Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom:"

Transkript

1 Om Arena-programmet Mo i Rana 5. november 2013 Bjørn Kymre, Innovasjon Norge Et samarbeidsprosjekt mellom:

2 Klynger: Legitimitet og forankring Tverrpolitisk oppslutning om klynger i nærings- og distriktspolitikken Ett av tre delmål for Innovasjon Norge En av tre hovedstrategier for Innovasjon Norge Forankring i regionale utviklingsstrategier Klyngeprosjekter stadig viktigere i regional næringsutvikling I godt samsvar med EUs innovasjonspolitikk Andre land: Look to Norway!

3 NCE og Arena: Eierskap og organisering Program-finansiører: KRD og NHD Eiere: Forskningsrådet, SIVA og IN Øverste faglige myndighet: Felles eierstyre Øverste finansielle myndighet: INs hovedkredittutvalg Felles programledelse: De tre eierne Hovedansvarlig daglig ledelse begge programmer: Innovasjon Norge Regionale kundeansvarlige i IN Forskningsrådets regionale representanter

4 Arena-programmet Et tilbud til næringsmiljøer eller klynger som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Skal forsterke utviklingsprosessene i miljøet gjennom økt samarbeid mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører Et nasjonalt program som skal gi økt innsikt i klyngeutvikling og samarbeidsbaserte utviklingsstrategier

5 Arena-programmet er IKKE En finansieringsordning for tiltak utenfor prosjektet Et tilbud til kommersielle bedriftsnettverk Men kan støtte opp under bedriftsnettverk innenfor klyngen Et FoU-program Men forutsetter og stimulerer til samarbeid med FoU/utdanningsmiljøer Bare en finansieringsordning Men tilbyr katalysator-/prosessmidler i tidlig fase Et bransjeutviklingsprogram Men støtter viktige miljøer innenfor en bransje/næring

6 Hva skal Arena-prosjektene oppnå? Forsterket samhandling mellom aktørene Felles langsiktig og strategisk fokus Økt innovasjons- og kommersialiseringsaktivitet Bedre tilgang på relevant kompetanse Økt synlighet og attraktivitet Sterkere internasjonale koplinger Økt konkurranseevne for bedriftene

7 Hovedstrategier i Arenaprosjekter Kompetansetiltak for økt innovasjonsevne Internasjonaliseringstiltak Samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter Strategiutvikling Kommunikasjon Økt innovasjon og verdiskaping Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk Mer relevante og tilpassede utdanningsog FoU-tilbud Utvikle det offentliges rolle

8 Arena- prosjekter 2013 Lønnsomme vinteropplevelser Arena BioTech North Nye Arena-prosjekter 2012 Mineralklynge Nord Arena Smart Grid Services ikuben Smart Water Communities Cluster Arena Nxt Media Windcluster Mid-Norway Arena Frukt og bær Arena NOW MediArena Maritime CleanTech West Arena Ocean of Opportunities Arena Eyde Arena Usus Arena Digin Arena Helse i Valdres Arena Heidner Oslo Medtech Arena Magica Electric Mobility Norway Vannklyngen Arena Fritidsbåt

9 Posisjon Global «GCE» Nasjonal Arena + 2 år NCE 1 NCE 2 Arena 3 år Regional Pre-Arena Umodent Modent Klyngesamarbeid

10 Klynge versus nettverk - 1 Hvem er aktørene? Hva binder dem sammen? Geografisk nedslagsfelt? Muligheter? Ambisjon? Antall mange få marked teknologi nasjonalt gj føre prosjekt Bredde homogene varierte bransje synergi regionalt lokalt møteplass strategisk Klynge

11 Klynge versus nettverk - 2 Hvem er aktørene? Hva binder dem sammen? Geografisk nedslagsfelt? Muligheter? Ambisjon? Antall mange få marked teknologi nasjonalt gj føre prosjekt Bedriftsnettverk Bredde homogene varierte bransje synergi regionalt lokalt møteplass strategisk

12 Prosjektfaser Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Arena 3 år Arena + 2 år Ordinær drift Mulig finansiering fra VMA regionalt Mulig finansiering fra Arena Egen finansiering

13 Målgruppe Arena henvender seg til næringsmiljøer eller klynger: En gruppe bedrifter må være den ledende kraften i arbeidet Kunnskapsaktører og utviklingsaktører må være knyttet til bedriftsgrupperingen Miljøet må ha et forankringspunkt en institusjon som kan ivareta aktørenes interesser på en god måte Arena kan støtte klyngedannelser i en tidlig fase eller bidra til å forsterke utviklingen i klynger der det allerede er etablert et samarbeid

14 Prosjektfaser: FORPROSJEKT Formål: Gjennomføring: Varighet: Finansiering: Utvikle mål, strategier og aktiviteter Skape forankring og eierskap Bedriftene i førersetet Utvikle prosjektorganisasjon Klargjøre og konkretisere hovedprosjekt Dialog med aktørene, workshops, utfyllende analyser 3-6 måneder Regionale midler/egen finansiering Resultat: Forprosjektrapport evt. søknad om Arena hovedprosjekt

15 Prosjektfaser: HOVEDPROSJEKT Formål: Gjennomføring: Varighet: Utdype strategier prioritere tiltak Iverksette handlingsplan Dra i gang møteplasser Etablere samhandling - fellesprosjekter Definere og initiere utviklingsprosjekter Prosessledelse/fasilitering Prosjektgjennomføring 3(-5) år Finansiering: Arena-finansiering/egen finansiering Resultat: Dokumenterte resultater og effekter Videreføring i egen regi

16 BESKRIVELSE AV KLYNGEN: POTENSIALE OG BARRIERER Klyngens vekstpotensial innenfor sitt produkt-, markeds- og kompetanseområde Identifiserte barrierer for økt samarbeid mellom bedriftene og i forhold til FoU- og kunnskapsmiljøer

17 ARENA-PROSJEKTET: EIERSKAP OG LEDELSE Partnerskapet bak prosjektet Eierskap til prosjektet hos en gruppe ledende bedrifter Prosess for å skape reell forankring hos bedriftene Klar vilje til å engasjere seg i felles utviklingsprosjekter FoU- og utdanningsinstitusjonenes deltakelse i forberedelsen av prosjektet Sammensetning av styringsgruppen Prosjektleders faglige bakgrunn, erfaringsgrunnlag og nettverk

18 ARENA-PROSJEKTET: PROSJEKTMÅL OG STRATEGIER Visjon/hovedmål for klyngen Realistiske og konkrete delmål Resultatkrav for planlagte aktiviteter Strategier for relasjonsutvikling, innovasjon, FoU, kompetanseutvikling og internasjonalisering Prioriterte områder/temaer for gjennomføring av strategiene Kopling til parallelle/tilknyttede prosesser Tiltak for å sikre mangfold og økt deltakelse av kvinner

19 ARENA-PROSJEKTET: ADDISJONALITET Prosjektets betydning for å utløse klyngens potensial Prosjektets evne til å utløse/forsterke/akselerere utviklingsprosesser i klyngen Ideer/foreløpige planer for videreføring av klyngesamarbeidet etter avsluttet Arenaprosjekt

20 ARENA-PROSJEKTET: GJENNOMFØRINGSPLAN OG FINANSIERING Konkret og prioritert gjennomføringsplan Tidfestede og ansvarsplasserte aktiviteter første driftsår i prosjektet Realistisk budsjett og finansieringsplan Bedriftenes egenandel i form av kontantbidrag og timebruk

21 Finansiering egenandel Det vil bli krevd kontantbidrag fra bedriftene (fra og med andre driftsår) Kontantbidraget skal økes undervegs Egeninnsats i form av timer kan inngå i finansieringen av prosjektet Disse timene skal være relevante og fritt kunne disponeres av prosjektets styringsgruppe Timesatsen er 1,2 av nominell årslønn og maks NOK Bruk gjerne en gjennomsnittlig timesats i budsjettet

22 EØS-avtalen ESA har notifisert klyngeprogrammene Maks 50 % samlet offentlig finansiering Maks støtteperiode 5 år Godkjente basisaktiviteter i prosjektene Disse må samsvare med: Management of the cluster`s open facilities Marketing of the cluster to recruit new companies to take part in the cluster Organization of training programmes, workshops and conferences etc Arena-finansiering og matchende egenbetaling og timebruk må gjelde aktiviteter i samsvar med dette

23 Budsjett-eksempel (år 1) Basisaktiviteter Finansiering Prosessledelse Arenaprogrammet Regional finansiering Sum offentlig finansiering Analyse- og strategiprosess Nettverk og møteplasser Egeninnsats Kommunikasjonstiltak Egne midler Læringstiltak Sum privat finansiering Totalt Totalt

24 Behandling og beslutning Søknad om Arenafinansiering Søknader sendes Innovasjon Norge Eksternt ekspertpanel vurderer og rangerer Programledelsen utarbeider innstilling Utvalgte prosjekter presenteres for eierstyret Eierstyret vedtar opptak av nye prosjekter Beslutningen gjøres kjent normalt i juni på arrangement med politisk ledelse i NHD og KRD

25 Suksessfaktorer(1) Et reelt ressursgrunnlag + felles visjoner Kritisk masse av bedrifter De må ville noe sammen En felles strategisk agenda Vilje og evne til reorientering

26 Suksessfaktorer(2) Aktivt eierskap og godt lederskap Bedriftene må eie klynge-prosjektet Klyngeutvikling krever aktiv og dynamisk ledelse

27 Suksessfaktorer(3) Utnytte og forsterke regionale ressurser og fortrinn Regionens strategiske fortrinn: Hva er de og hva mangler? Må evne å bygge allianser En god regional kunnskapsinfrastruktur og samhandlingskultur

28 Suksessfaktorer(4) Se ut over seg selv og dagen i dag Strategi for internasjonalisering Møte framtidas usikkerhet: Foresight-prosess

29 Suksessfsktorer (5) Godkjente prosjekter: Kom raskt i gang med arbeidet Momentum!

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen!

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge Hedmark Østerdalskonferansen 2013 Utfordringen!

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Klyngeutvikling og viktige lærdommer Erfaringer fra Arena/NCE -programmene. Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen

Klyngeutvikling og viktige lærdommer Erfaringer fra Arena/NCE -programmene. Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen Klyngeutvikling og viktige lærdommer Erfaringer fra Arena/NCE -programmene Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen Hva er en klynge? En geografisk konsentrasjon av spesialiserte bedrifter og relaterte bedrifter,

Detaljer

Evaluering av Arena Smart Grid Services. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Smart Grid Services. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Smart Grid Services Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Finansiering av nettverk- og klyngesamarbeid Skape merverdi for medlemmene? Tor-Arne Bellika, Innovation Perfomance AS

Finansiering av nettverk- og klyngesamarbeid Skape merverdi for medlemmene? Tor-Arne Bellika, Innovation Perfomance AS ITS Arena 20 juni 2012 Finansiering av nettverk- og klyngesamarbeid Skape merverdi for medlemmene? Tor-Arne ellika, Innovation Perfomance AS ilde nr Tor-Arne ellika 2 Tema Næringsklynger og bedriftsnettverk??

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Vindenergi Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Utlysning. Frist for innsending av prosjektskisser: 19. februar 2015 kl. 15:00

Utlysning. Frist for innsending av prosjektskisser: 19. februar 2015 kl. 15:00 Oppdatert 06.01.15 Utlysning Norwegian Innovation Clusters inviterer til nye klyngeprosjekter i 2015 og til forlengelse av pågående prosjekter i nivå Arena fra fase en til fase to Programmet Norwegian

Detaljer

Att: Tom Nørbech Kongsberg, 12. februar 2013

Att: Tom Nørbech Kongsberg, 12. februar 2013 Transnova - Statens vegvesen Vegdirektoratet, Pb 8142 Dep, 0033 Oslo Att: Tom Nørbech Kongsberg, 12. februar 2013 Sluttrapport EMN næringsklyngeprosjekt Vi viser til tilsagn om støtte til prosjektet «Electric

Detaljer

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER 2010 Organisering, styring og ledelse av klyngeprosjekter Versjon 1 Veileder for klyngeprosjekter ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV KLYNGEPROSJEKTER FORORD Hvorfor en veileder?

Detaljer

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 ARENA PROFIL SØKNAD OM OPPTAK I ARENAPROGRAMMET 2014 1. Programnivå Profilgruppa søker med dette om opptak i Program for klyngeutvikling, på programnivå

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 2011 NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 Endelig versjon næringshageprogrammet 2011-2021 av 12.12.2011 1 Forord I Næringshageprogrammet 2011-2021 legger KRD vekt på innovasjon og nyskaping i en forsterket satsing.

Detaljer

Evaluering av Arena Eyde. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Eyde. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Eyde Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer