Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2003"

Transkript

1 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2003

2 Nøkkeltall Nordea Liv ( Tall i mill. NOK) Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital 13,1 % 5,4 % 4,0 % -0,4 % 10,7 % Forfalte premier Premier for egen regning Kollektiv pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital 14,7 % 22,3 % 5,8 % 2,2 % 9,6 % Markedsandel brutto forfalt premie 6,5 % 6,5 % 5,6 % 5,9 % 5,9 % Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Individuell pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital 1,8 % -10,2 % -3,5 % -1,8 % 5,9 % Markedsandel brutto forfalt premie 12,2 % 8,3 % 11,3 % 14,2 % 9,6 % Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I 8,36 % 7,68 % 4,52 % -0,45 % 6,47 % Kapitalavkastning II 12,77 % 4,32 % 3,30 % -0,45 % 8,08 % Kapitalavkastning III 11,97 % 4,27 % 3,55 % -0,29 % 9,78 % Gjennomsnittsrente 8,08 % 7,38 % 5,54 % 0,53 % 6,55 % Balansesammensetning Aksjer 22 % 25 % 23 % 6 % 11 % Obligasjoner - omløp 44 % 35 % 34 % 36 % 33 % Obligasjoner - anlegg 18 % 20 % 21 % 34 % 32 % Eiendom 12 % 14 % 14 % 17 % 14 % Annet 4 % 6 % 8 % 7 % 10 % Definisjoner: Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusiv endringer i merverdier totalt Tall for perioden er summen av de fusjonerte selskapene Norske Liv og Vesta Liv.

3 (Tall for år 2002 i parentes) Finansmarkedet snudde i år Etter flere svake finansår ble året 2003 preget av at Norges Sentralbank senket renten med til sammen 5%-poeng samt et meget sterkt aksjemarked, spesielt i Norge. Året 2003 var også et bra år for kundene til Nordea Liv. Selskapet hadde god markedsmessig utvikling særlig på innskuddsbasert pensjon, et forbedret risikoresultat og et betydelig forbedret finansresultat. Antall ansatte i den samlede liv- og linkvirksomheten var 196 per , mot 216 ved inngangen til året. 180 av disse er ansatt i Nordea Liv. Markedet Nordea Liv tilbyr kollektiv pensjonsforsikring til næringslivet med tilpasning til kundens behov innenfor ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonsordninger. Til individuelle kunder tilbys produkter for langsiktig sparing tilknyttet risikodekninger. Innskuddbaserte løsninger leveres i samarbeid med Nordea Link og gruppelivsforsikringer av Vesta Forsikring. Markedsføring og distribusjon foregår gjennom eget markedsapparat, i samarbeid med Nordea Bank, Vesta Forsikring og meglere. De totale forfalte premieinntektene for livselskapene knyttet til Finansnæringens Hovedorganisasjon økte i 2003 med 7,6% (10,2%) til MNOK (MNOK ). Nordea Livs samlede premieinntekter ble i 2003 MNOK (2.677). Brutto forfalt premie utgjorde MNOK (2.494) og overførte reserver MNOK 407 (268). Nordea Livs totale markedsandel innen tradisjonell livs- og pensjonsforsikring, brutto forfalt premie (ex. gruppeliv), var i ,3% (7,3%) eksklusiv overførte reserver. Markedsandelen innen kollektiv pensjonsforsikring var 5,9 % (5,9 %) basert på forfalt premie. I markedet for individuelle rente- og pensjonsforsikringer var Nordea Livs markedsandel 9,6% (14,2%) basert på forfalt premie. Nordea Liv har med utgangspunkt i Vesta Livs virksomhet videreutviklet sin sterke posisjon i bedriftskundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet (2.248). I tillegg til kollektiv pensjonsforsikring tilbys alle typer personforsikringer i samarbeid med Vesta Forsikring. Nordea Liv har oppnådd meget god gjennomsnittlig avkastning på kundenes pensjonsmidler i perioden fra Vesta Liv startet i 1991 og frem til i dag. Gjennomsnittsrenten for de siste 5 år har vært 5,6%. Nordea Livs posisjon i privatkunde-markedet har i hovedsak sin basis i Norske Livs mangeårige virksomhet. Selskapet ble startet i 1844 og er Norges eldste. Det ble i 2003 inngått (18.029) nye avtaler, og totalt består porteføljen av forsikringer. Det er i 2003 foretatt prisjustering av risikopremiene samt omkostningspremier i individualproduktene som følge av økning i uførhet. 1

4 Kapitalforvaltning Nordea Livs forvaltningskapital var per MNOK (22.881), en økning på 10,6%. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management. Selskapets kapitalavkastning eksklusiv endringer i kursreserver (kapitalavkastning I) i 2003 ble 6,5% (-0,5%). Kapitalavkastningen inklusiv endringer i kursreserver (kapitalavkastning II) ble 8,1% (-0,5%). Verdijustert totalavkastning (kapitalavkastning III) ble 9,8% (-0,3%). Netto finansinntekter for Nordea Liv utgjorde MNOK (-124). Finansinntektene er betydelig forbedret i forhold til Forbedringen skyldes mange forhold. Renten har i løpet av året blitt senket med 5%-poeng i Norge. Aksjemarkedet har gitt meget godt avkastning spesielt i Norge hvor Oslo Børs hadde en oppgang på over 60%. Det fallende rentenivået i Norge og internasjonalt er en stor utfordring for livsforsikringsbransjen, og selskapet har av den grunn gjort flere disposisjoner som skal sikre kundene god avkastning også i årene som kommer. Nordea Liv inngikk på et tidlig tidspunkt i fjor flere sikringsforretninger. Disse binder avkastningen på store deler av porteføljen med rentepapir med 5% i flere år fremover. I tillegg kommer porteføljen med anleggsobligasjoner, som har en løpetid på nærmere 4 år, og som i gjennomsnitt gir en avkastning på nærmere 6%. I tillegg har selskapet en eiendomsportefølje på 14% av balansen, med liten ledighet og høy løpende avkastning. Avkastningen på selskapets aksjer i 2003 var 18,8% (- 32,4%). De norske aksjene hadde en avkastning på 26,5% (-33,6%) og de utenlandske 11,5% (-30,9%). Obligasjoner ga en avkastning på 9,3% (8,5%). Avkastningen på norske obligasjoner var 9,7% (7,0%) og på utenlandske obligasjoner 5,3% (9,7%). Eiendomsavkastningen utgjorde 9,8% (8,3%). Kostnader Nordea Livs driftskostnader i 2003 utgjorde MNOK 314 (287). Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til forfalte premier, ble 13,0% (12,4%). Driftskostnader i forhold til forvaltningskapital ble 1,30% (1,35%). Selskapet har høy fokus på kostnader. Det arbeides videre med kostnadsreduksjoner og effektivisering av selskapet slik at man når kostnadsmessig balanse innenfor alle bransjer. Andre kostnader på MNOK 25 (MNOK 33) er i sin helhet renter på selskapets ansvarlig lån som utgjør MNOK 390. Erstatninger De samlede erstatninger inkl. uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde i 2003 MNOK (1.869). Herav utgjorde flytting fra selskapet MNOK 638 (MNOK 555). Avsetninger Endring i forsikringsmessige avsetninger utgjorde en kostnad på MNOK (MNOK 1.316) i år Økningen skyldes i hovedsak høyere forfalt premie og mindre netto flytting i forhold til år Myndighetene besluttet i år 2001 at livselskapene skulle styrke uføretariffen som følge av den sterke økningen i antall uføre i Norge. Selskapet meldte sommeren samme år en styrket uføretariff i henhold til pålegget fra Kredittilsynet. Forsterkningen av uføretariffen innebar også en forsterkning av tidligere avsetning til uførhet. Nordea Liv har pr fullført sitt 3-års oppbyggingsprogram for uføreavsetningene som planlagt. 2

5 Resultat og disponering Nordea Livs resultat av ordinær virksomhet (før overskuddsdeling) før skatt og etter avsetning til uføreavsetning med 151 MNOK og avsetning til tilleggsavsetning med MNOK 115, utgjorde MNOK 321 (MNOK -240). Etter skatt ble resultatet MNOK 95 (MNOK -151). Renteresultatet ble MNOK 651 (-876). Risikoresultatet fra forsikringsvirksomheten ble MNOK 28 (89) og administrasjonsresultatet ble MNOK -76 (-69). Av overskuddet på MNOK 321 ble kundene tildelt MNOK 209 (65%) og eier MNOK 112 før skatt. Den beregnede skattekostnaden utgjør MNOK 17. Årets overskudd MNOK 94,8 til eier etter skatt foreslås disponert som følger: MNOK Årets resultat 94,8 Til disposisjon 94,8 Disponeringer Avgitt konsernbidrag til Nordea Liv Holding Norge -94,8 Sum disponeringer -94,8 Avkastning på forsikringstakernes fond (gjennomsnittsrenten) er 6,55% (0,53%). Den bokførte egenkapitalen i Nordea Liv består pr av annen egenkapital MNOK 404, overkursfond med MNOK 276 og aksjekapital med MNOK 680, til sammen MNOK Balansen Bokført forvaltningskapital i Nordea Liv var pr MNOK (22.881). Sammensetningen av balansen er som vist nedenfor. Kapitaldekning og solvens Den bokførte egenkapitalen i Nordea Liv består per av annen egenkapital med MNOK 404, overkursfond med MNOK 276 og aksjekapital med MNOK 680, til sammen MNOK Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjorde MNOK Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 13,8% mens minstekravet er 8%. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 163%. Selskapet har i løpet av året hatt god likviditet og det har ikke vært nødvendig å tilføre selskapet ny kapital. 3

6 Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, sikkerhetsfond, merverdier i omløpsmidler (kursreguleringsfond) og merverdier i anleggsmidler. Disse midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen pr utgjorde MNOK (MNOK 1.857). Økningen skyldes i hovedsak den positive verdiutviklingen som aksjer og rentepapirer har hatt i løpet av I tillegg har selskapet foreslått å sette av MNOK 115 i tilleggsavsetning som også inngår i soliditetskapitalen. Soliditetskapitalen i prosent av forsikringstekniske avsetninger utgjør 12,5% (9,0%), en forbedring på 3,5% i forhold til året før. Bufferkapitalen, dvs. selskapets netto ansvarlig kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8%, tilleggsavsetninger samt kursreserver omløp, var MNOK (MNOK 800). Dette utgjør 5,2% målt mot forsikringstekniske avsetninger. Styrets vurdering Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, basert på selskapets soliditet og forventet fremtidig inntjening. Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om virksomheten i Nordea Liv. Nordea Liv gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Risikoforhold Nordea Liv har både forsikringsmessig risiko og investeringsrisiko knyttet til sine aktivaplasseringer. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Styring av finansiell risiko gjennomføres med moderne analyseverktøy. Styret fastsetter rammene for kapitalforvaltningen. Disse utformes slik at både kursrisiko, renterisiko, kredittrisiko og valutarisiko blir vurdert, samtidig som lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens samt balansesammensetning blir ivaretatt. Organisasjon Antallet fast ansatte medarbeidere i Nordea Liv per var 180 (186). Samlet årsverkforbruk i 2003 var 183 (182). I tillegg har det vært kjøpt tjenester fra eksterne leverandører til EDB, regnskap og øvrig forvaltning. Etter vedtaket om å fisjonere ut skadeforsikring fra Nordeakonsernet, har Nordea Liv bygget opp egne administrative 4

7 funksjoner innenfor de områder selskapet finner det formålstjenlig og kostnadseffektivt. De øvrige tjenestene vil bli outsourcet. Kjøp av tjenester (med unntak av distribusjonssamarbeid) ble utfaset i løpet av år Selskapet hadde i år kontorer (Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø) i tillegg til hovedkontoret i Bergen. Tilgjengeligheten til Nordea Liv sine tjenester søkes stadig styrket gjennom effektiv utnyttelse av elektroniske tjenester. Pr har selskapet omorganisert sine salgsressurser og samlet alle salgsrelaterte funksjoner uavhengig av bransjer i en egen distribusjonsdivisjon. Dette for å optimalisere utnyttelsen av ressursene mot de enkelte distribusjonskanalene. Arbeidsmiljø og likestilling Sykefraværet var på totalt timer i Dette utgjorde 3,2 % (5,3%) av total arbeidstid. Dette er en forbedring på 2,1% poeng eller 40% i forhold til år Styret mener at Nordea Liv har et godt arbeidsmiljø. Det ble ikke registrert alvorlige skader eller ulykker i Nordea Liv forurenser ikke det ytre miljø utover hva som kan sies å være normalt for den aktivitet selskapet driver. Selskapet driver utstrakt kildesortering av avfall. Ledelsen har avholdt regelmessige møter med tillitsvalgte for medarbeidere i organisasjonen og en rekke saker er blitt behandlet og løsninger er blitt forelagt berørte avdelinger. Selskapet gjennomfører årlig en medarbeiderundersøkelse (ESI) som avstedkommer aktiviteter med bevarings- og forbedringspotensialer. Nordea Liv ønsker å tilrettelegge for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet uavhengig av kjønn, og arbeider for å gi kvinnelige ansatte større muligheter til å kvalifisere seg for nye oppgaver, blant annet gjennom interne lederutviklingsprogram og personlig karriereutvikling. Nordea Liv og Pensjon har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Kjønnsfordelingen blant selskapets ansatte var ved årsskiftet 61,3 prosent kvinner og 38,7 prosent menn. Gjennomsnittsalderen til medarbeiderne var 41,5 år og gjennomsnittlig tjenestetid i selskapet var 10,3 år. Ledelsen ønsker å rekruttere flere kvinner til de høyere ledernivåene, og har gjort dette kjent i organisasjonen og via stillingsannonser. Andelen kvinner i ledende stillinger utgjør 41 prosent. Ledergruppen i Nordea Liv og Pensjon består av 3 kvinner og 6 menn. Arbeidstidsordninger i selskapet følger de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Selskapets har et eget likestillingsutvalg, hvor både Nordea Livs øverste ledelse og de tillitsvalgte er representert. Likestillingsutvalget inngår i Samarbeidsutvalget, som er samarbeidsorganet mellom ledelsen og de ansatte. Det utarbeides årlig en nøkkeltallsrapport som fungerer som styringsverktøy for Nordea Liv ledelsen. Denne inneholder sentrale data om aldersfordeling, ansiennitet, kjønn, lønn, turnover m.v. 5

8 Fremtiden Rammebetingelser Nordea Liv forventer fortsatt vekst i markedet for livs- og pensjonsforsikring i årene som kommer. Flere bedrifter vil tilby sine ansatte pensjonsordninger og flere privatpersoner forventes å etablere og utvide individuell pensjonssparing som supplement til folketrygden og eventuell pensjonsordning i arbeidsforholdet. Rammebetingelsene for pensjonssparing i private selskaper er i løpet av de siste årene forbedret gjennom nye lover og regler. Det er lagt til rette for at flere bedrifter kan tilby pensjon til sine ansatte ved etablering av innskuddsbaserte ordninger. Markedsføringen av innskuddsbaserte ordninger kommer i hovedsak til å bli rettet mot bedrifter som ikke har pensjonsordninger for sine ansatte. Innskuddsbasert pensjon tilbys av Nordea Liv i samarbeid med Nordea Link. Sparingen i den garanterte porteføljen foregår innenfor Nordea Liv, mens Nordea Link vil betjene sparing i porteføljer uten garanti. Ved eventuell tariffesting av foretakspensjon vil markedet ytterligere bli utvidet. I diskusjonen om organisering av offentlige pensjonssystemet i fremtiden er fondering av folketrygdens forpliktelser et sentralt tema. Livsforsikringsbransjen vil i denne sammenheng kunne fremstå som viktig leverandør av forvaltningstjenester. Forventninger Vesta Liv fusjonerte med Norske Liv Etter fisjonen med Vesta Forsikring skiftet selskapet navn fra Vesta Liv til Nordea Liv i august Organisasjonen i det fusjonerte selskapet har før og etter fusjonen arbeidet i en rekke prosjekter for å samordne virksomheten på en effektiv måte. Antall årsverk i det samlede livselskapet er blitt redusert med 50 årsverk (20%). Kostnadene er i løpet av årene blitt betydelig redusert. For årene som kommer vil selskapet fortsatt arbeide med å effektivisere prosesser og tilpasse virksomheten til de rammebetingelser som til enhver tid gjelder. Selskapet har som mål å få balanse i kostnadsresultatene for alle bransjer. Nordea Liv har et kompetansesenter for individuel pensjon som er lokalisert i Oslo og et kompetansesenter for tjenestepensjonsdel som er lokalisert i Bergen. Strategi Nordea Liv vil videreføre strategien som kvalitetsleverandør av tjenestepensjons-ordninger; både innskudds- og ytelses-baserte. Tjenestene skal markedsføres offensivt i samarbeid med Vesta Forsikring sitt salgsapparat for skadeforsikring, Nordea sitt distribusjonsnett til næringsliv, samt med meglere. I privatkundemarkedet vil Nordea Liv tilby risikoforsikringer og spareforsikringer gjennom Nordea sitt distribusjonsnett til privatkunder og salgsorganisasjonen i Vesta. Nordea Liv har som følge av fusjon mellom to selskaper med ulik markedsfokus ytterligere forsterket posisjonen som utfordrer i det norske livs- og pensjonsforsikringsmarkedet. Gjennom samarbeidet med Nordea Bank, Vesta Forsikring samt meglere har selskapet en sterk og kompetent distribusjonskraft. Selskapet har gode produkter og tidsmessige teknologiske løsninger, og kan vise til konkurransedyktig avkastning og god oppfølging av kundene. Selskapet har som langsiktig mål å oppnå en markedsandel på 20 % innenfor sine produktområder. Nordea Liv har vurdert satsing på tjenestepensjon i kommunemarkedet, men har valgt å konsentrere innsats og ressurser om det private tjenestepensjonsmarkedet. Denne strategien kommer til å bli videreført. De private selskapene som har engasjert seg i kommunemarkedet står overfor betydelige utfordringer for å tilpasse sine produkter til bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler. 6

9 Nordea Liv sine midler blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management som forvalter 107 milliarder euro. Nordea Liv har i 2003 foretatt en rekke tilpasninger på balansen slik at selskapet skal sikre kundene avkastning godt over rentegarantien i et lavrentescenario i årene fremover. Selskapet kommer til å videreføre en forvaltningsstrategi basert på langsiktig og god avkastning med relativt lav risiko. Utsiktene for år 2004 Det forventes fortsatt turbulente finansmarkeder i tiden fremover. Rentenivået i USA, Europa og i Norge er på et historisk lavt nivå. Sentralbanken har så langt i år 2004 satt ned renten med 0,50%-poeng og det forventes fortsatt fallende rente i Norge for å bringe inflasjonen opp til ønsket nivå på 2,5%. Spreaden som den norske renten har hatt mot rentene i euroland finnes ikke lenger. Dette gir livbransjen nye utfordringer sett i lys av rentegarantien som selskapene har ovenfor kundene. Utviklingen i finansmarkedet i år 2004 vil kunne påvirke etterspørselen etter liv- og pensjonsprodukter. I tillegg vil mediaoppmerksomhet rundt pensjonskommisjonens og banklovkommisjonens arbeid gi et viktig bidrag til folkeopplysningen vedrørende pensjon. Styret mener at kunnskapsnivået i det norske markedet vokser, og at Nordeas budskap om å tenke langsiktig i økende grad blir lagt til grunn av kundene. Myndighetene har satt pensjon på dagsorden for å vurdere hvordan folketrygden kan finansieres i fremtiden. Dette kan innebære fondering av deler av folketrygden på lignende måte som det er gjort i Sverige. Dette vil gi livbransjen nye utfordringer. I tillegg forventes det at arbeidstakerorganisasjonene gjenopptar kravet om obligatoriske pensjonsordninger utenom folketrygden for de ansatte i lønnsforhandlingene. Nordea Livs konkurransemessige utgangspunkt vurderes som meget godt. Stor arbeidsinnsats og lojal oppslutning fra erfarne og kompetente medarbeidere er en vesentlig årsak til dette. Styret uttrykker sin takk til alle som har bidratt til selskapets fremgang i et krevende år. 7

10 NORDEA LIV TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING (Del 1 av 2) Beløp i mill. kr. Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 2/ Avgitte gjenforsikringspremier 2 (95) (85) Sum premieinntekter for egen regning Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra andre finansielle eiendeler Inntekter fra bygninger og andre faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler enn bygninger og faste eiendommer Urealiserte gevinster, og reversering av urealiserte tap, på finansielle omløpsmidler Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum inntekter fra finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger i livsforsikring Utbetalte erstatninger Brutto (1.259) (1.307) -Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger Brutto (40) (66) -Gjenforsikringsandel (6) 0 Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre 4 (638) (555) Sum erstatninger for egen regning 2 (1.890) (1.869) Endring i forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring m.v. Endringer i premiereserve i forsikringsfondet Til (fra) premiereserve i forsikringsfondet (brutto) (1.615) (1.315) -Gjenforsikringsandel 0 19 Garanterte renter til premiefond og pensjonsreguleringsfond (31) (43) Endring i tilleggsavsetninger i forsikringsfondet Årets tilleggsavsetning (115) 0 Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 2 8 Endringer i tillegsavsetninger i forsikringsfondet (2) 15 Andre forsikringsmessige avsetninger, etter fradrag for gjenforsikringsandelen Til/fra sikkerhetsfond (2) 2 Til/fra tekniske avsetninger vedr. skadeforsikring (2) (2) Sum endring i forsikringsmessige avs. i livsforsikring mv. for egen regning 2 (1.765) (1.316) 8

11 NORDEA LIV TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING (Del 2 av 2) Beløp i mill. kr. Note Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader 6 (126) (125) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring (206) (185) - Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning 2 (314) (287) Kostnader knyttet til finansielle eiendeler 2 Adm.kostnader knyttet til finansielle eiendeler, herunder rentekostnader Adm. kostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer (2) (2) Adm. kostnader knyttet til andre finansielle eiendeler (12) (20) Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler (40) (34) Urealisert tap, og reversering av urealiserte gevinster, på finansielle omløpsmidler (1) (220) Nedskrivning av andre finansielle eiendeler (38) 0 Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler (278) (2.831) Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler 2 (371) (3.107) Andre forsikringsrelaterte kostnader 2 (10) (12) Til (fra) kursreguleringsfond 2 (365) 0 Forsikringsteknisk resultat (917) Fra tilleggsavsetninger i forsikringsfondet til dekning av renteunderskudd Midler tilført forsikringskunder Overføring til premiereserve i forsikringsfondet (116) 0 Overføring til premiefond og pensjonsreguleringsfond i forsikringsfondet (93) 0 Sum midler tilført forsikringskunder (209) 0 Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring (207) IKKE-TEKNISK REGNSKAP Andre kostnader 2 (25) (33) Skattekostnad 23 (17) 89 ÅRSRESULTAT 3 95 (151) Overføringer og disponeringer Disponeringer Avgitt konsernbidrag 95 0 Overført til / fra annen egenkapital 16 0 (151) Sum disponeringer 95 (151) 9

12 NORDEA LIV EIENDELER Beløp i mill. kr. Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle eiendeler Bygninger og andre faste eiendommer 7, Finansielle anleggsmidler utenom foretak i samme konsern Obligasjoner som holdes til forfall 10, Pantelån Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler 8, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Plasseringer hos kredittinstitusjoner Finansielle derivater Andre finansielle omløpsmidler Sum finansielle eiendeler Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Forsikringstakere Mellommenn Fordringer vedr. gjenforsikringsforretninger Andre fordringer 2 2 Sum fordringer Andre eiendeler Varige driftsmidler, unntatt bygninger og andre faste eiendommer Kasse, bank Pensjonsmidler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke innbetalte leieinntekter og renter m.v Sum forskuddsbetalte kostnader og ikke opptjente inntekter SUM EIENDELER

13 NORDEA LIV EGENKAPITAL OG GJELD Beløp i mill. kr. Note Innskutt egenkapital Selskapskapital Aksjekapital 15, Overkursfond Sum innskutt egenkapital (A) Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital (B) Sum egenkapital (A+B) Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger Avsetning til forsikringsfond Premiereserve 1 Brutto Gjenforsikringsandel (31) (32) Tilleggsavsetninger Premiefond og pensjonsreguleringsfond Erstatningsavsetning Brutto Gjenforsikringsandel (146) (151) Andre tekniske avsetninger 8 6 Sum avsetninger til forsikringsfond for egen regning Sikkerhetsfondsavsetninger Sum forsikringsmessige avsetninger for egen regning Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 7 7 Gjeld Gjeld i forbindelse med direkte forsikring Gjeld i forbindelse med gjenforsikring Annen gjeld Sum gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 GENERELT Regnskapene er satt opp i samsvar med regnskapslov, forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper samt god regnskapsskikk. Andeler i andre selskaper Selskaper i konsernet eier enkelte eiendommer (100%) via ulike selskapsformer (AS, ANS, DA). Regnskapsmessig blir disse behandlet som eiendommer og inngår således i de samme poster i regnskapet. FINANSIELLE EIENDELER Verdivurdering av finansielle omløpsmidler Finansielle omløpsmidler (aksjer, obligasjoner og finansielle derivater) er, etter forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, vurdert til virkelig verdi. Obligasjoner som skal holdes til forfall Obligasjoner som holdes til forfall er verdsatt til kostpris på anskaffelsestidspunktet. Over/underkurs ved anskaffelse fordeles over resterende løpetid frem til obligasjonens forfall. Resultatføring av periodisering av over/underkurs skjer under posten kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler. Andre finansielle eiendeler Andre finansielle eiendeler som ikke inngår i en handelsportefølje, er vurdert til kostpris. Nedskriving er foretatt dersom eiendeler er utsatt for verdifall som ikke er forbigående. Finansielle derivater Nordea Liv benytter forskjellige finansielle instrumenter i den normale verdipapirvirksomheten og som styring av selskapets valuta- og renteeksponering. Aksjeopsjoner Opsjonspremien blir balanseført når avtalen blir inngått og ført i resultatet på det tidspunkt opsjonen utløper eller realiseres. Fremtidige renteavtaler (FRA) FRA-kontrakter balanseføres til markedsverdi på balansedagen. Rentefutures Rentefutures blir daglig avregnet mot bankkonto og løpende resultatført ved utløp/realisjon. Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter benyttes i porteføljestyringen av utenlandske verdipapirer og forsikringstekniske avsetninger i utenlandsk valuta. Valutaterminkontrakter vurderes til markedsverdi. Terminpremien periodiseres og kostnadsføres løpende. Omregning av utenlandsk valuta Balanseposter omregnes til balansedagens kurs, mens resultatposter omregnes til kursene på transaksjonstidspunktet. Fast eiendom og andre driftsmidler Eiendomsporteføljen eies i all hovedsak direkte eller 100% via ansvarlige selskaper eller AS. Eiendommer eiet av Liv-selskaper er bokført iht. markedsverdi beregnet etter regler gitt i forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Endring i markedsverdi resultatføres og inngår i det bokførte resultat. Verdivurdering knyttet til eiendommenes virkelige verdi er basert på 12

15 neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer knyttet til hver enkelt eiendom hensyntatt de spesielle forhold forbundet med den enkelte eiendom. Driftsmidler inklusiv eiendommer avskrives lineært over antatt levetid, med unntak av eiendommer eid av Livselskaper, som ikke avskrives. DIVERSE Skatt Beregning av utsatt skatt i resultat og balanse er foretatt på grunnlag av foreløpig norsk regnskapsstandard for resultatskatt, utgitt av Norsk Regnskapsstiftelse (NRS). Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av netto midlertidige forskjeller (etter utligning) mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring og fremførbar godtgjørelse. Beregning av utsatt skatt kan endres på konsernnivå på grunn av utvidede utlignings-muligheter innen et konsern som har adgang til å gi konsernbidrag. Netto utsatt skattefordel/skatt er oppført i balansen. Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Pensjonsforpliktelser/pensjonskostnader Pensjonsordningene for egne ansatte behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden vil selskapets pensjonsordninger behandles som ytelsesplaner. Nordea Liv har finansiert sine pensjonsordninger ved fondsopplegg (kollektiv pensjonsordning) og direkte over drift (se egen note). Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Pensjonsmidlene er investert etter de generelle retningslinjer som gjelder for livsforsikringsselskaper. Ved måling av de påløpte pensjonsforpliktelsene benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Resultatmessig føres pensjonskostnader under driftskostnader. Avvik fra estimerte og balanseførte netto pensjonsforpliktelser amortiseres over gjennomsnitlig gjenværende kontraktstid. Tilsvarende gjelder planendringseffekter. Det avsettes ikke arbeidsgiveravgift på netto pensjonsmidler. Gjenforsikringsdepoter På mottatt gjenforsikring avsetter enkelte gjenforsikringsselskaper kontantdepoter (Gjenforsikringsdepoter) tilsvarende utestående skadereserver. Kontantdepotene reduseres eller økes i takt med endring i utestående skadereserver. Gjenforsikringsdepoter bokføres som fordring i balansen Overføring av premiereserve (flytting) i livsforsikring Flytting i livsforsikring fremkommer av regnskapslinjene overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser, og overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser. Kostnads-/inntektsføring skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven i forsikringsfondet tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under posten tilleggsavsetninger under endringer i forsikringsmessige avsetninger. 131

16 LIVSFORSIKRING Forsikringsmessige avsetninger Premiereserve er summen av de beløp som er spart opp for hver forsikring i henhold til premiegrunnlaget, for å sikre fremtidige forsikringsmessige forpliktelser. Premiefondet er et fond som opprettes i tilknytning til egen pensjonsforsikring eller tjenestepensjonsordning. Premiefondet primære oppgave er å kunne dekke årlig premie. Pensjonsreguleringsfond kan opprettes i tilknytning til kolletiv pensjonsforsikring. Fondet benyttes til å regulere pensjonsytelsene. Sikkerhetsfond er en lovbestemt avsetning for å møte upåregnelige tap ved forsikringsvirksomheten. Tilleggsavsetninger er en betinget kundetildelt avsetning som inngår i forsikringsfondet. Avsetningene foretas etter retningslinjer fra Kredittilsynet for å styrke soliditeten i livselskapene. Administrasjonsavsetning er en lovbestemt avsetning innen kollektiv rente- og pensjonsforsikring, til dekning av fremtidige kostnader for fullt betalte forsikringer. Administrasjonsavsetningen inngår i premiereserven i balansen. Kursreguleringsfond er avsetning for eventuelle merverdier utover kostpris på finansielle omløpsmidler. Dette inkluderer aksjer, obligasjoner og tilhørende derivater samt urealisert gevinst/tap på valutaterminkontrakter på balansedagen. 14

17 1 Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Beløp i mill. kr. Individuell kapitalforsikring Individuell renteog pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Kollektiv renteog pensjonsforsikring Ulykkes- og yrkesskadeforsikring Sum Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie- og pensjonsreguleringsfond Erstatningsreserve Andre tekniske avsetninger Sum forsikringsfond Sikkerhetsfond Forsikringsmessige avsetninger Resultat i livsforsikring Beløp i mill. kr. Individuell kapitalforsikring Individuell renteog pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Kollektiv renteog pensjonsforsikring Ulykkes- og yrkesskadeforsikring Sum Terminpremie Engangspremie Sum forfalte premier brutto Overføring av premiereserver fra andre Avgitte gjenforsikringspremier Sum premieinntekter for egen regning Sum inntekter fra finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Gjenkjøp Sum utbetalte erstatninger brutto Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger for egen regning Overføring av premieres., tilleggsavsetn. og kursres. til andre Sum erstatninger for egen regning Endring i forsikringsmessige avsetn. m.v Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Resultat av teknisk regnskap før særlige avsetninger Sum midler tilført forsikringskunder Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring Andre kostnader Skattekostnad Årsresultat Nytegninger siste 5 år * Sum * Inkl. overførte reserver 15

18 3 Resultatanalyse pr bransje Individuell kapitalforsikring Individuell renteog pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Kollektiv renteog pensjonsforsikring Ulykkes- og yrkesskadeforsikring Sum Beløp i mill. kr. Risikoresultat Administrasjonsresultat Renteresultat Sum resultatelementer Endring i premiereserve / sikkerhetsfond / sikkerhetsavs Andre tekniske avsetninger Resultat før disponeringer Midler til kunder, mv Skatt Årsresultat Total overførte og mottatte midler livsforsikring Mottatte midler Avgitte midler Netto mottatte/ Beløp i mill. kr. avgitte midler Overføring av reserver Tilleggsavsetninger/kursreserver Netto overføringer over resultatregnskapet Premiefond individual Premiefond kollektiv Pensjonsreguleringsfond Netto overføringer direkte i balansen Totalt mottatte/avgitte midler Privat Mottatt Avgitt Netto Antall kontrakter Årlig premievolum Kollektiv Mottatt Avgitt Netto Antall kontrakter Årlig premievolum Kapitalavkastning Snitt 5 år Kapitalavkastning I 6,47 % -0,45 % 4,52 % 7,68 % 8,36 % 5,32 % Kapitalavkastning II 8,08 % -0,45 % 3,30 % 4,32 % 12,77 % 5,60 % Gjennomsnittsrente 6,55 % 0,53 % 5,54 % 7,38 % 8,08 % 5,62 % Definisjoner: Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler 6 Salgskostnader 2003 Beløp i mill. kr Personalkostnader Provisjoner Andre salgskostnader Sum salgskostnader

19 7 Aksjer i datterselskaper Selskapets navn Aksjekapital Eierandel / stemmeandel Forretningskontor Anskaffelseskost Bokført verdi Tilgang/ avgang Bokført verdi Resultat Årets opp / (ned)skriving Akkumulert opp / (ned)skriving Beløp i mill. kr. Sirius Nordea AS Bergen 1,1 100 % 0 0 7, ,0 0,0 Nordea Liv Eiendom Norge AS Bergen 2,6 100 % 3 3 0, ,0 0,0 Lilleakerveien 2A Bergen 35,0 100 % , ,1-16,5 Lilleakerveien 2B1 Bergen 20,0 100 % , ,0 0,6 Lilleakerveien 2B2 Bergen 25,0 100 % , ,0-10,3 Lilleakerveien 2C Bergen 100,0 100 % , ,0 22,9 Lilleakerveien 2D Bergen 100,0 100 % , ,0 4,4 Lilleakerveien 2E Bergen 1,0 100 % 6 6 0, ,0 0,0 Lilleakerveien 2F Bergen 25,0 100 % , ,0 4,3 Åsane Senter Holding AS Bergen 16,5 100 % , ,0 9,0 Munchsgate 5B AS Bergen 2,0 100 % , ,8-4,9 Heilo Boligsenter AS Bergen 1,0 100 % , ,0 0,0 Fjeldbo Næringspark AS Bergen 0,3 100 % , ,6 6,4 Stoa Vest AS Bergen 0,1 100 % 0 2 0, ,0 0,0 Bransjesenteret Gardermoen 0 Næringspark AS Bergen 2,1 100 % , ,8-11,9 Arbeidskapital Eiendoms-AS Sum aksjer i datterselskaper Med unntak av Sirius Nordea AS eier selskapet kun eiendoms-as. Disse er klassifisert som eiendom i balansen. Se note

20 8 Aksjer Beløp i mill kr. Ansk.- kost Virkelig verdi Norske aksjer Finansinstitusjoner DnB NOR ASA 73,9 82,7 Storebrand 28,2 36,5 Øvrige Alliance Venture 4,1 3,4 Aker Kværner ASA 3,0 3,6 Art Of Taste 0,6 0,1 Axxessit 8,5 3,8 Bergen Aqua AS 1,1 0,3 Biosense Laboratories AS 4,0 0,0 Bjørge Gruppen ASA 4,0 0,8 Camo ASA 3,0 0,0 Concept esolutions ASA 1,2 0,0 DiaGenic AS 5,8 1,8 Dispence AS 1,2 0,2 DNO ASA 12,2 21,5 EDB Business Partner 4,1 7,3 Ekornes 7,9 9,9 Energivekst AS 5,4 3,7 Energos ASA A-shares 0,0 0,0 Energos ASA B-shares 8,7 0,0 Fast Search and Transfer 1,7 2,7 Fjord Line AS 16,0 15,1 Fjord Seafood 4,3 5,0 Four Seasons Venture III 0,6 0,0 FSN Capital Limited Partnership I 9,4 9,4 Golar LNG 7,3 8,4 Gresvig 7,5 6,6 Hugin AS 9,3 1,1 Høyteknologisenteret 1,6 3,5 Icon Capital I AS 2,5 2,1 INAQ Invest ASA 14,3 3,0 Industrifinans Boligeiendom ASA 1,9 0,6 Industrifinans SMB III 12,4 6,7 Infovital ASA 3,2 0,0 Komplett ASA 7,3 7,2 Kongsberg Gruppen 2,5 3,3 Kverneland ASA 5,7 5,0 Luxo ASA 11,0 3,9 Marin Forvaltning 0,3 0,3 Marin Vekst 15,0 15,0 Marine Farms ASA 5,3 1,0 Minox Technology ASA 2,3 1,2 Nera AS 7,2 5,8 Nextgentel Holding ASA 11,3 12,2 Nordic Capital Partners II ASA 11,9 5,0 Nordic Capital Partners IV AS 11,4 8,8 Nordic Capital Partners Kunnskapskontoret AS 0,2 0,0 Norges Investor III A-shares 1,0 1,2 Norges Investor III B-shares 9,5 12,1 Norges Investor Long Short AS 6,9 6,3 Norgesinvestor Value AS 23,0 23,3 Norsk Hydro ASA 104,2 109,9 Norsk Tillitsmann ASA 0,0 0,1 Norske Skogindustrier AS 43,7 47,1 Northzone III 6,2 3,9 Northzone IV K/S 3,1 2,1 Orkla AS A-shares 52,7 62,2 Oslo Bors Holding ASA 13,7 21,1 Otrum Electronics ASA 18,0 5,5 Petrolia Drilling 7,5 0,5 Pluto Communications Int AS 1,1 0,4 ProSafe ASA 21,0 22,1 Qubus Hotel Holding AS 27,0 10,6 18

21 8 Aksjer, forts. Ansk.- Beløp i mill kr. kost Virkelig verdi Reiten & Co Capital Partners V AS 12,0 10,1 Rica Hotels ASA 11,4 19,0 Royal Caribbean Cruises 43,1 54,4 Sarsia Innovation AS 9,3 8,7 SAS AB (Norge) A-shares 14,0 17,6 Schibsted Gruppen AS 6,4 8,1 Seniorklubben 0,0 0,0 Smedvig AS A-shares 3,2 2,8 Smedvig AS B-shares 3,2 2,3 Statoil 51,9 57,6 Stolt Offshore SA 5,0 5,5 Sunnhordland Sjøgard 2,9 0,7 Tandberg ASA 23,6 26,7 Teknoinvest VIII KS 2,4 2,4 Telenor 52,9 71,2 TGS-NOPEC Geophysical Co 11,3 14,0 Tomra Systems 18,7 19,7 Traconi AS 10,5 0,0 Vika Industrier AS 6,0 2,5 Visma ASA 5,2 5,4 Aanderaa Invest AS 1,4 2,0 Sum norske aksjer 991,4 975,3 Andel børsnotert (målt ved virkelig verdi) 79% Beløp i mill kr. Ansk.- kost Virkelig verdi Utenlandske aksjer Finansinstitusjoner Alleanza Assicurazioni 4,2 4,3 Allied Irish Banks Plc 5,7 5,9 Banco Santander Central Hispano 10,6 12,7 Charter One Financial Inc. 21,5 22,0 Citigroup Inc. 45,6 48,4 Foreningssparbanken A-shares 3,9 4,8 Lloyds Tsb Group PLC 8,5 9,4 Merrill Lynch & Co 20,3 21,9 Nomura Holdings Inc. 14,6 15,9 Promise ,2 9,5 Prudential 8,3 8,6 Swiss Re 7,3 7,2 Torchmark Corp 11,5 11,6 UBS AG 15,3 17,5 Unicredito Italiano 6,6 7,3 Wells Fargo & Co. 28,9 30,6 19

22 8 Aksjer, forts. Ansk.- Beløp i mill kr. kost Virkelig verdi Øvrige Abbot Laboratories 24,0 24,8 Accor 6,8 7,4 Adecco SA-REG 7,4 8,8 Allied Waste Industries Inc 3,1 3,9 Alltel Corporation 23,2 21,6 Amersham PLC 6,3 8,6 Anchor Secondary Ltd. 2,2 1,4 Applera Corp. - Applied Biosys 7,8 7,6 Applied Materials 21,0 22,1 ASML Holding NV 5,2 6,0 Aventis SA 7,4 8,7 Bayerische Motoren Werke AG 2,9 3,1 Bea Systems Inc 15,5 14,1 Bellsystem 24 Inc. 0,7 1,0 BHP BILLITON LTD 10,2 12,7 Bombardier Inc. Sub Vt Class B 14,2 14,8 British Sky Broadcasting PLC 17,0 18,6 Cap Gemini Sogeti 5,6 4,9 Carnival Corp Comm Paired STK 16,2 18,5 Cendant Corp. 24,7 28,1 Cinergy Corp 8,7 8,8 Coca Cola Co. 6,4 6,6 Compass Group PLC 8,1 9,4 CVS Corp. Delaware 6,9 7,6 Darden Restaurants Inc. 9,6 9,2 Dassault Systemes 5,9 6,5 Datacraft Asia Ltd. 2,0 2,3 Diageo PLC 7,4 8,0 Digital Theater Systems Inc 4,6 4,3 Dutch State Mines NV 6,7 7,0 Ecolab Inc. 7,0 6,8 Essilor International 6,4 6,9 Exel PLC 2,8 3,2 Fresenius Pref. 1,9 2,3 Frontline LTD 6,5 9,4 Furniture Brands Intl Inc 8,1 8,0 General Elec Co 37,2 36,7 Grainger (WW) Inc. 11,4 10,3 Gramineer Intl AB 0,0 0,0 Grupo Televisa 14,6 15,2 Harley Davidson Inc. 12,1 12,0 Hennes & Mauritz AB B-shares 3,6 3,6 Home Depot Inc. 24,2 24,5 Honda Motor Co, Ltd. 15,0 15,9 Honeywell International 13,3 14,9 Hoya Corp. 10,5 11,9 INCO Ltd. 6,5 9,4 Ito Yokado Co. Ltd. 2,1 2,1 JFE Holding 5,9 7,9 Johnson & Johnson Inc. 22,2 19,8 Johnson Matthey Plc 2,6 2,7 Kaneka Corporation 4,0 4,2 Kingfisher Plc 6,6 7,2 KLA Tencor 10,4 11,1 Labs2 Group AB 5,0 3,4 Legend Holdings Ltd. 6,4 6,6 Lilly Eli & Co 19,2 19,5 Manpower Inc 6,3 7,0 Medtronic Inc 7,4 7,0 20

23 8 Aksjer, forts. Ansk.- Beløp i mill kr. kost Virkelig verdi Microsoft Corp. 42,6 41,0 Mitsubishi Corp. 9,8 11,6 Nabors Industries Ltd 15,3 16,3 Natl Grid Transco 6,0 6,2 Nestle SA 16,2 17,3 News Corporation Ltd Ord 10,4 10,4 Nintendo Osaka 8,3 8,8 Nokia Oyj 11,0 10,6 Nordea Thematic Fund Of Funds I 18,9 20,0 Novartis AG -R- 13,7 14,6 Novo-Nordisk AS B-shares 2,3 2,4 NTT Docomo 7,3 6,8 Numico N.V. 2,9 4,0 Ocean Power Corp. 1,2 0,0 Omnicom Group 15,7 17,3 Pepsico Inc. 14,2 13,8 Pfizer Inc. 45,9 46,9 Philips Electronics Inv 7,1 7,9 Potash Corp-Saskatch 11,8 13,4 Praxair Inc 5,3 6,1 Proffice AB 6,2 5,7 Qualcomm Inc. 19,6 23,2 Ryanair Hldgs 3,1 3,3 Samsung Electronics GDR 21,2 21,5 Sandvik AB 6,7 7,6 Schlumberger Ltd. 23,8 25,4 Secom Co. Ltd. 15,2 14,3 Securitas AB B-shares 4,6 4,8 Signet Group Plc 3,7 3,8 Song Network Holdings AB 5,4 0,1 Suncor Energy Inc 15,5 18,6 Takeda Chemical Industries 8,2 8,0 Telecom Italia PF 8,5 9,5 Telefonica De Espana SA 10,2 12,0 Tokyo Electric Power Co. 4,3 4,1 T-Online International Ag 5,6 5,8 Total Fina ELF 13,3 15,2 TPG NV 7,8 9,2 Tractor Supply Company 4,5 4,2 Unit 4 N.V. 18,1 5,0 Ushio Electric 3,9 4,5 Veritas Software Corporation 9,1 10,6 Vodafone Group 11,4 12,9 Wal Mart de Mexico 6,4 6,4 Wal Mart Stores Inc. 14,0 12,5 Weightwatchers International Inc 3,3 2,8 WPP Group PLC 10,7 10,5 Yahoo Inc 7,7 8,6 Yamato Transport Co Ltd 8,2 7,1 Sum utenlandske aksjer 1.335, ,9 Andel børsnotert (målt ved virkelig verdi) 100% 21

24 8 Aksjer, forts. Beløp i mill kr. Ansk.- kost Virkelig verdi Aksjefond Alexandra Global Investment Fund I Class C 29,5 31,1 Clinton Multistrategy Fund Cl. A 15,0 14,0 Clinton Riverside Convertible Fund Ltd. 25,4 22,2 DB Equity Opportunities Limited Class G 14,0 14,6 DB Symmetria US Fund Ltd Class A 21,3 19,5 Fairfield Sentry Limited 21,3 21,6 Highbridge Capital Corporation 16,0 15,5 Headstart Fund Ltd. 0,7 0,7 Lancer Offshore Inc. 39,6 0,0 Lazard Global Opportunities Class A 14,2 15,5 Marathon Global Convertible Funds Ltd Class 14,2 15,1 Millenium Intl Ltd. Class F Series 01A 40,3 38,6 Okumus Diversified Value Fund Class A 7,0 7,6 Okumus Opportunity Fund Ltd. 7,9 8,4 Futuris 22,0 27,1 Thames River Kingsway Fund Class A 31,0 34,4 West Side Offshore Partners 16,3 15,0 York Select Unit Trust 16,5 16,6 Zulauf Europe EUR ltd. Fund Class Z 16,3 19,1 Holberg Norden 105,0 135,4 Sum aksjefond 473,4 472,0 Sum aksjer 2.800, ,1 Risikoprofil 2003 Tracking error Benchmark Nordea Liv Norske aksjer 1,13 % OSEBX Nordea Liv Utenlandske aksjer 4,50 % MSCI World Net Tracking error: Tracking error er det annualiserte standardavviket av differansen mellom portefølje- og benchmarkavkastning. Det er således et mål på hvor stor risiko som er tatt relativt til benchmarkindeks. Benchmark for norske aksjer er Totalindeksen (OSEBX). Grunnlaget for beregningen er ukentlige avkastningstall. Tracking error for 2003 er representativt for den relative risiko også ved årsskiftet. 22

25 9 Obligasjoner og sertifikater som ikke er kjøpt til varig eie og bruk Beløp i mill. kr. Ansk.- kost Virkelig verdi Norske obligasjoner Stats- og statsgaranterte ,21 Kommune/fylke ,34 Bank/Finans ,69 Industri ,80 Konvertible ,02 Sum norske obligasjoner ,43 Eff. rente Utenlandske obligasjoner Sum utenlandske obligasjoner 0 0 Sum obligasjoner ,43 Norske sertifikater Stats- og statsgaranterte ,23 Kommune/fylke ,42 Bank/Finans ,41 Sum norske sertifikater ,26 Sum sertifikater og obligasjoner ,34 Balanseført verdi spesifisert etter vesentlige valutaer Beløp i mill. kr. Ansk.- kost Virkelig verdi Obligasjoner, sertifikater, plasseringer og finansielle derivater NOK Andre 0 0 Sum obligasjoner, sertifikater Effektiv rente pr. papir er avkastning målt i forhold til virkelig verdi Effektiv rente pr. papir = (1+(periode rente*akt./365)^365/akt)-1 Effektiv rente pr. papir er vektet med renterisiko for å finne gjennomsnittlig effektiv rente for ulike porteføljer. Andel borsnoterte; Norske obligasjoner 95 % Norske sertifikater 81 % Totalt 90 % Verdiendring ved 1% endring i rentenivå er MNOK 39 Restløpetid Beløp i mill. kr. Ansk.- kost Virkelig verdi Obligasjoner og sertifikater Innen 1 år Sum obligasjoner og sertifikater

26 10 Obligasjoner som holdes til forfall Beløp i mill. kr. Bokført verdi Anskaffelsesverdi Virkelig verdi Effektiv rente Andel børsnoterte Norske obligasjoner ,36 Utenlandske obligasjoner ,01 Sum norske og utenlandske obligasjoner ,81 92 % Effektiv rente pr.papir = (1+(periode rente*akt./365)^365/akt)-1 Effektiv rente pr. papir er vektet med renterisiko for å finne gjennomsnittlig effektiv rente for ulike porteføljer. Verdi spesifisert etter vesentlige valutaer Bokført verdi Ansk.- kost Virkelig verdi EUR GBP NOK USD AUD JYP Sum Endring i anleggsporteføljen Bokført verdi Uttrekkning Årets periodiserte over-/underkurs -17 Kjøp Bokført verdi Verdiendring ved 1% endring i rentenivå er MNOK 287 Restløpetid Virkelig verdi < 1 år år år år > 10 år 20 Sum

27 11 Bygninger og andre faste eiendommer Bygninger *) Tomter *) Totalt faste Beløp i mill. kr. eiendommer Anskaffelseskost Bokført verdi pr Tilgang Avgang til anskaffelseskost (inkludert oppskrivning i året) Årets avskrivninger Årets verdireguleringer inkl. reverseringer Bokført verdi av direkte eide eiendommer pr Bokført verdi av eiendommer eiet via AS Bokført verdi eiendommer pr *) Inkluderer også eiendommer eid via ansvarlige selskap. Spesifikasjon av investeringer i og salg av faste eiendommer Nordea Liv AS Beløp i mill. kr. kjøp salg Sum Alle eiendommene i porteføljen er i det vesentlige kontoreiendommer med sentral beliggenhet og butikk/kjøpesentre. Samtlige eiendommer er vurdert til virkelig verdi pr Ved vurdering av virkelig verdi er en netto kapitaliseringsmetode benyttet. I denne metoden kapitaliseres driftsavkastningen for hver eiendom med en valgt avkastningsprosent. Avkastningsprosenten hensyntar beliggenhet, eiendomstype, standard og utleieforhold. I beregning av virkelig verdi er avkastningskravene valgt i intervallet fra 7% til 10%. Veiet gjennomsnitt er 8,2%. Underspesifikasjon pr. bygg: Areal egen Leie egen utnyttelse Utleiebart Ledig Bygg Type Sted utnyttelse (m²) 1000 NOK areal (m²) areal (m²) Folke Bernadottesvei 38 Kontor Bergen Kokstadflaten 4 Kontor Bergen Ø/N Slottsgt. 8/9 Kontor Oslo Hoffsvei 70B Kontor Oslo Hoffsvei 70C Kontor Oslo Lilleakerveien 2A Kontor Oslo Lilleakerveien 2B1 Kontor Oslo Lilleakerveien 2B2 Kontor Oslo Lilleakerveien 2C Kontor Oslo Lilleakerveien 2D Kontor Oslo Lilleakerveien 2F Parkering Oslo Åsane Senter Butikk Bergen Flyspeditørenes Senter Lager Ullensaker Parkgården Butikk Oslo Vennersborg Bolig Oslo Fjeldbo Næringspark Lager Sørum Munchsgt. 5B Kontor Oslo Borgenvn. 145 Bolig Oslo 105 Drammensveien 21 Kontor Oslo Gudesgt 12 Kontor Moss 967 Hvaltorvet Butikk Sandefjord Kirkegt. 14 Kontor Moss Kirkegt. 6 Kontor Oslo 618 Kongensgt. 33 Hotell Skien Ole Deviksv Kontor Oslo Statens Hus Hedmark Kontor Hamar Stoa Vest Butikk Arendal Teisen Boligsenter Bolig Oslo Teisenvn. 5 Kontor Oslo Essendropsgt. 8 Kontor Oslo 628 Gjenværende Eiendomstype m² Gj.sn. pris/m² løpetid (år) Reg. % Kontor Butikk Hotell Lager Bolig Annet Totalt ,92 % 25

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2002

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2002 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2002 Nøkkeltall 1998-2002 Nordea Liv 1998 1999 2000 2001 2002 ( Tall i mill. NOK) Forvaltningskapital 18 524 20 961 22 087 22 962 22 881 Årlig

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Årsberetning 2004 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsberetning 2004 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2004 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS INNHOLDSFORTEGNELSE Side Nøkkeltall Styrets beretning 1 Resultat 10 Balanse 12 Regnskapsprinsipper 14 Noter 17 Kontantstrøm 33 Aktuarens beretning

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer