne skolen skal tilrettelegges spesielt for en sammensatt gruppe elever med store behov. Elevene skal i størst mulig grad være integrert i skolens miljø, men skal samtidig enkelt kunne trekke seg tilbake i mer skjermede områder. Tromsø kommune er medlem av nettverket Fremtidens byer, og det er forventet at også Sommerlyst skole vil få status som pilotprosjekt innenfor programmet Fremtidens Bygg. Dette innebærer at det stilles krav til bl.a. halvering av CO2 utslipp, lavt energiforbruk, bruk av miljøvennlige materialer, universell utforming og reduksjon av transportbehov. Mange av premissene for å få dette til, må legges på konseptnivå for at det skal være mulig å nå målsettingene. A.2.3 Attraktive utearealer med flerbruksfunksjoner og utbyggingspotensial Uterommet skal for alle elever, herunder også elevene i det spesialtilpassede hjemmeområdet, være en arena for læring, lek, eksperimentering, fysisk aktivitet, og hvile. Gode sol/ - og klimaforhold er forutsetning for attraktive uterom. Uteoppholdsarealene skal inspirere og innby til uteopphold både sommer og vinter, og være en sosial møteplass både i- og utenom skoletid. Dårlig vær, regn, vind og snø, skal ikke være til hinder for uteopphold og overbygde uteoppholdsarealer må vurderes. Bygningsmassen og skolens utearealer skal fungere sammen slik at tomtens potensial utnyttes på beste måte med hensyn til hensiktsmessige romdannelser, og med hensyn til ytterligere arealutnyttelse. Arealdisponeringen må ta hensyn til at det begrensede arealet utnyttes effektivt uten for mye skråninger eller fordyrende støttemurløsninger. Utbygging av infrastruktur ved skolen skal sikre en sikker skoleveg, og uteanlegges skal gi gode føringer til omkringliggende arealer eksempelvis Prestvannet, lysløypene etc. I planleggingen skal det legges til grunn at utbyggingen ikke skal belaste annen teknisk infrastruktur, herunder også 4

5 at eksisterende overvannsanlegg har begrenset kapasitet, og at eventuelt økte vannmengder løses lokalt gjennom alternative overvannsanlegg og fordrøyningsløsninger. A.3 KONKURRANSEOMRÅDET Konkurranseområdet er på den kommunale tomten gnr. 121/bnr.1, og avgrenses av private boligtomter mot nord, øst og vest. Konkurranseområdet er om lag 27 daa. Avgrensning mot veganlegg er avhengig av de trafikale løsningene som foreslås, og avgrensningen på kartet nedenfor er å forstå som kun illustrasjon. I tillegg er det nødvendig å se konkurranseområdet i et større perspektiv for å kunne foreslå løsninger, derfor vil også influensområdet for ulike tema beskrives i det videre. 5

6 A.4 PLANMESSIGE FORUTSETNINGER Området er regulert i plan 0068 Prestvannet II, som er fra Planen har ingen bestemmelser, noe som betyr at de alminnelige bestemmelsene i plan- og bygningsloven (pbl) kommer til anvendelse. Bestemmelsene i pbl 29-4 vil gjelde, dvs at gesims- og mønehøyder over hhv 8 og 9 meter krever dispensasjon. Dersom det blir nødvendig å bygge høyere enn pbl åpner for, og dette går på bekostning av naboer eller andre berørte, er det en risiko for klage og at dette blir tatt til følge av Fylkesmannen. Det vil også være begrensninger på bygningsutforming mot nord; hvor det må legges til grunn at Vervarslingas måleinstrumenter ikke skal påvirkes. 6

7 A.5 EKSISTERENDE SKOLEBYGG Skolen ble bygd i tre trinn på begynnelsen av 1960tallet og består av fløyer med hhv elevfløy, lærerfløy og spesial/adm-fløy og gymsal. Skoleanlegget er lite kompakt, og legger beslag på en relativt stor andel av den regulerte tomta (gnr 121/ bn 1). Det er gjennomført tilstandsanalyser på de tekniske anlegg og bæresystem, brannteknisk analyse samt teknisk/økonomisk vurdering av byggene. Generelt gjelder at alle deler av anlegget er bygd for snølast 1,5kN/m2 (mot dagens krav som er 6,0kN/m2), er dårlig tilrettelagt mht universell utforming og at alle tekniske anlegg er utdaterte. Dersom det skal foretas utbedringer, må minimum TEK 10 legges til grunn. Elevfløyene (blokk 1-4) har dårlig betongkvalitet bl.a. fordi det har vært benyttet sjøsand, og tilstandsanalysen tilsier at disse bør rives. Disse byggene er dessuten svært dårlig tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, på grunn av lange avstander og flere nivåforskjeller. En tidligere analyse tilsier at tilrettelegging for universell utforming vil være svært arealkrevende. Lærerfløya (blokk 5) ble ferdigstilt i 2005 for en totalkostnad på om lag 30 mill, og har ikke behov for rehabilitering. Bygget er tilpasset administrative funksjoner (kontor og kontorfasiliteter), og kan med fordel gjenbrukes til generelt kontorformål. Bygget kan også brukes i forbindelse med nytt skoleanlegg, men krever i så fall en del tilpasning for å være i tråd med Kunnskapsskolen. Spesialfløya (blokk 6-7) huser i dag administrasjon, spesialutstyrt undervisningsareal og «Toppen» - en avdeling for sterkt funksjonshemmede barn. Bygget har en tilfredsstillende betongkvalitet, et relativt åpent bæresystem og kan sannsynligvis tilrettelegges mht universell utforming. Det vil imidlertid være en utfordring å oppfylle forutsetningene i Kunnskapsskolen på en hensiktsmessig måte, og sikre gode dagslysforhold og en akseptabel brutto-nettofaktor Gymsalen har tilfredsstillende betongkvalitet og kan med noe oppgradering tilfredsstille branntekniske krav, men ble i den teknisk/økonomiske analysen anbefalt revet på grunn av store begrensninger i bæresystem og lavt utviklingspotensial. Se for øvrig digitale vedlegg «Eksisterende bygg» og «Tilstandsanalyser». Eksisterende tomt og utearealer Utearealene preges av store åpne flater som i perioder er værutsatt. Overflatene er slitte og det må påregnes at store deler av utearealene må bearbeides på nytt. En del lek- og ballinnretninger kan gjenbrukes. Det er ikke gjort grunnundersøkelser på tomta, men i forbindelse med bygging av blokk 5, ble det avdekket setningsproblemer pga grunnvann (se vedlegg i «kart, tomt og grunnforhold»). 7

8 8

9 A.6 OMGIVELSENE Bymyra Skolen ligger inntil Bymyra, et kommunalt/statlig område på om lag 35 dekar. Arealet vurderes som en del av den overordna grønnstrukturen, men har også et utbyggingspotensial ihht. kommuneplanens arealdel. Allerede er det etablert en barnehage, og et midlertidig skolebygg som skal brukes i forbindelse med rehabilitering av bl.a. Sommerlyst skole. Området kan utvikles til å bli et møtested for bydelen og et utgangspunkt for turer i marka, og med riktig plassering av skolen og skolens uterom, er det gode muligheter for sambruk av de ulike områdene. Vervarslinga Statsbygg sitt anlegg; Meteorologisk institutt/vervarslinga består av tre bygg. Kirkegårdsveien 60 hvor Vervarslinga Nord-Norge holder til, Geofysen (1919) og Magnethuset (1923) hvorav de to siste er fredede bygg. Vervarslinga har sine måleinstrument på sørsiden av Kirkegårdsveien 60. Det er viktig at måleinstrumentene ikke blir forstyrret av endring i vegetasjon, terreng eller bygningsmasse fordi dette vil kunne påvirke vind, temperatur- og nedbørsmålinger. Avstand til målepunkt skal minimum være to ganger høyden av ny bebyggelse; men større avstand er ønskelig. Bymyra barnehage Barnehagen er en kommunal barnehage som ble ferdigstilt i Den består av seks baser med plass til ca. 110 barn. Barnehagens uteområde skal kunne brukes av andre utenom barnehagens åpningstid og er således en ressurs i området. Bymyra - Elverhøy midlertidige barnehage I forbindelse med riving av eksisterende Tromstun Ungdomsskole i Tromsdalen, ble det besluttet å etablere et midlertidig skolebygg sentralt på Tromsøya. Sommerlyst skole er neste ungdomsskole på prioriteringslista. Boliger Boligene i konkurranseområdet er primært private eneboliger. Disse må tas hensyn til som normalt i reguleringsplanarbeid, og etablering av ny bebyggelse må skje uten for store negative konsekvenser for beboernes adkomstforhold og bokvalitet. Boligene ved krysset til Kirkegårdsveien er kommunale flermannsboliger for psykisk syke. 9

10 A.6.1 Topografi og klima Skoleanlegget ligger i skrånende terreng fra c85 i sør til c96 i nord. Lokaliseringen på toppen av øya gir gode solforhold uten skjermende topografi. Tromsø har midnattssol fra og mørketid fra til I sommermånedene er det normalt 593 soltimer. Solvinkelen i Tromsø overstiger aldri 45, noe som må hensyntas mht plassering av bygninger og uterom. Gjennomsnittstemperaturen for Tromsø er på sommeren 11,8 C, og -4,4 C på vinteren. Den lavest målte vintertemperaturen er 18,4 C og den høyeste er 30,2 C. Det er relativt lite vind i området. Sommerstid er fremherskende vindretning fra nordøst (kald vind, 15 %) og sørvest (varm vind, 15 %). Høst og vår er hovedvindretning sørvest (31 %). Det er relativt mye nedbør i Tromsø, normal årsnedbør er 1031mm. Det kommer mest nedbør fra midten av oktober til midten av november, og den tørreste perioden er fra midten av mai til midten av juni. Den første snøen kommer ofte i oktober, men de største nedbørsmengdene kommer i mars og april. Snørekorden ble satt 30.april 1997, da det ble målt 2400mm ved Vervarslinga. A.6.2 Trafikal infrastruktur Kirkegårdsvegen og Langnesvegen er viktige ledd i den overordna trafikkstrukturen på øya, og knytter sammen østsida og vestsida. Videre kobles trafikk fra sør til området gjennom den smale Bekkevollveien. Alfheim stadion og Coop Elverhøy er to nærliggende funksjoner som generer mye biltrafikk. Det går to bussruter gjennom området; nr. 26 (med frekvens på 2-3 i timen) og nr. 35(kun en pr time på formiddag). Lysløypa fungerer dels som gang- og sykkelvei, og vann- og avløpstraseen blir brukt som trasé på tørt føre både sommer og vinter. Utover dette er det lite tilrettelagt for fremkommelighet for gående, syklende og skigåere. Krysningspunktene mellom de ulike trafikantgruppene er uoversiktlig og dårlig definerte. Det mangler fortau på en deler av strekningene langs hovedadkomstveger. 10

11 A.6.3 Vann, spillvann og overvann Ledningsnettet i området er av varierende alder og kvalitet. Kapasitet for vannforsyning i området er relativt bra i forhold til dagens belastning i området rundt Bymyra. Trykksone for vannledningsnettet rundt Bymyra kan pr i dag levere 50 l/s til slokkevann. Avløpssonen strekker seg fra Prestvannet og ned til Strandvegen. Sonen er stor og hovedtrase fra Bymyra til Strandvegen renseanlegg er fellesledning for både spillvann og overvann, og innebærer at overvann føres til renseanlegget. Ved regnværssituasjoner er avløpsvannet svært fortynnet og deler går urenset i overløp til sjø. Avløpsledningene i området har begrenset kapasitet i forhold til økt belastning. Tiltak i øvre del av sonen, der Sommerlyst inngår, vil ha konsekvenser til renseanlegg ved Strandvegen. Tromsø kommune planlegger å separere avløpsnettet på sikt. Overvannssituasjon må også vurderes for vintersituasjon med frossen mark med omslag til regnværssituasjon der frossen mark fungerer som tette flater. Det kan i dag leveres slokkevann på 50 l/s i området. Dette forutsettes opprettholdt dersom forbruk i området ikke økes vesentlig. En kartlegging av totalt vannbehov både forbruksvann og slokkevann er derfor nødvendig. I kartleggingen skal det tas hensyn til forventede klimaendringer og Tromsø kommune, Vann og avløps klimajustert IVF-kurve benyttes. 11

12 A.7 PROBLEMSTILLINGER A.7.1 Kunnskapsskolen, det spesialtilpassede hjemmeområdet og Sommerlyst Kunnskapsskoledokumentet er et overordna og generelt dokument, som skal gjelde for alle nye og rehabiliterte skolebygg i Tromsø, se vedlegg A.1.1. Det konkrete byggeprosjektet må imidlertid tilpasses den lokale situasjonen i hvert område, både med hensyn til tomteforhold og omgivelser, og med hensyn til den konkrete skolens profil og aktuelle bydelsaktiviteter. På Sommerlyst er følgende forhold spesielt viktig: Spesialtilpasset hjemmeområde det 7.de hjemmeområde. Det spesialtilpassede hjemmeområdet og elevene er en del av Sommerlyst Ungdomsskole, og hjemmeområdet skal være integrert som en likeverdig del av skoleanlegget. Samtidig vil flere av elevene ha behov for å kunne være skjermet i sin skolehverdag, bl.a. også når de ankommer skolen og i pauser. Utfordringen er å gi elevene valgfrihet til å delta i skolehverdagen som de andre elevene - komme gjennom hovedinngangen, delta i undervisning og uteaktiviteter - men samtidig kunne velge en skjermet inngang og uterom når behovet er der. Det vises for øvrig til beskrivelsen i vedlegg A.1.2. Polarshow Sommerlyst skole har en stolt revytradisjon, med byens eldste skolerevy Polarshow, og denne tradisjonen skal bestå. Tradisjonelt har revyene vært avholdt i den gamle gymsalen, som er tilrettelagt med foaje og garderober for besøkende. I den nye skolen kan det være mer hensiktsmessig å ta i bruk vestibyle og/eller musikkrom og/eller miniauditorier men det ligger som en føring at aktiviteten skal løses innenfor Kunnskapsskolens arealramme og ikke gå på bekostning av skolens behov i revyperioden. Ungdomsklubb Også ungdomsklubben på Sommerlyst skole har en lang historie, og har vært en viktig arena for utvikling av byens musikkmiljø. Ungdomsklubben hadde tidligere tilhold i underetasjen på en av elevfløyene, mens det i nytt skoleanlegg vil forutsettes sambruk og det vil være hensiktsmessig å tilrettelegge for bruk av bl.a. vestibyle og enkelte musikkøvingsrom. Også her ligger det som en føring at aktiviteten skal løses innenfor Kunnskapsskolens arealramme og ikke gå på bekostning av skolens behov. Flerbruk møteplass for bydelen Kunnskapsskoledokumentet legger til grunn at skolen skal ha en egen nærmiljøsone som kan låses av fra resten av skolens areal for å gjøre det mulig å bruke deler av skolen til aktiviteter på ettermiddagstid, helger og overnattinger. I området er det spesielt idrett som vil ha behov for å kunne bruke gymsal. På sikt skal det etableres et større bo- og velferdssenter i området, og det vil være positivt om skoleanlegget kan bidra til å skape generasjonsuavhengige møteplasser både inne og ute allerede før dette bygges. 12

13 A.7.2 Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse Eksisterende bygningsmasse har, som beskrevet i kap A.4.1, varierende alder og kvalitet. Elevfløyene er i spesielt dårlig tilstand, og det vurderes som lite sannsynlig at det er økonomisk lønnsomt å gjenbruke. Blokk 5, «Lærerfløya» er til gjengjeld relativt ny, er i god teknisk stand og har åpenbart en gjenbruksverdi men ikke nødvendigvis til skoleformål. Blokk 6 og 7, og gymsalen krever betydelig oppgradering, men det ikke er like entydig om det vil være lønnsomt eller ikke. Hva som er hensiktsmessig å gjenbruke, er helt avhengig av hvilket helhetlig konsept som velges, og dette ønskes belyst gjennom konkurransen. Uavhengig av helhetlig konsept, er det en forutsetning at løsninger som innebærer gjenbruk av bygg i skoleanlegget tilfredsstiller forutsetninger og krav som stilles i de ulike grunnlagsdokumentene. A.7.3 Drift av Sommerlyst skole i byggeperioden En utfordring for kommunen er hvor elever og ansatte skal være i byggetiden. Det er etablert et midlertidig skolebygg på Bymyra, som kan romme inntil 200 elever, og kommunen jobber med ulike alternative løsninger for øvrige elever og ønsker å bruke denne konkurransen til å belyse flere muligheter. I utgangspunktet ønsker kommunen en løsning hvor elever og kollegiet er mest mulig samlet, med så kort avstand fra området som mulig. En løsning kan være å bruke andre, eksisterende skolebygg (med påfølgende skysskostnader og spredning av elever og lærere), men dette gjelder i så fall kun ett klassetrinn (opp til 180 elever). Kommunen må uansett finne løsninger for det siste trinnet (opp til 180 elever), enten med ny brakkerigg et annet sted eller leie i andre lokaler. Tilbyderne oppfordres derfor til å komme med løsninger på om og hvordan midlertidige løsninger (brakkerigg eller bruk av eksisterende bygg) kan løse plassbehovet for ett eller to klassetrinn innenfor konkurranseområdet. Det forutsettes imidlertid at tilbyderne kan dokumentere en trygg skolehverdag og godt læringsmiljø i hele byggeperioden: - Trygg adkomst, trygt uteområde og trygge bygg - Gode arbeids- og læringsforhold med minst mulig støv og støy - Forutsigbarhet, og minst mulig flytting av elever og lærere i perioden I tillegg må helheten i skoleanlegget ivaretas, og målsettingene som oppgitt i kap. A.2 oppnås. 13

14 A.8 OPPDRAGSGIVERS ORGANISASJON A.8.1 Kontraktspart Oppdragsgivers representant er prosjektleder Solfrid Rognmo. A.8.2 Organisering av byggeprosjektet Kort om brukermedvirkning, og totalentreprenørens forhold til oppdragsgivers organisasjon A.8.3 Organisasjonsplan Styringsgruppa Prosjektledelse PL og PU Referansegruppe Byut/VA/bydrift Eksterne interessenter Brukergruppa BL, UK, rådgivere. TOTAL ENTREPRENØR Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe PRO UE Styringsgruppe: Byråd for finans Line Fusdahl, leder Byråd for utdanning Anna Amdahl Fyhn Kommunaldirektør for utdanning Kari Henriksen Eiendomssjef Beate Németh Prosjektleder: Solfrid Rognmo, Rambøll AS Prosjektutviklere: Anne Cathrine Arnesen og Karin Rendahl, Eiendom Leder av brukergruppen: Anne Stine Rørnes, Byrådsavdeling for undervisning 14

15 B Ytelser og prosess B.1 OVERORDNA KRAV TIL BYGG OG UTEROM Skoleanlegg og uterom skal leveres komplett, herunder også fastmontert utstyr (eksempelvis kjøkken, minikjøkken, stellerom og spesialinnredning for skoleanlegg). I tillegg kommer riving av aktuelle eksisterende bygnings- og anleggsdeler. Løst inventar inkluderes ikke, men det skal være forberedt for og tekniske tilkoblinger skal være inkludert. B.1.1 Energi og miljø Tromsø kommune legger til grunn at Sommerlyst ungdomsskole skal være et forbildebygg innenfor Framtidens Byer. Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Framtidens bygg er en satsning under Framtiden Byer, som koordinerer konkrete pilotprosjekt for å heve kompetansen når det gjelder planlegging og bygging. Som pilotprosjekt skal Sommerlyst skole utvikles i tråd med et sett av kvalitetskriterier: - Samlet klimagassutslipp forutsettes å utgjøre maksimalt halvparten av det som er dagens praksis (TEK10). Utslippsreduksjonene fordeles på de tre områdene transport, materialbruk og energibruk i drift. - Ved utforming av bygninger, anlegg og uteområder skal det legges vekt på løsninger som tar hensyn til dagens og fremtidens klima. - Pilotprosjekter skal alene og i samspill med omgivelsene være et positivt bidrag til det fysiske bymiljøet ved god arkitektonisk utforming, gode miljøkvaliteter, universell utforming og ivaretakelse av viktige kulturhistoriske verdier. Mer konkret skal Sommerlyst skole prosjekteres i henhold til passivhusstandard NS 3701 eller evt. min. lavenergistandard dersom passivhusstandard ikke er hensiktsmessig (ved gjenbruk av bygg). Dokumentasjon på dette skal være en del av det leverte prosjektmaterialet. - Livsløpskostnadene LCC skal være retningsgivende for valg av løsninger - Oppvarmingssystemet skal baseres på energi fra egen energisentral. Bruk av varmepumpe (bergvarme/vann) og el eller gass som spisslast, eller eventuelt biobrensel som hovedvarmekilde skal inngå i totalvurderingen. - Ved design av løsninger og beregning av energibehov, skal simuleringsverktøyet SIMIEN eller tilsvarende brukes aktivt. B.1.2 Krav til toleranser - Det skal tas utgangspunkt i NBI blad tabell 51, anbefalt normal toleranseklasse. - Det er aktuelt med strengere krav, dette er beskrevet i prosjekteringsanvisningene. B.2 KRAV TIL PROSESS OG ORGANISERING Byggherre skal godkjenne skisseprosjekt og forprosjekt. Nedenfor er en beskrivelse av hva som skal leveres som grunnlag for godkjenning. I fremdriftsplan skal det settes av 2 uker for byggherrens gjennomgang etter komplett levert materiale, og entreprenøren må forvente å innarbeide endringer/utvikling/bearbeiding av prosjektet før endelig skisse- og forprosjekt godkjennes. Byggherren vil delta i prosjekteringsmøter og skal kontinuerlig holdes oppdatert om prosjektet. I samarbeid med byggherren skal det utarbeides en beslutningsplan for avklaringer som byggherren har ansvar for (forhold knyttet til løst inventar/interiør, som byggherren skal levere) og forhold 15

16 byggherren ønsker innflytelse på og som ikke er avklart i forprosjekt. Det må i beslutningsplanen angis når brukerutstyr som skal ha tilpasninger og tekniske tilkoblinger må være avklart. B.2.1 Brukermedvirkning Etter inngåelse av kontrakt, skal det gjennomføres brukermedvirkning, for å forankre og for å få innspill til videre bearbeiding og detaljering. Det vil settes sammen en overordnet brukergruppe bestående av fagpersonell fra hele kommunen samt verneombud og tillitsvalgt, samt tematiske brukergrupper for ulike fagområder. Generelt må det påregnes større grad av medvirkning i spesialtilpasset hjemmeområde. I fasen fra inngått kontrakt fram til godkjent skisseprosjekt vil hovedtyngden av brukermedvirkningen foregå, innenfor det valgte konsept og innenfor de areal- og kostnadsrammene som er bestemt. Det må imidlertid påregnes at endringer på innbyrdes plassering av funksjoner, og justeringer på situasjonsplan. I fasen mellom skisseprosjekt og forprosjekt vil det også gjennomføres brukermedvirkning, men i noe mer begrenset grad. Fokus vil da være på innspill til konkrete løsninger og koordinering mot brukerutstyr. I gjennomføringsfasen vil det ikke legges opp til brukermedvirkning, men brukerne vil kunne konsulteres ved behov og i forbindelse med konkret tilpasninger til brukerutstyr. B.2.2 Krav til prosjektmateriale Skisseprosjekt Skisseforslag leveres digitalt, utskrivbart i A3-format og skal bestå av: - Tegninger og snitt for skoleanlegget (minimum som levert i konkurransen), i hensiktsmessig målestokk som er nødvendig for at oppdragsgiver skal kunne ta stilling til prosjektet. - Arealtabell for skolebygg ihht Kunnskapsskolen og 7.de hjemmeområdet, og oversikt over aktivitets og oppholdsareal i uterom. - Driftstekniske forhold knyttet til bygning. - Energiberegning - Alternative LCC-beregninger for aktuelle alternative løsninger. - Fremdriftsplan for prosjektering og utførelse. - Beslutningsplan for byggherre. Det utarbeides konseptuelle løsninger for: - Tilgjengelighet/ universell utforming hele skoleanlegget - Bæresystem - Prinsipptegning for brannseksjonering og rømningsveier. - Lydhåndtering i ulike funksjoner - IT - Avfallshåndtering og økonomiadkomst. Forprosjekt Forprosjekt skal leveres i hensiktsmessig format - Alle tegninger som over, men med mer detaljert informasjon (som etasje- og cotehøyder) målsatt i h.h.t. Norsk Standard og romnummer i hht. NS del 2. - Kort redegjørelse samt planer og snitt for fundamentering, bærende konstruksjoner samt utvendige støttemurer etc. og tilpasning til terreng. 16

17 - Uteromsplan i 1:200 som viser arealdisponering med trafikale løsninger og arealer for fysisk aktivitet og opphold, herunder areal med gatevarme, materialkvalitet på overflater, kanter, murer, beplantning, lekestativer, sikkerhetssoner, idrettselementer, konstruksjoner, møblering, stativer, lys m.m. Uteromsplanen skal også vise ramper og trapper med høydeangivelser. I tillegg skal det lages egne planer for: o Teknisk plan oppvarmete soner, brøytesoner, snødepoter, drenssystem med ledninger, renner, sluker, overvann/fordrøyningssystemer. Angivelse av høyder, fallforhold. o Oversikt over type belysning, møbler, utstyr, gjerder, poster o Belysningsplan for utearealer o Beplantningsplan i 1:200 - Beskrivelse av de enkelte fagområder med tegninger som viser hovedprinsipp, plassbehov, føringsveier, etc.for el- og VVS-tekniske anlegg. - Beskrive vedlikehold av uteanlegg - Branntekniske løsninger - Lysberegninger - Lydberegninger - Revidert arealtabell med spesifisert sammenstilling av nettoareal, bruttoareal og volum etter NS Der det er signifikant avvik mellom nettoareal og oppvarmet areal, skal oppvarmet areal spesifiseres. - All fast innredning skal være beskrevet og vist på egne skjemategninger og målsatt. - Det skal utarbeides rombehandlingsskjema som viser materialvalg og type overflatebehandling. - Revidert fremdriftsplan - Energiberegning - Evt. avvik fra prosjekteringsanvisningene skal angis spesielt. Det utarbeides løsninger for: - Kuldebroer - Tetthet og fuktkontroll - Akustikk - Ventilasjon - Varme - Automasjon - Låsesystem/adgangskontroll - Solavskjerming - Detaljert prinsippløsning for takkonstruksjon og tekking. B.2.3 Lover, forskrifter og lokale krav Totalentreprenøren skal ha eller sørge for alle roller i en byggesak, og skal sørge for at nødvendige tillatelser gis. Eventuelle dispensasjonssøknader i forhold til plan-og bygningsloven, og forskrifter for øvrig, skal på forhånd forelegges PL for godkjenning. Generelt skal bestemmelser i EU Standard, Norsk Standard, Arbeidsmiljøloven og relevant lovverk for øvrig samt NBI-veiledninger, Statens vegvesens håndbok 017 og 018, kommunale normer og/eller andre myndighetskrav og forskrifter følges. Totalentreprenøren skal foreta avklaringer med lokale leverandører når det gjelder forhold som er viktig for prosjektet. Det gjelder f.eks. elektrisk tilknytning (også i byggeperioden), avløp, overflatevann, vanntilførsel og renovasjon. 17

18 Totalentreprenøren skal sørge for at bygg og uterom blir prosjektert i hht Forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager (http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-tilforskrift-om-miljorettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-mv/sider/default.aspx). Tromsø kommunes forebyggende helsetjeneste skal også godkjenne bygget før overtakelse. Totalentreprenøren skal også avklare alle forhold der Arbeidstilsynet er godkjenningsmyndighet likeså alle forhold som gjelder regulerings-/bebyggelsesplan og trafikk. Alt materiell og utstyr skal være godkjent av prøveinstans og evt. merket I alle prosjekt der det er mulig, skal søknad om støtte fra Enova inngå i prosjektet. Dette gjelder både rådgivingsstøtte og investeringsstøtte. Svar fra Enova må foreligge før byggestart. B.2.4 Dokumentasjonsutveksling Det skal benyttes WEB-hotell under prosjektering og i byggefasen. Byggherren har avtale på bruk av prosjekthotelløsningen ITBASE, men etter kontraktsinngåelse kan partene bli enige om valg av system. Web-hotellet skal benyttes aktivt av alt nøkkelpersonell i prosjektet og det settes krav til at disse nøkkelpersonene gjennomfører kurs i bruken av prosjekthotelløsningen. B.2.5 Kvalitetsplan for prosjektering og utførelse Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for egne arbeider. Kvalitetsplanen skal løpende oppdateres. Kvalitetsplanen skal fastlegge de viktigste kvalitetsaspektene, samt hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for kontraktsarbeidet. Det kreves nært samarbeid og koordinering mellom alle kontraktsparter i prosjektet. Aktuelle fagområder skal i byggeperioden ha ansvarlig person for kvalitetssikring. NS 3935 ITB vil bli tatt i bruk, og hvert fagområde skal utpeke en ansvarlig for ITB, og det skal være en hovedansvarlig for ITB i prosjektet (jfr prekvalifisering). I tillegg skal aktuell entreprenør sende varsel til oppdragsgiver før komponenter og utstyr bygges inn og blir utilgjengelig for kontroll. Dette må også angis i evt. detaljbeskrivelse. For kontroll av tekniske anlegg og deres kapasitet og funksjon, skal det finnes tilstrekkelig muligheter for inspeksjon og måling. Entreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon /miljødeklarasjoner for alle byggematerialer som er valgt av entreprenøren. Se også B.2.6 SHA-plan Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens 2-2 skal være totalentreprenøren. Tromsø Kommune har utarbeidet mal for SHA-plan som skal følges (se vedlegg «maler og skjema») 18

19 Totalentreprenøren skal være koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen, jfr. særlig forskriftens kap. 3. Totalentreprenøren skal sørge for at alle rådgivere i prosjekteringsgruppen beskriver sitt arbeid med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og sørge for at dette samordnes i SHA-planen for prosjekteringen, som videreføres i gjennomføringsfasen. SHA-plan skal foreligge senest 4 uker etter godkjent skisseprosjekt. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf C2 Dagmulktsbelagte frister. B.3 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN B.3.1 Ansvar og myndighet TE utarbeider organisasjonskart med stillingsbetegnelser over navngitte personer som har ansvar og myndighet for utøvelse av denne kontrakt. Kartet skal oppdateres ved endringer. B.3.2 Adgangskontroll Totalentreprenøren har ansvar for å sikre byggeplassen slik at uvedkommende ikke har adgang. Adgangskontrollen skal være i samsvar med Arbeidstilsynets krav i Byggherreforskriftens 10, 14 og 16. Autorisert personell fra alle entreprenører og byggherrens representanter, skal utstyres med adgangskort. I tillegg må det finnes adgangskort som kan tildeles besøkende. B.3.3 Byggherrekontrollør Byggherren vil engasjere byggherrekontrollør for oppfølging og kvalitetskontroll med alle arbeider. Denne vil føre kontroll med utførelse/ kvalitet, framdrift, SHA og for øvrig overvåke at arbeidet utføres i overensstemmelse med kontrakt. Byggherrekontrollør skal videre kontrollere og attestere faktura, føre regnskap og sette opp periodiske rapporter til byggherren. Entreprenøren pålegges i denne forbindelse å bistå byggherrekontrollør og fremskaffe de opplysninger og data som er nødvendig innenfor den tid som avtales. Byggherrekontrollør gjennomgår alle kvalitetsrapporteringer, og gir skriftlig tilbakemelding/ kommentarer til entreprenør der kvalitetssikringen er mangelfull. Byggherrekontrollør vil overvåke om planlagte egenkontroller iht. kontrollplanen blir utført samt foreta stikkprøvekontroller og etterkontroller. Byggherrekontrollør gjennomgår alle kvalitetsrapporteringer, og gir skriftlig tilbakemelding/ kommentarer til entreprenør der kvalitetssikringen er mangelfull. Byggherrekontrollør vil overvåke om planlagte egenkontroller iht. kontrollplanen blir utført samt foreta stikkprøvekontroller og etterkontroller. B.3.4 Forhold vedr. trafikkavvikling/sikring av byggeplass Entreprenøren er, der det er nødvendig, selv ansvarlig for trafikkavvikling og sikring ved byggeplassen i byggetiden. Dette gjelder spesielt dersom det skal være skoledrift innenfor området. Entreprenøren bærer alle kostnader med trafikkavvikling og sikring og er ansvarlige for at alle krav 19

20 fra vegmyndigheter og øvrige offentlige organ blir oppfylt. Entreprenøren skal, dersom det er nødvendig, utarbeide og få godkjent nødvendige skilt- og sikringsplaner fra offentlige myndigheter og godkjenning forelegges byggherren før arbeidene starter. Skilting og sikring skal fortløpende oppdateres og holdes à jour etter som arbeidene skrider fram. Entreprenør sørger også for inngjerding og vedlikehold av byggeplassgjerde med porter. Dersom det er nødvendig med omkjøringsveger eller provisorier for trafikkavviklingen, bekostes dette av entreprenøren. Entreprenøren er også ansvarlig for nødvendige offentlige og private tillatelser for slike provisorier. Entreprenøren skal forestå og bekoste all nødvendig offentlig og privat varsling i forbindelse med gjennomføring av arbeidene. B.3.5 Riggområde/depot Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide en riggplan som forelegges byggherre for godkjenning. Plassering av depoter, arbeidsstasjoner og brakkerigg skjer i samarbeid med byggherrekontrollør. Entreprenøren plikter å stille med kontorplass til byggherrekontrollør. B.3.6 Skilting av byggeplass Sentralt ved byggeplassen skal entreprenøren montere skilt som viser hvem som er byggherre, planleggere og entreprenører. Ingen egne skilt eller firmalogoer får benyttes noe annet sted på byggeplassen. B.3.7 Rent tørt bygg RENT TØRT BYGG-metoden skal danne grunnlaget for gjennomføringen av en tørr og ren byggeprosess. Beskrivelsen må ta hensyn til dette. Det tas spesielt hensyn til innemiljø og renhold ved valg av form, materialer og overflater. Bygninger skal planlegges og bygges på en slik måte at fuktighet ikke bygges inn i konstruksjonen, og dette skal dokumenteres. Dersom det er grunnlag for mistanke om innebygd fukt, vil kostnadene ved åpning av konstruksjoner, målinger etc. bli belastet aktuell-/ansvarlig kontraktspartner. Entreprenør bør derfor vurdere bygging under midlertidig tak eller telt. B.3.8 Avfallshåndtering Minst 70 % av avfallet fra hver entreprenør skal sortes på byggeplass (kildesortering), og avfallsmengdene skal dokumenteres. Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde. B.4 FDV-DOKUMENTASJON OG SLUTTFASE B.4.1 Generelle krav Totalentreprenør har ansvar for at alle tegninger og FDV-dokumentasjon for øvrig blir utarbeidet og overlevert ihht kravene i dette dokumentet. All FDV-dokumentasjon skal: - leveres på norsk, - skal bygges opp etter NS3451, Bygningsdelstabellen 20

21 - tilfredsstille kravene i gjeldende RIF-norm Minimum: o alle tegninger «som bygget» o testdokumentasjon og innreguleringsprotokoller o funksjons- og systembeskrivelser o beregninger o driftsinstrukser for alle tekniske anlegg, automasjon og adgangskontroll. - Leveres digitalt for innlegging i FDV-systemet Facilit. - Leveres som ett sett dokumentasjon i papirformat, brettet i hht NS og med hullforsterkning og satt inn i permer med forsterket rygg. Det godtas ikke hullsetting gjennom tegninger. Innledningsvis for hvert hovedkapittel, skal det være en generell del med beskrivelse av bygning, uterom og de tekniske anleggene. Dokumentasjonen skal kun beskrive funksjonalitet som er nødvendig for den daglige drift og vedlikehold og inneholde produktopplysninger og parametre for installerte produkter og hvem som er leverandør. Det skal fremgå av beskrivelse, skjema eller tegninger hvor i anlegget produktene er anvendt. Generell informasjon og brosjyrer som ikke er nødvendig skal ikke legges ved dokumentasjonen. Utkastet skal omfatte 100 % av materiell/utstyr som er levert på byggeplassen ved dette tidspunkt. Materiell/utstyr som bestilles etter dette tidspunkt legges inn i FDV-dokumentasjonen fortløpende. Det samme gjelder testdokumentasjon og innreguleringsprotokoller som blir ferdige etter dette tidspunktet. Ved oppstart av prøvedriftsperiode skal all ovennevnte dokumentasjon være overlevert. Branndokumentasjon skal leveres ihht Tromsø Kommunes gjeldende mal (under utarbeidelse, ettersendes). Utkast til FDV-dokumentasjon på skal være levert Byggherren til godkjenning 4 uker før frist for overtakelse. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf C2 Dagmulktsbelagte frister. FDV-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i opplæring av driftspersonalet/bruker. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til bruk, endring og oppdatering av elektroniske dokumenter i prosjektet. Retten gjelder også materiale som er gjenstand for opphavsrett. Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp fortløpende i prøvedriftsperioden B.4.2 Krav til dataformat Filformat Alle tegningsfiler skal leveres i DWG eller DXF format. FDV dokumentasjon fra leverandør skal i tillegg til papirformat, overleveres i dataformatene Excel, Word og/eller pdf. Lagstruktur Alle elektroniske tegningsfiler levert til oppdragsgiver skal følge NS 8351og NS Lagdelingen skal være utført etter min. 3-sifret nivå. Alle tegningsobjekt skal være plassert på riktig lag i henhold til denne standard. As Built standard De endelige elektroniske tegninger som mottas ved overtagelse, skal være komplette og ajourført for alle fag som er med i prosjektet. Såkalt «As built»-standard. 21

22 Unødvendig informasjon som f.eks "skyer" beregnet på byggefasen eller informasjon på hjelpelag fjernes før overlevering. Som bygget tegningene skal være målsatt i hht. NS og merket med revisjon Z. Ved ombygging/påbygg skal det leveres plan-, snitt- og fasadetegninger for hele bygningen(e). Brannplaner skal oppdateres og sammenføyes. Teksting av rom Teksting av rom med nummer i hht. NS del 2 og areal i hht. NS 3940 Tegningsinformasjon avhengig av spesialfunksjoner Leverandør har ansvaret for at all tegningsinformasjon lar seg overføre via DXF/DWG (Eks. X-refs i AutoCAD lar seg ikke overføre via DXF/DWG). I slike tilfeller har leverandør ansvaret for at tegningsfilene er lesbare og funksjonelle også etter at de er overført til DXF. Nødvendig informasjon fra andre fagområder, som er nødvendig for at fila er illustrativ nok, kopieres inn på eget lag. Merking av bygg, romnummer og tekniske komponenter Merking av komponenter utføres i hht. Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem TFM. Alle tegninger skal merkes med byggnummer oppgitt av byggherren. Det laveste plan i bygningen skal normalt angis som plan 01. Krav til medium, systematikk og merking Elektroniske dokumenter overleveres på nummerert digitalt lagringsmedium merket med firma, prosjektnavn, byggnr, dokumentlister m/filnavn og fag. Oppdeling All informasjon på et plan skal samles i ei fil. Oppdeling skal eventuelt skje ved plotting. Koordinater Alle fagområder skal benytte samme x, y og z koordinat i den digitale modellen. Det skal fortrinnsvis benyttes x og y koordinat som er i samsvar med data i GAB-registeret. Etter spesiell avtale med Eiendom kan det imidlertid benyttes koordinat 0,00 for hhv. x, y og z koordinat. B.4.3 Opplæring Entreprenøren skal utarbeide opplæringsplan og gjennomføre opplæring av driftspersonell og brukere. Entreprenøren skal gi brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tekniske anlegg/ installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg. Opplæring skal skje i henhold til nærmere fastlagte opplæringsplan som skal godkjennes av byggherren.opplæringen skal også omfatte bruk av FDV-dokumentasjon (herunder instrukser, bruk av internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv). Brukerne skal ha tilsvarende opplæring for anlegg som er brukerutstyr. I tillegg kreves opplæring i betjening av for eksempel laboratorieskap og lignende. Ovennevnte opplæring skal foretas både forut for oppstart, og i løpet av prøvedriftsperioden. Dersom det ikke er avtalt prøvedrift skal ovennevnte opplæring foretas før overtakelse. 22

23 B.4.4 Sluttfase Faser i overtakelsen Overtakelse av prosjektet og testing skal foregå i følgende faser: A. Totalentreprenøren skal minst en uke før oppstart, varsle om tidspunkt for innregulering, testing og kontroll av sin leveranse. B. Når testing og kontroll viser at anleggene fungerer tilfredsstillende, skal entreprenøren dokumentere dette ved testrapporter, protokoller, kontrollrapporter etc. Feil om mangler skal være utbedret før evt. innkalling til forhåndsbefaring. C. Det innkalles til overtakelsesforretning med 3 ukers varsel. Fullstendig FDV-dokumentasjon samt dokumentasjon i hht. pkt. B skal da være overlevert til byggherren. Dersom ikke annet er avtalt, skal nødvendig opplæring være påbegynt før overtakelsen. Mottakskontroll, egenkontroll, prøvedrift, overlevering og reklamasjonstid organiseres og avtales. Dersom leveransen er i hht. kontrakt og dokumentasjon og prøver viser at anleggene fungerer tilfredsstillende, overtar byggherren anlegget med de begrensninger som framkommer i dette dokumentet hva gjelder prøvedrift og endelig sluttoppgjør. Ytelser etter overtakelsen Ferdigmelding For den interne ferdigmeldingen i kommunen lager prosjekteringsgruppen forslag til tekst med enkel beskrivelse av hvert enkelt fagfelt. Hver anleggsdel/konstruksjonsdel beskrives kort og på overordnet nivå mhp. funksjon, kvalitet og kvantitet. Byggherren sammenstiller dette med bilder til et internt dokument. B.4.5 Prøvedrift Totalentreprenøren skal ha ansvar for oppfølging, service og vedlikehold i prøvedriftsperioden. Prising av dette skal inngå i tilbudet. All innregulering, prøving, måling, protokollføring etc., utføres i overensstemmelse med NBIanvisning f.o.m Prøvedriftens lengde inntas i kontrakt og skal normalt vare minst 6 måneder inkludert en av månedene desember eller januar. For uterom skal prøvedriften vare i minimum ett år. Dersom driften viser at bygning og de tekniske anleggene ikke er utført i hht. kravspesifikasjonene og/eller ikke fungerer tilfredsstillende, kan prøvedriften forlenges. Prøvedriftsperioden for den enkelte entreprenør starter opp når bygningen overleveres for bruk. Byggherrens driftsansvarlige på bygget, skal i denne perioden kunne ha direkte kontakt med utførende entreprenør når det gjelder forhold relatert til driften. Når det gjelder responstid ved oppståtte feil, er aktuell entreprenør ansvarlig for at oppfølgingen er slik at bruken av bygget ikke hindres eller følgeskader oppstår. Det kan f.eks. være forskjell på responstid for ulike hendelser, men maksimal responstid bør uansett ikke overstige 72 timer. Det er en forutsetning at driftspersonell får kontinuerlig opplæring og deltar ved kontroller og målinger i hele perioden. De prosjekterende i samarbeid med entreprenør, foreslår opplæring og gjennomfører og sikrer at nødvendige målinger i prøvedriftsperioden blir gjennomført. Skjema for prøvedriftsrapport skal utarbeides av prosjekterende. 23

24 Ved slutten av prøvedriftsperioden skal det foretas en befaring av anleggene. Entreprenør melder fra til prosjektleder/bl når det er klart for befaring. Prosjekteringsgruppen skal delta på befaringen og skrive rapport for hvert fag. Eventuelle feil og mangler følges aktivt opp av gruppen. Tilleggsytelser Service og vedlikehold av tekniske anlegg og uterom for ett år fra overtakelse, gis som opsjonspris. Byggherre skal ha videre opsjon på å forlenge denne i 3 år. Kostnader spesifiseres i tilbudet. Ytelser og responstider skal være spesifisert i tilbudet/kontrakt. Ytelser i reklamasjonsperioden I løpet av reklamasjonstida på 3 år, har totalentreprenøren ansvar for at kontraktsmedhjelperne følger opp sine respektive fagfelt/ entrepriser. Byggherren innkaller til garantibefaringene i god tid. Byggeleder skriver referat fra befaringene der status, evt. mangler og foreslåtte endringer skal framgå. 24

25 C Fremdrift og frister C.1 Generelt Teknisk ferdigstillelse og endelig overtakelse skal skje innen 30/ Utomhus veier, parkering og beplantning 10/ I pkt C.2 nedenfor redegjøres for kontraktens system for frister. Fullt sluttoppgjør med entreprenør skal ikke gjennomføres før perioden med prøvedrift er gjennomført. Dersom prøvedriftsperioden viser at det fortsatt er mangler ved prosjektet, kan byggherren forlenge prøvedriftsperioden fram til feil og mangler er utbedret og prøveresultatene er i samsvar med kontrakt. For totalentreprenør holdes tilbake avtalt beløp i prøvedriftsperioden og/eller inntil all dokumentasjon er overlevert og godkjent. Entreprenørens forsikring av kontraktsarbeider opphører ved dato for overtakelsesforretningen og prøvedriftsperioden begynner. Garantiperioden på 3 år, begynner å løpe fra tidspunkt for endelig sluttoppgjør, dvs. ved utbetaling av tilbakeholdt beløp. C.2 Dagmulktsbelagte frister - SHA-plan - FVD-dokumentasjon - Delovertaktakelse ved oppstart - Overtakelse ved avslutning prøvedrift C.2.1 SHA-plan Levering av SHA-plan, riggplan og beredskapsplan for SHA, jf B 3.5 SHA-plan : Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr hverdag, likevel minst kr uker etter inngått kontrakt. C.2.2 FDV-dokumentasjon Ved forsinket levering av utkast til FDV dokumentasjon, jf B 3.10 Krav til FDV-dokumentasjon : 4 uker før delovertakelse ved start prøvedriftsperiode. Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr hverdag, likevel minst kr C.2.3 Delovertakelse ved start prøvedriftsperiode Frist for start prøvedriftsperiode er: 30/ Dagmulktsbeløp 5% av kontraktssum, min. kr eller maks. 5,0 mill.kr. C.2.4 Overtakelse av utomhusanlegg Uteanlegget kan først bli overtatt når totalentreprenør har overtatt og godkjent ferdig uteanlegg fra underentreprenør. Ved overtakelsen skal alle områder være ferdig opparbeidet. Gressarealer skal være dekkende, klippet to ganger og i god vekst. Trær og busker skal ha fått faglig beskjæring i forbindelse med plantingen. Aktivitetsområder skal være godkjent av sertifisert lekeplasskontrollør. 25

26 Tilstanden til alle avløpsledninger skal være dokumentert på film. Dokumentasjonen skal være godkjent før overtakelse. Drifts og vedlikeholdsinstruks og all dokumentasjon leveres komplett for hele uteanlegget i god tid før overtakelsesforretning. Dette omfatter også reviderte som bygget tegninger i papir og dwgformat. Garantivedlikehold i 2 år for grøntanlegget, Vedlikeholdsstandard klasse 2 (NS3420) skal medtas i tilbud som egen priset post. Vedlikehold av uteanlegget i henhold til NS 3420, kapitel Z skal beskrives i forbindelse med godkjenning av forprosjekt. C.2.5 Overtakelse ved utløp av prøvedriftsperiode Overtakelse skjer ved utløpet av prøvedriftsperioden. Frist for overtakelse er ikke dagmulktsbelagt. 26

27 D Vederlaget (og byggherrens medvirkning) D.1.1 Tilbudsskjema Se vedlegg 1. D.1.2 Byggherrens medvirkning Totalentreprenøren utarbeider beslutningsplan for byggherren, se kap. B

28 E Alminnelige bestemmelser E.1 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentrepriser. Avtaledokumentet utarbeides på grunnlag av konkurransegrunnlag og siste tilbud. E.2 Alminnelige kontraktsbestemmelser Norsk Standard NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser av 2011 gjøres gjeldende. E.3 Endringer og tillegg til NS 8407 Følgende endringer/tillegg gjøres i NS Nummerering er i samsvar med NS 8407: Pkt. 4.2 Byggherremøter Tillegg: Byggherremøter skal avholdes minimum hver 14 dag, med mindre annet avtales av partene underveis. Pkt. 4.3 Møter med kontraktsmedhjelpere Endring: BH skal innkalles og kan delta på alle møter i forbindelse med utforming og gjennomføring av prosjektet og skal alltid ha kopi av/ tilgang til, møtereferater, tegninger etc. fra slike møter. Pkt. 5.0 Varsler og krav Endring: Punkt ledd utgår og erstattes med: Varsel og krav skal leveres skriftlig på eget skjema. Det skal avtales prosedyrer for den praktiske utforming av varslenes innhold og frister som forutsettes å gjelde. Tillegg: Entreprenørens varslingsfrist er for ulike forhold satt til «uten ugrunnet opphold». Generelt skal følgende tolkning gjelde: a. Byggherren skal senest neste dag ha varsel om eventuelle strakstiltak for å sikre mot skade eller fare på byggeplassen. b. Byggherren skal varsles med endringsmelding før tiltak igangsettes vedrørende forretningsmessige forhold ved kontraktsarbeidet (framdrift - økonomi). Det forutsettes rutiner med varsling i byggemøter for oppståtte avvik eller endringer i perioden (normalt 14 dagers perioder) i byggetiden. Generelt gjelder at alle endringer i forhold til avtalen, skal være skriftlig godkjent av byggherren. c. Entreprenøren skal i byggemøtene, rapportere med samleliste eller logg for oppståtte forhold. Slik registrering utløser ikke krav til byggherrens svarfrist før konsekvenser er konkret spesifisert og begrunnet, enten som sak i byggemøtene eller i særskilt skriftlig melding. 28

29 Pkt. 8.2 Ansvarsforsikring Tillegg: Konserngaranti godtas ikke som forsikring. Forsikringen skal være min 300G. Pkt. 9 Partenes representanter Tillegg: Prosjektleder er byggherrens representant. PL er byggesakens administrative leder og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Byggherrekontrollør er byggherrens representant på byggeplassen og har fullmakt til å fatte beslutninger i tilknytning til styring og kontroll av entreprenørens utførelse. Byggherrekontrollør har ikke fullmakt til å bestille tilleggsarbeider, herunder akseptere tilleggskrav fra entreprenøren, med mindre annet uttrykkelig er angitt. Byggherrekontrollør har fullmakt til å avvise krav om tillegg. All kommunikasjon, muntlig og skriftlig, mellom partene skal foregå på norsk, herunder bl.a. kommunikasjon i byggemøter og andre møter, utveksling av varsler, endringsmeldinger mv. Viser for øvrig til punkt 3.5 Byggeledelse i kapittel forhold på byggeplassen. Pkt Byggherres rett til å nekte og godta totalentreprenørens valg av kontraktsmedhjelper. Tillegg: Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr ,- pr. hverdag. Pkt. 28 Generelle betalingsbestemmelser Endring: Punkt ledd utgår og erstattes med: Byggherren plikter å betale innen 45 dager etter at han har mottatt faktura i samsvar med punkt 27. Tillegg: Entreprenøren kan ikke overdra sine fordringsrettigheter eller pantsette disse uten byggherrens skriftlige godkjenning. Dersom slik overdragelse av fordringsrettighet godkjennes, står fortsatt entreprenøren ansvarlig ovenfor byggherren for oppfyllelse av kontrakten. Pkt. 33 Rett til fristforlengelse Tillegg: Det forutsettes at entreprenøren utarbeider sin fremdriftsplan slik at endrings- og tilleggsarbeider som i sum utgjør inntil 15 % av bestillingssum i normaltilfellene, skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det foretas reduksjon for arbeider som ikke har kommet til utførelse (fradragsarbeider). 29

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Konkurransegrunnlag del 1

Konkurransegrunnlag del 1 Konkurransegrunnlag del 1 Strandvegen 8 - Kontrakt for levering av nytt utendørs ventilasjonsaggregat med tilhørende arbeider: Luftbehandlingsanlegg Elektrotekniske arbeid Rørtekniske arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Oddahagen 13 9 utleieboliger Prosjektnr: 391214400001 Jan 2016 Godkjent dato: 18.6.2012 2 oddahagen 13 - oppdragsbeskrivelse Stavanger

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken YTELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRENØR Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken Dato: 2015-10-28 Saks- og dokumentnr: 201502129 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE ENTREPRISE:ØRSTA KULTURHUS - OPPGRADERING DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO:

ØRSTA KOMMUNE ENTREPRISE:ØRSTA KULTURHUS - OPPGRADERING DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: ØRSTA KOMMUNE ENTREPRISE:ØRSTA KULTURHUS - OPPGRADERING DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: 01.07.16 INNHOLD 1. GENERELL DEL... 4 Arbeidets omfang... 4 Organisasjon og entreprisemodell... 4 1.2.1.

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

AVTALEFORMULAR. Bærum kommune Heretter kalt oppdragsgiver. Firma AS Heretter kalt entreprenøren

AVTALEFORMULAR. Bærum kommune Heretter kalt oppdragsgiver. Firma AS Heretter kalt entreprenøren Vedlegg C - Hovedavtale AVTALEFORMULAR HOVEDAVTALE FOR EPC-ENTREPRISE Mellom Bærum kommune Heretter kalt oppdragsgiver og Firma AS Heretter kalt entreprenøren 1 Hovedavtale for EPC-entreprise For denne

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Opparbeidelse av et universelt utformet nærmiljøanlegg tilrettelagt for barn, unge og voksne. Der aktivitetene deles inn i soner for hver målgruppe.

Opparbeidelse av et universelt utformet nærmiljøanlegg tilrettelagt for barn, unge og voksne. Der aktivitetene deles inn i soner for hver målgruppe. PROSJEKTBESKRIVELSE 1 Orientering om prosjektet 1.1 Eksisterende anlegg Skansemyren Friidrettsanlegg Anlegget består i dag av 400 meter gruset løpefelt og gressfelt i midten. I sørlig ende av løpebanen

Detaljer

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming)

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming) Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka HC-tiltak-(universell utforming) Ytelsesbeskrivelse - Prosjekteringsgruppe Generelt om prosjektet Innledning Omsorgsbygg

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer

PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE TIL OPPDRAG FOR LANDSKAPSARKITEKT

PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE TIL OPPDRAG FOR LANDSKAPSARKITEKT PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE TIL OPPDRAG FOR LANDSKAPSARKITEKT PROSJEKT: VALGTE FIRMA: Saksnr: Saksbehandler: Dato: XX/XXX XX.XX.XXXX «Basert på rammeavtale

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: Havbruksstasjonen i Tromsø. Sjøvannspumpestasjon. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise. Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill

Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise. Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill 1 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Bygg og eiendom Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill Prosjektnummer

Detaljer

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise Utbyggingsenheten Stavsetsvingen 1 totalentreprise BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\EUPU\Utleieboliger_prosjekt\Stavsetsvingen 1 - mulighetsstudie 90460861\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.3 - kontrakter

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger. Saksnr.: 16/2838

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger. Saksnr.: 16/2838 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger Saksnr.: 16/2838 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Oppdragsbeskrivelse Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Kommunalt garderobebygg og Brodds klubbhus Prosjektnr: Prosjekt nr. 38 66 002 April 2016 ORIENTERING OM PROSJEKTET...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: TP 10887 / DP10931 UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBR Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil i hovedsak

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBY Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

PROSJEKT ALVØEN SKOLE, NY ADKOMSTVEI OG PARKERING.

PROSJEKT ALVØEN SKOLE, NY ADKOMSTVEI OG PARKERING. ETAT FOR UTBYGGING KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II OPPDRAGSBESKRIVELSE PROSJEKT ALVØEN SKOLE, NY ADKOMSTVEI OG PARKERING. ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERING A Generelt om prosjektet...4 A.1 Prosjektbeskrivelse...

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407 INNHOLD 1 GENERELLE YTELSER... 2 1.1 GENERELT... 2 1.1.1 Omfang... 2 1.1.2 Definisjoner... 2 1.1 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR... 2 1.2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER... 2 1.2.1 Lover, forskrifter, standarder, normer,

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YT-PGK YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

YT-krav prosjekteringsgruppe

YT-krav prosjekteringsgruppe YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Byggeleder Melbu skole. Ytelsesbeskrivelse byggeleder Melbu skole byggetrinn 2 Side 1 av 7

Ytelsesbeskrivelse. Byggeleder Melbu skole. Ytelsesbeskrivelse byggeleder Melbu skole byggetrinn 2 Side 1 av 7 Ytelsesbeskrivelse Byggeleder Melbu skole Ytelsesbeskrivelse byggeleder Melbu skole byggetrinn 2 Side 1 av 7 1. Generelt om prosjektet 1.1 Innledning Oppdraget omfatter byggeledelse (BL) og ansvar for

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger, ÅF Advansia Driftskonferansen Oslo 20. nov. 2014 Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling) Dr.ing. (automasjon/fjernvarme) Prosjektledelse

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 1 Tilbudsinnbydelse 1.1 Generelt om tilbud og oppdrag Bodø kommune som oppdragsgiver, innbyr med dette rådgivende ingeniører til å inngi tilbud

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler.

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler. Vedlegg 4c Teknisk beskrivelse - Prosjektgjennomføring 1 Generelt Anskaffelsen består av komplett MR- maskin, inklusive fjerning av gammelt utstyr, montasje, nytt eller oppgradert RF- bur og opplæring.

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET

ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering / byggeleder...

Detaljer

Rammeavtale for enkle mulighetsstudier knyttet til tidligfaseprosjekter i region sør (ES)

Rammeavtale for enkle mulighetsstudier knyttet til tidligfaseprosjekter i region sør (ES) TILPASSET YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT () Rammeavtale for enkle mulighetsstudier knyttet til tidligfaseprosjekter i region sør (ES) Dato: 01.10.2014 Saksnummer: DL 201401859 Doculivenr. mal: 200300711-1

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

Trondheim eiendom. Flatåsen skole, SFO. M:\2014\14024 Flatåsen skole, SFO\6. Utsendelser\Anbud Doffin\Bilag A Arbeidsomfang.docx

Trondheim eiendom. Flatåsen skole, SFO. M:\2014\14024 Flatåsen skole, SFO\6. Utsendelser\Anbud Doffin\Bilag A Arbeidsomfang.docx Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG M:\2014\14024 \6. Utsendelser\Anbud Doffin\Bilag A Arbeidsomfang.docx Trondheim Eiendom Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 1.1 KORT

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjektering nye barnehager 2012-2015

Utbyggingsenheten. Prosjektering nye barnehager 2012-2015 Utbyggingsenheten BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\EUPU\Barnehager_prosjekt\4_Konkurranse Barnehager 2010-2014\Prosjekteringsgrupper barnehager 2012-2015\Konkurransegrunnlag\Del 2 Oppdragsbeskrivelse\Bilag

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II A. Generell del LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgivningsoppdrag

Konkurransegrunnlag del II A. Generell del LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgivningsoppdrag Konkurransegrunnlag del II A Generell del LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgivningsoppdrag Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE... 3 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Krødsherad kommune, Bygge- og eiendomsavdelingen PROSJEKTNAVN: P04034RA NORESUND SVØMMEHALL RENSETEKNISK ANLEGG DEL 2

Krødsherad kommune, Bygge- og eiendomsavdelingen PROSJEKTNAVN: P04034RA NORESUND SVØMMEHALL RENSETEKNISK ANLEGG DEL 2 PROSJEKTNAVN: P04034RA NORESUND SVØMMEHALL RENSETEKNISK ANLEGG DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE MED FORHANDLINGER Konkurransegrunnlagets oppbygning: Del 1 - Konkurransegrunnlaget Del 2 - Oppdragsbeskrivelse

Detaljer