Han. Barn som vokser opp i familier med dårlig råd hvordan hjelper vi dem? - NAVs rolle og samarbeid med barn og unge tjenestene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Han. Barn som vokser opp i familier med dårlig råd hvordan hjelper vi dem? - NAVs rolle og samarbeid med barn og unge tjenestene"

Transkript

1 Han Barn som vokser opp i familier med dårlig råd hvordan hjelper vi dem? - NAVs rolle og samarbeid med barn og unge tjenestene

2 Temaer Revitalisering av familiebehandlingsprinsippet? Føringer i lov og strategiplaner - kort Fattige barnefamilier lokal kartlegging Handlingsplan - 9 innsatsområder og strategier Fagutvikling via det praktiske arbeidet - case 2 modeller for forståelse og handling omkring forebygging Oppsummering/suksesskriterier

3 Føringer om forebygging Lov om sosiale tjenester 1 Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Tilsvarende føringer i øvrige lover (barnevern, skole helsestasjonstjeneste mv) Kommunen har det organisatoriske ansvaret

4 NAV Oslo strategiplan en av 5 punkter Målgruppe: Barnefamilier Mål: Bekjempe fattigdom Tiltak: NAV kontoret skal kartlegge barnefamilier og sørge for at begge ektefeller i lavinntektsfamilier får tilbud om og følges opp i forhold til arbeid og aktivitet, kvalifisering og rettigheter. NAV kontoret skal sørge for at enslige forsørgere får oppfølging og nødvendig veiledning og bistand i forhold til kompetanseutviklingsmuligheter og barnetilsyn mens de er i arbeidsrettet aktivitet.

5 Sagene organisering NAV Sagene 140 ansatte/ 100 sosialtjenesten Per mnd 700 brukere med sosialhjelp. 140 KVP Målgruppeorganisering - Mottak - arbeid, - helse/rus oppfølging og trygderettighetsavklaring - Ungdomsteam på tvers og utvidet OT - team - Familieteam sosialteam på tvers - Barnekoordinator - en telefon inn! - Nærmiljøteam Ledernivå: - OT- styringsgruppe - Felles handlingsplan mot fattigdom og koordinerende ledergruppe for gjennomføring

6 Antall foreldre og barn med sosialhjelp og overgangsstønad (Tall des. 2012) Antall foreldre 71 familier (145 foreldre) To - foreldre familier (sosialtjenesten) Eneforsørgere) uten overgang Stønad Eneforsørger med full overgangstønad Eneforsørgere med redusert overgangstønad Total antall foreldre og barn foreldre Antall barn barn

7 Barnefamilier i NAV etter landbakgrunn ANTALL FORELDRE Familie mann/ kvinne Enefors. uten overgst Enefors. m/ full overgst Enefors. m/ red. overgst Sum foreldre Prosent (Tall des. 2012) Norge ,5 Somalia ,8 Rest Europa ,2 Asia/Afr/Am ,4 total ant. Foreldre ,0

8 Antall barn i NAV etter landbakgrunn ANTALL BARN Familie mann/ kvinne Enefors. Uten overgst. Enefors. m/ Full overgst. Enefors. m/ red. overgst. Sum barn Prosent (Tall des. 2012) Norge ,5 Somalia ,4 Rest Europa ,1 Asia/Afr/Am ,9 total ant. Barn ,0

9 Hvordan redusere og forebygge barne- og familiefattigdom 1. Gratis eller billige tjenester og tiltak som støtter opp under helse, læring, deltakelse og inkludering universelle tiltak eller støtte til bestemte grupper 2. Tiltak for å øke begge foreldres inntekter fra arbeid eller kvalifiseringstiltak (KVP, INTRO, AMO-kurs, Jobsjansen, arbeidspraksis, arbeidsavklaringspenger mv). 3. Bistå brukere å gjøre nytte av og velferdsstatens mange tilskudd og tjenester 4. Samordne innsatsen der flere tjenester jobber med samme familier både overordnet samordning i form av fattigdomsplan bruk av individuell plan og familieplan

10 Innsatsområde 1: Redusere inntektsfattigdom i barnefamilier Strategi: Alle barnefamilier med lav inntekt skal få bistand til å øke sine inntekter ved å komme i gang med kvalifisering og arbeid og avklare økonomiske rettigheter. Begge ektefeller skal ha oppfølging i forhold til kvalifisering og arbeid og helse. Jobsjansen gir nye muligheter Barnas situasjon følges opp i forhold til barnehage, aks og fritid. Aktiv aktivitetsplan for de med aap Gi informasjon om tilbud om kvalifisering og annen NAV informasjon via helsestasjon, familiens hus og barnehager. Arenarydding! Individuell plan OG familieplan!

11 Innsatsområde 2: Samordne barnevern og sosialtjeneste Strategi: Barn og voksne i utsatte familier skal oppleve et samordnet tjenestetilbud fra barnevern og sosialtjenesten En kontaktperson - en kontakttelefon i NAV uansett sakstype Foreldre uten arbeid / inntektssikring henvises til NAV for relevant arbeidstiltak og helseutredning Tiltak for foreldre og barn inngår i en helhetlig indviduell plan / familieplan der kvalifisering, helsetiltak for voksne inngår i en helhet med tiltak for barna Ungdom som ikke er i skole/arbeid henvises til NAV som har ansvar for tiltak og økonomi Uavklarte helseproblemer/kognitive/rus henvises til helseavklaring NAV NAV deltar på barnevernets drøftingsmøte med barnehage, helsestasjon, skole, familiens hus og søknadskontoret

12 Innsatsområde 3: Førskolebarn Strategi: Alle førskolebarn skal ha tilbud som støtter god språklig og sosial utvikling før skolestart. Alle åringer skal ha plass i barnehage

13 Innsatsområde 4: Skolebarn Strategi: Risikoutsatte skolebarn og deres familier skal oppleve et samordnet hjelpetilbud fra bydel, skole og helsetjenester.

14 Innsatsområde 5: Ungdom Strategi: All ungdom som står i fare for eller har falt ut av skolegang skal ha samordnede tilbud om oppfølging med sikte på arbeid eller utdanning

15 Innsatsområde 6: Kultur og fritidstilbud Strategi: Risikoutsatte familier, barn og unge skal få tilbud om fritidstilbud og oppfølging

16 Innsatsområde 7: Folkehelse Strategi: Barn og voksne som trenger det skal få helsefremmende veiledning og oppfølging når det gjelder fysisk og psykisk helse, familieplanlegging, kosthold og tannhelse.

17 Innsatsområde 8: Områdesatsning Strategi: For beboere i utsatte områder igangsettes koordinert innsats og nærmiljøtiltak

18 Innsatsområde 9: Utviklingsledelse og kompetanse Strategi: Øke kompetanse og styrke ledelse og koordinering på tvers av enhetene som jobber med barnefamilier og ungdom

19 Case -Ektepar med 4 barn - barnehageplass Mor hjemmeværende, far uføretrygd De to første har fått dekket barnehage og sfo fra barnevernet Mor sier hun ikke har råd til barnehage NAV deltar på anonym drøftingsmøte der helsestasjon tar opp at barn nr 3 har svakt (norsk) språk Helstasjon spør mor om nav kan ta kontakt Familien inviteres til møte Gjennomgang med mor på kombinasjonstiltak mot arbeid Dekker barnehage til mor er kommet i gang og mottar utbetaling til KVP/individstønad/jobbsjansen

20 Case 2 Fra halv til full plass i barnehage for 5 åring Fagleder bekymret for språkutvikling kan nav dekke full plass? Mor født i Norge - hjemme med 3 åring mor koser seg hjemme Mannen kom med familiegjenforening - vaskejobb og jobber ekstra når de trenger penger Mannen ønsker annen jobb, sykmeldt nå, smerter i ryggen Samtale om tiltak jobbsjansen og individstønad m/barnetilsyn Samtale om fattigdomsfeller Tilpasset aktivitetsplan med helseoppfølging av vond rygg Resultat mor: AMO-kurs med norsk og praksis individstønad Far tilbake i arbeid. Barn i fulltids barnehageplass

21 Andre 18 år overføring til nav Lang barnevernhistorikk, bodd i fosterhjem, forsterket hybel fra 17 år Får livsopphold og husleie fra barnevernet Skal gå på videregående skole Unndrar seg oppfølging Fellesmøte med nav møter ikke barnevernpengene stopper Droppet ut fra skolen Praksisplass med penger fram til evt ny skoleplass Koble penger og tiltak Barnevernet kan fortsatt følge opp personlig kontakt

22 Gutt 18 fra institusjon til egen bolig Henvist fra barnevernet for helseavklaring Anbefaling; bør prøves i egen bolig med oppfølging hjemme, jobb fritid Har vi tid og penger? Resultat bolig, booppfølging, arbeidspraksis skole?

23 Aleneforsørger; 2 barn - økonomitiltak Jobber 5 timer Søker barnevernet om økonomisk hjelp og hjelp til ny bolig Barnevernet henviser til NAV og innkaller til fellesmøte NAV drøfter hvordan hun kan øke sine inntekter og hvordan komme i posisjon til å kjøpe bolig NAV dekker barnehage og sfo og jobber i prosess for å øke stillingsprosenten alternativt vurdere andre jobber?

24 Aleneforsørger 2 barn - aap Barnevernet får saken overført fra annen kommune Bekymring for 2 barn Mor har ingen dagtiltak, sterkt overvektig passiv aktivitetsplan Fellesmøte barnevern og nav Mor er nesten ferdig omsorgsarbeider og får tilrettelagt opplæring på det hun mangler - arbeidsmarkedsbedrift Inkludert tid til kostholdsveiledning, trening Psykolog dps Foreldreveiledning fra barnevernet Økonomiforvaltning Barnehageplass til barna

25 Gutt 14 år, sterkt overvektig sammensatte problemstillinger Mange problemstillinger på skolen, adferd, skolemestring Mor ønsker medisinsk hjelp til å håndtere vektproblemet Tas opp på drøftingsmøte, kan NAV hjelpe? NAV tar kontakt med mor angående helseproblem Kan nærmiljøarbeider hjelpe med aktivisering? Helseavklaring? Annet skoletilbud?

26 6 barns familie - krise Mor sporadisk i tiltak Melding fra barnevernet krise far slår akuttplassering omsorgsovertakelse? Hjelp med jus til mor separasjon Booppfølging Far leilighet utenfor bydelen Mor i tiltak

27 Fra bekymring til tiltak modell 1:

28 Fra bekymring til undersøkelse til tiltak ANONYM DRØFTING: Barnevernet Familiens hus Skole Barnehage Helsestasjon HENLEGGES Ingen bekymring MELDING TIL BV: Barnevernet har en uke på å behandle saken internt BARNEVERNSUTREDNING: Undersøkelse etter lov om barnevern Barnevernet har 3 mndr på utredningen Melding fra POLITIET, SYKEHUS og ANDRE HENLEGGES Ingen bekymring HENLEGGES Med bekymring Må tas fram igjen innen 6 mndr. VEDTAK Tiltak settes i verk

29 Barnehageloven 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten Barnehagepersonale skal gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra kommunens side, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten eller den kommunale helse og omsorgstjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. 22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagepersonale skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf lov om barneverntjenester 4-10, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jfr samme lov 4-24

30 Oppsummeringspunkter hvordan få til mer samarbeid om forebyggende tiltak Målgruppeorganisering - tenk utadvendt Brukerne og samarbeidspartnerne den viktigste ressurs! En barnekoordinator og ett mobiltelefonnummer En OT kontakt (ungdomskoordinator) ett mobiltelefonnr Løser enkeltsaker: få til noe sammen i en sak Ledere går foran - engasjerer seg i enkeltsaker Rutinene utvikles underveis La handlingsplanen handle om det man er enige om Brede smil ingen skarpe mailer Bruker har rett til individuell plan/ familieplan -koordinator Laveste innsatsnivå, minst inngripende tiltak - den instans som har kontakt og ser problemet tar tak, legger opp til samarbeid med foreldre og trekker inn andre der det er behov

31 Oppsummerende poenger Det var ikke meningen at det skulle bli flere forebyggende barnevernvedtak men at man skulle komme inn tidligere Statsråden nevner ikke NAV i samarbeidet i sine foredrag selv om innleggene starter med lovprising av familien. NAV utenfor horisonten også på departementsnivå På Sagene var det nye at nav kom med likevel blir vi glemt Helse og omsorgslovens paragraf for rus osv.

32 Botiltak for enslige mindreårige asylsøkere 3-4 Ved bosetting av enslige mindreårige som har framsatt søknad om asyl eller som har fått opphold på grunnlag av slik søknad skal kommunen foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby egnet botiltak. Dersom kommunen i forbindelse med vurderingen etter første ledd finner rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter kapittel 4, skal barneverntjenesten undersøke forholdet, jfr. 4-3 (ny 2005)

33 Rundskriv Q-16/ 2013 Forebyggende innsats for barn og unge Universell, selektiv og indisert forebygging Indisert forebygging er tiltak rettet mot individer med høy risiko eller klare tegn på problemer. Tiltak rettet mot ungdom med begynnende rusproblemer eller tiltak rettet mot barn og unge med symptomer på psykiske vansker er eksempler lpå indisert forebygging

34 Barnevernloven formål og forebygging 1-1 Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, - Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 3.1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette.

35 Barnevernloven individuell plan 3.2 a Plikt til å utarbeide individuell plan Barneverntjenesten skal utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester dersom det anses nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for barnet, og det foreligger samtykke. Barnevernet skal samarbeide om planen med andre instanser barnet mottar tiltak fra. (tilføyd 2009)

36 Lov om sosiale tjenester i NAV Lov om sosialtjenesten i NAV: 1 Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 45 Opplysningsplikt til barneverntjenesten Personell som arbeider innenfor rammen av denne loven skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten sin side. Uten hinder av taushetsplikt skal personellet av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet hjemme eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt,jfr. Lov om barnevernstjenester 4-10 til 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf samme lov Organene som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, kan også pålegge personellet å gi slike opplysninger.

37 Barnevernloven kapittel 4 Særlige tiltak 4-1 Hensynet til barnets beste Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapittelet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. 4-3 Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. Frister inntatt i 6-9 Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt unødig

38 Barnevernsloven kap 4 Særlige tiltak 4.4 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

39 Helse og omsorgsloven (1982) 1-1 Lovens formål er særlig å: 1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade lidelse og nedsatt funksjonsevne 2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer 3-.2 Kommunenes ansvar for helse og omsorgstjenester 1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: a) helsetjeneste i skoler og b) Helsestasjonstjeneste 6. Andre helse og omsorgstjenester, herunder: a) helsetjenester i hjemmet b) Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, c) Plass i institusjon, herunder sykehjem og d) Avlastningstiltak

40 Lov om barn og foreldre 66 Foreldra sin skyldnad til å fostre barnet Foreldra skal bere utgiftene til forsyting og til utdanning av barnet etter evne og givnad og etter dei økonomiske kåra til foreldra, når barnet sjølv ikkje har midler til det. Innbyrdes har begge foreldre skyldnad til å skyte til det som trengst etter evne 67 Fostringstilskott - Der ein eller begge foreldra ikke bur fast med barnet, skal vedkommende betale faste pengetilskott til forsyting og utdanning. Også foreldre som bur saman med barnet, kan påleggjast å yte pengetilskot når dei forsømer forstringsplikta si etter 66. Ingen kan gje avkall på den retten barnet har etter dette stykket.det er barnet som har rett til tilskottet. Når ikkje noko anna er fastsett, skal det betalast på forskot for kvar måned til den barnet bor saman med fast.

41 Ekteskapsloven 38 Ektefellers felles ansvar for underhold av familien Ektefellene har sammen ansvaret for de utgiftene og det arbeidet som kreves for felles hushold og til dekning av andre felles behov, oppfostring av barna og hver ektefelles særlige behov. Ektefellene bidrar ved tilskudd av penger, ved virksomhet i hjemmet eller på annet måte. En ektefelle kan i rimelig utstrekning kreve penger av den andre ektefellen til å dekke utgifter som nevnt i første ledd. En ektefelle som ikke oppfyller plikten til å stille nødvendige midler til rådighet for den andre, kan pålegges å betale bestemte beløp. 81 andre ledd, 83,85 andre ledd, 92 og 93 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen DATO: LOV-2009-12-18-131 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 13 s 1978 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04. Rapport Husleierestanser Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.15 sak 30/15 04.03.2015 Stjørdal kommune Anne Lise T. Sætnan 0 Innhold 1. Innledning:...

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer