Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015"

Transkript

1 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti Øksnes Arbeiderparti Alle skal med

2 Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende samfunn Øksnes en skapende kommune Øksnes en bra plass å bo Øksnes en brukervennlig kommune

3 Fremtidens Øksnes Øksnes er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre og utfordringene er mange. Folketallet i Norge vil øke i årene som kommer, og i Øksnes merker vi en liten oppgang de siste årene. Øksnes Arbeiderparti vil fortsatt jobbe for vekst i folketallet. Vi vil arbeide for å få flere innbyggere ved å gjøre kommunen attraktiv. Da må vi legge til rette for nye arbeidsplasser og sikre et godt bomiljø. Et godt barnehage- og skoletilbud er viktig for unge familier, og vi må også kunne tilby et spennende og mangfoldig kulturtilbud. Vi har barnehager på Myre/ Sommarøy med nye og moderne lokaler, en ny 1-10 skole er under bygging og skolen i Alsvåg er renovert. Vi mangler oppgradert tilbud i Kløvertun barnehage i Alsvåg, som er det siste av de 4 målene vi ønsket realisert ved inngangen til valgperioden. Det at andelen eldre øker i kommunen er en utfordring, men også en ressurs. Mange eldre har mye å bidra med og vi ønsker å legge til rette for at eldre mennesker skal være aktive i lokalsamfunnet. Vi skal fortsatt ha en god omsorg som gir trygghet for den enkelte. Øksnes Arbeiderparti er utålmodige i arbeidet med å skape en bedre hverdag for innbyggerne i Øksnes. Vi vil ha en kommune hvor alle er med, hvor de som trenger hjelp får det og hvor vi løser de viktigste oppgavene sammen. Senter for Livsutfoldelse vil være et viktig tiltak å realisere. Vi kan ikke love at alt vil løse seg selv om Øksnes Arbeiderparti vinner valget. Men vi skal arbeide hardt hver eneste dag for å styrke fellesskapet og gjøre kommunen bedre. Du kan lese mer om hva vi vil gjøre i dette programmet. Hvis du er enig i mye, håper jeg du stemmer på oss den 12. september Med vennlig hilsen John Danielsen ordførerkandidat, Øksnes Arbeiderparti.

4 3 En trygg oppvekst Barn og ungdom er framtida i Øksnes. Vi må tilby trygge og gode oppvekstvilkår slik at flere barnefamilier flytter hit. Vi har oppnådd full barnehagedekning og nå er tiden inne for et kvalitetsløft i barnehagene. Nå vil vi jobbe for at også Alsvåg får bedre lokaler til barnehagedriften. Barn som blir utsatt for omsorgsvikt og overgrep, eller har adferdsproblemer, skal få riktig hjelp i rett tid. Øksnes Arbeiderparti ønsker tettere samarbeid og bedre koordinering mellom barnevern, skole, barnehage, helsevesen, politi og familien, til barnas beste. Frivillige organisasjoner er også sentrale for våre barn og unges meningsfulle fritid. Barne- og ungdomsorganisasjoner vil derfor få låne skolenes lokaler på ettermiddags- og kveldstid helt gratis. Mange barn og unge her i Øksnes ønsker å drive med idrett. Derfor ser vi behovet for å renovere Øksneshallen. Øksnes Arbeiderparti vil også sørge for at barns og ungdoms oppvekstmiljø blir best mulig. Derfor vil vi ta barn og ungdom med på råd. Våre barn og unge skal tas med og ha reell innflytelse når vi utformer lokalmiljøet i Øksnes. styrke den faglige kompetansen hos de ansatte i skoler og barnehager. sikre at barnehagen i Alsvåg får tidsmessige lokaler. bedre kvalitet i barnevernstjenesten. satse på forebyggende arbeid. Samarbeid mellom instanser som jobber med barn og unge. Støtte frivillig arbeid i regi av lag og foreninger. støtte et interkommunalt barnevernsarbeid. renovere Øksneshallen. ta barn og unge i Øksnes med på råd i spørsmål som er viktige for dem. Få ungdomsrådet i funksjon.

5 4 Skole Kunnskap for alle Øksnes Arbeiderparti ønsker at det skal bli flere familier med skolebarn i Øksnes. Skal vi lykkes med det må vi tilby en god offentlig fellesskole der alle barn opplever mestring og har mulighet for tilpasset opplæring. Målet må være at elevene skal ha grunnleggende ferdigheter. Vi vil ha tidsmessige skolebygg og utstyr for bedre læring, samtidig som vi fokuserer på å bedre samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Undervisningen i Øksnes skal være fleksibel, med tilpasset oppfølging i ulike fag. I dag har vi en ny og moderne videregående skole, men for mange elever faller fra i videregående skole, også ungdom fra Øksnes. Vi må bedre samarbeidet mellom grunnskolen og videregående skole, samt hjemmet slik at elever som står i fare for å droppe ut blir fulgt opp. Skal vi lykkes i å lage en enda bedre Øksnesskole trenger vi motiverte og dyktige lærere. Det arbeides for å få etablert Newton og visningsrom innen marin sektor på Myre. Dette i samarbeid med næringsliv og universitet/høyskoler. legge til rette for et kompetanseløft i skolen. tilrettelegge for praksisutplassering i ungdomsskolen. styrke innsatsen mot mobbing i Øksnesskolen. legge til rette for økt samarbeid mellom skolen og næringslivet. støtte leirskoletilbud. Øksnes leirsted er en viktig arena for å lære om naturfag og bruk av naturen. styrke samarbeidet for bedre overgang mellom grunnskole og videregående skole i samarbeid med foreldre. økt tilbud om leksehjelp og flere aktiviteter i SFO, samt helårig SFO. jobbe for å videreutvikle det sterke og gode kulturskoletilbudet vi har. pådriver for å få flere lærlingeplasser i kommunen. etablere Newton-og visningsrom innen marin sektor på Myre.

6 5 Helse og omsorg Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelp de trenger. Det må legges mer vekt på forebygging for alle deler av befolkningen. Samhandlingsreformen skal styrke kommunenes rolle når det gjelder forebygging og oppfølging av pasienter som ikke trenger å innlegges på sykehus. Slik skal pasientene få et bedre behandlingstilbud nærmere der de bor. Ved å satse på forebygging vil flere unngå å få alvorlige sykdommer og de som trenger hjelp vil få bedre oppfølging. Eldre mennesker vil utgjøre en voksende andel av befolkningen i Øksnes i årene framover. Vi skal ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet. For å få til dette trenger vi mer fleksible løsninger og flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren i årene framover. Og vi må bygge ut sykehjemsplasser, bofellesskap og omsorgsboliger i takt med behovet. Det er store utfordringer innen rus og psykiatrisektoren i kommunen. Kommunen må bli bedre både på forebygging, oppfølging og ettervern. sikre at eldre få bo hjemme lengst mulig ved å forsterke hjemmetjenesten. gi god hjemmebasert omsorg. styrke helsetjenesten for barn og ungdom. jobbe for flere heltidsstillinger i omsorgssektoren. gi et bedre tilbud til barn og unge med psykiske problemer. styrke tilbudet til de som sliter med rus og psykiske problemer. stimulere til forebyggende tiltak som kostholdsveiledning, fysisk aktivitet og friluftsliv. bygge ut sykehjemsplasser og omsorgsboliger i tråd med statlige bevilgninger til formålet. at ufaglærte i pleie- og omsorgssektoren skal få tilbud om fagopplæring samt styrking av etterog videreutdanningstilbudene. igangsette prosjekt for å imøtekomme samhandlingsreformen, herunder spesialhelsetjenester på kommunalt nivå.

7 6 En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes Arbeiderparti vil at det økende antallet eldre skal ha tilgang til gode kulturtilbud og at de skal ha mulighet for å leve aktive og innholdsrike liv. Eldre i Øksnes er en viktig ressurs for kommunen. Denne ressursen må vi benytte oss bedre av enn vi gjør i dag. En god seniorpolitikk er viktig både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi trenger aktive og oppdaterte eldre arbeidstakere. Derfor er det viktig at arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes kapasitet og ønsker. Også eldre må få muligheter for etterutdanning og skolering. Det må bli lettere å kombinere arbeid og pensjon, og det bør gjøres lettere for eldre å gjøre en frivillig innsats. Det er et mål at flere eldre får delta på kulturarrangement og sosiale tilbud. Derfor vil vi at kommunen skal legge til rette for å hjelpe eldre til å delta på kulturelle aktiviteter. Kommunen skal trekke inn eldreråd, pensjonistforeningen, kulturetaten, biblioteker og skolen for å sikre et mangfoldig og lærerikt miljø. Dette vil vi blant annet gjøre ved å etablere Senter for Livsutfoldelse Eldrerådet bør ha en sentral rolle i dette arbeidet og vi har som mål å engasjere frivillige eldre til å hjelpe andre eldre. Vi vil at flere eldre skal være politisk aktive i Øksnes og bidra med sin erfaring og kunnskap. Slik blir hele lokalsamfunnet bedre. etablere Senter for livsutfoldelse. legge forholdene til rette for varierte aktiviteter for eldre i disse lokalene. stimulere til større innsats i frivillig arbeid, ikke minst i form av at «eldre hjelper eldre». gi eldre individuell tilpasning til å fortsette i arbeidslivet. bruke eldrerådet mer aktivt, og arbeide for at flere eldre får kommunale verv.

8 Øksnes et inkluderende samfunn 7 Vi vil bekjempe fattigdom og ha et samfunn der alle skal med. I dag står for mange i arbeidsfør alder i Øksnes utenfor arbeidslivet. Øksnes Arbeiderparti vil at arbeid og aktivitet skal lønne seg for alle. Folk som ikke finner plass i arbeidsmarkedet skal få et samordnet tilbud med bedre individuell oppfølging. Øksnes har en del flyktninger og arbeidsinnvandrere med fremmedkulturell bakgrunn. De er en stor ressurs for kommunen og vi må gjøre vårt beste for at de finner seg til rette og fungerer godt i kommunen. Øksnes skal ha et godt og helhetlig integreringsprogram for flyktninger i samarbeid med næringsliv, frivillige lag og foreninger. Øksnes skal også være en god kommune å bo i for personer med funksjonshemninger. Disse må også inkluderes i fellesskapet og ha gode botilbud, arbeids og aktivitetstilbud og fritidstilbud. Med gode velferdstilbud skaper vi også økt trygghet og større deltakelse. Vi ønsker å kunne tilby arbeid og et godt liv for alle våre innbyggere. videreutvikle og forbedre NAV-kontoret. bidra til boveiledning og god informasjon til flyktninger. forbedre språkopplæringen for minoritetsspråklige barn og voksne. sette i gang et eget jobbprogram for kvinner med innvandrerbakgrunn. tilby et helhetlig integreringsprogram i samarbeid med næringsliv, frivillige lag og organisasjoner. arbeide for universell utforming av bygninger og infrastruktur.

9 8 Øksnes en skapende kommune Attraktive arbeidsplasser er et grunnleggende premiss for å få unge til å flytte til Øksnes. Vi skal gå i front for at Øksnes skal bli en kommune som skal være aktiv som utviklingsaktør og tilrettelegger. Kommunen skal ha effektiv og forutsigbar saksbehandling og god kunnskap om næringslivets behov. Øksnes skal samarbeide med andre kommuner i regionen for å skape en sterk næringsregion. Reiseliv og turisme er en viktig næring i kommunen. Øksnes kommune må ha særlig god kontakt med næringsaktører innenfor dette området og ta ansvar for å videreutvikle Øksnes som turistmål. Kulturbaserte næringer må få større fokus og vi ser også et økt behov for å knytte tradisjonell næring opp mot reiseliv. Eks. fiskerinæringen som en kulturbærer. Landbruk skal fortsatt være en viktig næringsvei i Øksnes og våre bønder vedlikeholder vårt unike kulturlandskap på en utmerket måte. Øksnes AP vil satse på et framtidsrettet jordbruk i Øksnes, og vil arbeide for ny rekruttering til næringa. God inntektsutvikling, solid faglig oppfølging og forbedring av sosiale ordninger vil være viktige mål for partiet. Vi tror at satsing på lokale produkter og nærmat er veien å gå, og vil støtte levedyktige initiativ både lokalt og regionalt. Øksnes Ap mener det er et viktig å øke kunnskapen og interessen for marin sektor i kommunen. Dette kan gjøres i samarbeid mellom skole, næring og samfunn. Vårt mål er derfor å få realisert Newton(forsøksrom) - og visningsrom for marin sektor i Øksnes kommune. Arealet i kystsonen og utenfor grunnlinjen vår blir spesielt viktig i årene fremover. For at alle skal kunne ta del i disse arealene er det viktig at vi får revidert vår Kystsoneplan. Samtidig vil vi påpeke at virksomhet utenfor grunnlinjen ikke skal være i konflikt med fiskerinæringens interesser. Vårt mål er at Fiskeri-og havbruksnæringen skal videreutvikles i kommunen slik at vi kan styrke næringen og dermed bygge gode helårige arbeidsplasser på sjø og land i kommunen.

10 Øksnes en skapende kommune 9 Det er samtidig viktig å forene målet om å utvikle arbeidsplasser og næringsliv utenfor kysten vår med hensyn til fisk og miljø. Den korte avstanden samt den smale sokkelen utenfor Vesterålen utfordrer oss spesielt. Det er derfor viktig å gjennomføre kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet for uåpnede deler utenfor kysten vår, før vi tar en endelig beslutning. Vårt mål er at kunnskapsinnhenting bl.a skal inkludere samfunns-og næringsmessig virkninger og ringvirkninger for Øksnes kommune. bidra til utvikling av eksisterende næringsliv og aktivt arbeide for nyetableringer. støtte Øksnes Næringslivsforening gjennom tett samarbeid. arbeide for at innbyggerne bruker handels- og servicetilbudet i Øksnes kommune. støtte unge etablerere i startperioden. være aktiv i utviklingen av reiselivsnæringen i kommunen. føre en forutsigbar eierskapspolitikk i kommunale selskap. si ja til interkommunalt samarbeid og nei til tvangssammenslåing av kommuner. revidering av kystsoneplan. revidere kommunedelplan for Myre Havn. fortsatt bidra med næringslån til fiskeflåten. utvikle fangsbasert havbruk slik at råstoffet kan sikre helårige arbeidsplasser innenfor videreforedling. sikre en bærekraftig forvaltning av de marine ressurser. utvikle havnene i kommunen slik at vi også i fremtiden kan betjene flåten. arbeide for å bedre veier og infrastrukturen i regionen. utvikle nye industriareal og havneområder. realisere planene om Newton-og visningsrom (Marint senter) i Øksnes kommune. opprette rådgivningskontor for fiskere. statlig tilskudd til unge fiskere videreutvikles og videreføres. arbeide for en bedre landbrukstjeneste gjerne i samarbeid med andre. Øksnes kommune skal fortsatt være en aktiv part i gjerdeprosjekter for å skape et godt og konfliktfritt utmarksbeite. støtte levedyktige prosjekter innenfor småskala matproduksjon med lokal profil. være aktiv inn mot sentralt hold for å skape gode arbeidsvilkår for de som arbeider innenfor landbruk.

11 10 Øksnes en bra plass å bo Det skal være enkelt å etablere seg i Øksnes. For mange har det vært vanskelig å etablere seg i boligmarkedet. Øksnes Arbeiderparti vil jobbe for at det bygges flere boliger og at det tilbys startlån som toppfinansiering til unge familier som vil etablere seg i Øksnes. I tillegg ser vi et økt behov for å tilrettelegge tomter. Øksnes Arbeiderparti vil gi muligheter for bygging på attraktive tomter, samt omdisponering av areal for å nå boligpolitiske mål. Et godt kultur- og fritidstilbud er viktig for innbyggerne i Øksnes. Vi vil ta initiativ til et lokalt kulturløft for kommunen. Øksnes Arbeiderparti vil styrke tilbudet på kulturskolen og støtte sterkere opp om frivillige lag og foreninger. Vi vil videreutvikle Øksnesdagene i samarbeid med lag og foreninger og kulturetaten i kommunen. Biblioteket skal også være en viktig del av en lokal kulturarena, med informasjon, opplevelser og kompetanseformidling. Det bør flyttes og samlokaliseres med «Senter for livsutfoldelse». I Senter for Livsutfoldelse bør det være mulighet for kino, teater og forestillinger. Senteret skal være en storstue for Øksnesskolen. I Øksnes har vi unike muligheter til friluftsliv og vi må tilrettelegge tur- og rekreasjonsområder for innbyggerne. stimulere til bygging av utleieboliger. styrke kulturtilbudet - bla ved å videreutvikle Øksnesdagene. at frivillige organisasjoner får låne kommunens lokaler. tilrettelegge for attraktive tomter i alle deler av kommunen. etablere kulturarena i senter for livsutfoldelse. reasfaltering og nyasfaltering av kommunale veier. fortsatt arbeide for gang-og sykkelstier.

12 Øksnes en brukervennlig kommune 11 Øksnes Arbeiderparti vil at Øksnes skal være en moderne, fleksibel, effektiv og servicevennlig kommune. Vi vil utvikle kvalitet og innhold i tjenestene gjennom tett samarbeid mellom ansatte, politikere og innbyggere. Alle innbyggerne til kommunen skal ønskes velkommen og motta en oversikt over det kommunale tjenestetilbudet. Øksnes kommune skal ha tjenester av god kvalitet. Vi sier nei til konkurranseutsetting og privatisering av grunnleggende tjenester som skole og omsorg. I stedet vil vi forbedre det offentlige tilbudet, og vi vil videreutvikle det gode samarbeidet vi har med frivillige organisasjoner i omsorgarbeidet. fornye Øksnes kommune ved å tilby bedre kvalitet og raskere svar på henvendelser. forbedre kommunens informasjon og tjenestetilbud over Internett- det er et mål at alle søknadsskjemaer skal kunne hentes og sendes elektronisk. si nei til privatisering og konkurranseutsetting av skole, eldreomsorg og andre grunnleggende velferdstjenester. videreutvikle trepartssamarbeidet slik at omstilling, fornyelse og utvikling i kommunen skjer i nært samarbeid med de partene. legge til rette for økt frivillighet i Øksnes. Støtte Øksnes Frivillighetssentral med grunnfinansiering. bidra til videreføring av velkomstpakken til de som flytter til kommunen. tilby flere ansatte som ønsker det heltidsstilling. arbeide for en utviklingsorientert kommune som er fleksibel, prosjektorientert og innovativ.

13 12 Øksnes Arbeiderpartis åtte viktigste saker i Sikre en trygg og god oppvekst for barn og unge. 2 Sikre en god offentlig fellesskole der alle barn opplever mestring. 3 Sikre god omsorg i alle livets faser. 4 Sikre at eldre kan ha mulighet til å leve aktive og innholdsrike liv. 5 Sikre at vi har et inkluderende samfunn, der alle skal med. 6 Sikre at Øksnes Kommune er en aktiv utviklingsaktør og tilrettelegger for etablert og nytt næringsliv. 7 Sikre at Øksnes Kommune er en bra plass å bo. 8 Sikre at Øksnes Kommune er en moderne, fleksibel, effektiv og servicevennlig kommune. Godt valg!

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Kommuneprogram for Vågan Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram for Vågan Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Vågan Arbeiderparti 2011 2015 Alle skal med 1 Fremtidens Vågan Vågan er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 Dyrøy Arbeiderparti Kjære velgere! Vi bor i en kommune med et utrolig godt samhold og lang erfaring i å bygge i lag. Dyrøy Ap tror at dette er oppskrifta også i framtida. Vi

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN 1 ASKIM ARBEIDERPARTI Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM OPPVEKST NÆRINGSLIV BARNEHAGER Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE SKOLE BO OG LEVE I ASKIM SAMFERDSEL ET INKLUDERENDE

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM FOR STRAND ARBEIDERPARTI 2011-2015

KOMMUNEPROGRAM FOR STRAND ARBEIDERPARTI 2011-2015 KOMMUNEPROGRAM FOR STRAND ARBEIDERPARTI 2011-2015 STRAND KOMMUNE- ALLE SKAL MED www.strand.arbeiderparti.no Bli venn med oss på Facebook. Strand Arbeiderparti 1 Fremtidens Strand... 3 En trygg oppvekst...

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 12. mars 2013, 16.30 19.30 Sted: Kvarøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen,

Detaljer

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Lørdag 20. juni 2016 Det fantastiske prosjektet «fagbrev på jobb» gjør stor suksess flere steder i landet og i Nord-Trøndelag har det vært jobbet fantastisk

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Dyrøy Arbeiderparti Program 2011-2015

Dyrøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Dyrøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Hvis kvalitet og trygghet er viktigst Dyrøy Arbeiderparti Vi i Dyrøy Arbeiderparti setter verdiene frihet, likhet og solidaritet i høysetet. Vi vil skape et rettferdig

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

TJENESTEUTVIKLING OG MYNDIGHETSUTØVING

TJENESTEUTVIKLING OG MYNDIGHETSUTØVING TJENESTEUTVIKLING OG MYNDIGHETSUTØVING Hovedmomenter i diskusjonsutkast til forhandlingsmøte 12. april Tre hovedpunkter: Basistjenester mål, prinsipper og lokalisering Spesialiserte faglige tjenester mål,

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer