Nord-Norges Musikkforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Norges Musikkforbund"

Transkript

1 Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 6. juni 2003 i Harstad

2 1. Sted: Rainbow Hotell, Harstad 2. Tid: Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. Breines - nestleder Geir Iversen - kasserer Jan Kåre Jensen - styremedlem Sissel Åsbakk - styremedlem Geir A. Heitmann - styremedlem Delegater: Trond Andersen - Alta Musikkorps M. Ulrika K. Øystad - Bardu Musikkforening Berit Hegrem - Bodø Harmonimusikk Bjørnar Evjen - Borge Brassband Sture Pedersen - Bø Musikkforening Ruth Karin Roald - Digermulen Brassband Elin Nikolaisen - Ervikmusikken Johan Furebotten - Finneid Hornmusikk Einar-Håkon Pedersen- Glomfjord Hornmusikkforening Knut Ivar Mikalsen - Harstad Janitsjar Armann M. Eide - Jernbanens Musikkorps Kjell Skoglund - Kila Musikkforening Einar Gabrielsen - Kjeldebotn Musikkforening Gudrun Hagen - LKAB Musikkorps Arild Reinstad - Melbo Musikkforening Paula Ryeng - Salangen Musikkforening Per Holkestad - Sortland Musikkforening Bjørn H. Pedersen - Øksnes Musikkorps Ulf Fjellvang - Åse Musikkorps Observatører: Kari-Mette Nilsen - Ervikmusikken Erling A. Dåbakk - Finneid Hornmusikk Eirin Dahl - Melbo Musikkforening Wenche Olsen - Salangen Musikkforening Jorunn Fjellvang - Åse Musikkorps Gjester: Knut Iversen - NMF Nord-Norge Lillian Grøsnes - -"-

3 Sonja Andreassen - NMF Nordre Nordland og Sør-Troms Totalt: 25 stemmeberettigede. 4. Saksliste: 1. Åpning a. Navneopprop/registrering b. Godkjenning av innkalling c. Godkjenning av dagsorden d. Valg av møteledelse e. Valg av referenter f. Valg av protokollunderskrivere 2. Godkjenning av årsmelding 3. Godkjenning av revidert regnskap 4. Valg av sted for neste nordnorske stevne. 5. Fastsettelse av årskontingent og stevnekontingent til NNMF. 6. Medlemskap / Kontingentrestanser 7. Innkomne forslag 8. Budsjett 9. Valg a) Leder for 2 år b) Nestleder for 2 år c) Økonomileder for 2 år d) 3 styremedlemmer for 2 år med personlige varamenn e) Varamann til arbeidsutvalget f) 2 revisorer for 2 år ************************* 5. Referat: 1. Åpning: 1) Navneopprop/registrering: Navneregistrering ble foretatt. Leder Knut Halseth ønsket deretter delegater og observatører velkommen til tinget, spesielt Knut Iversen, Lillian Grøsnes og Sonja fra NMF Nord-Norge. 2) Godkjenning av innkalling: Det kom en del merknader til innkallingen. Merknadene gikk i alle tilfeller på at enkelte korps ikke hadde mottatt regnskap og budsjett med utsendelsen. Knut Halseth beklaget at det hadde skjedd en feil under utsendelsen av tingpapirene, og opplyste at det var kopiert opp ekstra eksemplarer til dem som ikke hadde mottatt disse tidligere. Etter denne avklaringen ble innkallingen enstemmig godkjent. 3) Godkjenning av dagsorden: Det var ingen merknader til dagsordenen, og denne ble enstemmig godkjent. 4) Valg av møteledelse: Styret foreslo Torgeir Larsen som møteleder. Han ble enstemmig valgt 5) Valg av referenter: Styret foreslo Tor J. Breines som referent. Han ble enstemmig valgt.

4 6) Valg av protokollunderskrivere: Styret foreslo av bl.a. praktiske årsaker Elin Nikolaisen, Ervikmusikken og Kjell Skoglund, Kila Musikkforening. Disse ble enstemmig valgt. 2. Godkjenning av årsmelding. Møtelederen refererte hovedpunktene i årsmeldingen og etterlyste kommentarer til disse. Det var ingen kommentarer til årsmeldingen og denne ble enstemmig godkjent. 3. Godkjenning av revidert regnskap: Knut gjennomgikk regnskapet som viser et overskudd på kr ,46. Han refererte videre revisjonsberetningen fra de valgte revisorene. Disse hadde ingen merknader til regnskapet. Det ble stilt noen spørsmål ved at årets overskudd er mindre enn renteinntektene, slik at det er renteinntektene som skaffer NNMF regnskapsmessig overskudd. Videre ble det stilt spørsmål ved om hvorfor reiseutgiftene var så vidt høye. Begge disse spørsmålene ble besvart av Knut Halseth. Når det gjelder reiseutgiftene vil de være litt høye bl.a. med bakgrunn i samarbeidet med NMF og at styret i NNMF i større grad reiser ut til korpsene ved for eksempel utdeling av hederstegn. Etter dette ble regnskapet enstemmig godkjent. 4. Valg av sted for neste nordnorske stevne: Leder Knut Halseth innledet om denne saken. Han orienterte om at det forelå 3 søknader fra aktuelle arrangører. Disse søknadene var fra Bodø Harmonimusikk, Felles søknad fra Finneid Hornmusikk og Valnesfjord Hornmusikk og fra Kirkenes Hornmusikk. De enkelte søkerne fikk presentere sine søknader, dvs. at søknaden fra Kirkenes Hornmusikk ble lest opp av leder Knut Halseth, siden dette korpset ikke hadde representant til stedet på Tinget. Saken hadde vært behandlet på styremøte tidligere samme dag, og det var styrets oppfatning at Bodø Harmonimusikk burde bli tildelt det neste stevnet. Styret understreket at alle 3 søknadene var meget gode søknader, men at Bodø ble valgt på grunn av at denne søkeren antakelig best kunne tilfredsstille kravene til infrastruktur mht. overnatting osv. Etter dette fulgte en ganske lang debatt om temaet. Mange delegater var opptatt av at også steder som ikke er store byer må få mulighet til å arrangere nordnorsk stevne. Alle korps er interessert i å kunne nyttiggjøre seg av det store inntektspotensialet som ligger i et slikt stevnearrangement. Dette erklærte styrt seg enig i, men understreket likevel at det ved slike stevner er et voldsomt trykk på infrastrukturen. Hotellrom er en ressurs som tilsynelatende aldri blir stor nok under slike stevner. Videre ble det diskutert hvordan et nordnorsk stevne skal være. Mange tanker var framme, bl.a. muligheten av å kjøre seminarer, workshops osv. for å bedre den enkeltes musikalske utbytte med et slikt stevne. Andre mente dette ikke hører hjemme i et nordnorsk stevne, og at vi må tenke på tradisjonene våre også. Avstandene til de enkelte stedene ble også diskutert. Det er viktig å tenke på at det er like langt å reise fra Finnmark som å reise til. Korpsene i Finnmark har jo en tendens til alltid å få lang reisevei til nordnorske stevner. Samtidig er det jo klart at det er langt fra vest til øst i Finnmark også. I det hele tatt var dette en fruktbar debatt med mange gode poenger som styret merket seg i sitt videre arbeid.

5 Ved skriftlig avstemming fikk Bodø 14 stemmer, Finneid/Valnesfjord fikk 8 stemmer og Kirkenes fikk 3 stemmer. Siden Bodø på denne måten hadde fått mer enn 50 % av de avgitte stemmene, var Bodø valgt som neste stevnested for stevnet i Fastsettelse av årskontingent og stevnekontingent til NNMF. Styret hadde foreslått å at årskontingenten skulle være uendret, kr 500,- pr korps. Videre hadde styret foreslått at NNMFs andel av stevnekontingenten skulle behandles under SAK. 7, Innkomne forslag. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 6. Medlemskap / Kontingentrestanser Båtsfjord Musikkforening har i siste periode ( ) ikke betalt kontingent, til tross for flere purringer. Korpset står også til rest med kontingent for årene og Styret har forsøkt å få kontakt med korpset på flere måter uten å lykkes. Til slutt har styret tilskrevet korpset rekommandert om muligheten for eksklusjon. Heller ikke på dette har styret mottatt noen respons fra korpset. Styret ønsker derfor å ekskludere korpset fra NNMF, siden man ikke verken betaler sin kontingent eller oppfyller sine medlemsforpliktelser for øvrig. Det ble en god del diskusjon om dette temaet. Mange var opptatt av at dette virket som et for dramatisk tiltak, og man oppfordret styret til å jobbe videre med å få kontakt med korpset. Knut Halseth redegjorde i detalj hva styret har foretat seg i denne saka og at man har forsøkt å opprette kontakt både på uformell og formell måte. Styret har pr. i dag gitt opp å få kontakt med korpset. Imidlertid var flere opptatt av at korpset måtte være velkommen tilbake til NNMF dersom dette var aktuelt. Dette var styret enig i. Ved avstemmingen ble styrets forslag om eksklusjon vedtatt mot 3 stemmer. 7. Innkomne forslag Det var ikke kommet inn forlag fra noen av medlemskorpsene. Styret framla imidlertid 2 forslag om endring av vedtektene. Disse forslagene har vært sendt ut til medlemskorpsene sammen med tingpapirene. Forslag 1: Styret ønsket mulighet for å gi et større tilskudd til korpsene ved at maksimalsatsen heves fra kr til kr I stedet for at det i dag i alle tilfeller innvilges maksimalbeløpet skal styret i større grad kunne vurdere tilskuddets størrelse innenfor en ramme på kr ,-. Styret ønsker at et større beløp skal kunne pløyes tilbake til korpsene, spesielt til de korpsene som ikke er i stand til å arrangere nordnorske stevner. Videre ønsker styret en mulighet til å innvilge søknader om støtte fra samarbeidende organisasjoner, for eksempel NMF. Denne støtten begrenses til kr pr. sesong. Derfor foreslo styret vedlagte forslag 1. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag 2: Styret ønsker at arrangører av nordnorske musikkstevner skal bidra litt mer til NNMFs inntekter. Arrangørkorpsene har ofte stevneoverskudd på flere hundre tusen kroner, og det er rimelig at noe mer av dette tilfaller NNMF, slik at dette kan fordeles blant de mange korpsene som aldri har mulighet til å arrangere nordnorske stevner, jfr. forslag 1 ovenfor. Derfor foreslo styret vedlagte forslag 2.

6 I forslag nr 2 foreslo styret at NNMFs andel av stevnekontingenten skal fastsettes til kr de neste 2 år. Videre foreslo styret nødvendige endringer i vedtektene for å hjemle dette. Det ble en lang diskusjon om dette forslaget. Det var betydelig enighet i styrets forslag og at det skulle være grunnlag for arrangøren å bidra litt mer til NNMF. Innvendingene gikk i hovedsak ut på at man fryktet en stor økning i stevnekontingenten. Videre ble styrets bruk av ordet "regime" kritisert. Styret opplyste at dette etter deres oppfatning ikke ville medføre økning i stevnekontingenten, fordi det aller meste av inntektene likevel kommer fra såkalt spinn-off virksomhet i forbindelse med stevnet. Ved avstemming ble styrets forslag vedtatt mot 5 stemmer. 8. Budsjett Knut Halseth redegjorde for styrets forslag til budsjett. Han presiserte at det er styrets mål å pløye tilbake til medlemskorpsene et større beløp enn tidligere, jfr. de vedtatte forslagene. Dette tas det høyde for i budsjettet Etter dette ble det framlagte budsjettet enstemmig vedtatt. 9. Valg: Valgkomiteens forslag, se vedlegg, ble referert av Jan K. Jensen. Forslaget var også sendt ut til korpsene på forhånd sammen med tingpapirene. Det kom spørsmål om hvorfor styret selv er valgkomité. Styret besvarte dette med at ordningen med valgkomité er hjemlet i vedtektenes 5, pkt 6B. Her framgår det at de styremedlemmene som ikke er med i arbeidsutvalget skal fungere som valgkomité. Denne ordningen er en praktisk ordning som har fungert i mange år. Ved avstemmingen ble deretter valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt i sin helhet. ******* Etter dette takket leder Knut Halseth for frammøtet og ønsket alle sammen et godt stevne videre. Møtet ble hevet kl Harstad den Tor J. Breines ref. Elin Nikolaisen prot.underskriver (sign.) Kjell Skoglund prot.underskriver (sign.)

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 FORBUNDSTING 2009 FREDAG 12. JUNI KL 21.00 MUSIKKHUSET, KABELVÅG Dette heftet medbringes på tinget da det ikke vil bli kopiert opp ekstra hefter Saksliste:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NNMF. 1 Organisasjon. 2 Formål

VEDTEKTER FOR NNMF. 1 Organisasjon. 2 Formål VEDTEKTER FOR NNMF 1 Organisasjon Nord-Norges Musikkforbund, stiftet på det 1. nordnorske musikkstevne 10. juni 1933, er et samarbeidsorgan for de tilsluttede amatørkorpsene i Nord-Norge. NNMF driver sin

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Møtet ble holdt i Naturvernforbundets møterom, 3. etasje i Grensen 9b, Oslo kl.17.00 19.00, og var første medlemsmøte i Veterangruppa.

Møtet ble holdt i Naturvernforbundets møterom, 3. etasje i Grensen 9b, Oslo kl.17.00 19.00, og var første medlemsmøte i Veterangruppa. Norges Naturvernforbunds Veterangruppe Referat fra medlemsmøte 27.april 2009 Møtet ble holdt i Naturvernforbundets møterom, 3. etasje i Grensen 9b, Oslo kl.17.00 19.00, og var første medlemsmøte i Veterangruppa.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008

Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, 4. - 6 april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta 2008 1 Vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 32. ordinære landsmøte

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Medlemsbulletin nr. 1/2006

Medlemsbulletin nr. 1/2006 OPO Organisasjonen mot politisk overvåking Postboks 628 Sentrum 0106 Oslo Telefon 900 19 985 e-post: overvak@opo.as Bank giro 0537.51.98403 http://home.no.net/overvak/ Medlemsbulletin nr. 1/2006 Leder

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8.juli 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8. juli 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu, Lars

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer