Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre"

Transkript

1 Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: Tid: 09:00 14:10 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune Leiv Rygg Medlem Bygland kommune Jon Rolf Næss Nestleiar Bykle kommune Tarald Myrum Leiar Valle kommune Finn Bjørn Rørvik Medlem Evje og Hornnes kommune Nina Susanne Johnsen Medlem Valle kommune Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Vidar Frøysnes Olav Neset Bygland kommune Frå administrasjonen møtte: Namn Signe Sollien Haugå Hans Olav Omnes Andre som møtte: Namn Tallak Hoslemo Eivind Berg Jans Arild Johannessen Bjørgulv Sv. Lund Arild Eielsen Frode Verpe Ellen Benum Stilling Dagleg leiar næringskoordinator Funksjon Rådmann Bykle kommune Rådmanne Valle kommune Rådmann Evje og Hornnes kommune Fylkesordførar Fylkesrådmann Leiar i helsenettverket orienterte om LMT Leiar LMT Setesdal orienterte om LMT Revsnes, Gunn Marith Homme Utvalssekretær

2 Saksnummer PS 119/14 Innhald Godkjenning av innkalling og sakliste PS 120/14 Godkjenning av møteprotokoll frå møte PS 121/14 PS 122/14 PS 123/14 PS 124/14 PS 125/14 Styreleiar orienterar Dagleg leiar orienterar Leiar rådmannsutvalet orienterar Fylkeskommunen orienterar Referatsaker RS 58/14 Referat frå møte politisk samordningsgruppe RS 59/14 RS 60/14 PS 126/14 DS 21/14 PS 127/14 DR 4/14 PS 128/14 PS 129/14 PS 130/14 PS 131/14 PS 132/14 PS 133/14 Kommunenes arbeid med likestilling - resultat frå kartlegging Felles bodskap frå Agder i arbeidet med framtidig fengsel Delegerte saker Melding om vedtak: Løyving tidlegfase/forstudiearbeid. Drøfting/orienteringssaker Drøfting - handlingsplan - priorteringar for Utviklingsplan Setesdal 2020 Orientering ymse repr / utval Revidert budsjett Setesdal regionråd Høyringsuttale til Utviklingsplan Sørlandet sykehus HF frå Setesdal regionråd Spegelmelding - moglegheitsstudie - Kommunereforma og Setesdal Emisjon Evjeklinikken ifm. Aksje- og eigedomskjøp, Ikkje offentleg Ocean Design etablerarstønad, Ikkje offentleg PS 119/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen merknader til innkalling eller sakliste. PS 120/14 Godkjenning av møteprotokoll frå møte Møteprotokollen frå møte vart samrøystes godkjent. PS 121/14 Styreleiar orienterar Riksveg 9 25 millionar er løyvd frå regjeringa til dette prosjektet i budsjettet for RV9 gruppa har alt starta arbeid saman med vegvesenet for neste 4 års periode. Helle - Besteland, Bjørnarå, Rotemo Lunden er dei neste parsellane som må gjerast noko med før ein får Gul midtstripe frå Kristiansand til Hovden gjennom Setesdal. Ein har som mål å ha gul stripe heilt til Hovden i 2023, med sluttføring i PS 122/14 Dagleg leiar orienterar

3 Dagleg leiar orienterte m.a. om: LIM kick-off. Kommunestyra vert invitert, og kommunane vert oppmoda til å gje møtegodtgjering for å delta. Samrøystes. Ruteviseutgreiingar ny NTP samferdsle blir tema i neste styremøte Merket for Berekraftig reiseliv fase 1 og 2 er godkjent klarert for fase 3søknad Setesdalskonferansen april 2015 tema det grøne skiftet mv «Månelandinga» - pårekneleg info novembermøtet Næringsarbeidet p.t. Kompetansetiltaka: Styrekurs BI, Grunderkurs + Web-kurs god deltaking og fornøgde deltakar Helsenæringssatsinga, konkretisering av delprosjekt og drøfing vdr. opprettig av eige organisasjonsnummer. Styremøte flutt frå 19. nov til 24. nov. Møte vedr IKS-representantskap mv blir flutt til 11.nov. Cubaru-prosjektet (kulturbaserte strategiar i staduviklinga) PS 123/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar Setpro: Diskusjon konsekvensar av konkurranseutsetting frå Brann IKS: Diskusjon om eigarmøte Rep.deltaking revisjonen: Fakturere ekstratenester Revisjonen. Treng ei gjennomgang av vedtak for å få ei felles forståing av når det er ok å sende faktura. ROS og beredskap: har hatt gjennomgang - innarbeider nye tema/ suplement. Høyringsuttale Sørlandet sjukehus HF - drøfta Tatt til orientering. PS 124/14 Fylkeskommunen orienterar Tannhelse Ingen strukturendring p.t.. Mogleg ambulerande tannhelseteneste. Sam Eyde godkjent romprogram aktuelt med internatløysing Kommunane får meir midlar innafor psykisk helse som bør/skal nyttast til ungdom/ Skulehelsetenesta. Meir innafor rus og psykiatri. Særleg viktig med helsesøstertenester til vidaregåande skule. Fengselsaka semje om fengsel til landsdelen. Regionale utviklingsmidlar er ikkje ytterlegare kutta i statsbudsjettet Høyringsuttale Sørlandet sjukehus dagens struktur bør gjelde. Kommunereforma fylkeskommunen ønskjer å bli ein meir aktiv medspelar i prosessane. Fritt skuleval var debattert i fylkestinget. Styret tek orienteringa til etterretning. PS 125/14 Referatsaker Bjørn Ropstad orienterte om innspela frå Setesdal om felles fengselsopprop og initiativ om fast RUP-løyving til distriktsvennlege profesjonsutdanningar og etter- og vidareutdanningstilbod.. Referatsakene vart tekne til orientering. RS 58/14 Referat frå møte politisk samordningsgruppe RS 59/14 Kommunenes arbeid med likestilling - resultat frå kartlegging RS 60/14 Felles bodskap frå Agder i arbeidet med framtidig fengsel

4 PS 126/14 Delegerte saker Dei delegerte sakene vart tekne til orientering. DS 21/14 Melding om vedtak: Løyving tidlegfase/forstudiearbeid. PS 127/14 Drøfting/orienteringssaker Frode Verpe og Ellen Benestad orienterte om evaluering av Lokal Medisinske Tenester (LMT) Setesdal. Jens Arild Johannessen orienterte om arbeidet med etablering av felles Kommunal Øyeblikkeleg Hjelp (KØH). Handlingsprogram SR 2015 Dagleg leiar innleia til drøfting og la fram forslag til aktuelle tiltak med utganspunkt i det 4årige handlingsprogrammet. Styret kom med innspel i høve aktuelle prioriteringa og tiltak og prosess. Administrasjonen blir bedt om å konkrisere inntil 3 tiltak pr satsingsområde med utgangspunkt i drøftinga. DR 4/14 Drøfting - handlingsplan - priorteringar for Utviklingsplan Setesdal 2020 PS 128/14 Orientering ymse repr / utval Leiv Rygg orienterte om status i saka som pågår i høve forhandlingar med å få fiberkabelen på land. Møtet vart lukka. PS 129/14 Revidert budsjett Setesdal regionråd Styret legg til grunn revidert inntektsgrunnlag, og gir dagleg leiar fullmakt til å føreta forløpande budsjettjusteringar og omdisponeringar innafor samla revidert ramme ut Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Styret legg til grunn revidert inntektsgrunnlag, og gir dagleg leiar fullmakt til å føreta forløpande budsjettjusteringar og omdisponeringar innafor samla revidert ramme ut PS 130/14 Høyringsuttale til Utviklingsplan Sørlandet sykehus HF frå Setesdal regionråd Styret godkjenner vedlagte høyringsuttale.saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre

5 Tilleggsframlegg frå Tarald Myrum: s. 3 Alternative driftsmodellar: stryke 2. avsnitt Tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegg frå Tarald Myrum: Styret i Setesdal regionråd viser til strukturdebatten i Fylkestinga og slutter seg til vedtak der. Tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. s. 3 Alternative driftsmodellar: stryke 2. avsnitt Styret i Setesdal regionråd viser til strukturdebatten i Fylkestinga og slutter seg til vedtak der. PS 131/14 Spegelmelding - moglegheitsstudie - Kommunereforma og Setesdal Styret godkjenner framlegg til prosess som skissert. Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Styret drøfta om Regionrådet Framlegg frå Finn Bjørn Rørvik: Saka vert utsett til neste møte. Framlegget vart samrøystes vedteke. Saka vert utsett til neste møte. PS 132/14 Emisjon Evjeklinikken ifm. Aksje- og eigedomskjøp Tilrådinga vart samrøyste vedteke. Styret godkjenner emisjonen basert på tilbod og aksept mellom Evjeklinikken og Evje Utvikling/Evjemoen Næringspark. SR sitt bidrag (11,1%eigarskap) vil vere mellom ,- og ,-. Midlane foreslås hentet frå Fond Ledige Midlar konto og PS 133/14 Ocean Design - etablerarstønad Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Styret løyver oppstartsstønad på ,- til Ocean Design. Stønaden vert gjeve på vanlege vilkår og skal brukast til mjuke investeringar.

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 23.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 21.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1

ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1 2 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 STYRELEIAR HELSAR! FRÅ KRAFTFOND TIL NAVET I SETESDAL Frå starten i 1991 med skiping av Setesdal

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 10.04.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 10.04.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 18.06.2014 kl. 08:30 på Bykle hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 18.06.2014 kl. 08:30 på Bykle hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/14 MØTEBOK Dato: 14.10.2014 kl. 09.00-14.30 Stad: Kommunehuset, det lisle møterommet

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Sølvgarden, Rysstad Dato: 12.12.2014 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Medlem Valle kommune Olav Neset Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Bykle kommune Kultur og fritidstenester. Melding om vedtak. Kulturpolitisk handlingsplan. Arkiv

Bykle kommune Kultur og fritidstenester. Melding om vedtak. Kulturpolitisk handlingsplan. Arkiv kommune Kultur og fritidstenester Melding om vedtak Arkiv Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/107-27 Astri Rysstad, 37938500 031 13.06.2013 Kulturpolitisk handlingsplan Rådmannen si tilråding:

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Vedtaksprotokoll Masfjorden kommunestyre Møte nr. 4, den 19.09.2013 Side 1 av 16 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Den 19.09.2013 kl 11:45 17.30, heldt Kommunestyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar.

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar. Offentleg Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: møterom v/studenttorget Fossvegen 6, Sogndal (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Dato: 17.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 02.03.07 kl 09.00 Stad: HOVDEN HØYFJELLSHOTELL Desse møtte: Forfall: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621 KRISTIANSAND Ole

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer