Strategidokument Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012"

Transkript

1 STRATEGIDOKUMENT Strategidokument Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiplan og økonomiske oversikter

2 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 OPPBYGGINGEN AV STRATEGIDOKUMENTET KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering Høringsforslaget - sammendrag PROFIL OG PRIORITERINGER Oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel Styring og utvikling RAPPORTERINGSOMRÅDER Folkevalgte styringsoppgaver Revisjon og kontrollutvalg Sentrale administrative funksjoner Fellesutgifter Kommunale barnehager Overføring til ikke-kommunale barnehager Skoler Skolefritidsordninger Opplæring for voksne Barneverntjenester Helsesøstertjenester og PP-tjenester Boligforvaltning Kultur Dag- og aktivitetstilbud Heldøgns omsorg korttid Heldøgns omsorg langtid Tjenester i hjemmet Tjenester for funksjonshemmede Helsetjenester Tjenester innenfor rus og psykisk helse NAV Veier og parker Vann, avløp og renovasjon Arealplan og arealbruk Brann- og ulykkesvern Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn Overføring til Larvik kommunale eiendomsforetak KF Overføring til Bølgen kulturhus KF Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner ØKONOMIPLAN OG ØKONOMISKE OVERSIKTER Økonomiplan Hovedoversikt drift Driftsrammer Rammer pr rapporteringsområde og tjeneste Hovedoversikt investeringer Investeringsprosjekter Oversikt over kommunens arbeidskapital, langsiktige gjeld og fondsmidler Finansieringslån - Renter og avdrag eksisterende lån Finansieringslån sammendrag Startlån til videre utlån Garantiforpliktelser Strategidokument Hoveddokument Side 1

3 Strategidokument Hoveddokument Side 2

4 Forord Strategidokument Hoveddokument Side 3

5 Strategidokument Hoveddokument Side 4

6 Behov for omstilling Larvik kommune er en stor, kompleks og sammensatt organisasjon. Kommunens oppdrag med å sikre gode velferdstjenester og samfunnsutvikling for Larvik er viktig og omfattende. Med et stort oppdrag og økende forventninger er det avgjørende å ha langsiktige og tydelige mål. Strategidokumentet for tar utgangspunkt i overordnende føringer og mål for samfunns- og tjenesteutvikling i Kommuneplanens samfunnsdel for Larvik kommune har utfordringer med å tilpasse driften til de økonomiske rammer. Det er derfor i perioden nødvendig å nedjustere driften og prioritere tydeligere for å sikre en bærekraftig økonomi. Et betydelig antall konkrete tiltak er vurdert og ligger til grunn for fremlagt strategidokument. Økende forventninger og mer omfattende behov utfordrer de kommunale tjenestene. For å møte utfordringene må det settes mål for omstilling og effektivisering. I fremlagt strategidokument er det særlig fokus på utvikling og endring av tjenester innen skole og helse og omsorg. Samtidig bør ny teknologi, ny kunnskap og evne til innovasjon tas i bruk. For å lykkes med å håndtere omfattende oppgaver og helhetlig utvikling må kommunen ha tydelig styring og ansvarsfordeling. Gjennomgang av organisering og system for samhandling og styring av politisk og administrativ ledelse er derfor satt som et prioritert mål i perioden. I Larvik er det tradisjon for å arbeide sammen om å skape vekst og verdiskaping. Et godt lokalsamfunn utvikles best ved å engasjere, ansvarliggjøre og involvere innbyggere og sentrale samfunnsaktører. Ved utvikling av foreslåtte planer for sentrum, bolig og næring vil involvering og deltakelse legges til grunn. Skal Larvik kommune lykkes med den omstilling som er nødvendig kreves det mot til å tenke nytt, vilje til å endre og prioritere, samtidig som det må etableres støtte og fasthet for gjennomføring. En slik omstilling er mulig i Larvik kommune om vi samler krefter og jobber målrettet. Inger Anne Speilberg rådmann Strategidokument Hoveddokument Side 5

7 Strategidokument Hoveddokument Side 6

8 Oppbyggingen av Strategidokumentet Strategidokument Hoveddokument Side 7

9 Strategidokument Hoveddokument Side 8

10 OPPBYGGING AV STRATEGIDOKUMENTET Strategidokumentet består av to dokumenter; HOVEDDOKUMENTET: 1. Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer 3. Rapporteringsområder 4. Økonomiplan og økonomiske hovedoversikter VEDLEGGET: 1. Forslag til tiltak 2. Demografi og kommuneøkonomi Larvik kommune 3. KOSTRA (konsern-tall) Larvik sammenlignet med andre kommuner 4. Kommunebarometeret Rammer for Strategidokumentet Larvik kirkelige fellesråd (LKFR) 7. Vestfold interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (VIKS) Strategidokument Hoveddokument Side 9

11 HOVEDDOKUMENTET Kommuneplanens samfunnsdel I denne delen gjengis vedtatt visjon, mål og strategier for perioden På grunn av at Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering, henvises det nærmere omtale av dette i kapittel1. Profil og prioriteringer I denne delen beskrives hvordan Kommuneplanens samfunnsdel følges opp de fire kommende årene. Det fremgår hvilke utfordringer en vil fokusere spesielt på, hvordan de fire hovedmålene blir fulgt opp, og hvilke strategier som benyttes. I strategiene beskrives også hvilke planer som prioriteres i fireårsperioden (Kommunal planstrategi). Rapporteringsområder I denne delen beskrives tjenesten, utfordringer, mål, effektmål, tjenestebeskrivelser, innsatsområder, økonomiramme og endringstiltak for hvert rapporteringsområde. Her følger en ikke inndelingen i organisasjonsmodellen (inndeling etter resultatenheter), men følger den enkelte tjeneste. Oversikt over økonomisk ramme for resultatenhetene framgår av økonomiske hovedoversikter i kapttel 4. I økonomitabellen for hvert tjenesteområde fremgår det hvordan samlet økonomiramme fordeles på de administrative enhetene som bidrar til denne tjenesten. Alle endringstiltak under hvert rapporteringsområde er omtalt i vedlegget. For hvert tiltak henviser det til et nummer i vedlegget, hvor tiltaket er nærmere belyst. Økonomiplan og økonomiske hovedoversikter Denne delen inneholder alle økonomiske hovedoversikter, inklusiv selve økonomiplanen Her fremgår økonomiske rammer både inndelt etter tjenesteområder og etter administrative enheter (resultatenheter). Flere tjenesteområder er berørt av investeringer som fremgår av økonomiplanen til Larvik Kommunale Eiendomsforetak. Strategidokument Hoveddokument Side 10

12 VEDLEGGET Forslag til tiltak Inneholder omtale av alle endringstiltakene i hoveddokumentet, samt tiltak som ikke er fulgt opp i hoveddokumentet. Endringstiltakene er inndelt i A, B og C. A-tiltak er oppfølging av styringsgruppens (Formannskapet) vedtak i Enhetsoptimaliseringen. Her vurderes de tiltakene som rådmannen har vurdert i forbindelse med Strategidokumentet. Det kan derfor være tiltak som her blir vurdert, hvor rådmannens konklusjon er at dette ikke innarbeides i Strategidokumentet som et «innsparingstiltak». A-tiltak retter seg mot reduserte utgifter eller «økte inntekter». B-tiltak er endringstiltak som fremmes av rådmannen. Dette er både endringer i gjeldende økonomiplan og nye tiltak. B-tiltak retter seg mot reduserte utgifter eller «økte inntekter», sett ut fra gjeldende økonomiplan. C-tiltak er endringstiltak som fremmes av rådmannen. Dette er både endringer i gjeldende økonomiplan og nye tiltak. Tiltakene har enten karakter av «må-tiltak» eller så retter de seg mot rådmannens«profil og prioriteringer». C-tiltak er uten unntak av typen økte utgifter, da sett ut fra gjeldende økonomiplan. Demografi og kommuneøkonomi Larvik kommune I dette notatet har Telemarksforskning beregnet hvor store mer-/mindreutgifter Larvik kommune kan få som følge av befolkningsutviklingen. Det er brukt samme beregningsopplegg som det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU). 1 Beregningene tar utgangspunkt i de siste oppdaterte befolkningsframskrivingene fra SSB (juni 2012). KOSTRA (konsern-tall) Larvik sammenlignet med andre kommuner I denne delen gis en oversikt over relevant statistikk fra SSB, hvor en kan se Larvik opp mot nabokommuner og et gjennomsnitt av de kommunene som inngår i Kostra-gruppe 13 (hvor SSB har plassert Larvik kommune). Kommunebarometeret 2012 Barometeret er utarbeidet av Kommunal Rapport. Hensikten er å gi et oversiktlig bilde av hvordan kommunens nøkkeltall er, i forhold til resten av Kommune-Norge. Kommunebarometeret er en rangering, ikke en vurdering om tjenesten fortjener stempel god nok eller ei. For en vanlig kommune er det helt naturlig å ha omtrent like mange gode som dårlige plasseringer på tabellene. Der man kommer dårlig ut, kan det likevel være naturlig å tenke at det kan være noe å hente Rammer for Strategidokumentet «Rammesaken» av juni 2012 fastlegger kommunestyrets føringer for rådmannens arbeid med Strategidokumentet Vedlegget til «rammesaken» inneholder en god oversikt over kommunens økonomiske status og utfordringer. Larvik Kirkelige Fellesråd Innspillet fra Larvik Kirkelige Fellesråd er som tidligere år vedlagt. Rådmannens oppfølging fremgår av rapporteringsområdet «Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn». Vestfold interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (VIKS) Innspillet fra Kontrollutvalget i Larvik kommune er som tidligere år vedlagt. Rådmannens oppfølging fremgår av rapporteringsområdet «Revisjon og kontrollutvalg». Strategidokumentet er endret i oppbygging. Dette er i samsvar med kommunestyrets vedtak i rammesaken av juni Jfr. TBUs rapport fra april 2012 kapittel 4 Strategidokument Hoveddokument Side 11

13 Strategidokument Hoveddokument Side 12

14 1 Kommuneplanens samfunnsdel Strategidokument Hoveddokument Side 13

15 Strategidokument Hoveddokument Side 14

16 1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering Kommunestyret vedtok å sende forslag til Kommuneplanens samfunnsdel på høring. Endelig vedtak er planlagt fattet i kommunestyrets møte den Høringsforslaget - sammendrag Larvik kommune skal bidra til en bærekraftig vekst- og velferdsutvikling i en region som ser ut over fylkes- og landegrenser. Vi setter oss en visjon som tar utgangspunkt i verdiene: Toleranse og positiv tenkning Nysgjerrighet og grensesprenging Idealisme og miljøengasjement Selvtillit og mot Kunnskap og tverrfaglighet I Larvik er vi opptatt av å styrke grunnlaget for vårt samfunnsoppdrag og bidra til å bygge opp under de fire velferdspilarene: Bolig inntekt helse utdanning. For å sikre en balansert og helhetlig samfunnsutvikling prioriterer vi innsats på følgende samfunnsmål: Ekstremt engasjement og alles deltagelse Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd Et like verdig liv for alle Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar Alle strategier og hele «verktøykassa» tas i bruk for å sikre størst mulig gjennomføringskraft for ønskede samfunnsmål. Det betyr at vi prioriterer innsats på vårt lederskap, våre medarbeidere, vår politikkutvikling og strategivalg, våre samarbeidspartnere og andre ressurser og prosesser. Vi har beskrevet vårt framtidige planbehov i planstrategien og valgt strategier for hvordan arealpolitikken kan bidra til vekst og velferdsutvikling i Larvik. For å sikre gjennomføringskraft kobles oppfølgingen av planen til den årlige rulleringen av strategidokumentet. Årlige seminarer avholdes i det brede partnerskapet for å sikre åpen debatt, innspill og forankring av arbeidet. Strategidokument Hoveddokument Side 15

17 Strategidokument Hoveddokument Side 16

18 2 Profil og prioriteringer Strategidokument Hoveddokument Side 17

19 Strategidokument Hoveddokument Side 18

20 2.1 Oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel Utfordringer Det konstateres at det er utfordringer med å nå vedtatte mål for samfunns- og tjenesteutvikling. I den forbindelse vil en rette oppmerksomheten spesielt mot følgende i planperioden : Befolkningsvekst Ambisjonen er en større befolkningsvekst enn de siste år. Dette skal bidra til en mer optimal alderssammensetning, til å øke gjennomsnittsinntekten og til et høyere utdanningsnivå. Kvalitet i oppvekst Fullført videregående opplæring viser seg å være den viktigste faktoren for unge menneskers evne til egen livsmestring, god helsetilstand og arbeid og inntekt. Andelen barn og unge som fullfører videregående skole er bedret de siste årene. Det er viktig at den videregående skolen og grunnskolen har gode rutiner og kultur for samarbeid for å skape den beste kvaliteten i barn og unges læringsmiljø. Kommunens program for «Kvalitet i oppvekst» må sikre at barn har en god forutsetning for å lykkes når de starter sin videregående opplæring, som skjer i regi av fylkeskommunen. En organisasjon for fremtiden Larvik kommune er den største virksomheten i Larvik med om lag ansatte. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle effektive prosesser både i et bruker- og økonomisk perspektiv. En kan i begrenset grad løse økte forventinger til tjenester fra kommunen ved å gjøre disse mer omfattende. Dette også fordi det ville medføre at offentlig sektor la beslag på en for stor andel av tilgjengelig arbeidskraft. Dette ville kunne svekke verdiskapingen som igjen er en forutsetning god offentlig velferd. For å kunne sikre grunnleggende velferdstjenester blir det derfor behov for en betydelig innovasjon både i utvikling av selve organisasjonen og videreutvikling av tjenestene. Samarbeid og partnerskap Samfunnsutfordringene tilsier behov for helhetlig innsats fra flere samfunnsaktører enn Larvik kommune. Det er behov for å utvikle nye arbeidsformer og etablere sterke og forpliktende partnerskap som styrker vår evne til å sikre en samfunnsutvikling i tråd med vedtatte mål. Larvik har gode tradisjoner for samarbeid mellom private og offentlige aktører, dette fortrinnet må opprettholdes og videreutvikles Verdigrunnlag Planperioden blir preget av store omstillingsprosesser både i organisasjonen og tjenestene. Det er samtidig en utfordring å tilpasse kvantitet og kvalitet i tjenesteytingen opp mot tilgjengelige økonomiske ressurser. Det blir med henvisning til verdigrunnlaget i Kommuneplanens Samfunnsdel sentralt å balansere «økonomisk bærekraft» med «sosial bærekraft» i perioden. Ambisjonen om større vekst forutsetter nye arbeidsformer og partnerskap med andre samfunnsaktører enn Larvik kommune. Det blir viktig å balansere dette utviklingsarbeidet innen prinsippene for «demokratisk bærekraft». Strategidokument Hoveddokument Side 19

21 2.1.3 Mål Forslag til kommuneplanens samfunnsdel trekker opp langsiktige mål innen fire målområder. Det fokuseres på følgende tema innen hvert av disse områdene i planperioden : Ekstremt engasjement og alles deltakelse Det etableres en ny arena for dialog og engasjement Møteplass Larvik folkets røst. Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar Det lages et program med tittel Vår historie med nye farger. Målet er å sikre den rike kulturarven som en unik ressurs i videreutviklingen av Larvik. Målet er å skape stolthet og identitet gjennom kunnskap om Larviks historie, personer og steder. Det gjennomføres en planprosess hvor medvirkning er svært sentralt, under navnet Tettstedenes egenart. Målet er å bevare og utvikle tettstedenes egenart på innbyggernes egne premisser, samtidig som unike bevaringsverdige områder ivaretas. Gjennom programmet «Enøk i kommunale bygg og anlegg» fokuseres det på redusert energibruk både ut fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Miljøinformasjonsprogrammet drives slik dette er vedtatt. Målet er å utvikle, implementere og gjennomføre programmet morsomt, attraktivt og enkelt. Fokus på miljøet skal øke bevisstheten hos den enkelte samt skape atferdsendringer. Rådmann innarbeider i sine budsjetter for årene 2014, 2015 og 2016 økonomiske midler, som et bidrag til å kunne gi 1000-årsjubiléet for slaget på Nesjar en verdig markering. Beløpets størrelse avklarer rådmann med komitéen som er opprettet for å forberede jubiléet i (Punkt 24 i vedtak KST 208/12) Et like verdig liv for alle Utrede, behandle og gjennomføre et program for «Omstilling i helse- og omsorgstjenestene». Fortsette satsingen på programmet «Kvalitet i oppvekst» i hele perioden. Videreføre programmet «Boligsosialt arbeid» for å sikre et forsvarlig botilbud for alle innbyggere. Etablere programmet «Ungdom fra verditap til verdiskaping». Målgruppen er ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet. Frivilligsentral etableres som vedtatt. Målet er at dette blir et frivilligsenter med fokus på folkehelse og levekår. Stillingsressurs hørselskontakt ønskes styrket. Rådmann legger tidlig i 2013 frem en sak til politisk behandling der behovet og omfang blir synliggjort. (Punkt 11 i vedtak KST 208/12) Rådmannen bes fremme forslag til tiltak som kan bedre ergoterapitjenesten i kommunen. Rådmannen bes samtidig fremme forslag om tiltak som kan redusere ventetiden i forbindelse med tildeling av hjelpemidler til kommunens innbyggere. (Punkt 22 i vedtak KST 208/12) Strategidokument Hoveddokument Side 20

22 Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd Det utredes hvordan offensiv bruk av virkemidler kan utløse en høyere takt i bygging av boenheter. Under navnet «Regionalt grep» ivareta Larviks interesser og våre strategiske fortrinn. Under navnet «Fjordbyen Larvik» etablere og styrke byfunksjonene mot fjorden og sikre at området blir tilgjengelig for alle og med aktiviteter året rundt. Det holdes et spesielt fokus på Transport og miljø i perioden. Målet er å realisere effektive og miljøvennlige løsninger for transportsystemet i Larvik. Det utvikles en strategi som sikrer Larviks interesser i nasjonal og regional fordelingspolitikk vedrørende jernbane, kollektivtilbud, stamveier, havneformål og fylkesveier, inkl. gang- og sykkelveier. Under navnet Internasjonalt fyrtårn utredes muligheten for å realisere en betydelig destinasjon i Larvik. Destinasjonen kan enten være av fysisk karakter eller en aktivitet. Målet er å etablere Larvik som en destinasjon i tillegg til å øke stoltheten blant Larviks innbyggere. Arbeide aktivt for å styrke Larviks omdømme blant egne innbyggere, potensielt nye næringsdrivende og tilflyttere. Det utredes ulike former for eventuell innkreving av parkeringsavgift i Larvik sentrum. Utredningen skal også inneholde alternative måter å regulere parkeringen på (f.eks. salg av parkeringsskiver). Utredningen framlegges til politisk behandling senest juni (Punkt 8 i vedtak KST 208/12) Område Faret/Nordby er et viktig område med mye næring og mange av virksomhetene trenger en avklaring for å kunne utvide/ekspandere sin virksomhet og ikke minst må vi ha en arealdisponering for etablering av ny virksomhet. Det er viktig med en tett og god dialog med NVE i prosessen fremover. Rådmann legger frem en sak til politisk behandling tidlig i 2013 der forslag til fremdrift, kostnader og forslag til finansiering av nødvendige rassikringstiltak er hovedelementene. (Punkt 12 i vedtak KST 208/12) Det tas sikte på å utarbeide en reguleringsplan for rassikring i området Faret og langs Lågen. En mulig løsning er å sette opp en steinsetting/utfylling langs Lågen. Dette må undersøkes i forbindelse med det arbeidet som nå er i gang, det er viktig at arbeidet planlegges raskt. Masser fra E-18-utbyggingen kan være en god løsning for å bedre forholdene i området. Administrasjonen lager en sak hvor kostnader i forbindelse med reguleringsarbeidet er innarbeidet. (Punkt 18 i vedtak KST 208/12) Det utarbeides en plan for utskifting av vann/avløpsnett i området Faret, Elveveien, Hegdal Industriområde. Områdene har ikke tilstrekkelig kapasitet på sikt. Larvik kommune må ha et vann- og avløpsnett som kan være i stand til å serve nåværende og nye industrietableringer i områdene. Det må settes opp et investeringsbudsjett. (Punkt 19 i vedtak KST 208/12) Rådmannen setter i løpet av 2013 i gang en prosess med sikte på å avklare på et overordnet nivå fremtidig bruk av indre havn. (Punkt 23 i vedtak KST 208/12) Strategidokument Hoveddokument Side 21

23 2.1.4 Effektmål Kommuneplanens Samfunnsdel opererer med åtte effektmål som i sum skal vise om utviklingen går i den retning som er satt i målene. Her settes ambisjon for disse effektindikatorene for utgangen av Befolkningsvekst Årlig befolkningsvekst har økt til 1,5 % i Omdømmet Omdømmeundersøkelser viser at Larvik fortsatt har et omdømme på nivå med de beste bykommunene på Østlandet i Arbeidsplassdekning Netto utpendling til arbeid er redusert fra om lag 2500 til om lag 2300 personer i Gjennomføringsgrad videregående skole Frafall fra Thor Heyerdahl videregående skole er blant de skolene i Vestfold med lavest frafall i Boligbygging antall boenheter Larvik er blant de 5 bykommunene i Vestfold, Telemark og Østfold med høyest takt i boligbyggingen i 2016, målt i antall nye boenheter pr år pr innbygger. Samlet energiforbruk i Larvik Samlet forbruk for alle energibærere holdes på samme nivå i 2016 som for 2009, 1449,4 GWh. Antall medlemmer/aktive i idrettsforeninger i Idrettsforbundet I 2016 er andelen personer under 20 år som er aktive i idrettsforeningene økt til 65 % av totalantallet i aldersgruppen. Prosent skatteinntekt i forholdt til nasjonalt gjennomsnitt Skatteinntekten har økt sett opp mot andre kommuner slik at den i 2016 utgjør 92 % av landsgjennomsnittet Strategier for virkemiddelbruk Som kommuneplanens samfunnsdel peker på må det utvikles strategier for de ulike virkemidlene kommunen kan benytte seg av i arbeidet med å nå sine mål. Valgte innsatsområder støtter seg på EFQM Excellence Model. Innsatsområden i modellen er: resultatorientering, innbygger- og brukerfokus, tydelig og målrettet ledelse, ledelse tuftet på fakta og prosesser, utvikling og involvering av ansatte, kontinuerlig læring og innovasjon, utvikling av partnere, samt samfunns- og sosialt ansvar. Strategidokument Hoveddokument Side 22

24 Oppfølging av innsatsområdene i perioden: Ledelse (hvor godt leder vi) Avklare framtidig politisk organisasjonsmodell. Avklare framtidig administrativ organisasjonsmodell. Videreføre en systematisk lederopplæring. Utvikle nye arenaer for kunnskapsformidling og strategiske drøftinger mellom administrativt og politisk nivå. Ansatte (hvor godt utvikler vi våre ansatte) Styrke kompetansen i bruk av valgte fag-, styring- og rapporteringssystemer. Tilrettelegge for faglig ajourhold gjennom muligheter for etter- og videreutdanning. Tilrettelegge for faglig utvikling gjennom deltakelse i faglig utviklingsarbeid internt og eksternt. Opprettholde og videreutvikle organisasjonskulturen med «brukernes og borgernes behov i fokus». Videreutvikle kompetanse i innovasjon i tjenestene. Partnerskap (har vi forpliktende samhandling med våre viktigste partnere) I arbeidet med «Regionalt grep» utredes hvilke allianser og partnerskap som bør etableres for å utnytte en strategisk beliggenhet opp mot for eksempel temaene næring, utdanning og infrastruktur. Opprettholde og videreutvikle forpliktende målrettede partnerskap med frivillige lag og foreninger. Etablering og drift av frivilligsentral vil stå sentralt de første årene. Sentralen styres og drives av lag og foreninger, men med støtte fra Larvik kommune. Følge opp Larviks interesserer i regionale og nasjonale prosesser med hensyn til infrastruktur (kollektiv, vei og bane) i samhandling med lokalt næringsliv og ved å delta i regionale samordningsprosesser. Etablere forpliktende målrettede partnerskap med lokalt næringsliv for å sikre gjennomføringskraft i by-, bolig- og næringsutvikling. Etablere målrettede partnerskap med andre kommuner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i arbeidet med innovasjon i tjenesteutviklingen. Spesielt gis dette fokus i helse- og omsorgstjenestene. «Møteplass Larvik Folkets røst» etableres av Larvik kommune i et partnerskap med andre samfunnsaktører. «Enøk- i kommunale bygg og anlegg» skal være et samarbeid mellom Larvik kommunale eiendomsforetak og Larvik kommune. «Ungdom fra verditap til verdiskaping» etableres i partnerskap med andre samfunnsaktører, blant annet Larvik Næringsforening Det etableres et partnerskap med blant annet Larvik Næringsforening for styrking av bysentrum og utvikling av Fjordbyen Larvik. «Internasjonalt fyrtårn» utredes i et partnerskap med relevante aktører. I partnerskap med Larvik Næringsforening utvikles et program for «Omdømmebygging». Det legges frem egen sak om høgskoleutviklingen i Lavik kommune våren Høgskolegruppa brukes som referansegruppe. (Punkt 16 i vedtak KST 208/12) Kommunestyret henstiller til skolene om å samarbeide med frivillige organisasjoner for derigjennom å anvende seg av den kompetanse som disse besitter. Kommunestyret ber om at det legges til rette for et slikt samarbeid ved at frivillige organisasjoner Strategidokument Hoveddokument Side 23

25 inviteres til å komme med forslag til samarbeidsmuligheter. (Punkt 21 i vedtak KST 208/12) Økonomi (hvor godt utnytter vi våre økonomiske ressurser) For å sikre at fokuset i hovedsak rettes mot å realisere vedtatte samfunns- og tjenestemål, og en effektiv drift, er det avgjørende at det styres innenfor realistiske økonomiske rammer. Gjentakende «tilpasningsprosesser» må unngås. Avkastning fra Primæroppgavefondet fases ut fra driftsbudsjettet innen utgangen av perioden. Fra 2016 knyttes avkastningen til kommunens investeringsbudsjett. Gjennom å lykkes med ambisjonen for verdiskaping vil en styrke kommunens skatteinntekter. Ambisjonen må være at en over tid minimum er på nasjonalt gjennomsnitt for skatteinntekt. Styrke økonomicontroller-funksjonen, spesielt i helse- og omsorgstjenestene. Det tas opp lån begrenset oppad til 70 mill kr innenfor ordningen med Startlån i Husbanken i Oppstår det behov for ytterligere låneopptak i løpet av 2013, tas det opp som egen sak i kommunestyret, eventuelt ved behandlingen av økonomirapporter eller tertialrapporter. (Punkt 2 i vedtak KST 208/12) I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med til sammen kr i Rådmannen gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak. Dette gjelder også valg av långiver og låneform innenfor den låneramme som vedtas av kommunestyret. Lånenes avdragstid settes lik det som maksimalt er mulig etter gjennomsnittlig avskrivningstid for anleggsverdi-porteføljen i kommunens regnskap pr (minimumsavdrag). (Punkt 3 i vedtak KST 208/12) Det gjen-bevilges kr i lånefinansiering til tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller forventes å være fullført pr , iht omtale i kap 4. Rådmannen får fullmakt til å budsjett-regulere investeringsbudsjettene i 2012 og 2013 i samsvar med en slik gjenbevilgning (nedregulering i 2012 og oppregulering i 2013). (Punkt 4 i vedtak KST 208/12) Kommunale gebyrer, betalingssatser mv skrives i 2013 ut etter satser som fastsettes i særskilte saker. (Punkt 5 i vedtak KST 208/12) Rådmannen gis fullmakt til å endre netto utgiftsrammer på resultatenheters/rapporteringsområders budsjetter som knytter seg til Eiendomsforetakets ulike tjenester på bygningsdrift, service, renhold, vaktmestertjenester og vedlikehold mot en tilsvarende endring i overføringsbeløpet fra kommunen til Larvik kommunale eiendom KF. (Punkt 6 i vedtak KST 208/12) Rådmannen får fullmakt til å budsjett-regulere avsetninger på rapporteringsområdet Fellesutgifter knyttet opp mot husleiens kapitaldel på bygninger/objekter og fordele på resultatenheter. (Punkt 7 i vedtak KST 208/12) Det foretas driftsfinansierte utbedringer på VA-nettet med 5 mill kr på vann og 8 mill kr på avløp i Utgiftene finansieres ved redusert fondsavsetning på vann og ved at avløpsgebyrene holdes uendret fra 2012 til Bygg og anlegg (hvor effektiv og hensiktsmessig er vår struktur) Utrede, behandle og starte implementering av framtidig skolestruktur. o Mesterfjellet skole ferdig til skolestart o Ny skole på Torstvedt under bygging. Utrede, behandle og starte implementering av framtidig barnehagestruktur. Denne må samordnes med vedtak om framtidig skolestruktur for å kunne ta stilling til eventuell etterbruk av skolebygg/skoletomter. o To nye barnehager med samlet 12 avdelinger realisert i perioden. Strategidokument Hoveddokument Side 24

26 Økt antall boliger for vanskeligstilte i boligmarkedet. o Ny bolig for 8 funksjonshemmede tatt i bruk i o Bygging/anskaffelse av minimum 10 boliger i 2013, og en videre opptrapping i perioden. Ved utredning av framtidige omsorgstjenester må det tas stilling til om fysiske strukturer må endres som konsekvens av tjenesteomlegging, eller å endre struktur for generelt å oppnå en mer effektiv drift og bedret kvalitet. Teknologi (hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknolog) Sikre kunnskap om, og prøve ut, ny teknologi i helse- og omsorgstjenester (velferdsteknologi). Videreutvikle bruk av teknologi i informasjon og kommunikasjon med ansatte, innbyggere og brukere. Dette vil omhandle bruk og utvikling av web-baserte løsninger for informasjon, brukerdialog, e-demokrati og selvbetjening. Effektivisere driften ved innføring av web-basert teknologi i kommunens styrings- og rapporteringsprosedyrer. Effektivisere driften og styrke servicen mot brukere ved videreutvikling av «selvbetjening» via IKTløsninger. Arbeidsform (hvordan utfører vi oppgavene og sikrer fokus på innbyggere/brukere) LEAN implementeres som metode for arbeidet med kontinuerlige forbedringer i hele organisasjonen. LEAN retter seg også mot effektivisering av prosessene sett fra bruker/innbygger. Styrke kunnskap og erfaring i å arbeide med «radikal innovasjon» (nye løsninger) i tjenestene. Starte med pilotforsøk for å etablere intern kompetanse. Etablering av web-basert kvalitetssystem som sikrer en videreutvikling av kvaliteten i internkontrollen, hvor risikostyring og avvikshåndtering er sentrale element. Fortsette å gjennomføre årlige administrative analyser av elementene i Exellence-modellen(EFQM), og ut fra resultatet velge seg ut forbedringsområder. Det gjøres en evaluering av Larvik Læringssenter. Det skal i denne sammenhengen blant annet vurderes organisering og resultater for de ulike områdene. Evalueringen skal være ferdig ved utgangen av mai Det forutsettes at tilbudet til elevene på Verdensmesteren ikke endres før en slik evaluering er sluttført. (Punkt 9 i vedtak KST 208/12) Kulturenheten i kommunen gjennomgås med særlig fokus på samvirke med andre enheter i kommunen. Det er også et mål å tydeliggjøre betydningen enheten har for Larvik kommune. IKK bes utforme en bestilling på sak. (Punkt 10 i vedtak KST 208/12) Administrasjonen foretar en vurdering av om rutinene for innkjøp fungerer tilfredsstillende, herunder pris, kvalitet og volum. (Punkt 13 i vedtak KST 208/12) Videre optimalisering av enhetene i kommunen baseres på erfaringene som ble gjort i Det legges frem en vurdering av prosessen med forslag til nytt prosjekt for Formannskapet skal fortsatt fungere som styringsgruppe. (Punkt 15 i vedtak KST 208/12) Strategidokument Hoveddokument Side 25

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015 Bakgrunnsdokumenter Økonomiplan 2012-2015 Betalingssatser og gebyrer Omtale av rapporteringsområder Rammer for Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 Respekt, ansvar, utvikling, service Aurskog-Høland kommune Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold 1. Innledning... 3 2. Kommunens sentrale plansystem og styringssystem... 4 Kommunal planstrategi...

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer