Sameiemøte 2013 Nasle Bryggesameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiemøte 2013 Nasle Bryggesameie"

Transkript

1 Sameiemøte 2013 Nasle Bryggesameie Styret innkaller herved til sameiemøte søndag 25/8 kl Sameiemøtet holdes på Emmaus. Vedlegg til innkalling: Regnskap og revisjon og budsjett Konstituering: a. Godkjenning innkalling med angitt dagsorden b. Valg av møteleder c. Godkjenning av fullmakter d. Valg av to sameiere til signering av protokoll sammen med møteleder Sak 1: Årsberetning Styret har hatt 6 styremøter gjennom året. Oppføring av vaktbod: Vaktboden er oppført, og som sikkert de fleste har sett så har enkelte momenter tatt tid å ferdigstille. Nasle Bryggesameie har som tidligere informert en leieavtale med grunneier vedrørende vaktboden, og oppføring av vaktboden er i sin helhet utført av grunneier. Per i dag så har vi endelig fått muligheten til å tilby alle sameiere en flott og hyggelig plass å tilbringe «vakttiden» på. Prosessen frem til dette har vært lang og til tider meget tidkrevende, men når resultatet blir så bra som det har blitt så får vi konkludere med at det var verdt det! Elektrisk anlegg: Etter siste års endringer virker det nå endelig som om at dette fungerer tilfredsstillende. Vi har årlig inspeksjon av anlegget. Vannstand i kum: Uten å kunne konkludere eksakt hva som er grunnen så er det til tider alt for høy vannstand i kum ved vaktbod. Vannet står da over kraner etc, og dette har medført skader på en kran, som ble skiftet ut samtidig med tilkobling av vann til vaktboden. Vi får følge ekstra med på dette nå fremover, og iverksette tiltak for å rette opp i dette. Opplysninger fra sameiene: Det har gått med mye tid på utarbeidelse av forsendelser og innhenting av opplysninger fra sameierne i året som har gått. Per i dag så er vi ikke helt ferdige med dette, men målsetningen er at alt er på plass i løpet av Dette vil medføre at vi får registrert inn alle sameiere i Brønnøysundregistrene, og imøtekommer da krav fra Enhetsregisterloven 6. Diverse: Dugnad vår/høst er gjennomført som tidligere år. Rydding, plenklipping og annet forefallende arbeid på anlegget utføres også i 2013 av Ryczek Montering. Samme firma har også ansvaret for vask av vaktboden. Det utføres «enkel» vask hver uke, og litt mer grundig vask hver 14. dag. 1

2 Sak 2: Regnskap Se eget vedlegg Sak 3: Innløsning av sameiets lån i Nordea. Årsmøtet 2012 vedtok at styret skulle sende ut brev til alle sameiere med forslag om at alle sameiere skulle foreta en engangsinnbetaling tilsvarende 2000,- pr breddemeter pr båtplass. Formålet med dette er innløsning av lån i Nordea med lite gunstige betingelser. Styret har mottatt 88 positive tilbakemeldinger på dette brev til sameierne, og 3 som er positive, men med forbehold.. Forslag til vedtak: Alle sameiere betaler inn et engangsbeløp på kr. 2000,- per breddemeter båtplass som tidligere varslet. Giro sendes ut til sameiere med betalingsfrist 30/ Lån i Nordea, per august 2013 på kr ,- innløses så i løpet av Styret gis fullmakt til å inngå noen individuelle betalingsavtaler med enkeltsameiere etter skriftlig, begrunnet søknad. Sak 4: Årsavgift. Det foreslås ingen endring i årsavgiften. Sak 5: Budsjett Se eget vedlegg Sak 6: Båtlengder Det vises til saksfremlegg og drøfting i sameiermøtet 2012 (referat ). Per i dag har vi flere båter i anlegget som ikke er innenfor de begrensninger på lengde som er gjeldende. Lengdebegrensingene har vært diskutert tidligere uten at endring i reglene har blitt konkludert. Sameiemøtet 2012 fattet følgende vedtak med akklamasjon: Styret fremsatte så følgende forslag: Forslaget om dispensasjonsregel avvises nå. Nytt forslag vedrørende økning av største båtlengde utarbeides av styret til neste år og fremlegges på sameiermøte De innleverte forslagene vil bli tatt med i bakgrunnsmaterialet som styret skal benytte i sitt arbeid. Styret kan fortsette dagens praksis med hensyn til påtale av for lange båter til neste år. Styret oppnevnte i styremøte den Halvor Sørbye og Torgeir Lømo som arbeidsgruppe for utarbeiding av utkast til nye regler for båtlengder. Gruppens forslag ble drøftet og bearbeidet i styremøtet og fremmes for sameiermøtet som styrets forslag til vedtak. Saksfremlegg i III punkter med redegjørelse for sameiets gjeldende regler, andres praksis og forslag til vedtak: I: Gjeldende regler for båtlengder og båtbredder Gjeldende regler og bestemmelser i Nasle bryggesameie for båtlengder og båtbredder kan knyttes til 3 dokumenter i sameiet. A) Nasle bryggesameies sameieravtale punkt III, 4.de avsnitt, 2.dre setning (markert med kursiv): Båtplassene kan bare tildeles og eies av sameiere som disponerer fast eiendom som er utskilt fra gnr. 30 bnr. 1 (eiendommen Grefsrød) i Rygge kommune. Båtplassene tillates bare benyttet av båter inntil 8,5 meters lengde. B) I tillegg vises til detaljerte anvisninger om båtplassbredder og priser vedlagt forespørselen om båtplassønsker som ble utsendt alle for signatur ved opprettelsen av sameiet: 2

3 Oversikt over båtplassbredder og priser Det opereres med brutto bredde ved angivelse av båtplass. Til fradrag kommer utriggere og klaring. Gangbar utrigger er 0.50m bred, mens ikke-gangbar utrigger er 0.10m bred. Videre anbefales det å regne med 0.15m klaring på begge sider for 2.0 til 3.0m plass og 0.20m klaring på begge sider for 3.5m plass. For 2.5 m plass er det valgfritt å ha gangbar utrigger eller ikke. Samme pris. Ikke-gangbar øker netto bredde med 20 cm. Brutto bredde Fradrag Gangbar utrigger Gangbar platting Fradrag for Passer for båter pa båtplass klaring på en side på Y-jemet utrigger m/bredde inntil 2.0m 0.30m nei ja 0.10m 1.60m 2.5m 0.30m nei ja 0.10m 2.10m 2.5m 0.30m ja nei 0.30m 1.90m 3.0m 0.30m ja nei 0.30m 2.40m 3.5m 0.40m ja nei 0.30m 2.80m C) Endelig vises til beskrivelsen av fortøyning og fendring i båtplassene i Veiledning for bruk av bryggeanlegget (sist revidert i styremøte ): Fortøyning: Det er en tendens til at båtene vokser. Styret vil gjøre oppmerksom på at båtbreddene ikke må bli så store at båten ligger og spenner mot utriggerne. Det er flere måter å fendre på: Tradisjonelle fendere på båten. Fendere festet på utriggerne. Dette kan gjøres med tau eller straps. (Obs ikke bor eller skru i stålrørskonstruksjonen, pga. fare for korrosjon). Spesialinnkjøpte bryggefendere til å feste i hele lengden på utriggeren. Her finnes flere løsninger, og havnekomiteen kan være behjelpelig med forslag. Egne spesialløsninger. Vi oppfordrer alle kreative sjeler til å lage slike så pene som mulig, men vil ikke på dette tidspunkt legge for mye restriksjoner på dette. En løsning som har vært endel brukt, er et tykt tau surret pent rundt utriggeren i hele lengden. Vi regner med at man vil lage noe som både er praktisk og pent om enn ikke likt for alle. Et krav er at slike løsninger ikke blir skjemmende sett fra molo eller land. Styrets oppsummering av gjeldende, eget regelverk: Etter styrets vurdering viser ovenstående punkter et behov for tydeliggjøring og forenkling av sameiets bestemmelser om såvel båtlengde som båtbredde med krav til fendring. Eksempelvis er breddebestemmelsene under punkt B og C ikke samsvarende. Veiledningens pragmatiske minimumskrav til fendring med tykt tau surret pent rundt utrigger i hele lengden gir rom for bredere båter enn minimumskravene fastsatt i skjemaet under punkt B. Sameieavtalens maxgrense beskrevet i punkt A er 8,5 m uten hensyntagen til om det er en 2 m plass eller 3,5 m plass - hvilket kan synes urimelig. Sameiets overordnede behov er å fortsatt ha et enkelt, forståelig regelverk som sikrer så vel anlegget som sameiernes båter mot skader ved alminnelig bruk knyttet til fast fortøyning av båter og ved manøvrering i anlegget. II: Andre båthavners praksis og regelverk Gjeldende regler for beregning av båtlengder og båtbredder i nærliggende båthavner har vært søkt innhentet fra Fuglevik marina, Søly båthavn og Knutvika brygger samt Son marina. 3

4 Fuglevik marina (Rygge båtforening) har tilsynelatende det enkleste regelverket. De legger i utgangspunktet kun breddemål til grunn. Kasserer Morten Jensen i Rygge båtforening gir imidlertid følgende tilleggskommentar i epost: Vi har ingen øvre grense på lengden, men den gir seg i grunn selv p.g.a av avstand mellom brygger og plassen i havna og ikke minst lengden på uteriggerne, på 4,5 meters plassene er uteriggerene 12 meter, vi godtar bare rundt 2 meter utenfor det. På 4 meters plassene er uteriggerne kun 10 meter, 3,5 meter plass, 8 meter. Med andre ord brukes likevel sunn fornuft og skjønn av Fugleviks havnestyre i forhold til sikring av det nødvendige manøvreringsrom mellom utriggerne fra begge sider. Lengste båt med fast plass i deres anlegg er imidlertid på hele 47 fot (4,5 meters plass). Søly båthavn og Knutvika brygger har et mer detaljert regelverk knyttet til både lengde- og breddehensyn for de ulike deler av anlegget. Man tar da utgangspunkt i konkrete mål for anleggets (også for dybdeforhold i Knutvika) topografi som avstand mellom utriggere og krav til fendring. Knutvika krever eksempelvis at Båtplassen skal være minst 50 cm bredere enn båtens største bredde. Ved befaring av begge anlegg ser en at båtlengdene i mange tilfeller er til dels flere meter lengre enn utriggerne. Son marina har 2 forhold som regulerer båtstørrelsen: Netto, innvendig breddemål på båtplassen ( lysåpning ) legges til grunn samt båtlengde relatert til utriggerlengden. I gjeldende Leie- og ordensreglementet for Vestby kommunale båthavn i Son gis bestemmelsen i deres punkt 5: Fortøyningsbestemmelser, underpunkt 5.1, siste avsnitt: Max båtlengde (loa) inntil 1/3 lengre enn utriggeren (6 m utrigger; inntil 8 m båt, 8 m utrigger; inntil 10,6 m båt og 10 m utrigger; inntil 13,3 m båt). Max båtbredde (boa); plassens lysåpning minus ca 50 cm til fendring og slingring. Styrets oppsummering andres, gjeldende regelverk: Grad av detaljering i gjeldende regelverk varierer fra havn til havn, men alle ivaretar visse minimumskrav til fendringsrom mellom båter og utriggere, forholdstall mellom båtlengde og utriggerlengde og avstandsvurderinger mellom flytebrygger knyttet til max båtlengde. Skjønnsutøvelse anvendes i større eller mindre grad. III: Styrets forslag Styret legger til grunn at vår havn sammenlignet med alle de andre båthavnene i saksfremstillingen, har meget romslige avstander mellom flytebryggene hvilket tilsier at man uten fare for redusert sikkerhet ved manøvrering trygt kan øke tillatt båtlengde fra max 8,5 m. Styret mener det er klokt å tilstrebe et enkelt regelverk som ivaretar sikkerhetskravene i havna, er lett å forstå samt å håndheve for sameiets kontrollorgan styret; mao minst mulig skjønnsutøvelse. Styret vurderer Sons regelverk som hensiktsmessig og enkelt å administrere, men vurderer fendringsbehovet noe mindre utifra vår havns meget gode skjerming mot bølger. Nåværende bestemmelse: Sameieravtale punkt III, 4.de avsnitt, 2.dre setning (markert med kursiv): Båtplassene kan bare 4

5 tildeles og eies av sameiere som disponerer fast eiendom som er utskilt fra gnr. 30 bnr. 1 (eiendommen Grefsrød) i Rygge kommune. Båtplassene tillates bare benyttet av båter inntil 8,5 meters lengde. Vurdering fra Pantona vedr båtlengder: Tar man utgangspunkt i en båtplass med CC mål ( center / center utrigger ), så blir lysåpningsmålet 30cm mindre der hvor det er gangbar utrigger på en side og fortøyninsbom på den andre siden. Er det bare fortøyningsbommer, så trekkes det fra 10cm for å få lysåpningsmålet. F. eks. CC 3,0 gir 2,7 i lysåpning hvis det er gangbar / fortøyning. På lysåpningsmålet så anbefaler vi som dere også foreslår 15 20cm på hver side til fendring. Litt avhengig av båtstørrelsen. Større båter trenger større fendere. Dvs at en CC 3,0m båtplass gir 2,4m båtbredde, osv. Når det gjelder båtlengde kontra bomlengde, så anbefaler vi normalt 1,5 2m lengre båt enn bomlengden. Dvs 8m bom gir max 10m båt. Her igjen må det utvises skjønn avhengig av hvor utsatt bryggeanlegget ligger for vær og vind. Ute hos dere og bak moloen med utelukkende vind i fra syd og hvor båtene ligger langs med vindretningen, så kan man kanskje strekke lengden noe ut over maxlengden. Det må igjen dere selv avgjøre. Syntes imidlertid at båtlengder over 11m på en 8m bom er noe langt. Men igjen, det må dere avgjøre. Hvis anlegget har fungert med disse lengdene siden vi bygde det i 2000, så vil det sikkert fungere i fremtiden også. Faren med for lange båter er jo overbelastning på bommene. Det blir stor kraft der ute i enden på bommen og inne på bryggefestene. Med vennlig hilsen SF_Pontona_NORGE_AS_Epost_B Tor-Øyvind Halvorsen Daglig leder Forslag til behandling i sameiemøtet vedr sameieravtalens punkt III, 2.ndre setning: Max båtlengde (loa) inntil 1/3 lengre enn utliggeren (eksempelvis: 8 m utligger tillater inntil 10,6 m båt, osv). Max båtbredde (boa); plassens lysåpning (nettomål mellom utliggere) minus minimum ca 10 cm til fendring. NB. Styret er delt i denne saken, og ønsker derfor ikke å fremme enhetlig forslag til behandling fra styret. Sak 7: Vaktbod Informasjon og gjennomgang av kostnader, budsjett og gjennomføring av prosessen. Sak 8: Utleie av båtplasser Informasjon om rutiner og erfaringer knyttet til utleie av båtplasser via styret. Sak 9: Utsendelser Styret ønsker å minne om vedtak i fra 2012 om kun elektronisk utsendelse av referat fra årsmøtet og lignende. Sameiere som ikke kan motta e-post må meddele styret om dette, og de vil inntil videre motta info som tidligere via post. 5

6 Sak 10: Vedlikehold og internkontroll Status på bryggeanlegget i sin helhet med beskrivelse av internkontrollrutiner. Vedrørende tidsplan for utskifting av kjettinger og moringer, ref vedtak sameiemøte 2012, så vil det som er påkrevet ordnet raskt bli utført av Stein Stavdahl Paulsen i løpet av Videre utskifting vil deretter bli utført etter avtale og prioritering utført i samarbeid mellom Stein Stavdahl Paulsen og styret. Sak 11: Registrering Brønnøysundregistrene Vedtak i fra sameiemøtet 2012 vedrørende innhenting av personalopplysninger fra sameiere er utført. Dog så har ikke alle svart på denne henvendelsen, og prosessen må da fortsette med kontakt via telefon med de sameiere som ikke har besvart hittil. Når alle nødvendige opplysninger er mottatt fra alle sameiere vil registreringen i Brønnøysundregistrene utføres av eksternt selskap med taushetsplikt samt tilgang til registrering av denne typen opplysninger via Altinn. Sak 12: Innkomne forslag Forslag til årsmøte fra Halvor Sørbye og Calle Wennersten: Vaktordningen tas opp som sak vedr. frekvens. Det foreslås at vakten reduseres til en person fra hver båtplasseier, dvs. at vaktene gå hver annen dag igjennom sesongen Begrunnelse: Det har vært en betydelig reduksjon i tyvetokter fra utenlandske bander etter at politiet i stor grad har lykkes å beslaglegge stjålne motorer. Før om årene kunne vi ofte påtreffe mistenkelige personer på vandring i bryggeanlegget. Det ser ut til å ha endret seg. Det ser også ut til å være flere som uteblir fra vaktene sine. Det er lettere huske vakten når den skal tas sammen med en annen båteier. Bøtene blir svært urimelige hvis de ikke kreves inn for alle tilfeller av uteblivelse. Vaktboden er blitt flott og er i seg selv forebyggende. Styrets kommentar: Anbefaler dagens vaktordning opprettholdt. Sak 13: Valg Styret har bestått av: Lars Otto Ruud, leder Gunnar Horgen, kasserer Bjørn Arvesen, styremedlem, Torgeir Lømo, styremedlem, Varamedlemmer: Valgkomite: Revisor: Arild Fridstrøm Arne Ingebrigtsen Helge Aker Øyvind Rosnes Tor Brynildsen. Styreleder Lars Otto Ruud og styremedlem Torgeir Lømo er på valg. Likeledes varamennene, valgkomiteen og revisor (velges for ett år ad gangen). 6

7 Valgkomiteens forslag til valg på årsmøte NASLE BRYGGESAMEIE 2013: Styret: Leder : Torgeir Lømo Styremedlem : Lars Otto Ruud Styremedlem : Bjørn Arvesen ( gjenstår 1 år ) Styremdlem : Gunnar horgen ( gjenstår 1 år ) Varamedlemmer: Arild Fridstrøm Tommy Olsen Valgkomite: Helge Aker Thomas Binnie Revisor: Tor Brynildsen. Etter sameiemøtet vil det som vanlig bli anledning til en mer fri diskusjon (dersom tid), med innspill til styret og sameiet. Det kan ikke fattes vedtak under dette punktet. 7

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2009 Dato: Søndag 19. april 2009 kl. 14:00 Sted: Havnen i Idsal Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg av møteleder og to medlemmer

Detaljer

Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015

Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015 1 Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015 1 Formål Småbåtlaget skal ha som formål å ivareta medlemmenes interesse for båt- og sjøliv. Laget skal

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Som vedlegg (bakerst i heftet) finner du ytterligere

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 Org nr : 998 846 471 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 1 KONSTITUERING Det var 25 boligeiere tilstede + 4 fullmakter, totalt 29 gyldige stemmer Innkalling:

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer