Felles nasjonalt tilsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles nasjonalt tilsyn"

Transkript

1 Felles nasjonalt tilsyn

2 Tilsynstema Tilsynsprosessen Innledning Gjennomgang av regelverket Egenvurderingsskjema, hva og hvordan

3 Felles Nasjonalt Tilsyn (FNT) Alle fylkene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er Utdanningsdirektoratet har overordnet ansvar og Fylkesmannen gjennomfører tilsynet Målet er å bidra til god regeletterlevelse

4 Felles del Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Spesiell del Forvaltningskompetanse Spesiell del Skolebasert vurdering

5 VIRKEMIDDEL Varsel om tilsyn Egenvurdering Egenvurdering Tilsyn Veiledning Erfaringsspredning TIDSPERSPEKTIV

6 Veileder Egenvurderingsskjema Presentasjon

7 Gangen i tilsynet Varsel om tilsyn Formøte Tilsyn Egenvurdering Forhåndsvarsel/ Sluttmøte Frist for retting Pålegg/ Avslutning

8 Skoleeiers ansvar Mange av pliktene er rettet mot skolen Det er likevel alltid skoleeieren som har det overordnede ansvaret Skoleeier må ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter blir oppfylt, jf. opplæringsloven 13-10

9 Myndighet og delegering Skoleeier kan delegere sin myndighet til å fatte enkeltvedtak til rektor. Delegeringen må alltid være forsvarlig. Det betyr at skoleeieren må sikre at rektor har den nødvendige kompetansen til å fatte enkeltvedtak.

10 Tilsyn oppfølging av skoleeier I siste del av FNT vil Fylkesmannen gjennomføre tilsyn med skoleeier. Undersøke hvordan skoleeier har fulgt opp skolene, jf oppl knyttet til de 3 områdene i første fase av tilsynet.

11 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

12 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Denne delen av tilsynet omfatter 4 deler: Skolens arbeid med opplæringen i fag lokalt arbeid med LK06 og individuelle opplæringsplaner Individuell underveisvurdering i fag krav til organisering og innhold, halvårsvurdering i fag og vurdering av tilfredsstillende utbytte Spesialundervisning lærers meldeplikt Særskilt språkopplæring vurdering av retten til særskilt språkopplæring og plikten til å kartlegge elevenes ferdigheter

13 Skolens arbeid med opplæringen i fag

14 Oppl 2-3 og 3-4, forskr. oppl 1-1 og Sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i faget? Rektor skal : ha et system som sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i fag.

15 Forskr. oppl. 3-1 og Sikrer rektor at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for opplæringen, hva som blir vektlagt i vurdering av elevenes kompetanse og hva som er grunnlaget for vurderingen? Rektor skal: sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne til mål for opplæringen, hva som blir vektlagt i vurdering av elevenes kompetanse og hva som er grunnlaget for vurderingen.

16 Oppl. 2-3, 4-3 og 5-5, forskr. oppl. 1-1, 1-3 og Sikrer rektor at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet og de individuelle opplæringsmålene i IOP? Rektor skal : sørge for at skolens opplæring samlet sett dekker alle kompetansemålene i læreplanene og de individuelle målene fastsatt i IOP-er.

17 Oppl Utarbeider skolen IOP hvert år for alle elever som har vedtak om spesialundervisning? Rektor skal : sørge for at det utarbeides IOP så snart en elev har fått enkeltvedtak om spesialundervisning.

18 Oppl Samsvarer innholdet i IOP med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, eventuelle avvik fra LK06? Rektor skal: sikre at innholdet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket - sikre at IOP-en ikke inneholder nye eller andre rettigheter for eleven enn det som fremgår av enkeltvedtaket.

19 Oppl Omfatter IOP mål for opplæringen der IOPen avviker fra LK06? Rektor skal: sørge for at undervisningspersonalet utarbeider mål for opplæringen der IOP-en inneholder avvik fra læreplanen i fag.

20 Oppl. 5-1 (2) siste pkt., 5-5 (1) 7. Har skolen implementert rutine for å sikre at tilbudet om spesialundervisning sees i sammenheng med den ordinære opplæringens (klassen/ trinnets) planer? Rektor skal: sørge for at skolen har en skriftlig, implementert rutine for å sikre at IOP-er samordnes med den ordinære opplæringen.

21 Individuell underveisvurdering

22 Forskr. oppl. 3-1 (4) 8. Veileder lærerne elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til? Lærer skal: informere elevene om kompetansemålene i læreplanene og eventuelle mål fastsatt i IOP.

23 Forskr. oppl. 3-1 (4) 9. Veileder lærerne elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i faget? Lærer skal: gjøre eleven kjent med hva som vektlegges i vurderingen av hans/hennes kompetanse gjøre eleven kjent med hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene.

24 Forskr. oppl. 3-2 og Gir lærerne elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene? Lærer skal: gjennom bruk av blant annet jevnlige underveisvurderinger sørge for at elevene under opplæringsprosessen får tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.

25 Forskr. oppl. 3-2 og Veileder lærerne elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i faget? Lærer skal: sørge for å gi eleven tilbakemeldinger på hva han/hun kan gjøre for å øke sin kompetanse.

26 Forskr. oppl Sørger lærerne for å involvere elevene i eget læringsarbeid ved at de får a) Vurdere eget arbeid? b) Vurdere egen kompetanse? c) Vurdere egen faglig utvikling? Lærer skal: sørge for at eleven får mulighet til å vurdere eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling.

27 Forskr. oppl og oppl Har skolen en implementert rutine for halvårsvurdering og årsrapportering ved spesialundervisning i alle fag hvor det: a) gis informasjon om elevens kompetanse i fagene? b) gis veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin? Rektor skal: sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine som sikrer at elevens rett til halvårsvurdering og eventuell årsrapport blir oppfylt.

28 Forskr. oppl (4) og oppl. 5-1 og Har skolen implementert rutine for å sikre at lærerne systematisk vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Rektor skal: sørge for at skolen har en implementert skriftlig rutine som sikrer at læreren løpende vurderer om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

29 Spesialundervisning

30 Oppl. 1-3, 5-1, 5-4 og forskr. oppl (4) 15. Sikrer rutinen at det for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, gjennomføres vurdering av: a) Arbeidsmåter? b) Vurderingspraksis? c) Læringsmiljøet? Rektor skal: sørge for at lærerne vurderer om eleven kan få et tilfredsstillende utbytte ved å gjøre tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen.

31 Oppl. 5-1 og Gjennomfører skolen tiltak der det avdekkes at elevene ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Lærer skal: varsle rektor dersom det er mistanke om at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Rektor skal: sørge for at skolen så raskt som mulig setter inn tiltak som gjør at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

32 Oppl Har skolen implementert rutine for a) å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning? b) at lærer melder behov for spesialundervisning til rektor? Rektor skal: sørge for at skolen har en skriftlig rutine for vurdering av behov for spesialundervisning sørge for at alle lærerne er kjent med plikten til å melde fra til rektor, og ha en rutine som beskriver når og hvordan læreren skal melde fra om et mulig behov for spesialundervisning sette i gang nødvendig undersøkelser for å finne ut om eleven har rett til spesialundervisning sørge for at skolen har en rutine for hvordan slike meldinger/henvendelser om behov for spesialundervisning skal følges opp.

33 Særskilt språkopplæring

34 Oppl. 2-8 og Har skolen implementert rutine for kartlegging av elevenes ferdigheter i norsk? Rektor skal: sørge for at skolen kartlegger minoritetsspråklige elevers norskferdigheter før det fattes enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.

35 Oppl. 2-8 og Hvis eleven har behov for særskilt norskopplæring; har skolen rutiner som sikrer at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring? Rektor skal: sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine som sikrer at det også blir foretatt en vurdering av om en elev, i tillegg til særskilt opplæring i norsk, har behov for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

36 Oppl. 2-8 og Blir elever med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring kartlagt underveis i opplæringen? Rektor skal: sikre at elever med særskilt språkopplæring får jevnlige kartlegginger av sine norskferdigheter underveis i opplæringen.

37 Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

38 Generelle regler om enkeltvedtak

39 1. Forhåndsvarsel fvl. 16 Rektor skal: Sørge for at elever / foreldre som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken blir varslet, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet Sørge for at elevene / foreldrene får mulighet til å uttale seg om saken innen en frist

40 2. og 3. Forhåndsvarsel fvl. 16 Forhåndsvarselet skal: (normalt) være skriftlig Redegjøre for hva saken gjelder Inneholde opplysninger om det rettslige og faktiske grunnlaget for det varslede vedtaket

41 4. Begrunnelse av enkeltvedtak fvl. 25 Rektor skal begrunne enkeltvedtak hvor det vises til: - Hjemmelen for enkeltvedtaket - Faktiske forhold som er lagt til grunn - Hvilke hensyn som er vektlagt

42 5. og 6. Krav til enkeltvedtaket fvl. 27 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om: - Klageadgang - Klagefrist - Klageinstans - Fremgangsmåte ved klage - Retten til å se sakens dokumenter

43 Enkeltvedtak om spesialundervisning

44 7. Samtykke oppl. 5-4 Rektor skal: Sørge for at skolen innhenter samtykke fra foreldrene eller eleven før eleven blir meldt til PPT

45 8. Uttalerett oppl. 5-4 Rektor skal: Sørge for at skolen har en rutine som sikrer at eleven/foreldrene får/har fått mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes

46 9. Krav om enkeltvedtak fvl. 2, jf. kap. IV og V og oppl. 5-3 Rektor skal: sørge for at det alltid fattes enkeltvedtak om spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering er gjennomført sørge for å fatte enkeltvedtak hvis han/hun avslår å gi spesialundervisning.

47 10. Krav om særskilt begrunnelse Rektor skal: oppl. 5-3 Dersom rektor ikke følger det PPT tilrår i den sakkyndige vurderingen, må rektor i enkeltvedtaket begrunne hvorfor han/hun likevel mener at eleven får et opplæringstilbud som oppfyller retten til spesialundervisning

48 11. Innholdet i vedtaket oppl. 5-1 Rektor skal sørge for at enkeltvedtaket er så klart og fullstendig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal få: - Omfang - Innhold - Organisering - Kompetanse

49 Rektor skal: 11. a) Omfang Sørge for at det står hvor mange timer med spesialundervisning eleven skal ha i enkeltvedtaket Sørge for at eventuelle avvik fra fag- og timefordelingen fremgår av enkeltvedtaket.

50 Rektor skal: 11. b) Innhold Sørge for å innholdet i spesialundervisningen blir beskrevet i enkeltvedtaket Sørge for at det står hvilke fag spesialundervisningen omfatter, om det skal gjøres avvik fra læreplanverket og eventuelt hvilke avvik dette er

51 11. c) Organisering Rektor skal sørge for at det: I enkeltvedtaket fremgår hvordan spesialundervisningen skal organiseres Fremgår om eleven skal ha opplæring i klassen/basisgruppen, i liten gruppe eller eneundervisning Fremgår om eleven skal motta opplæringen på en alternativ opplæringsarena.

52 Rektor skal: 11. d) Kompetanse Sikre at det står hvem som skal gi spesialundervisningen i enkeltvedtaket; lærer, spesialpedagog, logoped mv.

53 Enkeltvedtak om punktskriftopplæring

54 12. Krav om vedtak fvl. 2, kap. IV og V og oppl Rektor skal: Sørge for at det blir fattet enkeltvedtak om punktskriftsopplæring m.m. dersom eleven har behov for slik opplæring

55 13. Krav til sakkyndig vurdering Rektor skal: oppl Sørge for at det alltid utarbeides en sakkyndig vurdering før det blir fattet vedtak om punktskriftsopplæring m.m.

56 13. Innholdet i sakkyndig vurdering Den sakkyndige vurderingen skal utrede og ta stilling til hva slags opplæringsbehov eleven har for å få en forsvarlig opplæring - Med «basert på sakkyndig vurdering» menes at vedtaket enten må være i samsvar med sakkyndig vurdering eller at eventuelle avvik er gjort ut fra forsvarlige vurderinger

57 14. og 15. Krav til enkeltvedtaket Rektor skal: 3-10 Sørge for at det fremgår av enkeltvedtaket hva slags opplæring som anses nødvendig for eleven, herunder om eleven skal ha punktskriftsopplæring, opplæring i nødvendige tekniske hjelpemidler og/eller annen opplæring

58 Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring

59 16. Krav om vedtak fvl. 2, kap. Rektor skal: IV og V, oppl Sørge for å alltid fatte enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, både hvis han/hun innvilger og hvis han/hun avslår

60 17. Innholdet i vedtaket oppl Rektor skal sørge for at enkeltvedtaket angir: a) Omfang - eventuell kobling opp mot ordinær opplæring b) Hvilken læreplan eleven skal følge c) Organisering (annen skole) d) Kompetanse

61 17. a) Omfang Rektor skal sørge for at enkeltvedtaket angir: hva slags særskilt språkopplæring eleven skal ha; særskilt norskopplæring, og/eller tospråklig faglig opplæring og/eller morsmål hvor mange timer med særskilt språkopplæring eleven skal ha varigheten av vedtaket

62 Rektor skal: 17. b) Læreplan Sørge for at det går frem av enkeltvedtaket hvilken læreplan i norsk som skal benyttes for eleven

63 17. c) og d) Organisering og kompetanse Rektor skal i enkeltvedtaket: Beskrive hvor den særskilte språkopplæringen skal gis Beskrive hvordan opplæringen skal gis, herunder krav til kompetanse hos undervisningspersonalet Sørge for at det går klart fram hvordan den særskilte språkopplæringen skal organiseres

64 17. c) og d) Organisering og kompetanse - At det går klart fram hvis den særskilte språkopplæringen skal organiseres som et særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever (innføringstilbud) - At det er vurdert at innføringstilbudet er til elevens beste - At det fremgår om det er avvik fra fag- og timefordelingen - At det fremgår om eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring i enkelte fag

65 18. Opphør av særskilt språkopplæring Rektor skal: oppl Sørge for at det fattes enkeltvedtak om opphør av den særskilte språkopplæringen når det underveis vurderes at en elev kan overføres til ordinær opplæring

66 Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring

67 19. Krav til vedtak fvl. 2, kap. IV Rektor skal: og V, oppl. 3-9 Sørge for at det blir fattet enkeltvedtak om tegnspråkopplæring dersom eleven har behov for slik opplæring

68 20. Krav om sakkyndig vurdering Rektor skal: oppl. 3-9 Sørge for at det alltid utarbeides en sakkyndig vurdering før det blir fattet enkeltvedtak om tegnspråkopplæring

69 21. Krav til enkeltvedtaket oppl. 3-9 Rektor må sørge for at vedtaket sier noe om : - Organisering av opplæringen - Kompetanse hos undervisningspersonalet

70 21. a) Organisering Enkeltvedtaket må si noe om: Hvordan tegnspråkopplæringen skal organiseres Hva slags gruppestørrelse som er faglig forsvarlig

71 21. b) Kompetanse Enkeltvedtaket må angi: Hva slags kompetanse som er nødvendig for at elevens tegnspråkopplæring skal bli forsvarlig

72 Skolebasert vurdering er den jevnlige vurderingen skolen gjør av sin egen virksomhet og måloppnåelse

73 Målet med skolebasert vurdering: å jevnlig vurdere skolens egen virksomhet og måloppnåelse med mål om å utvikle og forbedre praksisen sin til det beste for elevene Skolen vurdere sammenheng mellom: Læringsutbytte Arbeidsprosesser Ressursbruk Eksempel på kilder: Prøveresultater, undersøkelser, analyser, ressursoversikt (jf. ulike rammefaktorer) Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven 2-1

74 Forskrift til opplæringsloven 2-1Skolebasert vurdering Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.

75 Skolebasert vurdering 1.Har skolen vurdert hvilket kunnskapsgrunnlag som skal gi informasjon om hvorvidt målene som er fastsatt i læreplanen er nådd for alle elevgrupper? Rektor skal: sørge for at skolen vurderer hvilke kilder og data som skal danne grunnlag for den skolebaserte vurderingen. Se også: - Veiledningsmateriell, Fellesnasjonalt tilsyn , s Egenvurdering for regeletterlevelse Skolebasert vurdering - skjema for ledere og skjema for lærere, pkt. 1

76 Skolen må sørge for at kildene faktisk blir benyttet når den vurderer elevenes måloppnåelse i forhold til målene i læreplanverket.

77 2. Bruker skolen kunnskapsgrunnlaget til å vurdere oppnåelse av målene i læreplan- en? Rektor skal: sørge for at skolen bruker kunnskapsgrunnlaget til å vurdere elevenes oppnåelse av målene i læreplanen. Se også: - Veiledningsmateriell, Fellesnasjonalt tilsyn , s Egenvurdering for regeletterlevelse Skolebasert vurdering - skjema for ledere og skjema for lærere, pkt. 2

78 For at den skolebaserte vurderingen skal være et verktøy for at skolen utvikler sin egen praksis til det beste for elevene, må kunnskapsgrunnlaget være relevant. Når skolen vurderer organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen, må det være ut fra relevante kilder. Skolen må derfor vurdere om kunnskapsgrunnlaget som benyttes er egnet til å vurdere måloppnåelse.

79 3. Er kunnskapsgrunnlaget skolen benytter relevant for å vurdere måloppnåelse? Rektor skal: sørge for at skolens utvalgte kunnskapsgrunnlag er relevant for den skolebaserte vurderingen. Se også: - Veiledningsmateriell, Fellesnasjonalt tilsyn , s Egenvurdering for regeletterlevelse Skolebasert vurdering - skjema for ledere og skjema for lærere, pkt. 3

80 Den skolebaserte vurderingen skal gi skolen informasjon om hvorvidt skolens arbeid og organisering bidrar til at elevene når målene i læreplanverket. Hvis skolen konkluderer med at måloppnåelsen i forhold til målene i læreplanverket ikke er god nok, må skolen vurdere om den skal endre organiseringen, tilretteleggingen eller gjennomføringen av opplæringen for å øke måloppnåelsen for alle elever.

81 4. Vurderer skolen organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen basert på konklusjonene om måloppnåelse? Rektor skal: sørge for at skolen vurderer om konklusjonene i den skolebaserte vurderingen tilsier endringer i organisering, tilrettelegging og gjennomføring. Se også: - Veiledningsmateriell, Fellesnasjonalt tilsyn , s Egenvurdering for regeletterlevelse Skolebasert vurdering - skjema for ledere og skjema for lærere, pkt. 4

82 Dersom skolen konkluderer med at det er behov for å endre egen praksis, må den sørge for at de nødvendige endringene faktisk blir iverksatt. For å sikre det, må alle konklusjoner være skriftlige. Før det settes inn tiltak for å følge opp og utvikle skolen, må skolen sørge for at alle involverte parter er informert om konklusjonene.

83 5. Hvis det er behov for endringer, er endringene iverksatt? Rektor skal: sørge for at skolen iverksetter endringer og setter inn nødvendig tiltak i tråd med konklusjonene fra den skolebaserte vurderingen. Se også: - Veiledningsmateriell, Fellesnasjonalt tilsyn , s Egenvurdering for regeletterlevelse Skolebasert vurdering - skjema for ledere og skjema for lærere, pkt. 5

84 Skolen må involvere alle berørte parter både i analysen og arbeidet med konklusjonen. Det innebærer at ikke bare skoleledelsen, men også lærerne eller representanter for lærerne, må delta i analysen av resultater og utformingen av tiltak. Skolen kan også involvere elevene. Skolen vurderer hvem som skal delta fra skolen ut fra temaene som berøres.

85 6. Er det bred og representativ medvirkning i arbeidet med skolebasert vurdering? Rektor skal: sørge for at det er bred og representativ medvirkning ved gjennomføringen av den skolebaserte vurderingen. Se også: - Veiledningsmateriell, Fellesnasjonalt tilsyn , s Egenvurdering for regeletterlevelse Skolebasert vurdering - skjema for ledere og skjema for lærere, pkt. 6

86 Den skolebaserte vurderingen må planlegges langsiktig og utføres systematisk. Skolen må ha en implementert skriftlig rutine for når den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres. Skolen skal jevnlig gjennomføre skolebasert vurdering. - Dette innebærer i utgangspunktet en årlig vurdering, men tidsbruk må vurderes opp mot forsvarlighet.

87 Skolen må sørge for at alle lærerne er kjent med - bestemmelsen om skolebasert vurdering - læreplanverket på alle relevante områder der de er tildelt ansvar - kravene til elevvurdering Rutinen må i tillegg inneholde de elementer som er gjennomgått i spørsmålene 1 til 7. (jf. egenvurderingsskjema)

88 7. Har skolen en rutine for når skolebasert vurdering skal gjennomføres? 8. Har skolen en rutine for gjennomføringen av skolebasert vurdering i samsvar med spm. 1 til 7? (jf. egenvurderingsskjema) Rektor skal: sørge for at skolen har en skriftlig rutine for når den skal gjennomføre skolebasert vurdering sørge for at den skriftlige rutinen inneholder elementene i spørsmål 1-7 Se også: - Veiledningsmateriell, Fellesnasjonalt tilsyn , s Egenvurdering for regeletterlevelse Skolebasert vurdering - skjema for ledere og skjema for lærere, pkt. 7 og 8

89 Link:

90 Linker Om (underveis)vurdering jf. Utdanningsdirektoratets rundskrivudir : og Om undervisningspersonalets plikt til å melde fra til rektor: U t danningsdirektoratets Kartleggingsverktøy og veileder til læreplaner for minoritetsspråklige»: U t danningsdirektoratets Veileder om innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever : Om ansvar som påhviler kommuner og fylkeskommuner jf. rundskriv Udir om Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom : R undskriv Udir Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i asylmottak m.v.: U t danningsdirektoratets veileder om spesialundervisning: Om opplæring på alternative opplæringsarenaer: Om sterkt svaksynte og blinde elevers rettigheter jf. Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir : Veileder i nødvendig opplæring i punktskrift, mobilitet og tekniske hjelpemidler: Midlertidige læreplan og Utdanningsdirektoratets veileder til den midlertidige læreplanen finner du her: Utdanningsdirektoratets veileder om innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever: ng-av-regelverket/el ever-med-sarskilte- behov/minoritetsspraklige/veil eder-innforingstil bud-til-nyankomne-minoritetsspr aklige-el ever/ Utdanningsdirektoratet veileder for opplæring av barn ogunge med hørselshemming: Dove-og-sterkt-tunghorte-elever/Rettleiar-for-opplaring-av-barn-og-ungemedhorselshemming/

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Bakgrunn for tilsynet Kvalitet i skolen Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkene fører tilsyn med det samme temaet. Perioden er 2014-2017. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell

Detaljer

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Dagsorden Velkommen Formål med og tema for felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering RefLex Skoleeiers forsvarlige system FNT

Detaljer

Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Margareth Halle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Margareth Halle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2012-2017 Veiledningsmateriell til felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningen er tilgjengelig for skoler, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Det finnes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole Vestfold fylkeskommune Holmestrand Videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn Friskolene. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West

Felles nasjonalt tilsyn Friskolene. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Friskolene Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West Det felles nasjonale tilsynet: FNT offentlige og frittstående

Detaljer

Regelverkssamling Felles nasjonalt tilsyn Fredfoss 15.mai Nesbyen 2.juni Hønefoss 3.juni

Regelverkssamling Felles nasjonalt tilsyn Fredfoss 15.mai Nesbyen 2.juni Hønefoss 3.juni Regelverkssamling Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Fredfoss 15.mai Nesbyen 2.juni Hønefoss 3.juni Dagens innhold Gjøre tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 kjent Presentere Utdanningsdirektoratets

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging Eigersund kommune Grøne Bråden skole 1 Innhold: 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med opplæringen i fag Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte Underveisvurdering som grunnlag

Detaljer

Veiledning Ofoten. 22. September 2016

Veiledning Ofoten. 22. September 2016 Veiledning Ofoten 22. September 2016 Mål for dagen Informasjon om tilsynet Veiledningen skal stimulere til igangsetting av endringsprosesser og selvrefleksjon hos skoleeierne og skolene forut for at det

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Hva står i loven? 1 Regelverk Utviklingsarbeid KVALITETSUTVIKLING 2 Hva er tilsyn? Lovlighetskontroll Dypdykk i en/noen bestemmelser Fra paragraf til rettslige krav Å undersøke praksis Tilsyn eller veiledning?

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Postboks 83 7890 Orkdal TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen for skoler godkjent etter privatskoleloven

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen for skoler godkjent etter privatskoleloven Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen for skoler godkjent etter privatskoleloven 1 Innhold Innledning 4 Styrets ansvar 4 Myndighet til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Karmøy kommune - Åkra ungdomsskole A Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging 1 Innhold 1. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT. Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering TILSYNSRAPPORT Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering Rogaland fylkeskommune Vågen videregående skole Dato: 10.02.17 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 Åfjord ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Åfjord kommune - Åset skole og Stokksund oppvekstsenter Innholdsfortegnelse

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn på skoleområdet Et tilsyn som alle skal være med på!

Felles nasjonalt tilsyn på skoleområdet Et tilsyn som alle skal være med på! Felles nasjonalt tilsyn på skoleområdet 2014-17 Et tilsyn som alle skal være med på! Utvikling av tilsyn på utdanningsområdet UDIR fikk nasjonalt ansvar for tilsyn 2006 2010 Ny revidert Felles metodehåndbok

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vefsn kommune - Kulstad skole 27.01.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Vefsn kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Tilsynstema: - Hovedfokus på skolens kjerneaktiviteter, organisering av opplæringen og underveisvurdering - Kontrollert for alle elever, herunder elever

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med barnehage- og opplæringsområdet i 2017

Fylkesmannens tilsyn med barnehage- og opplæringsområdet i 2017 Fylkesmannens tilsyn med barnehage- og opplæringsområdet i 2017 1 Innledning Barnehageområdet Fylkesmannen gjennomførte 83 tilsyn på barnehageområdet. Dette er noe færre enn i 2016 hvor det ble gjennomført

Detaljer

Skien kommune v/ rådmannen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Skien kommune

Skien kommune v/ rådmannen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Skien kommune Skien kommune v/ rådmannen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skien kommune Februar 2018 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Larvik kommune Frøy skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Frøy skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Måsøy kommune Havøysund skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Del 1: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Del 2: Skolebasert vurdering. Sandnes kommune - Iglemyr skole

TILSYNSRAPPORT. Del 1: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Del 2: Skolebasert vurdering. Sandnes kommune - Iglemyr skole TILSYNSRAPPORT Del 1: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del 2: Skolebasert vurdering Sandnes kommune - Iglemyr skole Dato: 11.11.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging (spesialundervisning) Sør-Odal kommune Sør-Odal ungdomsskole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolens forvaltningskompetanse Hå kommune Varhaug skule Dato: 23.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Bodø kommune Hunstad ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Bodø kommune Hunstad

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord 08.10.2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Å snes kommune Flisa skole Arkivkode: 2016/2016 Tidsrom: juni

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

IOP. Landsdelssamlinga for PPT og Statped 31. oktober Terje A. Malin avd.leder sammensatte lærevansker

IOP. Landsdelssamlinga for PPT og Statped 31. oktober Terje A. Malin avd.leder sammensatte lærevansker IOP Landsdelssamlinga for PPT og Statped 31. oktober 2018 Terje A. Malin avd.leder sammensatte lærevansker IOP Det er viktig at en IOP er laget slik at den er til praktisk hjelp for lærerne når de skal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Balsfjord kommune Storsteinnes skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Balsfjord kommune Storsteinnes skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Balsfjord kommune Storsteinnes skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Balsfjord kommune Storsteinnes skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Narvik kommune - Skistua skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Narvik kommune - Skistua skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Narvik kommune - Skistua skole 11.12.17 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Om tilsynet med Narvik kommune Skistua skole...4 2.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Rana kommune Lyngheim

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering Råde kommune - Spetalen skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 5 Skolens arbeid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Del 1: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Del 2: Skolebasert vurdering. Sandnes kommune Høyland ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Del 1: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Del 2: Skolebasert vurdering. Sandnes kommune Høyland ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Del 1: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del 2: Skolebasert vurdering Sandnes kommune Høyland ungdomsskole Dato: 11.11.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Fauske kommune Finneid skole 10.12.14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Fauske kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering. Alta kommune Sandfallet ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering. Alta kommune Sandfallet ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering Alta kommune Sandfallet ungdomsskole 26.06. 2015 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Båtsfjord kommune - Båtsfjord skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Båtsfjord kommune - Båtsfjord skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Båtsfjord kommune - Båtsfjord skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Båtsfjord kommune Båtfjord

Detaljer

SKOLENS ARBEID MED OPPLIERINGEN I FAG

SKOLENS ARBEID MED OPPLIERINGEN I FAG Egenvurdering av regelverksetterlevelse For lærergruppen SKOLENS ARBEID MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN ( Som et alternativ til dette skjemaet kan det web-baserte verktøyet RefLex benyttes (Se varselbrevet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Brønnøy kommune - Salhus skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Brønnøy kommune - Salhus skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Brønnøy kommune - Salhus skole 17.02.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune Salhus

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering og skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nordkapp kommune ved rådmann

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering og skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nordkapp kommune ved rådmann Nordkapp kommune ved rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering og skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Nordkapp kommune Honningsvåg skole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Froland kommune Froland skole. TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Froland kommune Froland skole. TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Froland kommune Froland skole TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Kommunalsjef Rune Kvikshaug-Taule FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Fylkesmannen i Finnmark. Styret for de samiske videregående skolene

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Fylkesmannen i Finnmark. Styret for de samiske videregående skolene Styret for de samiske videregående skolene Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino 21. november

Detaljer

FNT SPESIALUNDERVISNING. Kompetanseløft Finnmark

FNT SPESIALUNDERVISNING. Kompetanseløft Finnmark FNT SPESIALUNDERVISNING Kompetanseløft Finnmark 18.10.2018 MÅL FOR DAGEN Økt forståelse for regelverketpå området spesialundervisning Få kunnskap om hvordan skoleeier, skolene og PPT kan bruke materiellet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Eidsberg kommune - Eidsberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Eidsberg kommune - Eidsberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering Eidsberg kommune - Eidsberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Steigen kommune Steigenskolen Nordfold

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Steigen kommune Steigenskolen Nordfold TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Steigen kommune Steigenskolen Nordfold 01.09.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Steigen kommune Steigenskolen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skoleeiers forsvarlige system. Frogn kommune.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skoleeiers forsvarlige system. Frogn kommune. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skoleeiers forsvarlige system Frogn kommune Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole 10. desember

Detaljer

Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom år i videregående opplæring

Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom år i videregående opplæring Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom 16-24 år i videregående opplæring Hva sier regelverket? REGELVERK SIST ENDRET: 20.05.2016 Rett til videregående opplæring Hovedregelen er at ungdom som har fullført

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Gjerdrum kommune Gjerdrum barneskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Gjerdrum kommune Gjerdrum barneskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Gjerdrum kommune Gjerdrum barneskole 20. februar 2015 2 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Vestre Toten kommune Raufoss ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Telefon: Telefaks: E-post: Org.nr:

Telefon: Telefaks: E-post: Org.nr: Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: Epost: postmottak@fmop.no Org.nr: www.fylkesmannen.no/oppland 1. Tema for tilsynet 1.1 Innledning 1.2 Kommunen sitt ansvar 1.3 Overordnet formål med tilsynet

Detaljer

Eigenvurdering av regelverksetterleving Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Eigenvurdering av regelverksetterleving Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Lærargruppa si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Dokid 15020979 (12)140-137) Skudenes ungdomsskole - Endelig tilsynsrapport ENDELIG TILSYNSRAPPORT Karmøy kommune Skudenes ungdomsskole A Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen B Forvaltningskompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Fredrikstad kommune Nøkleby skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Fredrikstad kommune Nøkleby skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering Fredrikstad kommune Nøkleby skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Lillehammer kommune - Ekrom skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Lillehammer kommune - Ekrom skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Lillehammer kommune - Ekrom skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Ekrom

Detaljer

Stjørdal kommune 7500 Stjørdal TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Stjørdal kommune Lånke skole

Stjørdal kommune 7500 Stjørdal TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Stjørdal kommune Lånke skole Stjørdal kommune 7500 Stjørdal TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Stjørdal kommune Lånke skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Felles nasjonalt tilsyn 2015 Flekkefjord kommune Flekkefjord ungdomsskole

Detaljer