Årsberetning 2004 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2004 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS"

Transkript

1 Årsberetning 2004 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Nøkkeltall Styrets beretning 1 Resultat 10 Balanse 12 Regnskapsprinsipper 14 Noter 17 Kontantstrøm 33 Aktuarens beretning 34 Revisjonsberetning 35 Kontrollkomitèens instilling 36 Definisjoner 37 Opplysninger om forsikringstekniske forhold 39

3 Nøkkeltall Nordea Liv Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital 5,4 % 4,0 % -0,4 % 10,7 % 5,1 % Forfalte premier Premier for egen regning Kollektiv pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital 22,3 % 5,8 % 2,2 % 9,6 % 6,0 % Markedsandel brutto forfalt premie 6,5 % 5,6 % 5,9 % 5,9 % 5,7 % Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Individuell pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital -10,2 % -3,5 % -1,8 % 5,9 % 10,3 % Markedsandel brutto forfalt premie 8,3 % 11,3 % 14,2 % 9,6 % 6,2 % Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I 7,68 % 4,52 % -0,45 % 6,47 % 6,55 % Kapitalavkastning II 4,32 % 3,30 % -0,45 % 8,08 % 5,87 % Kapitalavkastning III 4,27 % 3,55 % -0,29 % 9,78 % 6,33 % Gjennomsnittsrente 7,38 % 5,54 % 0,53 % 6,55 % 6,11 % Balansesammensetning Aksjer 25 % 23 % 6 % 11 % 13 % Obligasjoner - omløp 35 % 34 % 36 % 33 % 25 % Obligasjoner - anlegg 20 % 21 % 34 % 32 % 39 % Eiendom 14 % 14 % 17 % 14 % 18 % Annet 6 % 8 % 7 % 10 % 5 % Definisjoner: Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusiv endringer i merverdier totalt Tall for perioden er summen av de fusjonerte selskapene Norske Liv og Vesta Liv

4 (Tall for år 2003 i parentes) Finansmarkedet i 2004 har vært preget av lave renter nasjonalt og internasjonalt. Det norske aksjemarkedet har hatt en meget god utvikling i året som har gått, mens internasjonalt har det vært det vi kan kalle et normalt år. Året 2004 var også et bra år for kundene til Nordea Liv. Selskapet hadde god markedsmessig utvikling, særlig på innskuddsbasert pensjon, et forbedret omkostningsresultat og et godt finansresultat. Antall ansatte i Nordea Liv var 184. I den samlede liv- og linkvirksomheten var det 199 ansatte per , mot 196 ved inngangen til året. Virksomheten Nordea Livs strategi er å være en kvalitetsleverandør av tjenestepensjonsordninger; både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger, samt risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Innskuddsprodukter uten rentegaranti leveres i samarbeid med Nordea Link Norge som er ansvarlig for unit link produktene til Nordea i det norske markedet. Gjennom selskapet Nordea Aktuartjenester tilbyr Nordea konsulenttjenester innenfor NRSP beregninger. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder samt levere gode stabile resultater for kunder og eier. Virksomheten i Nordea Liv omfatter i hovedsak utvikling, salg og forvaltning av tradisjonelle produkter med garantert avkastning. Selskapets og kundenes midler forvaltes som en portefølje og plasseres i hovedsak i norske og internasjonale aksjer, rentepapirer, samt i eiendom i Norge. Selskapets hovedkontor er i Bergen og i tillegg har selskapet kontorer i Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Selskapet er representert i hele landet via Nordea Bank sine salgskontorer, via samarbeidet med Vesta Forsikring AS og gjennom internett. Kapitalforvaltningen omfatter i hovedsak plassering i aksjer, omløps- og anleggsobligasjoner, pengemarkedet og eiendom. Markedet Nordea Liv tilbyr kollektiv pensjonsforsikring til næringslivet med tilpasning til kundens behov innenfor ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonsordninger. Til individuelle kunder tilbys produkter for langsiktig sparing tilknyttet risikodekninger. Innskuddbaserte løsninger leveres i samarbeid med Nordea Link og gruppelivsforsikringer av Vesta Forsikring AS. Markedsføring og distribusjon foregår gjennom eget markedsapparat, i samarbeid med Nordea Bank, Vesta Forsikring og meglere. De totale forfalte premieinntektene for livselskapene knyttet til Finansnæringens Hovedorganisasjon økte i 2004 med 24,4% (7,6%) til MNOK (39.610). Nordea Livs samlede premieinntekter ble i 2004 MNOK (2.839). Brutto forfalt premie utgjorde MNOK (2.527) og overførte reserver MNOK 523 (407). 1

5 Nordea Livs totale markedsandel innen tradisjonell livs- og pensjonsforsikring, brutto forfalt premie (ekskl. gruppeliv og kontoprodukter), var i ,4% (7,6%). Markedsandelen innen kollektiv pensjonsforsikring var (ekskl. kommuner) 12,3 % basert på forfalt premie. I markedet for individuelle rente- og pensjonsforsikringer var Nordea Livs markedsandel 11,9% (10,1%) basert på forfalt premie. Nordea Liv har med utgangspunkt i Vesta Livs virksomhet videreutviklet sin sterke posisjon i bedriftskundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet (2.263) og av disse var 552 innskuddsordninger. I tillegg til kollektiv pensjonsforsikring tilbys alle typer personforsikringer i samarbeid med Vesta Forsikring. Nordea Liv har oppnådd meget god gjennomsnittlig avkastning på kundenes pensjonsmidler i perioden fra Vesta Liv startet i 1991 og frem til i dag. Gjennomsnittsrenten for de siste 5 år har vært 5,2%. Nordea Livs posisjon i privatkundemarkedet har i hovedsak sin basis i Norske Livs mangeårige virksomhet som ble fusjonert inn i Norske Liv ble startet i 1844 og var Norges eldste livsforsikringsselskap. Det ble i 2004 inngått (15.785) nye avtaler, og totalt består porteføljen av forsikringer. Kapitalforvaltning Nordea Livs forvaltningskapital var per MNOK (25.305), en økning på 5,1%. I løpet av 2004 økte eiendomsinvesteringene med MNOK til 17,6% av samlet forvaltningskapital. Porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall ble økt med 2,3 milliarder kroner til 39,1% av forvaltningskapitalen. I tillegg har selskapet inngått sikringsforretninger som sikrer deler av pengemarkedsporteføljen en avkastning på 5,5%. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management ASA. Selskapets kapitalavkastning eksklusiv endringer i kursreserver (kapitalavkastning I) i 2004 ble 6,6% (6,5%). Kapitalavkastningen inklusiv endringer i kursreserver (kapitalavkastning II) ble 5,9% (8,1%). Verdijustert totalavkastning (kapitalavkastning III) ble 6,3% (9,8%). Netto finansinntekter for Nordea Liv utgjorde MNOK (1.835). Aksjemarkedet har gitt meget god avkastning i Norge hvor Oslo Børs hadde en oppgang på over 38%. De internasjonale aksjemarkedene gav en avkastning på 11% målt ved MSCI World. Det lave rentenivået i Norge og internasjonalt er en stor utfordring for livsforsikringsbransjen og selskapet har av den grunn gjort flere disposisjoner som skal sikre kundene god avkastning også i årene som kommer. Nordea Liv inngikk på et tidlig tidspunkt flere sikringsforretninger. Disse binder avkastningen på deler av renteporteføljen på 5,5% i flere år fremover. I tillegg kommer porteføljen med anleggsobligasjoner, som har en løpetid på i overkant av 5 år og utgjør 39,1% av balansen og som i gjennomsnitt gir en avkastning på 5,4%. Selskapets eiendomsportefølje utgjør 17,6% av balansen, en økning på 3,4% poeng i forhold til Eiendommene har liten ledighet (4,6%) og høy løpende avkastning (7,8%). Avkastningen på selskapets aksjer i 2004 var 11,1% (18,8%). De norske aksjene hadde en avkastning på 28,3% (26,5%) og de utenlandske 3,0% (11,5%). Obligasjoner ga en avkastning på 5,6% (9,3%). Avkastningen på norske obligasjoner var 5,8% (9,7%) og på utenlandske obligasjoner 4,1% (5,3%). Eiendomsavkastningen utgjorde 8,2% (9,8%). 2

6 Kostnader Nordea Livs driftskostnader i 2004 utgjorde MNOK 304 (315). Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til forfalte premier, ble 11,8% (13,0%). Driftskostnader i forhold til forvaltningskapital ble 1,21% (1,30%). Selskapet har høy fokus på kostnader. Det arbeides videre med kostnadsreduksjoner og effektivisering av selskapet slik at man når kostnadsmessig balanse innenfor alle bransjer. Andre kostnader på MNOK 13 (25) er i sin helhet renter på selskapets ansvarlige lån som utgjør MNOK 390. Erstatninger De samlede erstatninger inkl. uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde i 2004 MNOK (1.889). Utbetalinger til de forsikrede var MNOK (1.206). Flytting fra selskapet utgjorde MNOK (638). Avsetninger Endring i forsikringsmessige avsetninger utgjorde MNOK (1.765) i år Reduksjonen skyldes i hovedsak mindre netto flytting i forhold til år Selskapet har som følge av oppsigelse av en reassuranseavtale styrket erstatningsavsetningene for egen regning innenfor individuelle uføreprodukter. Resultat og disponering Nordea Livs resultat av ordinær virksomhet (før overskuddsdeling) før skatt utgjorde MNOK 768 (321). Etter skatt ble resultatet MNOK 221 (95). Renteresultatet ble MNOK 791 (651). Risikoresultatet fra forsikringsvirksomheten ble MNOK 14 (28) og administrasjonsresultatet ble MNOK -35 (-76). Av overskuddet på MNOK 768 (321) ble kundene tildelt MNOK 480 (65% fra produkter med overskuddsdeling) (209) og eier MNOK 288 (112) før skatt. Den beregnede skattekostnaden utgjør MNOK 67. Årets overskudd MNOK 220,6 til eier etter skatt foreslås disponert som følger: MNOK Årets resultat 220,6 Til disposisjon 220,6 Disponeringer Til annen egenkapital -220,6 Sum disponeringer -220,6 Avkastning på forsikringstakernes fond (gjennomsnittsrenten) er 6,11% (6,55%). Den bokførte egenkapitalen i Nordea Liv består pr av annen egenkapital MNOK 625, overkursfond med MNOK 276 og aksjekapital med MNOK 680, til sammen MNOK

7 Balansen Bokført forvaltningskapital i Nordea Liv var pr MNOK (25.305). Sammensetningen av balansen er som vist nedenfor. Kapitaldekning og solvens Den bokførte egenkapitalen i Nordea Liv består per av annen egenkapital med MNOK 625, overkursfond med MNOK 276 og aksjekapital med MNOK 680, til sammen MNOK Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjorde MNOK Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 15,3% mens minstekravet er 8%. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 186%. Selskapet har i løpet av året hatt god likviditet og det har ikke vært nødvendig å tilføre selskapet ny kapital. Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, sikkerhetsfond, merverdier i omløpsmidler (kursreguleringsfond) og merverdier i anleggsmidler. Disse midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen pr utgjorde MNOK (2.760). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringstekniske avsetninger utgjør 12,6% (12,5%). Bufferkapitalen, dvs. selskapets netto ansvarlig kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8%, tilleggsavsetninger samt kursreserver omløp, var MNOK (1.141). Dette utgjør 5,3% målt mot forsikringstekniske avsetninger. 4

8 Styrets vurdering Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, basert på selskapets soliditet og forventet fremtidig inntjening. Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om virksomheten i Nordea Liv. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Risikoforhold Nordea Liv har både forsikringsmessig risiko og investeringsrisiko knyttet til sine aktivaplasseringer. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Styring av finansiell risiko gjennomføres med moderne analyseverktøy. Styret fastsetter rammene for kapitalforvaltningen. Disse utformes slik at både kursrisiko, renterisiko, kredittrisiko og valutarisiko blir vurdert, samtidig som lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens samt balansesammensetning blir ivaretatt. Organisasjon Antallet fast ansatte medarbeidere i Nordea Liv per var 184 (180). Samlet årsverkforbruk i 2004 var 182 (183). Nordea Liv har inngått avtaler med selskaper i og utenfor Nordea om kapitalforvaltning, distribusjon, IT og administrative tjenester. I 2004 hadde selskapet fire kontorer (Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø) i tillegg til hovedkontoret i Bergen. Tilgjengeligheten til Nordea Liv sine tjenester søkes stadig styrket gjennom effektiv utnyttelse av elektroniske tjenester. Pr har selskapet omorganisert sine kundestøtte funksjoner og samlet alle kundestøtte funksjoner uavhengig av bransjer i en egen kundestøttedivisjon. Dette for å optimalisere utnyttelsen av ressursen. Arbeidsmiljø Sykefraværet var på totalt dager (1.473 dager) i Dette utgjorde 3,7 % (3,2%) av total arbeidstid. Styret mener at Nordea Liv har et godt arbeidsmiljø og det ble ikke registrert alvorlige skader eller ulykker i Nordea Liv forurenser ikke det ytre miljø utover hva som kan sies å være normalt for den aktivitet selskapet driver. Selskapet driver utstrakt kildesortering av avfall. Ledelsen har avholdt regelmessige møter med tillitsvalgte for medarbeidere i organisasjonen og en rekke saker er blitt behandlet og løsninger er blitt forelagt berørte avdelinger. Selskapet gjennomfører årlig en medarbeiderundersøkelse (ESI) som følges opp med aktiviteter som bidrar til videreutvikling av selskapet. Likestilling Nordea Liv ønsker å tilrettelegge for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet uavhengig av kjønn, og arbeider for å gi kvinnelige ansatte større muligheter til å kvalifisere seg for nye oppgaver, blant annet gjennom interne lederutviklingsprogram og personlig karriereutvikling. Nordea Liv har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Kjønnsfordelingen blant selskapets ansatte var ved årsskiftet 53,6 prosent kvinner og 46,4 prosent menn. Gjennomsnittsalderen til medarbeiderne var 42,0 år og gjennomsnittlig tjenestetid i selskapet var 10,6 år. Ledelsen ønsker å rekruttere flere kvinner til de høyere 5

9 ledernivåene, og har gjort dette kjent i organisasjonen og via stillingsannonser. Andelen kvinner i ledende stillinger utgjør 41 prosent. Ledergruppen i Nordea Liv består av 2 kvinner og 6 menn. Arbeidstidsordninger i selskapet følger de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Selskapets har et eget likestillingsutvalg, hvor både Nordea Livs øverste ledelse og de tillitsvalgte er representert. Likestillingsutvalget inngår i Samarbeidsutvalget, som er samarbeidsorganet mellom ledelsen og de ansatte. Det utarbeides årlig en nøkkeltallsrapport som fungerer som styringsverktøy for Nordea Liv ledelsen. Denne inneholder sentrale data om aldersfordeling, ansiennitet, kjønn, lønn, turnover m.v. Styre og ledelse Styre i Nordea Liv består av 8 medlemmer hvorav 3 er kvinner (38%). I løpet av 2004 har Jens Galatius gått ut av styret og blitt erstattet med Christina Lage. I tillegg har styret blitt utvidet med ett medlem: Britta Burreau. Nordea Liv og Pensjon Norge (Nordea Liv og Nordea Link) blir ledet av Jørund Vandvik (adm. direktør). Helene Fagerheim som var leder av Privatkundedivisjonen, sluttet i løpet høsten Privatkundedivisjon samt Kundeservice bedrift og unit link ble slått sammen til en enhet pr. 1. januar 2005 til enheten Kundeservice ledet av Tor Olav Langeland. Ledelsen for øvrig i Nordea Liv og Pensjon Norge består av Leif Raanes (juridisk), Asgeir Sveen (distribusjon), Anne Marit Benterud (ansvarshavende aktuar/produktsjef), Bård Bjerkestrand (IT), Magny Øvrebø (finans) og Jørn Bj. Nøstdal (økonomi og administrasjon). 6

10 Fremtidsutsikter Det er gode vekst utsikter for liv og pensjon i årene som kommer både innenfor bedriftsmarkedet og personkundemarkedet. Innskuddsbasert pensjon er det området som det forventes størst vekst. Flere bedrifter vil tilby sine ansatte pensjonsordninger og flere privatpersoner forventes å etablere og utvide individuell pensjonssparing som supplement til folketrygden og eventuell pensjonsordning i arbeidsforholdet. Rammebetingelsene for pensjonssparing i private selskaper er i løpet av de siste årene forbedret gjennom nye lover og regler. Det er lagt til rette for at flere bedrifter kan tilby pensjon til sine ansatte ved etablering av innskuddsbaserte ordninger. Markedsføringen av innskuddsbaserte ordninger kommer i hovedsak til å bli rettet mot bedrifter som ikke har pensjonsordninger for sine ansatte. Innskuddsbasert pensjon tilbys av Nordea Liv i samarbeid med Nordea Link. Sparingen i den garanterte porteføljen foregår innenfor Nordea Liv, mens Nordea Link vil betjene sparing i porteføljer uten garanti. Ved eventuell tariffesting av foretakspensjon vil markedet ytterligere bli utvidet. I diskusjonen om organisering av det offentlige pensjonssystemet i fremtiden er fondering av folketrygdens forpliktelser et sentralt tema. Livsforsikringsbransjen vil i denne sammenheng kunne fremstå som en viktig leverandør av forvaltningstjenester. Det historisk lave rentenivået som vi opplever i Norge samt internasjonalt synes å vedvare lenger enn tidligere antatt. Selskapet er godt posisjonert for denne situasjonen. 39 prosent av forvaltningskapitalen er rentepapirer som er klassifisert som anlegg. Denne porteføljen vil i de neste årene gi en avkastning på 5,4%. I tillegg har selskapet en eiendomsportefølje på 17,6 prosent av forvaltningskapitalen. Eiendomsporteføljen har liten ledighet (4,6%) og gir en løpende avkastning i overkant av 7 prosent og snitt gjenværende leietid er 6 år. I tillegg har selskapet 24,9 prosent i rentebærende papirer med kort durasjon og liten rente risiko. Selskapet er godt posisjonert for et vedvarende lavt rentenivå samt for en renteoppgang når den måtte komme. Selskapet er godt kapitalisert og har en tilfredsstillende bufferkapital som gjør det mulig å øke eksponeringen i områder med høyere avkastning. Disse forhold samt at Nordea Liv er en del av Nordens største finanskonsern, Nordea, gjør at livsforsikringsvirksomheten vil ha tilstrekkelig evne til å stå imot et lavt rentenivå samt svingninger i finansmarkedet i tiden fremover. Nordea Liv har etter fusjonen mellom Vesta Liv og Norske Liv ( ) arbeidet med en rekke prosjekter for å samordne virksomheten på en effektiv måte. Antall årsverk i det samlede livselskapet er blitt redusert med 50 (20%). Kostnadene er i løpet av årene også blitt betydelig redusert. Omkostningsresultatet for privatbransjen er nå i balanse etter flere år med underskudd og det arbeides med effektiviseringstiltak og kostnadsredusernede tiltak i organisasjonen for å få balanse i omkostningsresultatene for kollektiv. For årene som kommer vil selskapet fortsatt arbeide med å effektivisere prosesser og tilpasse virksomheten til de rammebetingelser som til enhver tid gjelder. Nordea Liv har et kompetansesenter for individuell pensjon som er lokalisert i Oslo og et kompetansesenter for tjenestepensjon som er lokalisert i Bergen. Strategi Nordea Liv vil videreføre strategien som kvalitetsleverandør av tjenestepensjons-ordninger; både innskudds- og ytelses-baserte. Tjenestene skal markedsføres offensivt i samarbeid med Vesta Forsikring AS sitt salgsapparat for skadeforsikring, Nordea Bank sitt distribusjonsnett til næringsliv, samt med meglere. I privatkundemarkedet vil Nordea Liv tilby risikoforsikringer og spareforsikringer gjennom Nordea Bank sitt distribusjonsnett til privatkunder og salgsorganisasjonen i Vesta Forsikring AS. Nordea Liv har som følge av fusjon mellom to 7

11 selskaper med ulik markedsfokus ytterligere forsterket posisjonen som utfordrer i det norske livs- og pensjonsforsikringsmarkedet. Gjennom samarbeidet med Nordea Bank, Vesta Forsikring AS samt meglere har selskapet en sterk og kompetent distribusjonskraft. Selskapet har gode produkter og tidsmessige teknologiske løsninger, og kan vise til konkurransedyktig avkastning og god oppfølging av kundene. Selskapet har som langsiktig mål å oppnå en markedsandel på 20 % innenfor sine produktområder. Nordea Liv har vurdert satsing på tjenestepensjon i kommunemarkedet, men har valgt å konsentrere innsats og ressurser om det private tjenestepensjonsmarkedet. Denne strategien kommer til å bli videreført. De private selskapene som har engasjert seg i kommunemarkedet står overfor betydelige utfordringer for å tilpasse sine produkter til bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler. Nordea Liv sine midler blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management som totalt forvalter 130 milliarder euro. Nordea Liv har i 2004 foretatt en rekke tilpasninger på balansen slik at selskapet skal sikre kundene avkastning godt over rentegarantien i et lavrentescenario i årene fremover. Selskapet kommer til å videreføre en forvaltningsstrategi basert på langsiktig og god avkastning med relativt lav risiko. Utsiktene for år 2005 Det forventes fortsatt turbulente finansmarkeder i tiden fremover. Rentenivået i USA er stigende, Europa og i Norge er på et historisk lavt nivå. Sentralbanken har så langt i år 2005 valgt å holde renten uendret. Det forventes fortsatt at renten i Norge vil bli satt opp i løpet av 2005 men tidspunktet for økningen er bl.a. avhengig av om Norges Banks ser muligheten for å nå inflasjonsmålet på 2,5% innenfor sin tidshorisont. Spreaden som den norske renten har hatt mot rentene i euroland finnes ikke lenger. Dette gir livbransjen nye utfordringer sett i lys av rentegarantien som selskapene har ovenfor kundene. Utviklingen i finansmarkedet i år 2005 vil kunne påvirke etterspørselen etter liv- og pensjonsprodukter. I tillegg vil mediaoppmerksomhet rundt både pensjonskommisjonens og banklovkommisjonens arbeid gi et viktig bidrag til folkeopplysningen vedrørende pensjon. Styret mener at kunnskapsnivået i det norske markedet vokser, og at Nordeas budskap om å tenke langsiktig i økende grad blir lagt til grunn av kundene. Myndighetene har satt pensjon på dagsorden for å vurdere hvordan folketrygden kan finansieres i fremtiden. Dette kan innebære fondering av deler av folketrygden på lignende måte som det er gjort i Sverige. Dette vil gi livbransjen nye utfordringer og muligheter. I tillegg forventes det at arbeidstakerorganisasjonene fastholder kravet om obligatoriske pensjonsordninger utenom folketrygden for de ansatte i lønnsforhandlingene. Nordea Livs konkurransemessige utgangspunkt vurderes som meget godt. Stor arbeidsinnsats og lojal oppslutning fra erfarne og kompetente medarbeidere er en vesentlig årsak til dette. Styret uttrykker sin takk til alle som har bidratt til selskapets fremgang i et krevende år. 8

12 Disponering av årets resultat Driftsresultatet for Nordea Liv ble på MNOK 767,7. Styret foreslår følgende disponering av årets resultat: Disponering i mill. kroner Totalt Til eier Til kunder % til kunder Resultat for produkter uten overskuddsdeling 28,8 28,8 Resultat for produkter med overskuddsdeling 738,9 258,6 480,3 65 % Totalt 767,7 287,4 480,3 Foreslått disponering av resultat til eier Skatt 66,8 Konsernbidrag 0 Utbytte 0 Annen egenkapital 220,6 9

13 NORDEA LIV TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING (Del 1 av 2) Beløp i mill kr. Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 2/ Avgitte gjenforsikringspremier 2 (57) (95) Sum premieinntekter for egen regning Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra andre finansielle eiendeler Inntekter fra foretak i samme konsern Inntekter fra bygninger og andre faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler enn bygninger og faste eiendommer Verdiregulering av bygninger og andre faste eiendommer 2 0 Urealiserte gevinster, og reversering av urealiserte tap, på finansielle omløpsmidler Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum inntekter fra finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger i livsforsikring Utbetalte erstatninger Brutto (1.183) (1.259) -Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger 0 0 Brutto (56) (39) -Gjenforsikringsandel (59) (6) Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 4 (1.219) (638) Sum erstatninger for egen regning 2 (2.491) (1.889) Endring i forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring m.v. Endringer i premiereserve i forsikringsfondet Til (fra) premiereserve i forsikringsfondet (brutto) (1.255) (1.615) -Gjenforsikringsandel 1 0 Garanterte renter til premiefond og pensjonsreguleringsfond (31) (31) Endring i tilleggsavsetninger i forsikringsfondet Årets tilleggsavsetning 0 (115) Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 13 2 Endringer i tillegsavsetninger i forsikringsfondet (8) (2) Andre forsikringsmessige avsetninger, etter fradrag for gjenforsikringsandelen Til/fra sikkerhetsfond 1 (2) Til/fra tekniske avsetninger vedr. skadeforsikring (5) (2) Sum endring i forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring mv. for egen regning 2 (1.284) (1.765) 10

14 NORDEA LIV TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING (Del 2 av 2) Beløp i mill kr. Note Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader 6 (123) (126) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring (188) (207) - Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler 7 18 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning 2 (304) (315) Kostnader knyttet til finansielle eiendeler 2 Adm.kostnader knyttet til finansielle eiendeler, herunder rentekostnader Adm. kostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer (3) (2) Adm. kostnader knyttet til andre finansielle eiendeler (16) (12) Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler (30) (40) Urealisert tap, og reversering av urealiserte gevinster, på finansielle omløpsmidler (158) (1) Nedskrivning av andre finansielle eiendeler 0 (38) Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler (377) (278) Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler 2 (584) (371) Andre forsikringsrelaterte kostnader 2 (20) (10) (Til) / fra kursreguleringsfond (365) Forsikringsteknisk resultat Fra tilleggsavsetninger i forsikringsfondet til dekning av renteunderskudd Midler tilført forsikringskunder Overføring til premiereserve i forsikringsfondet (255) (116) Overføring til premiefond og pensjonsreguleringsfond i forsikringsfondet (225) (93) Sum midler tilført forsikringskunder (480) (209) Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring IKKE-TEKNISK REGNSKAP Andre kostnader 2 (13) (25) Ekstraordinære inntekter 0 0 Skattekostnad 23 (67) (17) ÅRSRESULTAT Overføringer og disponeringer Disponeringer Avgitt konsernbidrag 0 (95) Overført til / fra annen egenkapital 16 (221) 0 Sum disponeringer (221) (95) 11

15 NORDEA LIV EIENDELER Beløp i mill kr. Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle eiendeler Bygninger og andre faste eiendommer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Obligasjoner som holdes til forfall Pantelån Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Plasseringer hos kredittinstitusjoner Finansielle derivater Andre finansielle omløpsmidler Sum finansielle eiendeler Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Forsikringstakere Fordringer vedr. gjenforsikringsforretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Varige driftsmidler, unntatt bygninger og andre faste eiendommer Kasse, bank Pensjonsmidler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke innbetalte leieinntekter og renter m.v Sum forskuddsbetalte kostnader og ikke opptjente inntekter SUM EIENDELER

16 NORDEA LIV EGENKAPITAL OG GJELD Beløp i mill kr. Note Innskutt egenkapital Selskapskapital Aksjekapital 15, Overkursfond Sum innskutt egenkapital (A) Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital (B) Sum egenkapital (A+B) Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital 0 75 Sum ansvarlig lånekapital Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger Avsetning til forsikringsfond Premiereserve 1 Brutto Gjenforsikringsandel (32) (31) Tilleggsavsetninger Premiefond og pensjonsreguleringsfond Erstatningsavsetning Brutto Gjenforsikringsandel (87) (146) Andre tekniske avsetninger 13 8 Sum avsetninger til forsikringsfond for egen regning Sikkerhetsfondsavsetninger Sum forsikringsmessige avsetninger for egen regning Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 7 7 Gjeld Gjeld i forbindelse med direkte forsikring Gjeld i forbindelse med gjenforsikring Annen gjeld Sum gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen,

17 GENERELT Regnskapene er satt opp i samsvar med regnskapslov, forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper samt god regnskapsskikk. Andeler i andre selskaper Selskaper i konsernet eier enkelte eiendommer (100%) via ulike selskapsformer (AS, ANS, DA). Regnskapsmessig blir disse behandlet som eiendommer og inngår således i de samme poster i regnskapet. Andre selskaper med eierandel over 50% eller bestemmende innflytelse er vurdert etter egenkapitalmetoden. FINANSIELLE EIENDELER Verdivurdering av finansielle omløpsmidler Finansielle omløpsmidler (aksjer, obligasjoner og finansielle derivater) er, etter forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, vurdert til virkelig verdi. For norske aksjer er virkelig verdi fastsatt til sluttkurs på Oslo Børs siste handledag i året og markedskurser (siste omsetning/kjøpskurs) for utenlandske børsnoterte aksjer. Markedsverdi for øvrige aksjer fastsettes etter en verdivurdering basert på tilgjengelig informasjon. Obligasjoner klassifisert som omløpsmidler er verdsatt til siste kjente omsetningskurs. For obligasjoner hvor det ikke foreligger omsetningskurs, beregnes kursen ut fra avkastningskurven for respektiv sektor. Obligasjoner som holdes til forfall Obligasjoner med hensikt å bli holdt til forfall klassifisers som anleggsmidler. Obligasjonene er verdsatt til kostpris på anskaffelsestidspunktet. Over/underkurs ved anskaffelse fordeles over resterende løpetid frem til obligasjonens forfall. Resultatføring av periodisering av over/underkurs skjer under posten kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler. Andre finansielle eiendeler Andre finansielle eiendeler som ikke inngår i en handelsportefølje, er vurdert til kostpris. Nedskriving er foretatt dersom eiendeler er utsatt for verdifall som ikke er forbigående. Finansielle derivater Nordea Liv benytter forskjellige finansielle instrumenter i den normale verdipapirvirksomheten og som styring av selskapets valuta- og renteeksponering. Aksjeopsjoner Opsjonspremien blir balanseført når avtalen blir inngått og ført i resultatet på det tidspunkt opsjonen utløper eller realiseres. Fremtidige renteavtaler (FRA) FRA-kontrakter balanseføres til markedsverdi på balansedagen. Rentefutures Rentefutures blir daglig avregnet mot bankkonto og løpende resultatført ved utløp/realisjon. Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter benyttes i porteføljestyringen av utenlandske verdipapirer og forsikringstekniske avsetninger i utenlandsk valuta. Valutaterminkontrakter vurderes til markedsverdi. Terminpremien periodiseres og kostnadsføres løpende. 14

18 Omregning av utenlandsk valuta Balanseposter omregnes til balansedagens kurs, mens resultatposter omregnes til kursene på transaksjonstidspunktet. Fast eiendom og andre driftsmidler Eiendomsporteføljen eies i all hovedsak direkte eller 100% via ansvarlige selskaper eller AS. Eiendommer eiet av Liv-selskaper er bokført iht. markedsverdi beregnet etter regler gitt i forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Endring i markedsverdi resultatføres og inngår i det bokførte resultat. Verdivurdering knyttet til eiendommenes virkelige verdi er basert på neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer knyttet til hver enkelt eiendom hensyntatt de spesielle forhold forbundet med den enkelte eiendom. Driftsmidler inklusiv eiendommer avskrives lineært over antatt levetid, med unntak av eiendommer eid av Livselskaper, som ikke avskrives. Egenutviklet programvare er klassifisert som immaterielle eiendeler i balansen. Aktivering foretas når krav til aktivering er oppfylt. Balanseført verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. DIVERSE Skatt Beregning av utsatt skatt i resultat og balanse er foretatt på grunnlag av foreløpig norsk regnskapsstandard for resultatskatt, utgitt av Norsk Regnskapsstiftelse (NRS). Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av netto midlertidige forskjeller (etter utligning) mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring og fremførbar godtgjørelse. Beregning av utsatt skatt kan endres på konsernnivå på grunn av utvidede utlignings-muligheter innen et konsern som har adgang til å gi konsernbidrag. Netto utsatt skattefordel/skatt er oppført i balansen. Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Pensjonsforpliktelser/pensjonskostnader Pensjonsordningene for egne ansatte behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden vil selskapets pensjonsordninger behandles som ytelsesplaner. Nordea Liv har finansiert sine pensjonsordninger ved fondsopplegg (kollektiv pensjonsordning) og direkte over drift (se egen note). Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Pensjonsmidlene er investert etter de generelle retningslinjer som gjelder for livsforsikringsselskaper. Ved måling av de påløpte pensjonsforpliktelsene benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Resultatmessig føres pensjonskostnader under driftskostnader. Avvik fra estimerte og balanseførte netto pensjonsforpliktelser amortiseres over gjennomsnitlig gjenværende kontraktstid. Tilsvarende gjelder planendringseffekter. Det avsettes ikke arbeidsgiveravgift på netto pensjonsmidler. Ansvarlig lånekapital Den ansvarlige lånekapitalen er gitt i norske kroner. Rentekostnader på for de ansvarlige lånene er resultatført som andre kostnader i ikke-teknisk regnskap. Gjenforsikringsdepoter På mottatt gjenforsikring avsetter enkelte gjenforsikringsselskaper kontantdepoter (Gjenforsikringsdepoter) tilsvarende utestående skadereserver. Kontantdepotene reduseres eller økes i takt med endring i utestående skadereserver. Gjenforsikringsdepoter bokføres som fordring i balansen. 15

19 Kostnads- og inntektsføringsprinsippet Forsikringspremier og erstatninger inntekts-/kostnadsføres med de beløp som forfaller i året. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Realiserte tap/gevinster ved salg av verdipapirer beregnes med utgangspunkt i FIFO-prinsippet ( First in, First out ) for angjeldende papir. Aksjeutbytte inntektsføres når det er besluttet av generalforsamling. Overføring av premiereserve (flytting) i livsforsikring Flytting i livsforsikring fremkommer av regnskapslinjene overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser, og overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser. Kostnads-/inntektsføring skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven i forsikringsfondet tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under posten tilleggsavsetninger under endringer i forsikringsmessige avsetninger. LIVSFORSIKRING Forsikringsmessige avsetninger Premiereserve er summen av de beløp som er spart opp for hver forsikring i henhold til premiegrunnlaget, for å sikre fremtidige forsikringsmessige forpliktelser. Premiefondet er et fond som opprettes i tilknytning til egen pensjonsforsikring eller tjenestepensjonsordning. Premiefondet primære oppgave er å kunne dekke årlig premie. Pensjonsreguleringsfond kan opprettes i tilknytning til kolletiv pensjonsforsikring. Fondet benyttes til å regulere pensjonsytelsene. Sikkerhetsfond er en lovbestemt avsetning for å møte upåregnelige tap ved forsikringsvirksomheten. Tilleggsavsetninger er en betinget kundetildelt avsetning som inngår i forsikringsfondet. Avsetningene foretas etter retningslinjer fra Kredittilsynet for å styrke soliditeten i livselskapene. Administrasjonsavsetning er en lovbestemt avsetning innen kollektiv rente- og pensjonsforsikring, til dekning av fremtidige kostnader for fullt betalte forsikringer. Administrasjonsavsetningen inngår i premiereserven i balansen. Kursreguleringsfond er avsetning for eventuelle merverdier utover kostpris på finansielle omløpsmidler. Dette inkluderer aksjer, obligasjoner og tilhørende derivater samt urealisert gevinst/tap på valutaterminkontrakter på balansedagen. 16

20 1 Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Beløp i mill. kr. Individuell kapitalforsikring Individuell renteog pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Kollektiv renteog pensjonsforsikring Ulykkes- og yrkesskadeforsikring Sum Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie- og pensjonsreguleringsfond Erstatningsreserve Andre tekniske avsetninger Sum forsikringsfond Sikkerhetsfond Forsikringsmessige avsetninger Resultat i livsforsikring Beløp i mill. kr. Individuell kapitalforsikring Individuell renteog pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Kollektiv renteog pensjonsforsikring Ulykkes- og yrkesskadeforsikring Sum Terminpremie Engangspremie Sum forfalte premier brutto Overføring av premiereserver fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Avgitte gjenforsikringspremier Sum premieinntekter for egen regning Sum inntekter fra finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Gjenkjøp Sum utbetalte erstatninger brutto Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger for egen regning Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserver til andre Sum erstatninger for egen regning Endring i forsikringsmessige avsetninger m.v. for egen regning Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Resultat av teknisk regnskap før særlige avsetninger Sum midler tilført forsikringskunder Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring Andre kostnader Skattekostnad Årsresultat Av resultat til fordeling utgjør skattekostnaden 9%. Overført til annen egenkapital, MNOK 221, utgjør 30% av resultat til fordeling Nytegninger siste 5 år * Sum * Inkl. overførte reserver Disponering i mill. kroner Totalt Til eier Til kunder % til kunder Resultat for produkter uten overskuddsdeling Resultat for produkter med overskuddsdeling % Totalt Disponering av resultat til eier Skatt 67 Konsernbidrag 0 Utbytte 0 Anenn egenkapital

21 3 Resultatanalyse pr bransje Beløp i mill. kr. Individuell kapital Individuell renteforsikring og pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Kollektiv renteog pensjonsforsikring Ulykkes- og yrkesskadeforsikring Sum Risikopremie Erstatninger og endr.avsetn Risikoresultat Omkostningsbidrag før reass Kostnader Omkostningsresultat Driftsresultat før finans Finansinntekter Garantert rente m.m Finansresultat Endring i premiereserve / sikkerhetsfond / sikkerhetsavs Resultat før disponeringer Midler til kunder, mv Skatt Resultat til eier Total overførte og mottatte midler livsforsikring Mottatte midler Avgitte midler Netto mottatte/ Beløp i mill. kr. avgitte midler Overføring av reserver Tilleggsavsetninger/kursreserver Netto overføringer over resultatregnskapet Premiefond individual Premiefond kollektiv Pensjonsreguleringsfond Netto overføringer direkte i balansen Totalt mottatte/avgitte midler Privat Mottatt Avgitt Netto Antall kontrakter Årlig premievolum Kollektiv Mottatt Avgitt Netto Antall kontrakter Årlig premievolum

22 5 Kapitalavkastning Snitt 5 år Kapitalavkastning I 6,55 % 6,47 % -0,45 % 4,52 % 7,68 % 4,95 % Kapitalavkastning II 5,87 % 8,08 % -0,45 % 3,30 % 4,32 % 4,22 % Gjennomsnittsrente 6,11 % 6,55 % 0,53 % 5,54 % 7,38 % 5,22 % Definisjoner: Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler 6 Salgskostnader Beløp i mill. kr Personalkostnader Provisjoner Andre salgskostnader Sum salgskostnader Beløp i mill. kr. Aksjekapital Eierandel / stemmeandel Anskaffelseskost Bokført verdi Tilgang/ avgang 7 Aksjer i datterselskaper Selskapets navn Forretningskontor Overføringer Resultat Årets opp / (ned) skriving Bokført verdi Akkumulert opp / (ned) skriving Nordea Liv Norge Eiendom Bergen AS Bergen 1,0 100 % Sirius Nordea AS Bergen 1,1 100 % Sum aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskaper klassifisert som eiendom Nordea Liv Eiendom Norge AS Bergen 2,6 100 % ,0 3 0,0 Lilleakerveien 2A Bergen 35,0 100 % , ,5 Lilleakerveien 2B1 Bergen 20,0 100 % ,5 40-2,9 Lilleakerveien 2B2 Bergen 25,0 100 % , ,3 Lilleakerveien 2C Bergen 100,0 100 % , ,9 Lilleakerveien 2D Bergen 100,0 100 % , ,4 Lilleakerveien 2E Bergen 1,0 100 % ,0 6 0,0 Lilleakerveien 2F Bergen 25,0 100 % ,0 89 4,3 Åsane Senter Holding AS Bergen 16,5 100 % , ,6 Munchsgate 5B AS Bergen 2,0 100 % ,0 90 0,1 Fjeldbo Næringspark AS Bergen 0,3 100 % ,0 83 6,4 Stoa Vest AS Bergen 0,1 100 % ,0 0 0,0 Bransjesenteret Gardermoen 0 Næringspark AS Bergen 2,1 100 % ,3 60-8,7 Strømsveien 102 AS Bergen 0,1 100 % , ,1 Arbeidskapital Eiendoms-AS Sum aksjer i datterselskaper klassifisert som eiendom Se note 11 for informasjon om eiendom 19

23 8 Aksjer Beløp i mill kr. Norske aksjer Ansk.- kost Virkelig verdi Finansinstitusjoner DnB NOR ASA 39,8 49,8 Storebrand 11,8 15,0 Øvrige Aker Kværner 9,6 11,5 Art Of Taste 0,6 0,1 Axxessit 8,8 2,8 Bjørge Gruppen 4,2 3,5 Data Invest AS 1,4 1,7 Diagenic 6,0 2,6 Dispence 1,2 0,0 Edb Business Partners 8,9 9,4 Ekornes 2,1 1,9 Eltek 2,2 2,3 Ementor 2,0 1,9 Fast Search And Transfer 2,2 2,2 Fjord Line 16,0 13,1 Fjord Seafood 4,6 4,2 Fred. Olsen Energy 2,3 2,6 Gresvig 3,4 4,7 Holmen Forvaltning 0,3 0,1 Hoyteknologisenteret 9,2 11,2 Hugin 9,3 0,7 Kongsberg Gruppen 1,2 1,4 Kverneland Gruppen 5,9 5,8 Luxo 11,0 5,4 Marine Farms 6,5 1,9 Minox Technology 2,3 0,0 Nextgentel Holding 2,0 2,7 Nordic Semiconductor 2,5 3,2 Norsk Hydro 48,2 64,1 Norske Skogindustrier Common 22,9 24,2 Ocean Rig ASA 1,5 1,5 Orkla A 41,0 50,3 Oslo Bors Holding 13,7 29,6 Otrum Electronics 18,0 10,3 Oyrane Eiendom 12,3 12,3 Petroleum Geo-Services 8,9 11,0 Petrolia Drilling 2,1 3,1 Prosafe 11,2 13,3 Qubus Hotel Holding 27,0 9,7 Rica Hotels 7,8 20,6 Sas 5,3 4,9 Schibsted-Gruppen 3,7 4,9 Statoil 43,3 46,5 Tandberg 11,1 15,1 Tandberg Television 8,2 9,0 Telenor 39,8 48,7 Tgs-Nopec Geophysical Company 2,2 2,8 Tomra Systems 13,0 15,0 Tordenskjold ASA 10,0 0,4 Traconi 0,2 0,2 Vika Industrier 6,0 2,3 Wilh.Wilhelmsen A 4,1 4,6 Yara International 11,0 13,1 Sum norske aksjer 549,7 579,2 Andel børsnotert (målt ved virkelig verdi) 79% 84 % 20

24 8 Aksjer, forts. Beløp i mill kr. Utenlandske aksjer Ansk.- kost Virkelig verdi Finansinstitusjoner Alleanza Assicuraz 15,9 17,8 Allied Irish Banks 8,4 10,2 Axa 16,1 16,3 Banco Santander Central Hispano 15,8 17,3 Citigroup 45,9 44,7 Dexia 21,4 24,8 Jafco 1,1 1,3 Kookmin Bank Adr 25,1 24,3 Merrill Lynch 49,6 50,2 Mitsubishi Tokyo Financial 36,1 36,1 Mitsui Fudosan 1,7 1,6 Nissin Co 0,4 0,4 Nomura Holdings 36,3 37,1 Otp Bank Sponsored Gdr 15,7 21,6 Promise 0,4 0,4 Prudential 19,1 18,1 Swiss Re-Reg 10,7 10,3 Ubs Ag Registered 19,6 21,6 Ufj Holdings 1,3 1,7 Unibanco Uniao Gdr 15,3 18,8 Wachovia 10,8 10,7 Wells Fargo & Co 35,3 34,7 Øvrige Abbott Laboratories 35,3 36,5 Adecco -Reg 14,3 12,5 Adidas-Salomon 12,4 14,7 Alltel Corporation 34,9 36,7 Applera Corp- Applied Biosys 17,7 16,6 Applied Materials 119,8 105,4 Arm Holdings 4,2 4,3 Atlas Copco A 10,7 11,7 Au Optronics Adr 9,8 9,2 Bandai 1,0 0,8 Bayerische Motoren Werke Bmw 12,9 12,0 Bea Systems 14,4 14,1 Boc Group Ord 10,7 10,6 Bombardier Inc.Sub Vt B 4,8 5,3 British Sky Broadcast 25,5 21,9 Canon 1,8 1,7 Carnival A 26,2 36,0 Cendant 33,3 32,2 Coca-Cola 15,4 12,2 Create SD 0,3 0,3 Cvs 26,7 27,3 Cyco.net 1,1 0,2 Dassault Systemes 4,6 4,9 Diageo Ord 11,2 11,7 Digital Theater Systems Inc 5,7 4,0 East Japan Railway 39,4 38,6 Ecolab 10,6 11,7 Emi Group Ord 12,6 15,1 Ericsson(L.M.)Tel B 15,8 16,4 Exel 6,1 5,7 Fast Retailing 1,8 1,6 Fresenius Pref 4,6 5,9 Frontline 0,3 1,6 Fujitsu 1,3 1,1 Furniture Brands Intl 11,4 9,2 21

25 8 Aksjer, forts. Beløp i mill kr. Ansk.- kost Virkelig verdi General Electric Co. America 54,9 56,5 Glaxosmithkline 48,2 47,8 Gramineer Intl 0,0 0,0 Grupo Televisa Gdr 14,6 20,9 Hitachi 1,9 1,8 Holcim 15,1 15,6 Home Depot 26,5 28,4 Honda Motor 15,0 16,2 Honeywell Intl 29,4 29,7 Hoya 18,2 20,9 Inco 11,1 12,4 International Business Machines 25,6 23,5 Ito-Yokado 20,2 20,8 J S Group Corporation 1,6 1,2 Johnson Matthey Ord 5,1 5,3 J-Power - Electric Power Development 2,6 2,6 Kaneka 8,1 10,5 Kla Tencor 14,2 11,6 Lamar Advertising 23,9 22,6 Lilly Eli & Co 32,5 31,8 Manpower 9,0 8,7 Medtronic 11,1 9,9 Microsoft 16,4 14,9 Minebea 1,7 1,4 Mitsubishi 29,8 34,8 Murata Manufacturing 1,2 1,1 Nabors Industries 23,8 27,4 National Oilwell 4,9 4,8 Nestle Reg 13,8 13,0 Ngk Insulators 1,5 1,6 Nikon Group 18,2 21,0 Nippon Tel & Tel 1,1 0,9 Nissan Motor 2,3 2,0 Nokia 29,2 24,8 Novartis -R- 41,1 41,3 Ntt.Docomo 29,5 29,3 Omnicom Group 33,2 33,1 Pepsico 22,0 21,1 Pfizer 55,6 56,1 Philips Electronics 10,6 9,7 Praxair 18,4 19,4 Ricoh 0,7 0,6 Royal Caribbean Cruises 14,2 20,7 Royal Numico N.V 6,2 8,0 Samsung Electr.Gdr 0,5 (Non Voting) 44,9 45,7 Sanix Incorporated 0,3 0,3 Schlumberger 37,7 42,1 Secom 28,9 26,1 Segami Medics 0,4 0,3 Sharp 3,0 3,1 Shin-Etsu Chemical 1,9 2,0 Ship Finance Intl Ltd-W/I 0,0 0,4 Siemens Namens Aktien 11,7 12,3 Sony 0,9 0,8 Stolt Offshore 3,4 6,1 Stolt-Nielsen 6,9 11,9 Suncor Energy 26,1 36,6 Taiwan Semiconductor Adr 12,5 11,0 Takeda Chemical Industries 3,6 3,6 Tiffany And Co 21,3 20,2 Tokyo Electric Power 4,3 4,1 Total 22,3 25,3 Toyota Motor 4,4 4,0 Tractor Supply 10,1 8,5 Trend Micro 1,4 1,6 22

26 8 Aksjer, forts. Beløp i mill kr. Ansk.- kost Virkelig verdi Ushio Electric 6,9 7,1 Varco International 4,9 5,0 Vivendi Universal 4,1 4,1 Volvo B 25,9 25,6 Weight Watchers Intl 6,9 6,1 Wpp Group Ord 15,9 15,8 Wrigley (Wm) Jr Npv 6,7 6,6 Yamanouchi Pharmaceutical 1,0 1,1 Sum utenlandske aksjer 2.043, ,9 Andel børsnotert (målt ved virkelig verdi) 100% 100 % Aksjefond Alliance Venture 6,2 5,1 Anchor Secondary 2,4 1,9 DB Equity Opportunities Limited G 14,0 13,5 Energivekst 13,6 10,9 Fairfield Sentry 21,3 21,0 Four Seasons Venture Iii 0,6 0,0 Fsn Capital Limited Partnership I 9,6 8,5 Futuris 22,0 28,3 Headstart Fund 0,7 0,7 Holberg Norden 105,0 168,3 Icon Capital I 2,8 3,1 Industrifinans SMB III 12,4 4,4 Marathon Global Convertible Funds 1,4 1,3 Marin Vekst 15,0 13,7 Millenium Intl Class F Series 01a 22,3 23,7 Nordea Thematic Fund Of Funds I 26,9 27,2 Nordic Capital Partners Ii 15,9 7,3 Nordic Capital Partners Iv 11,4 11,0 Norges Investor III A 1,0 1,3 Norges Investor III B 9,5 13,3 Norges Investor Long Short 6,9 6,7 Norgesinvestor Value 23,0 23,6 Northzone III 5,9 4,6 Northzone IV 8,0 6,4 RCP V Co-invest 4,3 3,9 Reiten & Co Capital Partners V 21,0 28,7 RMF ARS II - Class A 36,0 29,9 RMF Diversified - Class C 42,1 40,5 RMF Top Twenty II - Class VV1 84,2 84,1 Sarsia Innovation 9,3 7,6 Sf Holding 14,3 2,0 Teknoinvest VIII (GP) 0,2 0,2 Teknoinvest VIII KS 2,2 2,2 Thames River Kingsway Fund Class A 31,0 35,9 West Side Offshore Partners 0,3 0,3 Zulauf Europe EUR ltd. Fund Class Z 16,3 21,0 Sum aksjefond 619,1 661,9 Sum aksjer 3.212, ,1 Risikoprofil 2004 Tracking error Benchmark Norske aksjer 2,11 % OSEBX Utenlandske aksjer 5,74 % MSCI World Tracking error: Tracking error er det annualiserte standardavviket av differansen mellom portefølje- og benchmarkavkastning. Det er således et mål på hvor stor risiko som er tatt relativt til benchmarkindeks. Benchmark for norske aksjer er Totalindeksen (OSEBX). Grunnlaget for beregningen er ukentlige avkastningstall. Tracking error for 2003 er representativt for den relative risiko også ved årsskiftet. 23

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2002

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2002 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2002 Nøkkeltall 1998-2002 Nordea Liv 1998 1999 2000 2001 2002 ( Tall i mill. NOK) Forvaltningskapital 18 524 20 961 22 087 22 962 22 881 Årlig

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer