Dette har vi fått til de siste fire årene: PORSANGER MANGFOLDIGHET OG MULIGHETER. VÅR VISJON: Sammen for Porsanger!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette har vi fått til de siste fire årene: PORSANGER MANGFOLDIGHET OG MULIGHETER. VÅR VISJON: Sammen for Porsanger!"

Transkript

1

2 PORSANGER MANGFOLDIGHET OG MULIGHETER Porsanger er en fin og god kommune å bo i. Vi har vakker og høstbar natur, gode skoler, god barnehagedekning og et rikt kulturliv. Både barn, unge og eldre har det godt her, men enda har vi store utfordringer. Befolkningen blir eldre og vi har mistet offentlige arbeidsplasser. Porsanger AP skal arbeide for vekst og hindre befolkningsnedgang. Vi vil gjøre Porsanger samfunnet enda bedre for alle. Gjennom Sammen for Porsanger skal vi styrke fellesskapet med utgangspunkt i de sosialdemokratiske verdiene. Å skape arbeid, ha et variert næringsliv og en god eldreomsorg, gode skoler og barnehager for alle er bare noen av sakene vi vil jobbe for i neste periode. Kompetanseheving og samarbeid danner grunnlaget for utvikling, og vil være viktige brikker for å skape en plattform som bidrar til felles forståelse mellom ulike parter. Derfor vil Porsanger Arbeiderparti fremdeles jobbe for å øke samhandlingen og samarbeidet mellom de kommunale sektorene, ledelse, tillitsvalgte og det politiske liv. VÅR VISJON: Sammen for Porsanger! Sammen for Porsanger! var vår visjon og ledestjerne for vårt politiske arbeid i forrige kommuneperiode. Dette skal også være vårt slagord og gjelde for perioden Da vet dere velgere hva vi står for. Vi bygger videre. Dette har vi fått til de siste fire årene: Kontroll på kommuneøkonomien Kjøp av kompetanse for budsjettprosesser og verktøy for økonomikontroll. Porsanger kommune ble kåret til Norges 3. mest effektive kommune i 2010 basert på tall fra KOSTRA og Kommunal Rapport. Styrket næringslivet Etablert Porsanger i Utvikling og jobbet frem omstilling og utviklingsmidler over 18 millioner i en treårsperiode. Løftet Holmfjord og Porsangerfjord-prosjektet til nasjonalt nivå og fått etablert en lokal forskningsstasjon. Styrket eldreomsorg med hjemmebasert omsorg, tilrettelagte boliger, gamlehjem og sykehjem. Styrket barnevernet. Arbeidet og lykkes med finansiering av moloprosjektet i Smørfjord fra statlige aktører og vil jobbe frem mot fullfinansiering i løpet av Vi har fått ned sykefraværet og etablert Porsanger modellen som gir et godt og flersidig helsetilbud. Vi har etablert familiens hus for at innbyggerne i Porsanger skal kunne møte et tverrfaglig tilbud på rådhuset. Vi har reddet 125 stillinger på GP og opprettholdt forsvarets eksistens i kommunen. Vi har lykkes med en ny sommerrute fra Banak. Vi har startet og prioritert kommunens planarbeid. Kommunal arealplan og samfunnsplan. Vi har styrket administrasjonen etter omorganiseringen og er den 3. mest produktive kommunen i landet! Vi har etablert etiske retningslinjer for at Porsanger kommune skal bli en god arbeidsplass. Vi har opprettet et nytt ungdomstilbud og styrket ungdomsrådet. Etablert en digital 3Dkino. Lensmannskontoret er styrket med flere stillinger og reinpolitiet er samlokalisert. Satt kommunens båndlagte arealer på dagsorden helt opp til nasjonalt nivå. Arbeidet fram skolekantine ved Lakselv videregående skole. Etablert et 3-årig prosjekt for jordbrukssatsning i Ávjovárre regionen. Etablert en handlingsplan for rovdyrutsatt næring i Porsanger. Arbeidet frem et ferdig prosjekt om kvensk språksenter. Lykkes i å skaffe 6 mill. til renovering av Lakselv svømmehall. Er i dag en av landes ledende kommuner i bruk av statlige virkemidler som bostøtte og startlån. Sørget for innkjøp av nye lærebøker til samtlige skoler i Porsanger kommune. 2 3

3 Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for å sikre barn, ungdom og eldre en trygg og meningsfylt hverdag i Porsanger. å videreutvikle skolene og barnehagene i kommunen vår. å utvikle kulturskolen. å videreutvikle treffsted for ungdom i Porsanger. å støtte ungdoms- og eldrerådet i kommunen, samt Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. å rehabilitere Lakselv ungdomsskole. at kommunen har tilstrekkelig med politiressurser. å sikre trafikksikkerhetsarbeidet ved å etablere flere gang- og sykkelveier i kommunen. at kompetansesenteret for beredskap og sikkerhet i Nord områdene etableres i Porsanger i samhandling med viktige aktører. å støtte opp om den mangfoldige arrangementskommunen, som blant annet Midnattsrocken som Finnmarks største festival. å styrke det frivillige arbeid til lag og foreninger. å videreutvikle desentralisert høyskoleutdanning i Porsanger. på sikt å avvikle eiendomskatten i Porsanger kommune. å starte planleggingen med universell utforming av lokalsamfunnet. kultur- og kompetansesenter i Lakselv. valgfagstilbud på oppkjøring for moped og skuter i ungdomsskolen. å sikre, styrke og videreutvikle Lakselv videregående skole. 4.1 Trivsel og trygghet der du bor Porsanger Arbeiderparti vil fortsette å jobbe for å gi et godt barnehage- og skoletilbud der folk bor. De grunnskole-, videregående - og høyskoletilbud vi har i dag har gitt kompetanse og gode utviklingsmuligheter for Porsanger kommune. Porsanger Arbeiderparti vil stimulere til kreativitet og utvikling i skoler og barnehager slik at hver enkelt kan utvikle sine ressurser på en hensiktsmessig måte. Porsanger Arbeiderparti ønsker at barn og ungdom skal ha reell medinnflytelse og vil jobbe for å etablere gode fritidstilbud til ungdom. Vi vil prioritere å styrke ungdomsrådet for å sikre ungdom en demokratisk medinnflytelse. Mennesker i høyere alder har bestandig vært en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Vi vil samarbeide med eldrerådet for ytterligere forbedringer, og at de eldre får en god og meningsfylt hverdag. 4.2 Tre språk og tre kulturer - med rom for alle I Porsanger har vi et samfunn der flere språk og kulturer lever side om side. Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for at språk og kultur fortsatt styrkes og videreutvikles. Porsanger Arbeiderparti vil fortsette å jobbe for at Porsanger skal være en god trespråklig kulturell kommune å bo i. Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for at kvensk og samisk språk og kultur sikres gode rammebetingelser. å heve det kvenske språk til samme nivå som samisk. at kvensk språk hjemles i Opplæringsloven. å videreutvikle samarbeidet med Kvensk Institutt og Sametinget. flere stillinger til Kvensk Institutt. statlig og fylkeskommunal finansiering av kvensk språk- og kultursenter. å støtte opp om driften av Den Norske Kirke, og i tillegg videreføre restaurering av kirkebygg. 4 5

4 for eldre og yngre pleietrengende å bedre vilkårene i støttekontaktordningen for å sikre rekruttering samhandlingsprosjektet Midt Finnmark helsehus å videreføre driftsavtalen med Solbrått Aldershjem tilpasset våre fremtidige behov at helse- og omsorgspersonell får økt kunnskap om våre tre kulturer, språk og identitet 4.4 Porsanger den fremtidsrettete nærings- og reiselivskommunen Porsanger skal være en god og aktiv partner for næringslivet i hele kommunen. Både etablerte bedrifter og nyetableringer skal møtes med rask respons fra kommunens side. Kommunens beliggenhet midt i fylket, vil og skal være vår naturlige konkurransefortrinn Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for næringslivet i Porsanger ved: 4.3 Helse og omsorg basert på fellesskap og likeverd Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for at helseomsorgen fortsatt styrkes og videreutvikles i Porsanger kommune. Psykisk helsevern, barnevernstjenesten og rusomsorgen er viktige områder for oss i neste periode. Vi vil blant annet satse på forebygging og behandling av rus og psykiske lidelser, og styrke ettervernet ved blant annet tilrettelegging av boliger og aktiviteter. Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for: 6 å styrke hjemmesykepleien og hjemmebasert omsorg å satse på rekruttering og stabilisering av helsepersonell med nødvendig kompetanse å sikre samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger. å prioritere arbeidet med opptrappingsplan for rusbehandling, og støtte opp om og videreutvikle samarbeidet med Mental Helse og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon å sikre ettervern for rusavhengige gjennom tiltak som meningsfylte aktiviteter, arbeid og bolig å rehabilitere gamle Porstun og arbeide for flere avlastnings- og omsorgsplasser å videreutvikle og forskjønne Lakselv som midtfylkets handels- og servicesentrum. å styrke næringsfond og primærnæringsfond å jobbe for å skaffe risikovillig kapital i samarbeid med å bruke blant annet Indre Finnmark utviklingsselskap å jobbe aktivt for etablering av arbeidsplasser å jobbe for at FeFo bygger et eget administrasjonsbygg og at eksisterende og nye tjenesteområder tilføres hovedkontoret i Lakselv å jobbe for etablering av et kretsfengsel i Porsanger kommune for Finnmark og Nord-Troms. å jobbe for å styrke bemanningen på utførelsen av myndighetskontroller tilknyttet Lakselv trafikkstasjon Porsanger Arbeiderparti vil legge til rette for å utvikle reiselivet gjennom: å få etablert flere lokale tilbydere av nisjeprodukter innefor laksefiske, innlandsfiske, gårdsturisme og generelt reiseliv å synliggjøre mulighetene i Porsanger, utvikle merkevaren Porsanger en arktisk oase, smak av Porsanger kulturreiser gjennom en videograf å utvikle stoppunktet og profilere turistinformasjonen slik at portalen til Porsanger er synlig å jobbe for utvikling av fritidskommunen Porsanger ved tilrettelegging av nye hyttetomter bedre utnyttelse av de naturmessige fortrinn vi har i Porsanger, blant annet Trollholmsund, Silfar Canyon, nasjonalparken og verneområder i et samlokaliserende nasjonalparksenter. 7

5 å jobbe for at veistrekningen fra Børselv til Veidnesklubben blir Nasjonal turistvei i samarbeid med Lebesby kommune og Finnmark fylkeskommune. å jobbe for at direkteruten Lakselv-Oslo blir helårlig et samarbeid mellom nabokommunene, Sverige og Finland Porsanger Arbeiderparti vil satse på infrastruktur og jobbe for: fortsatt forsvarsaktivitet i Porsanger og at Porsanger skal være en del av Nordområdesatsingen, og at Porsangmoen må inngå som et viktig ledd i beredskapen og beskyttelsen av fiske- og oljeressursene kjempe for å bevare og jobbe for arbeidsplasser innenfor militær virksomhet og at lokalsamfunnet skal kunne bruke/utnytte infrastruktur og arealer som Forsvaret ikke lenger bruker å få utnyttet flyplassens potensiale innenfor flyfrakt, charter og regulær flytrafikk med helårsrute Lakselv-Oslo sammenfallende anbudsperioder på FOT-rutenettet i fylket slik at ruta Lakselv- Tromsø sees i sammenheng med resten av rutetilbudet. å etablere Banak som nav for Finnmark med direktefly til Oslo å videreutvikle havnesamarbeidet med Nordkapp næringssamarbeidet mot nabokommunene dypvannskai på Klubben å legge til rette for nye boligfelt, tomter og rimelige leiligheter å forsere oppgraderingen av E6 mellom Lakselv og Olderfjord transportkorridor Lakselv-Karigasniemi som takler modulvogntog (60t). Lakselv blir et omlastningspunkt for all gods på vei å videreføre arbeidet med restaurering av vann og avløpssystemer, samt utarbeide en rehabiliteringsplan for kommunale veier og oppgradere Klemetstadveien, Sangovannveien, Trollholmsundveien og veilys langs Ildskogveien. utbedring av Skarvbergtunnelen sammen med Nordkapp kommune å igangsette oppgradering av E6 gjennom Lakselv sentrum fremskutt utbedring og dekkelegging av fylkesvei 183 Børselv-Veidnesholmen nytt dekke på fylkesvei 194 Børselv vest Øvre Børselv (Ringveien) å utarbeide en plan for utvikling av småbåthavner i kommunen å tilrettelegge for etablering av tungindustri og havneforhold for dette å opprettholde et brannvesen på kommunalt nivå for at jernbane fra Finland til Klubben kan bli realisert 4.5 Primærnæringene en ressurs for fremtida. Fiskeri og havbruk er en av Finnmarks viktigste næringer. I dag står næringen ovenfor store utfordringer. Porsangerfjorden er inne i en økologisk krise, som har gitt store negative konsekvenser for porsangersamfunnet. I tidligere tider var porsangersamfunnet og folket her selvforsynt med produkter fra landbruket. Rammebetingelsene i landbruket er endret, slik at bøndene er blitt tvunget til å legge ned driften. Denne utviklingen må snus gjennom en aktiv politikk, som belønner den enkelte bonde til fortsatt drift. Utvikling av lokale produkter vil for eksempel være en styrke for å bygge merkevare rundt Porsangerprodukter. Dette vil skape trygghet og gjøre at folk vender tilbake til distriktene. Vi vil også arbeide for å vedlikeholde dagens kulturlandskap. Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for: å gjennomføre Kystfiskeutvalgets innstilling å løse arealbrukskonflikter med reindriften å gjennomføre moloprosjektet i Smørfjord å tilrettelegge rammer for drift ved fiskebruk å prioritere unge etablerere innenfor fiskeri og havbruk å opprettholde og utvikle dagens landbruk og servicefunksjoner knyttet til dette å legge til rette for å utvikle tilleggsnæringer i landbruket, eksempelvis småskala matproduksjon, gårdsturisme, inn på tunet og lignende 8 9

6 Skape enda flere arbeidsplasser og sikre eksisterende arbeidsplasser. Sikre et godt helhetlig helsetilbud til alle innbyggerne i kommunen gjennom arbeidet med Midt Finnmark helsehus hvor verdighet, nærhet og livskvalitet er i fokus. Fortsette arbeidet med å utvikle Nasjonalparksenteret for økt innflytelse på utmarksressursene våre. Videreutvikle Porsanger som et samferdselsmessig knutepunkt med utgangspunkt i eksisterende veistruktur og flyplass. Gjennomføre en arealplan og samfunnsplan. Fortsatt sikre helhetlige oppvekstvilkår gjennom satsning på barnehage, grunnskole og videreutdanning med fokus på kvalitet. Videreføre satsingen på et innholdsrikt kulturliv og mangfold som trivsels- og utviklingsfaktorer. Skape arenaer for, og oppmuntre til kreativitet, innovasjon og entreprenørskap. OPPSUMMERING/AVSLUTNING 4.6 Naturkommunen Porsanger Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for at alle innbyggerne i kommunen kan bruke naturen på en fornuftig og bærekraftig måte. Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for: fastmerking og etablering av helårs-, skuter-, kultur- og turløyper på tvers av kommunegrenser der det er naturlig å tilrettelegge for vedlikehold av barmarksløyper og utmarksveger i kommunen at det ikke båndlegges flere naturområder at forurensing fra industrielle aktiviteter unngås å få bruksplaner istedenfor verneplaner Porsanger Arbeiderparti ser mange muligheter og utfordringer for neste periode. Det handler om å stake ut en riktig kurs der vi sammen utvikler Porsanger til en kommune som er attraktiv for folk flest - i dag og i fremtiden. Vi skal skape et samfunn basert på felleskapsløsninger og likeverd. Alle skal føle seg trygge i fremtidas Porsanger, samtidig skal vi ha et samfunn med åpenhet der det gis mulighet for hver enkelt til å utvikle seg i den retning en ønsker. Dette krever vilje til å satse på de unge som er vår felles fremtid. Samtidig skal vi ta vare på de eldre og sørge for at alle får en verdig alderdom. Eldre er en viktig ressurs i samfunnet vårt. Utviklingsarbeidet kan aldri gjøres helt ferdig, og vi må til enhver tid være villige til å gjennomføre nødvendige omstillinger og endringer i takt med samfunnsutviklingen. Vårt mål er å engasjere så vel eldre som unge i politisk arbeid, og vi ønsker å synliggjøre at den enkelte velger kan føle seg trygg på at vi vil ivareta deres interesser i arbeidet med å skape trivsel og velvære blant oss. Porsanger AP s viktigste saker : Videreføre den positive budsjettutviklingen og effektivisering for å sikre økonomisk handlefrihet og forutsigbarhet

7 ALLE SKAL MED