Strategidokument Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014"

Transkript

1 Strategidokument Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter Økonomiplan VEDTATT STRATEGIDOKUMENT Foto: Helgeroa barnehage

2 Innholdsfortegnelse Oppbyggingen av Strategidokumentet Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer... 7 Kommuneplanens samfunnsdel Utfordringsbildet for perioden Hovedprofil og prioriteringer i perioden Planstrategi for perioden Tjenesteområder/rapporteringsområder TJENESTEOMRÅDE: KULTUR OG OPPVEKST Profil og prioriteringer Mål, innsatsområder Netto ramme tjenesteområde inkl. tiltak i økonomiplanperioden Ramme investeringer i kr i økonomiplanperioden Rapporteringsområde Stab-støtte Virksomhetsområde Kultur, idrett og fritid Virksomhetsområde Grunnskole Virksomhetsområde Barnehage Virksomhetsområde Barne- og ungdomstjenester Virksomhetsområde Larvik Læringssenter TJENESTEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG Profil og prioriteringer Mål og innsatsområder Netto ramme tjenesteområde inkl. tiltak i økonomiplanperioden Ramme investeringer i kr i økonomiplanperioden Rapporteringsområde Stab-støtte Virksomhetsområde OMFU Virksomhetsområde Arbeid og aktivitet Virksomhetsområde Psykisk helse Virksomhetsområde Sykehjem Virksomhetsområde Larvik helsehus/lokalmedisinske tjenester Virksomhetsområde Hjemmetjenester, korttid og rehabilitering TJENESTEOMRÅDE: AREAL OG TEKNIKK Profil og prioriteringer Mål, innsatsområder Netto ramme tjenesteområde inkl. tiltak i økonomiplanperioden Ramme investeringer i kr i økonomiplanperioden Rapporteringsområde Stab-støtte Virksomhetsområde Larvik Brannvesen Virksomhetsområde Landbruk Virksomhetsområde Arealplan Virksomhetsområde KMT Forvaltning Virksomhetsområde KMT Øya Virksomhetsområde Byggesak Virksomhetsområde Geodata Strategidokument Hoveddokument Side 1

3 TJENESTEOMRÅDE: EIENDOM Profil og prioriteringer Mål, innsatsområder Netto ramme tjenesteområde inkl. tiltak i økonomiplanperioden Ramme investeringer i kr i økonomiplanperioden Rapporteringsområde Stab-støtte Virksomhetsområde Bygg og prosjekter Virksomhetsområde Renhold Virksomhetsområde Drift og vedlikehold Virksomhetsområde Utvikling og forvaltning RAPPORTERINGSOMRÅDE: INTERNE FUNKSJONER Profil og prioriteringer Mål og innsatsområder Netto ramme tjenesteområde inkl. tiltak i økonomiplanperioden Ramme investeringer i kr i økonomiplanperioden Rapporteringsområde Stab-støtte Rapporteringsområde Folkevalgte styringsorganer Rapporteringsområde Revisjon og kontrollutvalg Rapporteringsområde Fellesutgifter Virksomhetsområde NAV Rapporteringsområdet Hovedinntekter Rapporteringsområde Finansielle transaksjoner Rapporteringsområde Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn Rapporteringsområde Overføringer til andre etter vedtak/avtale Organisasjon Vedtakets verbalpunkter Økonomiplan Hovedoversikt drift Hovedoversikt investeringer Investeringsprosjekter brutto ramme Kommunens arbeidskapital, langsiktige gjeld og fondsmidler Finansieringslån - Renter og avdrag eksisterende lån Finansieringslån sammendrag Startlån til videre utlån Garantiforpliktelser Endringer i tjenesteområdenes rammer, vedtatt 10/ Strategidokument Hoveddokument Side 2

4 Oppbyggingen av Strategidokumentet Strategidokument Hoveddokument Side 3

5 OPPBYGGING AV STRATEGIDOKUMENTET Strategidokumentet består av to dokumenter: HOVEDDOKUMENTET: DEL 1: BAKGRUNN, UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER Kommuneplanens samfunnsdel Utfordringsbildet for perioden Hovedprofil og prioriteringer i forslaget Planstrategi for perioden DEL 2: TJENESTE- OG RAPPORTERINGSOMRÅDER Tjenesteområdet Kultur og oppvekst Tjenesteområdet Helse og omsorg Tjenesteområdet Areal og teknikk Tjenesteområdet Eiendom Rapporteringsområdet Interne funksjoner DEL 3: ORGANISASJON DEL 4: VEDTAKETS VERBALPUNKTER DEL 5: ØKONOMIPLAN VEDLEGGET: 1. Omtale av de tiltak som inngår i dokumentets Del Demografi og kommuneøkonomi Larvik kommune 3. KOSTRA (konsern-tall) Larvik sammenlignet med andre kommuner 4. Finansieringsanalyse 5. Kommunebarometeret 6. Larvik kirkelige fellesråd (LKFR) 7. Vestfold interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (VIKS) Strategidokument Hoveddokument Side 4

6 HOVEDDOKUMENTET Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer I denne delen gjengis vedtatt mål og strategier for perioden , slik dette er vedtatt i Kommuneplanens Samfunnsdel Videre beskrives kort hvilket utfordringsbilde en ser for perioden, og som forslaget forholdet seg til. Deretter beskrives hvordan Kommuneplanens samfunnsdel følges opp de fire kommende årene. Det fremgår hvordan en vil følge opp de to hovedutfordringene (befolkningsvekst og kompetanse/utdanning) og hvordan en vil følge opp de fire målområdene. Til slutt tas det stilling til rullering av gjeldende planstrategi, hvilke planer er det behov for å utarbeide i perioden, som oppfølging av planstrategien i Kommuneplanens Samfunnsdel Tjeneste- og rapporteringsområder I denne delen beskrives tjenesten, utfordringer, mål, effektmål, innsatsområder, økonomiramme og endringstiltak for hvert tjeneste- og rapporteringsområde. Inndelingen følger modell for administrativ organisering. De fire tjenesteområdene samsvarer med ansvarsområdet til de fire kommunalsjefene. Under hvert tjenesteområde omtales kort det enkelte virksomhetsområdet, som samsvarer med administrativ organisering av styringsnivå 2 (virksomhetslederne). I økonomitabellen for hvert tjenesteområde fremgår det hvordan samlet økonomiramme fordeles på de administrative virksomhetene som bidrar til denne tjenesten. Politisk styring, sentral stab/støtte og diverse overføringer er samlet under rapporteringsområdet Interne funksjoner. Alle endringstiltak, med økonomiske konsekvenser er omtalt i vedlegget. For hvert tiltak henvises det til et nummer i vedlegget, hvor tiltaket er nærmere belyst. Organisasjon Her beskrives kort status hva gjelder organisering, ledelse og arbeidsmiljø. Videre hvilke utfordringer en ser framover, hvilke mål en vil arbeid mot og hva slags effekt en vil oppnå for disse målområdene. Til slutt beskrives hvilke innsatsområder en vil prioritere i perioden. Vedtakets verbalpunkter Her presenteres de verbalpunkter som kommunestyret vedtok i sak 190/14 10/ En tabell over endringer i tjeneste-/rapporteringsområdenes rammer er lagt inn bakerst i økonomiplan-delen. Økonomiplan Denne delen inneholder alle økonomiske hovedoversikter, inklusiv selve økonomiplanen Strategidokument Hoveddokument Side 5

7 VEDLEGGET Forslag til tiltak Inneholder omtale av tiltakene i hoveddokumentet. Tiltakene er sortert i 5 grupper: Kultur og oppvekst Helse og omsorg Areal og teknikk Eiendom Interne funksjoner Under hvert område er det en tiltaksliste med drifts- og investeringstiltak. Tiltakene er gitt et nummer som samsvarer med nummeret tiltaket har fått i hoveddokumentet. Demografi og kommuneøkonomi Larvik kommune I dette notatet har Telemarksforskning beregnet hvor store mer-/mindreutgifter Larvik kommune kan få som følge av befolkningsutviklingen. Det er brukt samme beregningsopplegg som det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU). 1 Beregningene tar utgangspunkt i de siste oppdaterte befolkningsframskrivingene fra SSB (juni 2014). KOSTRA (konsern-tall) Larvik sammenlignet med andre kommuner I denne delen gis en oversikt over relevant statistikk fra SSB, hvor en kan se Larvik over tid (tidsserie) og opp mot nabokommuner og et gjennomsnitt av de kommunene som inngår i KOSTRA-gruppe 13 (hvor SSB har plassert Larvik kommune). Finansieringsanalyse Her omtales økonomiske hovedtall, investeringer, gjeld, renter og avdrag, likviditet og egenkapital. Kommunebarometeret 2013 Barometeret er utarbeidet av Kommunal Rapport. Hensikten er å gi et oversiktlig bilde av hvordan kommunens nøkkeltall er, i forhold til resten av Kommune-Norge. Kommunebarometeret er en rangering, ikke en vurdering om tjenesten fortjener stempel god nok eller ei. For en vanlig kommune er det helt naturlig å ha omtrent like mange gode som dårlige plasseringer på tabellene. Der man kommer dårlig ut, kan det likevel være naturlig å tenke at det kan være noe å hente. Larvik Kirkelige Fellesråd Innspillet fra Larvik Kirkelige Fellesråd er som tidligere år vedlagt. Rådmannens oppfølging fremgår av rapporteringsområdet «Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn». Vestfold interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (VIKS) Innspillet fra Kontrollutvalget i Larvik kommune er som tidligere år vedlagt. Rådmannens oppfølging fremgår av rapporteringsområdet «Revisjon og kontrollutvalg». 1 Jfr. TBUs rapport fra mai 2014 kapittel 4 Strategidokument Hoveddokument Side 6

8 1. Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Strategidokument Hoveddokument Side 7

9 Kommuneplanens samfunnsdel Kommunestyret vedtok gjeldende plan i møte 22. mai 2013, sak 069/13. I gjeldende plan er to mål gitt spesiell oppmerksomhet for perioden: Det skal oppnås en årlig vekst på 1.5 % i befolkningen i Larvik kommune. Langt flere av innbyggerne over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig kompetanse. Videre framgår av planen hvilke kjennetegn en ønske å utvikle for følgende fokusområder: Engasjement og alles deltakelse Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd Et like verdig liv for alle Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar Planen inneholder ønsket effekt på ni indikatorer: Omdømme, frivillig aktivitet, befolkningsvekst, skatteinntekt, arbeidsplassdekning, arbeidsplasser, frafall fra videregående skole, boligbygging og energiforbruk. Planen fastlegger hvilke strategiområder en vil benytte: Ledelse (hvor godt leder vi), ansatte (hvor godt utvikler vi våre ansatte), partnerskap (har vi forpliktende partnerskap med våre viktigste partnere), økonomi (hvor godt utnytter vi våre økonomiske ressurser), bygg og anlegg (hvor effektiv og hensiktsmessig er vår struktur), teknologi (hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknologi) og arbeidsform (hvordan utfører vi oppgavene og sikrer fokus på innbyggere/brukere). Planen fastlegger planmodell, langsiktig planstrategi og overordnet arealstrategi: Planstrategien fastlegger hvilke planer som skal utarbeides for å nå mål på prioriterte politikkområder. Bærende prinsipper i arealstrategien er: o Bærekraftig utbyggingsmønster: Prioriterte utbyggingsområder ligger innenfor «Sommerfuglen» for å verne dyrkbar mark og gi grunnlag for en attraktiv byutvikling. o o Tydelig senterstruktur: Larvik by er Regionsenter. Stavern by er Områdesenter. Kvelde, Helgeroa og Tjøllingvollen er Lokalsenter. Miljøvennlig transportsystem: Sentrumsnær jernbanestasjon og kollektivknutepunkt, prioriterte kollektivakser fra Stavern til Gon, og fra Bommestad til Klova. Larvik Havn utvikles som regionalt logistikk-knutepunkt. Gang- og sykkelveier prioriteres i henhold til senterstruktur og utbyggingsmønster. Strategidokument Hoveddokument Side 8

10 Utfordringsbildet for perioden En kommune har fire roller: Ivareta det lokale folkestyret Yte velferdstjenester Utøve myndighet Bidra til samfunnsutvikling For perioden 2015 til 2018 er det knyttet følgende utfordringer og muligheter til de ulike rollene: Ivareta det lokale folkestyret Lokaldemokratiet gir kommunens innbyggere mulighet for deltakelse og engasjement i utvikling av egne tjenester og samfunn. Mulige utfordringer i perioden: Sikre innbyggernes medvirkning i store pågående plan- og utviklingsprosesser Oppslutning om kommunevalg i 2015 Ivareta lokaldemokrati inn i ny mulig ny sammenslått kommune med Lardal Muligheter i perioden: Arbeide frem nye former for medvirkning og engasjement hos innbyggere. Sikre god opplæring av nye folkevalgte og gode areaer for samhandling og dialog Legge gode rammer for ny politisk organisering fra 2015 Yte velferdstjenester Kommunen har det overordnede ansvar for velferdstjenester til sine innbyggere og oppgavene krever betydelige ressurser økonomisk. Mulige utfordringer i perioden: Tilpasse kommunens tjenester til endringer i befolkningssammensetningen i Larvik (forholdsmessig flere eldre) Møte økte forventninger og krav om tjenester uten økte økonomiske rammer ( eks. innen helse/omsorg og barnevern) Sikre kompetente fagmiljøer og samhandling i tjenester Muligheter i perioden: Omstillingsevne, fokus på utvikling og mot til nytenkning. Prioritere tydelig, samt holde fast ved valgt retning for utvikling av tjenester i planer Utvikle kommunen som arbeidsplass og lederskapet Utøve myndighet Kommunen er myndighetsutøver i en rekke sammenhenger, for eksempel i saker etter plan- og bygningsloven, sosialtjenesteloven og helselovgivningen. Mulige utfordringer i perioden: Hensynet til rettsikkerhet og likebehandling kan utfordres av økende press fra ulike interesser. Krav til juridisk og sektorfaglig kompetanse i den kommunale forvaltning Muligheter i perioden: Tydelig rolleforståelse og respekt mellom ulike aktører Utvikle gode og robuste fagmiljøer Strategidokument Hoveddokument Side 9

11 Bidra til samfunnsutvikling Kommunen skal bidra til å utvikle gode lokalsamfunn blant annet ved å tilrettelegge for næringsutvikling og byutvikling. Mulige utfordringer i perioden: Manglende befolkningsutvikling og verdiskaping Larvik har en eldre befolkning enn landsgjennomsnittet Vekstsvake bransjer dominerer næringslivet Muligheter i perioden: Fastlegge ønsket posisjon og tiltak i perioden gjennom kommunikasjonsplattform Samle krefter og bygge arenaer for samhandling med næringsliv og frivillige aktører for og nå fastsatte mål innen næring og byutvikling Tydeligere fokus på hva kommunen skal lykkes med, forutsetter også mindre fokus på det som er mindre viktig for Larvik. Strategidokument Hoveddokument Side 10

12 Hovedprofil og prioriteringer i perioden Hovedutfordringer I tillegg til analyse av ressursbruk i oppdaterte KOSTRA tall og framskriving av demografiske forhold og vurdering av prognoser ved fremleggelse 2. tertialrapport for 2014, bygger Strategidokumentet på vedtatt overordnet og langsiktig Kommuneplan. Kommunestyret vedtok ved behandling av Kommuneplanens samfunnsdel i mai 2013 at følgende to hovedmål skal oppnås i planperioden frem til 2020: Det skal oppnås en årlig vekst på 1,5 % i befolkning i Larvik kommune. Langt flere av innbyggerne over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig kompetanse. I det følgende beskrives hvordan rådmannen mener det bør arbeides med disse hovedmålene i perioden Befolkningsvekst Kommunestyrets ambisjon er fastsatt til en vekst på 1,5 % årlig. Jfr analyser i 2014 fra Telemarksforsking i prosjektet «Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon» er dette et svært krevende mål for Larvik. Det er ikke presisert om veksten skal utgjøres av en spesiell gruppe, men barnefamilier er uttalt. Rådmannen vil peke på følgende fokusområder i perioden som skal bygge opp under økt befolkningsvekst: Kunnskap om drivkrefter for befolkningsvekst Larvik kommune deltar i et treårig forskningsprosjekt «Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon». Prosjektet er initiert av fylkeskommunene Østfold, Buskerud, Telemark og Vestfold, i et samarbeid med Telemarksforskning. Prosjektets mål er å analysere hvilke drivkrefter som påvirker steders utvikling, og hvilket handlingsrom kommuner har for å styre sin egen utvikling. Prosjektet omfatter kommuner som har ambisjoner om å utvikle seg selv og bli mer attraktive for bedrifter, som bosted eller bli et mer attraktivt sted å besøke. Kunnskapen som tilføres gjennom forskningsprosjektet skal bidra til målrettet satsing for å sikre befolkningsvekst i Larvik. Det er så langt utarbeidet en modell som kan legges til grunn i arbeidet med å utvikle attraktivitet, og denne er allerede gitt oppmerksomhet i arbeidet med næringsplanen. Så langt i prosjektet pekes det spesielt på at for Larvik er vekst i næringslivet den største utfordringen i arbeidet med ønsket befolkningsvekst. Prosjektet vil pågå ut 2015, og tilført kunnskap vil kunne bidra til sikrere bruk av virkemidler i arbeidet med å nå politiske mål. Utvikle attraktive byer og tettsteder Arbeidet med Kommunedelplan for Larvik by og Stavern by vil bli fullført i Kommunedelplanene skal bidra til avklaring av arealer og mål for utvikling av byområdene. Samtidig vil arbeidet med en helhetlig plan for Indre havn gis god framdrift etter at planprogrammet forventes godkjent av kommunestyret tidlig i «Larvik by» etablerte i 2014 en gårdeierforening som et virkemiddel i det å skape et mer helhetlig sentrumsprodukt. Larvik kommune bør støtte opp om denne utviklingen i perioden, da en attraktiv by er sentralt for å bli en attraktiv bokommune. Disse planene skal samlet bidra til en fremtidsrettet utvikling av byområdene. Arbeidet med rullering av Kommuneplanens arealdel for temaene bolig og næring ferdigstilles i I denne planen gis tettstedene Tjøllingvollen, Kvelde og Helgeroa oppmerksomhet ved at utbyggingsgrensene fastlegges. Disse planprosessene blir avsluttet første halvår 2015, og gir forutsigbare arealrammer for vekst. Det blir spesielt viktig at kommunen i perioden får en avklaring på lokalisering av jernbanestasjon for å unngå at investeringer utgår på grunn av uforutsigbar byutvikling. Strategidokument Hoveddokument Side 11

13 Fremdrift i boligplanlegging Kommuneplanens arealdel er ved årsskiftet 2014/2015 under revidering med et særlig fokus på bolig og næring. Planen skal etter planlagt fremdrift vedtas Samtidig er det startet opp planarbeid for større boligområder som ble avklart i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Martineåsen er ett av disse boligområdene hvor kommunen har startet opp planarbeidet, og som på grunn av områdets størrelse er et strategisk element i arbeidet med å nå målet om ønsket befolkningsvekst. Det er også viktig med god framdrift i betydelige boligprosjekter i Larvik by. Befolkningsveksten var bedre 1. halvår 2014, og gode boligprosjekter i perioden er viktig for å opprettholde og forsterke denne utviklingen. Aktiv boligpolitikk Ny boligplan er planlagt vedtatt tidlig i Denne skal fastlegge strategier for en helhetlig boligpolitikk i Larvik. Det er utredet hvordan offensiv bruk av ulike virkemidler kan utløse en høyere takt i bygging av boenheter. Samtidig foreslås det at kommunen selv skal engasjere seg mer aktivt i boligutviklingen. Boligplanen og vedtatte arealplaner vil danne grunnlaget for rådmannens arbeid når det gjelder boligpolitikk i perioden. God infrastruktur Det planlegges i perioden frem til 2020 store statlige investeringer knyttet til både vei og jernbane som vil berøre Larvik. Ny jernbane gjennom Larvik vil ha betydning både for byutvikling og tilgjengelighet til kommunen, samtidig som ny E 18 vil sikre større «nærhet» til både Telemark og Oslo-området. God infrastruktur er viktig for å sikre attraktivitet som bosted, samt bidrar til at Larvik inngår i et større arbeidsmarked. Arbeidet med helhetlig transportordning for Larvik er nå inne i en prosess der alle transportmyndigheter deltar og som skal ferdigstilles i Videre skal det i 2015 utarbeides et forprosjekt som i større grad avklarer linje og stasjon for jernbanen i Larvik by. Disse arbeidene vil gis stor oppmerksomhet i 2015, og oppfølging av disse utredingene må gis stor oppmerksomhet videre i perioden. Nye arbeidsplasser Undersøkelser viser at Larvik kommune har liten vekst i antall arbeidsplasser sett i forhold til faktisk befolkningsvekst. Tiltak i ny næringsplan, samt videreføring av samarbeid med næringslivet om økt bedriftsattraktivitet via LINK og FNL, blir sentralt. Samtidig kan avklaring av videre engasjement i reiselivsnæringen bidra til økt besøksattraktivitet, som igjen gir forutsetninger for nye arbeidsplasser. Fastlegging av en næringspolitikk vil skje 1. halvår 2015, og det blir oppfølging av denne som deretter blir sentralt i perioden. Det er flere spennende lokaliseringer som er aktuelle i Larvik, og som ville gi et betydelig bidrag til flere gode arbeidsplasser. Et godt omdømme er viktig for å bli valgt som lokaliseringssted og det blir viktig å opparbeide dette i perioden. Kommunikasjonsplattformen som skal knyttes til Samfunnsplanen blir sentral i arbeidet med å utvikle et godt omdømme. Næringsplanen vil danne grunnlaget for rådmannens arbeid på dette området i perioden. Strategidokument Hoveddokument Side 12

14 Økt utdanning - kompetanse. Rådmannen vil peke på følgende fokus i perioden som skal bygge opp under kommuneplanens hovedmål om høyere utdanning og økt kompetanse for innbyggere over16 år: Videreføre programmet «Kvalitet i oppvekst» Larvik kommune baserer sitt fundament for oppvekstarbeidet på programmet «Kvalitet i oppvekst». Planen for «Kvalitet i skolen» er viktig for å sikre barn i Larvikskolen det nødvendige grunnlag for å lykkes når de starter sin videregående opplæring og videre utdanning. Videreføring og systematisk arbeid med de fire hovedelementer i planen for kvalitet i skolen må videreføres i perioden. Planarbeidet «Plan for helhetlig oppvekst» er startet opp og skal gi en helhetlig tilnærming til å gi gode rammebetingelser for god læring. Utrede senter for høyere utdanning og kompetanse For å bidra til å nå hovedmålet om at «Langt flere av innbyggerne over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig kompetanse» er det i 2014 utarbeidet et dokument for etablering av Campus Larvik. Kommunestyret vil våren 2015 ta stilling til om en vil engasjere seg i etablering av dette konseptet. Dersom konseptet blir realisert, vil dette kreve stor oppmerksomhet i perioden om en det skal bli en suksess som bidrar opp mot å nå målet om «høyere utdanning og faglig kompetanse».. Tilgang til høyere utdanning Rådmannen vil arbeide for at Larvik skal få en ideell infrastruktur til høgskolene i henholdsvis Vestfold og Telemark. Med IC til Porsgrunn og Bakkenteigen, samt ferdig utbygging av E18 vil innbyggerne på en effektiv måte kunne forflytte seg til to høgskoler innen svært kort tid. Utviklingen tilsier at det er naturlig å knytte sterkere bånd til Høgskolen i Telemark, mens båndene til Høgskolen i Vestfold allerede er sterke. I tillegg vil rådmannen legge vekt på å bygge opp under utviklingen ved Politihøgskolen i Stavern, for å sikre at denne har optimale utviklingsvilkår. Her er det etablert et eget prosjekt forankret i egen sak i kommunestyret, hvor det også arbeides opp mot større statlige lokaliseringer som kan få stor betydning for Larvik når det gjelder utvikling av kompetansemiljøer. Videreutvikle og tilrettelegge for kompetansekrevende næring I næringsplanen bør det etter rådmannens vurdering aktivt støttes opp om hovedmålet om høyere utdanning ved et fokus på et sterkere innslag av et kompetansekrevende næringsliv i kommunen. Kommunestyret har sluttet seg til intensjonen om å etablere et verdiskapingsinitiativ i Vestfold, som nettopp skal rette seg spesielt mot vekst innen offshore/olje i fylket. Link arbeider mot dette næringsmiljøet lokalt, og Larvik har her naturgitte forutsetninger i form av blant annet Larvik havn. Strategidokument Hoveddokument Side 13

15 Fire målområder I tillegg til de to hovedmålene trekker vedtatt samfunnsdel for opp langsiktige mål innen fire målområder. Det fokuseres på følgende tema innen hvert av disse områdene i planperioden ,og hvor rådmannen presiserer hvilke mål det blir fokusert på første år i planperioden : Engasjement og alles deltakelse VEDTATT I SAMFUNNSPLAN Kjennetegn: I Larvik samarbeider næringsliv, pressen, frivillige og kommunen om å bygge et enda bedre omdømme, der hovedbudskapet er at Larvik er et sted der det skjer mye, der mange aktører samarbeider og som gir stor livskvalitet. Larvik kommune ser på kulturelt mangfold som en ressurs og som en forutsetning for utvikling av en inkluderende kommune. Larvik utmerker seg ved at usedvanlig mange av innbyggerne er aktive deltakere i foreningslivet og av at det er mange forpliktende partnerskap og samarbeidsprosjekter mellom private og offentlige aktører i Larvik. Larvik preges av åpne og inkluderende prosesser og mot til å fatte beslutninger, også i vanskelige spørsmål. Larvik har et levende folkestyre med god rekruttering og innbyggere som engasjerer seg aktivt i samfunnsdebatten. Kulturarv- og aktivitet vises med stolthet i Larvik og brukes som en ressurs for å skape sterkere identitet, engasjement og omdømme. OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Det etableres arenaer for dialog og engasjement i form av etablering av fire verksteder som fastsatt i Kommuneplanens samfunnsdel. Det etablerers «Bylab», jfr Kommuneplanens samfunnsdel, som bidrar til informasjon, engasjement og debatter om videre utvikling av Larvik by. Larviks interesser følges opp i regionale og nasjonale prosesser med hensyn til infrastruktur (kollektiv, vei og bane) i samhandling med lokalt næringsliv og ved å delta i regionale samordningsprosesser. Forsterke dialogen med lag og foreninger, med tanke på god tilrettelegging for frivillig arbeid. Utvikle mer forpliktende målrettede partnerskap med lokalt næringsliv for å sikre gjennomføringskraft i Larviks by-, bolig- og næringsutvikling. Strategidokument Hoveddokument Side 14

16 Natur-, miljø- og kulturarven er mitt og ditt ansvar VEDTATT I SAMFUNNSPLAN Kjennetegn: Det er et moderne kollektivtilbud, godt utviklede knutepunkt og sammenhengende gang/sykkelnett i Larvik. I Larvik er arealpolitikken forutsigbar og viktig grønnstruktur, natur- og rekreasjonsverdier er sikret. I Larvik er drikkevann, kyst og vassdrag av den beste kvalitet. Natur- og friluftskvalitetene og anlegg som fremmer fysisk aktivitet, gjør Larvik attraktivt for nye innbyggere. Larvik er én kommune - kommunens tettsteder utvikles med respekt for stedets egenart, rike kulturarv og fokus på å skape gode møteplasser. Larviks kulturarv gjennom alle tider sikres gjennom vern, aktiv bruk og formidling. OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Gjennom gjennomføring av programmet «Enøk i kommunale bygg og anlegg» fokuseres det på redusert energibruk både ut fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Miljøinformasjonsprogrammet drives slik dette er vedtatt. Målet er å utvikle, implementere og gjennomføre programmet morsomt, attraktivt og enkelt. Fokus på miljøet skal øke bevisstheten hos den enkelte samt skape atferdsendringer. Det fokuseres på hvordan en rik kulturarv kan bidra til å utvikle et attraktivt sted med lokal identitet. Et like verdig liv for alle VEDTATT I SAMFUNNSPLAN Kjennetegn: Larvik er et samfunn med stor toleranse hvor innbyggerne bidrar etter evne og får etter behov. Tjenestene fra Larvik kommune er samordnet og tilpasset brukerens behov. Det er lett å bygge og bo i Larvik, alle har tilgang til egen egnet bolig. Utdanningsnivået i Larvik stiger. Det er flere som har fagkompetanse fra videregående opplæring og høgskoleutdanning. Helsefremmende arbeid er prioritert i Larvik og bidrar til bedre folkehelse og levekår. Barnehagene og skolene i Larvik har et godt læringsmiljø som vektlegger relasjoner, sosial kompetanse og gode læringsresultat. Larvik fremstår som et interkulturelt samfunn. OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Implementere plan for «Fremtidens helse- og omsorgstjenester». Videreføre satsingen på programmet «Kvalitet i oppvekst» i hele perioden. Videreføre programmet «Boligsosialt arbeid» ut prosjektperioden 2015, og forankre gode resultater inn i ordinær drift før prosjektet avsluttes. Videreføre et tverrfaglig fokus på ungdom som faller utenfor det ordinære utdanningsløpet, bolig-, og arbeidsmarkedet. Strategidokument Hoveddokument Side 15

17 Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd VEDTATT I SAMFUNNSPLAN Kjennetegn: Larvik har stor tilflytting fordi det tilbys et mangfold av arbeidsplasser, god kollektivdekning, gode utdanningsmuligheter og et variert botilbud. Larvik kommune er kjent for sin kunnskap om innovasjon, endring og omstillingsarbeid basert på toleranse, teknologi og talent, og sitt arbeid med næringsklynger. Det er et utstrakt samarbeid mellom Larvik og forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Telemark, Buskerud og Vestfold. Tverrfaglig og kontinuerlig arbeid med kvalitet i oppvekstmiljøet gir Larvik landets beste læringsmiljø og bidrar til økt tilflytting til Larvik. Et progressivt boligsosialt arbeid i Larvik gir grunnlag for ytterligere vekst og verdiskaping gjennom generell høy takt i boligbyggingen. By- og sosialutvikling er en kontinuerlig prosess. Innbyggere, lag, foreninger og nærmiljø er inkludert i arbeidet. OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Det holdes et spesielt fokus på temaet transport i perioden. Målet er å realisere effektive og miljøvennlige løsninger for transportsystemet i Larvik. Arbeide aktivt i samarbeid med blant annet næringsliv og presse for å styrke Larviks omdømme blant egne innbyggere, potensielt nye næringsdrivende og tilflyttere. Strategidokument Hoveddokument Side 16

18 Effektmål Kommuneplanens Samfunnsdel opererer med ni effektmål som i sum skal vise om utviklingen går i den retning som er satt i målene. Her settes ambisjon for disse effektindikatorene for utgangen av Befolkningsvekst Årlig befolkningsvekst har økt til 1,5 % pr år i Omdømmet Omdømmeundersøkelser viser at Larvik fortsatt har et omdømme på nivå med de beste bykommunene på Østlandet i Arbeidsplassdekning Netto utpendling til arbeid er redusert fra om lag 2600 til om lag 2300 personer i Arbeidsplasser Arbeidsplasser - Gjennomsnittlig tilvekst på netto 200 arbeidsplasser hvert år i perioden. Gjennomføringsgrad videregående skole Frafall fra Thor Heyerdahl videregående skole er blant de skolene i Vestfold med lavest frafall i Boligbygging antall boenheter Larvik er blant de 5 bykommunene i Vestfold, Telemark og Østfold med høyest takt i boligbyggingen i 2018, målt i antall nye boenheter pr år pr innbygger. Samlet energiforbruk i Larvik Samlet forbruk for alle energibærere holdes på samme nivå i 2018 som for 2013, kwh: Antall medlemmer/aktive i idrettsforeninger i Idrettsforbundet I 2018 er andelen personer under 20 år som er aktive i idrettsforeningene økt til 65 % av totalantallet i aldersgruppen. Prosent skatteinntekt i forholdt til nasjonalt gjennomsnitt Skatteinntekten har økt sett opp mot andre kommuner slik at den i 2018 utgjør 92 % av landsgjennomsnittet. Strategidokument Hoveddokument Side 17

19 Styring og utvikling Oppsummert er det tre perspektiver i Strategidokument for : Nøktern drift for å ivareta bærekraftig og robust økonomi Hovedelementene i dette perspektivet er: Sikre at fokuset i hovedsak rettes mot å realisere vedtatte samfunns- og tjenestemål, og en effektiv drift. Det er avgjørende at det styres innenfor realistiske økonomiske rammer. Realistisk inntektsbudsjettering. Justert driftsbudsjett i henhold til behov. Utfasing av avkastning av Primæroppgavefondet fra drift innen Oppbygging av netto driftsresultat. Gjentakende «tilpasningsprosesser» må unngås. Sikre vekst gjennom planer og utvikling av hovedområder Hovedelementene i dette perspektivet er: Planer som tilrettelegger for boligbygging, byvekst, og næringsvekst. Følge aktivt opp kommunens interesser med hensyn til jernbane og veiutbygging. Aktiv deltakelse i regionale nettverk og prosesser som retter seg mot disse to kulepunktene. Forpliktende partnerskap med andre samfunnsaktører om framdrift i planer, prosesser og prosjekter som retter seg mot de to første kulepunktene. Omstilling og utvikling av tjenester og organisasjon Hovedelementene i dette perspektivet er: Omstilling og dreining av fremtidens helse- og omsorgtjenester, inkludert bruk av velferdsteknologi og samarbeid med sykehuset om samhandling og etablering av et lokalt medisinsk senter. Videreføre programmet «Kvalitet i oppvekst», samt fokus på utvikling og omstilling i barnehageområdet. Bygge skoler og barnehager etter planen. Videreutvikle ledere og ansatte, bruk av effektive informasjons- og styringsverktøy. Tilrettelegge for faglig utvikling gjennom deltakelse i utviklingsarbeid internt og eksternt. Implementering av rådmannens styringsdokument «Slik gjør vi det i Larvik kommune» i hele organisasjonen. Systematisk ekstern gjennomgang av ulike definerte tjenesteområder med fokus på omstilling og forbedringsarbeid. Etablere gode arenaer for samhandling folkevalgte administrasjon. Strategidokument Hoveddokument Side 18

20 Planstrategi for perioden Planstrategi Planprosesser er en av strategiene en kan benytte i arbeidet med å nå valgte mål. For flere av målene fastlagt i Kommuneplanens Samfunnsdel forutsettes det en planprosess for at disse skal kunne realiseres. Utarbeiding av et beslutningsgrunnlag inngår oftest i disse planprosessene. Planstrategien omhandler en oversikt over hvilke planer og utredningen en styrer etter, hvilke planarbeid som pågår, og deretter hvilke planer en bør prioritere de nærmeste fire årene. Plangrunnlag: Oversikt over de planer som gjelder og ligger til grunn for daglig drift og prioriteringer i utvikling av samfunn og tjenester. Planer etter plan- og bygningsloven (Omhandler ikke reguleringsplaner): Kommuneplanens samfunnsdel , K-sak 069/13, Kommuneplanens arealdel , K-sak 078/10, og K-sak 149/10, Kommunedelplan for Larvik by , K-sak 097/06, Kommunedelplan for Stavern , K-sak 096/06, Kommunedelplan Stavern - Rullering av handlingsprogrammet, K-sak 166/11, Kommunedelplan for strekningen E18 Bommestad Sky, K-sak 030/09, Kommunedelplan ny E18 strekningen Sky - Telemark grense, K-sak 007/06, Kommunedelplan for Rv 303 ny tunnel gjennom Torstrand. K-sak 0124/96, Kommunedelplan for transport (Transportplanen). K-sak 0118/96, Kommunedelplan for jernbanen på strekningen Farriseidet - Telemark grense. K-sak 104/12, Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , k-sak 161/12, Rullering av handlingsprogram 2014, K-sak 137/13, Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern, K-sak 125/11, Kommunedelplan for steinressurser , K-sak 050/12, Temaplaner: Plan for framtidens helse- og omsorgstjenester. K-sak 078/14, Klima- og energiplan K-sak 139/13, Næringsplan for Larvik , handlingsprogram K-sak 044/09, Handlingsprogram K-sak 165/11, Plan for framtidig skolestruktur. K-sak 076/13, Boligsosial handlingsplan, K-sak 138/08, Strategiplan for styrket integrering av innvandrerbefolkningen K-sak 011/12. Tiltaksplan for styrket integrering av innvandrerbefolkningen K-sak 060/13, Plan. Vold i nære relasjoner i barnefamilier. K-sak 167/11, Plan for høyskoleutvikling i Larvik. K-sak 167/11, Forvaltningsplan for Rakke. K-sak 065/10, Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll K-sak 041/12, Vedlikeholdsplan for kirker og kulturbygg. Plan for smittevern. Plan for psykisk helsearbeid for voksne, K-sak 155/10. Strategidokument Hoveddokument Side 19

21 KOU 2005/7: Barn og unge med tunge byrder. K-sak 181/05. KOU 2010/1: Folkehelsearbeidet. K-sak 101/10, KOU 2013: Vann og avløp. K-sak 088/13, KOU 2013: Vei og trafikk. K-sak 089/13, KOU Avfall K-sak 135/13, KOU Trafikksikkerhet K-sak 134/13, KOU Handelsanalyse Larvik. Program mot levekårforskjeller og barnefattigdom. Planer under arbeid: Oversikt av planer som er under utarbeiding, og som vil inngå i framtidig plangrunnlag når disse er ferdig behandlet. Planer etter plan- og bygningsloven (Omhandler ikke detaljerte reguleringsplaner): Kommuneplanens arealdel (Startet opp 2013). Kommunedelplan for Larvik by (Startet opp 2013). Kommunedelplan for Stavern by (Startet opp 2013). Kommunedelplan for camping (Startet opp 2013). Kommunal områdeplan Faret/Nordby (Startet opp 2013). Kommunal områdeplan Indre Havn (Startet opp 2013). Områdeplan Danebu og detaljert reguleringsplan for IKEA (Startet opp 2013). Kommunal områdeplan Martineåsen (Startet opp 2014). Kommunal områdeplan Tenvik (Startet opp 2014). Kommunal områderegulering Kaupang (Startet opp 2014). Temaplaner: Boligplan (Startet opp 2013). Næringsplan (Startet opp 2013). Barnehageplan rullering (Startet opp 2013). Kulturplan. (Startet opp i 2014). Plan for helhetlig oppvekst. (Erstatter alle gjeldende tverrfaglige planer innen fagområdet.) Analyse av behov for nye planer i perioden : Planbehovet for perioden fremgår av vedtatt planstrategi i Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt planstrategi for perioden fremgår av vedtatt Strategidokument Det er sistnevnte planstrategi som nå skal rulleres, da sett opp mot hva som er gjennomført så langt av vedtatt strategi for og perioden Etter vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel vil det være naturlig først å sette fokus på planbehov som knytter seg til ambisjonen om befolkningsvekst og utdanning/kompetanse. Dette omhandler blant annet fullføring av påbegynt planarbeid, samt fokus på boligplanlegging, byplanlegging, boligpolitikk, næringsplanlegging og oppfølging av planer for infrastruktur i form av IC. Videre omhandler dette planarbeid knyttet til utdanning/kompetanse. I perioden ønsker rådmannen å redusere antall temaplaner betydelig, dette for å oppnå en mer helhetlig planlegging og tydelig prioritering på de sentrale politikkområdene. En tenker seg at temaplanene i hovedsak følger ansvarsområdet til komité/kommunalsjef, men at en samtidig også sikrer de strategiske tema som går på tvers av de nevnte grensene. Det kan knyttes handlingsprogram til den enkelte temaplan, men også disse bør være samordnet i tid slik at en holder fast ved en helhetlig prioritering for temaområdet. Strategidokument Hoveddokument Side 20

22 Nye planer i perioden : Det foreslås ikke oppstart av planene under første år i periode (2015) da fokus må rettes mot ferdigstillelse av omfattende og viktige planprosesser som pågår. Unntaket er formell planprosess knyttet til jernbaneløsning for Larvik by, men hvor en i første omgang skal gjennomføre et forprosjekt i Prioriterte planer etter plan- og bygningsloven: FULLFØRE PLANER UNDER ARBEID (Se oversikt «planer under arbeid».) Kommunedelplan for ny jernbanetrasé gjennom Larvik by, inkl. stasjonslokalisering (høy prioritet mulig oppstart årsskiftet 2016/2017) Kommunal områdeplan for Kvadraturen i Stavern ( ). Kommunal områdeplan for småbåthavner (2017) Prioriterte temaplaner: FULLFØRE PLANER UNDER ARBEID (Se oversikt «planer under arbeid».) Kommunalteknisk plan (Erstatter alle gjeldende planer innen fagområdet.) Utredningsbehov: Mulighetsstudie for et helhetlig transportsystem for Larvik by (2015) Mulighetsstudie for ny jernbanetrasé gjennom Larvik kommune og Larvik by fra Sandefjord grense til Farriseidet ( ) Formingsveileder for bygninger, gater og byrom i Stavern ( ) Grønnstrukturplaner for byplanområdene Stavern og Larvik, med fokus på forbindelser til og mellom større naturområder, parker, trygge skoleveier, sikring av verdifull vegetasjon og trær ( ) Strategidokument Hoveddokument Side 21

23 2. Tjenesteområder/rapporteringsområder Strategidokument Hoveddokument Side 22

24 TJENESTEOMRÅDE: KULTUR OG OPPVEKST Består av følgende rapporteringsområde og virksomhetsområder: Netto ramme i 1000 kr Stab - støtte Kultur, idrett og fritid Skole Barnehage Barne- og ungdomstjenester Larvik Læringssenter Netto ramme tjenesteområde Profil og prioriteringer Oppfølging av planer og vedtak: Skolebruksplan K-sak 076/13 - Skolebruksplanen ble vedtatt juni 2013 (Progresjon i planen er som vedtatt). Mesterfjellet skole ble tatt i bruk august Torstvedt skole er beregnet ferdig Samlokalisering av Stavern skole og Brunla ungdomsskole er under arbeid og beregnes ferdig i Det må startes et arbeid med rullering av skolebruksplanen i 2016). Barnehagebruksplan K-sak 005/12. Ny plan kommer til behandling i kommunestyret i februar Kulturplan: Kommer til behandling etter sommeren 2015 Rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ( ) Plan for helhetlig oppvekst planarbeidet starter høsten 2014 og vil bli lagt frem til politisk behandling sommeren 2015 Kvalitet i skolen ( ) vedtatt i k-styret desember 2013 m/tiltaksplan Kvalitet i barnehage planarbeid er startet opp og kommer til politisk behandling i 2015 Mål, innsatsområder 1. Utfordringer Tjenesteområdet Kultur og oppvekst legger kommuneplanens samfunnsdel ( ) til grunn for sine prioriteringer. Tjenesteområdet vil kunne bidra innenfor alle de fire samfunnsmålene; Engasjement og alles deltakelse Vekst og verdiskapning som forutsetning for god velferd Et like verdig liv for alle Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar. Tjenesteområdene er viktige både for barn, unge, voksne og eldre i forhold til bl.a. folkehelse, forebygging, deltakelse, kompetanse, inkludering og livskvalitet. For aldersgruppen 0-16 år er det viktig at helhet, sammenheng, koordinering, tverrfaglighet og individuell tilpasning er knyttet til de tjenesteområdene denne gruppen har behov for. Derfor er en plan for helhetlig oppvekst viktig og vil bli utarbeidet i tett samhandling mellom de aktuelle virksomhetshetsområder. Nettopp samhandling innenfor, og mellom, virksomhetsområdene vil være hovedfokus i tiden fremover. Ny organisering løser i seg selv ingen utfordringer dersom vi ikke evner å samarbeide og samhandle for å få tilgang til de synergieffektene som kan ligge der. God og tett lederoppfølging er viktig der kommunens verdier danner basis for hvordan vi skal samhandle både internt og eksternt. De økonomiske realitetene for årene fremover tilsier ikke at vi kan basere oss på en stor økning av driftskostnadene. Samtidig er det viktig at vi prioriterer lovpålagte tjenester for å sikre brukernes rettigheter på en forsvarlig måte. Rammebetingelsene fra staten kan også endre seg, noe som utfordrer den kommunale finansieringen. Flere tiltak innenfor barnevernstjenesten må i den forbindelse vurderes slik at vi sikrer forsvarlige og kostnadseffektive tjenester. Strategidokument Hoveddokument Side 23

25 Både skolebruks- og barnehagebruksplanen viser at det er store utfordringer fremover for å sikre rasjonelle, robuste og fremtidsrettede bygg som gir god kvalitet på tjenestene innenfor barnehage og skole. Kapasiteten må være tilpasset de prognosene vi ser fremover. Betydelige investeringer har blitt bevilget, og bør bevilges, for å få de byggene både barn, elever og ansatte bør ha for å drive i tråd med de ambisjonene Larvik kommune har innenfor disse tjenesteområdene. Voksnes behov for ferdigheter og kompetanse, enten det er språklige ferdigheter eller faglig kompetanse, må møtes med gode, profesjonelle tjenester tilpasset den enkeltes behov og i samhandling med andre aktører. Kulturområdet må levere gode tjenester selv, men også være i tett dialog med frivillige lag og organisasjoner. En fremtidig kulturplan har som ambisjon å være et viktig verktøy videre for kulturutvikling, medvirkning og deltakelse, men også for byutvikling og attraksjon. 2. Mål for hovedtjenesten Rapporteringsområde: Stab - støtte Mål 1: Gjennom åpne prosesser, dialog og ansvarlighet skal vi utvikle vår attraktivitet ovenfor innbyggerne, næringsliv og egne medarbeidere. Vi gjør det ved å ta målene i kommuneplanens samfunnsdel inn i hverdagen. Vi gjør det gjennom brukerfokus og vi gjør det gjennom å utvikle en trygg, modig og effektiv organisasjon. Virksomhetsområde: Skole Mål 2: Elever som går ut av grunnskolen har et kunnskapsnivå som gjør at de er godt forberedt på kravene de møter i videregående utdanning Mål 3: Alle elever i Larvik er gode lesere Mål 4: Elever i Larvik trives på skolen. Det er nulltoleranse for mobbing Mål 5: PPT arbeider systemrettet for mer tilpasset opplæring og bedre kvalitet på spesialundervisningen. Virksomhetsområde: Barnehage Mål 6: Overføring til ikke-kommunale barnehager er i tråd med gjeldende lover og forskrifter Mål 7: Bedre læringsmiljø i barnehagen Mål 8: Styrket språkopplæring i barnehagen Virksomhetsområde: Barne- og ungdomstjenester Mål 9: Økt kvalitet og effektivitet på saksbehandlingen i barneverntjenesten Mål 10: Styrke egne tiltak i samarbeid med barn, unge, deres nettverk og samarbeidspartnere Mål 11: Tidlig innsats for barn og unges psykiske helse. Barn, unge og foreldre får nødvendig bistand til å fremme psykisk helse og mestre psykiske vansker Mål 12: Helsesøster og psykolog er aktive som samfunnsaktører Strategidokument Hoveddokument Side 24

26 Virksomhetsområde: Larvik Læringssenter Mål 13: Å skape et trygt, rettferdig og inkluderende læringsmiljø for den enkelte og for felleskapet Virksomhetsområde: Kultur idrett og fritid Mål 14: Bibliotek: Rekruttere nye brukere Mål 15: Kulturskolen: Etablere et mer utstrakt kunstfaglig samarbeid med barnehager og grunnskoler i Larvik kommune Mål 16: Idrett og friluftsliv: Tilrettelegge for at det blir flere fysisk aktive under 20 år 3. Effektmål for hovedtjenesten Effektmål 1: Stab og støtte skal bidra til gode resultater innenfor virksomhetsområdene knyttet til området Kultur og oppvekst, men også kommunens samlede tjenesteproduksjon. Effektmål 2: Grunnskolepoeng bedre enn Kommunegruppe 13 Effektmål 3: Nasjonale prøver i lesing på 5., 8. og 9. trinn har færre elever i laveste prøveklasse enn foregående år Effektmål 4: En regelmessig og tett dialog med ikke-kommunale barnehager sikrer kompetansedeling, refleksjon og mer samstemt pedagogisk praksis til beste for barna i barnehagen Effektmål 5: Arbeid med likestilling er et holdningsskapende arbeid blant barn og voksne som bidrar til inkluderende barnehager som verdsetter mangfold og det enkelte barns sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn Effektmål 6: Alle undersøkelser i barneverntjenesten blir gjennomført innen frist og konkludert med et klart bilde av risiko og beskyttelsesfaktorer. Undersøkelsessaker som konkluderer med videre tiltak har tiltaksplaner med mål, tiltak og evalueringsdato på plass før vedtak i 100 % av sakene Effektmål 7: 40 % av fosterhjem blir rekruttert i barn og unges utvidede nettverk, 50 % av nødvendige hasteflyttinger skjer ved plassering på Gyda ressurssenter Effektmål 8: Flere innvandrere ut i arbeid og utdanning Effektmål 9: Flere med voksne øker sin kompetanse i grunnleggende ferdigheter Effektmål 10: Kultur, idrett og fritid har utstrakt samarbeid med barnehager og skoler i Larvik kommune Effektmål 11: Flere fysisk aktive under 20 år Strategidokument Hoveddokument Side 25

27 Netto ramme tjenesteområde inkl. tiltak i økonomiplanperioden Kultur og oppvekst Tiltak Stab - støtte Videreført ramme fra 2014 (basis 2015) Stab-støtte Stab-støtte Stab-støtte Tekniske justeringer, flytting av lønnsmidler stillinger Handlingsplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom Se Vedlegget KO-01 Kommunestyrets endringer Stab-støtte Kvalitetsrådgiver Stab-støtte Kommunikasjonsrådgiver Stab-støtte Netto ramme stab - støtte Kultur, idrett og fritid Videreført ramme fra 2014 (basis 2015) Kultur, idrett og fritid 15/basis Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Tekniske justeringer grunnet organisasjonsendringer mm (inkl husleie tidligere LKE) Grunnlovsjubileum 2014 Se Vedlegget KO-02 Slaget på Nesjar Se Vedlegget KO-03 Vestfoldfestspillene fra 2015, overført Interne funksjoner Se Vedlegget KO-04 Overføring til Vestfoldmuseene, overført Interne funksjoner Se Vedlegget KO-05 Overføring til kulturhuset Bølgen, overført Interne funksjoner Se Vedlegget KO-06 Tilskudd til søknader om idrett Se Vedlegget KO-07 Nye tiltak i perioden Æresborgere Se Vedlegget KO-08 Indeksregulering av husleie Sliperiet Se Vedlegget KO-09 Kulturskolen - reversere kulturskoletilbud i skole og SFO Se Vedlegget KO Strategidokument Hoveddokument Side 26

28 Kultur og oppvekst Tiltak Kultur, idrett og fritid Kommunestyrets endringer Kultur, idrett og fritid Larvik bibliotek, styrking av media Kultur, idrett og fritid Stavern bibliotek, lesesal Kultur, idrett og fritid Nesjar-slaget Kultur, idrett og fritid Skole Netto ramme Kultur, idrett og fritid Videreført ramme fra 2014 (basis 2015) Skole 15/basis Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Tekniske justeringer grunnet organisasjonsendringer mm (inkl husleie tidligere LKE) Økt antall lærere Se Vedlegget KO-11 Tidlig innsats i grunnskolen Se Vedlegget KO-12 Rammeøkning Se Vedlegget KO-13 Innsparing ny skole på Torstvedt Se Vedlegget KO-14 Nye tiltak i perioden Valgfag på ungdomstrinnet Se vedlegget KO-15 Korreksjon antall elever i statlige skoler Se Vedlegget KO-16 Reversering frukt og grønt Se Vedlegget KO-17 Kommunestyrets endringer Skole Økt ramme til skolen Skole Læremidler til skolen Skole Netto ramme Skole Barnehage Videreført ramme fra 2014 (basis 2015) Barnehage 15/basis Barnehage Barnehage Barnehage Tekniske justeringer grunnet organisasjonsendringer mm (inkl husleie tidligere LKE) Reduksjon i ekstern husleie fra 2015 Se Vedlegget KO-20 Ikke-kommunale barnehager, regulering av tilskudd Se Vedlegget KO Strategidokument Hoveddokument Side 27

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Rådmannens forslag til Strategidokument

Rådmannens forslag til Strategidokument Rådmannens forslag til Strategidokument 2015-2018 Det vises til vedleggsheftet Tiltaksoversikt Statistikk Finansieringsanalyse Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1 Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig

Detaljer

Strategidokument Larvik kommune

Strategidokument Larvik kommune Forslag Strategidokument Larvik kommune 2013 2016 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2013-2016 Sammenheng overordnet plan og mål Godt styringsdokument Tydelig struktur på tjenester Mange tiltak

Detaljer

Rådmannens forslag til. Strategidokument 2016-2019

Rådmannens forslag til. Strategidokument 2016-2019 1 Rådmannens forslag til Strategidokument 2016-2019 2 RÅDMANNENS FORSLAG TIL STRATEGIDOKUMENT 2016-2019 FOTO, OMSLAG Ove Wettavik ILLUSTRASJONSBILDER Jarle A. Melby, Gunnar Berven, Helene Fagervold PAPIR

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport 2015 FOTO: PETER ODEE ØSTER. ANSVARLIG UTGIVER Larvik kommune. Postboks 2020, 3255 Larvik 33 17 10 00 LARVIK.KOMMUNE.

Årsrapport. Årsrapport 2015 FOTO: PETER ODEE ØSTER. ANSVARLIG UTGIVER Larvik kommune. Postboks 2020, 3255 Larvik 33 17 10 00 LARVIK.KOMMUNE. Postboks 2020, 3255 Larvik 33 17 10 00 LARVIK.KOMMUNE.NO Årsrapport 2015 ANSVARLIG UTGIVER Larvik kommune Årsrapport 2015 FOTO: PETER ODEE ØSTER 1 ÅRSRAPPORT 2015 OMSLAG Ove Wettavik ILLUSTRASJONSBILDER

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 Presentasjon av høringsforslag Sliperiet 09.11.12 Sliperiet 09.11.12 Gro Herheim - Stabsavdelingen BEHANDLING Kommuneplanens samfunnsdel 2012 2020 høringsforslag: Presenteres

Detaljer

Rapportering på Strategidokument 2014-2017 2. tertial 2014

Rapportering på Strategidokument 2014-2017 2. tertial 2014 Rapportering på Strategidokument 2014-2017 2. tertial 2014 Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter Økonomiske oversikter RAPPORTERING PÅ STRATEGIDOKUMENT 2014-2017,

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Strategidokument Kommunestyrets vedtak

Strategidokument Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2014-2017 Kommunestyrets vedtak Det vises til vedleggsheftet Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Saksnummer

Detaljer

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES?

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? Tirsdag 30. april, 2013 - Samfunnsalen i Oslo. 02.05.2013 1 02.05.2013 2 02.05.2013 3 02.05.2013 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 4

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017

Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017 Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Organisasjon Økonomiplan 2014-2017 og økonomiske oversikter STRATEGIDOKUMENT 2014-2017

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 Beslutningsgrunnlag På www.larvik.kommune.no/samfunnsdelen ligger kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for planarbeidet: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 Seminarrapport: Tjenesteutvikling, 2012 Seminarrapport:

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi Planstrategi 2012-2015 Vedtatt 06.09.12 Innhold 1. FORMÅLET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 3 2. KOMMUNENS PLANSYSTEM 4 2.1 PLANSYSTEMET I KOMMUNEN 4 2.2 PROSESSKRAV FOR ULIKE PLANTYPER 5 3. GJELDENDE KOMMUNEPLAN

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport 2015 FOTO: PETER ODEE ØSTER. ANSVARLIG UTGIVER Larvik kommune. Postboks 2020, 3255 Larvik LARVIK.KOMMUNE.

Årsrapport. Årsrapport 2015 FOTO: PETER ODEE ØSTER. ANSVARLIG UTGIVER Larvik kommune. Postboks 2020, 3255 Larvik LARVIK.KOMMUNE. Postboks 2020, 3255 Larvik 33 17 10 00 LARVIK.KOMMUNE.NO Årsrapport 2015 ANSVARLIG UTGIVER Larvik kommune Årsrapport 2015 FOTO: PETER ODEE ØSTER 1 ÅRSRAPPORT 2015 OMSLAG Ove Wettavik ILLUSTRASJONSBILDER

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

STRATEGIDOKUMENTET Å bygge en ny kommune får ikke alle oppleve å delta i!

STRATEGIDOKUMENTET Å bygge en ny kommune får ikke alle oppleve å delta i! STRATEGIDOKUMENTET 2018-2021 Å bygge en ny kommune får ikke alle oppleve å delta i! Førende dokumenter for Strategidokumentet Fellesnemnda har myndigheten til å forberede behandlingen. Fra kap.6 om TJENESTER:

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 11/ Saken skal sluttbehandles av: Stange, den

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 11/ Saken skal sluttbehandles av: Stange, den SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 11/1732-43 Saken skal sluttbehandles av: FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2017-2021 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016 Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune Saknr. 16/16711-3 Saksbehandler: Lisa Moan Høringssvar - Kommunal planstrategi 2016-2020 - Grue kommune Innstilling til vedtak: Planstrategien har en god oppbygging og innledning med bakgrunn og lovforankring

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2011-2015 Rådmannens forslag Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2012 i sak 080/12. VEDTAK I SAK K-080/12: 1. Planstrategi for Spydeberg kommune med forslag

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

2. Tertial. Korrigert versjon

2. Tertial. Korrigert versjon 2. Tertial 2015 Korrigert versjon 1 2 3 2. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Ove Wettavik ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og

Detaljer

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune 1. Tertial 2015 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/06652-1 Saksbehandler Marius Lid Saksgang Møtedato Formannskapet 16.06.16 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 FOR PORSGRUNN KOMMUNE Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Hvorfor helhetlig boligplanlegging? Fagdag 8. juni 2017 i Larvik

Hvorfor helhetlig boligplanlegging? Fagdag 8. juni 2017 i Larvik Hvorfor helhetlig boligplanlegging? Fagdag 8. juni 2017 i Larvik Anita Pettersen Bolig for velferd (2014-2020) 1. Alle skal ha et godt sted å bo 2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 26. mai 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen Planstrategi og planprogram for kommuneplanen Plan- og bygningslov 2008:» Kommunen

Detaljer

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast,

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast, 1. Planstrategi 1.1. Hva er planstrategi? Kommunal planstrategi er innført som verktøy i Plan og bygningslovens kapittel 10:. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 13:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer