Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem"

Transkript

1 Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Leiv Rygg Medlem Olav Neset Medlem Jon Rolf Næss Nestleiar Tarald Myrum Leiar Finn Bjørn Rørvik Medlem Nina Susanne Johnsen Medlem Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Kay A. Jeiskelid Tor Hallvard Mosdøl Frå administrasjonen møtte: Namn Signe Sollien Haugå Stilling Dagleg leiar Andre som møtte: Namn Tallak Hoslemo Eivind Berg Aasmund Lauvdal Jens Arild Johannessen Arild Eielsen Hans Olav Omnes Kjell O. Johannessen Lasse Eidskrem Anne Dorthe Carlson Funksjon Rådmann Bykle kommune Rådmann Valle kommune Rådmann Bygland kommune Rådmann Evje- og Hornnes kommune Fylkesrådmann Aust-Agder fylkeskommune Påtroppande næringskoordinator orienterte om seg sjølv Cluster management orienterte om helseklyngeprosjekt Dagleg leiar Visit Setesdal orienterte om merket for bærekraftig reiseliv Prossessrettleiar orienterte om merket for berekraftig reiseliv Revsnes, Gunn Marith Homme Utvalssekretær

2 Saksnummer PS 89/14 Innhald Godkjenning av innkalling og sakliste PS 90/14 Møteprotokoll frå styremøte PS 91/14 PS 92/14 PS 93/14 PS 94/14 PS 95/14 PS 96/14 Godkjenning av møteprotokoll Styreleiar orienterar Dagleg leiar orienterar Leiar rådmannsutvalet orienterar Fylkeskommunen orienterar Referatsaker RS 43/14 Referater fra møtene RS 44/14 RS 45/14 RS 46/14 RS 47/14 RS 48/14 Reguleringsplan for Rv 9, Sandnes - Harstadberg. 2 gongs handsaming i Plan og miljøutvalet. Slutthandsaming i kommunestyret. Fwd: Høyring av forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Gjennomgang av Norsk kulturråd - høyringsfråsegn Informasjon om arbeidsplassbasert barnehagelærer utdanning Fwd: Tilbud om informasjon om NILUS RS 49/14 Invitasjon til dialogmøte RUP Agder 2015 RS 50/14 RS 51/14 Svar på søknad om stønad ved kjøp av mjølkekvote for kyr 2014, for produsentar i din kommune Årsmelding 2013 SRR RS 52/14 Annonse - Regionalt næringsfond 2014 PS 97/14 DS 14/14 DS 15/14 PS 98/14 DR 1/14 DR 2/14 PS 99/14 PS 100/14 PS 101/14 PS 102/14 Delegerte saker Melding om vedtak: Søknad om løyving - disponering til kulturnæringsprosjekt Bygland kommunne Svar på søknad om støtte - prosjektutvikling " Polarsand" Drøfting/orienteringssaker Arbeidsplassbasert barnehagelærestudie i Lister Redusert postombering i distrikta - søknad om økonomisk støtte Orientering ymse repr / utval Handlingsplan for berekraftig reisemålsutvikling Søknad om hovudprosjekt - merket for berekraftig reisemålsutvikling Førespurnad om høve til bierverv

3 PS 89/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen merknader til innkalling og sakliste. PS 90/14 Møteprotokoll frå styremøte Møteprotokoll frå førre møtet vart samrøystes godkjent. PS 92/14 Styreleiar orienterar Fått næringsmedarbeidar på plass. Arendalsveka planlagt og gjennomført. Styret evaluerte arrangementet samtlege er positive til arrangementet. Ein går inn for å deltake med eit tilsvarande arrangement til neste år. Treng tid til planlegging og vidareutvikling av dette. Viktig med god blesting i høve målgrupper vurdere om næringslivet kan involverast og om det kan bli ein arena for Setesdalsmøter. PS 93/14 Dagleg leiar orienterar Dagleg leiar orienterte om arbeid sidan førre møte med Rv 9, grafisk profil, årsmelding, Setesdalsarrangementet Arendalsveka, DNT Sør-prosjektet, ymse næringssaker, og kompetansestiltak under planlegging. Styret drøfta utgjevinga av storavisa med tanke på Dagleg leiar blir bedt om å kome med sak i høve alternative måtar å gjere dette på i høve målgruppe, tidspunkt, form osb Involvering i prosjekt i kommunane DL, Styreleiar og nestleiar har løpande dialog i høve dette.? Leiv Rygg bad om at dagleg leiar og kan arbeide med Kulturnæringsprosjektet innafor stillinga si på line med andre regionale prosjekt. Styret tok orienteringa til etterretning. Dagleg leiar kan bistå kulturnæringsprosjektet i Bygland på line med andre regionale prosjekt. PS 94/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar Rådmannsutvalet har ikkje hatt møte sidan sist og dermed ingenting særskilt eller nytt å orientere om utover at arbeidet med alternativ næringsorganisering er i gong PS 95/14 Fylkeskommunen orienterar Fylkesrådmannen orienterte om: - Organiserer VINN planen. Setesdal blir involvert/orientert i denne og arbeidet med eigen Reiselivsstrategi

4 - Konsolideringa av museum og arkiv jobbast fram eit styre klar til september. - Tannhelseplan på høyring. Klinikkane går frå å vere 15 stk til 8 stk. Valle og Evje /Hornnes held fram. Går over eit 10 års perspektiv. Fristen for høyring er i september - Ventar på statsbusjett. Det kan sjå ut som at dei Regionale utviklingsmidlane vert kutta ytterlegare. Styret takka for orienteringa. Styret ønskjer uttale til høyringa vdr tannhelsetenesta. PS 96/14 Referatsaker Forvaltningsplan SVR er såpass viktig at Regionrådet må gje uttale til denne. Dagleg leiar førebur ei sak på dette. Samrøystes. Dei andre referatsakene vart tekne til orientering. Dagleg leiar førebur sak til styret for uttale vedr. Forvaltingsplan for SVR før fristen i november, RS 45/14 Styreleiar tek initativ til regionalt møte om samarbeidet om distriktsvennlege utdanningar, jf RS 47/14 Styret er interesserte i dialog og oppfølging, jf RS 46/14 og desentralisering av funksjonar under Kulturrådet. Samrøystes. RS 43/14 Referater fra møtene RS 44/14 Reguleringsplan for Rv 9, Sandnes - Harstadberg. 2 gongs handsaming i Plan og miljøutvalet. Slutthandsaming i kommunestyret. RS 45/14 Fwd: Høyring av forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane RS 46/14 Gjennomgang av Norsk kulturråd - høyringsfråsegn RS 47/14 Informasjon om arbeidsplassbasert barnehagelærer utdanning RS 48/14 Fwd: Tilbud om informasjon om NILUS RS 49/14 Invitasjon til dialogmøte RUP Agder 2015 RS 50/14 Svar på søknad om stønad ved kjøp av mjølkekvote for kyr 2014, for produsentar i din kommune RS 51/14 Årsmelding 2013 SRR RS 52/14 Annonse - Regionalt næringsfond 2014

5 PS 97/14 Delegerte saker Dei delegerte sakene vart tekne til orientering. DS 14/14 Melding om vedtak: Søknad om løyving - disponering til kulturnæringsprosjekt Bygland kommunne DS 15/14 Svar på søknad om støtte - prosjektutvikling " Polarsand" PS 98/14 Drøfting/orienteringssaker 1. Arbeidsplassbasert barnehagelærarstudie i Lister. Dagleg leiar melder at det ikkje er samsvar med det som var avtalt utlyst og det som blir tilbydd. Dagleg leiar tek dette vidare og det må også takast opp på politisk nivå. 2. Redusert postombering i distrikta søknad om økonomisk støtte Framlegg frå Leiv Rygg: Regionrådet løyver ein garantisum på kr ,- Framlegget vart samrøystes vedteke. Regionrådet løyver ein garantisum på kr ,- i samband med ankesak om redusert krav til postombering i distrikta. Samrøystes. DR 1/14 Arbeidsplassbasert barnehagelærestudie i Lister DR 2/14 Redusert postombering i distrikta - søknad om økonomisk støtte PS 99/14 Orientering ymse repr / utval Jon Rolf Næss tok opp status i høve fengselssaka. Det er absolutt trong for eit nytt fengsel på Agder og ein må vere på hugget for å få det til Sørlandet fordi det er andre regionar som knivar med oss om dette. Det må også samkøyrast med fylkesordføraren SRR tek initiativ til å kontakte andre regionråd i Agder og at det ein fremjar til felles uttale / tverrpolititisk forslag via fylkesordføraren og politisk samordnings gruppe ( PSG) i Regionplan Agder-regi. Samrøystes. Nasjonal transportplan Leiv reiser til Oslo som representant for Regionrådet. PS 100/14 Berekraftig reiseliv - fase 1 og 2 - handlingsplan - søknadsgrunnlag fase 3 Tilråding: Styret godkjenner utkastet til handlingsplan for berekraftig reisemålsutvikling (2016). Styret ber Visit Setesdal søke løyving til fase 3 på dette grunnlag. Finansiering av

6 eigendel kr blir løyvd gjennom disponering frå fond kto Søknadsgrunnlaget blir samtidig sendt til kommunane med førespurnad om å delta i fase 3 som skissert. Fase 3 vil omfatte dei kommunane som finn at dei vil slutte seg til vidare arbeid. Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Styret drøftar nærare oppfølgingstiltak t.d. i høve miljøsertifisering i samband med budsjett Styret godkjenner utkastet til handlingsplan for berekraftig reisemålsutvikling (2016). Styret ber Visit Setesdal søke løyving til fase 3 på dette grunnlag. Finansiering av eigendel kr blir løyvd gjennom disponering frå fond kto Søknadsgrunnlaget blir samtidig sendt til kommunane med førespurnad om å delta i fase 3 som skissert. Fase 3 vil omfatte dei kommunane som finn at dei vil slutte seg til vidare arbeid. PS 101/14 Førespurnad om høve til bierverv Tilråding: Styret er kjent med og godkjenner at arbeidstakar har bierverv ved sida av stillinga som næringskoordinator. Styret syner til hovudtariffavtala sine reglar om bierverv pkt for statlege tenestemenn som retningsgjevande for å etablere praksis innfor dette. Det skal utøvast varsemd i høve engasjement lokalt sjå pkt 1-9 i nemnde saksvedlegg. Arbeidstakar har opplysingsplikt i høve arbeidsgjevar, og skal i tilfelle der han er i tvil avklare oppdrag med dagleg leiar i framkant. Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Styret er kjent med og godkjenner at arbeidstakar har bierverv ved sida av stillinga som næringskoordinator. Styret syner til hovudtariffavtala sine reglar om bierverv pkt for statlege tenestemenn som retningsgjevande for å etablere praksis innfor dette. Det skal utøvast varsemd i høve engasjement lokalt sjå pkt 1-9 i nemnde saksvedlegg. Arbeidstakar har opplysingsplikt i høve arbeidsgjevar, og skal i tilfelle der han er i tvil avklare oppdrag med dagleg leiar i framkant.

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 23.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 22.10.2014 Tid: 09:00 14:10 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 21.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1

ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1 2 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 STYRELEIAR HELSAR! FRÅ KRAFTFOND TIL NAVET I SETESDAL Frå starten i 1991 med skiping av Setesdal

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 10.04.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 10.04.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 18.06.2014 kl. 08:30 på Bykle hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 18.06.2014 kl. 08:30 på Bykle hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 10. oktober 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Onsdag 17. oktober

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 20.11.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 20.11.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer