Vedlegg 1: Forslag til policy for utstyr og programvare ved SV versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: Forslag til policy for utstyr og programvare ved SV versjon 24.04.2012"

Transkript

1 Vedlegg 1: Forslag til policy for utstyr og programvare ved SV versjon Innledning Forskningsprosjekter Spørreskjema Policy for utstyr Utstyr Opphør av arbeidsforhold Utlån Sikkerhetskopi Emeriti Erstatningskjøp Driftsansvar Sikker datalagring Sikkerhet Finansieringsformer og kjøp av utstyr Utbyttings- og vedlikeholdsplaner UiOs felles innkjøpsrunder ved kjøp av Windowsbasert PC Detaljerte retningslinjer for anskaffelse og drift av utstyr: Utstyr som ikke støttes: Policy programvare Valg av operativsystem Administrativt ansatte Vitenskapelig ansatte og stipendiater Installasjon UiOs driftsnivåer Kategorisering av programmer Basisprogrammer Bruk av tjenermaskin (server) Publiseringsløsninger Spesielt for PC-stuer, kursrom, seminarrom og auditorier Undervisningshjelp knyttet til emneundervisning

2 6.11 Opplæring i bruk av utstyr/maskinvare i seminarrom og auditorier AV-tjenester Podcast og opptaksutstyr Formater Stemmegivningssystemer IT-tjenester Trådbundet nett Trådløst nett Telefoni IT/AV-råd Universal utforming og individuell tilrettelegging Video- og auditorieopptak Video- og auditorieopptak spesielt for PSI Flyttbare lydanlegg Dokumentbehandling/grafisk arbeid Videokonferansesystemer Store videokonferanser: Mellomstore konferanser: Små konferanser:

3 1 Innledning I denne omgang har vi tatt med det vi har ansett for å være de mest sentrale policyene for utstyr og programvare. På sikt må det lages mer detaljerte arbeids- og rutinehåndbøker for utstyr og programvare. Dette vil imidlertid ikke være et statisk dokument, men noe som endres «i takt med tiden». Dokumentet gjenspeiler at vi har hatt begrenset med tid, og det er derfor mye vi ikke har diskutert. Det er viktig at vi får på plass mer konkrete ressurs- og arbeidsrutiner - spesielt knyttet til forsknings- IT i arbeidet med en ny organisering. Lokal-IT/AV vil være behjelpelig med å bistå forskerne innenfor rammen av UiOs IT-reglement og sikkerhetshåndbok. Fortrinnsvis skal UiOs sentrale driftsløsninger, avtaler, tjenester og infrastruktur brukes. Dersom ikke en forsker kan benytte eksisterende løsninger, skal Lokal-IT/AV formidle behovet for nye løsninger og/eller om mulig etablere nødvendig løsning lokalt. Det har blitt uttrykt bekymring for at en for steng policy kan føre til at det etableres en IT-tjeneste ved siden av dagens lokale IT som i prinsippet utfører de samme oppgavene, men som får andre betingelser og et annet sett med regler med begrunnelsen at det dreier seg om IT-støtte til forskning. Dette er en trend vi allerede har hatt en viss føling med og som vi må unngå på lokalt plan. På AV-siden går gruppen inn for at Universitetet i Oslo lager en mest mulig felles, ensartet standard for utstyr til undervisningsrom og en felles standard for den grafiske og funksjonsmessige delen av styringssystemene. UiO har ikke noen turnus på IT eller AV-siden. Det betyr at det ikke foreligger noen garanti for tjenester ut over det som kan ytes innenfor normal arbeidstid. Dette gjelder også sentrale tjenester som nett, telefoni, server ol. 2 Forskningsprosjekter Lokal-IT/AV må involveres i kartlegging av behov og budsjettering av prosjekter. Maskinvare og programvare som trengs for å gjennomføre prosjektet skal så godt som mulig kartlegges i søknadsprosessen til et prosjekt. I forbindelse med planleggingen av et forskningsprosjekt skal det skisseres et driftsopplegg, og det skal lages en utbyttingsplan for maskinparken dersom prosjektets lengde krever det. Programvare oppdateres slik beskrevet i kapitlet under programvare Spørreskjema Sentralt i mange forskningsprosjekter ved fakultetet er valg av spørreskjema og hjelp til å sette opp dette. Lokal-IT kan bistå her enten ved direkte hjelp eller ved å formidle behovet videre til VDgruppa - gruppe for vitenskapelig databehandling - ved Usit. I den grad det er mulig anbefales UiOs nettskjema, men ved behov vil for eksempel Questback være en aktuell løsning 3 Policy for utstyr 3.1 Utstyr Lokal-IT kjøper inn og drifter utstyr som eies av UiO og som 3

4 er innenfor utstyrets levetid som samsvarer med garanti og serviceperioden (per desember 2012 er dette for stasjonære maskiner 4 år, bærbare maskiner 3 år og mobile enheter 2 år) benytter fakultetets forhåndsdefinerte standard operativsystemer er innenfor rammen av antall enheter en person kan disponere 3.2 Opphør av arbeidsforhold Når en person slutter skal alt av utstyr leveres tilbake til arbeidsgiver. Lokal-IT/AV skal ha en felles database med oversikt over alt utstyr en person disponerer. 3.3 Utlån Fakultetet skal ha en standard avtale som skal skrives under ved lån av utstyr. Dette gjelder alt utstyr, uten unntak. Det kan være diktafoner som lånes ut over kort tid til studenter, men også utstyr som lånes ut over lengre perioder som bærbare maskiner, mobiltelefoner etc. Blant annet låner AV-ansvarlige ut AV-utstyr som projektorer, videokameraer, mikrofoner, diktafoner, kamerastativer og fotoapparat til forskning og undervisning. Alt utstyr som kjøpes inn er å anse som UiOs eiendom og skal tilbakekalles når låneperioden er over.. Maskiner som ikke lenger kan brukes i ordinær drift renses for programvare og behandles som spesialavfall. Begrunnelsen for dette er at vi er ansvarlige for at UiOs lisenser ikke kommer på avveie og at det ikke skal være mulig å hente ut eventuelle data som ligger eller har ligget på harddisken (sikker sletting av sensitive data). Til dette formålet kan PSIs degausser 1 og utstyr for sletting av optisk medium benyttes. 3.4 Sikkerhetskopi Ansatte og studenter ved UiO har selv ansvar for å lagre datafiler og andre dokumenter på forsvarlig vis, dette inkluderer det å ta sikkerhetskopi. Jfr. Sikkerhetshåndboken 3.2. «En bruker plikter selv å treffe de tiltak som er nødvendig for at tap av egne data, programmer eller lignende skal få minst mulig følger gjennom sikkerhetskopiering, forsvarlig oppbevaring av media, bruk av anbefalte rutiner vedrørende nettet og utnytting av de beskyttelsesmekanismer som finnes (for eksempel «filbeskyttelseskoder»). Lokal-IT feilsøker ikke, og vi har heller ikke noe ansvar for å ta sikkerhetskopi av maskiner eller mobile enheter. Dette gjelder også før en eventuell reinstallasjon. 3.5 Emeriti Når det gjelder emeriti har enhetene forskjellige retningslinjer. Mange i denne gruppen produserer mye og har stor verdi for UiO. Samtidig har de ikke like store muligheter som tidligere for å skaffe egne midler. Enkelte enheter har som kutyme å kjøpe utstyr til emeriti slik at de kan benytte hjemmekontor, mens andre har som policy at emeriti benytter felleskontorer med tilhørende utstyr og ikke har krav på noe mer. 1 Degausser: Apparat for avmagnetisering av harddisker slik at informasjonen på harddisken slettes fullstendig. Disken kan ikke gjenbrukes. 4

5 IT-budsjettene er desentraliserte og det er den enkelte enhet som legger «kontorkabalen». Gruppen anbefaler derfor at dagens ordning med differensiert praksis opprettholdes, men at vi har en målsetning om å innføre lik praksis ved fakultetet. 3.6 Erstatningskjøp UiO er selvassurandør, og en ordinær hjemforsikring vil normalt ikke dekke stjålet, ødelagt eller mistet utstyr som er lånt fra UiO. I slike tilfeller må en regne utstyret som tapt, og retningslinjene for erstatningskjøp vil være de samme som for nykjøp. 3.7 Driftsansvar Alt utstyr vi kjøper skal ha et driftsregime. Regimeplanen må godkjennes av lokal-it/av i samarbeide med andre sentrale avdelinger. Dette kan for eksempel være UIO-Cert gruppen for håndtering av IT-sikkerhet ved Universitetet i Oslo. 3.8 Sikker datalagring Håndtering av sikker datalagring og organisering av arbeidet for å tilby ansatte sikker datalagring av forskningsdata inklusiv sensitive data er under utarbeidelse, og vil innarbeides i ny versjon av dette policy-dokumentet. I tillegg til at fakultetet har et uttalt behov for lagring av sensitive forskningsdata ser vi at en del prosjekter hvor det søkes om midler inneholder krav til datalagring. Eksterne harddisker egner seg ikke som lagringsmedium etter som de lett kan gå tapt. Det er derfor viktig at vi har alternative løsninger, og at vi lager gode interne retningslinjer for hvordan den type data skal håndteres. UiO har et prøveprosjekt for lagring av sensitive forskningsdata (TSD 2.0). Prosjektet har som mål å tilby tjenester til andre miljøer enn de som i dag er i piloten primo I tillegg har PSI i dag lokal server for lagring av data for mindre forskningsprosjekter. Lokal IT kan her være et bindeledd mellom Usit som tilbyr tjenesten og den enkelte forsker. 3.9 Sikkerhet Fakultetet vil til enhver tid bestrebe seg på å følge de retningslinjer som gjelder for UiO. Lokal IT/AV plikter å holde seg orientert om de bestemmelsene og retningslinjene som finnes i UiOs ITsikkerhetshåndbok og annet relevant regelverk. Sikkerhetshåndboken er tilgjengelig på nett. På bakgrunn av gjeldende regler vil lokal-it/av lage egne driftsrutiner. Som et utvalg av områder hvor fakultetet vil lage interne retningslinjer kan nevnes: BIOS, Firmwarepassord, rutiner for bruk av maskin uten at bruker er logget inn som administrator, lagring og bruk av fellesdisker og fellesområder, sikker lagring, håndtering av eksterne lagringsmedier, bl.a. kryptering, rutiner for bruk av mobile enheter, behandling av personopplysninger, rutiner for tap av utstyr, mm. Samtlige arbeids- og driftsrutiner skal gjennomgås og kontrolleres minst en gang i året tentativt innen 1. mars Finansieringsformer og kjøp av utstyr Datautstyr skal kjøpes inn i samarbeid med lokal-it. AV-utstyr kjøpes inn i samarbeid med lokal-av. 5

6 Utbyttings- og vedlikeholdsplaner Alle enheter skal ha en utbyttingsplan som grunnlag for budsjetteringsplanleggingen. Utbyttingsplanen gjenspeiler utstyrets levetid som er lik garanti/vedlikeholdsperioden. Dette gjelder alt utstyr uavhengig av finansieringsform. Ordinære driftsmidler (IT, Lab og AV-budsjettet) Basis ligger innenfor dette budsjettet. Hver arbeidsplass skal være utstyrt med en telefon og en PC tilknyttet fastnettet. Personlige midler og prosjektmidler (EU, NFR) Under dette begrepet samles: Personlige driftsmidler (vitenskapelig ansatte og postdoktorer), stimuleringsmidler, småforsk, EU, NFR- og incentivmidler. I tillegg inkluderer dette eksterntfinansierte professor II-stillinger som kan ha med midler fra andre steder UiOs felles innkjøpsrunder ved kjøp av Windowsbasert PC For å presse prisene ned, gjennomfører UiO et minianbud to ganger i året. Vanligvis i mai/juni og november/desember. Fakultetets politikk er at vi benytter UiOs felleskjøp og at det i begrenset grad kjøpes utstyr utenom disse periodene. Pris vil være et viktig moment for hva slags maskiner som skal kjøpes. Det betyr at forventede nyansettelser må inn i utbyttingsplanen og at fakultetets innkjøpspolitikk må formidles og være klart for alle ansatte Støttede modeller Selv om leverandørene UiO har avtale med har et stort utvalg av produkter å tilby, er det bare en begrenset andel av dette som kan handles inn ved UiO. Dette er nødvendig for å kunne automatisere installasjon og drift av utstyret. Hvis en som privatperson går i butikken og kjøper to «like» maskiner har ikke disse maskinene nødvendigvis samme type skjermkort eller samme type harddisk. For den enkelte er dette uvesentlig så lenge kvaliteten er den samme, men for UiOs automatiserte rutiner vil en liten endring av maskinens komponenter få store konsekvenser. Installasjonsrutinene vil for eksempel kunne stoppe fordi skjermkortet krevde en annen driver enn den som er tilgjengelig. Med tanke på antall maskiner som eies og driftes av UiO ville det bli uholdbart. Uansett finansieringsform er alle midler som kommer inn til UiO å betrakte som UiOs eiendom Detaljerte retningslinjer for anskaffelse og drift av utstyr: Lokal-IT må ha tilgang til utstyr som skal driftes/testes. Spesielt for Arena: Alt utstyr går over Arenas driftsmidler og må søkes om. Type utstyr: Policy: Finansieringsformer: Basisutstyr: Som utgangspunkt skal alle arbeidsplasser ha en stasjonær maskin, men instituttenes egenart gjør at det ikke er aktuelt å ha en felles regel for alle. Dette går på enhetens ordinære IT-budsjett. Maskiner kjøpes inn på UiOs felleskjøp 2 ganger i året. Vi knytter maskinenes levetid opp mot 6

7 Reparasjon Tilleggsmaskin/- nettbrett Mobiltelefon Bredbåndsabonne ment garantitiden. (Stasjonære maskiner 4 år, bærbare maskiner 3 år og mobile enheter 2 år). Dagens praksis videreføres. Ansattgrupper med forskjellige behov: Emeriti Stipendiater Administrasjonen Vitenskapelig ansatte Reparasjon av utstyr tas av samme budsjett som kjøp av utstyr. I tillegg til basisutstyret åpnes det opp for kjøp av to enheter per person 2. Det kan være stasjonær, bærbar eller nettbrett. Utstyr til spesielle forskningsbehov styres av forskningsleder (For PSI vil dette være PSIs labutvalg). Nettbrett: Forventet levetid er 2 år. Kjøp av programvare blir ikke refundert. Mobiltelefon og mobilabonnement behandles separat. Private telefoner og abonnement støttes ikke. Kontrakt om bruk av abonnement skal skrives under før telefonen leveres ut. Telefon og abonnement dekkes for følgende grupper: Dekanat Instituttleder Kontorsjefer Fakultetsledelsen Fagledere IT-ansvarlige Andre med spesielle behov, definert av fakultetsledelsen, instituttledelsen eller dekanatet. Kontrakt om bruk av abonnement skal skrives under før bredbånd bestilles. Det gjøres oppmerksom på at lokal IT ikke foretar hjemmebesøk. Bredbåndsabonnement kan dekkes for følgende grupper: Dekanat Instituttleder Kontorsjefer Fakultetsledelsen Fagledere IT-ansvarlige Personlige midler/prosjektmidler. For administrative oppgaver kan det være aktuelt å benytte Basis. Dekkes over enhetens drifts-/prosjektmidler Drifts-/prosjektmidler 2 Med uttrykket «per person» menes at en vitenskapelig ansatt med prosjektmidler også kan utstyre stipendiater med en ekstra maskin. 7

8 Foto- og videoapparat Skanner, lokal skriver Eksterne lagringsmedier/ hard-disker/ USBminnepinner CD/DVD/USBminnepenn Lydopptaker/- diktafon Andre med spesielle behov, definert av fakultetsledelsen, instituttledelsen eller dekanatet. Kjøpes etter en vurdering av behovet. AVansvarlige ved fakultetet har utlånsordning. På kontoret benyttes felles skannere og multifunksjonsskrivere. Det tillates i utgangspunktet ikke kjøp av skanner/skriver til den enkeltes kontor. (Unntak kan gjøres ved behov for universell utforming eller for personer som skriver ut spesielt mye sensitivt materiale). Ved innkjøp av skanner/skriver til hjemmekontor, vil også fremtidige utgifter til toner/blekkpatroner og annen rekvisita belastes den enkeltes midler. Kjøp og bruk av eksterne lagringsmedier betinger at en har kontroll på at sikkerheten overholdes. Regnes som ordinær rekvisita. Også dette er eksterne lagringsmedier, og ivaretakelse av sikkerheten gjelder på lik linje med andre eksterne lagringsmedier. SV-info og ekspedisjonen ved PSI låner diktafoner ut til studenter. Lokal-AV låner ut til ansatte. Lydopptakere og diktafoner kan lånes ut fast over lang tid eller for kortere perioder. Personlige midler/prosjektmidler. Personlige midler/prosjektmidler. Personlige midler/prosjektmidler. Basis driftsbudsjett Unntaket: PSI, hvor DVDer også kjøpes på prosjektmidler. Personlige midler/prosjektmidler, ordinære driftsmidler Utstyr som ikke støttes: Privat utstyr ipod ol Lokal IT støtter ikke noen type utstyr som er ikke er kjøpt inn av lokalt IT og eies av UiO. Regnes som privat, og godtas ikke som erstatning for diktafon. Privat Privat 4 Policy programvare Programvare som UiO har avtale på skal så langt som mulig benyttes. Unntak kan tenkes når dataene leveres på spesielle filformater eller når forskeren har et utstrakt samarbeid med eksterne partnere. Dersom ingen sentral UiO-avtale finnes for et program, skal lokal-it sammen med USIT se på mulighetene for at en sentral avtale kan komme på plass. Er en sentral avtale ikke mulig, skal Lokal-IT sammen utnytte eventuelle muligheter for volumrabatter Valg av operativsystem For å få til en effektiv driftsrutine må fakultetet begrense antall versjoner av operativsystemer som til enhver tid kan benyttes. Etter som valg av operativsystem i en del tilfeller kan ha betydelige økonomiske konsekvenser vil vi ha en målsetning om å varsle utfasing av en versjon i forkant av budsjettperioden. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å forta utfasinger på kortere varsel av sikkerhetsmessige hensyn. 8

9 Administrativt ansatte Et sentralt skriv sier at administrative systemer kun blir tilpasset Windows. Av den grunn ønsker vi ikke å åpne for kjøp eller bruk av Mac eller Linux som verktøy for administrasjonen Vitenskapelig ansatte og stipendiater Stasjonære maskiner: For stasjonære maskiner tillates kun Windows-baserte PCer. Unntak kan gjøres for enkelte ut i fra en individuell behovsvurdering. Behovet må spesifiseres, og det må foretas en ressursavveining i hvert enkelt tilfelle. (For enkelte bruk av programmer for virtualisering være tilstrekkelig). Det installeres ikke Windows operativsystem på Mac. Bruk av «dual-boot» er heller ikke tillatt. Bærbare maskiner: Windows og Mac likestilles, men for Mac med betingelser om programvarebegrensninger. Dette må gjøres kjent for den enkelte ved tilbud om bærbar maskin. En del av fakultetets basis-programvare er ikke tilgjengelig for Mac. I tillegg blir en del av den programvaren som er tilgjengelig for Mac uforholdsmessig dyr. Mac skal kjøpes med 3 års Apple-care-avtale og onsite service. Dette gjør Mac dyrere i innkjøp, og det er fremdeles problemer med oppkobling av hjemmeområde utenfor UiO og utskrift over trådløst. Bruk av Linux som operativsystem er begrenset til spesielle behov i forskningen. Dette må avklares i hvert enkelt tilfelle, og forutsetter avtale om drift i hele enhetens levetid. Det er viktig å merke seg at når gruppen åpner opp for bruk av flere OS må det gjenspeiles i ressurser. En person kan ikke ha kompetanse på alle plattformer, og det blir et betydelig merarbeid å ha brukerstøtte på og eventuelt drifte et OS en ikke daglig er i kontakt med Installasjon For installasjon av programvare skal fortrinnsvis UiOs rammeverk for programvare benyttes. Dersom mange nok benytter et program vil Lokal-IT forutsatt at det er hensiktsmessig og mulig lage tilpassede installasjonspakker om ikke slik pakke lages sentralt UiOs driftsnivåer UiO opererer med 4 driftsnivåer. Hvilket driftsnivå en programpakke tilhører kan ha konsekvenser for om en programpakke blir akseptert kjøpt inn/brukt og i hvilken sammenheng. Innstillinger Lokal Policy Driftsnivå 0: Programmer som skal være på alle maskiner. Installeres og oppdateres automatisk. Styres sentralt. Dette dreier som om sentrale programmer som antivirus, program for kryptert kommunikasjon, epost, tekstbehandler etc. Fakultetet har ikke egen policy. Manuell installasjon ikke tillatt. Driftsnivå 1: Programmer som blir sentralt vedlikeholdt. Styres sentralt. På dette driftsnivået finner vi programmer av alle Fakultetet har ikke egen policy. Manuell installasjon ikke tillatt. Lisensbetingelser skal 9

10 lisenstyper. overholdes. Driftsnivå 2: Programmer som blir lokalt vedlikeholdt. Styres lokalt. På dette driftsnivået finner vi programmer av alle lisenstyper. Manuell installasjon ikke tillatt. Lisensbetingelser skal overholdes. Driftsnivå 3: Manuell installasjon og vedlikehold på grunn av liten utbredelse, eller manglende kompabilitet med løsninger for automatisert installasjon. Fakultetet ønsker så få av denne type programmer som mulig. Godkjenning/avslag gjøres i egen rt-kø som er betjent av sikkerhetssjef/uio-cert/sas- LIPK. Køen får egne rutinebeskrivelser for godkjenning av programvare. Før denne type program installeres lokalt skal det undersøkes om det står på listen over program som kan kjøres fra tjenermaskin. Manuell installasjon enten av lokal-it eller av den enkelte etter avtale med lokal IT. Fakultetet skal ha driftsrutiner. Lisensbetingelser skal overholdes. Det er ikke ønskelig med denne type programmer på fellesmaskiner (kursrom/pcstuer/seminarrom/auditorier etc.) Driftsnivå 4: Forbudt eller "Nedlåst" programvare. Dette er programmer som skal være skjult for internett. Typisk her vil være programmer som er nødvendig for å håndtere spesialutstyr. Søknad sendes egen, sentral RT-kø som er betjent av sikkerhetssjef/uio- CERT/SAS-LIPK. Køen får egne rutinebeskrivelser for godkjenning av programvare. Aksepteres kun der det er krav om denne type programvare. Det kan være seg betingelser satt i prosjekter eller nødvendig programvare for å håndtere spesialutstyr. 5 Kategorisering av programmer 5.10 Basisprogrammer Med basisprogrammer menes programmer som finansieres sentralt eller over enhetenes ITbudsjetter. Dette er programmer som installeres på maskiner enten automatisk eller på forespørsel fra den enkelte ansatte. Lokal IT foretar ingen individuelle behovsvurderinger. Oppdatert liste over denne type program skal alltid være tilgjengelig på fakultetets webside. På grunn av enhetenes egenart vil det være programmer som blir finansiert og tilbudt som basis ved en enhet og ikke ved en annen. 10

11 Alt som er definert ut over basis må ha en avklart finansiering, enten via enhetens driftsmidler eller personlige midler. Dette inkluderer midler til drift, oppdatering og også fornying av programmer når det kommer nye versjoner. Den som initierer kjøpet er ansvarlig for å gi beskjed til lokal-it om oppdateringer, og er også ansvarlige for finansieringen av disse. Program som viser seg å være en sikkerhetsrisiko eller ikke er kompatibelt med UiOs basis drift vil bli slettet. På fakultetet har vi noe utstyr som krever spesialprogrammer. Dette er utstyr som er så knyttet opp mot begrensede områder innenfor forskningen at vi ikke finner det hensiktsmessig å lage policyer for fakultetet Bruk av tjenermaskin (server) For mange av våre program vil det være ressurssparende å benytte serverversjoner. Dette gjelder spesielt programmer som ikke enkelt lar seg installere over nett, eller som krever hyppige oppdateringer. Også programmer som brukes «av og til» kan det være hensiktsmessig å begrense til serverversjoner. Lokal installasjon av de samme programmene gjøres ikke. Oversikt over hvilke program dette dreier seg om vil til enhver tid være tilgjengelig på nett Publiseringsløsninger Lokal-IT hjelper nettredaktørene med å klargjøre materialet for publikasjon, typisk bilde- og videoredigering. Selve publiseringsaktiviteten ledes av enhetens nettredaktør og anses ikke å være en oppgave for lokal-it. Brukerstøtte i for programmer på nett som ikke omhandler publisering vil være en oppgave for lokal-it. Et eksempel på en slik type verktøy er samskrivingsverktøyet Wiki. 6 Spesielt for PC-stuer, kursrom, seminarrom og auditorier IT/AV skal ha rutiner som, i den grad det er mulig, sikrer at det utstyret som benyttes til enhver tid er i orden Undervisningshjelp knyttet til emneundervisning Ved enkelte enheter benyttes i dag lokal-it som støtteforeleser/hjelpeforeleser. Ved en eventuell omorganisering bør det vurderes om denne type oppgaver skal tillegges lokal-it eller andre grupper som for eksempel vitenskapelig assistenter Opplæring i bruk av utstyr/maskinvare i seminarrom og auditorier Lokal-IT/AV gir opplæring til ansatte og gjester i bruk av programvare og utstyr i undervisningsrom ved behov. Alle rom på nivå 1-3 (se oversikt i kapittel 6.3) skal ha bruksanvisning for utstyret godt synlig plassert i rommet med kontaktinformasjon til driftsansvarlig/førstelinjehjelp. Bruksanvisninger skal ligge på nett. Opplæringen gis på individuell basis AV-tjenester Fakultetet går inn for at Universitetet i Oslo lager en mest mulig felles, ensartet standard for utstyr til undervisningsrom, og en felles standard for den grafiske/funksjonsmessige delen av styringssystemene så langt dette er mulig. Utstyr velges i forhold til romstørrelse og spesielle behov. Fakultetet deler undervisningsrommene inn i 5 nivåer: 11

12 Nivå 1: Stort auditorium over 200 plasser. I tillegg til undervisningsrom blir disse brukt til TVproduksjoner, debatter og disputaser Nivå 2: Mellomstort auditorium plasser Nivå 3: Små auditorium og store og mellomstore seminarrom plasser Nivå 4: Små seminarrom under 20 plasser Nivå 5: Terapirom med opptaksutstyr Alle rom på nivå 1, 2 og 3 skal ha styringssystem, lydanlegg, projektor og PC. Rom på nivå 4 utstyres med tavle (kritt eller whiteboard) og lerret, men kan utstyres utover dette ved spesielle behov. Nivå 5 er terapirom med opptaksutstyr lokalisert i Harald Schjelderup hus. Rommene blir rutinemessig kontrollert og loggført for feil og slitasje, f.eks. lampetid på projektorer, slik at brukerne vil oppleve en god, forutsigbar funksjonalitet av utstyret. Det skal alltid lagres ekstra pærer for projektorene og pærene skal kunne skifte i løpet av en dag. Internasjonale kvalitetsnormer for utstyret følges; f.eks. taletydelighet for lydanlegg og lesbarhet fra alle sitteplasser for tekst i projektorbilde Ved PSI skal alle undervisningsrom ha styringssystemer PSI har i tillegg 9 terapirom med opptaksutstyr som driftes av AV-ansvarlig inkludert opplæring på opptaksutstyr og etterarbeid Podcast og opptaksutstyr Lokal-IT/AV vil være behjelpelig med å gi foreleser opplæring i bruk av utstyret, og bistå med å klargjøre audio- eller videomaterialet for publikasjon Selve publikasjonen gjøres av informasjonsmedarbeiderne. Fakultetet bør ha som mål å utstyre undervisningsrom på nivå 1 og 2 med utstyr for opptak av lyd og bilde, samt for å oppnå en mest mulig automatisert produksjon av podcastfiler for nettet. Alt opptaksutstyr på PSI skal oppgraderes i løpet av 2012 slik at vi får det samme, og mer pålitelig utstyr i alle rommene. Dvs. at vi skal ha PCer i alle opptaksrommene med tilhørende programvare. På sikt skal opptakene lagres på en server med sikker lagring slik at opptakene kan hentes ut fra serveren, og ikke brennes til en dvd som gjøres nå Formater For bruk i auditorier/seminarrom støtter lokal-it/av de mest sentrale formatene for bruk av lyd og bilde. For dokumenthåndtering benyttes Office-pakken. Ved spesielle behov kan det legges inn støtte for andre formater og kodekser enn de som er tilgjengelig til daglig, men i slike tilfeller må lokal- IT/AV ha beskjed i god tid Stemmegivningssystemer Ved flere studieprogrammer har fakultetet emner hvor stemmegivningssystem 3 er eller vil bli en integrert del av undervisningen. Systemet som er valgt er brukervennlig og består av en programvare integrert i MS PowerPoint. For Eilert Sundts hus og Harriet Holters hus lånes mentometerne ut av SVinfosenter, for Harald Scheldrups hus lånes det ut av AV-ansvarlig. 3 Stemmegivningssystemet: 12

13 6.15 IT-tjenester Fakultetet benytter kun Windows-baserte PCer på fellesmaskiner. Fellesmaskiner i denne sammenheng er maskiner som benyttes av mange, typisk maskiner på stuer, kursrom, seminarrom og auditorier. Fellesmaskinene tilrettelegges primært for den aktiviteten som initieres av SV-fakultetet, eventuelt andre det er inngått samarbeidsavtaler med. Spesialtilpasninger for å imøtekomme eksterne behov gjøres i liten grad, og kun etter forhåndsavtale. For installasjon og bruk av programmer på fellesmaskiner er det viktig programmet enkelt kan installeres og oppdateres. Fortrinnsvis skal det kun benyttes programmer som kan distribueres over nett (Tivoli). Fakultetet planlegger sin undervisning for et semester om gangen. Undervisningsplanleggingen foregår normalt i begynnelsen av november for vårsemesteret og i begynnelsen av mai for høstsemesteret. Nye programmer som skal tas i bruk i undervisningen må inkluderes i fakultetets undervisningsplanlegging. Hvilke program som benyttes i en forelesningsrekke skal stå på emnesidene. Fakultetets policy er at vi ikke installerer spesielle programmer på enkeltmaskiner. Dersom fakultetet eller enheten har en lisens som inkluderer studenter, eller kjøper lisens for den enkelte student vil vi være behjelpelig med å formidle programmet. Dette vil vanligvis dreie seg om å levere ut programmet på en minnepinne slik at studenten kan installere på egen maskin. Dette betinger at studenten har utstyr som takler den aktuelle programvaren. På PC-stuer vil fakultetet i løpet av 2012 gjøre et forsøk med å kjøre de fleste programmer som skal være tilgjengelig på PC-stuer via kiosk.uio.no (UiOs RemoteApp). Målsetningen er å kunne benytte et «renere» og sikrere Pc-stue oppsett, med kun programmer på driftsnivå 0 som standard. For mer sporadisk bruk skal behov for programmer som er utenfor basisprogramvaren meldes skriftlig minst 14. dager før kurset starter. Fristen på 14. dager forutsett at programmet allerede er «på huset» og enkelt kan installeres. I tillegg skal lisenserforeligge. Programmer ut over basis finansieres av den enkelte enhet. I sjeldne tilfeller vil vi måtte avslå en søknad. Dette vil kun skje når det sikkerhetsmessig eller driftsmessig er nødvendig. For eksempel at programmet ikke kan brukes uten at en er administrator på maskinen. Ved nyanskaffelse kommer kjøp, tilrettelegging og installasjon av programvare. Dette kan i en del tilfeller ta veldig lang tid, så det ikke mulig å komme med noe generelt tidsløfte. 7 Trådbundet nett Alle arbeidsplasser har trådbundet nett som standard. 8 Trådløst nett Instituttene bestiller og finansierer trådløst nett ved enheten. Dekningsgraden kan variere noe i forhold til avstand fra aksesspunktene. På steder med dårlig dekning vil det være behov for å 13

14 vurdere antall aksesspunkter, men bygningenes utforming gjør at det ikke vil være mulig å få til en fullgod trådløs dekning i hele bygget. Det vil alltid være en usikkerhet forbundet med trådløst nett. Lesesal B i 2. etg. Eilert Sundts hus er etter studentenes eget ønske definert som trådløsfri-sone. 9 Telefoni Alle arbeidsplasser skal ha IP-basert telefon. Enheten melder behov for nye kontaktpunkter og feilmelder evt. problemer til fakultetets nettverksansvarlig og USITs telefontjeneste. Dersom ikke annet er avtalt vil lokal-it besørge installasjon og flytting av telefonnumre når ansatte bytter kontor. 10 IT/AV-råd For å sikre ens policy ved fakultetet er det behov for et fakultært IT/AV-råd/utvalg som kan ta beslutninger med forankring i den vitenskapelige staben. Dette bør være et eget IT-råd/utvalg bestående av vitenskapelig ansatte, og med IT-leder som sekretær. Alternativt kan IT-policy og prioriteringer være en fast/prioritert sak på stabsmøtet en eller to ganger i semesteret. 11 Universal utforming og individuell tilrettelegging. Fakultetet skal til enhver tid ha fokus på universell utforming. Dette inkluderer universell utforming så vel som individuell tilrettelegging som skissert i diskriminerings og tilgjengelighetsloven 4. Som eksempel kan nevnes at det i auditorier skal være teleslynge for hørselshemmede i rom på nivå Video- og auditorieopptak Dersom AV-tjenesten har kapasitet tilbys audio- og videoopptak av større arrangementer og forelesninger ved spesielle behov. F.eks. «Eilert Sundt-forelesningen» og «Frokost med Bernt». En forutsetning er at opptaket har en verdi for fakultetet som helhet. Dette er en type tjeneste som skal faktureres etter gjeldende satser Video- og auditorieopptak spesielt for PSI Opptaksutstyret på PSI utgjør til sammen 9 opptaksrom med 2 ulike typer utstyr. PSI har Detec-rec som er et pc-basert opptaksprogram med mulighet til å styre 3 kameraer i naborommet. I tillegg har PSI enklere opptaksrom med tv, dvd-opptaker og ett tilhørende kamera. Ved semesterstart tilbys opplæring i bruk av utstyret til nye grupper med studenter som tas forløpende etter behov. Dette utføres av AV-ansvarlig ved PSI. Her hører det også med redigering i etterkant av opptakene som enten gis opplæring i, eller utføres av AV-ansvarlig for studentene/vitenskapelig ansatte til bruk i undervisning/forskning. Det blir gjort opptak av rollespill og reelle terapisituasjoner, alt etter hvor langt studentene har kommet i studiet

15 13 Flyttbare lydanlegg Innenfor normal arbeidstid, og dersom det er kapasitet er AV-tjenesten behjelpelig med å rigge opp lydanlegg, etter behov, i flere størrelser, og ellers bistå ved studentarrangementer på fakultetet. 14 Dokumentbehandling/grafisk arbeid Som et supplement til Teknisk avdelings reprotjeneste tilbyr fakultetet skanning/ konvertering til ulike formater, og trykking av postere og annet materiell. Fakultetet har printer for A2 størrelse. PSI har en egen printer med papir på rull i 1,05m bredde. Fakultetets policy er at vi primært benytter UiOs reprotjeneste. 15 Videokonferansesystemer I den grad det er mulig vil fakultetet begrense antall videokonferansesystem som benyttes Store videokonferanser: Lokal-IT/AV vil være behjelpelig med å booke ansatte inn på UiOs videokonferanserom rundt på campus og hos USIT 5, samt sette opp konferansen. Fortrinnsvis bør konferanseløsningen til UB (Georg Sverdrups hus) brukes Mellomstore konferanser: For mellomstore konferanser har fakultetet valgt Adobe Connect. En fordel med dette programmet er muligheten for å dele deltakere inn i roller som vert presenter og deltaker Små konferanser: Her har fakultetet valgt «Skype» som standard. 5 Videokonferansesystemer på UiO: 15

Informasjon til brukermiljøene om ny IT-avdeling

Informasjon til brukermiljøene om ny IT-avdeling Informasjon til brukermiljøene om ny IT-avdeling Høsten 2006 IT-avdelingen, UiB Innhold IT-avdelingens nye organisasjon Kontaktpunkter og -former mellom brukeravdelingene og ITA BRITA Områdeansvarlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Opptak av forelesningene

Opptak av forelesningene Opptak av forelesningene Hvilken politikk har Ifi når det gjelder opptak av forelesningene? Opptak av forelesningene Ifi har vedtatt følgende når det gjelder opptak av forelesningene: Ifi ønsker generelt

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Aktiv Forvaltning skal periodisk sende oppdragsgiver oversikt over porteføljens beholdning, oversikt over de transaksjoner som er foretatt og en

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Opprustningsbehov for AV-utstyr i undervisningsrom 2014-24

Opprustningsbehov for AV-utstyr i undervisningsrom 2014-24 Opprustningsbehov for AV-utstyr i undervisningsrom 2014-24 Vedlegg til IT-avdelingens budsjett for 2014 Fra: IT-avdelingen v/ AV-koordinator Inge Tøgersen, Gruppeleder student- og undervisningsromstøtte

Detaljer

IT Guide www.nhh.no/it

IT Guide www.nhh.no/it IT Brukerstøtte www.nhh.no/it Brukerstøtte for studenter IT-konto Brukerstøtte for studenter -studenter har tilgang til mange IT-tjenester som vil påvirke din studiehverdag. Vi i Brukerstøtten er her for

Detaljer

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 Dagens status... 3 Utstyr per i dag... 3 Begreper... 4 Funksjonelle krav... 5 Omfang... 7 Innledning Bakgrunn

Detaljer

Sikkerhetsinstruks bruker

Sikkerhetsinstruks bruker Sikkerhetsinstruks bruker Side 1 av 5 Sikkerhetsinstruks bruker NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av ikke

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Forelesninger på nett i stor skala. - fra å leke butikk til å drive

Forelesninger på nett i stor skala. - fra å leke butikk til å drive Forelesninger på nett i stor skala - fra å leke butikk til å drive butikk Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning Oppstart høst 2009 Bidragsytere Shell ECN Hammerfest Det Norske! Nordland Fylkeskommune

Detaljer

Ressurser Afl. Innkjøp XX 1,5 Drift bygg XX 1 Drift undervisningsrom. AV-tjenester XX 0,5 Kopi/utskrift 0,5 IT kontormaskin tilleggsmaskin

Ressurser Afl. Innkjøp XX 1,5 Drift bygg XX 1 Drift undervisningsrom. AV-tjenester XX 0,5 Kopi/utskrift 0,5 IT kontormaskin tilleggsmaskin Rapport arbeidsgruppe tekniske tjenester Medlemmer Stabsleder Anders Ryssdal, Sv-fak (leder) Avdelingsingeniør Jan Helge Bergheim, Hum-fak Avdelingsingeniør Leif Martinsen, Sv-fak Teknisk rådgiver Petia

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Uten samordnet kommunikasjon Mobiltelefon Fasttelefon Hurtigmeldinger / Precense Talepost Øyeblikkets tyranni Telefonkonferanse E-post Faks Skjermdeling

Detaljer

Nettstudent 2017 viktig info

Nettstudent 2017 viktig info Nettstudent 2017 viktig info Studiestart Det er ikke et spesifikt studiestartprogram for nettstudentene. Du er hjertelig velkommen til ordinær studiestart på campus Narvik dersom du har anledning. I forbindelse

Detaljer

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN Instruks for bruk av IT-utstyr ved Kunsthøgskolen i Oslo er fastsatt av høgskoledirektøren 1.april 2006. 1 Omfang, forutsetninger 1.1 Dette reglementet

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

ÅRSPLAN PSYKOLOGISK INSTITUTT

ÅRSPLAN PSYKOLOGISK INSTITUTT ÅRSPLAN -2013 PSYKOLOGISK INSTITUTT Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har for perioden -2013. Instituttets overordnede mål er å styrke stillingen som et ledende

Detaljer

Bærbar elev-pc. i Hedmark fylkeskommune. Skolestart Vg1 2013

Bærbar elev-pc. i Hedmark fylkeskommune. Skolestart Vg1 2013 Bærbar elev-pc i Hedmark fylkeskommune Skolestart Vg1 2013 Generell informasjon om PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune 2013 Hvorfor bærbar elev-pc? I Kunnskapsløftet er digital kompetanse definert som

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom

UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om NTNU e-rom 3. Innhold i tjenesten Funksjonalitet Bestilling Løsningen består av følgende elementer Teknisk skisse av løsning

Detaljer

BYOD SUHS-13. Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC. Bring Your Own Disaster?

BYOD SUHS-13. Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC. Bring Your Own Disaster? BYOD Bring Your Own Disaster? SUHS-13 Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC BYOD eller ikke BYOD? BYOD har en del positive trekk som ikke kan overses: Gartner Group antyder en kostnadsbesparelse på 9-40% hvis

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Allmøtet 22. januar 2015: Årsplan for USIT for : Tiltak og prioriteringer. IT-direktør Lars Oftedal

Allmøtet 22. januar 2015: Årsplan for USIT for : Tiltak og prioriteringer. IT-direktør Lars Oftedal Allmøtet 22. januar 2015: Årsplan for USIT for 2015-17: Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal Rammer og føringer (I) Strategi 2020 og SAB: Build a Ladder to the Stars Forskningskvalitet Utdanningskvalitet

Detaljer

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB TEMASERIE fra IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen / nummer 3 / august 2010 P C V E D U I B Leder Da er tredje nummer i IT-avdelingens temaserie produsert. I første nummer, som var ferdig på sensommer

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

Årsplan for USIT for : IT-direktør Lars Oftedal. Rammer og føringer (I) Tiltak og prioriteringer

Årsplan for USIT for : IT-direktør Lars Oftedal. Rammer og føringer (I) Tiltak og prioriteringer Årsplan for USIT for 2015-17: Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal Rammer og føringer (I)! Strategi 2020 og SAB: Build a Ladder to the Stars! Forskningskvalitet! Utdanningskvalitet! Tverrfaglighet!

Detaljer

Videooverføring av styremøtene i HIT

Videooverføring av styremøtene i HIT Notat til Nils RØttingen fra Kristine LangerØd, Jarle Teigen og Per M. Holtung 06.05.2011 Videooverføring av styremøtene i HIT Etter ønske framsatt i styremøtet 28.10.2010 satte høgskoledirektøren ned

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner. 27.06.2010 Kerstin Litwinski

Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner. 27.06.2010 Kerstin Litwinski Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner 27.06.2010 Kerstin Litwinski 1 Innholdsfortegelse Forskerne på Sørlandet, Sykehuspartners målgruppe Den spesielle forsker SIKT plattformen Bestilling av

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten».

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Sikkerhetsledelse Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Policy Informasjonssikkerhet på overordnet nivå er beskrevet i «Virksomhetens» informasjonssikkerhetspolicy.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 3

Konkurransegrunnlag Del 3 Konkurransegrunnlag Del 3 Kravspesifikasjon Konsulentbistand IKT Saksnummer 2013/153 Dato 15.09.2013 Innhold 1 PRODUKTSPESIFIKASJON... 1 1.1 Omfang og volum... 1 2 KRAVSPESIFIKASJON... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling Litt om IKT-enheten Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner Infrastruktur - nettverk Serverpark Drifting Autentisering og sikkerhet. Sikker oppbevaring av alle

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no FD 365+ - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet FD365+ er en pakkeløsning for bedrifter som ønsker å kun benytte Microsoft Office 365. I tillegg leveres

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

1.4 Det skal leveres en beskrivelse av eierskapsmodell for registrerte data og fordeling av ansvar for behandling og vedlikehold av disse.

1.4 Det skal leveres en beskrivelse av eierskapsmodell for registrerte data og fordeling av ansvar for behandling og vedlikehold av disse. 1. Tekniske krav 1. Generelle krav 1.1 Databehandleransvar i henhold til Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter skal tydelig fremgå av beskrivelsene som etterspørres i punkt

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Linux klientplattform - prinsipper og basis

Linux klientplattform - prinsipper og basis Linux klientplattform - prinsipper og basis IT-avdelingen, Universitetet i Bergen 12. desember 2005 1 Innledning Universitetet er midt i en omorganisering av IT-driften. Blant mange tjenester som påvirkes

Detaljer

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Status juni 2012: Brukte ca. 2 uker i timeverk på en oppgradering. Gjorde dette en gang pr. år, burde vært 2 ganger pr. år. Noen

Detaljer

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker Standard benyttes av administrative brukere. Inkluderer Microsoft Office, tilgang til fagapplikasjoner, e-post via MS Outlook og lagring på filserver

Detaljer

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne Vedlikehold. Med vedlikehold menes i denne sammenheng oppdatering av programvare inklusive operativsystemet Windows 10 med tilhørende støtteprogrammer som f.eks drivere. Fysisk vedlikehold av en PC ligger

Detaljer

Survey om IT-tjenestene 2006

Survey om IT-tjenestene 2006 Survey om IT-tjenestene 2006 USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) gjennomfører årlige spørreundersøkelser blant IT-brukerne ved UiO. Dette er fjerde året vi gjør dette. Målet er å samle

Detaljer

USITs Målbilde og prioriteringer

USITs Målbilde og prioriteringer USITs Målbilde og prioriteringer 2017 til 2019 IT-dirmøte med seksjonssjefene 6. september 2016 Overordnede mål og prioriteringer for USIT Skal være førende for seksjonenes arbeid med årsplan Til diskusjon

Detaljer

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata Åpne data NTNUs politikk for åpne forskningsdata UTKAST, Forskningsutvalget 9. juni 2017 Bakgrunn Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata bidrar til økt etterprøvbarhet og transparens i vitenskapen,

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Podcast Læring rett i lomma Et helhetlig konsept for podcast På vei mot det fleksible universitet

Podcast Læring rett i lomma Et helhetlig konsept for podcast På vei mot det fleksible universitet Podcast Læring rett i lomma Et helhetlig konsept for podcast På vei mot det fleksible universitet Om selve prosjektet Resultater Erfaringer Artikkel i dagens næringsliv Det handler om Podcast Podcast =

Detaljer

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra 2 av 5 Hjemme PC Hvorfor din bedrift bør ha en hjemme PC-ordning for de ansatte Minimalt med ressursbruk fra bedriften

Detaljer

Enhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT. IT-tilgangsstyring

Enhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT. IT-tilgangsstyring Side 1 av 5 Enhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT IT-tilgangsstyring Distribusjon: IT-direktøren OPA Kopi: Universitetsdirektøren Gjennomført februar - september 2013 Revisorer: Morten Opsal Blindern,

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Brukerstøtte Kontaktflater mot brukerne

Brukerstøtte Kontaktflater mot brukerne Brukerstøtte Kontaktflater mot brukerne For ansatte : - Brukerstøttesenter (BRITA), er felles kontaktpunkt. For studenter : - Pc-vakter som 1. linje brukerstøtte. (2. linje fra fagområdet for student/pcstue/underv.rom.)

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Telefoni. Sluttbrukerutstyr

Telefoni. Sluttbrukerutstyr Telefoni Sluttbrukerutstyr HiBV IT Fusjon 2013 Dokument detaljer: Tittel: Telefoni Sluttbrukerutstyr Sist endret: n/a Forfatter: Knut Arne Bakke Godkjent av: n.n Versjon: 1.0 Opprettet: 07. Mars 2013 Dokument

Detaljer

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 4 Nasjonal sikkerhetsmåned 6 tema Generell informasjonssikkerhet Beskytte

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Av Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte En rapport fra pilotprosjektet; Bruk av video og pedagogikkundervisningen

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

IT-strategi Institutt for geofag, 2010 Innholdsfortegnelse

IT-strategi Institutt for geofag, 2010 Innholdsfortegnelse IT-strategi Institutt for geofag, 2010 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og målsetning...2 2. Dimensjonering, arbeidsoppgaver og stillingsbehov...2 Ansatte i ITgruppa...2 Rene driftsstillinger...2 Stillinger

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett -Ein tydeleg medspelar «Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett IT-seksjonen Agenda Hensikten med plattformprosjektet Drift av løsningen Teknologiske valg Framdriftsplan Opplæring Hva betyr plattformprosjektet

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr)

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) Vedlegg B: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) 1. Overordnete mål med rammeavtalen a. Overordnede mål for AV-utstyr - Gode, tekniske løsninger, med god posisjon

Detaljer

Student IT ved UiO. Morten Ariansen

Student IT ved UiO. Morten Ariansen Student IT ved UiO Morten Ariansen 19.08.2008 IT-ansvarlig for ISH og IASAM: It ansvarlige: Morten Ariansen (morten.ariansen@medisin.uio.no) Jan Erik Michaelsen (j.e.michaelsen@medisin.uio.no) Kontor Frederik

Detaljer

2.4 Bruk av datautstyr, databehandling

2.4 Bruk av datautstyr, databehandling 2.4 Bruk av datautstyr, databehandling Formål Denne prosedyren skal beskrive generelle krav til informasjonssikkerhet ved bruk av datautstyr i Midt-Telemarkkommunene. Den skal leses av alle medarbeidere,

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

IKT-reglement for NMBU

IKT-reglement for NMBU IKT-reglement for NMBU Vedtatt av Fellesstyret for NVH og UMB 23.05.2013 IKT-reglement for NMBU 1 Innhold 1 Virkeområde for NMBUs IKT-reglement... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Informasjon og krav til kunnskap

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

Tabell A: Forskning generelt (skriftlige og muntlige kommentarer fra fakultetene er innarbeidet)

Tabell A: Forskning generelt (skriftlige og muntlige kommentarer fra fakultetene er innarbeidet) Orientering til Universitetsstyret 17. oktober 2006 Tiltaksplan for å forebygge vitenskapelig uredelighet Tabell A: Forskning generelt (skriftlige og muntlige kommentarer fra fakultetene er innarbeidet)

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Ledelse og personvern Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland.

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland. Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268 IT klinikken blinde og svaksynte på nett Norges Blindeforbund Rogaland Forord Prosjektet «IT Klinikken blinde og svaksynte på nett» ble initiert etter

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer