Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie"

Transkript

1 Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag kl Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon og budsjett Konstituering: a. Godkjenning innkalling med angitt dagsorden: Godkjent b. Valg av møteleder: Lars Otto Ruud ble valgt til møteleder c. Godkjenning av fullmakter: Til sammen 5 fullmakter ble innlevert og godkjent. 22 medlemmer var fysisk til stede. d. Valg av to sameiere til signering av protokoll sammen med møteleder: Thomas E. Binnie jr og Øivind Rosnæs ble valgt til dette. Sak 1: Årsberetningen ble lest av Lars Otto Ruud. Styret har hatt 6 styremøter gjennom året. Oppføring av vaktbod: Søknadsprosess vedrørende oppføring av vaktbod ble startet i september med gjennomføring av møter med Rygge kommune. Søknad ble sendt i oktober, og saken ble som ventet behandlet av både fylkesmannens miljøvernavdeling samt plan og miljøutvalget i Rygge kommune. Etter befaring med plan og miljøutvalget i Rygge kommune fikk vi godkjent søknaden i desember. Prosessen videre tok lengre tid enn ventet, og endelig vedtak/tillatelse til igangsetting kom først Som tidligere informert så måtte eierforholdet endres for vaktboden. Det var ikke mulig å få tinglyst pant for Nasle Bryggesameie i vaktboden, og vi kom da til slutt frem til en meget god avtale med grunneier som løste dette via en leieavtale. Leieavtalen sikrer Nasle Bryggesameie full disposisjonsrett over vaktboden i samme tidsrom som leieavtalen på bryggeanlegget. Elektrisk anlegg: Grunnet tidligere problemer med det elektriske anlegget for strøm ut på bryggene ble det lagt opp nytt opplegg for dette. Kabler etc. er trukket på nytt, og el uttak for bryggene er nå plassert på molo. Det er nå ingen skjøter i kablene som tidligere, noe som skal ekskludere svake punkter i disse. Samtidig med denne prosessen ble det gjennomført en dialog med Storm Elektro vedrørende klage på regning for reparasjon og inspeksjon av anlegget i 2011, noe som medførte at vi fikk kreditert største del av denne regningen. Det nye el opplegget er levert av Totaltek AS, og årlig påkrevet sjekk av anlegget er også bestilt av disse. Hvis det i fremtiden skulle være ønsket strømuttak ute på bryggene så kan dette løses via å legge dette opp i fra dagens strømsøyler. Hjemmesider: Nye hjemmesider er satt opp og adressen er Her vil det finnes generell informasjon vedrørende vakter, rutiner, kontaktinformasjon etc.

2 Diverse: Dugnad vår/høst er gjennomført som tidligere år. I tillegg har vi avtalt rydding, plenklipping og annet forefallende arbeid på anlegget med Ryczek Montering. Det har også vært påkrevet å skifte ut diverse defekte planker på brygger, leidere etc. En badetrapp er også skiftet ut grunnet defekt trinn. Det kom en kommenter til årsberetningen fra Braathen, hvor de nye hjemmesidene Nasle.no ble berømmet. Årsberetningen ble så tatt til etterretning. Sak 2: Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Gunnar Horgen (Se eget vedlegg) Regnskapet ble enstemmig godkjent. Sak 3: Årsavgift Saksfremlegg: Det ble vedtatt en økning av bryggeavgiften i Det viser seg at det er påkrevet med enda en økning i bryggeavgiften. Fra 2012 vil vi ha nye faste kostnader knyttet til vaktboden, ca , ref. budsjett. I tillegg er det påkrevet å starte med å skifte ut kjettingene i anlegget. Orientering om totalkostnad og prosess for utskifting av kjettinger beskrives i detalj under punkt 10 «Vedlikehold og internkontroll». Forslag til vedtak: Styret foreslår at årsavgiften økes fra 875, pr bryggemeter til 1.000, pr bryggemeter. Det ble foreslått at Stein Stavdahl Paulsen (se sak 10.1) skulle redegjøre for møtet sin vurdering av tilstanden for kjettinger og moringer. (Se egen redegjørelse). Stein kom også med et uforpliktende kostnadsoverslag (se eget vedlegg). Total utskifting av alle kjettinger og sjakler vil koste rundt , kroner. Stavdahls anbefaling er at vi starter utskifting av kjettinger og sjakler på E brygge, og foretar punktutbedring innover. I neste runde tar vi så D brygge osv. etter behov. Etter en del diskusjon, hvor man også kom inn på budsjettet (se under sak 4 nedenfor), ble forslaget til ny årsavgift på kr. 1000, per breddemeter enstemmig vedtatt. Sak 4: Budsjettet ble så presentert av kasserer (Se eget vedlegg) Det kom her til en lengre diskusjon. Thomas Binnie foreslo at styret skulle legge frem forslag til at sameiet skulle betale inn lånet vi har i Nordea (per dags dato kr ,00) ved at det gjøres en engangsinnbetaling fra alle sameiere, noe som vil beløpe seg til kr: 1918,90 pluss omkostninger, avrundet til kr. 2000, per breddemeter. Innbetalingen vil således for en 2,5 meters plass beløpe seg til kr. 5000,00. Evt. overskudd vil tillegges kapitalen vår. Begrunnelse er at dette er et kostbart lån, med ca. 9 % rente, som betyr at vi betaler ca. kr , i rente per år. Det er vanskelig å forhandle om lavere rente, da sameiet som sådan ikke har noen verdi å pantsette. Videre at vi skal ta all utskifting av kjettinger etc. med en gang. Halvor Sørbye kommenter at en slik engangsinnbetaling støttes, men at vi bør ta utskifting av kjettinger etc. i henhold til forslaget fra Stein, dette vil holde mål faglig. Etter en ny runde med diskusjon blir dette vedtatt. Forslaget som ble vedtatt, er da som følger: Styret sender ut et brev sammen med referatet fra årsmøtet, med informasjon om at man ønsker at alle sameiere skal foreta en engangsinnbetaling

3 tilsvarende kr. 2000, per breddemeter, og således innfri lånet vi har i Nordea. Det settes en frist for sameierne til en evt. protest. Dersom det kommer inn protester, må vi ta et ekstraordinært sameiermøte på dette før det kan settes i verk. Sak 5: Båtlengder. Saksfremlegg: Per i dag har vi flere båter i anlegget som ikke er innenfor de begrensninger på lengde som er gjeldende. Sak om begrensing av lengde har vært diskutert tidligere uten at endring i reglene har blitt konkludert. Vi kan ikke fortsette med å ha stilltiende samtykke på dette punktet. Forslag til vedtak: Sameiere kan søke om dispensasjon vedrørende båtlengde til styret. Styret har ikke rett til å gi dispensasjon på lengde mer enn 1 meter utenfor pongtong, samt at baugspyd ikke skal stikke innover brygge. Det ble en lengre diskusjon, hvor mange forslag ble spilt inn. Thomas Binnie jr. leverte inn et forslag med to alternativer, et hvor største båtlengde skulle økes til 9,5 meter, alternativt at man fjernet hele lengdebegrensningen. Halvor Sørbye leverte inn et forslag om at lengste båtlengde skulle begrenses til 1/3 av senteravstanden mellom bryggene. Han hevdet at dette var «gjeldende faglig standard» for slike anlegg i dag. Styret fremsatte så følgende forslag: Forslaget om dispensasjonsregel avvises nå. Nytt forslag vedrørende økning av største båtlengde utarbeides av styret til neste år og fremlegges på sameiermøte De innleverte forslagene vil bli tatt med i bakgrunnsmaterialet som styret skal benytte i sitt arbeid Styret kan fortsette dagens praksis med hensyn til påtale av for lange båter til neste år. Dette forslaget ble vedtatt med akklamasjon. Sak 6: Vaktbod Informasjon og gjennomgang av prosjektet i sin helhet med kostnader, leiekontrakt med grunneier etc. Bifalt fra sameiermøte. Sak 7: Utleie av båtplasser Informasjon om rutiner og erfaringer knyttet til utleie av båtplasser via styret. Pr juni 2012 er det leid ut 3 ordinære plasser og 4 jolleplasser via styret. Leier og utleier forholder seg til skriftlig avtale utarbeidet av styret, og alles interesser og plikter er sikret via denne. Sak 8: Innkomne forslag Det er ikke innkommet noen forslag til styret.

4 Sak 9: Informasjon og status på strømanlegget Som tidligere nevnt så har det vært utført utskifting av strømanlegg til bryggene. Arbeidet ble gjennomført i fjor vinter til en totalkostnad på ,. Alt er nå testet og godkjent, og det er også bestilt årlig sjekk av strømanlegget. Sak 10: Vedlikehold og internkontroll Status etter inspeksjon utført av Stein Stavdal Paulsen blir fremlagt på møtet. Gjennomgang av internkontroll rutiner for Nasle Bryggesameie som skal igangsettes i fra høst Sak 11: Informasjon om ny forsikring av bryggeanlegget Vårt tidligere forsikrings selskap, Gjensidige, varslet om en meget stor endring av årlig kostnad på forsikring av bryggeanlegget. Styret valgte å gjennomføre en sjekk i markedet, og klart å oppnå en besparelse på ca. kr , per år ved å endre til Nemi forsikring. Dekningen er også bedre enn tidligere, og inneholder bla. annet høyere sum for skade på 3. part samt fri rettshjelp. Sak 12: Valg Valgkomiteens innstilling er som følger: Lars Otto Ruud, leder gjenstår 1 år Gunnar Horgen, kasserer på valg 2 år Torgeir Lømo, styremedlem gjenstår 1 år Bjørn Arvesen, styremedlem på valg 2 år Varamedlemmer: Arild Fridstrøm på valg 1 år Tommy Olsen ny 1 år Valgkomite: Helge Aker på valg 1 år Øivind Rosnæs på valg 1 år Revisor: Tor Brynildsen på valg 1 år Kasserer Gunnar Horgen og styremedlem Bjørn Arvesen er på valg. Varamedlemmer, valgkomite og revisor velges for ett år ad gangen og er da også på valg. Valgkomiteens innstilling medfører en endring som erstatter varamedlem Arne Ingebrigtsen med Tommy Olsen Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon. Sak 13: Registrering Brønnøysundregistrene Det er påkrevet at vi sørger for registrering av alle andelseiere i Brønnøysundregistrene. For å gjennomføre dette må styret innhente personalia på alle andelseiere. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å starte innhenting av personalia på andelseierne til bruk for den påkrevede innmelding av alle andelseiere i Brønnøysundregistrene. Styret beslutter mest egnet og sikker måte for gjennomføringen av denne prosessen. Enstemmig vedtatt.

5 Sak 14: Informasjon vedr sameiet. Det ble foretatt en liten endring i forslaget, hvor ordene «ikke via post» ble endret til «sendes ut via e post» Forslaget ble da som følger: Styret ønsker å ha færre post utsendelser til alle andelseiere per år. Dette grunnet både kostnader og arbeidsmengde. På sikt kan mye distribueres via e post, men per i dag er det ikke opparbeidet et komplett register med e postadresser. Forslag til vedtak: Komplett register med e post på alle andelseiere opprettes for fremtidig benyttelse til utsendelse av informasjon og etc. Referat etter årlige sameiermøter sendes ut via e post, og legges også ut på våre hjemmesider senest 3 uker etter avholdt årsmøte. Dette ble enstemmig vedtatt. Det fremkom forslag fra Henning Sohlman Lund om at hjemmesidene skulle bli «lukket» dvs. at man må legge inn et passord for å komme inn på sidene. Dette for å unngå at offentligheten og evt. kriminelle miljøer skal ha tilgang til informasjon blant annet om vaktlister osv. Styret ble overlatt denne vurderingen. Sak 15: Eventuelle saker til informasjon og diskusjon (vedtak kan ikke gjøres på dette punktet, men sameierne kan gi signaler til styret om saker som kommer opp). Det ble påpekt at på flere seilbåter står skjøter og fall og slår i vinden hele sommeren. Dette er til stor sjenanse for naboer og man må unngå dette. Seilbåteiere oppfordres nok en gang til å sikre at dette ikke skjer. Når man har vikarer til å ta vakter for seg, må disse informeres bedre om rutiner, ansvar osv. Dette påhviler den enkelte sameier som benytter vikarer. Det ønskes at ventelister på bredere plass og nye plasser oppdateres og sendes ut med referatet. Bedre skilting på bryggen etterlyses. Lars Otto Ruud er i gang med dette arbeidet. Det er utarbeidet en informasjonsfolder vedrørende gjesteplassene, som blant annet sier at det kun er lov med maksimalt 2 døgn per besøkende, samt at det er en begrensning av gjestebåtens lengde på maksimalt 35 fot. Møtet ble så hevet. Larkollen 19.august 2012 Thomas E. Binnie jr. Øivind Rosnæs

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Sameiet Kystad Terrasse

Sameiet Kystad Terrasse Sameiet Kystad Terrasse Innkalling til Årsmøtet 2007 I Byåsen Kirke (Tidligere Halset Kirke) torsdag 26.04.2007. kl. 19.00 1. Årsmøtets lovlige innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Åpning

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Utgave 1 1. mars 2015

Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning side 1 Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FDV- håndbok Del 1 - Forvaltning Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer