Rapportering på Strategidokument tertial 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013"

Transkript

1 Rapportering på Strategidokument tertial 2013 Tertialrapportene er delt opp i følgende: 1. tertial som omfatter perioden januar - april 2. tertial som omfatter perioden mai - august 3. tertial er en del av Årsevalueringen Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiske oversikter Andre rapporter RAPPORTERING PÅ STRATEGIDOKUMENT , 2. TERTIAL

2 Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER Oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel Mål Strategier for virkemiddelbruk Planstrategi RAPPORTERINGSOMRÅDER Folkevalgte styringsoppgaver Revisjon og kontrollutvalg Sentrale administrative funksjoner Fellesutgifter Kommunale barnehager Overføring til ikke-kommunale barnehager Skoler Skolefritidsordninger Opplæring for voksne Barneverntjenester Helsesøstertjenester og PP-tjenester Boligforvaltning Kultur Dag- og aktivitetstilbud Heldøgns omsorg korttid Heldøgns omsorg langtid Tjenester i hjemmet Tjenester for funksjonshemmede Helsetjenester Tjenester innenfor rus og psykisk helse NAV Veier og parker Vann, avløp og renovasjon Arealplan og arealbruk Brann- og ulykkesvern Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn Overføring til Larvik kommunale eiendomsforetak KF Overføring til Bølgen kulturhus KF Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner ØKONOMISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomikommentarer Andre økonomiske oversikter Oversikt over rapporteringsområder/tjenester - samletabell Forslag til endringer i driftsbudsjettet Kommentarer til endringer i driftsbudsjettet Administrative enheter Rapporteringsområder og tjenester Økonomisk oversikt over investeringer Økonomikommentarer - investeringer Rapport - delprosjekter investering KMT Forslag til endringer i investeringsbudsjettet ANDRE RAPPORTER Innledning Antall årsverk og ansatte Fravær Tertialrpport 2013/2 Side 1

3 Tertialrapport 2/2013 Profil og prioriteringer I denne delen beskrives status for oppfølging av kap. 2 i Strategidokumentet Her fremgår hvilke mål og strategier som er igangsatt i 2013 og status for disse og hvilke som en forutsetter starter opp senere i planperioden, altså i perioden I denne delen beskrives også status for oppfølging av planstrategien slik denne ble vedtatt i Strategidokumentet Her fremgår hvilke planer som er igangsatt i 2013 og status for disse og hvilke planer som er forutsatt startet opp senere i planperioden, altså i perioden Rapporteringsområder I denne delen beskrives oppfølging av kap.3 i Strategidokumentet Det rapporteres på innsatsområder, økonomiramme og endringstiltak for hvert rapporteringsområde. Det rapporteres for økonomi på tjenestenivå. Framdrift i gjennomføring av vedtatte økonomiske endringstiltak tilknyttet hvert rapporteringsområde er omtalt. Forklaring til økonomitabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett. Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i august (budsjett i august) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført senere, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. Økonomiplan og økonomiske hovedoversikter Denne delen inneholder alle økonomiske hovedoversikter, inklusiv selve økonomiplanen Her fremgår økonomiske rammer både inndelt etter tjenesteområder og etter administrative enheter (resultatenheter). Andre rapporter Her presenteres rapporter som ikke naturlig faller inn under de øvrige punktene. Tertialrpport 2013/2 Side 2

4 1 Profil og prioriteringer Tertialrpport 2013/2 Side 3

5 1.1 Oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens Samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i mai Denne legges til grunn for rådmannens forslag til Strategidokumentet Her rapporteres det på vedtaket i Strategidokumentet for , slik dette ble vedtatt også med hensyn til mål for de fire områdene; «Ekstremt engasjement og alles deltakelse», «Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar», «Et like verdig liv for alle» og «Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd». Innledningsvis ble det i Strategidokumentet pekt på at for å nå vedtatte mål for tjeneste- og samfunnsutvikling var det viktig og sette fokus på følgende: «Befolkningsvekst», «Kvalitet i oppvekst», «En organisasjon for framtiden» og «Samarbeid og partnerskap». Senere har kommunestyret ved behandling av Kommuneplanens samfunnsdel fremhevet spesielt «Befolkningsvekst» og «Kompetanse/utdanning». Befolkningsvekst Temaet vil bli gitt spesiell oppmerksomhet i rådmannens forslag til Strategidokumentet , men rapporteringen på oppfølging av planstrategien viser at dette også er gitt stor prioritet i Det henvises til store prosesser i arealplanleggingen, samt oppstart av «boligplan» og «næringsplan». Kommunen vil også delta i et treårig forskningsprosjekt «Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon». Prosjektet skal finne ut av hvordan steder best kan utvikle seg selv. Prosjektet vil analysere hvilke ytre drivkrefter som påvirker steders utvikling og hvilket handlingsrom kommuner selv har for å styre og påvirke sin egen utvikling. Noen få enkeltkommuner i hvert fylke er plukket ut som casekommuner i prosjektet. Telemarksforsking er prosjektleder Telemark fylkeskommune er prosjekteier. Utdanning og kompetanse Fullført videregående opplæring viser seg å være den viktigste faktoren for unge menneskers evne til egen livsmestring, god helsetilstand og arbeid og inntekt. Andelen barn og unge som fullfører videregående skole er bedret de siste årene. Det er viktig at den videregående skolen og grunnskolen har gode rutiner og kultur for samarbeid for å skape den beste kvaliteten i barn og unges læringsmiljø. Kommunens program for «Kvalitet i oppvekst» videreføres i henhold til plan for å sikre at barn har en god forutsetning for å lykkes når de starter sin videregående opplæring, som skjer i regi av fylkeskommunen. Kommunen har også deltatt i EU-prosjektet «Skandinavisk kompetanse» sammen med norske, svenske og danske partnere for å lære mer om hvordan kompetanseutvikling og sysselsetting kan kobles bedre. Det søkes nå om videreføring av dette EU-prosjektet, foreløpig under tittelen «Viten til vekst». I Vestfold deltar også Vestfold fylkeskommune og NAV Vestfold i dette nye prosjektet. Forum for høyere utdanning arbeider med mål om å etablere flere kompetanseinstitusjoner i Larvik, samt oppfølging av de som allerede er etablert, hvor Politihøgskolen er svært sentral. Kommunens oppfølging av IC-utbyggingen er også sentral, Larvik vil da få en god beliggenhet midt mellom høgskoletilbudet på Bakkenteigen og i Porsgrunn. Verdigrunnlag De nærmeste årene blir preget av store omstillingsprosesser både i organisasjonen og tjenestene. Det er samtidig en utfordring å tilpasse kvantitet og kvalitet i tjenesteytingen opp mot tilgjengelige økonomiske ressurser. Det er i 2013 blitt gjennomført en prosess i organisasjonen for å oppdatere verdigrunnlaget. Resultatet ble presentert på «mellomledersamling» 6. september, og implementering i alle tjenester/enheter pågår. For nærmere orientering vises det til kommunens hjemmeside, hvor dette nå er presentert. Tertialrpport 2013/2 Side 4

6 1.2 Mål Vedtatte mål for perioden Det er derfor ikke forutsatt at alle mål skal aktiveres med tiltak i Ekstremt engasjement og alles deltakelse Det etableres en ny arena for dialog og engasjement Møteplass Larvik folkets røst. Iverksettes ikke i 2013, avventer ansettelse av informasjonsansvarlig Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar Det lages et program med tittel Vår historie med nye farger. Målet er å sikre den rike kulturarven som en unik ressurs i videreutviklingen av Larvik. Målet er å skape stolthet og identitet gjennom kunnskap om Larviks historie, personer og steder. Planlegges ikke tiltak i Det gjennomføres en planprosess hvor medvirkning er svært sentralt, under navnet Tettstedenes egenart. Målet er å bevare og utvikle tettstedenes egenart på innbyggernes egne premisser, samtidig som unike bevaringsverdige områder ivaretas. Planlegges ikke tiltak i Gjennom programmet «Enøk i kommunale bygg og anlegg» fokuseres det på redusert energibruk både ut fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Prosjektet pågår. Miljøinformasjonsprogrammet drives slik dette er vedtatt. Målet er å utvikle, implementere og gjennomføre programmet morsomt, attraktivt og enkelt. Fokus på miljøet skal øke bevisstheten hos den enkelte samt skape atferdsendringer. Vil inngå i kommunens nye internettside, som er lansert før sommeren Rådmann innarbeider i sine budsjetter for årene 2014, 2015 og 2016 økonomiske midler, som et bidrag til å kunne gi 1000-årsjubiléet for slaget på Nesjar en verdig markering. Beløpets størrelse avklarer rådmann med komitéen som er opprettet for å forberede jubileet i (Punkt 24 i vedtak KST 208/12) Aktuelt ved utarbeiding av Strategidokument Et like verdig liv for alle Utrede, behandle og gjennomføre et program for «Omstilling i helse- og omsorgstjenestene». Prosjektet pågår, planlegger behandling i kommunestyret i oktober. Fortsette satsingen på programmet «Kvalitet i oppvekst» i hele perioden. Prosjektet pågår i henhold til plan. Videreføre programmet «Boligsosialt arbeid» for å sikre et forsvarlig botilbud for alle innbyggere. Programmet pågår og er nå inne i en svært aktiv periode mht boliganskaffelser og rutineendringer. Det vises til halvårsrapport til Husbanken, som er fremmet som melding til Kommunestyret. Etablere programmet «Ungdom fra verditap til verdiskaping». Målgruppen er ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet. Tertialrpport 2013/2 Side 5

7 Programmet blir ivaretatt av NAV, som har en kobling mellom sitt arbeid rettet mot ungdom og kontakten de har med næringsliv og Thor Heyerdahl videregående skole. Frivilligsentral etableres som vedtatt. Målet er at dette blir et frivilligsenter med fokus på folkehelse og levekår. Sentralen er etablert med base i Munken. Stillingsressurs hørselskontakt ønskes styrket. Rådmann legger tidlig i 2013 frem en sak til politisk behandling der behovet og omfang blir synliggjort. (Punkt 11 i vedtak KST 208/12) Vedtakspunktet blir avklart ved behandling av punktet under, da forholdet er vurdert inn i egen k-sak om ergoterapitjenesten. Rådmannen bes fremme forslag til tiltak som kan bedre ergoterapitjenesten i kommunen. Rådmannen bes samtidig fremme forslag om tiltak som kan redusere ventetiden i forbindelse med tildeling av hjelpemidler til kommunens innbyggere. (Punkt 22 i vedtak KST 208/12) Kommunestyret behandlet saken i juni Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd Det utredes hvordan offensiv bruk av virkemidler kan utløse en høyere takt i bygging av boenheter. Blir innarbeidet i Boligplanen, iht planstrategi. Under navnet «Regionalt grep» ivareta Larviks interesser og våre strategiske fortrinn. Det regionale fokuset er forsterket, men regional strategi er ikke formelt avklart. Ikke planlagt egen sak om dette i Under navnet «Fjordbyen Larvik» etablere og styrke byfunksjonene mot fjorden og sikre at området blir tilgjengelig for alle og med aktiviteter året rundt. Blir ivaretatt i Områdeplan for Indre havn, iht planstrategi. Også aktuelt ved behandling av plan for utbygging av Sanden. Det holdes et spesielt fokus på Transport og miljø i perioden. Målet er å realisere effektive og miljøvennlige løsninger for transportsystemet i Larvik. Det utvikles en strategi som sikrer Larviks interesser i nasjonal og regional fordelingspolitikk vedrørende jernbane, kollektivtilbud, stamveier, havneformål og fylkesveier, inkl. gang- og sykkelveier. Punktet følges opp gjennom FNL som har etablert / vil etablere ulike «aksjonsgrupper» hvor partene samhandler om oppfølging. Videre følges det opp gjennom overordnet planlegging. En avventer avklaring fra Samferdselsdepartement på om KVU for Larvik blir aktuelt, slik kommunen og fylkeskommunen har bedt om. Politisk skifte i departementet er begrunnelsen for at avklaring ikke er gitt. Kommunen deltar også i arbeidet med å komme inn under «belønningsordningen for Vestfoldbyen», slik kommunestyret har vedtatt. Under navnet Internasjonalt fyrtårn utredes muligheten for å realisere en betydelig destinasjon i Larvik. Destinasjonen kan enten være av fysisk karakter eller en aktivitet. Målet er å etablere Larvik som en destinasjon i tillegg til å øke stoltheten blant Larviks innbyggere. Det er ikke tatt noen spesielle initiativ så langt. Arbeide aktivt for å styrke Larviks omdømme blant egne innbyggere, potensielt nye næringsdrivende og tilflyttere. Avventer punktet til informasjonsansvarlig er etablert. Tertialrpport 2013/2 Side 6

8 Det utredes ulike former for eventuell innkreving av parkeringsavgift i Larvik sentrum. Utredningen skal også inneholde alternative måter å regulere parkeringen på (for eksempel salg av parkeringsskiver). Utredningen framlegges til politisk behandling senest juni (Punkt 8 i vedtak KST 208/12) KOU om «Vei og trafikk» ble behandlet av kommunestyret i juni. Område Faret/Nordby er et viktig område med mye næring og mange av virksomhetene trenger en avklaring for å kunne utvide/ekspandere sin virksomhet og ikke minst må vi ha en arealdisponering for etablering av ny virksomhet. Det er viktig med en tett og god dialog med NVE i prosessen fremover. Rådmann legger frem en sak til politisk behandling tidlig i 2013 der forslag til fremdrift, kostnader og forslag til finansiering av nødvendige rassikringstiltak er hovedelementene. (Punkt 12 i vedtak KST 208/12) Prosjektetablering behandlet som egen sak i mai Oppfølgende sak vil bli et resultat av prosjektet. Rådmannen følger framdrift i denne saken, da framdrift har betydning for mange næringsprosjekter. Det tas sikte på å utarbeide en reguleringsplan for rassikring i området Faret og langs Lågen. En mulig løsning er å sette opp en steinsetting/utfylling langs Lågen. Dette må undersøkes i forbindelse med det arbeidet som nå er i gang, det er viktig at arbeidet planlegges raskt. Masser fra E-18- utbyggingen kan være en god løsning for å bedre forholdene i området. Administrasjonen lager en sak hvor kostnader i forbindelse med reguleringsarbeidet er innarbeidet. (Punkt 18 i vedtak KST 208/12) Punktet vil bli ivaretatt av prosjektet som er etablert, iht punktet over. Det utarbeides en plan for utskifting av vann/avløpsnett i området Faret, Elveveien, Hegdal Industriområde. Områdene har ikke tilstrekkelig kapasitet på sikt. Larvik kommune må ha et vann- og avløpsnett som kan være i stand til å serve nåværende og nye industrietableringer i områdene. Det må settes opp et investeringsbudsjett. (Punkt 19 i vedtak KST 208/12) Vann- og avløpsnettet i området Bommestad Hølen er drøftet og behandlet i KOU Vann , som ble behandlet i juni Tiltak vil bli vurdert innarbeidet i Strategidokumentet Rådmannen setter i løpet av 2013 i gang en prosess med sikte på å avklare på et overordnet nivå fremtidig bruk av indre havn. (Punkt 23 i vedtak KST 208/12) Planen er å fremme planprogrammet for «Områdeplan for Indre havn» til desember Planprogrammet blir da lagt ut til offentlig ettersyn, før behandling i kommunestyret tidlig i Effektmål Det rapporteres ikke på effektmålene pr tertial. Tertialrpport 2013/2 Side 7

9 1.3 Strategier for virkemiddelbruk Som kommuneplanens samfunnsdel peker på må det utvikles strategier for de ulike virkemidlene kommunen kan benytte seg av i arbeidet med å nå sine mål. Valgte innsatsområder støtter seg på EFQM Excellence Model. Innsatsområder i modellen er: resultatorientering, innbygger- og brukerfokus, tydelig og målrettet ledelse, ledelse tuftet på fakta og prosesser, utvikling og involvering av ansatte, kontinuerlig læring og innovasjon, utvikling av partnere, samt samfunns- og sosialt ansvar. Oppfølging av innsatsområdene: Ledelse (hvor godt leder vi) Avklare framtidig politisk organisasjonsmodell. Avklart i kommunestyresak i september. Avklare framtidig administrativ organisasjonsmodell. Avklart på overordnet nivå i kommunestyresak i juni. Videreføre en systematisk lederopplæring. Samlinger for ledere og mellomledere 1. februar og 6. september. Utvikle nye arenaer for kunnskapsformidling og strategiske drøftinger mellom administrativt og politisk nivå. Lagt inn i «politisk årshjul», dialogsamlinger i mai og september Ansatte (hvor godt utvikler vi våre ansatte) Styrke kompetansen i bruk av valgte fag-, styrings- og rapporteringssystemer. Etablert eget opplæringsprogram for de sentrale styrings- og rapporteringssystemene. Tilrettelegge for faglig ajourhold gjennom muligheter for etter- og videreutdanning. Har spesielt fokus i programmet «Kvalitet i oppvekst» og i omsorgstjenestene, hvor det er flere interne programmer for etter- og videreutdanning. Tilrettelegge for faglig utvikling gjennom deltakelse i faglig utviklingsarbeid internt og eksternt. Videreutvikler gode tradisjoner, hvor kommunen er kjent for å være aktiv i utviklingsarbeid og som er preget av bred deltakelse. En er spesielt oppmerksom på at yngre arbeidstakere får mulighet til å delta i utviklingsarbeid. Opprettholde og videreutvikle organisasjonskulturen med «brukernes og borgernes behov i fokus». Gjennomført prosess med ledere og mellomledere for fornying av verdigrunnlaget. Prosessen er ikke avsluttet, nye verdier implementeres i alle tjenester/enheter. Videreutvikle kompetanse i innovasjon i tjenestene. LEAN er ett av flere verktøy hvor en trener på innovasjon. Det er så langt ikke laget noe mer presist program ut over det som allerede pågår. Tertialrpport 2013/2 Side 8

10 1.3.3 Partnerskap (har vi forpliktende samhandling med våre viktigste partnere) I arbeidet med «Regionalt grep» utredes hvilke allianser og partnerskap som bør etableres for å utnytte en strategisk beliggenhet opp mot for eksempel temaene næring, utdanning og infrastruktur. Det er fokus på dette også i 2013, men det er ikke så langt etablert formelle partnerskapsavtaler. Opprettholde og videreutvikle forpliktende målrettede partnerskap med frivillige lag og foreninger. Etablering og drift av frivilligsentral vil stå sentralt de første årene. Sentralen styres og drives av lag og foreninger, men med støtte fra Larvik kommune. Frivilligsentralen er etablert og drives i regi av lag og foreninger med støtte fra Larvik kommune. Følge opp Larviks interesserer i regionale og nasjonale prosesser med hensyn til infrastruktur (kollektiv, vei og bane) i samhandling med lokalt næringsliv og ved å delta i regionale samordningsprosesser. Kommunen deltar både politisk og administrativt i regionale samordningsprosesser. Forum for næringsutvikling (FNL) har opprettet ulike grupper som følger opp Larviks interesser i regionale og nasjonale prosesser. Jernbane har fokus i Etablere forpliktende målrettede partnerskap med lokalt næringsliv for å sikre gjennomføringskraft i by-, bolig- og næringsutvikling. Det er etablert partnerskap for gjennomføring av næringsutvikling, men her vil ny næringsplan behandle form og innhold i slike partnerskap framover. Etablering av partnerskap for økt boligbygging blir vurdert ved behandling av boligplanen. Det er etablert en intensjonsavtale mellom Larvik næringsforening og Larvik kommune om utvikling av Fjordbyen. Etablere målrettede partnerskap med andre kommuner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i arbeidet med innovasjon i tjenesteutviklingen. Spesielt gis dette fokus i helse- og omsorgstjenestene. Det er etablert partnerskap med Høgskolen i Vestfold mht ny sykepleieutdanning og velferdsteknologi. Det er etablert partnerskap med kommuner og utdanningsinstitusjoner i EUprosjektet «Skandinavisk kompetanse». «Møteplass Larvik Folkets røst» etableres av Larvik kommune i et partnerskap med andre samfunnsaktører. Avventer ansettelse av informasjonsansvarlig. «Enøk- i kommunale bygg og anlegg» skal være et samarbeid mellom Larvik kommunale eiendomsforetak og Larvik kommune. Prosjektet er etablert. «Ungdom fra verditap til verdiskaping» etableres i partnerskap med andre samfunnsaktører, blant annet Larvik Næringsforening. Blir ivaretatt av NAV i et samarbeid med Larvik Næringsforening og Thor Heyerdahl videregående skole. Det etableres et partnerskap med blant annet Larvik Næringsforening for styrking av bysentrum og utvikling av Fjordbyen Larvik. Intensjonsavtale signert knyttet til fjordbykonferansen. «Internasjonalt fyrtårn» utredes i et partnerskap med relevante aktører. Rådmannen har så langt ikke tatt noe initiativ her. I partnerskap med Larvik Næringsforening utvikles et program for «Omdømmebygging». Kommunestyret har vedtatt at en ikke arbeider videre med omdømmeprosjektet. Rådmannen har ikke tatt noe nytt initiativ her. Tertialrpport 2013/2 Side 9

11 Det legges frem egen sak om høgskoleutviklingen i Lavik kommune våren Høgskolegruppa brukes som referansegruppe. (Punkt 16 i vedtak KST 208/12) Har ikke blitt prioritert iht vedtatt framdrift pga kapasitet. Det forventes at sak fremmes 2. halvår Kommunestyret henstiller til skolene om å samarbeide med frivillige organisasjoner for derigjennom å anvende seg av den kompetanse som disse besitter. Kommunestyret ber om at det legges til rette for et slikt samarbeid ved at frivillige organisasjoner inviteres til å komme med forslag til samarbeidsmuligheter. (Punkt 21 i vedtak KST 208/12) Spesielle tiltak er så langt ikke iverksatt, ut over det samarbeid som er etablert ved flere skoler. Blir fulgt opp 2. halvår Økonomi (hvor godt utnytter vi våre økonomiske ressurser) For å sikre at fokuset i hovedsak rettes mot å realisere vedtatte samfunns- og tjenestemål, og en effektiv drift, er det avgjørende at det styres innenfor realistiske økonomiske rammer. Gjentakende «tilpasningsprosesser» må unngås. Tilpasningsprosesser i 2013 er i hovedsak begrenset til enkelte helse- og omsorgstjenester, hvor det fortsatt er enheter som har behov for økonomiske tilpasningstiltak. Avkastning fra Primæroppgavefondet fases ut fra driftsbudsjettet innen utgangen av perioden. Fra 2016 knyttes avkastningen til kommunens investeringsbudsjett. Kommunestyret endret økonomiplanen uten å endre dette målet. Rådmannen vil vurdere dette forholdet ved forslag til Strategidokumentet Gjennom å lykkes med ambisjonen for verdiskaping vil en styrke kommunens skatteinntekter. Ambisjonen må være at en over tid minimum er på nasjonalt gjennomsnitt for skatteinntekt. Rådmannen er innforstått med at dette vil ta noe tid, men 2012-resultatet viser at en er på riktig vei. Fokus på næring og bolig kan bidra til ytterligere framgang. Styrke økonomicontroller-funksjonen, spesielt i helse- og omsorgstjenestene. Er fulgt opp i 2013 med et spesielt fokus på disse tjenestene fra økonomiavdelingen i sentraladministrasjonen. Det tas opp lån begrenset oppad til 70 mill kr innenfor ordningen med Startlån i Husbanken i Oppstår det behov for ytterligere låneopptak i løpet av 2013, tas det opp som egen sak i kommunestyret, eventuelt ved behandlingen av økonomirapporter eller tertialrapporter. (Punkt 2 i vedtak KST 208/12) Pr 2. tertial er det tatt opp lån med 52,5 mill.kr. Årets samlede låneopptak er avhengig av at Husbanken har midler til en siste tildeling på 17,5 mill.kr. I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med til sammen kr i Rådmannen gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak. Dette gjelder også valg av långiver og låneform innenfor den låneramme som vedtas av kommunestyret. Lånenes avdragstid settes lik det som maksimalt er mulig etter gjennomsnittlig avskrivningstid for anleggsverdiporteføljen i kommunens regnskap pr (minimumsavdrag). (Punkt 3 i vedtak KST 208/12) Er iverksatt. Tertialrpport 2013/2 Side 10

12 Det gjenbevilges kr i lånefinansiering til tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller forventes å være fullført pr , iht omtale i kap 4. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere investeringsbudsjettene i 2012 og 2013 i samsvar med en slik gjenbevilgning (nedregulering i 2012 og oppregulering i 2013). (Punkt 4 i vedtak KST 208/12) Er implementert. Kommunale gebyrer, betalingssatser mv skrives i 2013 ut etter satser som fastsettes i særskilte saker. (Punkt 5 i vedtak KST 208/12) Er implementert. Rådmannen gis fullmakt til å endre netto utgiftsrammer på resultatenheters/rapporteringsområders budsjetter som knytter seg til Eiendomsforetakets ulike tjenester på bygningsdrift, service, renhold, vaktmestertjenester og vedlikehold mot en tilsvarende endring i overføringsbeløpet fra kommunen til Larvik kommunale eiendom KF. (Punkt 6 i vedtak KST 208/12) Er innarbeidet i det økonomiske opplegget for rapporteringsområdene/resultatenhetene. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere avsetninger på rapporteringsområdet Fellesutgifter knyttet opp mot husleiens kapitaldel på bygninger/objekter og fordele på resultatenheter. (Punkt 7 i vedtak KST 208/12) Er innarbeidet i det økonomiske opplegget for rapporteringsområdene/resultatenhetene. Det foretas driftsfinansierte utbedringer på VA-nettet med 5 mill kr på vann og 8 mill kr på avløp i Utgiftene finansieres ved redusert fondsavsetning på vann og ved at avløpsgebyrene holdes uendret fra 2012 til (Punkt 20 i vedtak KST 208/12) Er innarbeidet i det økonomiske opplegget for VAR Bygg og anlegg (hvor effektiv og hensiktsmessig er vår struktur) Utrede, behandle og starte implementering av framtidig skolestruktur. o Mesterfjellet skole ferdig til skolestart o Ny skole på Torstvedt under bygging. De to punktene har framdrift etter planen. Utrede, behandle og starte implementering av framtidig barnehagestruktur. Denne må samordnes med vedtak om framtidig skolestruktur for å kunne ta stilling til eventuell etterbruk av skolebygg/skoletomter. o To nye barnehager med samlet 12 avdelinger realisert i perioden. Skolestruktur forventes avklart i juni Barnehagestruktur forventes da avklart 2. halvår Økt antall boliger for vanskeligstilte i boligmarkedet. o Ny bolig for 8 funksjonshemmede tatt i bruk i o Bygging/anskaffelse av minimum 10 boliger i 2013, og en videre opptrapping i perioden. De to punktene er allerede realisert, det er nå stor aktivitet i anskaffelse av boliger for vanskeligstilte i boligmarkedet. Ved utredning av framtidige omsorgstjenester må det tas stilling til om fysiske strukturer må endres som konsekvens av tjenesteomlegging, eller å endre struktur for generelt å oppnå en mer effektiv drift og bedret kvalitet. Sak om framtidens helse- og omsorgstjenester forventes behandlet i oktober Eventuell endring av fysiske strukturer vil bli en oppfølging av konklusjoner i saken. Tertialrpport 2013/2 Side 11

13 1.3.6 Teknologi (hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknolog) Sikre kunnskap om, og prøve ut, ny teknologi i helse- og omsorgstjenester (velferdsteknologi). Eget prosjekt «velferdsteknologi» etablert. Omfatter både kunnskapsoppbygging og plan for bruk av teknologi. Videreutvikle bruk av teknologi i informasjon og kommunikasjon med ansatte, innbyggere og brukere. Dette vil omhandle bruk og utvikling av web-baserte løsninger for informasjon, brukerdialog, e- demokrati og selvbetjening. Ny internettside for kommunen ble lansert før sommeren 2013, deretter ytterligere forbedringer løpende. Effektivisere driften ved innføring av web-basert teknologi i kommunens styrings- og rapporteringsprosedyrer. Følges opp i «webutviklingsprogrammet» hvor nytt intranett integrert med nytt kvalitetssystem og virksomhetsstyringssystem inngår. Ferdig besluttet 2013, implementering i Effektivisere driften og styrke servicen mot brukere ved videreutvikling av «selvbetjening» via IKTløsninger. Følges opp i «webutviklingsprogrammet», som omfatter nye internettsider inklusiv utvidet tilbud om selvbetjening via IKT-løsninger. Mye ferdig i 2013, men utvikles ytterligere i Arbeidsform (hvordan utfører vi oppgavene og sikrer fokus på innbyggere/brukere) LEAN implementeres som metode for arbeidet med kontinuerlige forbedringer i hele organisasjonen. LEAN retter seg også mot effektivisering av prosessene sett fra bruker/innbygger. Det er utdannet veiledere og det pågår LEAN-prosesser i flere av tjenestene. Metoden implementeres fortløpende i alle tjenester ut fra tilgjengelig veiledningskapasitet. Styrke kunnskap og erfaring i å arbeide med «radikal innovasjon» (nye løsninger) i tjenestene. Starte med pilotforsøk for å etablere intern kompetanse. Er ikke prioritert spesielt så langt i Etablering av web-basert kvalitetssystem som sikrer en videreutvikling av kvaliteten i internkontrollen, hvor risikostyring og avvikshåndtering er sentrale element. Innkjøp av nytt kvalitetssystem blir avklart i 2013, implementering vil i hovedsak foregå i Fortsette å gjennomføre årlige administrative analyser av elementene i Exellence-modellen(EFQM), og ut fra resultatet velge seg ut forbedringsområder. Ledergruppen utførte analyse på alle ni kriteriene i desember Det gjøres en evaluering av Larvik Læringssenter. Det skal i denne sammenhengen blant annet vurderes organisering og resultater for de ulike områdene. Evalueringen skal være ferdig ved utgangen av mai Det forutsettes at tilbudet til elevene på Verdensmesteren ikke endres før en slik evaluering er sluttført. (Punkt 9 i vedtak KST 208/12) Saken ble fremmet for Oppvekstkomiteen i juni måned. Saken ble «sendt tilbake» til rådmannen for ytterligere bearbeiding før den fremmes på nytt. Vil etter planen bli fremmet 2 halvår Kulturenheten i kommunen gjennomgås med særlig fokus på samvirke med andre enheter i kommunen. Det er også et mål å tydeliggjøre betydningen enheten har for Larvik kommune. IKK bes utforme en bestilling på sak. (Punkt 10 i vedtak KST 208/12) Ikke behandlet i IKK pr september Tertialrpport 2013/2 Side 12

14 Administrasjonen foretar en vurdering av om rutinene for innkjøp fungerer tilfredsstillende, herunder pris, kvalitet og volum. (Punkt 13 i vedtak KST 208/12) Ble fremmet som melding til kommunestyret. Oppfølging av meldingen ble en sak til kommunestyrets møte i september. Videre optimalisering av enhetene i kommunen baseres på erfaringene som ble gjort i Det legges frem en vurdering av prosessen med forslag til nytt prosjekt for Formannskapet skal fortsatt fungere som styringsgruppe. (Punkt 15 i vedtak KST 208/12) Dialogsamling mellom politisk og administrativ ledelse er lagt inn i politisk årskalender, med samling i mai og september. Videre var det en samling i januar hvor opplæring av folkevalgte i kommunens styringsdokumenter var sentralt. Det er ikke utarbeidet en vurdering av prosessen med forslag til nytt prosjekt for Tertialrpport 2013/2 Side 13

15 1.4 Planstrategi Planprosesser er en av strategiene en kan benytte i arbeidet med å nå valgte mål. I tillegg kan det være behov for å styrke beslutningsgrunnlaget i form av ny kunnskap, før en kan beslutte hvordan en best kan nå et av målene. Planstrategien omhandler en oversikt over hvilke planer og utredningen en ser for seg er sentrale i perioden. Prioriterte planer etter plan- og bygningsloven: Vedta Kommuneplanens samfunnsdel i 2013 og 2016 Vedtatt av kommunestyret i mai Rullere Kommuneplanens arealdel (oppstart 2013) Vedtatt planprogram i kommunestyrets møte i september. Rullere Kommunedelplan for Larvik by (oppstart 2013) Vedtatt planprogram i kommunestyrets møte i september. Rullere Kommunedelplan for Stavern by (oppstart 2013) Vedtatt planprogram i kommunestyrets møte i september. Kommunedelplan for camping (i prosess) Planarbeidet pågår i tråd med vedtatt framdriftsplan. Kommunal områdeplan Faret/Nordby (i prosess) Trafikkanalysen er ferdigstilt, handelsanalysen foreligger i slutten av oktober Kommunal områdeplan Indre Havn Planlagt framdrift som tilsier vedtatt planprogram til offentlig ettersyn i løpet av Planen er å vedta planprogrammet tidlig Kommunal områdeplan Martineåsen Ikke plan om oppstart i 2013, koblet til vedtak i RPBA og påfølgende rullering av kommunens arealplan. Grenser for området skal fastlegges ved behandling av kommuneplanens arealdel. Rådmannen vil vurdere tidspunkt for oppstart av områdeplan ved forslag om planstrategi for Kommunal områdeplan Tenvik Ikke plan om oppstart i 2013, koblet til vedtak i RPBA og påfølgende rullering av kommunens arealplan. Rådmannen vil vurdere tidspunkt for oppstart av områdeplan ved forslag om planstrategi for Kommunal områdeplan Klova. Innsigelse fra Mattilsynet gjennom RPBA. Ikke plan om oppstart i Kommunal områdeplan Danebu Planarbeid pågår i regi av IKEA. Statlig planprosess; Konseptvalgutredning helhetlig transportsystem for Larvik by. Ikke avklart om staten vil utarbeide KVU for Larvik by. Forventer avklaring fra Samferdselsdepartementet i løpet av Regional plan / Kommunedelplan / Områdeplan Vestfoldbanen Ikke avklart framdrift i planarbeid, og hvilken plantype som blir valgt for de ulike strekningene. Forventer avklaring fra Jernbaneverket i løpet av Prioriterte temaplaner: Boligplan (endring fra kommunedelplan til temaplan iht KST-sak 173/11) Tertialrpport 2013/2 Side 14

16 Planlegger å fremme forslag til Boligplan mot slutten av 2013 eller tidlig i Planen vil bli samordnet med relevante arealplaner. Næringsplan (i prosess) Planlegger å fremme forslag til Næringsplan mot slutten av 2013 eller tidlig i Planen vil bli samordnet med relevante arealplaner. Rusmiddelpolitisk handlingsplan (i prosess) Rådmannen vil vurdere om denne planen kan ivaretas i plan for framtidens helse- og omsorgstjenester, som kommer til behandling i november. Plan for omstilling av helse- og omsorgstjenestene (i prosess) Melding til kommunestyret i april. Planen er å fremme sak til kommunestyrets møte i oktober. Plan for framtidig skolestruktur (i prosess) Politisk behandlet juni Klima og energiplan (i prosess) Rådmannen planlegger å fremme planen 2 halvår Plan for tettstedenes egenart «Avklaringsområdene» i RPBA får en avklaring av utvikling ved behandling av kommuneplanens arealdel. Prosesser ut over dette ikke planlagt i Plan for partnerskap, dialog og frivillighet Planlegger ikke oppstart i 2013, avventer ansettelse av informasjonsansvarlig. Rådmannen utarbeider en handlingsplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom, planen skal munne ut i konkrete, målrettede tiltak. Frivilligsentralen inviteres med i arbeidet som koordinator for lag/foreninger. Planen legges fram til politisk behandling høsten 2013, med tanke på innarbeidelse i strategidokumentet (Punkt 14 i vedtak KST 208/12) Rådmannen planlegger å fremme planen 2. halvår 2013, målet er behandling i kommunestyrets møte i desember. Vedtatte barnehagebruksplan rulleres i løpet av 1. halvår (Punkt 17 i vedtak KST 208/12) Rådmannen planlegger å fremme planen 2. halvår. Prioriterte utredninger: KOU «Handelsanalyse» (2013) Melding til kommunestyret i april. Analysen forventes ferdig høsten KOU «Formingsveileder for Stavern by» Arbeidet har planlagt oppstart i KOU «Vei og vedlikehold» (Inkl program for prioritering av mindre tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik) Behandlet i juni KOU «Avfall» Behandles høsten KOU «Vann og avløp» (inkl tiltaksplan for separate avløpsanlegg) Behandlet i juni KOU «Trafikksikkerhet» Behandles høsten KOU «Park og friområder» (inkludert forenklet handlingsplan for beplantning og forskjønning) Planlegges ikke fremmet i Tertialrpport 2013/2 Side 15

17 2 Rapporteringsområder Tertialrpport 2013/2 Side 16

18 2.1 Folkevalgte styringsoppgaver Består i hovedsak av: Godtgjørelser og utgifter i forbindelse kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg. Utgifter i forbindelse med valg Støtte til kommunestyregruppene Tilskudd til æresborgere Ansvarlig: Ordføreren Strategidokumentets vedtaket inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Rammeøkning som følge av økte godtgjørelsessatser til folkevalgte Økning kr Økningen er lagt inn i rammen. Rammeøkning Stortingsvalg i 2013 Økning kr i 2013 Økningen er lagt inn i rammen. Økonomi: Netto rammer drift (tall i kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: Se side 2. Økonomikommentarer: Under Folkevalgte styringsoppgaver er det et merforbruk ved utgangen av 2. tertial på kr Tertialrpport 2013/2 Side 17

19 2.2 Revisjon og kontrollutvalg Består i hovedsak av: Godtgjørelser og utgifter til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (sekretariat for kontrollutvalget i Larvik kommune) Overføring til Telemark kommunerevisjon IKS Ansvarlig: Rådmannnen Økonomi: Netto rammer drift (tall i kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: Se side 2. Økonomikommentarer: Det ble lagt inn kr i 1. tertial da rammen ikke samsvarte med kontrollutvalgssekretariatets forslag til rammer for Økonomien er etter dette i balanse. Tertialrpport 2013/2 Side 18

20 2.3 Sentrale administrative funksjoner Består i hovedsak av: Sentraladministrasjonen Samfunnskontakt Skatteoppkreveren Ansvarlige enheter: Sentraladministrasjonen, Samfunnskontakt og bibliotek og Skatteoppkreveren i Larvik Tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Innkreving av skatt 0 Larvik kommunes nettsted 0 Larvik overformynderi 0 Miljø og bærekraftig utvikling 0 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger 0 Servicesenter og Boligkontor 0 Tolketjenesten 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Styrking av informasjonstjenesten og forbedret kommunikasjon med ansatte, brukere, innbyggere og media. Stabsavdelingen: Midler til informasjonsansvarlig ble tatt ut av rådmannens forslag ved politisk behandling, derfor mindre framdrift enn planlagt på dette innsatsområdet. Ny internettside lanserte for kommunen sommeren System for nytt kvalitetssystem og nytt intranett besluttet i Servicesenteret: Prosessbeskrevet informasjon på internett med kobling til aktuelle skjema som benyttes i prosessene for TT-kort, Parkeringstillatelser forflytningshemmede, Ledsagerbevis og leie av Larvik Torg. Skjema/rutiner for leie av Larvik Torg er lagt ut på internett som del av felles veileder og skjema for arrangementer i Larvik kommune. For de øvrige skjema/rutiner har det ikke vært utvikling i 2. tertial, men det forventes at dette kommer på plass i løpet av året. Ooppdatert informasjon om bruk av tolketjenesten finnes på tolketjenestes internettside. Innsatsområde 2: Ta i bruk teknologi som effektiviserer og styrker kvaliteten i styring og rapportering. Det er kjøpt inn nytt system for kvalitetsstyring (kvalitetssystem), samordnet med nytt intranett. Det vurderes også innkjøp av system for virksomhetsstyring. Innsatsområde 3: Sikre gjennomføring av store utrednings- og omstillingsprosesser i Beslutte i 2013, stimulere og implementere vedtakene i perioden. Det leveres i hovedsak etter planlagt framdrift mht store utrednings- og omstillingsprosesser. Leverte «skolestruktur», planprogram for flere store arealplaner og «administrativ organisering» før sommeren Vil etter planen levere «framtidens helse- og omsorgstjenester» og «barnehagestruktur» høsten Har også startet opp planprosess for Indre havn, og målet er også å levere «boligplan» og «næringsplan» mot slutten av 2013/første del av Politisk organisering blir behandlet i løpet av Innsatsområde 4: Kompetanseutvikling for ansattes bruk av kommunens IKT-systemer. Det foreligger en «opplæringskalender» for de sentrale IKT-systemene som benyttes i kommunen. Kurs gjennomføres i henhold til denne kalenderen. Tertialrpport 2013/2 Side 19

21 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Opprettelse av Frivilligsentral. Økning kr Frivilligsentral er etablert, og er nå i ordinær drift. Kvalitetsrådgiver, økt stillingsprosent. Økning kr Kvalitetsleder i 100%-stilling blir besatt i løpet av Kommunen avsluttet sin ISO-sertifisering i regi av Det Norske Veritas våren 2013, og alle avvik etter siste revisjon var lukket på det tidspunkt en avsluttet sertifiseringen. Kvalitetsleder blir sentral i implementering av kommunens nye kvalitetssystem. Tjenesteendring/samfunnsutvikling (omstilling/stimulering) Økning kr i , kr i Et virkemiddel for rådmannen til å stimulere til effektivisering, omstilling og utvikling i tjenester og organisasjon. Innkjøp av et effektivt system for «virksomhetsstyring» er under vurdering. Vedtatte opptrappingsmidler til samfunnsutvikling fra 2013 utgår Reduksjon kr i 2013 og kr i Gir som resultat mindre kraft i utviklingsarbeid, som arbeidet med næringsplan og boligplan. Redusert bemanning sentraladministrasjonen. Reduksjon kr i Reduksjonen er implementert ved fordeling av økonomiske rammer for de seks avdelingene, og gjennomføring av tilhørende tilpasningstiltak. Miljøinformasjonsprogram opprettholdes. Økning kr Programmet er opprettholdt, inngår også i kommunens nye internettside. Bevilgning til miljøforvaltning økes i 2013, utgår i sin helhet fra 2014 Iht strategidokument Økning kr i 2013, reduksjon kr i Tjenesten er tilpasset endringen i økonomisk rammebetingelser. Økonomi: Netto rammer drift (tall i kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Sentraladministrasjonen Skatteoppkreveren i Larvik Samfunnskontakt Avvik Forklaring til tabell: Se side 2. Økonomikommentarer: Sentraladministrasjonen: Det er ikke forventet negativt avvik fra budsjett i Avvik i prognose knytter seg til mottatte statlig tilskudd for hele året og- eller gjenstående utbetalinger knyttet til prosjekter. Skatteoppkreveren: Det er ikke forventet avvik fra budsjett i løpet av Samfunnskontakt: Det er et mindre avvik som skyldes refusjon sykepenger. Tiltak for å nå balanse: Sentraladministrasjonen: Generelt redusert kapasitet til utvikling og støtte Tertialrpport 2013/2 Side 20

22 Investeringstiltak i 2013 (tall i kr) Budsjett Forbruk tertial Internlånordning Det er så langt i 2013 budsjettregulert for 2 innvilgede internlån: Kr (bilkjøp) Arbeid og Kvalifisering. Kr (bilkjøp) Arbeid og Kvalifisering. Rammebevilgning til inventar og utstyr Bevilgningen skal blant annet benyttes til talevarslingssystemer i skoler, oppgraderinger av inventar og utstyr i tilknytning til kontorer og kantinefasiliteter m.v. IKT, oppgradering data- og telenett Dette er midler som skal gå til utskifting, oppgradering og kapasitetsøkning på sentral infrastruktur som nettverksutstyr, servere, programvare, lisenser etc. Investeringsbehovet varierer fra år til år, og ubrukte midler et år søkes derfor overført til påfølgende år. For 2013 er det investert i nytt ID-portalsystem for å sikre kvaliteten på våre opplysninger om kommunens IT-brukere. Systemet rasjonaliserer også arbeidet med registrering og vedlikehold av datagrunnlaget. Videre i 2013 planlegges det å utvide ID-portalen til å også få kobling mot Websak og FEIDE. Pris på dette anslås å være kr. I 2014 vil det være tvingende nødvendig å oppgradere Agresso til ny versjon og helt ny plattform. ITavdelingen / IT-rådet vil anbefale at kostnadene til dette delvis dekkes av disse investeringsmidlene. Anslått pris for totalprosjektet vil ligge på omkring kr. IT-avdelingen / IT-rådet jobber fortløpende med å kartlegge hvilke investeringsbehov en har for 2013/2014. Et område som vil bli utbedret er dekning på det trådløse nettet på skoler og øvrige lokasjoner. Det ses også på et tiltak for å jevne ut skjevheter i bruk av elektroniske verktøy (ipad og trådløst) for pedagogisk og administrativ bruk i de kommunale barnehagene. Det er i IT-rådet besluttet å sette av kr til dette formålet. Webutviklingsprosjekter Delprosjekt internett: - er i sluttfasen. Det har vært noen utfordringer knyttet til leverandør samt tidsbruk internt og dette er derfor noe forsinket i forhold til planlagt lanseringstidspunkt. Eksisterende side fungerer bra i mellomtiden. Etter lansering vil det bli holdt kurs for webredaktørene og det vil bli gjort en gjennomgang av innholdet på nettsidene sammen med de ansvarlige enhetene/avdelingene. Delprosjekt intranett og kvalitetssystem: Kravspesifikasjon for innkjøp av kvalitetssystem er ferdigstilt. Innkjøp forventes avklart høsten 2013 og installasjon starter opp kort tid etter innkjøp. Kravspesifikasjon for intranett er ferdigstilt, men utlysning utsettes til etter at kvalitetssystem er valgt fordi intranett skal kunne vise informasjon fra blant annet kvalitetssystemet. Delprosjekt Virksomhetssystem: Under vurdering og sees opp mot hva som velges av kvalitetssystem. Websak sikkerhetsmodul Er implementert i Websak på Elevmapper. Blant annet gjenstår barnemapper. Arkiv, ny kjernemodul til Noark Dette er på plass nå slik at kommunens sak og arkivsystem kjører på NOARK 5.Det gjenstår noen utfordringer med å få utvalgsmodulen over på dette, samt tilpassing av dokumentmaler til ny standard. Fiberutbygging kommunale enheter Er i hovedsak gjennomført i henhold til plan. Det er imidlertid fremdeles ikke linje til kommunens fire lokasjoner i Kvelde. På grunn av avstand er det ikke økonomisk mulig for kommunen å etablere en slik linje alene. Det søkes derfor alternative løsninger, som samarbeid med andre aktører, eventuelt kjøpe/leie fiber av andre. Det gjenstår også noe arbeid for å få egen linje til Helgeroa-området. Også dette arbeidet bør gjøres i samarbeid med andre aktører. Gjenværende investeringsmidler bør fortsatt stå i påvente av disse to aktuelle strekkene. For å sikre oss ved eventuelle skader eller brudd på hovedfiber mellom G12 og R4, bør det settes av midler til en reservekabel som kan fungere som backupløsning. Tertialrpport 2013/2 Side 21

23 2.4 Fellesutgifter Består i hovedsak av: Pensjonsutgifter Avsetning til lønnsoppgjør 2013 Avsetning til å dekke økte husleieutgifter overfor LKE Kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto Rente- og avdragsutgifter internlån og billån Andre fellesutgifter o Hovedtillitsvalgte/verneombud o Porto o KS-kontingenter og felles lisenser/annonser Ansvarlige enheter: Sentraladministrasjonen Strategidokumentets vedtaket inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Økte pensjonsutgifter fra Økning kr i Årets budsjetterte utgifter anses tilstrekkelig. Avsetning til bygningsskadefond. Økning kr i Avsetningen er lagt inn i budsjettet. Avslutte Veritas ISO-sertifisering. Reduksjon kr Avtalen med Veritas er sagt opp. Øke tilleggsbevilgningskontoen. Økning kr i Pr 2. tertial gjenstår 1 mill kr av tilleggsbevilgningskontoen. Avsetning lønnsoppgjør Økning i Årets sentrale lønnsoppgjør er ferdigforhandlet med en økonomisk ramme på 3,54% lønnsvekst for Dette er 0,46%-enheter mindre enn lønnsreserven er dimensjonert for. Det er foreløpig noe usikkert hvor mye dette vil utgjøre. Lokale lønnsforhandlinger i kapitlene 3 og 5 gjenstår og forventes avsluttet til 1. oktober. Husleie kapitaldel til fordeling alle resultatenheter. Økning kr i 2013 Bevilgningen er fordelt på enhetene. Fullfinansiere lønnsoppgjør fra Økning kr i Lønnsoppgjøret for 2012 er fullt ut innarbeidet i enhetenes rammer i opprinnelig budsjett. Fjerne budsjettert inntektsføring av refunderte sykepenger. Økning kr Bevilgningen er innarbeidet i budsjettet. LEAN som metode i hele organisasjonen. Reduksjon kr i Arbeidet med å implementere LEAN foregår for fullt i hele organisasjonen. Den estimerte innsparing av tiltaket er foreløpig ikke identifisert og budsjettregulert. Redusere stillinger i hele organisasjonen ved naturlig avgang. Reduksjon kr i Rammereduksjonen er innarbeidet i alle enhetene. Økonomi: Netto rammer drift (tall i kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Pensjon Tilleggsbevilgningskonto Husleie LKE Lønnsreserve Andre fellesutgifter Avvik Tertialrpport 2013/2 Side 22

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 1. tertial 2013

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 1. tertial 2013 Rapportering på Strategidokument 2013-2016 1. tertial 2013 Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiske oversikter Andre rapporter RAPPORTERING PÅ STRATEGIDOKUMENT 2013-2016 1. TERTIAL 2013

Detaljer

Årsevaluering 2013. Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiske oversikter Andre rapporter ÅRSEVALUERING 2013

Årsevaluering 2013. Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiske oversikter Andre rapporter ÅRSEVALUERING 2013 Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiske oversikter Andre rapporter ÅRSEVALUERING 2013 Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.1 Oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2020...7

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012

Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012 STRATEGIDOKUMENT 2013-2016 Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012 Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

Rapportering på Strategidokument 2014-2017 2. tertial 2014

Rapportering på Strategidokument 2014-2017 2. tertial 2014 Rapportering på Strategidokument 2014-2017 2. tertial 2014 Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter Økonomiske oversikter RAPPORTERING PÅ STRATEGIDOKUMENT 2014-2017,

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 Presentasjon av høringsforslag Sliperiet 09.11.12 Sliperiet 09.11.12 Gro Herheim - Stabsavdelingen BEHANDLING Kommuneplanens samfunnsdel 2012 2020 høringsforslag: Presenteres

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017

Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017 Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Organisasjon Økonomiplan 2014-2017 og økonomiske oversikter STRATEGIDOKUMENT 2014-2017

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES?

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? Tirsdag 30. april, 2013 - Samfunnsalen i Oslo. 02.05.2013 1 02.05.2013 2 02.05.2013 3 02.05.2013 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

www.larvik.kommune.no TVIL TRO TORA BORA

www.larvik.kommune.no TVIL TRO TORA BORA www.larvik.kommune.no TVIL TRO TORA BORA KLIMA- OG ENERGIPLANENES GJENNOMFØRINGSKRAFT Hvordan klima- og energiplanene kan bli en potent del av kommunens planmodell og økonomiplan? www.larvik.kommune.no

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem?

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Grete Sjøholt planrådgiver Kristiansand kommune Tema Vårt plansystem Utviklingsarbeid Hva kan

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.2008 038/08 EDA Saksansv. Erik Dahl Arkiv: K1-141 : Arkivsaknr.: 07/3775

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Regional integreringskonferanse Gjøvik 2015

Regional integreringskonferanse Gjøvik 2015 Regional integreringskonferanse Gjøvik 2015 Bolig for velferd «En særlig innsats for vanskeligstilte barnefamilier.» www.larvik.kommune.no www.twitter.com/larvik 31.10.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16)

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) Kommunal planstrategi Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING HVA ER KOMMUNAL PLANSTRATEGI?.....3 2. KORT PLANHISTORIE GRAN

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer