Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre"

Transkript

1 Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes Hotell Dato: Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Leiv Rygg Styreleiar/ordførar Bygland kommune Olav Neset Varaordførar Bygland kommune Bjørn Ropstad Ordførar E-H kommune Finn Bjørn Rørvik Varaordførar E-H kommune Tarald Myrum Ordførar Valle kommune Nina S. Johnsen Varaordførar Valle kommune Jon Rolf Næss Ordførar Bykle kommune Tor Hallvard Mosdøl Varaordførar Bykle kommune Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Signe Sollien Haugå Dagleg leiar Bjørgulv S. Lund Fylkesordførar Arild Eielsen Fylkesrådmann Aasmund Lauvdal Rådmann Bygland kommune Jens Arild Johannessen Rådmann E-H kommune Andre som møtte: Namn Connie Barthold Jakob J. Saaghus Kjell Pedersen-Rise Funksjon Bygland og Evje Utvikling Landbruksrådgjevinga i Setesdal RV9-prosjektet Byglandsfjord, 22 mai 2013 Siri Øvergård Utvalssekretær

2 Godkjenning av møteprotokoll

3 Saksnummer PS 85/13 PS 86/13 Innhald Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll PS 87/13 PS 88/13 Referatsaker Delegerte saker PS 89/13 PS 90/13 PS 91/13 PS 92/13 PS 93/13 Styreleiar orienterar Dagleg leiar orienterar Leiar rådmannsutvalet orienterar Fylkeskommunen orienterar Status representasjon ymse utval PS 94/13 Drøfting/orienteringssaker PS 95/13 PS 96/13 Fjellregionssamarbeidet - Invitasjon til oppstart av fjellsatsingen. Søknad om lån til investering - dok ettersendes/deles ut i møte PS 97/13 Årsrekneskap - Setesdal regionråd 2012 PS 98/13 Disponering av årsoverskott i driftsrekneskapen for 2012 PS 99/13 Årsmelding - Setesdal regionråd 2012 PS 100/13 PS 101/13 PS 102/13 PS 103/13 PS 104/13 Studietur - oppsummering Styrkt kapasitet - næring mv Setesdal regionråd Drøfting - utproving av "styreleiar-stipend" til små- og mellomstore verksemder i Setesdal Landbruksprosjektet i Setesdal , Grovforbasert kjøttproduksjon Søknad om driftsstøtte 2013 og ev årlege framtidige løyvingar - DS Bjoren PS 85/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Leiv Rygg føreslo ekstrasak vedrørande utsending til generalforsamling Setesdal bilruter LL. Innkalling og saksliste vart godkjent med ny sak Setesdal bilruter. Samrøystes. PS 86/13 Godkjenning av møteprotokoll

4 Møteprotokoll frå førre styremøte vart godkjent. Samrøystes. PS 87/13 Referatsaker Dagleg leiar orienterte stutt i nokre av referatsakene. Styreleiar orienterte om RS 73/13. Tarald Myrum stilte spørsmål vedrørande RS 86/13. Styret tek referatsakene til orientering. Samrøystes. Styret har ikkje innvendingar til at dagleg leiar vert oppnemnd i valkomiteen til Setesdal bilruter, jr. RS 88/13. Sak RS 86/13 vert drøfta på nytt hausten RS 62/13 Endring i prosessen med Interreg-søknad. Forprosjekt. RS 63/13 Rammebevilgning til regionalt næringsfond i Setesdal 2013 RS 64/13 Referat frå møte januar - Arbeidsgruppe om Bjoren si framtid RS 65/13 Orientering om vedtak i Sørlandets kompetansfond RS 66/13 Protokoll fra generalforsamling i Setesdal Næringshage AS RS 67/13 Invitasjon - samling i Løfte håndverket - 31 mai, Lillehammer RS 68/13 Invitasjon informasjonsmøte TV-aksjonen, 6 mai Havnegården, Arendal RS 69/13 Invitasjon til SkatteFUNN-skolen - første samling 19.6 RS 70/13 Vedtak frå Bykle kommune - Gulli åkkås - språk og identitet i barnehagane i Setesdal RS 71/13 Protokoll fra generalforsamling i Setesdal Næringshage AS RS 72/13 Vedrørende etablering av helikopterberedskap for Sør-Norge på Hovden RS 73/13 Svar på førespurnad om utsett freist - forprosjekt Lusekoftesenter RS 74/13 Rv 9 - referat frå møte april 2013 RS 75/13 Åpning Bygningsvernsenteret i Aust-Agder RS 76/13 Europ Referat fra møtet vedr. Euromontana RS 77/13 SSHF ønsker mer dialog om Utviklingsplan 2030 RS 78/13 Videreføring av WEB kurs RS 79/13 Revidert innspel - Sørlandsutvalet RS 80/13 Protokoll generaforsamling uten møte den 26 apr 13 Setesdal Næringshage RS 81/13 Rapport om konsept Landeskogen RS 82/13 Leiv Rygg SRR`s representant på GF Evjeklinikken RS 83/13 Styringsgruppemøte 7 mai - distriktsvennleg sjukepleieutd RS 84/13 LUK-opplæring - ny samling næringsapparatet RS 85/13 Norsk och Dansk partner önskas till Kreativt Center-Interregansökan RS 86/13 Avslag søknad om støtte - Transnova RS 87/13 Oppneming av eigarrepresentant - GF 2013 Evjeklinikken AS - styrehandsaming pr e-post RS 88/13 Valnemnda i L/L Setesdal Bilruter førespurnad PS 88/13 Delegerte saker

5 Ingen delegerte saker oppmeldt. PS 89/13 Styreleiar orienterar Leiv Rygg orienterte frå generalforsamling i Evjeklinikken nytt styremedlem vart presentert. Bjørn Ropstad orienterte om at dagleg eigar av Evjeklinikken beklaga ein uheldig uttale vedrørande lokalisering av legekontor/helseklynge, og arbeider med å rydde opp i lokalisering av LMT til Evjemoen. Styret tek orienteringa til orientering. Samrøystes. PS 90/13 Dagleg leiar orienterar Signe Sollien Haugå orienterte om kva regionrådet arbeider med pr tida: Studietur Årsavslutting / årsrekneskap Årsmelding Fengselssak Sjukepleiarutdanninga Reiserutekonferansen 4-5 juni Rådmannsmøte Representantskap juni Møte småkommunesamarbeidet 25 juni Styret tek orienteringa til orientering. Samrøystes. PS 91/13 Leiar rådmannsutvalet orienterar Aasmund Lauvdal orienterte om avgjerd frå Iveland kommune om PPT. Møte med Aust-Agder fylkeskommune vedrørande pågåande konsolideringsprosess i Setesdalsmuseet. Saka vil bli handsama i kommunane før ferien. Rådmannsgruppa har hatt eit særs positivt møte med Fylkeslegen / Fylkemannen. Styret tek orienteringa til orientering. PS 92/13 Fylkeskommunen orienterar Fylkesordføraren orienterte kring: 1. Heieplan - to fylkesmenn har klaga på vedtaket. Ein håper på ei ryddig avklaring.

6 2. Høyringsuttale NTP RV9 har fått for lite midlar sjølv om 45 % auking i bevillingane, berre 2 av 3 vegprosjekt kan gjennomførast. 3. Regionplan fokusområder Synkronisert regional og nasjonal transportplan Vidareføring av grønt batteri Heilskapleg utdanningsløp Fylkesrådmannen orienterte om strategi for økonomisk handlefridom under arbeid Og arbeid med skuleutgreiing - vidaregåande nivå. Styret tek orienteringa til orientering. Samrøystes. PS 93/13 Status representasjon ymse utval Øvre Otra Vassdragsstyre: Leiv Rygg orienterte om befaring. Mekaniske tiltak er planlagt i Valle/Bygland. Styret tek orienteringa til orientering. Samrøystes. PS 94/13 Drøfting/orienteringssaker Ingen drøfting- og orienteringssaker. PS 95/13 Fjellregionssamarbeidet - Invitasjon til oppstart av fjellsatsinga Kommunane og fylkeskommunen ser det som interessant å vurdere deltaking i Fjellregionsamarbeidet og søkjer å vere representant i seminar. Leiv Rygg deltek på denne samlinga. Saka vart drøfta, ingen vedtak vert gjort. PS 96/13 Søknad om lån til investering - UOFF Styret løyver kr ,- som lån til Bygland Varmesentral som omsøkt. Lånet blir ytt på vanlege vilkår, eitt år rente- og avdragsfritt, og med 15 år nedbetalingstid. Lånet blir ytt med pant i utstyr (investeringsobjektet).

7 Styret løyver kr ,- som lån til Bygland Varmesentral som omsøkt. Lånet blir ytt på vanlege vilkår, eitt år rente- og avdragsfritt, og med 15 år nedbetalingstid. Lånet blir ytt med pant i utstyr (investeringsobjektet). Samrøystes. PS 97/13 Årsrekneskap - Setesdal regionråd 2012 Rekneskapen for 2012 er lagt fram med eit ordinært resultat på kr , budsjettet var på kr. 0 Rekneskapsmessig resultat er kr ,65 Dette vert vedteke som selskapet sitt rekneskap for Kapitalrekneskapen er gjort opp med eit underskot på kr ,00 Hovudtala og ymse noter blir innarbeidd i årsmeldinga for Regionrådet. Saka blir lagt fram for representantskapet på dette grunnlag. Rekneskapen for 2012 er lagt fram med eit ordinært resultat på kr , budsjettet var på kr. 0 Rekneskapsmessig resultat er kr ,65 Dette vert vedteke som selskapet sitt rekneskap for Kapitalrekneskapen er gjort opp med eit underskot på kr ,00 Hovudtala og ymse noter blir innarbeidd i årsmeldinga for Regionrådet. Saka blir lagt fram for representantskapet på dette grunnlag. Samrøystes. PS 98/13 Disponering av årsoverskott i driftsrekneskapen for 2012 Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen på kr ,65 vert nytta til å dekke underskot i kapitalrekneskapen for 2012 med kr ,-. Resten, kr ,65, vert sett av til disposisjonsfond. Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen på kr ,65 vert nytta til å dekke underskot i kapitalrekneskapen for 2012 med kr ,-. Resten, kr ,65, vert sett av til disposisjonsfond. Samrøystes. PS 99/13 Årsmelding - Setesdal regionråd 2012 Styret godkjenner årsmeldinga, og gir dagleg leiar fullmakt til å sluttføre publikumsversjon/ tekst som skildrar driftsåret som skissert i møtet. Styret diskuterte trong for trykking og distrubiering av årsmelding. Dagleg leiar orienterte om kostnader i samband med årsmeldinga. Styret ønskjer årsmeldinga primært blir publisert på

8 heimesida. Tor Hallvard Mosdøl føreslo at ein vurderar elektroniske publiseringsmalar i samband med utvikling av nye heimesider. Styret godkjenner årsmeldinga, og gir dagleg leiar fullmakt til å sluttføre publikumsversjon/ tekst som skildrar driftsåret som skissert i møtet. Styret ber om at årsmeldinga primært blir publisert via heimesida til Setesdal regionråd. Samrøystes. PS 100/13 Studietur - oppsummering Styret ber dagleg leiar arbeidet vidare med oppfølging i tråd med drøftingane i møtet. Styret diskuterte oppfølging og etterarbeid etter studieturen. Ordførarane bør inkluderas i prioriteringsarbeidet. Ønskje om felles profilering/logo ble og framsett. Ordførar/rådmann i Evje og Hornnes kommune blir bedt om å gjøre seg kjent med eigen kommunes avgjerd om å ikkje delta i felles heimesideprosjekt med Setesdalskommunane. Følgjande tema vert trekt fram: Natur- og kulturpark Reiseliv Regional utvikling todeling interkommunalt samarbeid / næringsutvikling involvering av næringsliv Sams identitet profil og synleggjering Styret ber dagleg leiar, i samarbeid med ordførarane og fylkeskommunen, arbeide vidare med å førebu drøftingsgrunnlag. Samrøystes. PS 101/13 Styrkt kapasitet - næring mv Setesdal regionråd Styret godkjenner oppretting av stilling som Næringskoordinator i tråd med saksutgreiinga. Styreleiar og dagleg leiar får fullmakt til å utarbeide stillingsskildring og utlysing på bakgrunn av drøftingane i møtet. Vedteke mot 2 stemmer. Styret godkjenner oppretting av stilling som Næringskoordinator i tråd med saksutgreiinga. Styreleiar og dagleg leiar får fullmakt til å utarbeide stillingsskildring og utlysing på bakgrunn av drøftingane i møtet. PS 102/13 Drøfting - utproving av "styreleiar-stipend" til små- og mellomstore verksemder i Setesdal Styret ser at det kan vere av interesse å prøve ei ordning for å initiere meir bruk av ekstern kompetanse i styrearbeidet, og sjå om lokale verksemder aukar lønsemda si gjennom det. Dagleg leiar får fullmakt til å konkretisere ordninga - og førebu utlysing januar Ramme på kr ,- blir lagt inn i budsjettet for 2014.Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Tarald Myrum bad om at saka vert utsett. Styret utsett saka. Samrøystes.

9 PS 103/13 Landbruksprosjektet i Setesdal , Grovforbasert kjøttproduksjon Dagleg leiar tilrår at søknad om støtte/utbetaling til prosjektet i regi av Norsk Landbruksrådgjeving Setesdal på kr ,- blir imøtekomen for driftsåret 2012 som omsøkt. Utbetalinga blir finansiert gjennom inntrekk av kr ,- ansvar 9121, prosjekt 353. Overskytande blir tilbakeført til ledig ramme, regionalt næringsfond. Styret føretek samstundes budsjettjustering for 2013 med tilsvarande ramme til prosjektet for inneverande år. Jakob J. Saaghus orienterte om bakgrunn for prosjektsøknaden. Han orientert og om årsverk, verdiskaping og utvikling i Setesdal. Organisering, målgruppa, effektmål og aktivitetar ble og presentert. Dagleg leiar tilrår at søknad om støtte/utbetaling til prosjektet i regi av Norsk Landbruksrådgjeving Setesdal på kr ,- blir imøtekomen for driftsåret 2012 som omsøkt. Utbetalinga blir finansiert gjennom inntrekk av kr ,- ansvar 9121, prosjekt 353. Overskytande blir tilbakeført til ledig ramme, regionalt næringsfond. Styret føretek samstundes budsjettjustering for 2013 med tilsvarande ramme til prosjektet for inneverande år. Samrøystes. PS 104/13 Søknad om driftsstøtte 2013 og ev årlege framtidige løyvingar - DS Bjoren Styret etterspør stadig formalisering av overtaking og organisering i tråd med tidlegare prinsippsaker med tilhøyrande vilkår/intensjonar og «Utviklingsplan for DS Bjoren». Men, ut frå ei samla vurdering og omsynet til å sikre føreseieleg drift for sesongen 2013 løyver styret kr ,- som omsøkt. Styret etterspør stadig formalisering av overtaking og organisering i tråd med tidlegare prinsippsaker med tilhøyrande vilkår/intensjonar og «Utviklingsplan for DS Bjoren». Men, ut frå ei samla vurdering og omsynet til å sikre føreseieleg drift for sesongen 2013 løyver styret kr ,- som omsøkt. Samrøystes. PS 105/13 Setesdal bilruter LL generalforsamling fullmakt Styreleiar orienterte om varsla generalsforsamling for Setesdal bilruter 27. mai og føreslo seg sjølv som utsending. Styret vedtek at styreleiar Leiv Rygg møter på vegne av Setesdal regionråd på Setesdal bilruter si generalforsamling 27. mai 2013.

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 23.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.08.2014 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Leiv Rygg Medlem Olav Neset

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 21.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 22.10.2014 Tid: 09:00 14:10 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1

ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1 2 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 STYRELEIAR HELSAR! FRÅ KRAFTFOND TIL NAVET I SETESDAL Frå starten i 1991 med skiping av Setesdal

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 18.06.2014 kl. 08:30 på Bykle hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 18.06.2014 kl. 08:30 på Bykle hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 10.04.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 10.04.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 02.03.07 kl 09.00 Stad: HOVDEN HØYFJELLSHOTELL Desse møtte: Forfall: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621 KRISTIANSAND Ole

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer