Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning"

Transkript

1 Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon juni 2015

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Søknad og tiltaksplan Hvem kan søke Statlige støtteordninger og myndighetspålagte krav Støtteordning Søknadsbehandling Prioritering av søknader Støttesatser Investeringsstøtte Støtte til utslippsmåling på skip og borerigger Driftsstøtte til urea på skip og mobile rigger Kostnader ved skifte av katalysatorelementer Opplysninger i søknaden Generell informasjon Utslippsreduksjon Utslipp mellom installasjoner for offshore servicefartøy og rigger Utslipp fra LNG-skip nybygg Utslipp fra industrien Offentlige anbud Teknisk gjennomførbarhet Økonomi Dokumentasjon av kostnader for LNG-tiltak Fremdriftsplan Konfidensialitet Utbetaling av støtte Om egenerklæring Delutbetaling for enkelte typer tiltak Utbetaling til SCR-, SNCR-, EGR- og vannbasert anlegg Utbetaling til LNG Utbetaling til landstrøm Vilkår ved utbetaling av støtte Beregning av kostnadseffektivitet Vedlegg 1: Støtte til LNG-infrastruktur Vedlegg 2: Støtte til bunkringsskip for LNG Vedlegg 3: Retningslinjer og praksis for behandling av flere tiltak på samme enhet

3 1 Innledning Staten ved Miljøverndepartementet og 15 næringsorganisasjoner undertegnet 14. desember 2010 en Miljøavtale om reduksjon av utslipp av NOx. Miljøavtalen omfatter virksomheter som er avgiftspliktige for utslipp av NOx. Avtalen har varighet til Bedrifter med avgiftsplikt som slutter seg til avtalen gjennom Tilslutningserklæringen oppnår betalingsfritak for NOx-avgiften til staten, men fra samme tidspunkt inntrer en betalingsplikt til Næringslivets NOx-fond. Alle som er tilsluttet Miljøavtalen kan søke om økonomisk støtte til tiltak som reduserer utslippet av NOx. Bedrifter med prosessutslipp er ikke avgiftspliktig, men kan likevel søke om støtte til NOx-reduserende tiltak. Dette dokumentet beskriver bl.a. søknadsprosedyre, krav til innhold i søknaden og kriterier for prioritering av søknader. Søknaden sendes til Næringslivets NOx-fond, enten via e-post: eller per post til: Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo. Dette dokumentet vil bli løpende oppdatert og kan lastes ned fra NOx-fondets hjemmeside Her kan også søknadsskjema og egenerklæringsskjema som skal benyttes ved dokumentasjon av oppnådde resultater og medgåtte utgifter lastes ned. Spørsmål til NOx-fondet rettes til: Tommy Johnsen Tlf: / E-post: Geir Høibye Tlf: / E-post: Ved spørsmål til DNV GL, vennligst kontakt: Håkon Hustad Tlf: E-post: Erik Finborud Tlf: E-post: 3

4 2 Søknad og tiltaksplan Næringslivets NOx-fond er et spleiselag der bedriftene som er med, kan søke om støtte til NOx-reduserende tiltak. Det kan søkes om støtte til ett eller flere tiltak per enhet, dvs. fartøy, installasjon eller industrianlegg. Det er laget egne skjema som må benyttes for søknad om støtte til investeringer. Se ellers kapittel 4 for krav til innhold i søknaden. Etter tilslutningserklæringen skal alle tilsluttede virksomheter utrede en tiltaksplan for mulige NOx-reduserende tiltak i egen virksomhet innen to år etter tilslutningstidspunktet. Denne tiltaksplanen skal oppdateres hvert andre år i perioden Formålet er å identifisere kostnadseffektive NOx-reduserende tiltak som kan settes i verk med støtte fra NOx-fondet. Det er bare søknader om konkrete tiltak som skal sendes NOx-fondet. Tiltaksplanen for øvrig beholdes internt i virksomheten. NOx-fondet er kjent med at det nødvendigvis er slik at flere virksomheter ikke har lønnsomme eller kostnadseffektive tiltak per dags dato i sin virksomhet. Like fullt skal virksomheten foreta en gjennomgang for å avdekke eventuelle relevante tiltak for reduksjon av NOx-utslipp. 2.1 Hvem kan søke Følgende virksomheter er berettiget til å søke om støtte fra NOx-fondet: Alle virksomheter med avgiftspliktige utslipp som planlegger å gjennomføre NOxreduserende tiltak innen Virksomheter med prosessutslipp, som ikke er avgiftspliktig, men som omfattes av Miljøavtalen Virksomheter som har gjennomført tiltak i perioden fra 1. januar 2008 til dags dato og hvor utslippsreduksjon og kostnader er dokumentert, kan søke om støtte i ettertid Statlige støtteordninger og myndighetspålagte krav Støtte fra NOx-fondet er betinget av at tiltaket ikke har mottatt støtte fra norske statlige støtteordninger og at tiltaket ikke er utløst av myndighetspålagte krav, jf. Miljøavtalen pkt. 4. Tiltak som er helt eller delvis finansiert med statlige tilskudd, som ENOVA og lignende, kvalifiserer ikke til støtte fra Næringslivets NOx-fond. Tiltak utløst av krav i offentlige anbud og nasjonale eller internasjonale krav, blant annet vedtak eller krav i medhold av forurensningsloven og IMO-kravene til utslipp av NOx fra skip, kan heller ikke oppnå støtte. Det er kun reduksjoner ut over det som ellers er pålagt fra myndighetshold som kvalifiserer til støtte fra NOx-fondet. Tildelt støtte fra NOx-fondet skal betales tilbake dersom det på et senere tidspunkt oppdages at støtte er uberettiget. Støtte fra for eksempel Innovasjon Norge eller Forskningsrådet i tidlige faser av utviklingen av et nytt produkt med effekt på NOx-utslipp, vil ikke hindre støtte fra NOx-fondet når det endelige produktet skal ut i markedet. Ved støtte til tiltak fra finansieringskilder i EU vil bidraget fra NOx-fondet bli avkortet tilsvarende støtten fra EU, eller med det nivå som vil være nødvendig for ikke å komme i konflikt med eventuelle forutsetninger som gjelder for annen støtte. 4

5 3 Støtteordning 3.1 Søknadsbehandling DNV GL foretar uavhengig faglig kvalitetssikring av hver enkelt søknad på oppdrag fra NOxfondet. På bakgrunn av innspill fra DNV GL gir administrasjonen i fondet sin innstilling til styret om støtte til den enkelte søknad. Hvis søknaden ikke inneholder tilstrekkelig informasjon som grunnlag for behandling, vil bedriften bli kontaktet av DNV GL og bedt om å gi supplerende opplysninger. Dersom feil blir oppdaget kan DNV GL legge til grunn endrede tall i søknadsbehandlingen. Dette vil i så fall bli gjort med informasjon til søkeren. Det er søkers plikt å opplyse om eventuelle forhold som vil kunne påvirke grunnlaget for søknadsbehandling og tildelt støtte. Om søker unnlater å opplyse om slike forhold, bevisst eller ubevisst, kan tilkjent støtte bli annullert og krevd tilbakebetalt (helt eller delvis). Det vil ikke bli etablert klagenemnd eller tilsvarende for å vurdere søknader som ikke får innvilget støtte, men virksomheter kan be om fornyet behandling av søknaden gitt at klagen er underbygget med ny eller avklarende informasjon. Selv om virksomheten har fått utbetalt støtte for gjennomføring av et tiltak, kan det likevel på et senere tidspunkt søkes om støtte til andre tiltak fra samme utslippskilde. I tillegg til dette gjelder følgende føringer: - Eier av fartøy må ha intensjoner om å operere disse i avgiftspliktig fart etter at omsøkt tiltak er implementert - Reduksjoner som oppstår som resultat av redusert produksjon/transport kvalifiserer ikke for støtte - Tap av inntekt i forbindelse med gjennomføring av tiltaket off-hire dekkes ikke og skal ikke tas med i kostnadene for gjennomføring av tiltaket. - Kapasitetsøkningstiltak som fører til reduserte NOx-utslipp per produsert/transportert enhet kvalifiserer ikke for støtte 3.2 Prioritering av søknader Nye søknader vil bli prioritert etter følgende kriterier: - Tiltak med rask gjennomføring gis høy prioritet - Tiltak med stor sannsynlighet for gjennomføring gis prioritet - Tiltak med stor og kostnadseffektiv reduksjon gis prioritet - Tiltak der NOx-fondets støtte er viktig for gjennomføring av prosjektet gis prioritet - Komplette søknader gis prioritet - Søkere som betaler NOx-avgift gis prioritet - Ved ellers likeverdige søknader vil tidlig mottatte søknader prioriteres 5

6 Søknader som kvalifiserer til støtte vil i første omgang bli prioritert ved rask behandling. Når fondet har et omfang på søknader som overstiger tilgjengelige midler vil søknadene prioriteres i kategoriene "til behandling [dato]" eller "på vent". 3.3 Støttesatser Investeringsstøtte Den økonomiske støtten fra NOx-fondet gis som investeringsstøtte. Bedriften angir selv investeringsbeløpet, som regel dokumentert med tilbud fra leverandører. Utgiftene fastlegges med utgangspunkt i søkers investeringskalkyle. Det er derfor viktig at alle kostnader tas med i kalkylen. Dette er søkers ansvar. Følgende kostnadselementer inngår i kostnadsgrunnlaget som kan motta støtte fra NOxfondet: Prosjektering av omsøkt tiltak Innkjøpskostnad Installasjons- og/eller ombyggingskostnad Måling av utslipp før og etter tiltak Støtten vil bli utformet som kr/kg NOx i realisert utslippsreduksjon, hvor det er faktisk reduksjon i avgiftspliktig utslipp, samt reduksjon oppnådd ved drift mellom plattformer på norsk sokkel som legges til grunn for støtten. I tilfeller der medgåtte kostnader blir lavere enn angitt i investeringskalkylen blir støtte regulert ned tilsvarende, blir faktiske kostnader høyere må disse merkostnadene bæres av søker. STØTTESATSER FOR SØKNADER NOx-fondets styre står fritt til å avvike fra de veiledende rammebetingelsene for støtte i særskilte tilfeller. Merk at NOx-fondets støttesatser kan endres av NOx-fondets styre. Allerede gitte tilsagn kan ikke få dårligere vilkår enn hva som er oppgitt i tilsagnsbrevet, gitt at tiltaket gjennomføres som forutsatt i tilsagnet Det er per innført en total maksimal bevilgning per virksomhet og konsern (den ultimate eier) innenfor en 3-årsperiode med følgende rammer: - Begrensningen gjelder kun for nye søknader. Med andre ord, vedtak om støtte før dato for innføring av dette vedtaket tas ikke inn i beregningen. - Total maksimal bevilgning settes til 100 millioner kroner innenfor en gjennomføringsperiode på 3 år fra vedtaket er fattet. - Alle støtteberettigede søknader får vedtak om støtte, men betinget maksimalsummen. Søknader for tiltak gjennomført fra til kan oppnå støtte i tråd med de støtteregler som gjaldt på gjennomføringstidspunktet. Tilsvarende gjelder også for tiltak gjennomført i tidsrommet , men disse satsene er ikke oppgitt i dette dokumentet. Fra tidligere har tiltak som reduserer NOx-utslippsfaktor på skip (ikke energi-effektiviserende tiltak) vært begrenset av kjølstrekkingsdato Endringer i IMOs regelverk har 6

7 imidlertid medført at denne dato nå er utsatt til det tidspunkt hvor IMO vedtar at Tier IIIutslippsnivå skal være implementert. Følgende støttesatser gjelder fra : Nybygg skip og rigger som skal drives på gass og ombygging til gassdrift Nybygg hvor installasjonen/skipet skal gå på gass og ombygging til gassdrift med gjennomføring fra og innen utgangen av 2017 kan oppnå 200 kr/kg NOx redusert, oppad begrenset til 80 % støtte. Tiltak gjennomført fra og med til kan oppnå inntil 300 kr/kg NOx redusert. Tiltak gjennomført fra til kan oppnå inntil 350 kr/kg NOx redusert. LNG-infrastruktur Det henvises til eget vedlegg i dette dokumentet for beskrivelse av støtteordningen. Skip med NOx-reduserende tiltak og skip-til-skip bunkringsmulighet for LNG gis et påslag i støttesats på 100 kr/kg NOx redusert. Også dette er beskrevet nærmere i eget vedlegg. Nye og lovende NOx-reduserende tiltak Nye og lovende løsninger kan oppnå 200 kr/kg NOx redusert, oppad begrenset til 80 % støtte. Tiltaket må gjennomføres fra og innen utgangen av Tiltak gjennomført fra til kan oppnå inntil 225 kr/kg NOx redusert. En garantert minsteutbetaling på 20 % av vedtatt maksimalt støttebeløp gis til nye og lovende tiltak gjennomført etter , uavhengig av oppnådd NOx-reduksjon. Hvilke tiltak som anses som "nye og lovende" endres over tid og det tas stilling til dette ved hver enkelt søknad. SCR-anlegg med bruk av urea på skip SCR-anlegg på skip kan oppnå 100 kr/kg NOx redusert, oppad begrenset til 80 % støtte (60 % støtte t.o.m ), forutsatt at det også installeres loggeutstyr for forbruk av urea og driftstimer. NOx-fondet har i tillegg innført et støttetak på 800 kr/kw installert effekt for å begrense støtte til SCR-anlegg med et kostnadsnivå betydelig høyere enn det NOx-fondet opplever som gjeldende markedspris. Tiltaket må gjennomføres fra 2011 og innen utgangen av Det gis driftstøtte til urea, se avsnitt SCR- og SNCR-anlegg i landbasert industri SCR- og SNCR-anlegg i avfallsforbrenningsindustrien og annen landbasert industri med gjennomføring fra og innen utgangen av 2017 kan oppnå 200 kr/kg NOx redusert, oppad begrenset til 80 % støtte. Det gis ikke driftsstøtte til salmiakksprit, ammoniakk eller urea i avfallsforbrenningsindustrien. Det gis heller ikke driftsstøtte til 7

8 salmiakksprit/ammoniakk til fjernvarmeanlegg hvor denne driftskostnaden kan legges inn i fjernvarmeprisen. Tiltak gjennomført fra til kan oppnå inntil 225 kr/kg NOx redusert. Batteridrift av skip Søknader om støtte til batteridrift av skip med gjennomføring fra og innen utgangen av 2017 kan oppnå 300 kr/kg NOx redusert, oppad begrenset til 80 % støtte. Dette gjelder også for den utslippsreduksjonen som kan tilskrives batteridrift i hybridløsninger der batteri inngår i kombinasjon med diesel- eller LNG-drift. Tiltak gjennomført fra til kan oppnå inntil 350 kr/kg NOx redusert. Gass i industrien og i anlegg for energigjenvinning av avfall Søknader om støtte til gass i industrien og til erstatning for bruk av olje som støttefyring i anlegg for energigjenvinning av avfall med gjennomføring fra og innen utgangen av 2017 kan oppnå 200 kr/kg NOx-redusert, oppad begrenset til 80 % støtte. Tiltak gjennomført fra til kan oppnå inntil 225 kr/kg NOx redusert. Lav-NOx motorombygging Lav-NOx motorombygging med gjennomføring fra og innen utgangen av 2017 kan oppnå 200 kr/kg NOx redusert, oppad begrenset til 80 % støtte. Tiltak gjennomført fra til kan oppnå inntil 225 kr/kg NOx redusert. Motorbytte For motorbytte er det en avtagende støttesats basert på motorens alder, da bytte av eldre motorer kan gjennomføres av andre hensyn enn NOx-reduksjon. Det er kun frivillig motorbytte som ikke skyldes motorhavari, myndighetspålagte krav, krav i anbud eller tilsvarende som støttes av NOx-fondet. Motorer som er inntil 12 år gamle, og hvor utskiftning blir gjennomført fra og innen utgangen av 2017, kan få 200 kr/kg NOx redusert, oppad begrenset til 70 % av investeringskostnaden dekket av fondet. Motorer eldre enn 12 år får lineært avtagende støttesats. Når motoren er 40 år eller eldre får en ikke støtte til motorbytte. Støtten vil være avtagende ved tanke på både prosentstøtte og kroner per kg NOx redusert. Tiltak gjennomført fra til kan oppnå inntil 225 kr/kg NOx redusert for motorer som er inntil 12 år gamle, med tilhørende avtagende sats. Graf og tabell under viser støttesatsene i prosent og kroner per kg NOx redusert for 8

9 Støttesats [NOK / kg NOx] motorbytter: 250 Støttesats for motorbytter Alder på motor som byttes [år] Maks søttesats f.o.m [NOK/kg NOx] Maks søttesats t.o.m [NOK/kg NOx] Alder motor [år] Max investeringsstøtte [%] Maks støttesats f.o.m [NOK/kg NOx] Maks støttesats t.o.m [NOK/kg NOx] ,00 200,00 225, ,50 192,86 216, ,00 185,71 208, ,50 178,57 200, ,00 171,43 192, ,50 164,29 184, ,00 157,14 176, ,50 150,00 168, ,00 142,86 160, ,50 135,71 152, ,00 128,57 144, ,50 121,43 136, ,00 114,29 128, ,50 107,14 120, ,00 100,00 112, ,50 92,86 104, ,00 85,71 96, ,50 78,57 88, ,00 71,43 80, ,50 64,29 72, ,00 57,14 64, ,50 50,00 56, ,00 42,86 48, ,50 35,71 40, ,00 28,57 32, ,50 21,43 24, ,00 14,29 16, ,50 7,14 8,

10 EGR- og vannbaserte anlegg EGR- og vannbaserte anlegg (f.eks. HAM-anlegg) med gjennomføring fra og innen utgangen av 2017 kan oppnå 200 kr/kg NOx redusert, oppad begrenset til 80 % støtte. Tiltak gjennomført fra til kan oppnå inntil 225 kr/kg NOx redusert. Energieffektiviserende tiltak Eksisterende kilder Energieffektiviserende tiltak på eksisterende kilder med gjennomføring fra og innen utgangen av 2017 kan oppnå 200 kr/kg NOx redusert, oppad begrenset til 80 % støtte. Tiltak gjennomført fra til kan oppnå inntil 225 kr/kg NOx redusert. Rene driftsmessige tilpasninger og vedlikehold med drivstoffbesparende effekt er ikke støtteberettiget som energieffektiviserende tiltak under NOx-fondet, herunder regnes også tiltak som forhindrer begroing på skrog. Det er kun energieffektiviserende tekniske installasjoner og ombygginger som vil kunne støttes. Det gis heller ikke støtte til overvåkningsutstyr for bedre drivstofføkonomi eller lavere utslipp, herunder økonometer og utstyr for utslippsmålinger. Slike tiltak kan imidlertid få støtte i tilfeller hvor utstyret er en integrert del av andre energieffektiviserende systemer som er støtteberettiget. Tiltak der den drivstoffbesparende effekten er mindre enn 2 % og gir mindre enn 1 tonn NOx-reduksjon er som hovedregel ikke støtteberettiget, med mindre den faktiske reduksjonen kan utledes gjennom et detaljert regnskap over energiuttak før og etter tiltak. Dette vil for eksempel være tilfellet ved utskifting av tradisjonell lysarmatur med mer energieffektiv belysning. For søknader som omfatter energieffektivisering gjennom avanserte fremdriftssystemer, eksempelvis mulighet for å kjøre både mekanisk og elektrisk drift av propell (hybridanlegg), er det laget en mal som skal benyttes under verifikasjon av tiltaket. Malen kan også benyttes i forbindelse med søknader dersom søker ønsker dette. Nye kilder Energieffektiviserende tiltak på nye kilder er som hovedregel ikke støtteberettiget. Tiltak på nybygg kan unntaksvis oppnå tilsvarende støtte som for eksisterende fartøy i tilfeller der tiltaket vurderes å representere særlig stor grad av nyvinning og forbedring sammenliknet med det som ellers er aktuell teknologi for nye kilder, også uten støtte fra fondet. Muligheten for støtte til nybygg er begrenset av Miljøavtalen der det heter i pkt. 4.3 "For nye kilder vil bare effekten av lavere utslippsfaktor og overgang til gass eller andre energibærere som gir lavere NOx-utslipp, kunne 10

11 godskrives avtalen". Det refereres til tabellen under for en tydeliggjøring av tiltak som kan oppnå støtte og ikke ved nye søknader. Det bemerkes at tiltak som bidrar til redusert forbruk av drivstoff ved omlegging til alternative energikilder (herunder landstrøm, batteridrift) samt bruk av batteri i hybridløsninger er behandlet i andre deler av denne veilederen. Oversikt over tiltak på nye kilder og støttemuligheter som unntaksordning ved nye søknader Type tiltak* Dieselelektrisk fremdrift LED-belysning Nye og mer effektive skrogdesign Endring av propell/dyse/ror Forbedring av trål Frekvensstyring av maskineri Mer energieffektive gir-løsninger Nye og mer energieffektive fartøy (pga. f.eks. vekt) som erstatter eksisterende Tiltak som ikke er støtteberettiget for eksisterende kilder Hybridanlegg som kombinerer dieselelektrisk framdrift med direkte mekanisk propulsjon Waste Heat Recovery-system på skip, som omformer overskuddsvarme til elektrisk strøm som erstatter kraft fra motorer Innføring av variabelt turtall i diesel-elektrisk fremdrift ved hjelp av DC grid Støtteberettigelse** Kan ikke få støtte Kan ikke få støtte Kan ikke få støtte Kan ikke få støtte Kan ikke få støtte Kan ikke få støtte Kan ikke få støtte Kan ikke få støtte Kan ikke få støtte Unntaksordning med støttemulighet for AHTS-skip, OCV-skip og fiskefartøy gjelder ved mottatt søknad og gjennomføring før For øvrig kan tiltaket ikke få støtte Kan få støtte. Frist ikke fastsatt. Kan få støtte for de 20 første søknadene til fondet. * Oversikten over tiltakstyper i tabellen over er ikke utfyllende. Tiltak som ikke er dekket av oversikten vil bli avklart og lagt til i tabellen når søknad om et slikt tiltak foreligger. ** For noen typer tiltak og skipstyper kan det forekomme tilfeller der søker har tatt investeringsbeslutning eller gjennomført tiltaket i en periode der støtteberettigelsen ikke har vært tydelig kommunisert fra NOx-fondet og det tidligere har vært praksis å gi støtte. Slike saker vil behandles særskilt og det vil kunne innvilges støtte unntaksvis ved mottatt søknad innen og gjennomføring innen Øvrige NOx-tiltak Øvrige NOx-tiltak med gjennomføring fra og innen utgangen av 2017 vil kunne oppnå 200 kr/kg NOx redusert, oppad begrenset til 80 % støtte. Eksempel på øvrige tiltak er prosessoptimalisering i industrien som reduserer NOx-utslipp, tiltak der elektrisitet erstatter forbrenning i eksisterende anlegg, herunder landstrøm til skip, og tiltak som reduserer utslipp fra turbiner offshore. Tiltak gjennomført fra til kan oppnå inntil 225 kr/kg NOx redusert. Søknader hvor NOx-reduksjonen er en positiv bieffekt Søknader for tiltak med gjennomføring fra 2011 og innen utgangen av 2017 hvor NOx-reduksjonen ikke er den primære årsaken for gjennomføringen av tiltaket, men en positiv bieffekt, kan oppnå inntil 50 kr/kg NOx redusert. Dette vil primært gjelde for offshoretiltak hvor NOx-reduksjonen er en bieffekt av andre, og ofte svært dyre tiltak. 11

12 3.3.2 Støtte til utslippsmåling på skip og borerigger For å bedre dokumentasjonen av NOx-utslipp gir NOx-fondet støtte til måling av skip og rigger i følgende tilfeller: Måling av skip NOx-fondet gir støtte til NOx-måling av fartøyer tilsluttet fondet som gjennomføres fra 2012 til 2017 med inntil kr per fartøy, maksimert til 80 % av medgåtte kostnader. Støtte utbetales når målerapport fra akkreditert firma foreligger. Vennligst benytt eget søknadsskjema for støtte til måling. Måling av rigger NOx-fondet gir støtte til NOx-måling som gjennomføres fra 2012 til 2017 eller på alle flyttbare rigger også rigger som ikke er tilsluttet fondet med inntil kr per rigg, maksimert til 80 % av medgåtte kostnader. Støtte utbetales når søknad og målerapport foreligger. Vennligst benytt eget søknadsskjema for støtte til måling. Måling i forbindelse med støtte til tiltak NOx-fondet kan gi støtte til to målinger per fartøy/rigg, en før og en etter tiltak, og kostnadene for disse kan inkluderes i tiltakskostnaden eller omsøkes i egne søknader. Hver av de to målingene støttes som øvrige målinger for skip/rigg, se ovenfor. Alle målinger må utføres av et firma akkreditert for utslippsmålinger eller være godkjent av Sjøfartsdirektoratet som kompetent aktør Driftsstøtte til urea på skip og mobile rigger Det gis støtte til bruk av urea som benyttes i SCR-anlegg på skip og mobile rigger som er gitt investeringsstøtte fra NOx-fondet. Støtten gis etterskuddsvis etter dokumentert innkjøp av urea. Det kan søkes støtte fra tre måneders drift, eller for en lengre periode. For mobile rigger er støtten begrenset til inntil 2 års drift. En forutsetning for å få utbetalt støtte til forbruk av urea er at virksomheten ikke får dekket kostnadene fra kunde eller annet hold. Det kan bare søkes om støtte for urea som er brukt med avgiftspliktig utslipp i norske farvann. Offshore serviceskip kan få ureastøtte også for fart mellom installasjoner i de tilfeller dette ikke dekkes av rederiets oppdragsgiver. Oljeselskap som dekker kostnader for urea til offshore serviceskip kan få støtte fra fondet etter satser som gitt under. Støttesatsene gjelder per kg urea som 40 % løsning, maksimum inntil 90 % av kostnaden. Det er brukstidspunktet som avgjør hvilken sats som benyttes: Urea brukt fra gis en støtte på kr 2,50 per kg Urea brukt fra til gis en støtte på kr 2,00 per kg Urea brukt fra til gis en støtte på kr 1,50 per kg Urea brukt før gis en støtte på kr 2,00 per kg Satsen for støtte til urea kan bli justert hvert halvår. Informasjon om dette vil bli gitt på NOxfondets hjemmeside. Vennligst benytt eget søknadsskjema for støtte til urea. 12

13 3.3.4 Kostnader ved skifte av katalysatorelementer NOx-fondet kan gi støtte til skifte av katalysatorelementer med kr per kubikkmeter katalysatormateriale, oppad begrenset til 60 % av kostnadene hvor følgende utgifter kan inkluderes i søknaden: nye katalysatorelementer, arbeid med selve utskiftingen av elementene og eventuelle kostnader i forbindelse med avfallshåndtering av gamle elementer. Støtte til skifte av katalysatorelementer blir kun gitt ved utskifting etter lengre tids bruk og grunnet slitasje. Behovet og grunnlaget for at utskiftning skal skje må dokumenteres. Utskifting som følge av feildimensjonering av anlegg ved oppstart, havarier eller lignende gis ikke støtte. Det gis heller ikke støtte til målinger utført i forbindelse med utskiftningen. Skifte av katalysatorelementer gjennomført fra til kan oppnå inntil 60 % av kostnaden, hvor de samme utgiftene som ovenfor kan inkluderes i søknaden. Måling i forbindelse med utskifting av katalysatorelementer støttes med samme sats som vanlig måling, inntil kr , maksimert til 80 % av medgåtte kostnader, i de tilfeller hvor måling avdekker behov for å skifte katalysatorelementer. 4 Opplysninger i søknaden På vår hjemmeside er det lagt ut søknadsskjema som må benyttes for å søke om støtte til investeringer. Informasjonen som skal gis på skjemaet vil, sammen med vedlegg fra utførende firma som spesifiserer selve tiltaket, være nødvendig for å kunne behandle søknaden. 4.1 Generell informasjon Om søker Bedriftsnavn og organisasjonsnummer Kontaktperson og kontaktdetaljer Om fartøy/anlegg/installasjon Identifikasjonsnummer organisasjonsnummer/imo-nummer, eventuelt kallesignal Beskrivelse av fartøy/anlegg/installasjon Hvorvidt fartøy/anlegg/installasjon tidligere har gjennomført tiltak med støtte fra NOx-fondet Om tiltaket Beskrivelse av tiltak o Type o Forventet tidspunkt for ferdigstillelse o Andel fart i norsk farvann med avgiftspliktig utslipp o Forventet drivstofforbruk, og eventuell reduksjon etter gjennomført tiltak o NOx-reduksjon o Kostnader Søknaden skal signeres av den eller de personene i bedriften som har besluttet å søke om støtte. Normalt vil dette være ledelsen eller styret i virksomheten, avhengig av beløpets størrelse - altså tilsvarende som for andre investeringsbeslutninger. 13

14 4.2 Utslippsreduksjon Søker skal beregne utslippsreduksjonen som differansen mellom faktisk utslipp før og etter at tiltaket er gjennomført. For tiltak som innebærer reduksjon av NOx-faktor (utslipp per enhet medgått drivstoff) skal utslippet måles både før og etter at tiltaket er gjennomført. For tiltak som innebærer reduksjon av drivstofforbruk vil andre former for dokumentasjon som sannsynliggjør og verifiseres resultatet kunne godtas. Reduksjon i utslippet på fartøy som går utenfor avgiftspliktig farvann, vil ikke bli godskrevet Miljøavtalens forpliktelse. Det gis derfor kun støtte for faktisk reduksjon i avgiftspliktig utslipp. Unntaket er offshore service skip og flyttbare rigger som kan motta støtte for fart mellom installasjoner på norsk sokkel da disse utslippsreduksjonene kan godskrives Miljøavtalen. For eksisterende fartøy, rigger, offshoreinstallasjoner og industrianlegg skal foregående tre år legges til grunn for beregning av avgiftspliktig utslipp og utslipp mellom plattformer på norsk sokkel. Dersom fremtidige varige endringer i aktiviteten er kjent på søknadstidspunktet kan dette tas hensyn til. Nye skip og anlegg skal legge forventet gjennomsnittlig fremtidig aktivitet til grunn for beregnet utslippsreduksjon. For fartøy der den fremtidige andelen i avgiftspliktig fart og drift mellom plattformer på norsk sokkel ikke er kjent, skal det opplyses om dette. Det skal i slike tilfeller gis et estimat for andel avgiftspliktig fart og grunnlaget for dette estimatet. I tilfeller der søker vil gjennomføre flere tiltak på samme enhet er det gitt retningslinjer for hvordan utslippsreduksjoner skal beregnes for det enkelte tiltak i vedlegg Utslipp mellom installasjoner for offshore servicefartøy og rigger Miljøavtalen har avklart at utslippsreduksjoner fra fart mellom installasjoner i norsk sektor av Nordsjøen også godskrives Miljøavtalen om NOx. Dermed vil NOx-fondet også kunne gi støtte til slike utslippsreduksjoner. Offshore servicefartøy og rigger skal derfor oppgi driftsdata både for avgiftspliktig drift samt for fart mellom installasjoner på norsk sokkel i søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak. Tilsvarende opplysninger skal oppgis i egenerklæringen etter gjennomført tiltak. Dersom det skal gis støtte til utslippsreduksjoner mellom offshoreinstallasjoner kreves det at tiltaket driftes mellom installasjonene i hele Miljøavtalens varighet Utslipp fra LNG-skip nybygg I mangel av reell NOx-faktor før tiltak for nye skip med LNG som drivstoff vil NOx-faktor før tiltak fastsettes basert på gjeldende grenser for NOx-utslipp iht. IMO MARPOL Annex VI ved gassmotorens turtall (g NOx/kWh), og spesifikt forbruk (g fuel/kwh) for en tilsvarende dieselmotor fra samme motorleverandør. Spesifikt forbruk skal vektes i henhold til relevant testsyklus (for eksempel E2 for et typisk dieselelektrisk skip). 14

15 4.2.3 Utslipp fra industrien Utslippet fra industrien beregnes etter bestemmelser fastsatt av Miljødirektoratet eller fylkesmannen i forbindelse med tillatelsen eller i kravene som er satt til egenrapporteringen, rapport TA For prosessutslipp i industrien som ikke er underlagt avgift, vil alle dokumenterte utslippsreduksjoner inngå som en del av de årlige forpliktelsene i Miljøavtalen. Der før-tilstand ikke lar seg dokumentere tilfredsstillende på annen måte, legges konsesjonsgrensen for anlegget til grunn for beregning av differansen mellom utslipp før og etter tiltak Offentlige anbud Søknaden skal opplyse om det omsøkte tiltaket er knyttet til en offentlig anbudskonkurranse. I tilfeller der anbud ikke spesifiserer utslippskrav eller teknologikrav som påvirker NOxutslippene til fartøy kan NOx-fondet tildele støtte. Dersom et fartøy har kontrakt på en aktivitet som er underlagt spesifikke krav til NOxprestasjon fra en offentlig oppdragsgiver, kan NOx-fondet bare tildele støtte til tiltak som overoppfyller kravene som er satt. Det mest typiske eksemplet er ferger som har kontrakt på samband med krav til NOxutslippsnivå (for eksempel IMO Tier II eller krav til LNG-drift) i anbud. Støtte vil da kun tildeles for differansen i NOx-utslipp mellom krav-nivået og et enda lavere faktisk utslippsnivå. Fra og med får ferger som går eller skal inn i offentlige samband ikke støtte til Tier II tiltak. Støtte til nye ferger for normaldifferansen mellom Tier II og det faktiske utslippsnivået for ordinære Tier II løsninger (uten tiltak) avsluttes også. Iverksatte tiltak for å oppnå utslippsnivå bedre enn Tier II kan fremdeles støttes. Tiltak som tilordnes en eksisterende fergekontrakt eller nybygg kan tildeles støtte, såfremt begge betingelsene under er oppfylt: Beslutning om gjennomføring av tiltaket er fattet før tildeling av ny kontrakt Tiltaket verifiseres i rimelig tid (normalt 12 måneder) før ny kontrakt med NOx-krav trer i kraft. 4.3 Teknisk gjennomførbarhet Eventuelle vurderinger som er gjort med tanke på tiltakets tekniske gjennomførbarhet legges ved, for eksempel: Plassbegrensninger for utstyr og eventuell lagring av innsatsfaktorer (for eksempel urea, vann, etc.) Operasjonsprofil og eksosgasstemperaturprofil sin innvirkning på drift av renseanlegg Begrensninger i drivstoffsystem, type drivstoff og kapasitet Tilgang på service- og vedlikeholdstjenester på utstyr og forbruksstrømmer knyttet til tiltaket Teknologiens modenhet/robusthet 15

16 4.4 Økonomi Følgende økonomiske nøkkeltall skal presenteres: Samlet investeringskostnad og omsøkt støttebeløp Årlig ekstra driftskostnader eller driftsbesparelser som følger direkte av tiltaket Forbruk av drivstoff, fordelt på avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig drift, for serviceskip offshore og rigger også drift mellom plattformer For tiltak hvor det kan være vanskelig å fastslå utslippsreduksjonen og merkostnaden ved gjennomføring av tiltaket skal følgende prinsipper benyttes: For tiltak som har en annen primær nyttefunksjon enn å redusere NOx vil investeringskostnaden regnes som kostnadsdifferansen mellom den omsøkte løsningen og en konvensjonell løsning. For eksempel vil investeringskostnad for gassdrift være merkostnaden ved investering i gassfremdrift sammenlignet med konvensjonell fremdrift på samme type fartøy. Grunnlaget for merkostnaden må fremgå Hvis merkostnaden for NOx-tiltaket isolert ikke kan spesifiseres, eksempelvis ved nybygg, skal verdien av tiltaket anslås etter beste skjønn, og forutsetningene som er gjort skal fremgå av dokumentasjonsgrunnlaget For nybygg av skip med katalysator vil merkostnaden tilsvare kostnaden av katalysatoren Dokumentasjon av kostnader for LNG-tiltak For søknader om støtte til LNG som drivstoff til skip stilles det noe mer omfattende krav til dokumentasjon av kostnader både ved søknadsbehandling og verifikasjon av tiltaket. Eget Excel-basert skjema som kan lastes ned fra NOx-fondets hjemmeside skal benyttes til nedbryting av kostnader på angitt format. Årsaken til at NOx-fondet har innført dette kravet er å sikre lik behandling av søkere, samt stimulere til økt konkurranse og reduserte tiltakskostnader gjennom synliggjøring av de enkelte kostnadskomponentene. 4.5 Fremdriftsplan Planlagt dato for iverksetting av tiltaket skal oppgis. Det må også fremgå av søknaden om bedriften stiller spesielle vilkår, for eksempel tidspunkt som bedriften må ha mottatt tilsagn om støtte for å kunne gjennomføre tiltaket som planlagt. 4.6 Konfidensialitet Dersom det er konkurransesensitive opplysninger i søknaden, skal disse merkes tydelig. Konfidensiell behandling hos NOx-fondet innebærer at saken ikke omtales på fondets nettsider eller i andre eksterne fora frem til tiltaket er ferdigstilt. NOx-fondet påtar seg imidlertid ikke noe økonomisk ansvar om informasjon mot formodning skulle komme ut. 16

17 5 Utbetaling av støtte Tilsagn om økonomisk støtte gis som kr/kg NOx redusert. Det er derfor viktig at beregnet utslippsreduksjon er realistisk. Hvis reduksjonen etter gjennomføring av tiltak viser seg å være mindre enn opplyst i søknaden, vil utbetalt støtte reduseres tilsvarende. Det bemerkes at metode for fastsettelse av støttesats og øvre tak på støtte ble revidert fra og med 14. april Støtten til tiltak beregnes ved å ta utgangspunkt i samlet investeringsbeløp, maksimal støtteandel, antatt utslippsreduksjon og støttesats. For eksempel vil et tiltak som i søknadsfasen har en beregnet kostnad på 3,5 millioner kroner, maksimal støtteandel på 80%, en utslippsreduksjon på 50 tonn og en støttesats på 200 kr/kg NOx redusert kunne få en maksimal støtte på 2,8 millioner kroner. Det gis da tilsagn om støtte med: kr/kg NOx redusert (støttesats) - men oppad begrenset til 2,8 mill. kr (støttetak) Hvis verifikasjonen viser at reduksjonen kun blir 10 tonn vil virksomheten få støtte = 200 kr/kg * kg = kr, altså kr mindre enn støttetaket. Denne tilnærmingen gjelder så lenge støttesats * NOx-reduksjon støttetak. Hvis verifikasjonen gir samme utslippsreduksjon som i søknaden (50 tonn) vil støttesatsen reduseres til et nivå der støttesats * NOx-reduksjon = støttetak. Denne tilnærmingen gjelder så lenge støttesats * NOx-reduksjon > støttetak. Det vil si for det konkrete eksemplet støtte = 56 kr/kg * kg = kr. Hvis verifikasjonen gir større utslippsreduksjon enn estimert i søknaden, for eksempel 70 tonn, vil samlet støtte fremdeles begrenses av støttetaket på samme måte som i tilfellet over. Effektiv støttesats vil bli enda lavere. Med andre ord støtte = 40 kr/kg * kg = kr. Det er viktig for å sikre at NOx-fondets avsetter riktig mengde med midler at det foretas en best mulig realistisk vurdering av hvor store kostnadene og NOx-reduksjonen faktisk blir, herunder rensegrad, aktivitetsnivå, forbruk av drivstoff og kontroll av at alle relevante kostnader ved tiltaket er tatt med i søknaden. Skulle faktisk medgåtte kostnader ved gjennomføringen av tiltaket bli lavere enn angitt i søknaden vil utbetalt støtte bli regulert tilsvarende ned dersom det er % støtteandel-grensen som gir støttetaket fra fondet. I tilfeller der kostnadene er høye i forhold til NOx-reduksjonen vil ikke støtten nå maksimal støtteandel av investeringskostnad. I slike tilfeller fastsettes støttetak i vedtaket som støttetak = estimert utslippsreduksjon * støttesats. I tilfeller der et tiltak oppnår høyere reduksjon fra verifikasjonen enn estimert i søknadsfasen vil støttetaket kunne heves ved revidert vedtaksbrev. 17

18 5.1 Om egenerklæring Alle tiltak må verifiseres etter at de er gjennomført, og det vil ikke bli utbetalt støtte før tiltaket er tilstrekkelig dokumentert og virksomheten har oversendt en egenerklæring om gjennomført utslippsreduksjon og dokumentasjon av medgåtte kostnader. Egenerklæringsskjema, tilgjengelig på vår hjemmeside, skal sendes sammen med kopi av fakturaer og måleresultater. Utbetaling av støttebeløp finner sted etter at DNV GL har kvalitetssikret denne dokumentasjonen fra virksomheten. For landbasert industri skal også effekten av tiltaket godkjennes av Miljødirektoratet dersom det er konsesjonspliktige utslipp som omfattes. Virksomheten plikter umiddelbart å verifisere gjennomføring av tiltaket og tiltakets NOxreduserende effekt ved innsendelse av egenerklæring med all relevant dokumentasjon. Dersom egenerklæring sendes NOx-fondet senere enn 3 måneder etter at tiltaket er gjennomført, reduseres støttesatsen med 10 % i forhold til hva som er oppgitt i vedtaket om støtte. Deretter trekkes ytterligere 10 % for hver påfølgende 3 måneders periode. For tiltak som er tildelt støtte med vilkår om testperiode, anses tiltaket gjennomført en måned etter utløpet av testperioden. Støttetilsagnet faller i sin helhet bort dersom virksomheten vesentlig misligholder sin plikt til å sende inn egenerklæring. Vesentlig mislighold foreligger dersom egenerklæringen ikke er mottatt i NOx-fondet senest 12 måneder etter at installasjonen er ferdigstilt og satt i drift. 5.2 Delutbetaling for enkelte typer tiltak For noen typer tiltak, herunder SCR, SNCR, EGR, HAM eller ny teknologi, er kravet til dokumentasjon utvidet. Myndighetene har satt som krav at rapportert utslippsreduksjon i størst mulig grad skal reflektere faktisk reduksjon i utslippene av NOx og at denne reduksjonen opprettholdes for en lengre periode. Ved at reduksjonen måles over en lengre periode vil det være større sikkerhet for at dette kravet tilfredsstilles Utbetaling til SCR-, SNCR-, EGR- og vannbasert anlegg For utbetaling av støtte til installasjon av SCR-, SNCR-, EGR- og vannbasert anlegg (for eksempel HAM-anlegg) kreves noe mer utfyllende dokumentasjon. Anleggene bør derfor være i drift i en lengre periode for at utslippsreduksjonen som oppnås skal være representativ. Støtte til installering av anleggene deles derfor i to utbetalinger: Inntil 50 % av støtten utbetales etter at SCR-, SNCR-, EGR-, og vannbasert anlegg er dokumentert installert. Omfanget og stabilitet av drift kan avgjøre hvor stor denne utbetalingen blir. Resterende tildelt støtte utbetales når faktisk utslippsreduksjon er dokumentert etter minst 3 måneders regulær drift eller 12 måneder for fartøy som ikke går i fast rute. Restbeløpet til utbetaling vil da være betinget av hvor stor reduksjon som oppnås. Hvis dokumentert utslippsreduksjon blir mindre enn oppgitt i søknaden, vil utbetalt støtte reduseres tilsvarende. Søker må også dokumentere forbruket av drivstoff og urea i den samme 3-12 måneders perioden. I tillegg til ordinært egenerklæringsskjema som sendes inn etter at tiltaket er gjennomført, skal eget skjema for SCR-, SNCR-, EGR- og vannbasert anlegg sendes inn. 18

19 5.2.2 Utbetaling til LNG Støtte til gassdrevne (LNG) skip og industrianlegg baseres på rapportert forbruk av LNG og diesel over en periode på 3 eller 12 måneder. Varigheten på rapporteringsperioden besluttes med bakgrunn i stabilitet og forutsigbarhet i forbruket. Utbetaling foregår stegvis, slik at oppnådd NOx-reduksjon etter f.eks. 1 måned gir mulighet for en delutbetaling. For hver innrapportering justeres så utbetalingene mot full utbetaling i forhold til oppnådd NOx-reduksjon. Et viktig formål med støtten fra NOx-fondet er å sikre at tiltaket har virkning i norsk avgiftspliktig farvann. Forlater skipet avgiftspliktig farvann grunnet kontrakt på over 12 måneder sammenhengende før et år etter gjennomføring av tiltaket, skal all støtte tilbakebetales. Om dette inntreffer mellom 1 og 2 år etter gjennomføring av tiltaket, vil avkortning av støtten gradvis reduseres fra full avkortning etter 1 år til ingen avkortning etter 2 år. Rederiet skal i avtale med NOx-fondet stille tilfredsstillende økonomisk garanti/sikkerhet for NOx-fondets mulige krav. Inntil 80 % av kostnadene for slik garanti/sikkerhet kan dekkes avhengig av oppnådd NOx-reduksjon. Støtten per kg NOx vil bli klarlagt når vilkårene for garantien er kjent Utbetaling til landstrøm Utbetaling av støtte kan påbegynnes etter at første skjema for egenerklæring er returnert fra bedriften og er ferdig verifisert av DNV GL. Første støtteutbetaling kan skje etter 3 måneders drift av anlegg med mulighet for påfølgende delutbetaling kvartalsvis gjennom det første driftsåret. Dokumentasjon må foreligge om: påløpte kostnader dersom en installasjon på land er innvilget støtte skal det oppgis faktisk levert mengde strøm (kwh) totalt for perioden og fordelt på fartøy angitt med av navn og IMO-nummer dersom det er installasjon på fartøy som er innvilget støtte skal det oppgis mottatt mengde strøm (kwh) totalt sett for perioden og fordelt på landanlegg med angivelse av navn annen relevant dokumentasjon om saken Muligheten for støtte til brukere av landstrømanlegg (støtte til installasjon på skip), hvor installasjonen på land allerede er støttet av NOx-fondet, er imidlertid noe begrenset og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. For fartøy med fast rute og anløp i en norsk havn vil både tiltak på skip og i havn bli sett i sammenheng. Søker plikter å gi tredjepart tilgang til anlegget, mot rimelig vederlag, dersom dette ikke er til (vesentlig) ulempe for egen drift. Oppnådd reduksjon av utslipp kan da bli høyere og utnyttelsen av anlegget vil bli bedre. 5.3 Vilkår ved utbetaling av støtte Det er kun utslippsreduksjon som skjer i avgiftspliktig farvann som vil bli godskrevet utslippsforpliktelsen i Miljøavtalen. Støttebeløpet som utbetales er derfor betinget av 19

20 reduksjonen som oppnås i avgiftspliktig utslipp i norsk farvann. Et unntak er for offshore servicefartøy og rigger som også får støtte for utslippsreduksjonen mellom installasjoner, da slike utslippsreduksjoner godskrives Miljøavtalen. Tiltaket gjennomføres på søkers egen regning og risiko. Søker bærer altså selv risikoen for at tiltaket har den NOx-reduserende effekten som opplyst i søknaden og at det kan gjennomføres innen fastsatt tid og innenfor budsjettet. De som mottar støtte må varsle Næringslivets NOx-fond dersom forhold av vesentlig betydning skulle inntreffe, for eksempel om tiltaket av ulike grunner ikke blir gjennomført eller om tiltaket blir forsinket. Utbetalt støtte vil normalt ikke bli krevd tilbakebetalt dersom tiltaket blir avviklet eller flyttet ut av avgiftspliktig område såfremt dette skjer mer enn ett år etter at tiltaket er satt i drift. Tilbakebetaling vil imidlertid kunne kreves dersom avvikling skjer innen ett år fra tiltaket ble satt i drift. Egne regler gjelder her for gassmotorer med gassdrift, se eget avsnitt. Tildelt støtte fra NOx-fondet skal betales tilbake dersom utbetalinger er foretatt til tiltak hvor utslippene ikke kan godskrives Miljøavtalen selv om dette blir avdekket i etterkant av vedtak og eventuelle utbetalinger. Finansdepartementet har i brev av 1. juli 2008 klargjort at økonomisk støtte fra NOx-fondet er en skattepliktig ytelse. Tilsvarende er innbetalinger til NOx-fondet fradragsberettiget. NOx-fondet offentliggjør opplysninger om innvilgede søknader på vår hjemmeside. 20

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.18 24. september 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 6.0 30. november 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

NOx-fondets Status og fremtid

NOx-fondets Status og fremtid NOx-fondets Status og fremtid Gasskonferansen 24. mars 2015 Tommy Johnsen, Daglig leder, Næringslivets NOx-fond NOx-avgiften Innført 01.01.2007 Gjelder for alle store utslippskilder inkludert landbasert

Detaljer

NOx-fondets støtteordning

NOx-fondets støtteordning NOx-fondets støtteordning Tommy Johnsen, daglig leder Næringslivets NOx-fond ZERO ferge-seminar Bergen, 13. Oktober 2015 Støtte fra NOx-fondet så langt Siden 2008 og frem til i dag er det utbetalt 2,7

Detaljer

NOx-fondet og støtte til tiltak

NOx-fondet og støtte til tiltak NOx-fondet og støtte til tiltak Energiforum Østfold Frokostseminar Quality Hotell, Grålum 26. september 2013 Spesialrådgiver Geir Høibye Næringslivets NOx-fond Miljøavtalen om NOx 2008 til 2017 Fiskal

Detaljer

TILSLUTNINGSERKLÆRING. TIL MILJØAVTALE OM NOx

TILSLUTNINGSERKLÆRING. TIL MILJØAVTALE OM NOx TILSLUTNINGSERKLÆRING Vedlegg 1 TIL MILJØAVTALE OM NOx Del I Tilslutning 1 Tilslutning til miljøavtalen Byggevareindustriens Forening, Fiskebåtredernes Forbund, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening,

Detaljer

NOx-reduserende tiltak - virkemidler. Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond

NOx-reduserende tiltak - virkemidler. Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond NOx-reduserende tiltak - virkemidler Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond Stord, 24. oktober 2012 Nox-avgift i Norge siden 2007 Avtale mellom 15 næringslivsorganisasjoner og norske myndigheter

Detaljer

NOx-fondet og støtte til tiltak

NOx-fondet og støtte til tiltak NOx-fondet og støtte til tiltak September 2013 Næringslivets NOx-fond Miljøavtalen om NOx 2008 til 2017 Fiskal NOx-avgift og betaling til fondet Fiskal NOx-avgift er 17 kr/kg NOx i 2013 Betaling til fondet

Detaljer

Veiledning om NOx-avgiften

Veiledning om NOx-avgiften Veiledning om NOx-avgiften 1. Avgiftspliktig skip 1.1 Et skip, som har en samlet installert fremdriftsmotoreffekt på mer enn 750 kw, er avgiftspliktig for utslipp av NOx. 1.2 For skip som er avgiftspliktig,

Detaljer

NOx-fond 21.05.13. RAPPORT OM OPPFYLLELSE AV FORPLIKTELSENE I REDUKSJON AV NOX-UTSLIPP FOR 2012 I MILJØAVTALEN OM NOx 2011-2017

NOx-fond 21.05.13. RAPPORT OM OPPFYLLELSE AV FORPLIKTELSENE I REDUKSJON AV NOX-UTSLIPP FOR 2012 I MILJØAVTALEN OM NOx 2011-2017 NÆRINGSLIVETS NOx-fond 21.05.13 RAPPORT OM OPPFYLLELSE AV FORPLIKTELSENE I REDUKSJON AV NOX-UTSLIPP FOR 2012 I MILJØAVTALEN OM NOx 2011-2017 1. Sammendrag Utslippsreduksjon Styret i Næringslivets NOx-fond

Detaljer

(heretter i fellesskap omtalt som partene) inngått slik miljøavtale om reduksjon av utslipp av nitrogenoksider (NO x ):

(heretter i fellesskap omtalt som partene) inngått slik miljøavtale om reduksjon av utslipp av nitrogenoksider (NO x ): MILJØAVTALE OM REDUKSJON AV NO x -UTSLIPP FOR PERIODEN 2011-2017 Den 14. desember 2010 er det mellom Den norske stat v/miljøverndepartementet og Byggevareindustriens Forening, Fiskebåtredernes Forbund,

Detaljer

NOx-fond 30. mars 2010

NOx-fond 30. mars 2010 NÆRINGSLIVETS NOx-fond 30. mars 2010 RAPPORT OM OPPFYLLELSE AV UTSLIPPSFORPLIKTELSEN I 2009 1. Sammendrag Styret i Næringslivets NOx-fond og Næringsorganisasjonene vil med denne årsrapporten dokumentere

Detaljer

Mulige løsninger for Ruters båttilbud

Mulige løsninger for Ruters båttilbud Mulige løsninger for Ruters båttilbud Dialogkonferanse om båtsamband på fornybar energi 12. november 2015 Anita Eide, prosjektleder strategi, Ruter As Oversikt over presentasjonen Presentasjonen består

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

CIMAC høstmøte 24. okt. 2012 NOx tiltak - brukererfaringer (fartøy)

CIMAC høstmøte 24. okt. 2012 NOx tiltak - brukererfaringer (fartøy) CIMAC høstmøte 24. okt. 2012 NOx tiltak - brukererfaringer (fartøy) Erik Hennie MARINTEK avd. Energisystemer og teknisk operasjon Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt NOx-tiltak - undersøkelse - brukererfaringer

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Hvorfor og hvordan gi økt konkurranse i det norske LNG- markedet

Hvorfor og hvordan gi økt konkurranse i det norske LNG- markedet Hvorfor og hvordan gi økt konkurranse i det norske LNG- markedet LNG konferansen 20. november 2013 Spesialrådgiver Geir Høibye Næringslivets NOx-fond Index Commodities Research Distillates demand is driving

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

Dialogkonferanse Skyss 7. november 2014 Perspektiv fra bransjen. Frode Sund

Dialogkonferanse Skyss 7. november 2014 Perspektiv fra bransjen. Frode Sund Dialogkonferanse Skyss 7. november 2014 Perspektiv fra bransjen Frode Sund NHO Sjøfart Bransje- og arbeidsgiverforening tilknyttet NHO Ca. 30 medlemsrederier Ca. 400 fartøyer alle innenriks Medlemmene

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

ENOVA grønne tilskudd til havnene. Fagsamling for KS Bedrift Havn Tromsø, 13. november 2015 Merete Knain

ENOVA grønne tilskudd til havnene. Fagsamling for KS Bedrift Havn Tromsø, 13. november 2015 Merete Knain ENOVA grønne tilskudd til havnene Fagsamling for KS Bedrift Havn Tromsø, 13. november 2015 Merete Knain Om Enova Statlig foretak som skal bidra til økt energieffektivisering samt utvikling av energi- og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-81-2008 (J-81-2006 UTGÅR) Bergen, 17.4.2008 IE/EW Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift

Detaljer

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Isbaneseminar Oslo, 18. mars 2014 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Naturgass som drivstoff i skip. Eidesvik Offshore ASA Jan Fredrik Meling

Naturgass som drivstoff i skip. Eidesvik Offshore ASA Jan Fredrik Meling Naturgass som drivstoff i skip Eidesvik Offshore ASA Jan Fredrik Meling Gasskonferansen i Bergen 4.mai 2006 Eidesvik Eidesvik is to be a leading supplier of maritime operation of advanced special ships

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Utviklingskontrakt. Konkurranse om utvikling av miljø- og energieffektiv ferje på E39 Lavik - Oppedal

Utviklingskontrakt. Konkurranse om utvikling av miljø- og energieffektiv ferje på E39 Lavik - Oppedal Utviklingskontrakt Konkurranse om utvikling av miljø- og energieffektiv ferje på E39 Lavik - Oppedal Edvard sandvik Teamleder ferje Statens vegvesen Vegdirektoratet Innhold 1. Bakgrunn 2. Sambandet 3.

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi Fjernvarme AS 7005 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 Ordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Regelverket er godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland

Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland Fjord Line AS Et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig transport mellom Norge og kontinentet. Vestlandsbasert, med; 450 ansatte, hvorav

Detaljer

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870263 (Kun for

Detaljer

Erfaringer fra kartleggingsarbeid og forklaring til vedlegg

Erfaringer fra kartleggingsarbeid og forklaring til vedlegg MARITIME Erfaringer fra kartleggingsarbeid og forklaring til vedlegg Martin Wold 1 SAFER, SMARTER, GREENER Nettoppgraderingskostnader for lading For å forenkle arbeidet for tilbyderne, samt sikre likebehandling,

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Kurt Brekke Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-39 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015

Detaljer

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er)

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) FORMÅLET Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. MÅL OG KRITERIER

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer - Side 1 av 5 HB 8.B.28 06.2014 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer Innhold: 1 Formål 2 Tildelingskriterier

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til 3B-Fibreglass Norway AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til 3B-Fibreglass Norway AS 3b-Fibreglass Norway AS Tollenes 4795 BIRKELAND Att: Einar Solli Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

REFUSJON AV KOSTNADER TIL TRANSPORT OG BEHANDLING AV AVFALL FRA OPPRYDDING AV MARIN FORSØPLING I 2015

REFUSJON AV KOSTNADER TIL TRANSPORT OG BEHANDLING AV AVFALL FRA OPPRYDDING AV MARIN FORSØPLING I 2015 REFUSJON AV KOSTNADER TIL TRANSPORT OG BEHANDLING AV AVFALL FRA OPPRYDDING AV MARIN FORSØPLING I 2015 SØKNADSSKJEMA 1. Opplysninger om søkeren: Søker: Org.nummer: Type virksomhet (sett kryss): Offentlig

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Dialogkonferanse Skyss

Dialogkonferanse Skyss Dialogkonferanse Skyss Grete Fuglem Tennås, adm. direktør 19.11.2014 FosenNamsos Sjø AS 1 Hovedutfordring Skyss definerer som hovedutfordring at erfaringssamtaler viser at oppdragsgivere har opplevd en

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål:

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------------------- SFT

-------------------------------------------------------------------------------------------- SFT Trondheim Energiverk Fjernvarme AS Sluppenvegen 6 7037 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø 3003 DRAMMEN Att: Dagfinn Mundal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

Om bruk av naturgass i transportsektoren

Om bruk av naturgass i transportsektoren Om bruk av naturgass i transportsektoren - diesel vs naturgass Per Magne Einang Litt om innholdet Gassbusser Resultatene som presenteres er basert på utredninger og konkrete målinger har utført på oppdrag

Detaljer

AVTALE OM Å FREMME EFFEKTIV ANVENDELSE AV ENERGI I ENERGIINTENSIV INDUSTRI

AVTALE OM Å FREMME EFFEKTIV ANVENDELSE AV ENERGI I ENERGIINTENSIV INDUSTRI AVTALE OM Å FREMME EFFEKTIV ANVENDELSE AV ENERGI I ENERGIINTENSIV INDUSTRI Avtalenr.: XX 2010-2014 Sak XXXXXXXX-YY Denne avtale er inngått mellom Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) og Bedift

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET NRK OG INNSAMLINGSAKSJONER 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Hydro Aluminium Høyanger

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Hydro Aluminium Høyanger Hydro Aluminium Høyanger 6993 Høyanger Einar Rysjedal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN)

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) Denne avtalen er inngått mellom Nærings- og handelsdepartementet (Departementet) og Eksportfinans ASA (Eksportfinans).

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum.

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum. Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for utbygging av Sørarnøy havn. Fjerning av større steiner i mudremassene skulle prises separat, men det var ikke opplyst hvordan prisen skulle oppgis,

Detaljer