Årsregnskap Forretningsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2008 146. Forretningsår"

Transkript

1 Årsregnskap Forretningsår

2 Styrets årsberetning for 2008 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og i Songdalen kommune. Søgne og Greipstad Sparebank tilpasser, markedsfører og leverer bankog forsikringstjenester. Bankens visjon er å gjøre Søgne og Songdalen til ett enda bedre sted å leve. Norsk økonomi har i flere år nå vært i markert oppgang ble imidlertid året da omslaget kom og det kom raskt. Det gikk fra finansuro til finanskrise høsten 2008, synliggjort med at de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt under offentlig administrasjon. Dette førte til at banker over hele verden ble usikre på egen og andre bankers finansielle stilling. Bankene vegret seg for å låne penger til hverandre og dermed økte pengemarkedsrenten. Påslaget i forhold til pengemarkedsrenten økte også betydelig og for mindre og mellomstore norske banker var påslaget en tid hele 300 punkter (3,0%). Dette er noe bedret senere i 2008, men ligger fortsatt betydelig over tidligere nivåer. De økte pengemarkedsrentene førte til at bankene måtte øke utlånsrenten som igjen førte til høyere finansieringskostnader for husholdninger og foretak. Boligprisen og aksjekusene falt og svakere vekst internasjonalt førte til mindre etterspørsel etter norske varer. Utover i 2008 fortsatte Norges Bank å øke styringsrenten, til tross for konjunkturomslag i norsk økonomi, lavere internasjonal vekst og høye pengemarkedsrenter som følge av finanskrisen. Så sent som i september holdt Norges Bank fast på strategien om at det kunne komme flere renteøkninger. Styringsrenten var da 5,75 %. Det ble imidlertid snart tydeligere at krisen i finansmarkedet ville få større konsekvenser for norsk økonomi enn tidligere antatt. I løpet av ett par måneder ble styringsrenten redusert 3 ganger og var ved utgangen av 2008, 3,0 %. På Oslo Børs ble ca. 140 selskaper mer enn halvert i verdi og hovedindeksen falt hele 54 %, noe som er det kraftigste fall på ett år i moderne tid. Arbeidsledigheten i vårt distrikt har økt noe utover høsten Ved utgangen av året var ledighetsprosenten i Vest Agder 2,0 % som er lik gjennomsnittet for landet for øvrig. Søgne og Greipstad Sparebank har hatt en moderat vekst i 2008, men har fortsatt en sterk markedsposisjon i vårt distrikt. Banken har valgt en flerkanal strategi, dvs. at kunden kan bruke banken via flere distribusjonskanaler. Kunden kan nå oss via kontornettet, telefon, post, telebank eller nettbank. Til tross for økt bruk av nye distribusjonskanaler, er det fortsatt en stor gruppe av bankens kunder som besøker bankkontorene våre månedlig. Banken støtter lag og foreninger i våre kommuner med betydelige beløp. I tillegg til den ordinære gaveutdelingen, gir vi økonomisk støtte til mange tiltak og arrangement i løpet av året. Det er tildelt nærmere 2,2 mill. kroner i gaver. I tillegg kommer annen støtte og sponsoravtaler, til sammen beløper dette seg til over 3,5 mill. kroner. Søgne og Greipstad Sparebank arrangerte kundetur til Tunis i Videre har banken andre kundearrangementer, samt at Sparebankklubben har hatt aktiviteter for de yngste kundene. Det er meget god oppslutning om de arrangementene som er holdt i bankens regi. Banken har samarbeidsavtale med DnB NOR. IT-delen av samarbeidet vil opphøre, mens samarbeidet innenfor andre områder vil bli videreført. Banken har sammen med 8 andre sparebanker i DSS (De Samarbeidende Sparebanker) inngått ny IT-avtale med EDB Business Partner. Endringen iverksettes fra april Banken har sammen med 14 andre banker gått inn på eiersiden i Frende Forsikring. Styret i Søgne og Greipstad Sparebank kan for 2008 legge fram et godt regnskap. Reduksjonen i resultatet i forhold til 2007 skyldes blant annet en nedskrivning av verdipapirbeholdningen på nær 5,5 mill. kroner. Forvaltningskapitalen har vokst til over 2,9 milliarder kroner. Etter svært moderate tap på utlån og med god kontroll på kostnadene, er driftsresultatet før skatt 20,3 mill. kroner. Dette resultatet er styret fornøyd med. Etter styrets mening gir resultat og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Banken har en betryggende egenkapital, og etter styrets oppfatning er det ikke noe som tilsier annet enn fortsatt drift. CORPORATE GOVERNANCE - EIERSTYRING Søgne og Greipstad Sparebank er en selveid institusjon, uten grunnfondsbeviseiere eller aksjonærer. Banken ønsker å være en lokal bank med nærhet til kundene og at banken skal medvirke med et stort engasjement i lokalsamfunnet. For å få god kundebehandling og rådgivning er det lagt stor vekt på å ha faglig dyktige medarbeidere med fokus på høy etisk standard. Sparebankenes styringsstruktur følger av særskilte regler i sparebankloven. Eierstyringen utøves av forstanderskapet og styret. Sammensetning av disse er nærmere omtalt senere i beretningen. Banken skal fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de regler som gjelder for en sparebank. Banken tilbyr bank- og forsikringstjenester og utfører disse i samsvar med gjeldende regler. FORVALTNINGSKAPITALEN Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2008 på mill. kroner. Dette er en økning på 275 mill. kroner eller 10,4 %, mot 393 mill. kroner og 17,4 % i INNSKUDDSVIRKSOMHETEN Innskudd fra kundene er økt med 150 mill. kroner siste år til mill. kroner. Dette er en økning på 9,0 % mot en økning på 9,4 % i I et marked med sterk konkurranse er banken svært godt fornøyd med innskuddsutviklingen. Banken har ved årsskiftet fastrenteinnskudd på over 108 mill. kroner med en gjennomsnittlig gjenværende bindingstid på 5 måneder. Det vil fortsatt være en stor utfordring og viktig for banken å opprettholde en stabil innskuddsvekst. Børsene har som nevnt hatt en negativ utvikling i Bankens portefølje av aksjefond for våre kunder er ved årsskiftet 17,6 mill. kroner. Vår fondspartner er DnB NOR Kapitalforvaltning. UTLÅNSVIRKSOMHETEN Bankens samlede utlån økte med 119 mill. kroner eller 4,8 % i løpet av 2008, mot 408 mill. kroner eller 19,5 % i Utlån totalt var mill. kroner ved utgangen av året. Våre utlån fordeler seg med ca 72,3 % på privat sektor og ca. 27,7 % på næringsliv. Fordelingen av utlån på virksomhet og geografiske 2 3

3 områder fremgår av note 4 i regnskapet. Flere av våre kunder har også finansiert seg i utenlandsk valuta. Ved årsskiftet er det tatt opp valutalån for 170 mill. kroner gjennom banken. Det er fortsatt liten etterspørsel etter fastrentelån blant våre kunder. Bankens samlede garantiansvar var 202 mill. kroner ved årsskiftet, mot 73,5 mill. kroner i DRIFTSRESULTATET Driftsresultatet før skatt utgjør 20,3 mill. kroner eller 0,72 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 31,0 mill. kroner og 1,26 % i Netto rente- og provisjonsinntekter økte med 4,4 mill. kroner til 57,7 mill. kroner. Rentenettoen i prosent gikk ned fra 2,17 % til 2,05 % i løpet av året. Andre driftsinntekter er redusert fra 0,5 mill. kroner i 2007 til 0,4 mill. kroner i Våre samlede driftskostnader er økt med 5,9 mill. kroner til 36,5 mill. kroner fra 2007 til Samlede driftskostnader er økt fra 1,25 % til 1,30 % målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital. Bankens pensjonskostnader er i regnskapsåret utgiftsført med 1,9 mill. kroner, mot en inntektsføring i 2007 på 0,8 mill. kroner. Netto verdiendring gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning er på minus 5.5 mill. kroner. Banken har ikke egne kostnader knyttet til forskning og utvikling i Netto tap på utlån og garantier utgjorde 2,6 mill kroner i 2008 mot 0,8 mill kroner i En økning på 2 mill. kroner i Nedskrivning på grupper av utlån inngår i netto tap på utlån. Skatter er bokført med 7,7 mill. kroner mot 8,8 mill. kroner i Disponering av årets overskudd på kr ,- skjer ved avsetning på 1,2 mill. kroner til gaver til lag og foreninger og kr ,- som overføres til sparebankens fond som nå er kommet opp i kr ,-. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Det har i løpet av 2008 vært registrert en økning i restanser og mislighold på lån i forhold til året før. Dette er i hovedsak restanser på lån med god sikkerhet og tapsrisikoen vurderes som liten. Risikobildet vedrørende gruppenedskrivning er endret i løpet av året og nedskrivningen er økt med 2 mill. kroner til 6,0 mill. kroner på grunn av den finansielle uroen og reduserte boligpriser. Regnskapet viser etter dette et netto tap på utlån og garantier på 2,6 mill. kroner, mot 0,8 mill. kroner i I prosent av utlån er det 0,10 % mot 0,03 % året før. Tapene gjelder både personmarkedet og næringslivsmarkedet og må betegnes som meget moderate. Banken har kredittrisiko ved å låne ut penger. Banken innhenter årsregnskap for våre næringslivskunder og analyserer disse. Klassifisering av utlånsmassen gjøres på basis av sikkerhet og betalingsevne, og rapporteres til styret hvert kvartal. Basert på bokførte tap de siste 3-4 år er banken forberedt på noe økning i tap og mislighold på lån og garantier de nærmeste årene. Styret forventer likevel ikke tap av større omfang, og tapsavsetningene anses som tilstrekkelige i forhold til utlånsporteføljens sammensetting og risiko pr EGENKAPITAL OG SOLIDITET Styret har som målsetting at banken skal ha en kapitaldekning på 14 %. Ved årsskiftet er bankens kapitaldekning etter forskriften på 13,7 %. Gjennom moderat vekst og budsjettert inntjening forventes det at bankens mål på 14 % oppnås i Kravet til sparebankene er 8 %. Samlede fonds er på 246 mill. kroner mot 234,6 mill. kroner i VERDIPAPIRER - LIKVIDITET - FINANSIELLE INSTRUMENTER Banken har ikke beholdning av obligasjoner ved utgangen av Banken har 16,4 mill. kroner i andeler, aksjefond, aksjer og grunnfondsbevis i sparebanker. På denne posten var det ved utgangen av 2008 en urealisert nedskrivning på 5,5 mill. kroner på omløpsmidler. På anleggsaksjer er det en urealisert gevinst på 6,8 mill. kroner. Urealisert kursgevinst i 2007 var totalt på 6,7 mill. kroner. Styret mottar kvartalsvis rapportering om utviklingen i renterisiko og forholdet mellom bokført verdi og markedsverdi i bankens verdipapirbeholdning. Banken handler ikke med derivater. Banken har en eierandel på 0.90 % i Frende Forsikring. Banken har i dag ulike finansielle risiki. De viktigste er kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko; herunder renterisiko, kursrisiko og valutarisiko. Kredittrisiko er risikoen banken har for tap ved å låne ut penger. Banken skal søke å spre risikoen i kredittgivningen gjennom en variert kundestruktur og en nøktern risikoprofil. Banken har ikke endret risikoprofilen i løpet av året. I bankens strategiplan er det nedfelt at banken i hovedsak engasjerer seg i vårt nærområde. Det foretas jevnlig gjennomgang av utlånsrestanser og overtrekkslister, samt risikoklassifisering av næringslivskundene. Styret får kvartalsvise rapporter over engasjementer over 4 mill. kroner og lån som betraktes som misligholdt eller trenger spesiell oppfølging. Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke har evne til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Banken har de senere år, som de fleste sparebanker, hatt en endring i forholdet innskudd/utlån. Situasjonen er oppstått på grunn av stor aktivitet i bankens distrikt, noe som har gitt større utlånsvekst enn innskuddsvekst i bankens regnskap. Banken har ved årsskiftet en innskuddsdekning, inkl. offentlige innskudd, på 69,8 % av samlede utlån til kunder. Foregående år var innskuddsdekningen 67 %. Banken hadde ved utgangen av 2008 utlån på mill. kroner og innskudd fra kunder på mill. kroner. Dette medfører behov for markedspenger som finansieres i sertifikat og obligasjonsmarkedet og i andre kredittinstitusjoner. Ved utgangen av 2008 hadde banken innlån i dette markedet på 825 mill. kroner mot 707 mill. kroner i fjor. Bankens likviditetsbeholdning er som det fremgår av kontantstrømsanalysen økt fra 102 mill. kroner til 264 mill. kroner. Likviditetssituasjonen for banken anses som tilfredstillende. Gjennom vår samarbeidsavtale med DnB NOR har vi i dag en trekkrettighet som benyttes ved svingninger i likviditeten. På oppgjørskonto i DnB NOR har banken en kommitert trekkrettighet på 60 mill kroner som ikke var benyttet ved utgangen av året. I 2006 ble det i tillegg opprettet trekkrettighet i DnB NOR på 80 mill. kroner og i Swedbank på 50 mill. kroner med løpetid på henholdsvis 3 og 5 år. Styret følger nøye med på bankens likviditetssituasjon og anser situasjonen pr som tilfredsstillende. Markedsrisiko Renterisikoen på bankens innskudd og utlån er begrenset, da vi for den alt overveiende del av innskudds- og utlånsmassen står fritt til å tilpasse oss renteutviklingen i markedet. Banken har fastsatt en ramme på 125 mill. kroner på fastrenteinnskudd på 1 år, og 25 mill. kroner til fastrentelån over 5 år. Bankens verdipapirportefølje har en begrenset rente- og kursrisiko. Aksjebeholdningen består stort sett av aksjefond og aksjer i sparebanker samt store norske selskaper. Valutarisiko ved bankens kontantbeholdning i valuta på 1,5 mill. kroner anses ubetydelig. Enkelte av våre kunder har finansiert seg i utenlandsk valuta og banken har stilt garanti for disse lånene. Banken har ikke egen valutarisiko ved disse lånene og det er også tatt høyde for valutasvingninger gjennom vår sikkerhet for slike lån. På grunn av betydelig fall i NOK kursen er verdien på sikkerhetene for valutalån redusert. Sikkerheten anses likevel som tilfredsstillende. Basel ll Det nye internasjonale regelverket for risikostyring og kapitaldekning, Basel II, ble implementert i Søgne og Greipstad Sparebank fra 1. kvartal Det er i 2008 utarbeidet ICAAP dokument vedtatt av styret 11. mars 2008 og ICAAP dokumentet er evaluert av Kredittilsynet. Regelverket har som formål å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i finansinstitusjonene. Dette innebærer at banken må ha en kapitaldekning som er forsvarlig i forhold til bankens risikoprofil og en prosess og en strategi for å vurdere og vedlikeholde samlet kapitalbehov. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften. Vi viser til forskriftens 45-1 andre ledd og kan opplyse at informasjon vedrørende Pilar III fremkommer på bankens hjemmeside. ORGANISASJON Banken har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Banken arbeider etter målet om å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom menn og kvinner. Forstanderskapet består av 26 medlemmer, herav 13 kvinner og 13 menn. Forstanderskapets leder er Ivar Netland. Styret består av 6 medlemmer, herav 3 kvinner og 3 menn og leder er Elisabeth Blørstad. Banken har ved årsskiftet 32 ansatte - 14 menn og 18 kvinner - med til sammen 30 årsverk. Banken gjennomfører årlige medarbeidersamtaler for alle ansatte. Banken har en sterk ressurs i engasjerte, dyktige og kundevennlige medarbeidere som gjør en stor innsats. Arbeidsmiljøet i banken må betegnes som meget godt. Samarbeidet mellom bankens ledelse og tillitsvalgte har vært godt. Helsetilstanden blant de ansatte er god. Sykefraværet har totalt vært 3,8 % i løpet av året, sykefravær under 16 dager utgjør 1,2 %. Banken har avtale med NAV Arbeidslivsenter i fylket om et Inkluderende Arbeidsliv. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker i Det avholdes årlig kurs/øvelse i forbindelse med rans- og trusselsituasjoner. Banken har pensjonsordning for ansatte i Vital Forsikring. Banken har i 2008 lukket ordningen for ytelsesbasert tjenestepensjon. Ansatte fikk velge om å bli i eksisterende ordning eller gå over til innskuddsbasert tjenestepensjon. Nyansatte blir kun tilbudt ordning med innskuddsbasert tjenestepensjon. To av våre ansatte har i 2008 benyttet AFP-ordningen i banknæringen. Banken har bedriftslegeordning for alle ansatte gjennom Søgne og Songdalen Bedriftshelsetjeneste. Elisabeth Blørstad styrets leder Marit Løvland Søgne, 10. februar 2009 Styret i Søgne og Greipstad Sparebank Jan Ivar Haugland Sigrid Bjoraa ETIKK Banken har egne etiske retningslinjer og legger stor vekt på å ha en høy etisk standard internt og i sin dialog med kunder. DET YTRE MILJØ Bankens forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter blant annet ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander, samt ved oppvarming, kloakk, avfall og avfallshåndtering. Styret anser at dette bidrar til minimal forurensing av det ytre miljø. Banken har heller ingen pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er etterkommet. Banken er resertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift i INTERNKONTROLL Styret har fastsatt prinsipper for internkontrollen i banken på de ulike aktivitetsområder og påsett at den er etablert i samsvar med lover og forskrifter. Den interne kontrollen er etter vår mening gjennomført og dokumentert i henhold til Kredittilsynets forskrift. UTSIKTENE FOR 2009 Det ser ut til at 2009 blir et turbulent år for norsk og internasjonal økonomi. Offentlige myndigheter i de fleste industriland har kommet med tiltakspakker for å dempe virkningen av finanskrisa i Det forventes at Norges Bank kommer til å sette ned styringsrenten ytterligere i 2009 i et forsøk på å stimulere den nasjonale etterspørsel. Arbeidsledigheten steg som nevnt utover høsten i 2008 og det er klare tegn på at denne trenden forsetter utover i For banken vil fortsatt stor konkurranse i markedet i 2009 og økte innlånskostnader fra markedet legger fortsatt press på bankens rentenetto. Med synkende rentenivå vil direkteavkastningen på bankens egenkapital reduseres. Beregninger utført av Bankenes sikringsfond viser at det i 2009 blir behov for å kalle inn sikringsfondsavgift. Styret har for 2009 budsjettert med moderat vekst både på utlån og innskudd. Styret legger vekt på at banken skal ha en jevn vekst og en forsvarlig inntjening, samtidig som den skal være konkurransedyktig i vårt marked. Det er viktig å merke seg at med uroen i de internasjonale finansmarkedene er utsiktene for 2009 mer usikre enn på lenge. Søgne og Greipstad Sparebank har som selvstendig bank lagt vekt på å fylle sin oppgave som lokalbank i nærmiljøet. I 2009 vil det fortsatt bli lagt stor vekt på å synliggjøre Sparebankens samfunnsansvar og dens engasjement for det frivillige arbeidet. Det har ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig betydning for banken ut over det som framgår av årsoppgjøret. TAKK Styret vil takke samtlige ansatte for godt samarbeid og stor innsats i året som er gått. Likeså vil vi si en hjertelig takk til våre kunder og øvrige samarbeidspartnere for deres oppslutning om banken i Svein Jåtun Lars Rune Lohne 4 5

4 Resultatregnskap 2008 (Beløp i kroner) (Resultatregnskap forts.) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Noter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 13, 14, 15, Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier mv Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapir som er omløpsmidler Netto verdiendr. og gevinst/tap på sertifikat,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendr. gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

5 Balanse (Beløp i kroner) Noter Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Gjeld og egenkapital Noter Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder 4, 7, Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner 0 0 Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Annen gjeld Annen gjeld 5, Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Sparebankens fond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 21, Sum gjeld og egenkapital 1, Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m.v Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Poster utenom balansen Betingede forpliktelser 3, Forpliktelser Søgne, den 31. desember februar 2009 Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Elisabeth Blørstad styrets leder Marit Løvland Jan Ivar Haugland Svein Jåtun Sum eiendeler 1, Lars Rune Lohne Sigrid Bjoraa Bjørn Erland banksjef Jan T Thomasses Kontorsjef Godkjent i forstanderskapsmøte Ivar Netland, forstanderskapets leder 8 9

6 Noter Tilleggsopplysninger gitt som noter i regnskapet for 2008 Regnskapsprinsipper Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelle prinsipper Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Virkelig verdi Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverdier Sikringsvurdering portefølje vurdering Banken har ikke foretatt sikringsforretninger. Når slike forretninger eventuelt inngås, vurderes forretningen i sammenheng med det underliggende objekt. Bankens portefølje av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning samt aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning inndeles i omløpsmidler og anleggsmidler. Gruppene vurderes regnskapsmessig hver for seg som en portefølje, idet papirene er rimelig likvide. Finansielle derivater Banken handler ikke med derivater. en målbar nedgang i estimerte fremtidige kontantstrømmer fra utlånsgruppen, herunder negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen eller nasjonale eller lokale økonomiske forhold som samsvarer med mislighold i utlånsgruppen. Ved vurdering av nedskrivning på grupper, er bankens utlån delt inn i personkundemarked og bedriftsmarked med lav, middels og høy risiko. Som konstaterte tap regnes tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller ved frivillig gjeldsordningsavtale. Pensjoner Banken har pensjonsordninger for sine ansatte. I 2008 ble den ytelsesbaserte ordningen lukket og ansatte fikk velge mellom å fortsette i gammel ordning eller gå over til innskuddbasert ordning. Gammel ordning ble lukket og nyansatte tilbys innskuddsbasert ordning. De ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. Pensjonsforpliktelsene beregnes som den diskonterte verdi av fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen, basert på at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter jevnt over den yrkesaktive perioden. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi og føres netto mot pensjonsforpliktelsene i balansen. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, og ved overfinansiert ordning balanseføres denne som langsiktig fordring så fremt det vurderes som sannsynlig at overfinansieringen kan anvendes. Usikret pensjonsforpliktelse vises som langsiktig gjeld. Videre har banken usikrede pensjonsforpliktelser i form av medlemskap i AFPordning, samt tilleggspensjon til tidligere banksjef. Banken amortiserer avvik og estimat-/planendringer i henhold til standardens utjevningsmetode. Estimatendringer og avvik fordeles systematisk over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Akkumulert virkning som overstiger ti prosent av den største verdien av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidlene resultatføres. Renteinntekter, utlån og tap Note 2 - Fordeling av inntektene på geografisk område Banken har ingen markeder som geografisk skiller seg betydelig fra hverandre. Utlånene er fordelt med 80 % i Søgne og Songdalen og resten i de nærliggende geografiske områdene. Forrige år var tilsvarende tall 82 %. Garantier er fordelt med 97 % i Søgne og Songdalen og resten i de nærliggende geografiske områdene. Forrige år var tilsvarende tall 96 %. Risikoen anses tilnærmet lik i de ulike geografiske områder. Note 3 - finansiell risiko Likviditetsrisiko - restløpetid for hovedpostene i balansen Inntil 1-3.mnd. 3.mnd år Over 5 år Uten rente Sum 1 mnd. 1 år eksponering Kontanter og fordringer på sentralbanker samt gjeldsbrev som kan refinaniseres i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Tapsnedskrivning (9.832) 0 ( 9.832) Obligasjoner og sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Øvrige eiendeler med restløpetid Eiendeler uten restløpetid Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater Obligasjonsgjeld Øvrig gjeld med restløpetid Gjeld uten løpetid Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Verdsettelse av utlån Verdsettelse av engasjementer m.v. Lån er verdsatt til pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er forhold som tilsier at engasjementet bør nedskrives. Et utlån eller gruppe av utlån har verdifall dersom Nettosum alle poster ( ) (32.281) (48.934) ( ) 0 det foreligger objektive bevis på at en tapshendelse har inntruffet Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Poster utenom balansen etter første gangs balanseføring av et utlån, og at tapshendelsen Renter, gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter Restløpetiden for kassekreditt er klassifisert under utlån til og fordringer på kunder fra 1-5 år. reduserer utlånets estimerte fremtidige kontantstrøm. Som hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. På grunn av stor usikkerhet i markedet har banken som det fremgår av kontantstrømsanalysen, valgt å øke objektive bevis på verdifall regnes vesentlige finansielle Etableringsgebyr er av en slik størrelse at de ikke overstiger likviditetsbeholdningen betydelig. Beholdningen er økt fra 101 mill i 2007 til 264 mill i problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kostnaden forbundet med etablering av lån/kreditt. Renterisiko - Avtalt/sannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser på hovedpostene i balansen. kontraktsbrudd, innvilget betalingsutsettelse eller endring i andre avtalevilkår som følge av betalingsproblemer hos debitor, eller at Regnskapsmessig behandling obligasjoner og sertifikater Post i balansen Inntil 1-3.mnd. 3.mnd år Over 5 år Uten rente Sum det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandlinger, Bankens beholdning i obligasjoner og sertifikater m.v. er som 1 mnd. 1 år eksponering annen finansiell restrukturering eller konkurs. tidligere år porteføljevurdert til laveste av anskaffelseskost og Kontanter og fordringer på sentralbanker Dersom det finnes objektive bevis på verdifall, beregnes tap virkelig verdi/markedsverdi. samt gjeldsbrev som kan refinaniseres på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien i sentralbanker av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med Regnskapsmessig behandling av aksjer og andeler Utlån til og fordringer på effektiv rente. Vurderingen av om det finnes objektive bevis for Bankens beholdning i aksjer, andeler m.v. er som tidligere år kredittinstitusjoner verdifall gjøres enkeltvis for alle utlån som anses som vesentlige, porteføljevurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig Utlån til og fordringer på kunder og det kan også gjøres for utlån som ikke anses som vesentlige. verdi/markedsverdi. Børsnoterte grunnfondsbevis, aksjer m.v. Obligasjoner og sertifikater og andre De største næringsengasjementene og tapsutsatte er klassifisert som omløpsmiddel. Mer langsiktige strategiske rentebærende verdipapirer engasjementer både på næringskunder og personkunder, plasseringer er klassifisert som anleggsmiddel. Begge Øvrige eiendeler vurderes kvartalsvis i tillegg til den løpende vurdering som foretas aksjeklasser balanseføres til laveste av virkelig verdi og kost. Sum eiendeler av slike engasjementer. Alle engasjementer over kr 4. mill. rapporteres i den forbindelse til styret. Banken har klassifisert Regnskapsmessig behandling av gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner alle næringslivsengasjement i 11 forskjellige risikoklasser. Påløpne kostnader periodiseres i tråd med Innskudd fra og gjeld til kunder Resultatgrad og egenkapital i henhold til innhentede opplysninger sammenstillingsprinsippet. For å fastsette pensjonsforpliktelser Sertifikater er de viktigste kriterier ved vurderingen. Adferdsscore er benyttes aktuar til beregningen. Obligasjonsgjeld et viktig element i klassifiseringen. Et engasjement anses Øvrig gjeld som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin Finansielle omløpsmidler handelsportefølje Egenkapital på utlån innen 90 dager etter forfall eller når overtrekk på Banken har ikke markedsbasert finansielle omløpsmidler/ Sum gjeld og egenkapital rammekreditt ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter handelsportefølje. at rammekreditten ble overtrukket. Alle lån som er misligholdt, Nettosum alle poster ( ) (82.017) ( ) 0 uansett størrelse, blir vurdert. Objektive bevis for at en gruppe Omregning av utenlandsk valuta Poster utenom balansen av utlån har verdifall omfatter observerbare data som fører til Banken har kun kontantbeholdning i utenlandsk valuta. Valutabeholdningen omregnes etter offisielle midtkurser. Kassekreditt er medtatt under intervall inntil 1 mnd

7 Bankens balanseposter er nærmest uten renteeksponering (normal varslingstid) med unntak av beholdningen av obligasjoner og sertifikater, samt fastrenteinnskudd fra kunder på gjeldssiden med kr 108 mill. Banken har ingen beholdning av obligasjoner og sertifikater. Fastrenteinnskudd fra kunder har en restløpetid på 5 måneder. Sertifikat- og obligasjonsgjeld har i hovedsak en rentebindingstid på 1-3 mnd. Note 4 Utlån, garantier og tap på utlån Valutarisiko Banken har ingen balanseposter i utenlandsk valuta, bortsett fra en kontantbeholdning på 1,5 mill. kroner. Valutarisikoen ved denne beholdning anses ubetydelig. Banken har noen lånegarantier relatert til utenlandsk valuta. Det er ved vurdering av sikkerhet, tatt høyde for valutasvingninger. Utlån og garantier etter geografisk fordeling: Utlån Garantier Søgne og Songdalen Nabokommuner Øvrige Sum Endring i spesifisert nedskrivning Utlån til og fordring Utlån til og fording Garanti på kunder på kredittinstit ansvar Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor tidligere foretatt individuell nedskr Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger Endring i gruppenedskrivning Gruppenedskrivning /- Periodens gruppenedskrivningr = Gruppenedskrivning I % av samlede utlån. 0,23% 0,16% Spesifikasjon på viktige næringer og personkundemarkedet: Utlån Garantier Eksponering Viktige næringer: Primærnæringer Industri og bergverk Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, post og telekommunikasjon Eiendomsdrift Tjenesteytende virksomhet Personkunder Uspesifisert ikke fordelt Totalt Mislighold Tapsutsatt Spesifis.nedskr Gruppenedskr Viktige næringer: Primærnæringer Industri og bergverk Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, post og telekommunikasjon Eiendomsdrift Tjenesteytende virksomhet Personkunder Gruppenedskrivning ikke fordelt Totalt Misligholdte utlån: Årets tapskostnader Tap på utlån Tap på garantier Tap på verdipapirer Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er gjort individuelle nedskrivninger for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad Utlån og garantier fordelt etter risikoklasser Banken har risikoklassifisering av alle engasjement. Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Systemet muliggjør en god overvåking av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Utlånsvolumet er delt i 11 risikogrupper hvor gruppe 1 representerer liten risiko og hvor 11 er lån med mislighold. Risikoklasser Risikoklassifiseringen på næringsengasjement bygger på innhentede opplysninger fra ratingselskap og registrering av regnskap, samt andre forhold med betydning for risiko ved engasjementet. Adferdscore er også et element i vurderingen. Alle kunder med engasjement større enn kr ,- gjennomgås minst en gang pr. år. Når det gjelder personkunder er disse risikoklassifisert via kredittvurderingsprosessen og adferdsscore. Utlån Garantier Potensiell Indiv.tapseksponering nedskrivn Lav risiko Middels risiko Høy risiko Sum Totalt misligholdte lån (jfr. note 1) Spesifisert nedskrivning Netto misligholdte utlån Øvrige tapsutsatte utlån: Totalt øvrige tapsutsatte lån Spesifisert nedskrivning Netto øvrig tapsutsatte utlån Endring i risikoprofilen gjennom året er liten. Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. For næringslivsengasjementene er prisene direkte knyttet til den klassifisering som foretas. Prisingen for personkunder er i hovedsak knyttet til den sikkerhet som tilbys, og som er lagt til grunn i klassifiseringsmatrisen som er vist ovenfor. Med den risikoprofil banken har i dag, forventes fremtidige tap ikke å overstige 0,3 % pr år, sett over en 3 - års periode. Til grunn for denne vurdering ligger erfaringer fra tidligere års konstaterte tap, samt den risikoklassifisering som er vist ovenfor. Forventet tap kan i stor utstrekning relateres til de engasjementer som er klassifisert i gruppen høy risiko. Dette er også de lån som gjennom bankens prissystem skal gi de høyeste renteinntektene

8 Rentekostnader og innskudd Note 5 - Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner består av 112 mill i innlån fra Kfs med opprinnelig løpetid fra 3 til 5 år. Renten er 3 mnd nibor pluss margin. Gjennomsnittlig vektet rente har vært 6,45 %. Medlemsinnskudd på 3,4 mill. kroner vedrørende låneopptak er tatt med under andre eiendeler i balansen. I tillegg er det 65 mill i innlån fra kredittinstitusjoner som fornyes hver 3 mnd. Gjennomsnittlig vektet rente har vært 6,38 %. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. gjennomsnitt. Pr er renten 7,09 %. Renten er basert på 3 nibor pluss margin. Sertifikatene fordeler seg normalt på 3 og 6 mnd. perioder. Det er lagt ut fire obligasjonslån med en samlet ramme på 600 mill. kroner. Gjelden har i gjennomsnitt vært 512 mill. kroner og rente utgjør 6,67 % på vektet gjennomsnitt. Pr er gjennomsnittlig rente 6,60 %. Renten er basert på 3 mnd. nibor pluss margin. Periodisert underkurs er 2,2 mill. kroner. Det er ikke stillet sikkerhet for noe av verdipapirisert gjeld. Banken har ingen egne obligasjoner. Note 8 - aksjer andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Spesifikasjon etter grupper: Balanseført Virkelig Andel Anskaff verdi verdi børsnot kost Omløpsmidler % Anleggsmidler Sum omløpsmidler og anleggsmidler % Spesifikasjon etter selskap: Balanseført Virkelig % eier Antall Aksjer verdi verdi andel aksjer Innskudd fra og gjeld til kunder Det er ingen innskudd fra og gjeld til kunder på særlige vilkår utover fastrenteinnskudd på 108 mill. kroner. Renten utgjør 5,67 % basert på et vektet gjennomsnitt. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Det er lagt ut ett sertifikatlån i Norge i norske kroner med til sammen 50 mill kroner pr Gjelden har i gjennomsnitt vært 120 mill kroner og rente utgjør 6,19 % basert på vektet Verdipapirer Note 6 - obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Annen gjeld Bankremisser Advisert bankgiro Påregnet skatt siste år Skattetrekk Leverandører Gaver Diverse Sum annen gjeld Banken har ingen obligasjoner, sertifikater eller andre rentebærende verdipapirer. Banken har i 2008 kun hatt en obligasjon pålydende 5 mill. som ble innløst ved forfall i november. Note 7 - ansvarlig lånekapital i andre foretak Banken har ingen ansvarlige lån. Nordito AS , Eiendomskreditt AS , DnB NOR Norden II , DnB NOR Europa II , Radio Søgne AL , Aqua Gen , Sparebankmateriell , EDB Business Partner , Orkla Asa A-aksjer , Telenor ASA , DnB NOR ASA , Frende Holding AS , Norne Eierselskap AS , Nedskrevet ikke realisert tap (2.595) Grunnfondsbevis Sandnes Sparebank , Helgeland Sparebank , Kredittforeningen for Sparebanker , Sparebanken Nord Norge , Nedskrevet ikke realisert tap (2.877) Sum aksjer og grunnfondsbevis For ikke børsnoterte aksjer, er det ved verdifastsettelsen benyttet 100 % av ligningsverdi, bokført verdi eller tilbudt pris ved eventuelt salg. Virkelig verdi er 6,9 mill høyere enn kostpris. Beholdning av omløpsaksjer er nedskrevet med 5,5 mill til markedsverdi. Andel i andre selskaper Nodeland Senter ANS (50% andel) Totalt Bankens Andel Eiendeler Gjeld Egenkapital Egenkapitalen er tatt med under aksjer og andeler i balansen med kr Bankens andel av overskudd i selskapet kr ,- er ført under andre driftsinntekter. Banken betalte kr ,- i årlig leie til selskapet. Leien gjelder bankens filial i Songdalen. Nodeland Senter ANS har en gjeld til banken på kr ,- og det er betalt renter med kr ,-. Bankinnskudd er kr ,- som er godskrevet renter med kr 4.560,-. Provisjoner og poster utenom balansen Note 9 - provisjoner og gebyrer Note 10 - forvaltning- og administrasjonstjenester Garantiprovisjoner Verdipapiromsetning/forvaltning Betalingsformidling Forsikring Annen virksomhet Sum Banken forvalter etableringslån, startlån for Søgne og Songdalen kommuner. Dette er midler som kommunene låner i Husbanken for videre utlån. Bankens oppgave er regulert i egen avtale og innebærer ingen kredittrisiko for banken

9 Note 11 - betingede utfall Arten og omfanget av betingede forpliktelser refereres til pensjon. Det henvises til egen note nr 16. Note 12 - poster utenom balansen Fordeling av garantiansvar. Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Annet garantiansvar Garanti overfor Sparebankenes Sikringsfond 0 0 Samlet garantiansvar Økning i lånegarantier gjelder i hovedsak økning vedrørende valutalån. Forpliktelser Bevilgede ikke disp. lån og kreditter Ubenyttet garantiramme 0 0 Sum forpliktelser utenom balansen ansatte og tillitsvalgte Note 13 - antall ansatte Antall ansatte ved utgangen av regnskapsåret er 32, som samlet utgjorde 30 årsverk. note 14 - ytelser til ledende personer m.v Lønn til banksjef Annen godtgjørelse til banksjef Godtgjørelse til styrets leder Godtgjørelse til styrets øvrige medlemmer Godtgjørelse til kontrollkomiteens leder Godtgjørelse til kontrollkomiteens øvr. medl Godtgjørelse til forstanderskapets leder 16 4 Godtgjørelse til forstanderskapets øvr. medl Utover ordinær pensjonsordning og generell bonusavtale for samtlige ansatte, er det ingen avtaler som gir daglig leder, ledende ansatte eller noen av styrets medlemmer særskilt vederlag basert på drift, opphør eller endring av ansettelsesforholdet/vervet. Revisjon Revisors godtgjørelse utgjorde kr ,- inkludert merverdiavgift, hvorav kr ,- for lovpålagt revisjon, kr ,- for attestasjonstjenester og kr ,- for andre tjenester. note 15 - lønn og generelle administrasjonskostnader Periodens kostnader knyttet til rentesubsidiering av lån utgjør kr ,-. note 16 - pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Banken er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bankens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Fondsbaserte forpliktelser Banken har pensjonsforsikring i Vital Forsikring som forvalter pensjonsmidlene innenfor de generelle retningslinjer som gjelder for forsikringsselskaper. Hovedbetingelser er 30 års opptjening og 70 % av lønn ved fratredelse de første 10 år og deretter 55 %. Pensjonsalder er 67 år. Alle pensjonsytelser kommer i tillegg til ytelser fra folketrygden. Det er 20 yrkesaktive og 9 pensjonister knyttet til den fondsbaserte ordningen. Ikke fondsbaserte forpliktelser AFP (avtalefestet pensjon) er en forpliktelse regulert i bankens lønnsregulativ. Denne innebærer en rett for bankens ansatte til å gå av med pensjon ved oppnådde 62 år med en godtgjørelse frem til 67 år. Bankens vurdering på nåværende tidspunkt er at 30 % av de ansatte vil benytte seg av denne avtalen. Banken har 33 personer som omfattes av AFP-ordningen. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpne forpliktelser, benyttes estimerte verdier. Disse estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningen: Avkastning på pensjonsmidler 5,50% 5,50% Diskonteringsrente 4,50% 4,50% Årlig lønnsvekst 4,50% 4,50% Årlig G-regulering 4,25% 4,25% Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 1,75% 1,75% Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftsfaktor 14,10% 14,10% Pensjonskostnad Fondsbasert Ikke fondsbasert Sum Årets pensjonsopptjening rentekostnad på pensjonsforpliktelse forventet avkastning på pensjonsmidler arbeidsgiveravgift/estimatavvik/amortisering (87) Pensjonskostnad Administrasjonskostnader 113 Sum pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse pensjonsmidler uamortisert estimatavvik/arbeidsgiveravgift (1.753) Overfinansiert pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelse Fremtidig bruk av den regnskapsførte overfinansiering på den kollektive ordning er sannsynliggjort. note 17 - lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer m.v. Lån Garanti Til banksjef Til andre ansatte Sum ansatte Til styrets leder Til andre styremedlemmer Sum styrets medlemmer Til forstanderskapets leder 82 0 Til andre medlemmer av forstanderskapet Til kontrollkomite Vilkår for lån og garantier er ikke opplyst, idet disse er gitt på standard vilkår, eller generelle vilkår som benyttes for ansatte. Avskrivninger og driftsmidler note 18 - varige driftsmidler Maskiner Bygninger Tomter Ikke avskrivbare Inventar driftsmidler Anskaffelseskost 1/ Avgang Tilgang Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Avskrivningssatser Årets avskrivning Avskrivningssatsene er basert på lineært prinsipp. Forretningsbygg på Tangvall i Søgne benyttes hovedsaklig til bankens daglige drift. Leieinntekter utgjør kr ,- i året. Banken har bedriftshytte som benyttes av de ansatte

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Årsregnskap 2007 145. Forretningsår

Årsregnskap 2007 145. Forretningsår Årsregnskap 2007 145. Forretningsår Styrets årsberetning for 2007 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Søgne og Greipstad Sparebank skal tilpasse, markedsføre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer