IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark"

Transkript

1 IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene ved Toppidrettsgymnaset i Telemark. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TiTs IT- ressurser. Med TiTs IT- ressurser menes alle fysiske komponenter (nettverk bestående av kabling, nettverkselektronikk, servere, nettbrett, projektorer, lydanlegg, Apple- TV- er og datamaskiner) og programvare anskaffet av, eller som disponeres av TiT. 1.2 Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til TiTs IT- ressurser, samt for bruk av programvare lisensiert av TiT som er installert på privat utstyr. 2 Oppfølging av reglementet 2.1 Skolen plikter å informere elevene om hvilke regler som gjelder for bruk av TiTs IT- ressurser, og eleven plikter å sette seg inn i regler for bruk. 2.2 Bruker av TiTs IT- systemer skal ved tildeling av brukerkonto gis et eksemplar av dette reglementet. Underskriften på dette reglementet er å forstå som kvittering for at avtalen er lest og akseptert. Den gir også tilgang til bruk av TiTs nettverk og sammen med en egen tilleggsavtale tilgang til leie av ipad. Gjeldende regler som regulerer bruken av TiTs IT- ressurser er tilgjengelig på TiTs nettsider, 2.3 Brudd på IKT- reglementet kan føre til sanksjoner etter ordensreglementet.

2 3 Brukeridentitet og passord 3.1 En brukerkonto er strengt personlig. Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er ikke tillatt å tilegne seg eller opptre med annen brukers identitet. Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter eleven å forandre passordet umiddelbart. 3.2 Bruker plikter å sikre at eget passord ikke blir kjent for andre. Hvis bruker vet, eller får mistanke om, at passordet er blitt kjent for andre, plikter brukeren umiddelbart å endre sine passord. 3.3 Bruker blir gitt et midlertidig passord som vedkommende må skifte ved førstegangs innlogging. 3.4 Toppidrettsgymnaset i Telemark er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av uaktsom håndtering av passord fra elevens side. 4 Bruk av IKT- ressurser 4.1 TiTs IT- ressurser skal brukes til faglig virksomhet, administrasjon og undervisning. IT- ressursene skal benyttes i samsvar med skolens anvisninger. Det er ikke tillatt å drive med privat kommersiell virksomhet fra TiT- konto. Bruk som opptar stor båndbredde eller krever uforholdsmessig stor diskplass må følge anvisning fra IT- ansvarlig. 4.2 Eleven plikter å ha med en ipad til undervisningen dersom ikke annet er avtalt. 4.3 De programmer som er installert på TiTs IT- systemer og som ved lisensavtale kan installeres på private maskiner, stilles til disposisjon for bruker på de lisensbetingelser som er fastsatt av rettighetshaverne. Det er forbudt å kopiere installert programvare. Bruker skal ikke kopiere programvare uten å ha forvisset seg om at det er tillatt etter avtale med rettighetshaver. Unntak fra dette gjelder kun dersom det framgår av skriftlig avtale inngått mellom TiT og rettighetshaver. 4.4 Det er ikke lov å laste ned, lagre eller formidle materiale beskyttet av opphavsrett, pornografisk eller rasistisk materiale. 4.5 IT- ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, formidle pornografisk eller rasistisk materiale, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov. 4.6 Brukere av TiTs nettverk skal ikke forsøke å skaffe seg tilgang til utstyr eller ressurser som brukeren normalt sett ikke har tilgang til. 4.7 Brukere skal ikke benytte seg av privat IT- utstyr i undervisningen uten egen avtale med skolen. 4.8 Bruk av IT- utstyr i en undervisningssituasjon er ikke privat, og undervisningspersonell skal ved forespørsel få innsyn i bruken. 4.9 Brukere skal ikke ved bruk av TiT- eiet utstyr eller annet utstyr knyttet til TiTs nettverk:

3 o Forsøke å skaffe seg tilgang til data som ikke er beregnet på vedkommende eller logge seg på tjenester som vedkommende ikke er autorisert for. Eksempler kan være omgåelse av brukergodkjenning eller andre sikkerhetssperrer på kontoer, maskiner eller nettverk. o Foreta overvåkning av nettverket som vil fange opp data som ikke er tiltenkt brukeren. o Utøve aktiviteter som belaster virksomhetens IT- ressurser i unødig stor grad eller reduserer ytelsen av disse Brukere skal ved bruk av TiT- eiet utstyr, eller annet utstyr (for eksempel private bærbare PCer) knyttet til TiTs nettverk o Påse at det til enhver tid er oppdatert og aktivert antivirusprogramvare på maskinen. o Varsle IT- ansvarlig eller lærer ved mistanke om brudd på reglement eller andre forhold som må kunne antas å ha negativ effekt på TiTs IT- ressurser. o Selv sørge for å sikkerhetskopiere data som ikke lagres sentralt. 5 Innsyn Epost og data lagret på den enkeltes private hjemmeområde i TiTs datasystemer oppfattes som den enkeltes private eiendom og vil bli behandlet i henhold til personopplysningsforskriften kap. 9. Dette innebærer at arbeidsgiver/institusjon bare i spesielle situasjoner har anledning til å åpne og lese dette materialet, og så langt som mulig, bare etter forutgående varsel. Dersom det etter arbeid/studieopphør, ved skade eller sykdom, eller ved mistanke om noe straffbart eller brudd på plikter, reglement eller annet regelverk gjør det nødvendig å gå inn på ansattes e- post eller lagringsområde, gjør nærmeste leder dette i samråd med daglig leder. IT- ansvarlig kan overvåke nettverk og systemer for å sikre bruk i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer. IT- ansvarlig kan også foreta slik overvåking for å sikre stabil drift.

4 6 Rettigheter og ansvar 6.1 Eleven har krav på at personvernet overholdes når data knyttes til den enkelte elev. 6.2 TiT foretar logging av all trafikk på skolens nettverk for å administrere systemet på en forsvarlig måte, ivareta sikkerheten og sikre bruk i overensstemmelse med gjeldende IT- reglement. 6.3 TiT vil bare utlevere logger når det blir pålagt fra rettsvesen, gjennom dom eller lover. 6.4 ipadene kan kreves innlevert i korte perioder for vedlikehold. Hvis mulig, skal eleven varsles senest 3 dager før innleveringen skal skje. 6.5 Data som lagres lokalt på ipad eller datamaskin er det fullt ut eleven selv som er ansvarlig for å sikre mot tap og eleven er selv ansvarlig for å ta kopi/sikkerhetskopi av filer som han/hun vil ta med seg når skolegangen avsluttes. 6.6 TiT skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og sikkerhetskopiering, men er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopiering eller svikt i IT- systemene. 6.7 TiT er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på reglementet. Skolen er heller ikke ansvarlig for tap/skade på privat datautstyr. 6.8 Ved prøver, eksamener og undervisning der det er åpnet for nettbruk skal eleven bare bruke skolens nettverk dersom det ikke er gjort avtale om noe annet. 7 Bruk av e- post ved TiT Vær varsom slik at privat epost sendt fra din skolekonto ikke blir oppfattet som offisiell post fra skolen. Søppelpost, kjedebrev mv tillates ikke distribuert eller videreformidlet. Elektronisk post er et verktøy for kommunikasjon mellom personer. Elektronisk post med store brukergrupper som mottagere, skal ikke anvendes som kanal for diskusjoner og annen meningsutveksling. Det kreves at en holder seg orientert om skolens virksomhet ved jevnlig å lese epost til skolekontoen, og å følge med i skolens informasjonssider. Identifikasjon. Det er ikke tillatt ved bruk av elektronisk post eller andre tjenester å opptre anonymt, under falskt navn eller under pseudonym. Alt du sender ut fra skolen, skal være identifisert ved navn og en referanse til skolen og en er personlig ansvarlig for at innholdet ikke er av krenkende og/eller injurierende art.

5 8 Vedlikehold og reparasjon av IT- systemer 8.1 Ved behov for vedlikehold eller reparasjon av systemet eller noen av systemets komponenter, skal IT- ansvarlig kontaktes. Dette gjelder både programvare og maskinvare. Dette vil ikke gjelde for private maskiner. 8.2 Ved vedlikehold eller reparasjon er ikke IT- ansvarlig ansvarlig for tap av personlig data. 9 Avslutning av elev- /ansettelsesforhold 9.1 Den som slutter i skole eller jobb ved skolen skal rydde sin konto. Brukeren har selv ansvar for å lagre personlige data han eller hun ønsker å beholde på egnet måte. 9.2 Materiell tilhørende TiT skal leveres tilbake. Alle kopier av programvare, dokumentasjon og data eid av eller utlånt fra TiT, skal slettes slik at det ikke lenger er tilgjengelig for brukeren, dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt. 9.3 IT- ansvarlig vil ved avslutning av elevforhold og ansettelsesforhold sperre brukerkontoen for videre bruk. Kontoen slettes 3 måneder etter at skolegang eller arbeidsforhold er avsluttet. Skolen plikter å beholde sikkerhetskopi av data i inntil 3 måneder etter at skolegang eller arbeidsforhold er avsluttet. 9.4 Virkemidler ved brudd på reglementet: o Alle brudd på reglementet vil bli rapportert til skolens ledelse. o Bruker som bryter dette reglementet kan utestenges fra alle deler av TiTs IT- ressurser. Brudd på reglementet vil også kunne medføre erstatningsansvar og straffeansvar. o Brudd på regler om personvern, taushetsplikt og dette reglement vil kunne få konsekvenser for brukerens elev- eller ansettelsesforhold. o For elever betraktes IT- reglementet som en del av skolereglementet. Brudd på IT- reglementet betraktes som brudd på skolens regler og fører til sanksjoner på linje med brudd på øvrige ordensregler. o Ved mistanke om lovbrudd kan brukeren bli politianmeldt. 10 Erstatning 10.1 Dersom det oppstår skade på TiTs IT- ressurser eller de går tapt, kan skolen kreve tapet erstattet av eleven dersom dette skyldes forsett eller uaktsomhet fra elevens side Erstatning for tap av/skade på ipad som eleven leier av skolen, reguleres særskilt i egen avtale mellom elev og TiT. 11 Særskilte regler

6 11.1 For spesielle forhold som ikke er dekket av dette IT- reglementet, har Toppidrettsgymnaset i Telemark anledning til å vedta tilleggsregler. Reglene kan ikke være i strid med de felles reglene, og de skal være en del av ordensreglementet. Reglementet skal signeres i to eksemplarer, og det ene returneres til skolen. Dersom eleven er over 18 år trengs ikke signatur fra foresatt. Jeg har mottatt, lest og akseptert innholdet av dette IKT- reglementet. Sted og dato: Elevens underskrift Foresattes underskrift

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Gjelder fra 1. august 2012. I henhold til «Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag», vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

Ordensreglement for Gauldal videregående skole.

Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). 5.12 (IKT-reglement) sist gang revidert våren 2015 (FT sak 5/15). Gjeldende fra 1. august 2015 1. Generelt om

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Meldal videregående skole. Skoleåret 2013-2014

Meldal videregående skole. Skoleåret 2013-2014 Meldal videregående skole Skoleåret 2013-2014 B Fax 72 49 52 01 Bygg- og anleggsfag Medier- og kommunikasjon Helse- og oppvekstfag Teknikk og industriell produksjon Side 2 ORIENTERING TIL NYE OG "GAMLE"

Detaljer

Velkommen til Byåsen videregående skole

Velkommen til Byåsen videregående skole Velkommen til Byåsen videregående skole På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst finner du ett returskjema som du må fylle ut og sende skolen så snart

Detaljer

IKT-reglement Norges idrettshøgskole

IKT-reglement Norges idrettshøgskole Norges idrettshøgskole For ansatte, studenter og andre som er tilknyttet høgskolen fast eller midlertidig. Vedtatt i styret og godkjent av administrerende direktør 27.09.2012. Ansvarlig for oppdateringer

Detaljer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer IKT-reglement Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer Inn-Trøndelag IKT Brukerstøtte: Tlf: 74 16 93 33 helpdesk@ikt-inntrondelag.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Virkeområde... 3 3.

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2011/2012 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud

Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Informasjon til nye elever og deres foresatte skoleåret 2011-2012 Denne informasjonspakken inneholder følgende: 1. Innledende informasjon om

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning Informasjon til Vg1 - elever Buskerud fylkeskommune Utdanning juni 2014 Side 2 av 13 Innhold 1. INFORMASJON OM DATASYSTEMER I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE... 4

Detaljer

IKT instruks for Politihøgskolen 2005

IKT instruks for Politihøgskolen 2005 IKT instruks for Politihøgskolen 2005 For ansatte, studenter og andre som er tilknyttet høgskolen fast eller midlertidig Revidert: 15.08.2005 av Sjefen for Politihøgskolen Ansvarlig for oppdatering er

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Dette skoleåret blir det ca 720 elever ved skolen. Skolen tilbyr opplæring innenfor utdanningsprogram for bygg-

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Dette skoleåret blir det ca 720 elever ved skolen. Skolen tilbyr opplæring innenfor utdanningsprogram for bygg-

Detaljer

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Skjetlein, 03.08.11 Helén Pedersen / rektor

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Skjetlein, 03.08.11 Helén Pedersen / rektor Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE!...2 SKOLENS KURSTILBUD 2011/2012...3 Utdanningsprogram Naturbruk...3 Utdanningsprogram Design- og håndverk...3 Utdanningsprogram Bygg- og

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014 Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret Til nye elever skoleåret 2013 2014 og deres foresatte Denne informasjonspakken inneholder følgende: Innhold

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer