«Stolt, sterk og synlig i ett trygt fellesskap»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Stolt, sterk og synlig i ett trygt fellesskap»"

Transkript

1 PARTIPROGRAM FOR PORSANGER ARBEIDERPARTI «Stolt, sterk og synlig i ett trygt fellesskap»

2 VÅR VISJON STOLT, STERK OG SYNLIG I ET TRYGT FELLESSKAP Porsanger Arbeiderparti tror på sterke fellesskapsløsninger fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Vårt mål er at kommunen skal være et sterkt og solidarisk fellesskap som gir større frihet, bolyst, trivsel og trygghet for enkeltmennesket. Vi er stolte over vår bakgrunn og vårt flerkulturelle særpreg. Samisk og kvensk kultur og identitet er svært viktig for Porsanger, og det skal gjenspeiles i språk, kultur og samfunnsliv. Et mangfold av andre kulturer og språk vil også i fremtiden være en del av vårt stolte fellesskap. Kommunen utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet, med ansvar for viktige oppgaver som skole, helse, eldreomsorg, arbeidsplasser og kultur. Den er en sentral utviklingsaktør, med viktig ansvar for arealplanlegging, bidrag til næringsutvikling og et livskraftig bo- og arbeidsmarked. 2

3 OPPVEKST - EN GOD START PÅ LIVET Porsanger Arbeiderparti har fokus på en god start på livet for å forebygge og tilrettelegge for en bedre folkehelse og en trygg oppvekst. Vi vil satse på forebyggende arbeid gjennom VÅRE BARN Fokus på helsesøstertjenesten, barnevern, PPD og jordmortjenesten Å sikre tidlig oppfølging i integreringsarbeidet for flyktninger med små barn Full barnehagedekning og kompetanseutvikling i våre barnehager Flere faglærte barnehagelærere, og unngå bruk av dispensasjon fra utdanningskravet til styrere og pedagogiske ledere i barnehagen. Å sikre barn et godt fysisk læringsmiljø i gode barnehage og skolebygg Å frigi tid for lærerne til å undervise mer i praksis og mindre rapportering. Å videreføre arbeidet med en trygg skolevei Fokus på kvalitet i SFO, og i tillegg innføre søskenmoderasjon Beholde oppvekstsentrene i distriktene for å gi et barnehage og skoletilbud der du bor VÅR UNGDOM Et bredt og aktivt tilbud for unge med forskjellige interesser er viktig for Porsanger Arbeiderparti. Å bygge et samfunn med mangfold i forhold til etnisitet, kultur og identitet skal gjøre ungdomstiden i Porsanger god og trygg. Vi vil satse på forebyggende arbeid gjennom Å styrke det frivillige arbeidet til lag og foreninger. Å tilby vår ungdom kunnskap og opplevelser rundt lokal historie og vår identitet Å sikre at kulturskolen består som et tilbud for barn og unge. Møte ungdom der de er og skape medbestemmelse for egen hverdag. Støtte opp om ungdomsrådet og demokratiske prosesser. Å videreutvikle treffsted for ungdom i Porsanger og arbeide for at kommunen har rusfrie fritidsklubber og reelle alternativer laget av og for ungdom. Å videreføre kompetanse om rus som et eget ansvarsområde Legge til rette for desentralisert høyskoleutdanning i Porsanger. Å jobbe politisk for å sikre, styrke og videreutvikle Lakselv videregående skole Legge til rette for lærlingeplasser for ungdom fra vår kommune. IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Idrett og fysisk aktivitet gir god folkehelse. Vi vil fortsette satsingen på breddeidrett og jobbe for at særlig barn og unge har idrettsanlegg i sine nærområder. Vi vil legge til rette for at det bygges flere gode turløyper og tilrettelegge for at unge mennesker i vår kommune skal få utfolde seg, også mennesker med nedsatt bevegelighet skal kunne bruke naturen og nærmiljøet. 3

4 HELSE OG OMSORG Forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv er et fundament Porsanger Arbeiderparti ønsker å bruke som fundament i en langsiktig plan for hvordan vi skal tilpasse et helsetilbud til Porsangers befolkning, Samarbeid og langsiktig arbeid på tvers av sektorer er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater. Pasientens behov, uansett alder, må i større grad stå i sentrum for planlegging, organisering og oppbygging av tjenestene. Mennesker i høyere alder har bestandig vært en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Vi vil samarbeide med eldrerådet for ytterligere forbedringer, og bidra til at de eldre får en god og meningsfylt hverdag. Det viktigste og mest framtidsrettede grepet vi kan ta for en verdig og trygg alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Det offentlige skal tilrettelegge for at eldre ser nytten ved å selv bruke egne ressurser til å planlegge sin alderdom i egen bolig. Derfor vil vi 4 Folkehelse Tilrettelegge for et aktivt folkehelsearbeid Satse på frivillighet, og samarbeide med frivillige om besøkstjeneste og andre aktiviteter. Tidlig innsats Sikre at forebygging og tidlig innsats er grunnleggende i alle helsetjenester og ved alle behandlinger og diagnoser. Styrke jordmor og helsesøstertjenestens rolle i forebyggende arbeid. Mental helse Gi et lavterskeltilbud som omhandler mental helse, knyttet til organisasjoner. Styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene, med særlig vekt på ungdom og psykisk helse Rus Bidra til å utvikle ambulerende rusteam og sikre ettervern for rusavhengige gjennom tiltak som meningsfylte aktiviteter, arbeid og bolig. Ta i bruk strategi for forebyggende helsearbeid innen rus, psykiatri og utvikle et ettervern gjennom tiltak med meningsfylte aktiviteter, arbeid og bolig. Omsorg og sykehjem Utarbeide en langsiktig plan for våre helsetjenester ved hjemmebasert omsorg og institusjonsplasser, herunder fortsette dreiningen mot hjemmebasert omsorg. Styrke hjemmesykepleie gjennom et tilbud med kompetanse som ergoterapi, oppfølging kreftpasienter, psykiatri og aktivitets veiledning. Videreføre samarbeidet med Solbrått aldershjem.

5 Satse på hele stillinger i helsesektoren for å ivareta arbeidstakere og redusere sykefravær. At helse- og omsorgspersonell får økt kunnskap om våre tre kulturer, språk og identitet og tilby en forbedret tolketjeneste for minoriteter. Satse på teknologi for å forenkle og trygge folks hverdag Rekruttering Ha som målsetning å utvide kapasiteten på og laboratoriet og legestasjonen Jobbe for å sikre rekruttering av støttekontakter. Annet Utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. AKTIV ALDERDOM Gruppen «eldre» blir stadig større og mer sammensatt. Mange har svært god helse og lever aktive liv, mens andre har behov for mer tilrettelegging. Porsanger Arbeiderparti skal føre en god eldrepolitikk som treffer alle eldre. Deltakelse, sosialt samvær og et aktivt liv kan forebygge ensomhet og sykdom. SPRÅK, KULTUR, MANGFOLD OG FRIVILLIGHET Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet, vi utvikler fellesskap og lærer av hverandre. Våre tradisjoner og kultur, lokale idrettslag og organisasjoner bidrar i tillegg til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. Porsanger Arbeiderparti mener et mangfoldig og rikt kulturliv gir attraktive og gode lokalsamfunn. TRE SPRÅK OG TRE KULTURER I vårt samfunn lever språk og kultur side om side. Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for at språk og kultur fortsatt styrkes og utvikles og at Porsanger skal være en god trespråklig- og kulturell kommune å bo i. Alle kulturer er velkomne til Porsanger. Derfor vil vi Språk og kultur At kvensk og samisk språk og kultur sikres gode rammebetingelser gjennom å - Jobbe for at kvensk språk hjemles i opplæringsloven. - Samarbeide med Kvensk Institutt og Sametinget - Etablere kvenske språkreir i barnehagene. - Etablere et kvensk språksenter. - Sikre samisk kompetanse i kommunen og bevare etablerte språk og kulturarenaer for å gi gode betingelser for kulturlivet i vår kommune. 5

6 Sikre Folkebiblioteket som skal bidra aktivt i samarbeid med skole, barnehage og andre institusjoner i nærmiljøet. Sikre at natur og idrettsanlegg er tilgjengelige for alle Sikre tilgjengelig informasjon om kommunenes tilbud av kulturaktiviteter, kurs og lignende Flyktninger Styrke flyktningetjenesten med tilstrekkelige boliger samt oppfølging og dermed sikre en god integrering. Etablere en tydelig integreringsportal for bosatte flyktninger. Å sikre tidlig oppfølging i integreringsarbeidet for flyktninger med små barn Frivillighet Jobbe for å etablere en frivillighetssentral i samarbeid med frivillige organisasjoner, som for eksempel kan: - Ivareta behovet for prosjektkompetanse for kommunen og frivillige lag og foreninger. - Være et møtested for mennesker med ulike behov. - Være en base for besøkstjeneste. - Gi språktrening for bosatte flyktninger. - Stimulere til at pensjonister og andre ressurspersoner deltar frivillige arbeidet rundt barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn og unge. - Stimulere til samfunnsbyggende arbeid og kommunalt samarbeid med frivillig sektor for å integrere flyktninger til bli kjent med oss og vi med dem. - Ha gratis utlånsordninger av sport- og fritidsutstyr samt utstyr til kulturelle aktører. ARBEID KUNNSKAP OG UTVIKLING Porsanger skal være en god og aktiv partner for næringslivet i hele kommunen. Både etablerte bedrifter og nyetableringer skal møtes med rask respons fra kommunens side. Kommunens beliggenhet midt i fylket er vårt naturlige konkurransefortrinn. Vi vil søke samarbeid med andre kommuner hvor det vil tilføre økt kvalitet, utveksle eller tilføre kompetanse og styrke tilbudet til Porsangers befolkning. For å kunne være en kommune som satser på arbeid, kunnskap og utvikling vil vi arbeide for en trygg og forutsigbar økonomi som ivaretar innbyggerne våre. Da er det viktig at vi har en strategi for å rekruttere kompetanse til både offentlige og private stillinger. 6

7 Derfor vil vi: Næring Tilrettelegge for næringsutvikling gjennom et tett samarbeid med virkemiddelapparatet og innovasjonsselskap. Skape gode rammebetingelser for etablering av næringsvirksomhet gjennom rask saksbehandling i kommunen og tilby gode rammer for etablering. Tilrettelegge for de voksende kulturnæringene Jobbe aktivt for å lokalisere arbeidsplasser i kommunen. Jobbe for at FeFo tilføres nye tjenesteområder til hovedkontoret i Lakselv Beholde oppkjøring for alle kjøretøyklasser ved Lakselv trafikkstasjon. Utvikle Porsanger kommune som lærlingebedrift i samspill med næringslivet for å sikre rekruttering av ungdom Legge til rette for å videreutvikle den mangfoldige arrangementskommunen Porsanger Økt forsvarsaktivitet i Porsanger. Jobbe for å få kompensasjon for båndlagte arealer. Jobbe for at lokalsamfunnet skal kunne bruke/utnytte infrastruktur og arealer som forsvaret ikke lenger bruker Jobbe videre for å etablere kompetansesenteret for beredskap og sikkerhet i Nordområdene Infrastruktur Etablere bredbånd i Stabbursnes og Børselv. Videreføre arbeidet med restaurering av vann og avløpssystemer, samt utarbeide en rehabiliteringsplan for kommunale veier Planarbeid Fullføre samfunnsplan og arealplan Utarbeide en plan for småbåthavner og utvikle sjønære områder Legge til rette for boligfelt og tomter Legge til rette arealer for leiligheter til ungdom og tomter for blokkløsninger Vei, båt og fly Videreutvikle snuhavna til et cruise-nav for Finnmark. Videreutvikle havnesamarbeidet med Nordkapp og Lebesby kommuner. Jobbe for å oppnå en dypvannskai på Klubben Fortsatt utnytte flyplassens potensiale innenfor flyfrakt, charter og direkteruter. Jobbe for ny Skarvbergtunnel sammen med Nordkapp kommune Etablere en transportkorridor Lakselv-Karigasniemi som takler modulvogntog (60t) slik at Lakselv blir et omlastningspunkt for all gods på vei Jobbe for forsert utbedring og dekkelegging av FV183 Børselv Veidnesholme og FV 194 Børselv vest Øvre Børselv (Ringveien) Forsere oppgraderingen av E6 mellom Lakselv og Olderfjord 7

8 Arbeide for videreføring av gang- og sykkelvei langs FV98 til Østerbotn og igangsette oppgradering av E6 gjennom Lakselv sentrum. Arbeide for å etablere gang- og sykkelsti til Stangnes. NATURKOMMUNEN OG PRIMÆRNÆRINGENE Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for at alle innbyggerne i kommunen kan bruke naturen på en fornuftig og bærekraftig måte. Fiskeri og havbruk er en av Finnmarks viktigste næringer. I dag står næringen ovenfor store utfordringer. Porsangerfjorden er inne i en økologisk krise, som har gitt store negative konsekvenser for porsangersamfunnet. I tidligere tider var porsangersamfunnet og folket her selvforsynt med produkter fra landbruket. Rammebetingelsene i landbruket er endret, slik at bøndene er blitt tvunget til å legge ned driften. Denne utviklingen må snus gjennom en aktiv politikk, som belønner den enkelte bonde til fortsatt drift. Utvikling av lokale produkter vil for eksempel være en styrke for å bygge merkevare rundt Porsangerprodukter. Dette vil skape trygghet og gjøre at folk vender tilbake til distriktene. Vi vil også arbeide for å vedlikeholde dagens kulturlandskap. Derfor vil vi Turistsatsing Jobbe for en bedre utnyttelse av de naturlige fortrinn vi har i Porsanger, blant annet Trollholmsund, Silfar Canyon, nasjonalparken og verneområder. Vi vil utvikle stoppunktene og turistinformasjonen slik at Porsanger blir mer synlig for omverdenen. Jobbe for utvikling av fritidskommunen Porsanger ved tilrettelegging av nye hyttetomter i samsvar med arealplan. Legge til rette for flere lokale tilbydere av nisjeprodukter innenfor laksefiske, innlandsfiske, gårdsturisme og generelt reiseliv. Arbeide for at bil og campingturisme knyttes opp mot campingplasser. Bedre samarbeidet mellom kommune og næringsliv for felles utvikling. Løypenett & utmark Fastmerking av barmarks- og skuterløyper med GPS koordinater. Trafikksikker adkomst til løypenettet. Stopp i båndlegging av naturområder Landbruk og fiske Arbeide for å innføre bedre kontroll og forvaltning ved innlandsfiske. Opprette bruksplaner utarbeidet for tradisjonell bruk, istedenfor verneplaner Arbeide politisk for å tilby gode etableringsvilkår for å rekruttere til jordbruk Arbeide for å redusere rovdyrantallet for å utvikle en mer bærekraftig sauenæring. Legge til rette for å ivareta og utvikle veterinærtjenesten. 8

9 Arbeide for at våre små aktører i fiskeri har en rettighet og tilgang til våre ressurser i fjorden og foredling på land. Arbeide for en bærekraftig reindriftsnæring. Fortsatt vern mot oppdrettsnæringer i Porsangerfjorden. MILJØ OG KLIMA Porsanger Arbeiderparti er opptatt av å ivareta både primærnæring, naturressurser og Porsanger i et fremtidsperspektiv. For å oppnå dette vil vi være en tilrettelegger for alternative miljøvennlige løsninger, gjennom å Begrense forsøpling og gi større mulighet for tømmestasjoner for turister for å ivareta vann og vassdrag samt hindre utslipp. Legge til rette for å rydde opp i piggtråd og annet farlig materiale i naturen vår. Gå for miljøvennlige løsninger ved utnyttelse av ressurser. For eksempel ilandføringer, utslippsbegrensninger ved cruise trafikk og trygg lagring av farlig avfall. Arbeide for å fjerne flyge-avfall ved søppelanlegg. Dette vil vi ha spesielt fokus på i : 1. Folkehelseperspektivet skal være en del av all kommunal planlegging, da friske innbyggere er vårt viktigste verktøy når vi skal møte fremtidens utfordringer. 2. Mer kunnskap i skolen ved å satse særlig på lærere med riktig kompetanse. Tidlig innsats fra barnehagealder i et helhetlig oppvekstforløp for å forhindre frafall i videregående skole. 3. Å rekruttere og utdanne nok ansatte i kommunen gjennom en kompetanseløft for å dekke de store behovene som kommer i kommunesektoren i fremtiden. 4. En tilpasset og verdig omsorg er man kan bo hjemme lengst mulig, får heldøgns pleie når man har behov for det, og der det er tilstrekkelig mange kompetente ansatte. 5. En aktiv næringspolitikk som sikrer konkurransedyktige regioner og et framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv. 6. Klimaperspektivet skal også være en del av all kommunal planlegging, både gjennom tiltak mot utslipp og ved forebyggende planlegging. 9

10 10

STOLT, STERK OG SYNLIG I ET TRYGT FELLESSKAP

STOLT, STERK OG SYNLIG I ET TRYGT FELLESSKAP STOLT, STERK OG SYNLIG I ET TRYGT FELLESSKAP Porsanger Arbeiderparti tror på sterke fellesskapsløsninger fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Vårt mål er at kommunen skal være et sterkt og solidarisk

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

Dette har vi fått til de siste fire årene: PORSANGER MANGFOLDIGHET OG MULIGHETER. VÅR VISJON: Sammen for Porsanger!

Dette har vi fått til de siste fire årene: PORSANGER MANGFOLDIGHET OG MULIGHETER. VÅR VISJON: Sammen for Porsanger! PORSANGER MANGFOLDIGHET OG MULIGHETER Porsanger er en fin og god kommune å bo i. Vi har vakker og høstbar natur, gode skoler, god barnehagedekning og et rikt kulturliv. Både barn, unge og eldre har det

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen Kommuneplan for Sømna 2018-28 Samfunnsdelen Første tekstutkast 1. Bakgrunn/formål Skrives senere 2. Visjon Sømna den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland,

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) Hammerfest Arbeiderpartis kommuneprogram for 2015-2019 Hammerfest kommune skal være en god kommune å bo i for alle, med et livskraftig distrikt hvor folk vil fortsette å bo og trives. Vi tror på sterke

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 Dyrøy Arbeiderparti Kjære velgere! Vi bor i en kommune med et utrolig godt samhold og lang erfaring i å bygge i lag. Dyrøy Ap tror at dette er oppskrifta også i framtida. Vi

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 (Utkast 19.oktober) 1. Innledning Fylkestinget vedtok regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018 i desember 2014. og

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer