Att: Tom Nørbech Kongsberg, 12. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Att: Tom Nørbech Kongsberg, 12. februar 2013"

Transkript

1 Transnova - Statens vegvesen Vegdirektoratet, Pb 8142 Dep, 0033 Oslo Att: Tom Nørbech Kongsberg, 12. februar 2013 Sluttrapport EMN næringsklyngeprosjekt Vi viser til tilsagn om støtte til prosjektet «Electric Mobility Norway næringsklyngeutvikling», prosjektnummer , arkivnummer Vi viser også til statusrapport fra juni 2012, samt rapportering på møtet hos Transnova i oktober Denne sluttrapporten oppsummerer prosjektet, inkludert innhold fra tidligere statusrapporter, samt inneholde underlag for utbetaling av støtten. 1. Kort om EMN EMN-medlemmenes fellesinteresse er å utvikle et attraktivt miljø for næringsutvikling innenfor elektrifisering av kjøretøy basert på følgende hovedområder; Arena for deling av kunnskap og kompetanse om kundebehov og el-bilens muligheter/utfordringer i fremtidens samferdselssystem Samarbeid om strategiske utviklingsprosjekter som skal lede til utvikling av «state of art» teknologier og tjenester med utgangspunkt i klyngens komparative fortrinn Akkumulering og tilgjengeliggjøring av brukerinnsikt, teknologiske data og system forståelse i samarbeid FoU institusjoner Aktivt samarbeid med offentlige myndigheter for å fremme el bilens posisjon i fremtidens samferdselssystem.

2 2. Prosjektets mål og måloppnåelse Hovedmålet med prosjektet var å etablere og videreutvikle en slagkraftig næringsklynge med velfungerende samarbeidsrelasjoner mellom ulike bedrifter, og mellom bedrifter, FoU-institusjoner og relevante offentlige instanser. Kommentar: Dette hovedmålet anser vi som oppnådd med bakgrunn i det som er beskrevet i denne rapporten. Delmålene var: - Minst 6 nye bedriftsmedlemmer, hvorav 3 SMB. Kommentar: EMN har kun 3 nye medlemmer i perioden. Årsaken er at strategiprosessen som ble gjennomført reduserte fokuset på nyrekruttering noe i denne innledende fasen, og at det heller skal få et større fokus i senere faser. Flere nye medlemmer er et mål, men viktigere var det å gjøre EMN så attraktiv som mulig for eksisterende medlemmer. - Videreutvikle, styrke og konkretisere samarbeidet med relevante FoUinstitusjoner. Kommentar: Dette er gjennomført. Sintef er rekruttert som medlem, og det er innledet et godt samarbeid med dem. Det er også etablert relasjoner med Sintef ifbm SmartGrid senteret. Hibu har etablert en forskningsenhet (NISE) som EMN samarbeider med. - Mobilisere myndighetene og offentlige organer på en felles satsing på nærings- og samferdselsutvikling basert på elektrisk mobilitet, herunder også finansiering av basis infrastruktur for test og utvikling. Kommentar: Dette er i hovedsak gjennomført. EMN har etablert spesielt gode relasjoner mot Buskerud fylkeskommune, Oslo kommune og Smart City Bærum. Finansiering av basistestinfrastruktur gjenstår. - Bidra til å iverksette minst 3 utviklingsprosjekter hvor bedrifter samarbeide seg i mellom, eller med FoU-institusjon, eller offentlig etat. Kommentar: Det er iverksatt 3 slike utviklingsprosjekter med samarbeid. Dette delmålet vil få økende fokus fremover da dette anses som en kjerneoppgave i EMN. - Etablere nye samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter som tradisjonelt ikke har samarbeidet. Kommentar: Det er etablert gode samarbeidsrelasjoner mellom medlemmene, gjennom blant hyppige møteplasser og felles strategiarbeid. - EMN målsetter å bli tatt opp i Arena programmet i Kommentar: EMN ble tatt opp i Arenaprogrammet som målsatt.

3 3. Beskrivelse av prosjektgjennomføring og utfordringer Innledning EMN var i 2011 en konstellasjon av bedrifter som ønsket å gjøre noe sammen innen elektrifisering av biler, og som i dugnadsånd hadde jobbet med planlegging av en næringsklynge. Ambisjonen om å bli tatt opp i Arenaprogrammet ble med knappest mulig margin ikke innfridd. EMN var da i en litt kritisk fase, da det var bygget opp et positivt moment i konstellasjonen, men det var ikke gjennomføringsevne i form av finansiering for etablering av klyngen. Det var derfor med stor glede medlemmene i EMN-prosjektet i desember mottok beskjeden om støtte fra Transnova til næringsklyngeprosjektet som vi hadde forberedt. Strategiprosesser Vi inviterte umiddelbart medlemmene til en prosess med strategiutvikling for prosjektet. Vi hentet inn ekspertise til denne typen prosesser, og vi arrangerte også en 2-dagers samling i tillegg til dagssamlinger. Denne prosessen som pågikk utover våren var viktig av flere årsaker var viktig av flere årsaker: Styrke prosjektets strategi Ytterligere styrke medlemmenes eierskap til EMN-prosjektet Bygge relasjoner mellom medlemmende for å styrke klyngen Initiere arbeidet å konkretisere samarbeidsprosjekter Utdrag fra strategiarbeidet ligger ved som vedlegg 1. Arbeidet la også grunnlag for en søknad til Arenaprogrammet i mars. Organisasjon og partnerskap Finansieringen av næringsklyngeprosjektet ga også grunnlaget for å engasjere en permanent prosjektleder. Det var en grundig rekrutteringsprosess ved årsskiftet, og vi er meget godt fornøyd med at vi fikk engasjert Leif Næss som prosjektleder. Leif har 15 års erfaring fra bilbransjen i Norge (Hydro Automotive, Kongsberg Automotive) og jobbet senest med innovasjon, strategi og Lean produktutvikling i Kongsberg Automotive på konsernnivå. Han har betydelig erfaring med å utvikle tverrfunksjonelle og internasjonale team på personer til å legge grunnlaget for langsiktige forbedringer i forretningsområder i Europa, Nord Amerika og Asia. Bjørn Trygve Hansen inngår også i prosjektlederteamet til EMN. EMN-prosjektet har nå følgende styringsgruppe:

4 - Sverre Gotaas, Corporate Technology, Officer Kongsberg Gruppen ASA (leder av styringsgruppa) - Jenny Simonsen, Marketing Manager, Q-Free ASA - Kjersti Midttun, prosessleder, Ruter AS - Jan-Olaf Willums, Seriegünder, investor, styreformann i MoveAbout og Zero Emission Mobility - Fredrik Tangeraas, Director Corporate Communication, Kongsberg Automotive ASA (erstattet Hans Jørgen Mørland) - Merete Faanes, Prodekan Institutt for Teknologi, HiBu - Runar Johnsen, markedssjef, EB (nytt styremedlem) - Trine Steen, Regional representant Forskningsrådet (observatør) Nye medlemmer i perioden er Q-free, Sintef og Infratek. Nettverks- og relasjonsbygging En viktig oppgave i arbeidet med næringsklyngen har vært nettverks- og relasjonsbygging. Det har derfor vært arrangert bedriftsmøter ca hver annen måned med ulikt innhold. Videre har det vært arbeid i arbeidsgrupper og i styringsgruppa. Mellom bedriftsmøtene har klyngeledelsen også lagt vekt på individuelle møter med medlemsbedriftene, samt arbeid i arbeidsgrupper. Klyngeledelsen har også jobbet med nettverksbygging mot andre eksterne interessenter, som offentlige etater, myndigheter, og andre norske og internasjonale miljøer. Samarbeidsprosjekter En annen viktig oppgave i klyngearbeidet har vært etablering av samarbeidsprosjekter. Det er i perioden iverksatt et samarbeidsprosjekt rundt Q- free s smart billading og et rundt Grønn Kontakt Elbildemo Norge. Videre er det etablert et prosjekt rundt en stor studentgruppering fra Hibu, NTNU og Stanford. Denne studentoppgaven har vi linket til Q-frees prosjekt. EMN har store ambisjoner knyttet til samarbeidsprosjekter. For å berede grunnen for flere samarbeidsprosjekter har det derfor vært lagt på å bygge tillitt og identifisere potensielle samarbeidsprosjekter. Det er blant annet signert en egen fortrolighetsavtale mellom medlemmene. Faglige seanser og arrangementer I 2012 har vi overfor medlemmene arrangert faglige seanser innen områdene: Makrotrender som påvirker behovet for elektrifisering av kjøretøy Open innovation

5 Foresight og scenarier metodikk og muligheter Hurtiglading I tillegg har vi hatt et større arrangement på Kongsberg i forbindelse med åpningen av hurtigladestasjonen og oppstart av EMN som et Arenaprosjekt. Kommunikasjon Kommunikasjon anses om viktig både internt i klynge, og for å synliggjøre oss eksternt. Det er utviklet websider med god informasjon om prosjektet, samt regelmessige nyhetssaker. Vi sender periodevis ut et nyhetsbrev til et relativt stort antall personer. Vi har jobbet for å oppnå presseoppslag, og har delvis lyktes med det. Tydelig kommunikasjon er en utfordring for et prosjekt som EMN. Mange vet ikke hva en næringsklynge er, og samtidig er EMN et visjonært prosjekt. Det er derfor iverksatt et arbeid med å utvikle en kommunikasjonsstrategi, hvor vi blant har trukket på kommunikasjons- og markedsansvarlige hos medlemsbedriftene. Denne strategien ferdigstilles nå i begynnelsen av Offentlige myndigheter og etater Prosjektet har hatt kontakt med politisk ledelse i Oslo, Akershus og Buskerud for å samarbeide om næringsutvikling og å finne gode samferdselsløsninger hvor elbilen har en betydelig rolle. Disse møtene har vært meget gode, og det jobbes med å konvertere dette til et operativt samarbeid. EMN har gitt innspill til Buskerudbyens areal og transportplan, i hovedsak basert på forstudien som er gjennomført i EMN-regi. Det er etablert et godt samarbeid med Smart City Bærum og Oslo kommune, og det jobbes med å konkretiseres samarbeidsprosjekter med dem. Internasjonale relasjoner Sammen med TØI samarbeider vi om et ERA-net prosjekt knyttet til electric mobility. Vi har etablert relasjoner til Viktoria Institute, Gøteborg, vedr deres ELVIIS-prosjekt. Vi har også diskutert med Test Site Sweden vedr organisering av testaktiviteter, samt Osloregionens EU-kontor i Brüssel. Klyngeledelsen har også deltatt på internasjonale elbil konferanser.

6 4. Økonomi Finansiering Buskerud fylkeskommune bevilget før sommerferien i 2011 kr til det da planlagte Arenaprosjektet. Da alternativ finansiering fra Transnova ikke kom på plass raskt nok ble disse midlene etter hvert trukket tilbake. Da vi mottok bevilgningen fra Transnova i desember i fjor hadde vi således mistet bevilgningen til prosjektet fra Bfk. Bfk tok søknaden raskt opp igjen til beslutning, og gjorde et positivt vedtak. På grunn av rammesituasjonen ble beløpet dog noe lavere enn opprinnelig, kr Litt komplikasjoners, altså, pga at vedtakene kom litt i utakt. Samlet offentlig finansiering for prosjektet ble derfor 2 mill. kr, og prosjektets økonomiske rammer ble derfor justert ned til 4 mill. kr for å opprettholde 50/50-finansiering fra privat og offentlig. Prosjektregnskap Prosjektet har i 2012 hatt direkte utgifter på , fordelt på klyngeledelse 1,5 mill. kr (deler av dette er innkjøpte timer fra Kongsberg Innovasjon til 1000 kr/t), innleid ekspertise kr , kommunikasjonstiltak (inkl web) kr og reiser og arrangementer kr Medlemmene har siden medio desember 2011, bidratt med betydelig innsats prosjektet, på 1898 timer, tilsvarende kr Denne innsatsen er knyttet til utarbeidelse av strategier for EMN-klynga og samarbeidsprosjekter, samt deltagelse i arbeidsgrupper og aktiviteter for klynga. Vi har vært påpasselige med å ikke logge aktiviteter hvor bedriftene eventuelt har annen offentlig finansiering, for å unngå at samme aktivitet får dobbelfinansiering. Medlemsbedriftene har pålagt klyngeledelsen å estimere svært nøkternt reiseutgifter for disse aktivitetene, slik at også deler av bedriftenes direkte utgifter synliggjøres. Reiseutgiftene er estimert til kr , og samlet finansiering fra medlemmene utgjør således kr Den reelle aktiviteten har vært noe høyere enn det som er logget, da det er noe utfordrende å fange inn all aktivitet. Samlet offentlig finansiering utgjør således under 50%, som vi måtte forholde oss til. I desember-12 har neste driftsår av EMN-prosjektet gått over til å bli finansiert av Arenaprogrammet og Bfk. Vi har fått til en god og sømløs overgang av finansieringen av driftsårene. Det er også grunnen til at vi har eksakt beløp på kostnads og innsatssiden. Vi understreker at vi har et meget ryddig regnskap slik at det ikke er noe innsats eller kostnader som ved feil vil bli registrert i begge periodene, og således generere tilskudd to ganger.

7 5. Oppsummering Prosjektet går etter plan og budsjett. Vi har kommet godt i gang med å fasilitere samarbeid, kunnskapsdeling og stimulere til utvikling. Det blir en suksessfaktor for EMN at det fremover genereres gode utviklingsprosjekter med samarbeid mellom ulike medlemmer. Vi ser fortsatt på muligheter for flere medlemmer, gjerne mindre bedrifter som utfyller eksisterende medlemmer. Ambisjonen blir videre å styrke relasjoner med europeiske fagmiljøer for å oppnå synergier med det som skjer ute. Videre vil vi som nevnt styrke relasjonen med ulike offentlige instanser, som er viktig premissgivere for hva slags løsninger som vil lykkes i markedet i fremtiden. Vi benytter igjen anledningen til å takke for tilskuddet, som har vært avgjørende for å kunne sette i gang EMN-prosjektet. Vedlagt ligger underlag for utbetaling av tilskudd: - Prosjektregnskap fra KI med prosjektets eksterne kostnader (Deler av prosjektets eksterne kostnader er ressurser avgitt fra KI til 1000 kr/t) - Oversikt klyngeinnsats per måned - Revisorbekreftelse for KI s prosjektregnskap (prosjektets eksterne kostnader) og prosjektets egeninnsats - Oppsummering på engelsk (ettersendes etter avtale) - Presentasjon av prosjektet - Faktura for utbetaling av tilskuddet Hvis det er noe dere lurer på angående prosjektet er det bare å ta kontakt med prosjektleder Leif Næss eller undertegnede. Vennlig hilsen Bjørn Trygve Hansen Kongsberg Innovasjon AS

8 Vedlegg 1: Utdrag fra strategi arbeidet

9

10

11 VEDLEGG 2: OVERSIKT MÅNEDLIG EGENINNSATS FRA EMN KLYNGEN Estimerte reiseutgifter Klyngeinnsats (1000 kr) Desmber Januar Februar Mars April 45 0 Mai Juni Juli 0 0 August September 63 0 Oktober November SUM

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

NCE Systems Engineering Kongsberg

NCE Systems Engineering Kongsberg Årsrapport Rapport 2006-07 NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Innledning NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering av virksomheten

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6143: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Vindenergi Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Sluttrapport Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Nordområdesenteret for Næringslivet Universitetet i Nordland November 2011 1 1. SAMMENFATNING AV PROSJEKTET Målsettingen

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 Agenda... 2 Årsmelding 2014...

Detaljer