TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging"

Transkript

1 Oppland fylkeskommune Postboks Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående skole 1

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Om tilsynet med Oppland fylkeskommune Hadeland videregående skole Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Enkeltvedtak om spesialundervisning Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Enkeltvedtak om punktskriftopplæring Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannens merknader Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Pålegg om retting av lovbrudd...22 Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget

3 Sammendrag Tema og formål Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse når det gjelder avgjørelser om særskilt tilrettelegging. I denne delen av tilsynet skal Fylkesmannen i Oppland kontrollere om saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak blir fulgt; både de generelle kravene som fremgår av forvaltningsloven, og tilleggskravene som fremgår av bestemmelsene til de enkelte rettighetene i opplæringsloven. Gjennomføring Varselbrev ble sendt ut 19. juni Dokumentasjonen ble oversendt Fylkesmannen innen fristen 15. august Det ble gjennomført intervjuer på skolen 10. september Tilsynsperioden har trukket ut i lang tid. Dette skyldes at Fylkesmannen ikke kunne lukke tilsynet etter at fylkeskommunen kom med tilbakemelding etter den første foreløpige tilsynsrapport. Fylkeskommunens etterlevelse av påleggene i denne medførte at nye spørsmål, som tidligere ikke kunne besvares, måtte behandles. Denne prosessen kom ikke i gang før i starten av Fylkesmannen beklager dette. Avdekkede lovbrudd Det er ikke avdekket lovbrudd 3

4 1. Innledning Fylkesmannen i Oppland åpnet 19. juni 2014 med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging ved Hadeland videregående skole i Oppland fylkeskommune. Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) og skolebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell 1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne foreløpige tilsynsrapporten. Tilsynet har avdekket lovbrudd. Denne foreløpige tilsynsrapporten gir et forhåndsvarsel om at Fylkesmannen kan vedta å pålegge kommunen retting av lovbruddet, jf. forvaltningsloven 16. I den endelige tilsynsrapporten får Oppland fylkeskommune rimelig frist til å rette lovbruddet før vi eventuelt vedtar pålegg om retting. Oppland fylkeskommune har rett til å kommentere på den foreløpige tilsynsrapporten jf. forvaltningsloven 16. Frist for tilbakemelding er 20. mars Etter utløp av fristen for tilbakemelding, vil Fylkesmannen utarbeide en endelig tilsynsrapport

5 2. Om tilsynet med Oppland fylkeskommune Hadeland videregående skole 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsynet Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven. Hovedpunkter i tilsynet vil være: Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Enkeltvedtak om spesialundervisning Enkeltvedtak om punktskriftopplæring Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring Det overordnede formålet med det nasjonal tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen sikrer elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foreldre i vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud følger reglene for innhold i enkeltvedtak sørger for å vurdere og kartlegge elevens behov på en faglig forsvarlig måte fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte. Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i tilsynet. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder spesialundervisning, punktskriftopplæring og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet. 5

6 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Oppland fylkeskommune ble åpnet gjennom brev Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og noen opplysninger fra intervju, se vedlegg. Tilsynet er i hovedsak gjennomført som et skriftlig tilsyn. Dette innebærer at Fylkesmannen gjennomgår egenvurderingsskjemaer fra skolens ledelse, og den skriftlige dokumentasjon som er lagt ved for å underbygge de svarene som er gitt. Mesteparten av dokumentasjonen i saken er fra skoleåret 2013/2014. Tilsynet gjennomføres i sammenheng med Fylkesmannens tilsyn av Hadeland videregående skoles arbeid med elevenes utbytte av opplæringa. Begge disse tilsyn er del av felles nasjonalt tilsyn (FNT) for Her er det gjennomført intervju av skolens ledelse, og andre ansatte på skolen. Ved gjennomføring av intervjuene av skolens ledelse er det stilt et par spørsmål som gjelder dette tilsynet. Det er også gjennomført et telefonintervju. 3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 3.1 Rettslige krav Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder generelt for saksbehandling av enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud. Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. forvaltningsloven 16. Skolen skal gi forhåndsvarslet skriftlig. Varslet til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle dersom eleven eller foreldre har søkt eller bedt om vedtaket hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig tid til å uttale seg Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om rettslig og faktisk grunnlag for det varslede enkeltvedtaket. Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven 16. Varslet må derfor inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, og hvilke type avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om. 6

7 Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og begrunnet, jf. forvaltningsloven 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. forvaltningsloven 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket. Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven 27. Nærmere regler for saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven Skolen må opplyse om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, jf. forvaltningsloven 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven 18 og Fylkesmannens undersøkelser Varsler skolen elever og foreldre som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet? Ved skolen er det ingen elever som har tegnspråkopplæring eller punktskriftopplæring. Det er fra og med høsten 2014 en gruppe på ca. 15 elever som skolen mener har rett til særskilt språkopplæring. Skolen har flere elever som har spesialundervisning. I saker om spesialundervisning vil eleven og foreldrene fra første tidspunkt være innblandet i saken og får igjennom møter med skolen informasjon om rettigheten, hvilke konsekvenser dette kan få for eleven, og om prosessen videre. Eleven og foreldrene får informasjon om sine rettigheter. Det er også eleven og foreldrene som fyller ut henvisningsskjema til PP-tjenesten. Før dette gjøres, avholdes det et møte med skolen. Hadeland videregående skole tar tidlig kontakt med elever som muligens har rett til særskilt språkopplæring, jf. oppll Tilretteleggingslederen ved skolen avholder et informasjonsmøte på voksenopplæringen med informasjon til neste års elever. Alle elever som skolen vurderer at kan ha rett til særskilt språkopplæring innkalles til et individuelt møte sammen med sine foresatte. Elevene som er tatt opp på skolen skal også 7

8 gjennomføre en særskilt kartleggingsprøve. Etter at resultatene på denne prøven foreligger gjennomføres nok et møte med eleven og dennes foresatte. Det er ikke lagt ved noen skriftlige forhåndsvarsler i dokumentgrunnlaget. Det er heller ikke lagt ved en mal for slike forhåndsvarsler. Enkeltvedtak, forvaltningsloven 24, 25 og 27 De dokumenter som er fremlagt her gjelder saker om spesialundervisning. Hadeland videregående skole har ikke sendt inn verken mal for enkeltvedtak som gjelder andre typer særskilt tilrettelegging eller fattede enkeltvedtak om det samme. Inneholder enkeltvedtak begrunnelse hvor det vises til hjemmelen for enkeltvedtaket? I egenvurderingsskjemaet svarer skolens ledelse ja på dette spørsmål. Av den fremlagte malen for enkeltvedtak, og av de enkeltvedtak som er fattet kan man slå fast at det i enkeltvedtakene vises til hjemmelen for enkeltvedtaket. Malene og de fattede enkeltvedtak gjelder spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1. Bestemmelsens fulle ordlyd er sitert. Inneholder enkeltvedtak begrunnelse hvor det vises til de faktiske forhold som er lagt til grunn? Hadeland videregående skole bruker Oppland fylkeskommunes standardformular for vedtak om spesialundervisning. I de enkeltvedtak som er fremlagt er det beskrevet ulike faktiske forhold som er lagt til grunn. Disse er skrevet under overskriftene: «Elevens vansker og behov som har betydning for elevens læring og utvikling: (forhold som ligger til grunn for vedtaket)» Her beskrives kort hvilke konkrete vansker eleven har. «Skolens begrunnelse for hvorfor eleven vurderes å ha rett til spesialundervisning med utgangspunkt i vansker og behov gitt over, og skolens ordinære tilbud». Her gås det nærmere inn på elevens konkrete vansker, og det spesifiseres hvorfor eleven bør ha spesialundervisning. I enkeltvedtakene vises det også til PP-tjenestens sakkyndige vurdering. I de sakkyndige vurderinger fremgår det flere faktiske forhold som er av betydning for avgjørelsen som tas. Inneholder enkeltvedtak begrunnelse hvor det vises til hvilke hensyn som er vektlagt? Under overskriftene, «Elevens vansker og behov som har betydning for elevens læring og utvikling: (forhold som ligger til grunn for vedtaket)» og «Skolens begrunnelse for hvorfor eleven vurderes å ha rett til spesialundervisning med utgangspunkt i vansker og behov gitt over, og skolens ordinære tilbud», kommer til uttrykk hvorfor skolen mener eleven har rett til spesialundervisning. 8

9 For øvrig beskrives det i alle enkeltvedtak hvilket innhold spesialundervisningen skal ha, hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse som kreves av personellet. Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage? Malen for enkeltvedtak om spesialundervisning som Hadeland videregående skole benytter har et standardformular om dette nederst. Her står det: «Klagerett. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt du har mottatt underretning om vedtaket, jf., forvaltningsloven 29. Eventuell klage stiles til skolen ved rektor som umiddelbart sender en kopi til Fylkesopplæringssjefen. Skolen gir skriftlige svar innen 2 uker etter mottak av klagen med kopi til Fylkesopplæringssjefen. Dersom skolen tar klagen til følge avsluttes saken. Dersom klagen ikke tas fullstendig til følge, fortsetter prosessen mot klageinstans. Fylkesmann er endelig klageinstans. Etter forvaltningslova 18 og 19 har du rett til å se dokumentene i saken.» Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen) informasjon om retten etter fvl. 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter Det vises til det siterte standardformularet over. Her informeres parten i saken om retten til å se sakens dokumenter etter forvaltningsloven 18, jf. 19. Dette gjelder både vedtak spesialundervisning og særskilt språkopplæring. 9

10 3.3 Fylkesmannens vurderinger Forhåndsvarsel, forvaltningsloven 16 Varsler skolen elever og foreldre som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet? Når det gjelder spesialundervisning finner Fylkesmannen det dokumentert at det ved Hadeland videregående skole er lagt opp til en prosess som fører til at eleven og elevens foreldre får uttale seg i saken på «annen måte», jf. fvl. 16 første ledd. Når en slik prosess gjennomføres, er det ikke nødvendig å sende et skriftlig forhåndsvarsel. Prosessen oppfyller hovedhensynene bak kravet til forhåndsvarsel. Både skriftlige dokumenter i saken, for eksempel møtereferater, og informasjon fra intervju bekrefter dette. Når det gjelder særskilt språkopplæring vurderer Fylkesmannen at skolen har praksis som medfører at parten i disse sakene får uttalt seg på «annen måte», jf. fvl. 16 første ledd. Møtene som gjennomføres sikrer at parten får tilstrekkelig informasjon til å ivareta sine rettigheter. Enkeltvedtak, forvaltningsloven 24, 25 og 27 Inneholder enkeltvedtak begrunnelse hvor det vises til hjemmelen for enkeltvedtaket? Fylkesmannen vurderer at det i enkeltvedtakenes begrunnelse vises til hjemmelen for enkeltvedtaket. Inneholder enkeltvedtak begrunnelse hvor det vises til de faktiske forhold som er lagt til grunn? Fylkesmannen vurderer at det i enkeltvedtakenes begrunnelser vises til de faktiske forhold som er lagt til grunn. Inneholder enkeltvedtak begrunnelse hvor det vises til hvilke hensyn som er vektlagt? I merknadene til opplæringsloven 5-3 (Ot. prp. nr. 46 [ ]) heter det at: «Eit vedtak i kommunen og fylkeskommunen om spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp skal vere så klart og fullstendig at det ikkje er tvil om kva for opplæringstilbod eleven skal få. Eit vedtak som berre tildeler eleven ein viss timeressurs utan å fastsetje nærmare krava til innhaldet i eller til den organisatoriske gjennomføringa av opplæringa, er ikkje nok.» Uttalelsen kan knyttes til begrunnelsesplikten, jf. fvl. 24 og kravene til begrunnelsers innhold i 25. Fylkesmannen vurderer at de enkeltvedtakene som er lagt frem som dokumentasjon i tilsynet har et innhold som samlet gir uttrykk for hvilke hensyn som er vektlagt når det 10

11 gjelder vurderingen etter oppll. 5-1 herunder hvilke tilpasninger eleven skal ha for å få et forsvarlig utbytte av opplæringen, jf. 5-1 andre ledd. Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage? Fylkesmannen vurderer at standardformularet i malen for enkeltvedtak tilfredsstiller kravene til dette i forvaltningsloven 27. Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen) informasjon om retten etter fvl. 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter Fylkesmannen vurderer at det i enkeltvedtak (eller underretningen) om spesialundervisning og særskilt språkopplæring informeres om retten til å se sakens dokumenter etter forvaltningslovens 18, jf Fylkesmannens konklusjon Varsler skolen elever og foreldre som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet? Når det gjelder spesialundervisning, jf. oppll. 5-1 og særskilt språkopplæring, jf har Hadeland videregående etablert en prosess som sikrer at elever og foreldre får uttalt seg på annen måte, slik at skriftlig forhåndsvarsel ikke er nødvendig. Inneholder enkeltvedtak begrunnelse hvor det vises til hjemmelen for enkeltvedtaket? Hadeland videregående skole fatter enkeltvedtak hvor det vises til hjemmelen for enkeltvedtaket. Inneholder enkeltvedtak begrunnelse hvor det vises til de faktiske forhold som er lagt til grunn? Hadeland videregående skole fatter enkeltvedtak som inneholder begrunnelser hvor det vises til de faktiske forhold som er lagt til grunn, jf. fvl. 25 andre ledd. Inneholder enkeltvedtak begrunnelse hvor det vises til hvilke hensyn som er vektlagt? Hadeland videregående skole fatter enkeltvedtak som inneholder begrunnelse hvor det vises til hvilke hensyn som er vektlagt. Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage? Hadeland videregående skole fatter enkeltvedtak som inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen) informasjon om retten etter fvl. 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter 11

12 Hadeland videregående skole informerer om retten til å se sakens dokumenter, etter fvl. 18, jf. 19, i enkeltvedtak (eller underretning) om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. 4. Enkeltvedtak om spesialundervisning 4.1 Rettslige krav Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. Foreldrene/elevene skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Skolen må hente inn samtykke fra eleven eller fra foreldrene til eleven før PPT foretar sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-4. Det er foreldrene som har hovedansvaret for barna, jf. barneloven 30. Dette foreldreansvaret varer helt til barnet er 18 år. Elever som har fylt 15 år, kan likevel selv gi samtykke i saker om spesialundervisning. Dersom foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden. Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven 5-4. Skolen kan gi begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven 19 og reglene om taushetsplikt. Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet. Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefalte spesialundervisning og når de ikke anbefalte dette. En avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket. Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne dette. Begrunnelsen skal vise hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller elevens rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-3. Skolen må få klart frem hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. Begrunnelsen må være slik at foreldrene forstår hvilke vurderinger som ligger til grunn for at skolen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen. 12

13 I enkeltvedtaket skal det gå frem hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og krav til personalets kompetanse. Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, ta stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig for opplæringen, jf. opplæringsloven 5-3. Skolens vedtak om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må vise omfanget på tilbudet, innholdet i tilbudet, hvordan opplæringen skal organiseres, og hvilken kompetanse personalet skal ha. 4.2 Fylkesmannens undersøkelser Innhenter skolen samtykke fra foreldrene eller elever over 15 år før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning? I egenvurderingsskjemaet svarer skolens ledelse, ja, på dette spørsmål. I egenvurderingsskjemaet uttaler skolens ledelse at det innhentes samtykke både før skolen iverksetter egen intern kartlegging, og før henvisning til PP-tjenesten. Med grunnlag i intervju kan det dokumenteres at elev og foreldre må fylle ut et henvisningsskjema til PP-tjenesten, før en sakkyndig utredning kan gjennomføres. Når skolen og eleven med foreldre avholder et innledende møte får de levert ut et slikt skjema, og de kan fylle det ut med en gang, eller ta det med hjem for utfylling. Eleven skal også skrive under henvisningsskjemaet. Gir skolen eleven/foreldre mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes? Når den sakkyndige vurdering er klar avholdes et møte med informasjon om PPtjenestens konklusjoner. Slike møter går i hovedsak som en dialog. PP-tjenesten spør ofte om elev eller foreldre har noen kommentarer eller er uenige i den sakkyndige vurdering. Dette er opplysninger fra intervju. Skolens ledelse forklarer at møtet avholdes som en dialog. Fattes det enkeltvedtak for elever etter at sakkyndig vurdering er gjennomført? Av de saker om spesialundervisning som er del av dokumentasjonen i tilsynet kan man se at enkeltvedtakene er fattet etter at en sakkyndig vurdering foreligger. Er omfanget av spesialundervisningen beskrevet i enkeltvedtaket, og er timetallet i samsvar med LK06? I malen for enkeltvedtak og de fattede enkeltvedtak er det rubrikker for å føre inn det totale timetallet for det utdanningsprogrammet eleven følger, med og uten spesialundervisning. Beskrives innholdet av spesialundervisningen i enkeltvedtaket, herunder hvilke fag og områder denne gjelder og om det er eventuelle avvik fra LKO6? 13

14 I enkeltvedtakene beskrives hvilke fag eleven har rett til spesialundervisning i. Under overskriften «Innhold/kompetansemål» beskrives i korthet hvilke mål opplæringen skal ha for det enkelte fag. Det forklares ikke nærmere om gjennomføringen av opplæringen vil innebære avvik fra LK06. Er organiseringen av spesialundervisningen beskrevet i enkeltvedtaket? I enkeltvedtakene fylles det inn hvilken størrelse klassen eller gruppen som eleven skal får spesialundervisning i, skal være på. Uttales det i enkeltvedtakene noe om kravene til kompetanse for de som skal gi spesialundervisning til eleven I malen for enkeltvedtak kan det krysses ettersom det er en lærer, eller assistent, og det fylles inn hvor mange timer eleven skal ha med alternativene. Av de enkeltvedtak som er oversendt er det krysset av på ett av alternativene. Det kan ikke krysses av for bruk av personell med annen kompetanse der dette er nødvendig. 4.3 Fylkesmannens vurderinger Innhenter skolen samtykke fra foreldrene eller elever over 15 år før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning? Gjennom dokumentasjonen i tilsynet er det beskrevet en prosess som tilfredsstiller kravene til innhenting av samtykke. Fylkesmannen vurderer at skolen innhenter samtykke fra foreldre og elever over 15 år før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning. Gir skolen eleven/foreldre mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes? Basert på dokumentasjonen i saken vurderer Fylkesmannen at skolen gir elever og foreldre mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurdering. Fattes det enkeltvedtak for elever etter at sakkyndig vurdering er gjennomført? En gjennomgang av dokumentasjonen i saken viser at skolen fatter enkeltvedtak etter at sakkyndig vurdering er utarbeidet, og Fylkesmannen vurderer derfor at kravet etterleves. Er omfanget av spesialundervisningen beskrevet i enkeltvedtaket, og er timetallet i samsvar med LK06? Omfanget av spesialundervisningen fremgår av enkeltvedtaket. Det er av de saker som er oversendt hit ingen avvik fra LK06. Kravene her er derfor oppfylt. Beskrives innholdet av spesialundervisningen i enkeltvedtaket, herunder hvilke fag og områder denne gjelder og om det er eventuelle avvik fra LKO6? 14

15 Basert på dokumentasjonen i saken vurderer Fylkesmannen at kravene til beskrivelse av innholdet av spesialundervisningen i enkeltvedtaket oppfylles. Er organiseringen av spesialundervisningen beskrevet i enkeltvedtaket? Fylkesmannen vurderer at kravene til beskrivelse i enkeltvedtakene av organiseringen av spesialundervisningen er oppfylt. Uttales det i enkeltvedtakene noe om kravene til kompetanse for de som skal gi spesialundervisning til eleven I enkeltvedtakene beskrives hvilken kompetanse den som står for spesialundervisningen skal ha. Fylkesmannen vurderer at kravene her oppfylles. 4.4 Fylkesmannens konklusjon Innhenter skolen samtykke fra foreldrene eller elever over 15 år før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning? Hadeland videregående skole innhenter samtykke fra foreldre eller elever over 15 år før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning. Gir skolen eleven/foreldre mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes? Hadeland videregående skole gir elever og foreldre mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurdering før enkeltvedtaket fattes. Fattes det enkeltvedtak for elever etter at sakkyndig vurdering er gjennomført? Hadeland videregående skole fatter enkeltvedtak etter at sakkyndig vurdering er gjennomført. Er omfanget av spesialundervisningen beskrevet i enkeltvedtaket, og er timetallet i samsvar med LK06? Hadeland videregående skole fatter enkeltvedtak som beskriver omfanget av spesialundervisningen, og timetallet samsvarer med LK06. Beskrives innholdet av spesialundervisningen i enkeltvedtaket, herunder hvilke fag og områder denne gjelder og om det er eventuelle avvik fra LKO6? Hadeland videregående skole fatter enkeltvedtak som beskriver innholdet av spesialundervisningen. Er organiseringen av spesialundervisningen beskrevet i enkeltvedtaket? Hadeland videregående skole fatter enkeltvedtak som beskriver organiseringen av spesialundervisningen. 15

16 Uttales det i enkeltvedtakene noe om kravene til kompetanse for de som skal gi spesialundervisning til eleven? Hadeland videregående skole fatter enkeltvedtak som uttaler hva slags kompetanse de som skal gi spesialundervisning må ha. 5. Enkeltvedtak om punktskriftopplæring 5.1 Rettslige krav Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om punktskriftopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for punktskriftopplæring, skal ha et enkeltvedtak som er basert på en sakkyndig vurdering, og som gir oversikt over hva som er nødvendig opplæring for eleven. Sterkt svaksynte og blinde elever har rett til nødvendig opplæring i punktskrift, jf. opplæringsloven Skolen må fatte et enkeltvedtak om punktskriftopplæring etter at PPT har foretatt en sakkyndig vurdering av hva slags opplæring eleven har behov for. Regelverket angir en maksimalramme for hvor mange timer elevene samlet kan få opplæring i punktskrift i tillegg til ordinær opplæring. Skolen må innenfor denne rammen vedta hvor mange timer den enkelte elev skal få, og hvor i løpet disse timene skal avholdes. En avgjørelse om punktskriftopplæring gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Enkeltvedtaket skal ta stilling til opplæring i nødvendige tekniske hjelpemidler. Sterkt svaksynte og blinde elever har, i tillegg til rett til punktskriftopplæring, også rett til opplæring i å bruke nødvendige tekniske hjelpemiddel og i mobilitet, jf. opplæringsloven Skolen må vedta hvilken opplæring eleven skal ha i tekniske hjelpemidler og/eller mobilitet etter at PPT har foretatt en sakkyndig vurdering av behovet. Det er naturlig å samordne ulike vedtak for den svaksynte/blinde eleven. Skolen må da få klart frem om eleven bare skal ha opplæring i punktskrift, bare i tekniske hjelpemidler og/eller bare i mobilitet. 5.2 Fylkesmannens undersøkelser Dokumentasjon i saken viser at ingen elever ved Hadeland videregående skole har punktskriftopplæring. 16

17 6. Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 6.1 Rettslig krav Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven disse kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring i skolen, jf. opplæringsloven Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må sørge for å kartlegge norskferdigheter før skolen vedtar særskilt språkopplæring. En avgjørelse om særskilt språkopplæring gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Enkeltvedtaket skal vise omfanget av opplæringen, inkludert koblinger mot ordinær opplæring, hvilke læreplaner eleven skal følge, organiseringen av opplæringen og hvilken kompetanse personalet skal ha som gir opplæringen. Eleven skal kartlegges før vedtak om særskilt språkopplæring, jf Kartleggingen vil danne grunnlag for å vurdere behovet for språkopplæring og for å kunne ta stilling til omfanget (antall timer og varighet), for kobling mot ordinær opplæring og eventuelt behovet for tospråklig opplæring i fag eller morsmålsopplæring. Skoleeier må også ta stilling til hvilken læreplan eleven skal benytte: læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, [midlertidig læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge] eller ordinær læreplan i norsk. Skolen skal bruke en egen læreplan for morsmålsopplæring for elever som får slik opplæring. Organiseringen må gå klart frem av vedtaket. Kommunen kan organisere tilbudet om særskilt språkopplæring i egne grupper for nyankomne elever i inntil to år, jf. opplæringsloven Vedtak kan bare gjøres for ett år om gangen. Det er en forutsetning at skolen vurderer at egne grupper er det beste for eleven. Denne vurderingen må komme frem av vedtaket. I vedtaket kan skolen også gjøre avvik fra læreplanverket. Det skal fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven innrulleres i den ordinære opplæringen. Skolen må kartlegge elever som får særskilt språkopplæring, underveis i opplæringen, jf. opplæringsloven Dette for å vurdere om elevene har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring på skolen. Før skolen overfører eleven til å følge ordinær opplæring, må skolen fatte et enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. Dette gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. 17

18 6.2 Fylkesmannens undersøkelser Fattes det enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring? Fylkesmannen har ikke mottatt noen skriftlig dokumentasjon som bekrefter at det er fattet enkeltvedtak om språkopplæring for minoritetsspråklige elever. I intervjuer er det blitt fortalt at de fleste elever tidligere har hatt ønske om å følge vanlig undervisning uten spesielle tilrettelegginger. Fra og med høsten 2014 er det på Hadeland etablert en egen gruppe/klasse med minoritetsspråklige elever. Det er snakk om ca. 15 elever som fortsetter videregående utdanning etter å ha fulgt undervisning på voksenopplæring. Elevene har blitt kartlagt gjennom tester og får særskilt språkopplæring med bakgrunn i resultatene fra disse. Elevene er organisert i egen gruppe. Dokumentasjonen viser at det fattes enkeltvedtak i sakene. Fremgår av enkeltvedtaket: a. Omfang- eventuell kobling opp mot ordinær opplæring? b. Hvilken læreplan eleven skal følge? c. Organisering (annen skole)? Til a. Enkeltvedtakene beskriver omfanget av opplæringen i timer i flere fag, i tillegg til omfanget av norskopplæringen. Til b. Enkeltvedtakene nevner ikke hvilke læreplan eleven skal følge. Til c. Enkeltvedtakene har informasjon om at opplæringen vil foregå i klasse/gruppestørrelse på 15 elever. Fattes det enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven innrulleres i den ordinære opplæringen? Det er ikke dokumentasjon i tilsynet som er egnet til å belyse dette spørsmålet tilstrekkelig. Spørsmålet er ikke besvart i egenvurderingsskjemaet som skolens ledelse har fylt ut. Det er ikke vedtak om opphør av særskilt språkopplæring i dokumentasjonen i tilsynet. Fylkesmannen forutsetter imidlertid at plikten til å fatte enkeltvedtak når eleven innrulleres i den ordinære opplæringen oppfylles. 18

19 6.3 Fylkesmannens vurderinger Fattes det enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring? Fylkesmannen vurderer at det fattes enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring. Fremgår av enkeltvedtaket: a. Omfang- eventuell kobling opp mot ordinær opplæring? b. Hvilken læreplan eleven skal følge? c. Organisering (annen skole)? Til a. Fylkesmannen vurderer at skolen fatter enkeltvedtak som beskriver omfanget av opplæringen. Til b. Fylkesmannen vurderer at skolen ikke fatter enkeltvedtak som nevner hvilke læreplan eleven skal følge. Til c. Fylkesmannen vurderer at enkeltvedtakene beskriver hvordan opplæringen organiseres for den enkelte elev. Fattes det enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven innrulleres i den ordinære opplæringen? Se kapittel Fylkesmannens konklusjon Fattes det enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring? Hadeland videregående skole fatter enkeltvedtak før det settes i gang særskilt språkopplæring organisert i grupper. Fremgår av enkeltvedtaket: a. Omfang- eventuell kobling opp mot ordinær opplæring? b. Hvilken læreplan eleven skal følge? c. Organisering (annen skole)? 19

20 Til a. Ved Hadeland videregående skole fattes det enkeltvedtak som beskriver omfanget av opplæringen. Til b. Ved Hadeland videregående skole fattes det ikke enkeltvedtak som nevner hvilke læreplan eleven skal følge. Til c. Ved Hadeland videregående skole fattes det enkeltvedtak som beskriver hvordan opplæringen organiseres for den enkelte elev. Fattes det enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven innrulleres i den ordinære opplæringen? Se kapittel Fylkesmannens merknader Med bakgrunn i tilsynets dokumentasjon har Fylkesmannen noen merknader. Disse er ikke å anse som pålegg, men Fylkesmannen anmoder fylkeskommunen og skolen til å ta merknadene til etterretning Samtykke for organisering i særskilt gruppe I opplæringslovens forarbeider; Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelov s. 56 står det at. «Eleven har ikkje plikt til å gå i innføringstilbod. Det må innhentast samtykke frå eleven eller føresette om at eleven skal få innføringstilbod. Dersom ein elev ikkje vil gå i, eller føresette ikkje samtykkjer i innføringstilbodet, skal eleven få tilbod om særskild språkopplæring innanfor rammene av første til fjerde ledd.» I veilederen «Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever» s. 7 står det at: «Selv om en elev får tilbud fra kommunen eller fylkeskommunen om et innføringstilbud, kan eleven og elevens foreldre takke nei til tilbudet og si ja til et ordinært opplæringstilbud. Det fremgår av femte ledd siste punktum i både 2-8 og 3-12 at vedtak etter femte ledd «krev samtykke frå elev eller føresette». Det kreves også samtykke fra elev eller foreldre før det fattes vedtak om at eleven skal gå i innføringstilbudet på en privat skole, jf. privatskoleloven 3-5 med henvisning til opplæringsloven 2-8 femte ledd og 3-12 femte ledd. 20

21 Også elever som velger et ordinært opplæringstilbud, har rett til særskilt språkopplæring, hvis eleven ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen. Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene gir nyankomne barn/unge og deres foreldre god informasjon om muligheten til å velge mellom et innføringstilbud og et ordinært tilbud, forutsatt at kommunen eller fylkeskommunen tilbyr et innføringstilbud. De må også informere om mulige konsekvenser ved å velge det ene tilbudet fremfor det andre.» Som man kan i sitatet fra veilederen, er det et krav om samtykke fra eleven eller elevens foresatte, for å delta i innføringsklasse/gruppe. Dersom man ikke samtykker til dette vil man fortsatt ha rett til særskilt språkopplæring. Eleven og elevens foresatt må ha tilstrekkelig informasjon om mulighetene og konsekvensene av valget som må tas, også at man ikke mister retten til særskilt språkopplæring hvis man ikke samtykker til å delta i innføringsklasse/gruppe Om tilpasninger i vedtakene om særskilt språkopplæring Opplæringslovens 3-12 femte ledd tredje setning flg slår fast at: «Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov.» I opplæringsloven 2-8 femte ledd og 3-12 femte står det at: «I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykke frå elev eller føresette.» I veilederen «Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever» s. 10 står det at: «I hovedsak skal all opplæring i norsk skole følge læreplanene i fag og ordinær fag- og timefordeling. I et innføringstilbud er det imidlertid anledning til å avvike fra dette. I enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i innføringstilbud kan det gjøres avvik fra læreplanverket. Dette gjelder både kompetansemålene i læreplanene for fag og fag- og timefordelingen. Avvikene gjelder bare den aktuelle eleven og avvik kan bare gjøres i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta elevens behov. Det er ikke begrensninger for hvor store avvikene kan være, og det vil derfor måtte avgjøres etter en individuell vurdering for den enkelte elev.» I de enkeltvedtak som er oversendt Fylkesmannen opplæringens innhold for den enkelte elev nærmest identisk. Ikke noe av innholdet er knyttet opp mot en vurdering av elevens individuelle behov. Fylkesmannen ber Oppland fylkeskommune og Hadeland videregående skole om å ta uttalelsene i veilederen til etterretning i sitt arbeid med å sikre elevers rett til særskilt språkopplæring. 21

22 7. Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring 7.1 Rettslig krav Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om tegnspråkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven disse kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. Elever som har behov for tegnspråkopplæring, skal ha et enkeltvedtak basert på en sakkyndig vurdering. Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til opplæring i og på tegnspråk, jf. opplæringsloven 3-9. Før skolen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal PPT ha laget en sakkyndig vurdering, jf. opplæringsloven eller 3-9. Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva slags behov eleven har for slik opplæring. En avgjørelse om tegnspråkopplæring gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Enkeltvedtaket skal gi oversikt over organiseringen av opplæringen og kompetanse hos undervisningspersonalet. Elever i videregående skole har rett til å velge om de vil ha opplæringen i et tegnspråklig miljø eller bruke tolk i ordinær videregående opplæring, jf. opplæringsloven 3-9. I enkeltvedtaket må skolen fastsette hvordan opplæringen skal organiseres for eleven. Elevens rettigheter, sakkyndig vurdering og kommunens organisering av slik opplæring er grunnlaget for vedtaket. Skolen må innenfor denne rammen fastsette krav til undervisningspersonalets kompetanse. 7.2 Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens undersøkelser viser at ingen elever ved Hadeland videregående har tegnspråkopplæring. 8. Pålegg om retting av lovbrudd Oppland fylkeskommune Hadeland videregående skole har rettet alle avdekkede lovbrudd som ble beskrevet i foreløpig tilsynsrapport. Det er ikke avdekket andre lovbrudd. Det gis ikke pålegg om retting av lovbrudd. 22

23 Christl Kvam Trond Johnsen avdelingsdirektør 23

24 Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: Diverse Egenvurderingsskjema, skolens forvaltningskompetanse, utfylt av skolens ledelse (vedlegg 4) FOS rundskriv Rutine for utprøving av tiltak innenfor ordinær opplæring, oppll Dato 5. juni 2014 Skjema mottakssamtale, Hadeland videregående skole. Ingen dato Referat fra telefonintervju med skolens ledelse Referat fra intervju med skolens ledelse, hentet fra tilsyn ved Hadeland videregående skoles arbeid med elevens utbytte av opplæringen. (stedlig tilsyn 10. september 2014). Møteinnkallelser/møtereferat Innkalling til inntakssamtale på Hadeland vgs.skole for NN, 4. mai 2014 o Møtereferat, HVS inntakssamtale, NN. Dato 22. mai 2014 Innkalling til inntakssamtale på Hadeland vgs.skole for NN, 4. mai 2014 o Møtereferat, HVS inntakssamtale, NN, 11. juni 2014 Møtereferat. HVS inntakssamtale, NN, 4. august 2014 Møtereferat. HVS inntakssamtale, NN, 19. juni 2014 Innkalling til samtale vedrørende testresultater av utredningen og opplæringsbehovet for eleven, NN, 2. desember 2013 Sakkyndig vurdering og enkeltvedtak Sakkyndig vurdering for NN, 3. juni 2013 o Enkeltvedtak for NN, 1. oktober 2013 Sakkyndig vurdering for NN, 2. juni 2013 o Enkeltvedtak for NN, 4. oktober 2013 Sakkyndig vurdering for NN, 25. mai 2013 o Enkeltvedtak for NN, 1. oktober 2013 Sakkyndig vurdering for NN, 2. juni 2013 o Enkeltvedtak for NN, 10. oktober 2013 Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring NN, 30. oktober 2014 NN, 30. oktober 2014 NN, 30. oktober 2014 NN, 30. oktober 2014 NN, 30. oktober

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Larvik kommune Frøy skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Frøy skole...

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Bodø kommune Hunstad ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Bodø kommune Hunstad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vefsn kommune - Kulstad skole 27.01.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Vefsn kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord 08.10.2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Bjørnholt skole 29. april 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bjørnholt skole - ungdomstrinnet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurssenter 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet med Tøndergård

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestby kommune Vestby ungdomsskole 14. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging Eigersund kommune Grøne Bråden skole 1 Innhold: 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Karmøy kommune - Åkra ungdomsskole A Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging 1 Innhold 1. Om tilsynet

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Tilsynstema Tilsynsprosessen Innledning Gjennomgang av regelverket Egenvurderingsskjema, hva og hvordan Felles Nasjonalt Tilsyn (FNT) Alle fylkene fører tilsyn med det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TI LSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Grimstad kommune - Holvig a skole. Vår referanse: 2014/ 1605

TI LSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Grimstad kommune - Holvig a skole. Vår referanse: 2014/ 1605 Utdannings - og barnehageavdelingen TI LSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Grimstad kommune - Holvig a skole Vår referanse: 2014/ 1605 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Dagsorden Velkommen Formål med og tema for felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering RefLex Skoleeiers forsvarlige system FNT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolens forvaltningskompetanse Hå kommune Varhaug skule Dato: 23.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med opplæringen i fag Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte Underveisvurdering som grunnlag

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

Regelverksamling Alstor - Stavanger

Regelverksamling Alstor - Stavanger Regelverksamling 19.03.2015 Alstor - Stavanger Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Bakgrunn for tilsynet Kvalitet i skolen Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkene fører tilsyn med det samme temaet. Perioden er 2014-2017. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Vadsø kommune

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 5 Skolens arbeid

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Froland kommune Froland skole. TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Froland kommune Froland skole. TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Froland kommune Froland skole TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Kommunalsjef Rune Kvikshaug-Taule FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Balsfjord kommune Storsteinnes skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Balsfjord kommune Storsteinnes skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Balsfjord kommune Storsteinnes skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Balsfjord kommune Storsteinnes skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Måsøy kommune Havøysund skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole Fylkesmannen i Telemark Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks 16 3749 SILJAN TI LSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring prøver av nasjonale Siljan kommune - Midtbygda skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.........

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular... 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT. Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering TILSYNSRAPPORT Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering Rogaland fylkeskommune Vågen videregående skole Dato: 10.02.17 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Lillehammer kommune - Ekrom skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Lillehammer kommune - Ekrom skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Lillehammer kommune - Ekrom skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Ekrom

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Søgne kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer